Page 116

114 LÄHTEET

Kuusi, Sara 2007. Ainutlaatuista ja ajankohtaista. Katsaus helsinkiläisiin festivaaleihin. Teoksessa Satu Silvanto (toim.) Festivaalien Helsinki. Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 16–26. Lampinen, Osmo 1995. Ammattikorkeakoulujen kehittämisen vaihtoehdot. Teoksessa Osmo Lampinen (toim.) Ammattikorkeakoulut - vaihtoehto yliopistoille. Helsinki: Gaudeamus, 11-25. Laurinkari, Juhani 2004. Korkeakoulujen yleiset kriteerit ammattikorkeakoulujen kehittämishaasteena Suomessa. Teoksessa Mervi Friman ym. (toim.) Ammattikorkeakouluetiikka. Opetusministeriön julkaisuja 2004:30. Helsinki: Opetusministeriö, 36–48. Laycock, Jolyon 2008. Taide ja sosiaalipolitiikka: hallituksen kulttuuripolitiikan ja strategisen suunnittelun kehittyminen Isossa-Britanniassa. Teoksessa Laycock, Jolyon (toim.) Mahdollisuuksista totta. Taiteen ja kulttuurin tuotanto ja sosiaalisen osallisuuden haaste. Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset. Helsinki: HUMAK, 56-94. Leppäkangas, Soila 2010. Tapahtumapaikkana kirjasto. Helsingin kaupunginkirjaston tapahtumatoiminta nyt ja tulevaisuudessa. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK. Levanto, Marjatta 2004. Temppeleissä ja toreilla. Oppimisesta taidemuseoissa. Teoksessa Teoksessa Marjatta Levanto & Susanna Petterson (toim.) Valistus/museopedagogiikka/oppiminen. Taidemuseo kohtaa yleisönsä. Helsinki: Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 4964. Linko, Maaria 1998. Aitojen elämysten kaipuu. Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 57. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Linko, Maaria & Silvanto, Satu 2007. ”Ilman festivaaleja stadi ei olisi stadi” – festivaalit pääkaupunkiseudun asukkaiden silmin. Teoksessa Satu Silvanto (toim.) Festivaalien Helsinki. Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 152-165. Liukkonen, Eija 2004. Museoyleisö tutkimuksen kohteena. Teoksessa Marjatta Levanto & Susanna Petterson (toim.) Valistus/museopedago-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)