De Hulsberger - Jaargang 2, Editie 14

Page 1

APRIL 2017 | JAARGANG 2 - EDITIE 14

VOOR, DOOR EN OVER HULSBERG

VOLG ONS OP FACEBOOK!

HULSBERGSE HISTORIE

MONSEIGNEUR BRULS HET VERHAAL ACHTER

ELECTRO KNOLS HULSBERGER IN ‘T ZONNETJE

WERNER COLARIS HULSBERGER AAN ‘T WOORD

ROGER DORMANS HULSBERGSE HOBBY

HUB, SUUS & SARA www.hulsberger.nl


KEULEN

passie voor (h)eerlijk vlees! JACK & TONNY KEULEN CATERING- EN PARTYSERVICE Kerkstraat 26 6336 BB Hulsberg De Hulsberger

Tel. 045 – 405 90 21 Fax 045 – 405 90 22 info@keulen.keurslager.nl www.keulen.keurslager.nl 2


INHOUD

COLOFON

3 Column 4 Hulsbergse Historie Monseigneur Bruls 6 Het verhaal achter Electro Knols 8 Nieuws 10 Hulsberger in ‘t zonnetje Werner Colaris 16 Hulsbergse Hobby Hub, Suus & Sara 19 Hulsberger aan ‘t woord Roger Dormans 20 Groen licht voor gemeente Beekdaelen 24 Kalender, Handig & Afval

REDA CTI E Jim Coumans en Stan Pinkaarts GA STREDA CTI E Helga Keulen, Jo Huntjens & Roger Dormans CO NTA CT w www.hulsberger.nl e redactie@hulsberger.nl t +31 6 13 06 87 95 / +31 6 23 89 10 15 P O STA DRES Libr Workspace - Schoolstraat 9, 6336 AN Hulsberg BANKGEGEVENS RABOBANK: NL09 RABO 0315 01 44 74 t.n.v. Brofam Media DRUK Schrijen-Lippertz, Voerendaal CO P Y RI GH T© Copyright © 2017 Brofam Media VOF behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal geheel of gedeeltelijk te publiceren. DEA DL I NE KO P I J VO L GENDE EDI TI E ( #15) 3 mei 2017

COLUMN: DAN SJRIEF MER PLAT

gelang de beechsjöld. Daonao waor se wir gans ónsjöldig tot ’t jaor d’rop. En op de lètse vastedaag, Paosjzaoterdig, dan zint de kèrkklokke pis 12 oer sjtil, umtot ze nao Raome vlege um met paosjeier truuk te kómme. Ich höb vreuger deks um 12 oer nao de kèrktaore gekeke um

Tekst door Helga Keulen

dat sjpektakel te zeen, meh dat höb ich

MIENE K I EK O P D E V A S TE TIE D E N W A T H Ö BBE DE P A O SJ EI ER EN DE

ummer gemis.

PAOSJHA A S T E HI E J M È T TE M A K E ? En dan is ’t Poasje! En umtot ’n haas Veuraafgaond aan Paosje viere veer 3

40 daag gein ei maoge lègke. Dus al

symbool sjteit veur “ónsjöld” höbbe

daag carnaval; good aete en drinke um

die eier woorte gekaokt en bewaart pis

ze dem oetgekaoze es paosjhaas mèt

‘ne goje baom te lègke es veurbereiding

Paosje. Noe sjteit ’n ei symbool veur

’n mendje um de erm. En mèt al dat

op de vastetied van 40 daag. Inmiddels

vruchbaarheid (nuuj begin) mèt es godin

euversjot van gekaokde eier in ’t mendje,

is d’r haufwaegs ‘ne rösdaag ingeveurd,

Easter, wat wir Paosje beteikent.

versjtópt de paosjhaas die biej al die

Haufvaste.

ónsjöldige luuj. Op gooj vriedig, de ein nao lètse

Naeve ’t vleisj moch d’r (vreuger) in de

vastedaag, woort nao pesjtoar gegange

Is ’t waor? Ich bèn ónsjöldig: “Mijn naam

vastetied ouch gein eier gegaete waere.

um te beechte en heivesj te gaon mèt

is haas!“

Meh lègk die kippe mer ins oet dat ze

’n weesgegroetje of onzevader, nao

3

www.hulsberger.nl


HULSBERGSE HISTORIE MONSEIGNEUR BRULS

overblijft voor de bisschop. Mgr. Bruls is zeer verheugd met het geschenk. Door de verwijzing naar paus Clemens is hij ook een beetje bisschop van Hulsberg geworden. De bisschop is zeer geliefd in Colombia. Hoewel hij de enige Nederlandse bisschop in dat land is, wordt hij al snel beschouwd als een echte Colombiaan. In het politiek onrustige land komen ze hem soms vertellen dat er weer een dorp in zijn district is platgebrand. Hij spoedt zich daar dan heen om zijn mensen troost te bieden. In februari 1964 volgt de kroon op zijn werk. Paus Paulus VI verheft het vicariaat tot bisdom en mgr. Bruls wordt de eerste bisschop van Villavicencio. Hij geeft leiding aan 70 priesters, waaronder zes Nederlanders. Hoewel hij niet vaak in Hulsberg is, voert hij ook hier bisschoppelijke taken uit. Bijvoorbeeld op zondagmiddag 4 juli 1954: mgr. Bruls zegent de Mariakapel aan

Foto: Kathedraal van Bogotá

de Putweg/Heihofweg in Kleingenhout in. Een geweldig evenement, waarbij

Tekst: Jo Huntjens

aan de processie die ’s middags vanuit

EÉN V A N D E M OO IS TE S TR A A TJE S V A N H U L SBERG I S VERNO EMD

de St. Clemens-kerk van Hulsberg naar

NAAR FR A NCI SCUS JO S E P H U S B R U L S , ZO ON VA N SCH O ENMA KER

dit gehucht trekt, bijna alle inwoners

FRANS B R UL S EN E L IS A B E TH C A N IS IU S . H I J W O RDT GETY P EERD

deelnamen. Tien jaar later viert de

ALS EE N EENV O UDIG E , H A R TE L IJK E E N G E DU L DI GE MA N. DE ENI GE

bisschop zijn zilveren bisschopsjubileum

BISS C H O P V A N HU L S B E R G .

en ook dat wordt in Hulsberg enthousiast gevierd.

Op 29 oktober 1897 wordt hij geboren

als titulair bisschop van Paraetonium.

in de straat waar zijn ouderlijk huis staat

Op 1 mei van dat jaar wordt hij door

Op 26 april 1969, hij is 71 jaar, gaan de

en die nu zijn naam draagt. Hij gaat in

de coadjutor van het Italiaanse bisdom

tropenjaren hem zwaar vallen en trekt

Hulsberg naar de lagere school, om

Sorrento, mgr. Carlo Serena, tot bisschop

hij zich om gezondheidsredenen terug.

vervolgens in Schimmert opgeleid te

gewijd in de kathedraal van Bogotá.

Hij krijgt eervol ontslag van de paus, die

worden tot priester. Vervolgens volgt hij

Een bijzonderheid is dat deze titulair

hem benoemd tot titulair bisschop van

filosofie en theologie in Oirschot. In juni

aartsbisschop van Myra was, dus een

Tragurium. In 1974 ontvangt hij een

1924 wordt hij tot priester gewijd. In

rechtstreekse opvolger van Sint Nicolaas.

brief van Paus Paulus VI: een mooie en dankbare getuigenis die de Paus geeft

datzelfde jaar wordt hij als missionaris uitgezonden naar Colombia. De eerste

Vanaf

twee jaar is hij kapelaan van de kathedraal

een

Verschillende

Hij komt terug naar Limburg en neemt

van Villavicencio, centraal gelegen in

verenigingsmensen steken de hoofden

zijn intrek in Huize Vroenhof te Houthem,

Colombia. Hierna wordt hij belast met de

bij elkaar en besluiten een passend

het

opleiding van priesters en leken, eerst als

geschenk namens de inwoners van

Montfortanen. Daar overlijdt hij op 7

leraar aan het klein seminarie, later als

Hulsberg aan te bieden. Er wordt een

september 1988 en vijf dagen later wordt

professor filosofie, moraal en dogma.

fancy fair georganiseerd: een geweldig

hij op het kloosterkerkhof in Schimmert

succes met massale belangstelling. De

begraven. Hoewel de bisschop weinig in

Op 7 januari 1939 wordt hij door paus

opbrengst is naar behoren. Zo kan er een

zijn geboorteplaats is, wordt zijn naam

Pius XI benoemd tot coadjutor apostolisch

passend geschenk vervaardigd worden,

daar altijd nog in ere gehouden. Tenslotte

vicaris van Los Llanos de San Martin en

terwijl er ook nog een prachtig bedrag

is hij de enige bisschop van Hulsberg.

