Page 1

Jaargang 26 / nummer 2 / december 2006

Helpende Handen

‘De situatie in de winter is echt schrijnend’ Dit deed Stichting HOE de afgelopen maanden met uw geld Werkvakanties 2006


Voorwoord

‘Barmhartige God en Vader, Gij, die niet alleen ons gezegd hebt, dat wij altijd armen bij ons hebben zullen, maar ook hebt bevolen die bij te staan ….’

Armen, ze zullen er altijd zijn Kent u deze tekst? Misschien vraagt u zich af of dit een Bijbeltekst is. Nee, deze keer citeer ik uit een gebed. U kunt het vinden achter in uw Bijbeltje. Een gebed vóór de vergadering van de diakenen. Een indringend gebed waarin de noodzaak en juiste invulling van diaconaat zo duidelijk wordt verwoord. Aalmoezen geven en vertroosten met het Woord. Armen, ze zullen er altijd zijn. Dat weten we ook wel zonder de Bijbel. Er zijn genoeg statistieken, bijvoorbeeld van een organisatie als de Verenigde Naties. Het werkgebied van onze stichting is Oost-Europa, een aantal landen achter het voormalige IJzeren Gordijn. Het gebied waar de communisten het jarenlang voor het zeggen hadden. Wat is er veel kapot gemaakt, in structuren, in de mentaliteit van mensen. Het is nog dagelijks merkbaar in corruptie, oneerlijke verdeling en besteding van overheidsgelden, begrotingen die (nog) niet op orde zijn, etc. De beruchte tweedeling tussen rijk en arm wordt steeds zichtbaarder. Prijzen stijgen in snel tempo: voor energie, voor levensmiddelen, voor vervoer, om maar enkele zaken te noemen. Heb je een baan, dan kun je het nog wel redden. Hoewel, ik hoorde in Warchau dat een Poolse arbeider het vaak moet doen met € 200,-, hooguit € 300,- per maand. Wat moet ik nog meer zeggen over armoede in Oost Europa? De Europese Unie lost het allemaal (nog?) niet op. Velen zijn wellicht niet ten onrechte bang dat de tegenstellingen tussen rijk en arm nog schrijnender zullen worden. Het zal nog jaren duren voordat ook grote groepen kwetsbaren - mensen met een uitkering, gepensioneerden, werklozen, zieken etc.- zullen kunnen profiteren van de economische vooruitgang waar velen hard aan werken. Het wordt weer winter, een periode van kou, honger en ellende. Een periode van ontberingen, voor jong en (met name) oud. Veel ouderen zullen de winter niet overleven. Zo was het in voorgaande jaren. Een periode met heel veel diaconaal werk. Ons winterhulpprogramma is puur diaconaal. De hulp gaat via lokale (veelal arme) gemeenten. Op deze manier willen we de plaatselijke gemeenten stimuleren het diaconale werk ter hand te nemen. Ik wil graag nog wat citeren uit het ‘diakenengebed’: ‘……ten einde wij goed onderscheid mogen maken tussen de rechte armen en de onrechte; en dat wij, met alle blijmoedigheid en getrouwheid, de aalmoezen, die door ons verzameld zijn, aan een iegelijk uitdelen, naar eis van zijn nood, niet ongetroost latende de behoeftige lidmaten …..’. Het taalgebruik is niet meer zo eigentijds. Maar de boodschap is duidelijk en nog steeds heel actueel. Samen met onze contactpersonen willen we in de komende periode weer invulling geven aan een gedeelde verantwoordelijkheid. Tenslotte, hoe zit het met uw verantwoordelijkheid? Laat ik nog één passage citeren: ‘Barmhartige God en Vader, ontsteek de harten der mensen met een vurige liefde tot de armen, opdat zij milde handreiking doen van hun tijdelijke goederen, waarover Gij hen tot rentmeesters hebt gesteld.’ Ik hoop van harte dat u de komende maanden weer meedoet, met gebed en met uw gaven.

