Page 1

• Samenwerkingsovereenkomst ondertekend • Jongeren delen winterhulp uit in Sarajevo • Kleine Projecten • ‘Oude ansichtkaarten

• ‘God is niet afhankelijk van onze systemen’

Nieuwsbrief

Helpende Handen 3

Jaargang 6, april 2007

In Roemenië:

‘Nauwelijks aandacht voor arme en gehandicapte ouderen’ “Ouderen die gehandicapt zijn of geen geld hebben naar een bejaardenhuis te gaan, zijn aangewezen op mantelzorg. In de provincie Iasi zijn geen verzorgingshuizen. Er zijn wel twee bejaardenhuizen, maar daar kun je alleen terecht als je gezond bent en geld hebt.” Dat vertelt Erica Hijkoop, die samen met haar vriendin Elles van der Beek humanitaire hulp biedt in Iasi. Ze doen dat via stichting Izvor (Bron). Erica en Elles zorgen in Iasi voor maaltijden voor ouderen. Zo komen ze bij mensen over de vloer en horen de levensverhalen. “Naast armoede komen we ontzettend veel eenzaamheid tegen. De chauffeur die de maaltijden bij de mensen brengt, is vaak de enige die ze op een dag zien. Uit de verhalen merken we dat de mensen meer onder de eenzaamheid lijden dan onder hun lichamelijke problemen.”

Geen voorwaarde Opvang en ondersteuning van deze mensen is er volgens Erica bijna niet. “We merken wel dat buren naar hun naasten omkijken. Vanuit de Orthodoxe Kerk is er ook veel aandacht

voor mantelzorg, maar structurele hulp van de overheid is er nauwelijks. Ouderenzorg is ook geen hot item in Roemenië. Om ervoor te zorgen dat Roemenië kon toetreden tot de Europese Unie moest de kinderzorg flink verbeterd worden; het verbeteren van de ouderzorg was helaas geen voorwaarde.” Erica en Elles hebben wel contact met een thuiszorgorganisatie in Iasi, die opgezet is door hulpverleners uit Duitsland. “We hebben ook een samenwerkingsovereenkomst met de sociale dienst. Van deze organisatie hebben we enkele keren het verzoek gekregen om ex-gevangenen, die zonder geld uit de gevangenis kwamen, warme maaltijden te verstrekken. Weliswaar behoren zij niet tot onze doelgroep, maar we werken graag mee aan het verzoek.

Meer ouderen helpen

Sinds eind januari van dit jaar hebben ze de beschikking over een woning waar in de toekomst ouderen verzorgd kunnen worden. “We willen er een soort hospice van maken, zodat ouderen in de laatste fase van hun leven een goede verzorging en begeleiding krijgen.”

Op dit moment verstrekken Erica en Elles aan twintig ouderen een maaltijd. Ze willen hun werkzaamheden graag uitbreiden. “We hebben ook de capaciteit om meer ouderen te voorzien van warm eten, maar we zijn al heel lang bezig om de vereiste vergunningen te krijgen. Het papierwerk is klaar en ingestuurd; we wachten al enkele maanden op actie vanuit de overheid.”

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt de diaconale hulp door financieel bij te dragen aan de verstrekking van maaltijden. Naast dit project zijn er allerlei andere diaconale projecten waaraan stichting HOE financieel bijdraagt. U kunt helpen dit belangrijke werk voort te zetten door een gift te storten op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld.


Overeenkomst ondertekend

Driestar educatief, HOE en OGO gaan samenwerken Driestar educatief, Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) en Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs (OGO) gaan samenwerken. De besturen van de drie stichtingen ondertekenden daartoe donderdag  1 maart 2007 een samenwerkingsovereenkomst. De handtekeningen werden gezet door drs. L.N. Rottier, college van bestuur Driestar educatief; ing. F.A. van den Berg, voorzitter Stichting Hulp Oost-Europa en drs. D. van Meeuwen, voorzitter Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs. De drie stichtingen zijn in een aantal landen in Oost-Europa al lange(re)  tijd actief met het ontwikkelen van projecten voor scholen en verwante instellingen, ter ondersteuning en

Van links naar rechts: drs. L.N. Rottier, ing. F.A. van den Berg en drs. D. van Meeuwen.

bevordering van het christelijk onderwijs daar. De samenwerking voorziet onder meer in de onderlinge afstemming van de activiteiten. Daarbij  zullen de betrokken organisaties hun

eigen specifieke karakter en presen­ tatie naar hun achterban behouden, maar in het werk zoveel mogelijk  streven naar optimale uitwisseling  en afstemming.