De Hulsberger

dat echte

moment bisschop.

kent

Hulsberg

van zijn broeder in het ambt.

kloosterbejaardenoord

van

de

4


F. C R E M E R S

ASSURANTIËN

IEDERE DONDERDAG

VERSE PIZZA’S OP DE TREPKES MEER INFORMATIE: WWW.OPDETREPKES.NL

Europaplein 10a 6336 BE Hulsberg

Heeft u moeite met uw financiële administratie? » U begrijpt uw eigen post niet » U zou het liefste al het papierwerk uit handen geven?

Laat ons helpen! » Wij regelen uw finaniële administratie » Wij geven u digitale inzage of sturen uw maandelijkse overzichten naar u thuis » Wij vinden persoonlijk contact belangrijk

Tel. (045) 405 14 65 Fax (045) 405 37 37

Verheugt u zich er ook al op? Haalt u hem binnekort van stal? Is hij dan voldoende verzekerd? En wat als u zelf letsel oploopt? der Kinderen! uit Hulsberg: 045 405 88 88

Maak een vrijblijvende afspraak » 045 208 00 28 » www.steenlandschins.nl » info@steenlandschins.nl

Tot ziens bij Robin & Froukje!

der Kinderen verzekeringen

5

hypotheken

pensioenen

employee benefits

financiële planning

www.derkinderen.com

www.hulsberger.nl


HET VERHAAL ACHTER

ELECTRO KNOLS Tekst: Redactie De Hulsberger ALS JONGE J O NGEN IS H IJ A L G E ÏN TR IG E E R D DO O R A L L ES W A T MET LIC H T T E M A K EN H E E F T: H IJ H O U D T ZIC H BEZI G MET DE W ERKI NG, TOEPA SSI N GEN

EN

M O G E L IJK H E D E N .

DE

O P L EI DI NG

VO O R

ELEKT R O T ECHNI EK E N – IN S TA L L A TIE S IS EEN L O GI SCH E KEU ZE. H ENK K NO L S HEEF T V A N ZIJN P A S S IE ZIJN WERK GEMA A KT.

Afbeeldingen: Project opgeleverd door Electro Knol

Als 20-jarige komt Henk, na zijn opleiding,

breekt aan, want naast het opvoeden

hij met behulp van fysio en sporten na

in dienst bij Electro Hub Bemelmans. ‘Ik

van de kids en de verhuizing naar het

verloop van tijd zijn scheen- en kuitbeen

kwam regelmatig in zijn zaak, omdat ik

winkelpand aan de Kerkstraat, blijft alle

weer gedeeltelijk kan gebruiken.

voor mijn hobby en tijdens de opleiding

bedrijvigheid doorlopen. Cecile vertelt:

al wat klusjes uitvoerde.’ Al snel heeft Hub

‘Er was ontzettend veel te doen: inkopen,

Henk vertelt: ‘Toen ik me inschreef bij

in de gaten dat Henk door zijn gedreven

verkopen,

uitleg

de Kamer van Koophandel had ik 24

manier van werken en vaardigheid,

geven,

administratie

woningen opstaan. Dat hadden ze nog

een juiste dynamische kijk heeft op

bijwerken, de winkel op orde houden,

nooit meegemaakt! In die tijd werd er

elektrotechnische hoogstandjes. Daarbij

gesprekken

vertegenwoordigers

veel particulier gebouwd. Maar ik heb

laat Henk, met nodig inzicht, van jongs

voeren en nog de werkzaamheden bij

ook gewerkt voor o.a. aannemersbedrijf

af aan zien op een uiterst vakkundige

projecten.’ De optelsom van verschillende

Ritzen en Storms uit Wijnandrade en

manier elke situatie aan te kunnen.

factoren maakt dat ze in 1998 stoppen

diverse

bezorgen,

ophalen,

reparatieservice, met

woningbouwverenigingen.

De

met de winkel. ‘Dat was een goede

combinatie van particulieren en bedrijven

Na het doorlopen van de reguliere

keuze, waar we nog steeds volledig

was ideaal.’ ‘Via Storms kreeg ik prachtige

scholen en daarnaast nog het volgen

achterstaan’,

Cecile.

projecten. Hij was een projectontwikkelaar

van diverse cursussen zoals: technicus

Ondanks alle hectiek maakt Henk tijd

in het klein en we hebben mooie dingen

sterkstroominstallaties,

aldus

Henk

en

bedrijfsvoering

voor het gezin. Doordeweeks met Tim

gemaakt.’ Ook in ons eigen dorp heeft

elektrotechniek en diverse NEN-cursussen

naar voetbaltraining, fietsen en zwemles

Electro Knols een flinke staat van dienst:

bij de VEV, komt er –na 9 jaar voor Hub

met Irene en iedere zondag met zijn

‘We hebben diverse nieuwbouwwoningen

te werken-, een punt waarop plannen

vieren genieten van leuke uitstapjes en

in onze wijken van elektra voorzien.’ Nu

gemaakt worden voor de toekomst.

vakanties.

werkt hij veel samen met Aannemersbedrijf Steins, Aannemersbedrijf Souren en met

Electro Bemelmans bestaat uit zowel de

Vanaf die tijd kan Henk zich weer volop

winkel als de buitendienst. Henk besluit in

bezighouden met het werk waarvoor hij in

1990 het elektrotechnische bedrijf over te

de wieg gelegd is. Naast de overgenomen

Kwaliteit staat bij Electro Knols voorop:

nemen, de buitendienst, waarna in 1994

klanten

trekt

‘De wens van de klant staat centraal.

ook de winkel wordt overgenomen. Zijn

Henk een grote klantenkring van heinde

Ik heb veel ervaring opgedaan in al die

vrouw Cecile doet in deze periode haar

en ver aan. Achter de schermen blijft

jaren en daarmee adviseer ik de klant

intrede. Door haar bedrijfsadministratieve

Cecile betrokken op administratief en

zo goed mogelijk. Ik ga altijd voor een

en

boekhoudkundig

Gecombineerd

goede, maar realistische prijs. Ik wil een

zorgt zij op haar manier voor de nodige

met een baan buitenshuis én de zorg

klant niet achteraf met onnodig meerwerk

vakkundige kennis. Daarbij runt zij tevens

voor hun tweeling lukte dat prima, totdat

confronteren’. Dit is Henk Knols ten

de winkel met alle daaruit voorvloeiende

een noodlottig ongeval op 16 januari

voeten uit: no-nonsense, soms te eerlijk.

werkzaamheden.

2010 een abrupt einde brengt aan zijn

‘Maar eigenlijk is dat alleen maar goed’,

boekhoudkundige

achtergrond,

van

Hub

Bemelmans,

vlak.

Frans Hagemans IFH.

functioneren. Door zijn enorme wilskracht

lacht hij.

In 1991 completeert de tweeling Irene

en doorzettingsvermogen weet hij zich

‘Wat ik belangrijk vind, is dat een klant

en Tim het gezin. Een hectische tijd

echter weer terug te knokken, waarna

vooral achteraf tevreden is. Het moet

De Hulsberger

6


ls, Henk Knols in bedrijfsauto, Henk Knols geeft uitleg, Henk Knols checkt of alles klopt. niet alleen nu goed zijn, maar ook

onderhoud

goed blijven.’ Dat Electro Knols al ruim

zeker aan te raden is. We maken niet

van

de

stoppenkast

25 jaar vakmanschap mag leveren,

alleen maar lichtpunten, maar we

beaamt dat. ‘In Mheer hebben we 20

verzorgen complete lichtplannen tot

jaar geleden een praktijk gemaakt.

het installeren aan toe.’