Helpende Handen is een gratis uitgave van Stichting Hulp Oost-Europa. Bezoekadres Wattstraat 2, Barneveld Secretariaat Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel.: (0342) 420 554 (van 9.00 tot 12.30 uur) Fax: (0342) 420 553 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Postbank 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld Stichting Hulp Oost-Europa is een hervormd-gereformeerde stichting die tot doel heeft: geestelijke en materiële hulp te verlenen aan kerken en personen in Oost-Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. Indien u de stichting met een legaat of erfstelling wilt gedenken, gelieve te vermelden: ‘Ik legateer vrij van lasten aan stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld, een bedrag van € ......’ Giften aan de stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek ingevolge artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting. Bestuursleden F.A. van den Berg (voorzitter) J. Braaksma (secretaris) G. Molenaar (penningmeester) G. Alberts (tweede voorzitter) C. van Groningen (algemeen adjunct) mw. G.G. Agterhuis K. Bos A. Heldoorn M.J. Huizer J.M. Migchels G. van den Toren P. van Driel (erelid) Comité van aanbeveling Ds. C. v.d. Bergh, Ridderkerk; Ds. C. den Boer, Barneveld; Ds. D.J. Budding, Waarder; Ds. C.G. Geluk, Huizen; Dr.ir. J. v.d. Graaf, Huizen; Drs. W. Chr. Hovius, Apeldoorn; Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld; Drs. P. Koeman, Barneveld; Mw. A.C. Meijwaard, Zwolle; Ds. L.H. Oosten, St. Anthoniepolder; Drs. B. Oosterom, Oudewater; Ds. H. Visser, Barneveld. Fotografie Stichting Hulp Oost-Europa Vormgeving en opmaak Klats + Poseidon, Delft

F.A. van den Berg, voorzitter HOE

2

Helpende Handen nummer 2, december 2006

Druk Kon. BDU Grafisch Bedrijf Barneveld ISDN 0925-3076


Bestuurslid Chiel Huizer:

‘De situatie in de winter is echt schrijnend’ “Negen kinderen hebben ze. Acht slapen er in één kamer. De jongste slaapt bij de ouders. Vader is werkloos en heeft geen andere mogelijkheden om zijn gezin te onderhouden. Vooral in de winter is de situatie echt schrijnend. Deze mensen krijgen levensmiddelen en geld om hout te kopen. Deze hulp is echt bittere noodzaak.” Dat vertelt Chiel Huizer, bestuurslid van onze stichting. In november heeft hij nog een bezoek gebracht aan dit gezin in Moldava (Oost-Roemenië). “Zulke situaties kom je overal tegen in het gebied dat ik heb bezocht”, zegt hij. Huizer onderhoudt nauwe contacten met Daniël Draghici, coördinator van de hulpverlening in Oost-Roemenië. Naast de winterhulp is Daniël ook verantwoordelijk voor het adoptieprogramma ten behoeve van arme gezinnen van de Evangelische Kerk (BER) in Roemenië. De gezinnen die opgenomen zijn in het adoptieprogramma krijgen in principe geen aparte winterhulp. “De winterhulp is specifiek voor mensen die niet op een andere manier gesteund worden”, legt Huizer uit. “Dankzij de inzet van diakenen, voorgangers en evangelisten van de BER-kerk kunnen er tijdens de wintermaanden heel veel mensen geholpen worden.”

Schuldenlijst in portaal Huizer: “In Boekarest bezochten we een gezin in een van die grauwe, grijze flatgebouwen. Beneden in het portaal hing een lijst met de namen van bewoners van de appartementen in het flatgebouw die schulden hebben. De schulden hebben betrekking op gas, electra en de huur van het appartement. Zelfs de hoogte van de schulden staat op de lijst vermeld! De meeste mensen schamen zich er diep voor, maar voor de hulpverleners van de BER hebben deze lijsten een voordeel: er kan snel een inschatting worden gemaakt waar de nood het hoogst is.”

