Page 1

Stichting Hulp Oost-Europa

Secretariaat

Bezoekadres

Uitgave

verleent geestelijke en materiële

Postbus 455

Wattstraat 2

Stichting Hulp Oost-Europa

hulp aan kerken en personen in

3770 AL Barneveld

3771 AG Barneveld

Fotografie: stichting Hulp Oost-Europa

Oost-Europa

Tel. 0342 - 420 554

info@hulpoosteuropa.nl

Vormgeving: Klats publiciteit, Delft

Giro 8887, Barneveld

Fax 0342 - 420 553

www.hulpoosteuropa.nl

Druk: Kon. BDU Grafisch Bedrijf, Barneveld

Nieuws

Wie helpt Margit uit haar krot?

Jaargang 4, april 2005

Balla Margit is een alleenstaande vrouw. Omdat ze

brief

2

Wie helpt Pools kerkblad aan € 1.000,-? • Kilometervergoeding voor hulptransport • € 1,- voor

een lichte verstandelijke handicap heeft, kan ze geen werk vinden en dus niet voor zichzelf zorgen.

een warme maaltijd • Help Adorjáni Éva aan bewoonbaar huis • Wie helpt Margit uit haar krot?

Ze heeft jarenlang haar inmiddels overleden moeder verpleegd en woont in een klein huis aan de rand

Florian heeft reuma. Sinds enkele

van het dorp. Het huisje is de laatste jaren steeds

maanden zit hij in een rolstoel,

verder in verval geraakt. Margit heeft vijf broers en

omdat het lopen niet meer gaat.

zusters die allen mede-eigenaar zijn van het huis,

Zijn vrouw is overleden en zijn

maar geen van hen is financieel in staat het op te

kinderen wonen in de stad.

knappen.

Hulp krijgt hij van de buren,

Geef een Bijbel De vraag naar Bijbels is in Oost-Europa nog steeds heel groot. Eén Bijbel kost € 7,-. Stichting Hulp Oost-Europa wil in 2005 ten minste 1.000 Bijbels geven aan mensen die deze zelf niet kunnen kopen. Hoeveel Bijbels geeft u weg?

Doe mee met het HOEfamiliefonds Kerkelijke gemeenten en diaconale organisaties in Oost-Europa hebben meestal geen of te weinig financiële middelen om deze mensen te helpen. Mede daarom heeft stichting Hulp Oost-Europa het HOE-familiefonds opgericht, van waaruit individuele hulp betaald kan worden. Als u participeert in dit familiefonds wordt uw bijdrage gebruikt voor directe hulp in individuele schrijnende gevallen. U kunt participeren door via automatische incasso minimaal € 5,- per maand te storten in het HOE-familiefonds. Meer mag vanzelfsprekend ook. Aanmelden kan met de bon in dit blad. Een eenmalige gift is ook welkom. Het gironummer van de stichting is 8887. Vermeld wel voor welk project u geeft.

Ja,

kerk geeft hem diaconale hulp om eten te kopen en medicijnen te betalen.

Werk mee aan betere sociale omstandigheden

ik machtig stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld

om tot wederopzegging via automatische incasso € ………… per maand van mijn rekening af te schrijven voor: Bijbels

Waar meest nodig

HOE-familiefonds Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnr.: E-mail: Bank-/gironr.: Datum/handt.:

4

tijd voor hem. De plaatselijke

De plaatselijke predikant hield afgelopen winter zijn hart vast of het huis niet zou instorten. De diaconie van de christelijke gemeente in Vaida (Roemenië) heeft zich het lot van de arme vrouw aangetrokken en helpt haar wekelijks aan voedsel. Ook heeft de kerkenraad het plan om een leegstaande woning in het dorp voor haar aan te kopen die eigendom blijft van de diaconie. In de toekomst kunnen daar dan wellicht ook andere mensen mee geholpen worden. Om een woning in het dorp te kopen is € 4.000,- nodig. Wie helpt de gemeente in Vaida aan dit bedrag te komen? Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld onder vermelding van ‘Huis Vaida’.