Nu krijgen we weer een aanvraag, ze zijn ons niet vergeten! Voor Kasteel

Domotica is dé ontwikkeling op dit

Wijnandsrade zijn we de vaste elektra-

moment: het automatisch en op

installateur en we hebben enkele

afstand

tandartspraktijken waar we regelmatig

en

voor werken. Tandartsen veranderen

toepassing zorgt voor meer gemak,

en vernieuwen vaak. Ook werken we

comfort en veiligheid: thuis of op het

samen met architecten voor kleinere

werk. Dit zorgt veelal ook voor dalende

projecten en particulieren. Kwaliteit

energiekosten.

besturen

installaties.

van Deze

apparaten intelligente

zorgt voor continuïteit!’ ‘Er

is

tegenwoordig

heel

veel

Henk vertelt: ‘Buiten de gebruikelijke

mogelijk: het programmeren van de

elektrotechnische

thermostaat en verlichting, het regelen

werkzaamheden

ELECTRO KNOLS

veel

van ventilatie en zonwering. Zelfs audio

Waar

een

en video kan zo aangestuurd worden.

aanleg

van

Het is echt een mooie combinatie

het

van gemak, comfort en veiligheid

plaatsen van stopcontacten verzorgde,

en dat voor alle doelgroepen.’ Is dit

komt er tegenwoordig meer bij kijken.’

dan niet veel duurder? ‘Als het bij

Meer en soms luxe mogelijkheden

verbouw of nieuwbouw meteen wordt

zorgen voor een andere benadering:

meegenomen zijn de kostenverschillen

‘Gemak en wellness worden steeds

klein, maar het gebruiksgemak groot.

vaker

er

Bovendien zijn er veel draadloze

aanpassingen nodig om een jacuzzi

toepassingen, kappen en breken is

of sauna te plaatsen, maar ook

meestal niet meer nodig.’

WWW.ELECTROKNOLS.NL

inductiekookplaat.

Met zijn uitmuntende vakkennis en

Dit zorgt dan niet alleen voor een

uitstekende praktische kijk op zaken

andere aanleg van elektriciteit en

is Henk Knols voor iedereen een

stopcontacten, maar ook voor het

geschikte partner. En na alle jaren

aanpassen van de groepenkast. Dat

spat de passie er nog vanaf zoals deze

zorgt er weer voor dat frequenter

ooit ontstond bij de jonge jongen.

WIJ VERLICHTEN UW WENSEN! ONZE SLOGAN LAAT ZIEN WIE WE ZIJN, ONZE AMBITIE IS OM DE JUISTE TECHNIEK TOE TE PASSEN BIJ UW VERBOUWING, NIEUWBOUW OF STORINGEN, WAARVOOR U BIJ ONS ALTIJD TERECHT KUNT.

komen

er

aanvullende installateur elektriciteit,

tegenwoordig vragen. eerst

de

lichtpunten

gerealiseerd.

Zo

en

zijn

voor een uitgebreidere keuken met bijvoorbeeld

HENK & CECILE KNOLS KERKSTRAAT 40 6336 BB HULSBERG 045 405 90 88 06 22 47 69 16 06 13 49 94 45


NIEUWS KBO HUL SBER G

evenementen in Hulsberg, neemt u dan

Het Grubbenvorster Mannenkoor onder

s.v.p. contact op met secretaris Ilona

leiding van dirigente Oksana Bos-Baljva

Crea-middag oktober

Dormans-Vleugels via 06 – 1245 0849 of

en het Mannenkoor Inter Nos onder

Senioren, laat zien wat je kunt en inspireer

e-mail: info@sintrochushulsberg.nl.

leiding van Leo van Weersch hebben

anderen! Op woensdag 25 oktober

een

zeer

afwisselend

programma

organiseert KBO Hulsberg een crea-

Gewijzigde datum promsconcert

samengesteld met bekende en minder

middag in Gemeenschapshuis De Lange

In

lichtte

bekende werken. GKC zal onder leiding

Berg. De creatieve senioren van ons dorp

Drumband St. Rochus alvast een tipje van

van Mirjam Erkens ook zorgen voor een

kunnen iets van hun werk laten zien,

de sluier op van het ‘Netflixconcert’ dat zij

gevarieerd

waarbij tekst en uitleg geven mogelijk is.

op 4 november 2017 zou verzorgen. Een

begint om 19.00 uur en wordt gehouden

Ook is er ruimte voor het vertonen van

uniek ‘Promsconcert’ dat de Hulsbergse

in Gemeenschapshuis De Lange Berg te

demo’s. Lijkt het je leuk om te exposeren,

tamboers organiseren waarbij zij muziek

Hulsberg. Entree: vrije gave.

meld je dan snel aan!

uit bekende televisieseries en films ten

eerdere

berichtgeving

programma.

Het

concert

gehore zullen brengen. Zoals gezegd, een

Concert op projectbasis

Aanmelden kan via het secretariaat:

mooi concert. Het bleek echter ook een

Voorts willen wij onder uw aandacht

Mw. A. Dreessen

‘mooie’ datum te zijn… Want plotseling

brengen dat GKC voornemens is om op

Irenestraat 11

bleek dat er een dubbele boeking in

projectbasis het Lenteconcert 2018 te

Tel: 045-4053110 of e-mail:

het Gemeenschapshuis De Lange Berg

verzorgen. Dit concert zal dan op 14 april

kbohulsberg@gmail.com.

heeft

wij

2018 gehouden worden. Heeft u altijd

plaatsgevonden,

waardoor

genoodzaakt zijn uit te wijken naar 2018.

al willen zingen, dan bent u van harte

En voor iedereen geldt: noteer 25 oktober

Het realiseren van dit sjieke concert op

welkom om ons koor te komen versterken

alvast in de agenda. Het belooft een

een ander tijdstip dit jaar is helaas niet

tijdens dit project. Het thema van dit

gezellige middag te worden! Er zullen

haalbaar. Dus noteer de nieuwe datum:

concert zal later bepaald worden. Enige

ongeveer 20 exposanten aanwezig zijn

zaterdag 17 maart 2018!

zang- of andere muziekervaring zou fijn

waarvan werken gekocht kunnen worden.

zijn, maar is niet nodig. Repetities zullen Drumband St. Rochus concerteert op

plaatsvinden in de maanden februari-

Camping ‘t Hemelke

maart-april 2018.

Op zondag 9 april a.s. verzorgt de

Voor nadere informatie kunt u zich

Hulsbergse Drumband St. Rochus een

wenden tot onze secretaris José Gijzen-

Drumband op zoek naar (oude) foto’s

concert op de concertmiddag van het

Huijts: telefoon 045 – 405 1619 of e-mail:

Ieder jaar in december publiceert de

Hoevefeest zoals dat door Kon. Fanfare

secretariaatgkc@gmail.com.

Hulsbergse Drumband St. Rochus een

St. Caecila op Camping ‘t Hemelke

Kom gerust eens een kijkje nemen op

originele kalender, met daarin foto’s van

georganiseerd

drumband

onze wekelijkse repetitie-avond, iedere

vroegere jaren en recente(re) foto’s, die zij

brengt een aantal populaire, maar vooral

woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur, in

huis aan huis verkoopt.

publieksvriendelijke muziekwerken ten

zaal Op de Trepkes te Hulsberg.

Zoals gezegd bevat deze kalender foto’s

gehore. De tamboers beginnen om

van weleer, van het vroegere dorp

17.00 uur aan hun concert op Camping ‘t

Hulsberg, van bepaalde gebeurtenissen,

Hemelke, Klimmenerweg 10 te Hulsberg.

van

Toegang is uiteraard gratis en iedereen is

Concours Hippique

dan ook van harte welkom!

Op zondag 7 mei organiseert RV

Entree is gratis! D R UMB A N D ST . R O C H U S

buurtverenigingen,

ouderwetse

feesten of evenementen, van bepaalde

wordt.