Via die kerkjes werden tweehonderd van de allerarmste zigeuners geholpen. De meeste zigeuners hebben in de wintermaanden geen inkomen. Huizer: “’s Zomers hebben ze nog wat handel, maar ’s winters zijn de wegen moeilijk begaanbaar en zitten ze thuis, zonder inkomen en dus zonder eten. Deze uitzichtloze situatie zorgt in sommige zigeunerdorpjes wel voor problemen.”

U kunt helpen Om de hulpverlening van Stichting HOE (niet alleen in Roemenië, maar ook elders in Oost-Europa) tijdens de wintermaanden mogelijk te maken, hebben we uw en jouw financiële hulp nodig. Maar niet alleen dat, ook uw gebed voor dit werk is nodig. Bidt voor uw Oost-Europese naasten die in grote armoede leven. En bidt voor het werk dat onze contactpersonen in Oost-Europa verrichten. Ze staan soms voor moeilijke beslissingen en worden geconfronteerd met grote nood en (te) weinig middelen.

U/jij kunt op verschillende manieren bijdragen:

Het gezin dat we bezochten bestaat uit: vader, moeder en vijf kinderen.Bestuurslid Chiel Huizer: “De verwarming was uit; ze zaten met hun jas aan in de kamer. Het was koud. Dit gezin had een behoorlijke schuld en durfde de verwarming niet te gebruiken omdat de schuld dan nog verder zou stijgen, met het gevaar dat dan alles zou worden afgesloten. Daniël kon het gezin geld geven, zodat een stukje van de schuld kon worden afgelost en de verwarming weer aangezet kon worden. Alleen voedsel geven aan zo’n gezin is niet genoeg. De kou blijft.”

Via de website: Ga naar www.hulpoosteuropa.nl en maak daar eenmalig of periodiek een gift over.

Via elektronisch bankieren: Vul bij de ‘omschrijving’ in dat het gaat om een gift voor ‘Winterhulp’. Als u niets invult zal uw gift bestemd worden voor ‘Waar meest nodig’.

Energiekosten

Via acceptgiro:

Vorig jaar kregen 130 weduwen in de Roemeense hoofdstad Boekarest een financiële bijdrage uit de opbrengst van onze winteractie. Huizer: “Voor hen waren de energiekosten ook het grootste probleem. Ook dit jaar zullen we deze mensen weer helpen. Dat is hard nodig ook.”

Vul bijgevoegde acceptgirokaart in. Met deze acceptgiro kunt u een eenmalige gift overmaken met bestemming ‘Winterhulp’.

Dankzij uw bijdragen konden de vorige winter ook met de hulp van tien evangelisten voedselpakketten uitgedeeld worden in acht zigeunerdorpjes waar de BER kleine kerkjes heeft.

Via automatische incasso: U kunt voor dit doel een automatische incasso invullen op onze website of via bijgevoegde incassokaart. U kunt kiezen voor een eenmalige of periodieke gift.

Helpende Handen nummer 2, december 2006

3


Ondernemer Munter:

‘Niet alleen gericht zijn op geld verdienen en oppotten’ ‘Iets’ met landbouw Het ondersteunen van het landbouwproject in Roemenië sprak Munter erg aan. “Wij hebben iets met landbouw. Verscheidene familieleden zijn boer en op verjaardagen horen we veel over deze bedrijfstak. We dragen het boerenbedrijf een warm hart toe. Daarbij komt dat we als hoveniersbedrijf ook altijd met groen bezig zijn. Dat zijn de belangrijkste redenen om het landbouwproject in Uileacu de Beius te ondersteunen.” Het landbouwproject in Uileacu de Beius is een van de tien projecten die door OndernemersPlus worden gepromoot. Stichting HOE heeft het landbouwproject opgezet om het vele ongebruikte akkerland op een doelmatige manier te bewerken. Zo is er een loonwerkbedrijf opgezet, waardoor de plaatselijke bevolking gezamenlijk gebruik kan maken van machines en landbouwvoertuigen. Medewerkers van Stichting HOE zijn nu bezig de agrarische kennis van de Roemenen te versterken, zodat de productiviteit zal toenemen. De opbrengsten uit dit landbouwproject hebben een diaconale bestemming.

