Page 75

YLEISÖTUTKIMUKSEN MENETELMÄT 73

ka-asteikollisia eli muutamaan luokkaan ryhmiteltyjä muuttujia. Jatkuvat muuttujat uudelleenluokitellaan SPSS-ohjelmalla 3-4 ryhmään (Transform-Recode into Different Variables). Yleisötutkimuksissa jatkuvia muuttujia voivat olla muun muassa ikä, perheen tulot ja käyntikertojen määrä. Ristiintaulukoinnissa selittävä muuttuja kannattaa sijoittaa sarakkeille ja selitettävä riveille. Taulukko on yleensä selkein, kun prosentit laitetaan näkyville vain sarakkeille. Jos kyseessä on otantatutkimus, tulee tarkistaa ovatko havaitut erot tilastollisesti merkitseviä. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tulosta pidetään tilastollisesti merkitsevänä, jos nk. p-arvo on alle 0,05. Jos p-arvo on suurempi kuin 0.05, on yli viiden prosentin riski siihen, että tulos on syntynyt sattumalta. Jos esimerkiksi tarkastellaan sukupuolten eroa tiedonsaannissa ja havaitun eron p-arvo on yli 0.05, oikea tulkinta on, ettei sukupuolten väillä ole eroa tässä asiassa. Riskiraja ei ole liukuva: ero joko on olemassa tai ei ole. Testin suorittaminen SPSS-ohjelmalla on erittäin helppoa: valitaan Statistics-näkymästä Chi-square ja katsotaan tuloksista, onko p-arvo yli vai alle 0.05. Kokonaistutkimuksissa tilastollisia testejä ei tarvitse tehdä, koska sattuman aiheuttamaa väärintulkintaa ei voi olla. Jos otos ei ole edustava, tilastolliset testit eivät ole mielekkäitä. Mitä suurempi tutkijan aineisto on sitä pienemmät suhteelliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Tilastollinen testi kertoo, onko ero merkitsevä, mutta se ei kerro onko havainto merkittävä. Testi kertoo ainoastaan sen, onko tulos syntynyt sattumalta vai ei. Tämä vuoksi pelkkä tilastollisesti merkitsevien erojen mekaaninen luetteleminen ei riitä. Tilasto-ohjelma ei anna valmiita tutkimustuloksia, vaan tulokset syntyvät tutkijan tulkinnan ja pohdinnan kautta.

5.6 Faktorianalyysi segmentointimenetelmänä Segmentointi tarkoittaa sellaisten kävijäryhmien tunnistamista, joille tarjotaan erilaisia palveluita. Harva kulttuurilaitos voi miellyttää kaikkea kansaa. Parempi idea on tarjota eri sisältöä eri kävijäryhmille. Segmentti koostuu siis halutuista asiakkaista – ei välttämättä organisaation olemassa olevista asiakkaista (Rope 2000, 155). Esimerkiksi teatteri saattaa tavoitella

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  
Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)