De

personen, etc. De laatste jaren staan ook

RV RA VENSBO SCH

Ravensbosch weer haar jaarlijks Concours

steeds recentere foto’s in de kalender, van

G E M E N GD KO O R ST. CA ECI L I A

Hippique op en nabij de terreinen van

‘slechts’ enkele jaren geleden. De kalender

H U L S B E RG

Manege Ravensbosch, gelegen aan de

werd ruim 30 jaar geleden voor het eerst

Putweg te Arensgenhout. Dit prachtige

uitgegeven en we willen deze traditie dan

Lenteconcert

paardenevenement kent de onderdelen

ook graag in stand houden. Daartoe zijn

Op zondag 23 april a.s. zal GKC wederom

dressuur en springen. Dressuur in de

we steeds op zoek naar nieuwe aanwas

haar jaarlijkse Lenteconcert organiseren.

klasse B tot en met ZZL en springen in de

van foto’s. Dus beschikt u over (duidelijke)

Dit

Grubbenvorster

klasse BB tot en met ZZ. Natuurlijk wordt

foto’s

Mannenkoor en Mannenkoor Inter Nos uit

er goed voor de inwendige mens gezorgd.

Schin op Geul hun medewerking verlenen.

De toegang is gratis!

tijden,

van

vroegere

bepaalde

De Hulsberger

en

recentere

gebeurtenissen

of

jaar

zal

het

8


BOUWMATERIALEN

Auto, Airco & Banden

Schimmert 06 52 59 33 04

WOLTER

BOUWMATERIALEN DAKMATERIALEN RADIATOREN HOUT- & PLATEN ZAND/GRIND DE KOUMEN 51 6433 KG HOENSBROEK

Meer informatie:

garage-f-line.nl

045 522 99 99 INFO@BOUWMATERIALENWOLTER.NL

BOUWMATERIALENWOLTER.NL

hof van hulsberg HOTEL RESTAURANT

NIEUW EN UNIEK IN LIMBURG SNELLE IPHONE REPARATIE ORIGINELE ONDERDELEN KLAAR TERWIJL U WACHT REPARATIE OP LOCATIE

IPHONE AMBULANCE

0639232149

WWW.06FIX.NL 9

Feesten Recepties Bruiloften Koffietafel Restaurant Wij heten u van harte welkom! - Rolf & Janine

WWW.HOFVANHULSBERG.NL WWW.HOFVANHULSBERG.NL www.hulsberger.nl


jubileumcommissie zouden gaan werven. ‘Daar zaten we dan: Marko Lemmens, Stan Pinkaarts en ik. Math kwam binnen en zei vervolgens geheel op z’n Maths ‘Zo, dit is de jubileumcommissie.’ Het werd uiteindelijk een zeer geslaagd jubileum.’ aldus Werner. ‘Dat jaar was ik vanuit de commissie afgevaardigd om de resultaten tijdens de jaarvergadering te presenteren, maar die vergadering liep anders dan verwacht. De

bom

barstte

en

verschillende

bestuursleden gaven aan hun functie

HULSBERGER IN ‘T ZONNETJE: WERNER COLARIS

neer te leggen.’ De naam van Werner werd al snel in de wandelgangen genoemd om het voorzitterschap op zich te nemen. Zijn werksituatie was inmiddels veranderd en door het geslaagde jubileum had SV Hulsberg, na enkele jaren van afwezigheid, weer kennis mogen maken met de kwaliteiten

van

Werner.

Uiteindelijk

gaven plichtsbesef en de woorden van secretaris Hans Oerlemans de doorslag. ‘Hans zei tegen me dat, als ik voorzitter

Tekst: Redactie De Hulsberger

zou worden, er meer jong bloed in het

HIJ IS A L R UI M 7 J A A R V O O R ZITTE R V A N D E GRO O TSTE VERENI GI NG

bestuur zou komen.’

VAN ONS D OR P, MA A R W O O N T E R P A S E E N KRA P P E 7 W EKEN. DE HULS BER GER I N ’T ZO N N E TJE V A N D E ZE M AA ND, W ERNER CO L A RI S,

‘Om de club de benodigde financiële

IS

VA ESRA DE)

draagkracht te geven, moesten we een

‘EIND EL I J K T HUI S’ E N G A A T H IE R N A A R E IG EN ZEGGEN NO O I T MEER

NA

EN K EL E

O M ZW E R V IN G E N

( V A L K E NBU RG

EN

hoop impopulaire maatregelen nemen.

WEG.

Gelukkig ging het langzaam maar zeker beter en konden we beetje bij beetje

Het Geel-Rode bloed begon op 7-jarige

ook onverzettelijk. Ze hoefden elkaar

gaan bouwen aan de toekomst. Het

leeftijd door zijn aderen te stromen toen

maar een blik toe te werpen om te weten

absolute hoogtepunt was de bouw en

hij zijn debuut bij de E-jeugd maakte. Als

wanneer een tegenstander over de

de opening van het nieuwe complex. Een

rechtsback doorliep hij de jeugdafdeling

afrastering moest verdwijnen.’

zeer langlopend traject, waarin het vorige

tot en met de A1, maar daar maakte

bestuur ook al veel tijd en energie had

een driedubbele beenbreuk een einde

Naast speler en supporter was Werner

gestoken. Zo hebben we op een gegeven

aan zijn actieve voetbalcarrière. ‘Ik was

ook al vroeg als vrijwilliger betrokken bij

moment de volledige gemeenteraad op

een recreatieve voetballer en miste de

de club. Eerst als jeugdleider, later als

ons complex uitgenodigd om hun met

drive om voor 1 te gaan.’ Het fanatisme

wedstrijdsecretaris en voorzitter bij de

eigen ogen te laten zien hoe schrijnend de

dat Werner wellicht miste als voetballer,

jeugd. Hij kreeg echter als jonge twintiger

situatie was. Toen een van de raadsleden

maakte hij goed als supporter. ‘Ik was

ook de kans om een eigen slijterij in het

opmerkte dat ‘je hier nog geen varkens

vrij fanatiek supporter van ons eerste

centrum van Sittard te openen. ‘Hier

zou houden’ was het snel rond.’

elftal. Zo bezocht ik alle thuiswedstrijden

werkte ik 6 dagen per week en dat was niet

van het vlaggenschip en kan ik me

te combineren met het voorzitterschap

Opvallend is dat Werner altijd in de ‘we-

herinneren dat ik op de fiets naar Beek

bij de jeugd en dus moest ik hier helaas

vorm’ praat als het over SV Hulsberg gaat.

ging om de kampioenswedstrijd van

mee stoppen.’

‘De slogan van onze club is ‘SV Hulsberg

1991 tegen Amicitas bij te wonen. Dát

dat zeen v’r allemaol’ en dat voel ik ook

was een bijzonder team met o.a. Ernest

In 2008, het jaar voor het 70-jarige

heel sterk zo. Ik ben ontzettend trots op

Ekelhoff, Rene Slangen, Hub Hamers,

jubileum van SV Hulsberg, riep Math

alle vrijwilligers die zich dagelijks weer

Aron Chappin en Maurice de Heus. Stuk

Huijts enkele mannen bij elkaar onder

belangeloos keihard inzetten voor onze

voor stuk geweldige voetballers, maar

het voorwendsel dat zij leden voor de

mooie club; de mooiste club!’

De Hulsberger

10


Drukkers.

Dichtbij. Als je een drukker zoekt. Een goede. Maar ook een die om de hoek woont. Een collegaondernemer die jouw taal verstaat. Weet dan dat tussen Maastricht en Heerlen de doorgaande weg naar Voerendaal ligt. Hier laten de drukkers van Schrijen-Lippertz mooi regionaal (en ach, ook (inter)nationaal) drukwerk op de persen dansen. Briefpapier. Kranten. Visitekaarten. Posters. Magazine. Of boek. Printen, drukken, afwerken. Toegewijde mensen. Prima prijzen. En de beste kwaliteit. Je vindt het allemaal in Voerendaal. Bij Schrijen-Lippertz. Drukkers. www.schrijen-lippertz.nl

11

www.hulsberger.nl


NIEUWS BIBLIOT HEEK NUT H

De markten starten om 09.00 uur en

van de jeugd commissie. Daar kunt u

we staan tot 16.00 uur voor u klaar.

koffie met wat lekkers kopen. Hiermee

Taalcafé

We zien u graag terug bij een van onze

sponsort u tevens de jeugd carnaval.