Het loonwerkbedrijf in Uileacu de Beius.

“Als onderneming moet je niet alleen gericht zijn op zoveel mogelijk geld verdienen en dat oppotten, maar ook oog hebben voor de naaste en die waar nodig te ondersteunen.” Dat zegt J.A. Munter van het gelijknamige hoveniersbedrijf uit Ridderkerk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is actueel. In veel bedrijven wordt er concreet over nagedacht. En daar blijft het vaak niet bij. Er worden ook keuzes gemaakt, zoals Hoveniersbedrijf J.A. Munter, dat het landbouwproject in Uileacu de Beius in Roemenië ondersteunt.

Bas Kok ziet mogelijkheden om ondernemers te interesseren voor projecten van de stichting. “Belangrijk is wel het persoonlijke contact. Voor de toekomst streven we er wel naar ondernemingen zover te krijgen dat ze langdurige contacten aangaan. Dat zorgt voor meer financiële zekerheid in de hulpverlening.”

‘Investeren in mensenlevens’ Jan Arie Munter (42) en zijn vrouw Martina (42) staan sinds 1998 aan het hoofd van het familiebedrijf. De onderneming richt zich op aanleg en onderhoud van vooral particuliere tuinen. Daarnaast hebben ze ook bedrijven en Verenigingen van Eigenaars als klant. Er werken momenteel tien fulltime en vier deeltijd hoveniers in dienst.

J.A. Munter

Munter kwam in contact met het werk van Stichting Hulp Oost-Europa via Bas Kok, voorzitter van de commissie OndernemersPlus van de stichting. In deze commissie zitten ondernemers en oud-ondernemers. ”We proberen op basis van persoonlijke benadering collega-ondernemers warm te maken om financieel bij te dragen aan een van de projecten van Stichting HOE. Jan Arie Munter is zo’n ondernemer. Die neemt zijn verantwoordelijkheid om vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar de medemens.”

4

“Investeren in mensenlevens is de rode draad die alle projecten van OndernemersPlus verbindt. Het Evangelie klinkt er in door en staat centraal. Het Evangelie van Jezus Christus elimineert ontreddering, verwarring en onzekerheid. Het creëert perspectief op de eeuwigheid zoals God die belooft. Daar gaat het om. Voor ouderen met nog maar weinig tijd, voor jongeren met een heel leven voor zich. Hopelijk in betere omstandigheden. Met elkaar kunnen we daar aan meewerken. Ondernemers durven veel. Daar zijn ze ondernemer voor! Durft u ook met ons mee te doen?” F.A. van den Berg, voorzitter Stichting HOE

Helpende Handen nummer 2, december 2006


Korte Berichten ‘Wonderbaarlijke mensen’

Gebonden en toch vrij

Het technisch team Hoekratech van Stichting Hulp OostEuropa heeft een keuken geplaatst en een eetzaal ingericht op een lagere school in Hetyen (Oekraïne). We kregen het volgende bericht van de schooldirecteur Tóth Tibor: “Namens de collega’s van de Hetyense lagere school, de 68 leerlingen en ouders wil ik u heel veel dank brengen dat u in onze school een keuken en een eetzaal tot stand gebracht hebt. U bent allen wonderbaarlijke mensen, die honderden kilometers reizen om vreem0de mensen te helpen. Daartoe spaart u noch uw tijd, noch uw krachten, noch uw energie, noch uw stoffelijke gaven ….”