BD/05.301/22.500

Projecten die uw steun verdienen

maar lang niet altijd hebben ze

Je hoeft niet lang te zoeken om erbarmelijke situaties tegen te komen in Oost-Europa. Op straat bedelen ouderen om geld of eten, kinderen duiken in vuilnisbakken om een korstje brood te vinden. Velen leven financieel aan de rand van de samenleving. Ouderen, kinderen, zieken en gehandicapten: ze kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden. Zelfs in landen die sinds kort bij de Europese Unie horen, is de financiële situatie voor wie onder het bestaansminimum leeft alleen maar beroerder geworden. De prijzen van levensmiddelen in landen als Hongarije en Slowakije zijn enorm gestegen, terwijl de pensioenen vrijwel gelijk blijven.

Vooral ouderen In landen buiten de EU zijn het vooral

ouderen die onder moeilijke omstandigheden leven. In Roemenië laten bejaarden zich soms door de familie, kinderen of kleinkinderen overhalen om hun huis te verkopen en bij hen in te trekken. Vervolgens worden ze al snel de deur uitgewerkt. Ze moeten op straat maar zien te overleven. Als ouderen al bij familie kunnen inwonen, dan heeft dat vaak meer weg van levenslange, eenzame opsluiting. Medicijnen vormen voor veel ouderen een belangrijke kostenpost. Sommige zijn gratis of worden gedeeltelijk vergoed, maar voor die medicijnen geldt een maandelijks quotum, dat vaak al na een paar dagen vol is. Daarna moet er wel voor worden betaald. Gevolg is dat aan het begin van elke maand lange rijen mensen staan te wachten voor huisartspraktijk en

apotheek. Anderen lopen stad en land af op zoek naar een apotheek die nog een recept accepteert voor gesubsidieerde medicijnen. Voor veel mensen zit er weinig anders op dan te bezuinigen op hun eten. Hier en daar zijn wel gaarkeukens, maar de capaciteit is volstrekt onvoldoende. Sommige ouderen zoeken ’s avonds als de markt is gesloten, groente en fruit tussen het afval. Elke ochtend gaan een paar zusters van barmhartigheid de straat op om voedsel uit te delen in hun woonwijk in Boekarest. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar toch…

Help mee Stichting Hulp Oost-Europa wil ook graag helpen om de sociale omstan(Lees verder op pagina 2)

1


(Vervolg van pagina 1)

Kleine Projecten Wie helpt Pools kerkblad aan € 1.000,-?

digheden van deze mensen te verbeteren. De hulp wordt gegeven via plaatselijke kerkelijke kanalen in Oost-Europa. Gemeenteleden weten immers zelf het beste waar de grote problemen liggen in hun omgeving. Wij kunnen alleen helpen, als u ons daarbij steunt. Maak daarom uw gift over op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld onder vermelding van ‘Diaconale hulp’.

‘Beroepspatiënten’ Artsen van het ziekenhuis voor neurochirurgie in Iasi (Roemenië) worden bijna dagelijks overrompeld door tientallen patiënten die opgenomen willen worden, hoewel ze ook thuis behandeld zouden kunnen worden. De meesten zijn bejaard en arm; voor een bord warm eten en een bed zijn ze tot alles in staat. Artsen noemen hen ‘beroepspatiënten’, en voegen eraan toe dat ze uit heel Moldova komen. “Ons ziekenhuis en dat voor Eerste Hulp, registreren dagelijks tientallen sociale gevallen. Er zijn patiënten die, hoewel ze poliklinisch behandeld kunnen worden, smeken om opgenomen te worden. Alleen vanwege een bord warm eten, een schoon bed, en iemand die voor hen zorgt”, verklaarde dr. Florin Gramada, woordvoerder van het ziekenhuis voor neurochirurgie.

Bron: ‘Ze gaan toch zo dood, de plaats die ouderen in Roemenië innemen’, door Pieter van Abshoven. 2

Een groep predikanten in Polen geeft een kerkblad uit, dat een belangrijk middel is om de gemeenten samen te binden en iedereen te stimuleren actief te zijn in zending, evangelisatie en diaconaat. Het beschikbare budget in de kerk is zeer beperkt. Er is geld voor twee uitgaven in het jaar. Stichting HOE is gevraagd bij te dragen in de realisatie van een derde uitgave. Het gaat om een bedrag van € 1.000,-. De overige € 500,- die nodig is, probeert men zelf op te brengen. Het is een heel mooi magazine, waarmee veel mensen in de gemeenten bereikt kunnen worden. Dit project zouden we graag willen aanbieden aan o.a. zendingscommissies. Uw bijdrage (elke euro telt) wordt zeer op prijs gesteld. Stort uw gift op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld onder vermelding van ‘Kerkblad Polen’.