Iedereen moet mee kunnen doen. Om

plantenmarkten!

mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving is het belangrijk om de taal

Terwijl u over de markt loopt kunnen de C V D E B E U MERW A L DERS

kinderen zich amuseren in de speeltuin

te leren en er veel mee te oefenen.

en wilt even uitrusten kunt u of binnen

Vanaf 12 april kun je elke woensdagavond

Paasmarkt

bij de jeugd commissie kraam of op het

tussen 19.00 en 21.00 uur naar het

Op maandag 17 april, tweede Paasdag,

terras van de camping genieten van een

Taalcafé in de bibliotheek komen. In het

vindt de traditionele Paasmarkt plaats

hapje en een drankje. Vanaf 10.00 uur

Taalcafé staan ontmoeting en bezig zijn

op Camping ‘t Hemelke. Zowel binnen

bent u van harte welkom op deze markt.

met de Nederlandse taal centraal. Samen

als buiten staan kramen met een grote

met onze taalcoaches Nederlands leren

variatie in aanbod. Op deze markt kunt u

De entree is 2 euro. Kinderen tot 12 jaar

op een leuke en ontspannen manier. We

oude en nieuwe spulletjes vinden. Binnen

hebben gratis toegang.

spelen taalspelletjes, lezen samen b.v. de

in de hal staat onder andere een kraam

krant en voeren gesprekken met elkaar. Je kunt ook gewoon gezellig aanschuiven voor een kop koffie of thee. Iedereen is

H V W IJNA NDI A

Nu moet er alleen nog gewonnen worden

welkom, aanmelden is niet nodig.

van de nummer twee: V&L. De dames en

Dus ben of ken je iemand die het leuk

11 Hulsbergse dames kampioen

heer zijn er klaar voor, gebrand om die

vindt om anderen te ontmoeten en beter

met HV Wijnandia

befaamde beker mee naar Wijnandsrade/

Nederlands te leren praten, kom dan snel

Op zaterdag 25 maart is de E1 van

Hulsberg

een keer langs!

HV

kampioen

van spelers, trainers en ouders zijn

Wijnandia

ongeslagen

te

nemen. De

gezichten

geworden. Met als thuisbasis Sporthal

gespannen. Spandoeken en ballonnen,

Waar: Openbare Bibliotheek Nuth

Hulsberg en maar liefst 11 Hulsbergse

allemaal oranje gekleurd, versieren de hal

Wanneer: Vanaf 12 april elke woensdag

dames in het team, mag er dan ook zeker

en zorgen voor een gezellige en sportieve

van 19.00-21.00 uur

gesproken worden van een Hulsbergs

sfeer. HV Wijnandia houdt V&L constant

kampioensfeest!

op twee doelpunten afstand. Het wordt

Deelname: gratis, aanmelden is niet nodig

In de week ervoor moet er eerst worden

nog even spannend, maar uiteindelijk

Voor meer informatie: 045 – 524 4000,

gewonnen van Margraten. HV Wijnandia

wint HV Wijnandia met 12-9 en mag het

contact@bibliotheeknuth.nl of aan de

kijkt

kampioenschap gevierd worden!

balie in de bibliotheek.

achterstand aan. Toch weten de dames

KVW H UL SBER G

de

hele

wedstrijd

tegen

een

alles op alles te zetten om in de laatste

Dankzij het trainerstrio Joke, Nicolle en

minuut de wedstrijd om te buigen in een

Mariet is HV Wijnandia en Hulsberg weer

8-9 winst.

een kampioen rijker!

Plantenmarkt De lente is begonnen en dat betekent dat de jaarlijkse plantenmarkten van KinderVakantieWerk

Hulsberg weer op

de planning staan. Ook dit jaar staan we weer voor u klaar met de mooiste kuip- en perkplanten, afkomstig van een professionele kweker. Dus wilt u de tuin zomerklaar maken en KinderVakantieWerk financieel steunen? Dan zien we u graag terug op een van de volgende data; zaterdag 29 april en zaterdag 13 mei op het Europaplein in Hulsberg en zaterdag 6 mei op het Drossaert de Limpensplein in Klimmen.

De Hulsberger

12


13

www.hulsberger.nl


NIEUWS ORANJ ECO M I T É HU L S B E R G

18:30-20:30 uur Camping ’t Hemelke

met moeite tot stand. Na zijn overlijden

- Lampionnen-/fakkeltocht*

komt vader tot zijn verbazing in het

Koningsdag 2017

21:00-22:00 uur Camping ’t Hemelke

hiernamaals waar voor hem echter nog

Na een weliswaar natte, maar geslaagde

- Spetterende Vuurwerkshow

geen hemelse rust heerst. Ondertussen

eerste editie in 2016, organiseert het

22:15 uur SV Hulsberg

halen de kinderen tijdens het leeg maken

oranjecomité van KVW Hulsberg ook dit

van de woning herinneringen op en leren

jaar weer ‘Koningsdag 2.0’. Donderdag

* Deelname is op eigen risico en enkel

ze elkaar opnieuw kennen: hun goede en

27 april aanstaande zullen er gedurende

mogelijk onder toezicht van ouder(s) en/

slechte kanten...

de hele dag tal van oranje-activiteiten in

of verantwoordelijke(n).

Langzaam wordt duidelijk waarom dit

het kader van Koningsdag plaatsvinden.

gezin zo ontwricht is: waar je vandaan

Ook dit jaar is het, mede dankzij de steun

Wij hebben er alvast heel veel zin in! Jij

komt, hoe je bent opgevoed en wat je

van vele Hulsbergse ondernemers, weer

ook? Zien we jou samen met je broer(tje),

hebt meegemaakt heeft invloed op je

gelukt om een gevarieërd, uitdagend en

zus(je), papa, mama, opa, oma, …, op

relaties en op hoe je in het leven staat.

sportief programma samen te stellen.

donderdag 27 april? Tot dan!

Mooie

komische scènes wisselen elkaar in hoog

Koningsdag 2017 gaat om 13:00 uur van

Voor meer informatie check

tempo af. Een komedie met een lach en

start op Camping ’t Hemelke met een

facebook.com/oranjecomitehulsberg

een traan, voor velen zeer herkenbaar!

heuse zeskamp.

of www.kvwhulsberg.nl.

dramatische

momenten

en

De voorstellingen zijn op: Rond 15:00 worden de prijswinnaars van

F A N F A RE ST. CL EMENS

de raamposterwedstrijd bekend gemaakt.

21, 22 en 29 april om 20.00 uur en op 30 april om 15.00 uur in gemeenschapshuis

Kinderen van BS Hulsberg zullen deze

WMC on Tour

De Lange Berg in Hulsberg.

poster van hun juf of meester ontvangen.

De zomer van 2017 staat in het teken

Daarnaast is de raamposter ook bij

van het Wereld Muziek Concours in

Voor

Bakkerij Lemmens te verkrijgen. De

Kerkrade. Naast alle muziekwedstrijden-

vereniging kijk op:

mooiste en creatiefste tekeningen zullen

concerten en shows in Kerkrade, zullen

www.knanuth.nl

een cadeautje uit de cadeaukoffer krijgen.

er ook concerten worden gegeven buiten

facebookpagina: Toneelvereniging Kunst

Na afloop van de zeskamp komt er hoog

Kerkrade. Woensdagavond 19 juli kunt

Na Arbeid Nuth.

bezoek, een wel heel speciale gast. Wie

u alvast in de agenda noteren, want dan

dat is, blijft nog even geheim…

zal Fanfare St. Clemens Arensgenhout

Vervolgens mogen vanaf 18:30 uur de

het podium van het Openluchttheater

voetjes van de vloer tijdens de jeugddisco

in Valkenburg betreden. In het kader

Voetbalclub zoekt kantinekanjer

met DJ-entertainment, o.a. bekend van

van “WMC on tour” zullen zij samen

Per augustus is SV Hulsberg op zoek

de disco’s in het Gemeenschapshuis en

concerteren

internationaal

naar een kantinebeheerder. Ben of ken

carnaval.

gerenommeerde jeugdorkest “ Simon

jij iemand die graag bezig is bij een erg

met

het

meer

informatie en/of

over

onze

like

onze

SV H U L SBERG

Bolivar Youth Orchestra” uit Venezuela,

gezellige vereniging? Neem dan contact

Om

onder leiding van Gustavo Dudamel.

op!