In de periode 1958 tot 1964 bereikte de communistische terreur in Roemenië een dieptepunt. De talloze arrestaties door de gevreesde geheime politie hielden het land in de greep van de angst. Veel mensen verdwenen achter de tralies. In deze donkere tijd ontmoeten de hervormde dominee Ferenc Visky en de lutherse predikant Richard Wurmbrand elkaar in de cel van de beruchte Gherla gevangenis. Er ontstaat een vriendschap voor het leven. Het onlangs verschenen boek met 70 korte verhalen geeft daar een getuigenis van. De uitgave is een gezamenlijk project van stichting Hulp Oost-Europa en uitgeverij De Banier. Het boek kost € 10,- en is verkrijgbaar in de christelijke boekhandel. De opbrengst is bestemd voor het blad ‘Kis Tükör’.

Goed gevulde schoenendozen voor Servië

Een kaartje voor Jenine

De kinderen van basisschool ‘De Schakel’ in Harderwijk vulden 275 schoenendozen met spullen voor kinderen uit arme gezinnen en gehandicapte kinderen in Servië. Dat land is economisch sterk verzwakt door de oorlogen en de binnenlandse problemen. Veel mensen zijn daardoor in de problemen gekomen. De schoenendoosactie, georganiseerd door de ouderraad van ‘De Schakel’, was een groot succes. Kinderen gaven eigen speelgoed en kochten van hun zakgeld artikelen zoals tandpasta, zeep, shampoo en natuurlijk snoep. Ook gebruikte winterkleding werd verzameld. De schoenendozen waren prachtig versierd. Een grote vrachtwagen heeft inmiddels alles naar Servië gebracht. De werkgroep Harderwijk/Hierden droeg bij in de transportkosten.

We schreven al eerder over haar, Jenine Reedijk, een gehandicapte jonge vrouw van 20 jaar, die kaarten maakt en die verkoopt. Ze heeft inmiddels 1.275 euro bij elkaar gespaard voor het gehandicaptenverblijf ‘Izida’ in Feketic (Servië). Een geweldig bedrag! Voor dit geld is een digitale camera gekocht en is het gehandicaptenverblijf aan de voorzijde geschilderd. Binnenkort moet Jenine een hersenoperatie in Maastricht ondergaan. Wilt u haar en haar familie een kaartje ter bemoediging sturen of wilt u kaarten bestellen? Het adres: Familie Reedijk, Goosenskamp 12, 3841 XH Harderwijk.

Vlaggen voor HOE Sinds enige tijd wappert de vlag van Stichting Hulp OostEuropa op het binnenschip Deo Favente van een schippersechtpaar uit Langerak. Tijdens de Wegwijsbeurs in 2005 ontmoette een van de bestuursleden het echtpaar. Al pratend gaven ze aan de vlag van Stichting HOE wel te willen voeren op hun schip. De ‘tweekleur’ van HOE wappert nu op de Nederlandse binnenwateren.

Breien voor Oost-Europa Teunie, een vrouw van even in de dertig jaar met het Downsyndroom, breit sjaals voor de gehandicapten van het dagverblijf in Feketic (Servië). Ze heeft er inmiddels al heel wat gebreid. Juist nu de koude winter voor de deur staat, is warme kleding onmisbaar. Bedankt Teuni! Als er meer mensen zijn die sjaals, wanten en mutsen willen breien, dan horen we dat graag.

5

Helpende Handen nummer 2, december 2006


Dit deed Stichting HOE de afgelop Dankzij uw hulp konden we in Oost-Europa weer verschillende (kleine) projecten financieren. We willen u hartelijk danken voor uw bijdrage(n) de afgelopen maanden. We zijn dankbaar dat de Here u de mogelijkheden en de bereidheid gaf ons werk in Oost-Europa te ondersteunen. Daarnaast weten we dat velen voor onze naasten in het voormalige Oostblok hebben gebeden. Op hun beurt hebben gemeenten, predikanten en mensen in Oost-Europa dat ook voor u gedaan. Ook in de afgelopen periode hebben veel mensen een specifiek doel gesteund dat vermeld stond in onze nieuwsbrieven of het magazine Helpende Handen. We willen u een impressie van de resultaten van de verschillende doelen niet onthouden.

