Page 1

Jaargang 4, maart 2005

Nieuws brief 1

Stichting HOE krijgt CBF-keurmerk • Wie helpt predikant studeren in Nederland • Gemeenten gezocht voor eenmalige kledingactie • Help ondernemers aan startkapitaal • Doe mee met het HOE-familiefonds Hoewel een aantal landen in OostEuropa sinds 1 mei van dit jaar tot de Europese Unie behoren, betekent dit niet dat alle problemen nu in één handomdraai zijn opgelost. Was dat maar waar! Voor veel mensen in Oost-Europa blijft het leven moeilijk, zeker in de doorgaans strenge winters. Ook dit jaar hebben velen hard gewerkt om zoveel mogelijk kleding, voedsel en hout te verzamelen om de ijzig koude maanden door te komen.

Hulp in de winter blijft nodig Tal van bevolkingsgroepen zien desondanks de komende wintermaanden met zorg tegemoet. Vooral de zwakken in de samenleving, zieken, kinderen, ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden, gehandicapten. Maar ook de duizenden zigeuners, die zijn verbannen naar de randen van de dorpen en steden, in slecht geïsoleerde hutjes wonen, kunnen ‘s winters niet zonder hulp.

Betrouwbare partners

ties en kerkelijke gemeenten in OostEuropa, die er voor zorgen dat het geld uit Nederland op een goede, verantwoorde manier wordt besteed. Stichting HOE verleent alleen hulp als er een duidelijk, goed omschreven plan op tafel ligt. Bovendien worden de projecten in Oost-Europa tijdens en na de winter door medewerkers van HOE gecontroleerd. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat uw gift op een goede manier gebruikt wordt.

Stichting Hulp Oost-Europa wil ook deze winter weer zoveel mogelijk hulp bieden in noodsituaties. Voor die noodhulp is een bedrag van € 134.000,begroot. De stichting werkt samen met betrouwbare diaconale organisa-

U kunt de komende maanden mensen in Oost-Europa helpen de winter door te komen. Steun uw naaste in Oost-Europa met een gift op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa,

o.v.v. ‘Broodnodig’. U kunt ook automatisch elke maand een bedrag van uw rekening laten afschrijven om ze de winter door te helpen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de machtigingskaart bij deze Nieuwsbrief. Maar u kunt dat ook aangeven op onze website www.hulpoosteuropa.nl De eerste 150 machtigingskaarten zijn binnen. We danken alle gevers hartelijk voor hun (maandelijkse) bijdrage. Verschillende organisaties in Nederland vragen aandacht voor hulp tijdens de winter in Oost-Europa. Met stichting Kom Over en Help (KOEH) overleggen wij om onjuiste situaties in de hulpverlening te voorkomen. 1


Kleine Projecten Bouw mee aan zigeunerkerken De Evangelische Kerk in Roemenië (BER) is een groeiende geloofsgemeenschap. In vele dorpen op het platteland in het oosten van Roemenië worden gemeenten gesticht. De BER is ook bezig met evangeliseren onder zigeuners. In die dorpen worden kerken gebouwd. Helaas kunnen de gemeenteleden zelf de kosten daarvan niet dragen. Stichting Hulp Oost-Europa wil hen helpen de bouw van die eigen kerk te voltooien. Graag zouden we de BER voor dit doel een bedrag van € 5.000,- geven. Helpt u mee? Stort uw gift op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Zigeunerkerkbouw’.

Tafeltje Dekje in Zaun

Steun het werk onder daklozen In Oradea staat een heel bijzonder huis. Daarin ‘wonen’ ruim veertig daklozen die er onder leiding van enkele gedreven maatschappelijk werkers aan een resocialiseringsplan werken. Voorwaarde is dat ze een werkkring zoeken en/of hebben en de alcohol laten staan. Ze mogen hooguit driekwart jaar blijven, uitzonderingen voorbehouden. Al jaren ondersteunt onze stichting dit werk van de stichting ‘Ecclesia Mater’. Hoeveel maaltijden neemt u voor uw rekening? U kunt uw gift overmaken op giro 8887 van Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Daklozen Ecclesia Mater’.

De nood in veel gezinnen is onvoorstelbaar hoog. Vaak is er sprake van werkloosheid of zijn de lonen voor een wat groter gezin veel te laag. Maar vooral ouderen, met hun veel te kleine pensioenen, hebben moeite het hoofd boven water te houden. Velen zijn het gehele jaar aangewezen op hulp van derden. In de hervormde gemeente van Zauan heeft men de ernst van de situatie begrepen. Daar functioneert al geruime tijd een ‘maaltijdendienst’. Provisorisch, want er is nog geen goede ruimte voor beschikbaar. Die wordt gerealiseerd en is inmiddels bijna klaar. In de nieuwe ruimte zullen elke dag vijftig maaltijden worden verstrekt. Daar is op jaarbasis een bedrag van € 13.000,-. mee gemoeid. Gelukkig hebben we een gemeente gevonden die een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Voor het overige deel vragen we u dringend om een bijdrage. U kunt uw gift overmaken op giro 8887 van Stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Maaltijden Zauan’.