21:00 uur vertrekt de lampionnen- en

Dit beloofd een fantastische avond te

fakkeloptocht vanaf Camping ’t Hemelke.

worden! Tickets gaan binnenkort in de

Het betreft twee avonden per week en

Gezamenlijk trekt de stoet door de

voorverkoop via www.wmc.nl.

twee dagen in het weekend. Tijden in het

Klaar

voor

de

grande

finale?

straten van Hulsberg richting voetbalveld.

weekend kunnen wisselen. Het gaat om

Daar aangekomen sluiten we Koningsdag

TO N E E L V ERENI GI NG KU NST NA

2017 op een feestelijke en knallende wijze

A R B E ID

af met een spetterende vuurwerkshow omstreeks 22:15 uur.

10 maanden per jaar (incl. winterstop). - In bezit van rijbewijs B

Uitvoering ‘Rookgordijn’

- Enige horeca ervaring is gewenst

Als de oude, nogal autoritaire heer Timmer Nog even samengevat:

op sterven ligt treffen zijn kinderen tijdens

Mail naar:

- Zeskamp

het waken al voorbereidingen voor na zijn

voorzitter@svhulsberg.nl

13:00-18:00 uur Camping ’t Hemelke

dood. De onderlinge verhoudingen zijn

- Kinderdisco

niet geweldig dus iedere beslissing komt

De Hulsberger

SV Hulsberg, dat zeen v’r allemoal! 14


Houbiers Groen E R.HOUBIERS@HETNET.NL T 045 405 33 09 M 06 83 07 94 30

BEAUTY POINT HAIR

& SKIN CARE

KAPSALON

LIZY & MARIELLE SCHOONHEIDSSALON

JANNELLE

ST. CLEMENSSTRAAT 2 6336 BC 045 405 21 65

Voor al uw snoei- en tuinwerkzaamheden

RICOS WOONWINKEL GESPECIALISEERD IN ENGELSE EN LANDELIJKE LIFESTYLE

WWW.BEAUTYPOINTHULSBERG.NL

IN APRIL 2017 BESTAAN WIJ 15 JAAR! Ter ere hiervan ontvangt u als klant in de

gehele maand April 15% korting op onze collectie.

ERVAAR DE SFEER EN KOM LANGS IN ONZE GEZELLIGE WOONWINKEL: AAN DE HEKERWEG 37 - 6301RJ IN VALKENBURG - 045-4055494 - RICOS@KPNMAIL.NL

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR: MEUBILAIR, VERLICHTING, WOONACCESSOIRES, TUINDECORATIE, CADEAU-ARTIKELEN, EN SINDS KORT OOK VOOR MEUBELSTOFFERING. 15

www.hulsberger.nl


alleen naar te kijken, geven Suus en Sara geen kik. Het enthousiasme voor de vechtsport werd

bij

de

meiden

aangewakkerd

door Opa Hub die sinds 1997 fanatiek beoefenaar van de sport is. Hub had op dat moment een eigen supermarkt in Spaubeek en las in de Trompetter een advertentie voor ‘Zelfverdediging voor

zelfstandig

meervoudig

ondernemers’

Nederlands

van

Kampioen

en oud-Bondscoach Roger Alken. ‘Als supermarktondernemer krijg je wel eens te maken met lastige klanten. Sinds ik ben gestart met karate ga ik veel rustiger met problematische situaties om. Karate gaat om veel meer dan alleen vechten. Het gaat ook om discipline en Foto (v.l.n.r.): Suus Franssen (8), Hub Franssen (69), Sara Franssen (7)

HULSBERGSE HOBBY: HUB, SUUS & SARA

zelfbeheersing. Daarnaast geeft het een hoop zelfvertrouwen: je weet waartoe je in staat bent en hoe je moet reageren in bepaalde situaties.’ Suus en Sara trainen twee keer per week in Buchten en Geleen in de Karate- en Thaiboksschool Alken. Juist, van Roger Alken, daar waar opa Hub 20 jaar geleden ook is gestart. ‘Het is soms best lastig om twee keer per week zo’n eind te moeten rijden, maar het is een van de beste scholen. De vader van Roger, Hub Alken, heeft de karatesport in Limburg geïntroduceerd. Beide mannen zijn een

Tekst: Redactie De Hulsberger

begrip in onze provincie.’ vult vader Eddy

‘D AT Z I T BI E Ô S I N D E F E M IL IE ’ ZO N G K A R T O ESJ I N 2006 A L . SU U S

Franssen aan.

W ER D P A S T WEE J A A R L A TE R G E B O R E N E N SA RA DRI E J A A R L A TER. D AT K A R A T E B I J D E F R A N S S E N S IN D E F A M IL I E ZI T MO GE DU I DEL I J K

De dames mogen pas wedstrijden gaan

ZIJN. N A A ST OPA H U B F R A N S S E N IS O O K OO M DENNI S F RA NSSEN

vechten op het moment dat hun coach

ZEER B ED R EV EN I N D E JA P A N S E V E C H TS PO RT. VA DER EDDY EN

ze daar klaar voor acht. ‘Dat mag pas als

MOED ER FEM K E BE O E F E N E N D E S P O R T ZE L F NI ET, MA A R ZI J N W EL

Roger zegt dat we genoeg durven, fel

FANAT I EK SUP POR TE R V A N H U N TW E E D O CH TERS.

genoeg zijn en punten kunnen maken’ zegt Suus. Dat een stoot op de kin, of in

Suus is 8 (bijna 9) jaar oud en haar

voor karate hebben. Suus en Sara geven

de buik, 1 punt oplevert en een Mawashi

jongere zusje Sara is 7 jaar oud. De twee

zonder problemen een demonstratie van

Geri op het oor 3 punten oplevert, weet

stoere dames zitten al 2,5 jaar op karate

een Kata (een individuele stijloefening

ze wel al. Het zal naar verwachting dus

en zijn in het bezit van respectievelijk de

met een reeks vastgelegde bewegingen)

niet meer al te lang duren voordat ze

groene band en groene slip. Opa Hub is al

en een Mawashi Geri (cirkel trap met bal

punten mag gaan scoren op de mat. ‘We

een flink stuk verder. Op 69-jarige leeftijd

van de voet of wreef). Daarnaast tellen

leren niet alleen wat we moeten doen om

is hij bezig om zijn 4e Dan in de wacht te

beide dames ook zonder problemen tot

te winnen, maar we leren ook om met

slepen.

10 in het Japans en strekken ze hun benen

verlies om te kunnen gaan.’

tot ongeveer 1,5 keer hun lichaamslengte Ondanks het verschil in rang en leeftijd is

te lucht in. Daar waar de gemiddelde

‘We krijgen er in ieder geval heel veel

duidelijk dat ze alle drie een grote passie

toeschouwer al kramp zou krijgen door er

zelfvertrouwen van.’

De Hulsberger

16


De Osseploeg Greetje Haagmans vinologe

- Wijn uit de hele wereld - Wijnadviezen - Wijncursussen

045-4051964 www.osseploeg.nl Wijnandsraderweg 26 17

Wijnhuis l’Ambiance BV Gouverneur Houbenstraat 27 6336 AC Hulsberg w www.wijnhuisambiance.nl t 045 405 19 76 | e ambihul@planet.nl

www.hulsberger.nl


VR O G L IJ EW K EN PA ST SEN !