Nieuw huisje voor Margít Meer dan een jaar lang hebben we uw aandacht gevraagd voor een huisje voor een verstandelijk gehandicapte zigeunervrouw. Haar naam is Margít. Ze is een verstandelijk gehandicapte zigeunervrouw en dat zijn twee redenen om niet naar haar om te zien. Maar haar predikant, ds. Balogh Barnabás in het Roemeense Vaida, kon het niet langer aanzien dat ze meer en meer verpauperde en haar huisje in verval raakte. Aanvankelijk werd gedacht aan opknappen van haar bouwval, maar uiteindelijk werd gekozen voor nieuwbouw. Het door ons gevraagde bedrag van duizend euro was natuurlijk verre van toereikend. De bouwkosten werden totaal wel zo’n € 5.300,-. De werkgroep Leeuwarden-Huizum heeft het leeuwendeel voor zijn rekening genomen. Margít woont nu fantastisch en nu op deze plaats allen die hebben bijgedragen hartelijk bedanken. De foto’s laten het stenen huisje zien, waar ze nu in woont.

Badkamer voor Gyula Voor de badkamer van Gyula hebben we meer dan een jaar geleden bijdragen gevraagd. Hij is vanwege zijn spasticiteit zwaar gehandicapt. Gyula leeft samen met zijn oude moeder, die intussen al ver in de tachtig is. Gelukkig woont zijn zuster op hetzelfde erf. Er was tot voor kort voor Gyula geen andere wasgelegenheid dan een schaal met water. Nu heeft hij een echte, ruime badkamer. Ook dat project viel nogal wat duurder uit, maar het resultaat mag er zijn! Gyula dankt u hartelijk voor uw hulp.

Zorg voor ouderen in Cluj Ds. Kozma András in Cluj (Roemenië) vroeg ons begin dit jaar een bijdrage voor drie oudere dames, omdat ze zelf onvoldoende inkomen hadden. Vrijwilligers uit de gemeente zorgen dagelijks voor bezoek, boodschappen, medicijnen halen, doktersbezoek en koken. Onze stichting kon, mede dankzij uw bijdrage, een gift overmaken van 500 euro.

Füzesabony – Hongarije Füzesabony is een dorpje langs de snelweg van Budapest naar Debrecen. Daar is met hulp van Stichting Hulp Oost-Europa een kleine boerderij omgebouwd tot een kerkje en een pastorie. Afgelopen jaar hebben we dankzij uw giften een tweedehands elektronisch orgel kunnen schenken en kon een oprit annex beveiligde parkeerplaats worden aangelegd. Hiermee is de verbouw van de boerderij tot kerk/pastorie afgerond. Het orgel werd onmiddellijk in gebruik genomen. Gespeeld en gezongen werd onder andere: ‘Maar de Heer zal uitkomst geven’ en ‘Dankt dankt nu allen God’. Het oude harmonium is overgebracht naar de christelijke kleuterschool.

6

Helpende Handen nummer 2, december 2006


en maanden met uw geld Kledingtransport naar Budapest In het centrum van Budapest staat in een van de armoedigste wijken het daklozencentrum ‘Oltalom’. Dit evangelische centrum biedt ’s nachts onderdak aan ruim 200 daklozen. Ze krijgen eten en als dat nodig is ook medische verzorging. Het centrum is bezig met het oprichten van een school voor de armste kinderen in Budapest. Ze kunnen er gratis naartoe. Sinds twee jaar verzorgen we op hun verzoek eenmaal per jaar een kledingtransport. Dit jaar konden we ruim 25 m3 kleding brengen. Men vraagt winterkleding en schoenen, voor mannen, vrouwen en kinderen. Aan onze gevers en geefsters vragen wij bij elke zak kleding een klein bedrag van minimaal € 2,te voegen om het erg dure transport te bekostigen.