2

Wie helpt thuiszorg op gang? Verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn in Roemenië een vrijwel onbekend verschijnsel. Ook thuiszorg, zoals wij dat in vele variaties kennen, is er niet. Met deze gegevens in het achterhoofd kunt u zich voorstellen dat er sprake moet zijn van talloze immense noodsituaties. Langzaam komt de thuiszorg op gang, maar in een arm land als Roemenië kan dat niet zonder hulp van buitenaf. Wij hebben contact met enkele groepen en gemeenten die dit werk willen opzetten of uitbreiden. Onder andere in de stad Oradea. Ondersteun dit belangrijke werk! Elk bedrag is welkom op giro 8887 van stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Thuiszorg Oradea’.


Stichting Hulp Oost-Europa

Secretariaat

Bezoekadres

Uitgave

verleent geestelijke en materiële

Postbus 455

Wattstraat 2

Stichting Hulp Oost-Europa

hulp aan kerken en personen in

3770 AL Barneveld

3771 AG Barneveld

Fotografie: stichting Hulp Oost-Europa

Oost-Europa

Tel. 0342 - 420 554

info@hulpoosteuropa.nl

Vormgeving: Klats publiciteit

Giro 8887, Barneveld

Fax 0342 - 420 553

www.hulpoosteuropa.nl

Druk: Kon. BDU Grafisch Bedrijf, Barneveld

Diaconale hulp op menselijke maat

Doe mee met het HOE-familiefonds De bus niet kunnen betalen om naar het ziekenhuis te gaan. Dringend medicijnen nodig hebben, maar je eigen bijdrage niet kunnen betalen. Bijna niet meer kunnen lezen, maar geen geld voor een bril hebben. Je ontspoorde familielid in de gevangenis willen opzoeken, maar geen reisgeld hebben om erheen te gaan.

‘Geen geld’: twee woorden die voor heel veel beperkingen zorgen. Zeker in Oost-Europa. Stichting Hulp Oost-Europa wil graag ook in deze individuele noodsituaties de helpende hand kunnen bieden. Hulpverlening op menselijke maat, via kerkelijke gemeenten en predikanten. Om deze diaconale hulp op menselijke maat te kunnen geven, heeft stichting Hulp Oost-Europa een speciaal fonds opgericht: het HOE-familiefonds. Vanuit dit fonds wordt onder meer in schrijnende situaties hulp geboden. Diaconale hulp aan de allerarmsten: een belangrijke opdracht. Kerkelijke gemeenten en diaconale organisaties in OostEuropa hebben meestal geen of te weinig financiële middelen om deze mensen te helpen. Mede daarom heeft stichting Hulp Oost-Europa het HOE-familiefonds opgericht, van waaruit individuele hulp betaald kan worden. Als u participeert in dit familiefonds, geeft u niet voor een specifiek project, maar is uw bijdrage beschikbaar voor directe hulp in individuele schrijnende gevallen. Hoe kunt u participeren? Door via automatische incasso minimaal € 5,- per maand te storten in het HOE-familiefonds. Meer mag vanzelfsprekend ook. Aanmelden kan met de bon die u in dit blad aantreft. Als begunstiger van het fonds wordt u jaarlijks op de hoogte gehouden van de verleende hulp.

Ja, ik machtig stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld om

De vraag naar Bijbels is in Oost-Europa nog steeds heel groot. Eén Bijbel kost € 7,-. Stichting Hulp OostEuropa wil in 2004 ten minste 1.000 Bijbels geven aan mensen die deze zelf niet kunnen kopen. Hoeveel Bijbels geeft u weg?

tot wederopzegging via automatische incasso € …………

Evangeliseren is niet eenvoudig in Armenië. Maar er is één unieke mogelijkheid: evangeliseren via de ether. Met radio-uitzendingen kunnen velen bereikt worden. Voor € 35,- maakt u een uitzending mogelijk. Neemt u een uitzending voor uw rekening? Wilt u een van deze projecten maandelijks steunen via automatische incasso? Vul dan de bon in en stuur die naar stichting Hulp Oost-Europa, Antwoordnummer 1055, 3770 VB Barneveld. Postzegel niet nodig. Een eenmalige gift is ook welkom. Het gironummer van de stichting is 8887. Vermeld wel voor welk project u geeft.

Naam:

4

per maand van mijn rekening af te schrijven voor: HOE-familiefonds

Bijbels

Radio-uitzendingen

Waar meest nodig…

Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnr.: E-mail: Bank-/gironr.: Datum/handtekening:

BD/05.000/23.500

Geef een Bijbel

HH_NB_2005_1  

Stichting Hulp Oost-Europa wil ook deze winter weer zoveel mogelijk hulp bieden in noodsituaties. Voor die noodhulp is een bedrag van 134.0...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you