Voor al uw werkzaamheden

045 405 58 87 veurhaor-en-haom.nl

Bianca Kleijnen - Dr. Poelsstraat 47 - 6336 TR Hulsberg

Opgericht in 2004 in Hulsberg. Richt zich op alle werkzaamheden rondom en in uw huis. Burg. A.Campostraat 41 6336 BN Hulsberg 045 - 404 0303 06 - 51353628

www.sourenbouwservice.nl

De Hulsberger

KAPSALON

LE GARAGE HULSBERG

G

FACEBOOK.COM/KAPSALONLEGARAGE of BEL 045 405 9040

18


In 2011 zin veer trotse ouwersj gewore van ózze zoon Jim. Dat is ‘t allersjoanste wa-s te in een laeve kèns mètmake. In 2004 höb ich stage geloupe op de

sjlechteriej

van

Jack

&

Tonny

Keulen. Al sjnel zoog ich dat dao eine vertegenwoordiger nuèdig waor. Meh Jack zoog dat toen nog neet zitte. Meh ‘t bedrief is gegreujd, in sjnel tempo. Eind 2007 belde Jack mich, de mós noe kómme, ich höb eine vertegenwoordiger

HULSBERGER AAN ‘T WOORD: ROGER DORMANS JOS, HA R T EL EK D A N K D A T IC H V A N D IC H VANAA F

DIZZE

P L A A TS

P R O F IC IA T

MÈT

nuèdig. 1 jannewari 2008 bèn ich begós bie Keulen Vleeswaren wo ich tot noe toe, mèt väöl plezeer, wèrk. Óngertösje mèt 3 vertegenwoordigers :-) In 1990 bèn ich lid gewore van de fanfaar van Hölsberg. Op de zölder bie femilie Triepels kreeg ich lès van Ad op de klein trom. Later höb ich ouch nog lès gehad van Henk Martens. Technisch bèn ich

“DE P EN” KRI EG. EN DI EN

BENEU MI NG

noats de bèste sjlaagwèrker gewaes, meh

ES

veur de gezelligheid altied paraat. Ich wou

BES JTUUR SL I D V A N D E K O N . F A N F A R E S T. CA ECI L I A H Ö L SBERG,

al van kleins af aan de dieke trom houwe.

AAFGE L OUP E WA E K O P D E JA O R V E R G A D E R I NG.

Ome Hans waor dao-in mien veurbeeld. En dat is gelök. In die 26 jaor eine houp

Miene naam is Roger Dormans. Gebaore

de boerderiej van de nónk en tant logere.

mètgemaak, mèt es hoagtepunt Limburgs

in 1982 in de vroedvrouwesjoal in Heële,

Wie veer ouwer woorte bleve veer ouch

kampioen te waere in 2011 onder leiding

meh in Hölsberg getaoge. Es jóngste zoon

in de drökke zomer op de camping. René

van Renato Meli. Ónbetaalbaar.

van Hub en José Dormans. Ich höb eine

dae holp ummer waal get mèt wo hae

In 2010 sjtóng de veurzitter van de

broor, René. Aan de Klummenerwaeg bin

kós, meh ich noom ‘t d’r van en zjwóm de

voetbalclub op de sjtoep: “Roger, de

ich opgegreujd, op de camping.

ganse daag en hóng bie de Hollendere in

SVH mót dringend eine penningmeister

Mien opa en oma, Harie en Elly Dormans-

de tent te “sjpatzieren”. Dit höb ich weite

höbbe. Dich kins dat en ‘t is mer ein bietje

Moonen, houwe

ein boerderiej op

te rekke tot ein jaor of 14, meh toen mós

kasbook en de bankzake verzörge”, woort

Trintele. De kans deeg zich veur um de

ouch ich mèthelpe. En dat doon ich tot

mich vèrteld. (Óngertösje weit ich baeter)

boerderiej van de pap en mam van oma

noe toe nog ummer, in miene vrieje tied,

Meh tot noe toe doon ich dat mèt väöl

Elly euver te numme aan de Zandwaeg in

mèt väöl plezeer.

plezeer. Van de technische voetbalzake

Hölsberg. Ze nome de boerderiej euver,

höb ich wiènig versjtand. Ich houd mich

meh al sjnel kaome in de zomer groepe

In 2002 lièrde ich mien vrouw kènne:

bezig mèt de randzake um ‘t voetballe

jeug mèt de brommer oet ‘t Westland en

Ilona Vleugels. Of ja kènne.... Ich kós

heen. Wie Math Huijts zièliger mich kaom

de Achterhook aan op de boerderiej mèt

häör al jaore, vanoet de carnavalsgroep

vraoge um de kèrmesmaondig same nuuj

de vraog of ze in de wei mochte kampere,

Óngereigeld, meh in 2002 sjloog dae

laeve in te blaoze, waor ich direk veur.

tösje de keuj. Dat waor gein probleem.

beruchte “vonk” pas euver. In de kroeg in

Een fiès, ónder de vlag van de club, veur ‘t

Meh vervolgens kaome de vraoge of d’r

Hölsberg natuurlek, bie Nicolle en Jerôme

ganse dörp. Geweldig.

ouch ein krat beer gególle kós waere.

op ‘t Heukske. In 2007 kochte veer eine

En of oma get oetsjmieters kós bakke.

boewval in de Sjoalsjtraot, nummer 19.

Tot sjlot... De Vastelaovend is de sjoanste

Zoa is Camping ‘t Hemelke óntsjtange.

Nao ein flinke verboewing, mèt gow hölp

tied van ‘t jaor. Eine echte Beumerwalder

Verneump nao eine kaffee, dae vreuger

van femilie en vrung, zin veer in 2008

veul ich mich. Sjpas en plezeer make mèt

linksbaove in de Zandwaeg loog, kaffee

ingetrókke. In 2009 zin veer getrouwd. Op

CV Kiek Mer, Bekiek Ut Mer & Kiekeboe!

‘t Hemelke. In 1982 nome mien pap en

‘t gemeintehoes in Nut, door Els Dekkers.

mam de camping euver. Wie René en ich

En veur de kèrk haet pesjtoar Ubachs ós

Noe wil ich gaer de Pen doorgaeve aan

klein waore (van laeftied) ginge veer in de

getrouwd. Eine prachtige daag um noats

Thei Bien. Óngertösje geëmigreerd nao

zomer ein paar waeke op vekansie. Op

te vergaete.

Frankriek. Dus Thei, wie is ‘t noe mèt dich?

19

www.hulsberger.nl


Verkiezingen Volgend

jaar

maart

worden

gemeenteraadsverkiezingen gehouden

in

de

drie

geen meer

afzonderlijke

gemeenten. In plaats daarvan vinden er in november 2018 verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. Naamgeving In totaal waren er 178 naamsuggesties ingezonden door de inwoners, waarna er drie door een commissie werden gekozen. Op één van deze suggesties konden de inwoners een stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15

GROEN LICHT VOOR GEMEENTE BEEKDAELEN

maart. 75 procent koos voor Beekdaelen. In totaal zijn er 19.422 geldige stemmen uitgebracht waarvan maar liefst 15.621 stemmen voor de naam Beekdaelen. Op de naam Bekenrade stemden 2.013 inwoners en op de naam Beemdenrade 1.768. Er stemden 1.402 inwoners blanco.

Kwartiermaker ONS gemeenten

Tekst en Foto: www.fusie-ons.nl OP

28

VAN

MAART

JL .

De gemeentebesturen van de ONS HEBBEN

OND ER BA N K E N ,

EN

DRI E

GEMEENTERA DEN

Nuth

en

Schinnen) hebben de heer Nico van den Bergh aangesteld tot kwartiermaker. Hij

GEAC C OR D EER D . DIT A D V IE S G A A T V IA DE P RO VI NCI E NA A R DE

gaat vanaf 15 maart voor een periode van

MINIST ER V A N B IN N E N L A N D S E ZA K E N E N KO NI NKRI J KREL A TI ES.

één jaar aan de slag en heeft de opdracht

D E GEM EEN T ER A D E N S TE M D E N D A A R N A A ST I N MET DE DO O R DE

om het fusie/veranderspoor in goede

INW O NER S GEK OZE N N A A M . D A A R M E E IS BEEKDA EL EN O F F I CI EEL

banen te leiden.

D E NIEUWE NA A M V A N D E H E R IN D E L IN G S GEMEENTE O NS. DE F U SI E

De heer van den Bergh heeft als

MOET OP 1 J A N UA R I 2019 E E N F E IT ZIJN . D E NI EU W E F U SI EGEMEENTE

kwartiermaker veel herindelingservaring

TELT S T R A K S 3 6 . 0 00 IN W O N E R S .

opgedaan bij de gemeenten Waadhoeke,

DE

( O NS)

(Onderbanken,

H ET

IN C L U S IE F

S C H I NNEN

gemeenten

ZI ENSW I J ZENNO TA

HER IN D EL I NGSA DV IE S

N U TH

DE

Meierijstad,

Hollands

Kroon

en

In Schinnen en Onderbanken waren de

colleges hebben aangeboden aan de

raadsleden dinsdagavond unaniem. In

gemeenteraden.

