Page 1

Nieuwsbrief

Helpende Handen

Jaargang 3 • nr. 4 • november 2004 In deze nieuwsbrief o.a. • Gun Roemenen de ‘reformatiereeks’ • Geef om christelijk onderwijs in Slowakije • Help met renovatie jongensinternaat • Doe mee met het HOE-familiefonds

Hulp in de winter blijft nodig Hoewel een aantal landen in Oost-Europa sinds 1 mei van dit jaar tot de Europese Unie behoren, betekent dit niet dat alle problemen nu in één handomdraai ziijn opgelost. Was dat maar waar! Voor veel mensen in Oost-Europa blijft het leven moeilijk, zeker in de doorgaans strenge winters. Ook dit jaar hebben velen hard gewerkt om zoveel mogelijk kleding, voedsel en hout te verzamelen om de ijzig koude maanden door te komen.

Tal van bevolkingsgroepen zien desondanks de komende wintermaanden met zorg tegemoet. Vooral de zwakken in de samenleving, zieken, kinderen, ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden, gehandicapten. Maar ook de duizenden zigeuners, die zijn verbannen naar de randen van de dorpen en steden, in slecht geïsoleerde hutjes wonen, kunnen ‘s winters niet zonder hulp.

Betrouwbare partners Stichting Hulp Oost-Europa wil ook deze winter weer zoveel mogelijk hulp bieden in noodsituaties. Voor die noodhulp is een bedrag van € 134.000,- begroot. De stichting werkt samen met betrouwbare diaconale organisaties en kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, die er voor zorgen dat het geld uit Nederland op een goede, verantwoorde manier wordt besteed. Stichting HOE verleent alleen hulp als er een duidelijk, goed omschreven plan op tafel ligt. Bovendien worden de projecten in Oost-Europa tijdens en na de winter door medewerkers van HOE gecontroleerd. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat uw gift op een goede manier gebruikt wordt. U kunt de komende maanden mensen in Oost-Europa helpen de winter door te komen. Steun uw naaste in Oost-Europa met een gift op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, o.v.v. ‘Broodnodig’. U kunt ook automatisch elke maand een (Vervolg op pagina 2)

1


(Vervolg van pagina 1) bedrag van uw rekening laten afschrijven om ze de winter door te helpen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de machtigingskaart bij deze Nieuwsbrief. Maar u kunt dat ook aangeven op onze website www.hulpoosteuropa.nl De eerste 150 machtigingskaarten zijn binnen. We danken alle gevers hartelijk voor hun (maandelijkse) bijdrage. Verschillende organisaties in Nederland vragen aandacht voor hulp tijdens de winter in Oost-Europa. Met stichting Kom Over en Help (KOEH) overleggen wij om onjuiste situaties in de hulpverlening te voorkomen.

‘Dank voor de hulp…’ ‘Hartelijke groeten van de evangelische kerk in Vukovar (Kroatië). We willen u hartelijk danken voor de hulp die jullie tijdens de wintermaanden hebben gegeven. In onze stad leven veel oude en arme mensen die hulp nodig hebben, omdat hun pensioenen erg laag zijn. Uw hulp heeft hun leven iets gemakkelijker gemaakt. Deze winter was lang en erg koud. Oudere mensen moesten veel geld betalen voor de verwarming, waardoor ze te weinig geld overhielden om voldoende voedsel te kopen. Het grote probleem voor de burgers van Vukovar is werkloosheid en armoede. Tot nu toe zijn de economische omstandigheden nog niet verbeterd. De uitgaven zijn hoog en de salarissen laag. Voor de meeste mensen is het leven erg zwaar. Daarom blijven alle vormen van hulp welkom in Vukovar!’ Ds. Antun en zijn vrouw Marija Koprivnjak uit Kroatië

Gun Roemenen de ‘reformatiereeks’ De Roemeense uitgeverij Logos heeft ambitieuze plannen voor de uitgave van een ‘Selectie uit de Werken van Luther en Calvijn’. Voor de sponsoring van deze ‘reformatiereeks’ ontwikkelde Stichting Hulp Oost-Europa in samenwerking met Logos een plan. HOE speelt daarin een bemiddelende rol tussen eventuele sponsors en Logos en garandeert de uitgever een startkapitaal van € 7.000,-. De reeks wordt opgesplitst in een aantal deelprojecten, zowel grote als kleine. Het geldbedrag is afhankelijk van het aantal bladzijden. Elke bladzijde theologie van Luther of Calvijn (inclusief vertalen en drukken) kost ongeveer € 45,-. De 95 stellingen met een introductie van 11 pagina’s, kost dus bijna € 500,-. Als de reformatiereeks eenmaal door onze sponsoring op gang is gebracht, worden verdere uitgaven uit de verkoop gefinancierd. We zijn al een goed eind op weg, omdat een hervormde gemeente ons € 5.000,voor dit project schonk. Voor het startkapitaal is dus nog € 2.000,- nodig. Dit project is een goede, verantwoorde investering. Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Project Logos’.

