Page 80

78 YLEISÖTUTKIMUKSEN MENETELMÄT

Usein toistuva kysymys on, kuinka paljon haastatteluaineistoa tulisi kerätä, jotta tutkimus kelpaisi opinnäytetyöksi. Hyvä vastaus kysymykseen liittyy saturaatiopisteen saavuttamiseen, jolloin uusista haastatteluista ei enää saada uutta tietoa tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Ongelma tietysti on, että tulkintaan heikosti kykenevä tutkija saavuttaa saturaatiopisteen paljon nopeammin kuin tulkintaherkkä tutkija. Käytännössä ohjaaja joutuukin antamaan ohjeet käytettävissä olevien resurssien mukaan. Ammattikorkeakoulun opiskelijalle viisi haastattelua on realistinen tavoite, gradun tekijälle kymmenkunta ja väitöskirjan tekijälle parikymmentä. Tunnetuin laadullisen aineiston analysoimiseen tarkoitettu ohjelma lienee Atlas.ti. HUMAKin opiskelijoiden käytössä on Webropol Text Mining, joka perustuu sanojen frekvensseihin ja niiden välisiin yhteyksiin. Ohjelma luo sanapilviä vastauksissa usein toistuvista sanoista. Mitä useammin sana on mainittu, sitä suurempi se on kooltaan pilvessä. Tutkija voi erottaa sanapilvestä ryhmiä ja esittää tuloksensa sanakarttana, josta ilmenee, mitä sanoja on mainittu toistensa kanssa. Tuloksia voidaan vertailla eri ryhmien mukaan: voidaan esimerkiksi vertailla vakiokävijöiden sanakarttaa ensikertalaisten karttaan tai naisten ja miesten vastaavia eroja. Ohjelma vaikuttaa erinomaiselta mutta vielä keväällä 2011 emme olleet ehtineet testata sitä oikeilla aineistoilla.

5.8 Yleisötutkimuksen monet mahdollisuudet Kulttuuriyleisöjen tutkimukseen Suomessa liittyy mittavia mahdollisuuksia niin empiirisesti kuin teoreettisesti. Meillä kulttuurilaitokset ovat halukkaita kehittämään yleisötyötään ja pyrkivät tuntemaan yleisönsä. Kulttuuritilaisuuksien kävijät ovat puolestaan edelleenkin varsin myöntyväisiä tutkijoiden kysymyksille. Esimerkiksi kyselylomaketutkimusten vastausprosentti erilaisissa kulttuuritapahtumissa on hyvin korkea. Teoreettisesti kenttä on myös mielenkiintoisessa tilanteessa, alalla vallitsee keskustelua, jota voi hyvin soveltaa tutkimusten teossa ja analyysien rakentamisessa. Keskeistä on ymmärtää, että erilaiset prosenttiluvut, arvot ja skaalat eivät kuitenkaan tuota riittävää ymmärrystä erilaisten ilmiöalueiden piirteistä. Tarvitaan myös ilmiöalueeseen liittyviä tulkintoja ja teoreet-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)