Page 111

OPINNÄYTETYÖSSÄ MENESTYMISEN EDELLYTYKSET 109

• Panosta houkuttelevaan saatekirjeeseen. • Älä tee mukavuuspoimintaa, vaan pyri mahdollisimman edustavaan otokseen satunnaisotannan avulla. Otoksen satunnaisuus on palautettujen lomakkeiden määrää tärkeämpää. • Pystyäksesi tarkastelemaan osajoukkoja, tarvitset useita satoja vastauksia. • Yhden keskipitkän lomakkeen tietojen syöttäminen ohjelmaan kestää nelisen minuuttia. Aineiston analysoiminen • Korjaa näppäilyvirheet tarkastelemalla minimi- ja maksimi-arvoja. • Tarkastele ensin suoria jakaumia ja keskeisiä tunnuslukuja (keskiarvo, mediaani). • Tee tarvittavat muuttujamuunnokset (syntymävuosi iäksi, postinumero asuinalueeksi, ikä ikäryhmiksi jne.) • Vastaa tutkimuskysymyksiin tarkastelemalla eri ryhmien välisiä eroja. Minimitaso yleensä on ristiintaulukointi. • Mieti koko analyysin ajan, miten havainto voidaan kääntää toimenpidesuosituksiksi. • Ryhmittele avoimet vastaukset niiden merkitysmaailman mukaan. Yksinkertaisin tapa aloittaa jaottelu on sijoittaa kriittiset ja positiiviset vastaukset eri ryhmiin. Tulosten esittäminen tilaajalle • Laadi tuloksistasi PowerPoint -diasarja, jossa on alku, keskikohta ja loppu (tutkimuksen tavoitteet ja aineiston kerääminen, havainnot sekä johtopäätökset ja toimenpidesuositukset). • Anna esityksessäsi suuri painoarvo kehittämistoimenpiteille. • Keskustele tilaajan kanssa suositusten toimeenpanosta. • Muista kertoa työn esittämisestä tilaajalle opinnäytetyössäsi.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)