Jongeren delen winterhulp uit in Sarajevo Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunde de afgelopen maanden met winterhulp een aantal van de allerarmsten in Oost-Europa. Jongelui uit Nederland gingen rond de kerstdagen mee naar Sarajevo om te helpen bij het uitdelen van voedselpakketten en hout. De hulpverlening in Sarajevo liep via de lokale baptistengemeente, die met financiële middelen van de stichting diaconaal werk kon doen.

Door de stichting verleende winterhulp van december 2006 – maart 2007 Bosnië: e 9.000 voor hulp in Sarajevo Kroatië: e 5.000 voor hulp in de zigeunerdorpjes Orehovica en Kursanec. Hongarije: e 750 voor hulp in Nagyér en e 500 voor hulp in Iszófalva Polen: e 3.000 voor hulp in Warschau Servië: e 7.250 voor hulp in Feketic Oekraïne: e 9.000 voor hulp in Oekraïne Roemenië: e 4.000 voor hulp aan de door watersnood getroffen dorpen e 6.000 voor hulp in Cluj e 2.000 voor hulp via stichting Bonus Pastor e 3.000 voor hulp in Targu Mures e 2.000 voor hulp via Christian Endevour in Targu Mures e 1.000 voor hulp in Turda e 2.000 voor hulp in Ludus

e 650 voor hulp in Iasi e 4.250 voor hulp via Fundatia Umanitara Ecclesia Mater in Oradea e 2.250 voor hulp in de wijk Rogériusz in Oradea e 1.000 voor hulp verschillende kleine dorpjes in de omgeving van Oradea e 1.250 voor hulp in Satu Mare e 500 voor hulp in Santion e 1.000 voor hulp in Uileacu de Beius e 1.250 voor hulp via Timisoara e 2.750 voor hulp via Gerrit Steenbergen in Oltenia e 1.250 voor hulp in Vaida e 500 voor hulp in Pancota e 650 voor hulp in Suncuius de Beius e 13.500 voor hulp via de Evangelische Kerk in Roemenië (BER) Totaal gegeven hulp: e 85.300

Annet Adriaanse uit Nieuwegein was een van de zes jongeren die meegingen naar Sarajevo. “Het doel van onze reis was mensen in Oost-Europa te helpen en te bemoedigen. Samen met gemeenteleden bezochten we zo’n 70 adressen waar we voedsel en hout afleverden. De omstandigheden waarin de mensen in Sarajevo leven waren soms erg confronterend. Dat waren ook de gesprekken die we via een tolk voerden. De armoede is nog steeds ontstellend groot. Veel mensen kampen ook nog steeds met psychische problemen als gevolg van de oorlog. Vooral onder ouderen is de eenzaamheid groot. Op kwamen op een adres bijeen oudere vrouw op het moment ze haar laatste brood gegeten had. Ons voedselpakket was een geschenk uit de hemel.” Volgens Annet is winterhulp nog steeds “bittere noodzaak.” Ze vindt het bijzonder dat ze met andere jongeren bij het uitdelen van de hulpgoederen aanwezig kon zijn. “Deze manier van bewustwording heeft meerwaarde."


Kleine Projecten Wie helpt daklozen in Bratislava? DegemeentevandestadBratislavainSlowakijemerkt aandenlijve,datdewestersebeschavinghaarintrede doet:elkeavondslapenerdaklozenindeportiekenbijde kerk.Dezestadsnomadenhebbenweinigbezitenleven vandeenedagindeandere.Ds.PeresImreenzijndiakenenwillendezedaklozennietalleenvoedselenwat kledingbieden,maarookgetuigenvanhetEvangelievan JezusChristus.Wiehelpt?Alvooreenbedragvan €5,–perweekkanéénberooidewordengeholpen!Uwgift iswelkomopgiro8887t.n.v.StichtingHulpOost-Europain Barneveld,o.v.v.‘DaklozenBratislava’.