Koop een cd voor het goede doel ‘De lofzang klimt op tot de Heere’ “Az Úrnak zengjen az ének” (Hongaars: De lofzang klimt op tot de Heere) is de titel van een nieuwe cd van het kamerkoor ‘Goudimel’ uit Martovce (Slowakije). Het Kamerkoor is een onderdeel van het koor van de Hongaarse hervormde gemeente van Martovce in Slowakije. Het koorrepertoire op de cd bestaat naast Renaissance- en Barokwerken uit werken van hedendaagse componisten. De gezongen stukken zijn psalmbewerkingen, bewerkingen uit de Hongaarse liedbundel en Bijbelse liederen. De cd is alleen verkrijgbaar bij stichting Hulp Oost-Europa en kost € 7,50.

‘Voor elkaar’ Bijna honderd kinderen van de acht christelijke basisscholen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO) uit Harderwijk hebben een cd gemaakt, waarvan de opbrengst naar kinderen in Slowakije gaat. De titel van de cd luidt: ‘Voor elkaar’. De cd kost € 7,50.

Schenk HOE uw oude ansichtkaarten 2

‘Samen’ Op de cd ‘Samen’ van het CNS-kinderkoor zingen zo’n 150 kinderen uit Nunspeet. Het koor zingt o.a. opwekkingsliederen en liedjes van Elly en Rikkert. De opbrengst van de cd is bestemd voor christelijk onderwijs in OostEuropa. De cd kost € 13,-. De prijzen van de cd’s zijn exclusief verzendkosten. U kunt de cd’s bestellen via onze website www.hulpoosteuropa.nl of per telefoon (0342) 420 554.

Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van vóór 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420 554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.


In het Slowaakse dorpje Martovce is de staatsschool enkele jaren geleden teruggegeven aan de kerkelijke gemeente. De christelijke school is in september 1999 gestart. Op dit moment bezoeken zo’n vijftien kinderen (ook nietchristelijke) de school. Helaas krijgt de school door een wijziging van de onderwijswet geen geld meer voor de exploitatie, in tegenstelling tot de staatsscholen. Dit betekent dat ze zelf geld bij elkaar moet halen om het gebouw te onderhouden en gas, elektra en water te betalen. De staat geeft wel een standaardbedrag per kind, waarmee het onderwijzend personeel kan worden betaald. Voor grote scholen in Slowakije is deze bijdrage toereikend, maar de kleinere met weinig leerlingen krijgen onvoldoende subsidie om hun personeel te kunnen betalen. Daarbij komt dat de Slowaakse overheid combinatieklassen in de bovenbouw verbiedt. Daardoor geven leerkrachten soms les aan drie of vier leerlingen De gezinnen die hun kinderen naar de kleine christelijke school sturen, zouden daarom flink wat moeten bijdragen om de lessen

mogelijk te maken. Gezien de moeilijke economische omstandigheden van veel gezinnen is dit een onmogelijke opgave. Onze hulp is gevraagd. Voor dit jaar is nog € 1.000,- nodig om het project te financieren. Help mee en stort uw gift op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘School Martovce’.

Toerustingscursus voor ambtsdragers

Help met renovatie jongensinternaat

De Evangelische Kerk (BER) in Roemenië doet veel aan toerusting van ambtsdragers. Jaarlijks organiseert de kerkleiding een toerustingscursus, waaraan ook Nederlandse theologen hun medewerking verlenen. De deelnemers ervaren de cursus als geestelijk zeer verrijkend. Er is jaarlijks een bedrag van € 1.500,- nodig. U kunt daaraan bijdragen door een gift over te maken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘BER-cursus’.

Het gymnasium in het Oekraïense Nagydobrony – een van de vijf christelijke gymnasia in het Transkarpatengebied – krijgt geen subsidie van de overheid en is daardoor afhankelijk van giften uit het buitenland. Er is hulp gevraagd omdat de school, die financieel al problemen heeft, geen geld heeft om het jongensinternaat winterklaar te maken. Uit de verre omgeving komen jongeren naar deze school waar ze verblijven in een jongens- en meisjesinternaat. Beide gebouwen waren in zeer slechte staat, maar inmiddels is het meisjesinternaat gerenoveerd. Om de renovatie van het jongensinternaat vóór de winter af te ronden is € 5.000,- nodig. Wie helpt mee? Giften zijn welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Gymnasium Nagydobrony’.