Kilometervergoeding voor hulptransport

De armoede neemt ook in Polen toe. Blijvende werkloosheid en sterke prijsstijgingen brengen veel mensen in de problemen. Een actieve groep voorgangers en predikanten heeft oog voor de grote moeilijkheden van veel gezinnen. Ook steeds meer ouderen komen in de problemen. Onze hulp is gevraagd bij het diaconale werk; er is onder andere kleding nodig. Op het werkplan staat een hulptransport gepland waarvoor wij uw steun vragen. De kosten bedragen € 1,- per kilometer. Hoeveel kilometers neemt u voor uw rekening? Giften zijn welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld onder vermelding van ‘Transport Polen’.

Kleine Projecten € 1,- voor een warme maaltijd In Oradea staat de Shelter van stichting Ecclesia Mater, waar medewerkers zich intensief bezighouden met de zorg voor daklozen, maar daarin uitermate beperkt worden door de schaarse financiën. In de Shelter hebben 45 personen een tijdelijk onderkomen. Ze volgen er een resocialisatieprogramma. Daarbij hoort dat ze een werkkring hebben waarbij ze worden begeleid door een zeer ervaren en vooral betrokken psycholoog. Van het kleine salaris dat ze verdienen, moeten ze sparen om later een huurflatje te kunnen inrichten. Aan dit alles zijn grote kosten verbonden, die als personeelskosten worden vergoed door de plaatselijke overheid. Dat is al een hele vooruitgang vergeleken met enkele jaren geleden. Voor de maaltijden wordt nog steeds geen vergoeding gegeven. Een warme maaltijd kost ongeveer € 1,-. Neem 45 maaltijden per dag, 365 dagen in het jaar, en reken maar uit: een kostenpost van € 16.500,-! We zouden de Shelter graag tegemoet

komen in de kosten en hen een stukje continuïteit bieden. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u bereid bent voor een vast bedrag per maand of per jaar een aantal maaltijden voor

uw rekening te nemen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 8887 t.n.v. Hulp Oost-Europa te Barneveld, onder vermelding van ‘Daklozen Oradea’.

Help Adorjáni Éva aan bewoonbaar huis

Wie helpt kachel terugbetalen?

Mevrouw Adorjáni Éva -administratrice in de Tweetorenkerkgemeente in de binnenstad van Cluj en verantwoordelijk voor het werk onder de jeugd – is al vele jaren weduwe. Sinds de kinderen de deur uit zijn, woont ze alleen in een veel te groot en duur huis. Daarom gaat ze nu verhuizen naar een zogenaamde eenkamerwoning. Dat is veel goedkoper. Het huisje is echter totaal uitgewoond en moet grondig worden opgeknapt. De hele operatie kost € 4.500,-. Daarvan is al ongeveer € 2.500,- binnen. Graag doen wij een beroep op u voor de laatste € 2.000,-. Adorjáni Éva is zelf in het geheel niet in staat dit bedrag bij elkaar te brengen en de gemeente waarvoor ze werkt is wel groot, maar heeft jaarlijks al hoge kosten voor het onderhoud van de kerk. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening 8887 t.n.v. Hulp Oost-Europa onder vermelding van ‘Woning Éva’.

In het nieuwe kerkcentrum van ds. Kriston in het Poolse Piotrkov Tribunalski is de verwarming nog niet in orde. Er is € 1.000,- geleend voor een eerste kachel. Dat bedrag moet worden terugbetaald. Stichting Hulp Oost-Europa is gevraagd € 500,- bij te dragen. Door de strenge winter moest de kachel eerder in gebruik worden genomen dan gepland. Met een bijdrage van € 500,- helpen we de gemeente niet alleen financieel, maar geven we ook een teken van bemoediging. Wie helpt? Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld onder vermelding van ‘Verwarming kerkcentrum Polen’.

3

HH_NB_2005_2  

Jaargang 4, april 2005 Help mee Stichting Hulp Oost-Europa verleent geestelijke en materiële hulp aan kerken en personen in Oost-Europa Giro...