‘Eerste Hulptas’ voor bejaarden- en thuiszorg InRoemeniëligtdegrotestadOradea,netoverde Hongaars-Roemeensegrens.Indezestadwonenveel eenzame,hulpbehoevendebejaardenengehandicapten. OmdatRoemeniëbijnageenbejaarden-enverpleegtehuizenheeft,wonendezemensenthuisenzijnaangewezen ophulpvanfamilie,kennissenendekerk.Hulpdiewij inNederlandzogewoonvinden,isinRoemeniëbijzonder enmoetnogsteedsvanuitdekerkgeorganiseerdworden. VanuithetCE(ChristianEndeavour)Huisheeftmenzich hetlotvandezemensenaangetrokkeneneenthuiszorgprojectgestartmetdenaamNoami’sSmile.Nukrijgen 25mensenenkelekerenperweekverzorgingenpraktischehulp;daarnaastwordtereenstukjeuitdeBijbelgelezenengebeden.Omdezebejaardenengehandicaptennog betertehelpenwilmeneen‘EersteHulptas’aanschaffen metverbandmateriaal,medicijnenenmateriaalombloedsuikertekunnenprikken.Zo’nhulptaskost€300,-.Helpt umeeomdezebelangrijketastebekostigen?Uwgiftis welkomopgiro8887t.n.v.StichtingHulpOost-Europain Barneveld,o.v.v.‘EersteHulptas’.

Oude ansichtkaarten Indienubeschiktoveroudeansichtkaartenvanvoor 1960dieuaanonswiltafstaan,dankuntuhierover contactopnemenmetdeheerH.J.K.Versluis,die dekaartenactievoorHulp Oost-Europacoördineert, telefoon(0318)521232ofmet onskantoorinBarneveld, telefoon(0342)420554. Mailenmagook: info@hulpoosteuropa.nl. 

‘Een 10-uurtje’ voor scholieren InZauanheeftdekerkeendiaconalekeuken.Naast maaltijdenwordenernuookontbijtengemaaktvoor kinderen.Erzijn33kinderenindelagereschoolleeftijddiezonderontbijtnaarschoolwordengestuurd. Onderheniseenbehoorlijkaantalzigeunerkinderen. Sindszeeenontbijtkrijgen,hetzogenaamde10-uurtje,zijnhunstudieresultatenmetsprongenomhoog gegaan.Zekunnenweermeekomenmetdegroepen zetellenookweermee.Voorheenwarenzeeerder moe,hangerigennademiddagnauwelijksmeertot activiteittebewegen.Ookdesfeerindeklaswerder negatiefdoorbeïnvloed.Nuzijnzeenthousiast,actief enleergierig.Eenkleingebaarmetgrotegevolgen dus.Sommigekinderenbewareneendeelvanhun ontbijtvoorthuis,zodatzezekerwetendateenkleinerbroertjeofzusjesookwatkrijgt.Perdagkostdit kleinegebaar€ 9,–.Voor€ 55,-zorgtudateenkind hethelejaargeenleeggevoelhoefttehebben.Helptu meeomdezehulpmogelijktemaken?Uwgiftiswelkomopgiro8887t.n.v.StichtingHulpOost-Europain Barneveld,o.v.v.‘Een10-uurtje’.

Pampers voor Servië Misschieneenvreemdevraag,maartochwelergbelangrijk:VanuitServiëwordtdringendgevraagdnaarincontinentiemateriaalvoorouderen.Deprijsvaneenpak pampersiserghoogeneigenlijkonbetaalbaaralsjerond moetkomenvaneenpensioentjevan-hoogstens-50 europermaand.Voor€15,-kaneenpakpampersgekocht worden.Helptumee?Uwgiftiswelkomopgiro8887t.n.v. StichtingHulpOost-EuropainBarneveld,o.v.v.‘Pampers’. 


