Page 114

112 LÄHTEET

Heinonen, Jouko & Lahti, Markku 2001. Museologian perusteet. 3. uudistettu laitos. Suomen museoliiton julkaisuja 49. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Helsingin kaupunki 2007. Yritysmyönteiseksi kumppaniksi. Helsingin elinkeinostrategia 2007. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2007. Hiltunen, Sirkku 2009. Kulttuuri naisvankien yhteiskuntaan integroitumisen välineenä. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK. Hirsjärvi, Sirkka & Hurme Helena 2001. Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2009). Tutki ja kirjoita. 15 painos. Helsinki: Tammi. Hirvonen, Olli 2009. Turun filharmonisen orkesterin jalkautuminen. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK. HS 2011a. Teemu Luukan artikkeli Taidetuet virtaavat varttuneille. Helsingin Sanomat 5.2.2011, C1. HS 2011b. Noora Mattilan artikkeli Festivaalivieras monistuu tilastoissa. Helsingin Sanomat 21.7.2011, B1. HS 2011c. Katri Kallionpään artikkeli Kansallisteatterin katsojamäärät putosivat rajusti viime vuonna. Helsingin Sanomat 22.3.2011. HUMAK 2009. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöopas. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Hyrkäs, Antti 2007. Taiteen kentän kaksoisagentit. Galleriat talouden ja taiteen yhdistäjinä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiologian laitos. Pro gradu-tutkielma. Saatavilla myös internetissä: https://oa.doria.fi/handle/10024/37335. Avattu 3.4.2011. Tuominen, Essi & Härkönen, Noora 2007. Ruis- ja Ankkarockin asiakastyytyväisyyskysely 2007 - “Bon Jovi kertoi minulle unessa”. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK. Imagematch 2011. Imagematchin hakumoottori. http://www.imagematch.fi/index.php?node_id=12040). Avattu 2.2.2011.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)