Kleine projecten

Geef om christelijk onderwijs in Slowakije

Steun het jeugdcentrum in Warschau Het jeugdevangelisatiecentrum Arka (Ark) in Warschau is opgezet vanuit de Poolse evangelische kerk. In een wijk met 350.000 inwoners waar nog geen enkele protestantse kerk is gevestigd, biedt het centrum plaats aan een wijkgemeente. Ook worden er straatkinderen opgevangen en zijn er een bijbelkiosk en bibliotheek gevestigd. Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt het centrum. Voor alle activiteiten is € 5.000,- nodig. Stort uw gift op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Jeugdcentrum Warschau’

3


Diaconale hulp op menselijke maat

Nieuwsbrief Helpende Handen is een uitgave van stichting Hulp Oost-Europa

Doe mee met het HOE-familiefonds De bus niet kunnen betalen om naar het ziekenhuis te gaan. Dringend medicijnen nodig hebben, maar je eigen bijdrage niet kunnen betalen. Bijna niet meer kunnen lezen, maar geen geld voor een bril hebben. Je ontspoorde familielid in de gevangenis willen opzoeken, maar geen reisgeld hebben om erheen te gaan. ‘Geen geld’: twee woorden die voor heel veel beperkingen zorgen. Zeker in Oost-Europa. Stichting Hulp Oost-Europa wil graag ook in deze individuele noodsituaties de helpende hand kunnen bieden. Hulpverlening op menselijke maat, via kerkelijke gemeenten en predikanten.

Secretariaat: Postbus 455, 3770 AL Barneveld Telefoon (0342) 420 554 (van 9.00 tot 12.30 uur) Fax (0342) 420 553 E-mail info@hulpoosteuropa.nl Internet www.HulpOostEuropa.nl Postbank 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld Bezoekadres: Wattstraat 2, 3771 AG Barneveld Fotografie: stichting Hulp Oost-Europa Lay-out en opmaak: Klats publiciteit Druk: Kon. BDU Grafisch Bedrijf, Barneveld

Om deze diaconale hulp op menselijke maat te kunnen geven, heeft stichting Hulp Oost-Europa een speciaal fonds opgericht: het HOE-familiefonds. Vanuit dit fonds wordt onder meer in schrijnende situaties hulp geboden. Diaconale hulp aan de allerarmsten: een belangrijke opdracht. Kerkelijke gemeenten en diaconale organisaties in Oost-Europa hebben meestal geen of te weinig financiële middelen om deze mensen te helpen. Mede daarom heeft stichting Hulp Oost-Europa het HOE-familiefonds opgericht, van waaruit individuele hulp betaald kan worden. Als u participeert in dit familiefonds, geeft u niet voor een specifiek project, maar is uw bijdrage beschikbaar voor directe hulp in individuele schrijnende gevallen. Hoe kunt u participeren? Door via automatische incasso minimaal € 5,- per maand te storten in het HOE-familiefonds. Meer mag vanzelfsprekend ook. Aanmelden kan met de bon die u in dit blad aantreft. Als begunstiger van het fonds wordt u jaarlijks op de hoogte gehouden van de verleende hulp.

Geef een Bijbel De vraag naar Bijbels is in Oost-Europa nog steeds heel groot. Eén Bijbel kost € 7,-. Stichting Hulp Oost-Europa wil in 2004 ten minste 1.000 Bijbels geven aan mensen die deze zelf niet kunnen kopen. Hoeveel Bijbels geeft u weg?

Evangeliseer eens in Armenië Evangeliseren is niet eenvoudig in Armenië. Maar er is één unieke mogelijkheid: evangeliseren via de ether. Met radio-uitzendingen kunnen velen bereikt worden. Voor € 35,- maakt u een uitzending mogelijk. Neemt u een uitzending voor uw rekening? Wilt u een van deze projecten maandelijks steunen via automatische incasso? Vul dan de bon in en stuur die naar stichting Hulp Oost-Europa, Antwoordnummer 1055, 3770 VB Barneveld. Postzegel niet nodig. Een eenmalige gift is ook welkom. Het gironummer van de stichting is 8887. Vermeld wel voor welk project u geeft.

4

Ja, ik machtig stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld om tot wederopzegging via automatische incasso € ……… per maand van mijn rekening af te schrijven voor: HOE-familiefonds Bijbels Radio-uitzendingen Waar meest nodig… Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoon: E-mail: Bank-/gironummer: Datum: Handtekening:

BD/04.167/23.500

Projecten die uw steun verdienen

Participeer in het HOE-familiefonds voor hulpverlening op menselijke maat.

HH_NB_2004_4  

Hoewel een aantal landen in Oost-Europa Tal van bevolkingsgroepen zien desondanks de komende wintermaanden met zorg tegemoet. Vooral de zwak...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you