Pastorie en kinderkampen Iszófalva Hongarije Iszófalva is een klein dorpje in het noordoosten van Hongarije en bestaat voornamelijk uit zigeuners. De predikante woonde in een zo vervallen pastorie, dat ze tijdelijk elders een woning moest huren. De predikante heeft vier gemeenten, waaronder Iszófalva,

waar ook de enige kerk en de pastorie staat. Het is een erg arme gemeente. De pastorie was zo vervallen dat renovatie onontkoombaar was. Het gezin huurde tijdelijk een woning elders. Vlak voor de winter is de pastorie gereedgekomen. Er is nog wel een schuld. In de zomer kon een Bijbelkamp gehouden worden voor de zigeunerkinderen, waar ze ook eten en drinken kregen. Wij hebben enige financiële steun kunnen bieden voor het ‘bewoonbaar’ maken van de pastorie, het houden van het zomerkamp en een tegemoetkoming in de stookkosten in de winter.

Projecten uit 2006 Projecten die dit jaar in de Nieuwsbrieven en het magazine Helpende Handen hebben gestaan: Land Roemenië Roemenië Servië Roemenië Servië Servië Roemenië Roemenië Oekraïne Roemenië Roemenië Roemenië Roemenië Oekraïne Roemenië Oekraïne Roemenië Roemenië

Onderwerp Thuiszorg voor Eva Zorg voor ouderen Cluj Laptop Kinderevangelisatie Studentenhulp Studium Academicum Jeugdruimte Zrenjanin Cassetterecorders voor ouderen Wederopbouw na watersnood Badkamer Gyula Waterpomp als getuigenis Huisje Margít Nieuw dak voor arm gezin Aanschaf rotorkopeg Steun jonge student Aanschaf materiaal zigeunercentrum Koeien voor een nieuwe toekomst Zigeuneronderwijs Auto voor evangelist Reparatie kerkelijk centrum

Status Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Nog niet uitgevoerd (1) Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Nog niet uitgevoerd (2) Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Doorlopend project (3) Uitgevoerd Uitgevoerd Doorlopend project (4) Nog niet uitgevoerd (5) Uitgevoerd

Bijzonderheden: 1 Het geldbedrag wordt in december 2006 overhandigd aan de vertegenwoordiging in Zrenjanin. 2 Op dit moment wordt er nog gezocht naar een sponsor om de aanleg van de waterpomp mogelijk te maken. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2007 starten. 3 Studenten in Roemenië krijgen extra hulp om te kunnen studeren. Dit is een doorlopend project. 4 In oktober is er geld gegeven (700 euro) voor het opstarten van een zigeunerschooltje in Russki Komorovci. 5 Dit project stond in de nieuwsbrief van oktober. Voor dit project wordt nog geworven.

7

Helpende Handen nummer 2, december 2006


Kleine Help een student met € 200,- per jaar

Laat Moniqua niet de in de kou zitten

Het is niet de eerste keer dat we uw aandacht vragen voor studentenhulp. Veel jonge mensen in Roemenië kunnen hun middelbare school of universitaire studie niet beginnen zonder steun van anderen of die niet afmaken. De oorzaak: de nog altijd buitengewoon lage inkomsten van hun ouders. Hierdoor dreigt heel veel intellect verloren te gaan. Zowel in de vakopleidingen als in de meer theoretische sfeer. Als Roemenië per 1 januari 2007 lid van de EU wordt, zal voor een goot deel van de bevolking het inkomensprobleem alleen maar groter worden: snel stijgende prijzen en achterblijvende lonen. De stichting Studium Academicum heeft zich het lot van de arme studenten aangetrokken en wil hen met een studietoelage helpen. Voor de reiskosten naar de stad, voor de huur van een kamer of voor een vergoeding om bij een familielid te wonen. Meer dan 600 (!) studenten hebben een aanvraag ingediend. Zonder uw hulp zal het merendeel afgewezen moeten worden. Met 10 of 20 euro per maand (op jaarbasis: 100 of 200 euro) maakt u het een student mogelijk om te studeren. Op onze website www.hulpoosteuropa.nl leest u het verhaal van Zsigmond en Gabriëlla. Alstublieft, maakt u voor dit goede doel een gift over op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Studentenhulp Roemenië’.

