Page 32

30 SOSIOLOGISIA TULKINTOJA KULTTUURIN YLEISÖISTÄ

paa-ajalla tapahtuvasta haastavasta ja kehittävästä merkitykselliseksi koettavasta sisällöstä. Parkerin tulkintaehdotus on mielenkiintoinen ja intuitiivisesti uskottava, vaikkakin se vielä vaatii empiirisiä tutkimuksia tuekseen. Parkerin väitteen takana voi kuitenkin olla jotain erityisen mielenkiintoista. Esimerkiksi Suomessa tilastot osoittavat, että peruskoulun jälkeisiä tutkintoja Suomessa vuonna 1970 oli vajaalla 900 000 henkilöllä, tällä hetkellä neljä vuosikymmentä myöhemmin vastaava määrä on 2,9 miljoonaa tutkintoa. Muutos on valtava. Jos Parkerin teesiin on uskominen, niin tästä voisi vetää esimerkiksi sellaisen johtopäätöksen, että kulttuurin kulutuksen olisi tullut lisääntyä valtavasti vuoden 1970 tilanteesta, teattereiden, konserttisalien ja taidenäyttelyiden tulisi suorastaan pursuta katsojia. Aivan näin suoraviivainen yhteys ei kuitenkaan ole. Koulutus ei sinänsä vie ketään automaattisesti kulttuurilaitosten tilaisuuksiin, mutta nostaa toki todennäköisyyttä. Koulutustason kohoamisen myötä nousun voisi kuitenkin olettaa olevan näkyvää, mutta tästä tarvitaan vielä empiiristä todistusaineistoa. Parkerin inspiroimana asiaa on syytä tutkia tarkemmin myös Suomessa.

2.3 Yhteenveto: kolme tapaa tarkastella yleisöjä Sosiologisesti orientoituneessa yleisötutkimuksessa olemme havainneet hyödylliseksi Tak Wing Chanin ja John Goldthorpen (2005) jaottelun erilaisista teoreettisista tarkastelumaailmoista. Chan ja Goldthorpe puhuvat kolmenlaisesta orientaatiosta, kun tarkastellaan yleisöjä ja yleisöjen yhteiskunnallista merkitystä. Tällöin puhutaan kolmesta teoreettisesta argumentaatiosta, jotka kuulostavat ehkä monimutkaisilta, muita jotka selittyvät varsin uskottavasti. Tarkastelussa on homologia-argumentti, individualisaatioargumentti sekä yksiruokaisuus–kaikkiruokaisuus -argumentti. Homologia-argumentin keskeinen ulottuvuus on se, että yksilön makuvalinnan ja sosiaalisen aseman välillä on varsin johdonmukainen ja kiistämätön yhteys. Tämä perustuu näkemykseen, että ihmisten yhteiskunnallinen rakenne ja eriytyminen sekä kulttuuriset maut ja valinnat liittyvät läheisesti yhteen. Toisin sanoen, tämän väitteen mukaan yksilöiden kulttuurisista makuvalinnoista voidaan tehdä tulkintoja heidän sosiaalisesta ase-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  
Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)