Page 102

100 DocPoint-FESTIVAALIN MARKKINOINTITUTKIMUS OPINNÄYTETYÖNÄ

tuihin kehittämistarpeisiin. Tutkijan oma näkemys voi vain täydentää näkemystä. Tutkijan on osattava kertoa, mitä yleisötutkimuksella on mahdollista saavuttaa. Neuvotteluissa on pyrittävä yhteiseen näkemykseen työn tavoitteista. On tärkeää varmistua siitä, että työn tilaaja on vilpittömästi kiinnostunut työn toteutuksesta, ja valmis laittamaan siihen omaa aikaansa. DocPointin toiminnanjohtaja Leena Närekangas korostaa työn tilaajan roolia opinnäytetyön tekijän tukijana. Tämä konkretisoituu olemalla mukana suunnittelemassa asiakkaille suunnattuja kysymyksiä ja heijastaen niitä jo olemassa oleviin käsityksiin ja kokemukseen. Tutkimuksen teettäminen on aina myös taloudellinen panostus. Vaikka kyselyn toteuttaminen itsessään ei olisi kovin kallista (sekin riippuu tekotavasta, otannasta jne.), olisi mielestäni kohtuullista maksaa tutkijalle edes nimellinen korvaus työstä. Yleisötutkimus vie usein kuukausien työn, ja maksaisi ammattilaisen tekemänä tuhansia euroja. Työn tavoitteista olisi luonnollisesti hyvä keskustella yksityiskohtaisesti työn tilaajan kanssa ennen tutkimuksen toteutusta. Kaipaako työn tilaaja vain ”kiva tietää” -tyyppisiä faktoja, vai löytyykö häneltä aitoa kiinnostusta hyödyntää saatuja tuloksia tutkittavan asian kehittämisessä? Ja millaiset resurssit on työn tulosten konkreettiselle hyödyntämiselle varattu? Tutkimuksen toteuttaja kun ei monesti ole enää työn valmistuttua paikalla toteuttamassa kaikkia työstä syntyneitä hienoja ideoita. Yleisötutkimuksia opinnäytetyönä tehdessä tutkijan työ loppuukin monesti tulosten analysointiin. Se, miten työn tuloksia hyödynnetään siitä eteenpäin, ei yleensä ole enää tutkimuksen toteuttajan vastuulla, tai edes vaikutuspiirissä. Silloin on täysin työn tilaajasta kiinni, miten työtä hyödynnetään tai hyödynnetäänkö sitä ollenkaan. Valitettavasti myöskään koulun puolelta ei työn tilaajaa voida velvoittaa hyödyntämään työn tuloksia. Siksi olisikin tärkeää, että jo työn suunnitteluvaiheessa pyrittäisiin tilaajalle tähdentämään työn hyödyntämisen tärkeyttä osana prosessia, ja vaikkapa tekemään sen osalta alustava suunnitelma. Laadin markkinointisuunnitelman siten, ettei sen toteuttaminen vaatisi erillistä työntekijää palkattavaksi toteuttamaan kaikkia siinä esitettyjä toimenpiteitä. Sen sijaan suunnitelman toteutumisen edellytyksenä oli koko festivaaliorganisaation sitouttaminen suunnitelmaan, tavoitteiden si-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)