Nuth verliep het minder soepel. Met een

zienswijze heeft ingediend heeft een brief

Om 1 januari 2019 een nieuwe gemeente

kleine meerderheid van 10 tegen 7 werd

van de colleges samen met een kopie van

te kunnen vormen, worden er drie sporen

uiteindelijk met de fusie ingestemd.

de zienswijzennota ontvangen.

gevolgd: het wettelijk (ARHI) spoor, het

De Regiegroep Raad (hierin zijn alle

visiespoor en het fusie/veranderspoor.

Zienswijzen

fractievoorzitters

In het fusie/veranderspoor worden de

Afgelopen maanden hebben inwoners

van

en instanties in totaal 1.250 zienswijzen

voorbereiding

op het herindelingsontwerp ingediend.

door de drie raden op 28 maart,

Uitgangspunt voor de nieuwe organisatie

Deze zijn aangereikt aan de colleges

het

van

zienswijzennota

Nuth

de en

gemeenten Schinnen.

Onderbanken, De

zienswijzen

de

Iedereen

op

de

Raad

gemeenteraden

in een zienswijzennota die de drie

documenten vast te stellen.

in

behandeling inclusief

heeft

zijn bestudeerd en anoniem verwerkt

De Hulsberger

heeft,

bestudeerd. de

voorgesteld,

Krimpenerwaard.

een

vertegenwoordigd

ONS-gemeenten)

herindelingsadvies

Regiegroep

die

huidige organisaties samengevoegd en de nieuwe organisatie opgebouwd.

de

zijn de strategische kaders zoals deze

De

door de raden van de drie gemeenten

drie

worden vastgesteld. De strategische lijnen

deze

zijn eerder benoemd in het document ‘Leven en Werken in het Landschap’. 20


21

www.hulsberger.nl


VINKSTRAAT 1A 6361 VP NUTH 045 524 20 15 06 11 17 17 47 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND INCl. BEZORGSERVICE!

DINSDAG T/M ZATERDAG 16.00 TOT 23.00 UUR ZONDAG EN MAANDAG 16.00 TOT 22.00 UUR

Let’s talk (op Facebook)

Ulrike Klein Personal Coach bij stress & overgewicht

Wissengrachtweg 25a 6336 TG Hulsberg 06-55832683 u.klein@home.nl

www.ulrikeklein.nl De Hulsberger

22


Nog lang niet uitgepuzzeld? Kom dan naar Mystery House Valkenburg en laat je opsluiten in een van hun mysterieuze Escape Rooms. Escape Room is een spannend, uitdagend en onvoorspelbaar spel dat de droom is van menig puzzelfanaat. Je wordt als groep (1-2 of 3 tot 6 personen) opgesloten in een kamer, met maar één doel: ontsnappen! Zodra de deur achter jullie sluit, begint te tijd te dringen. In de kamer vind je puzzels, raadsels en onverwachte aanwijzingen die de sleutel zijn tot jullie ontsnapping. De Escape Rooms in het Mystery House zijn elk gebaseerd op oude films, die als vloek in de bioscoop achtergebleven zijn. Elke kamer heeft een eigen thema, een eigen verhaal, en… een eigen oplossing. www.mysteryhouse.nl

17 JUISTE INZENDINGEN, LOTING BEPAALT WINNAAR De puzzel uit de maart-editie bleek

ANTWOORD DE HULSBERGER #13:

wederomeen lastige. We ontvingen 17

BL O EMETJ E... O, prachtige ongerepte bloem, wanneer mensen jou plukken gaan, bij mooi weer en bijengezoem,

juiste inzendingen. De winnaar van de

8-4 = 4

tegoedbon voor een vlaai naar keuze

0+4 = 4

van Bakkerij Lemmens Hulsberg wordt

9-5 = 4

daarom middels een loting bepaald.

is het met je leven snel gedaan. Doch als zij thuiskomen, iets later, brengt hun clementie nog geluk; ze plaatsen jou in fris water,

De winnaar is Bart Goffin

je levensader is nóg niet stuk

(Stuur ons uw contactgegevens aub door) Hubke MEEDOEN? Stuur de oplossing van de puzzel naar redactie@hulsberger.nl. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar bekend gemaakt en ontvangt een tegoedbon voor een vlaai naar keuze van 23 Bakkerij Lemmens Hulsberg

www.hulsberger.nl


KALENDER

HANDIG

APRIL

( H U L P ) DI ENSTEN

DAG ACTIVITEIT VERENIGING

Alarmnummer 112

3-14

Donateursactie

Drumband St. Rochus

Ambulance

043 – 400 6700

7

Hoevefeest: Anderkovver

Kon. Fanfare St. Caecilia

Spoedeisende Hulp (Heerlen)

045 – 576 6660

8

Hoevefeest: Tonca

Kon. Fanfare St. Caecilia

Politie 0900 – 8844

9

Hoevefeest: Muzikaal treffen

Kon. Fanfare St. Caecilia

Brandweer

045 – 560 4900

& Sumavanka

Dierenambulance

0900 – 700 9000

14

Goede Vrijdag

Milieupolitie

045 – 565 9111

16

1e Paasdag

Storingsnummer (Gas & Stroom) 0800 – 9009

17

2e Paasdag

Kindertelefoon

0800 – 0432

17

Paasmarkt Camping ‘t Hemelke

CV De Beumerwalders

Hulplijn Vermiste Personen

0800 – 8376478

23

Lei Extra Solistenconcours

Kon. Fanfare St. Caecilia

Huisartsenpraktijk Hulsberg

045 – 405 1388

23 Lenteconcert GKC Hulsberg

- Bij spoed

045 – 405 1388 1

23

Apotheek Ravensbos

045 – 405 2700

27 Koningsdag Oranjecomité Hulsberg

Centrale Huisartsenpost

045 – 577 8844

27

Dassenburcht Apotheek

045 – 574 1004

Gemeentehuis

14 – 045

WMO-loket Nuth

045 – 561 6288

VV Walram 1 - SV Hulsberg 1

SV Hulsberg

Start inschrijvingen KVW Hulsberg KVW Hulsberg

29 Plantenmarkt KVW Hulsberg MEI DAG ACTIVITEIT VERENIGING BEDRI J VEN

4 Dodenherdenking

RD4

045 – 543 7100

6

Plantenmarkt Klimmen

KVW Hulsberg

WML

0800 – 023 3040

7

Concours Hippique

RV Ravensbosch

Ziggo 0900 – 1884

10

Bezoek Ronald McDonald-huis

ZijActief

KPN 0900 – 0244

13

Plantenmarkt Hulsberg

KVW Hulsberg

Arriva 0900 – 2022022

Parochie H. Clemens

L O KA A L

5 Bevrijdingsdag

14 Moederdag 21

1e H. Communie

25

Hemelvaartsdag

27 28

Parochie H. Clemens

045 – 405 1273

Jeugdtoernooien JO7, JO9 & JO11 SV Hulsberg

Zorgcentrum Panhuys

045 – 405 1777

Jeugdtoernooien JO13 & JO15

Basisschool Hulsberg

045 – 405 1377

Gemeenschapshuis

045 – 405 1924

Bibliotheek Hulsberg

045 – 405 3498

Rabobank Nuth

045 – 561 9000

Whatsapp Buurtpreventie

hulsberger.nl/wabp

SV Hulsberg

AFVAL*

A P R IL MEI Hulsberg Aalbeek A’genhout Hulsberg Aalbeek A’genhout Restafval

18

10 & 24

10 & 24

2, 16 & 30

8 & 22

8 & 22

GFT

10 & 25

15

15

9 & 23

1, 15 & 29

1, 15 & 29

Oud papier ** 22 8 8 20 13 13 PMD (plastic heroes)

19

12 & 26

19

3, 17 & 31

10 & 24

3, 17 & 31

BEST-tas 11 11 11 - - Kerstbomen 28 28 28 18 18 18 * Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, afwijkingen en/of drukfouten. Controleer voor het aanbieden van afval altijd uw Rd4-afvalwijzer of de afvalkalender in de Rd4-afvalapp. ** Let op: Sommige Hulsbergse wijken vallen m.b.t. oud papier onder ‘Aalbeek & Arensgenhout’

De Hulsberger

24