Stichting Hulp Oost-Europa

Secretariaat

Bezoekadres

Uitgave

verleent gees­­­te­lijke en materiële

Postbus 455

Wattstraat 2

Stichting Hulp Oost-Europa

hulp aan kerken en personen in

3770 AL Barneveld

3771 AG Barneveld

Fotografie: Stichting Hulp Oost-Europa

Oost-Europa

Tel. 0342 - 420 554

info@hulpoosteuropa.nl

Vormgeving: Klats+Poseidon, Delft

Giro 8887, Barneveld

Fax 0342 - 420 553

www.hulpoosteuropa.nl

Druk: UnitedGraphics, Zoetermeer

Margreet Agterhuis:

‘God is niet afhankelijk van onze systemen’ Hoe beleven mensen achter het

over? Ik heb in al die jaren meer gekregen dan ik gebracht heb!”

IJzeren Gordijn hun geloof? Hoe kunnen wij hen helpen? Wat kunnen wij bijdragen? Drie vragen die Margreet Agterhuis uit Harderwijk, bestuurslid van Stichting Hulp OostEuropa, zo’n kwart eeuw geleden bezighielden. Ze had er vanzelfsprekend wel eens over gelezen, maar

leemte aan kennis voorzag haar (onderwijs)collega Albert Heldoorn. Hij zorgde ervoor dat ze niet alleen snel kennismaakte met OostEuropa, maar ook met het bestuur van Stichting HOE. Jarenlange contacten in Hongarije, TsjechoSlowakije, Servië en Kroatië hebben haar één ding duidelijk gemaakt: “God is niet afhankelijk van onze systemen.”

Margreet’s eerste reis richting OostEuropa bracht haar aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in Hongarije. Daar maakte ze voor het eerst kennis met de praktijk van het communisme. “Dat maakte indruk”, weet ze nog. “Daar zag ik hoe mensen, ondanks alle moeilijkheden, toch staande bleven in het geloof en dat predikanten, die vaak alleen maar wat oude mensen in de kerk hadden want de jeugd was verdwenen, toch moed bleven houden. Ik zag daar dat hun geloof in alle eenvoud ècht was. Soms dacht ik, als ik daar geweest was, waar zeuren we hier eigenlijk

Wegwijsbeurs 2007 succesvol voor HOE

De Wegwijsbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs in februari was voor Stichting Hulp Oost-Europa een succes. We kunnen terugzien op een goede beurs waar vele bezoekers zijn geïnformeerd over het werk van Stichting Hulp Oost-Europa. De opbrengst van de verkoop van CD's, boeken, kaarten en zomerkampbonnen was in totaal e 2.744,91. Een prachtig resultaat, mede dankzij de inzet van alle medewerkers. Zij deden hun uiterste best zomerkampdagen voor kinderen in OostEuropa te verkopen aan bezoekers van de beurs. In totaal kunnen we met het ingezamelde geld ruim 200 vakantiedagen financieren. We danken alle bezoekers die met hun gift aan dit mooie resultaat hebben bijgedragen. UG/07.0188-4/21.000

het fijne wist ze er niet van. In die

“Ik heb veel gereisd in TsjechoSlowakije en in het Hongaars­ sprekende deel van het voormalige Joegoslavië. Samen met Wilke het Lam. We hadden elkaar via het Dabarwerk leren kennen. De regimes waren streng in die tijd en je moest erg voorzichtig zijn. Na 1989 veranderde alles totaal. De mensen kregen weer moed, er waren weer mogelijkheden voor de kerk en ook voor onze stichting. Mogelijkheden voor gemeenteopbouw. Maar twee oorlogen hebben landen gedeeld, kerken gescheurd en bloeiende gemeenten in de tijd van Milosovic afgebroken.” Somberen dus? “Nee”, zegt ze. “Gods Woord gaat door, dwars door alle veranderingen en fouten heen. Het is Zijn werk.”

HH_NB_2007_3  

• Samenwerkingsovereenkomst ondertekend • Jongeren delen winterhulp uit in Sarajevo • Kleine Projecten • ‘Oude ansichtkaarten • ‘God is niet...

HH_NB_2007_3  

• Samenwerkingsovereenkomst ondertekend • Jongeren delen winterhulp uit in Sarajevo • Kleine Projecten • ‘Oude ansichtkaarten • ‘God is niet...

Advertisement