Moniqua leeft met haar moeder in het dorpje Titesti. Zij is een vriendelijke meid van 13 jaar. ’s Zondags is ze altijd op de zondagsschool, maar ze durft haar vriendinnen niet thuis uit te nodigen. Haar huis is haast geen huis te noemen. De muren zijn van klei en stenen, het dak is nog lang niet af en heeft veel gaten. Voor slechts € 300,- kunnen Moniqua en haar moeder droog zitten deze winter. Voor dat bedrag kunnen ze voldoende hout en dakplaten kopen voor het huisje. De plaatselijke kerk zorgt voor de mankracht. Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Hulp aan Moniqua’.

Maaltijd voor straatkinderen in Velyki Mosti In Velyki Mosti (Oekraïne) is een kleine christengemeente. We kregen contact met deze gemeente door een asielzoekster die enige jaren in Nederland heeft gewoond, christen is geworden en bij deze gemeente hoort. Iedere zaterdag zien de dominee en zijn dochters kans tussen de twintig en dertig straatkinderen in de gemeentezaal te verzamelen en deze kinderen op een eenvoudige manier een bijbelverhaal te vertellen, met een leuke verwerking in de vorm van een kleurplaat of iets dergelijks. Ze doen ook spelletjes met de kinderen en geven hen wat te eten. Helpt u mee dat dit ook in de koude wintermaanden mogelijk blijft? De kosten voor de verwarming van de zaal en een eenvoudige maaltijd gaan het budget van de gemeente eigenlijk te boven. Uw bijdrage is welkom op girorekening 8887, t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Straatkinderen Velyki Mosti’

8

Wie helpt predikant aan zijn medicijnen? Een predikant in Servië verdient gemiddeld zo’n 100 euro per maand. Ds. Kiss is een jonge, enthousiaste predikant die aan epilepsie lijdt. Per maand is hij 25 euro kwijt voor medicijnen. Dat is een flink bedrag voor hem. Er blijft weinig geld over om zijn gezin te onderhouden. Wie wil een of meerdere maanden medicijnen bekostigen? Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld, o.v.v. ‘Medicijnen ds. Kiss’.

Vertellingen uit de Bijbel Uitgeverij Koinonia in Hongarije wil de serie ‘Vertellingen bij de Bijbel’ uitgeven. Dit zijn aparte Bijbelverhalen met illustraties van de bekende Kees de Kort, die onder meer ook de ‘Kijkbijbel’ en vele andere uitgaven van het Nederlands Bijbel Genootschap illustreerde. Voor de tekst van elk verhaal wordt een schrijver uit Oost-Europa uitgenodigd. Koinonia publiceert een Bijbelverhaal in twee talen: Hongaars en Roemeens. Er zijn nu twee deeltjes verschenen: over Abraham en over de geboorte van Johannes de Doper. Tijdens Kerst zal ook het deel over de geboorte van de Heere Jezus verschijnen. Er zijn 16 deeltjes gepland. Elk deeltje kost per taal € 2.090,-. Neemt u een deel van de kosten voor uw rekening? Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld o.v.v. ‘Vertaling vertellingen’.

Helpende Handen nummer 2, december 2006


Projecten Gevraagd: € 750,- voor gehandicapte kinderen

Gevraagd: € 500,- voor toerusting kerkenraad

Het gehandicaptenverblijf Izida in Feketic (Servië) functioneert twee jaar. Vele gehandicapte kinderen uit Feketic en omgeving komen een of meerdere dagen om hun ouders of verzorgers te ontlasten. Er is nog veel hulp nodig. Voor het starten van een muziekgroepje wil men graag instrumenten hebben. De kosten zijn € 750,-. Wie helpt mee de muzikale kwaliteiten van deze kinderen te ontwikkelen? Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Muziekinstrumenten Feketic’

Hoe maak je onderscheid tussen arm en erg arm als eigenlijk alle mensen van Chet (lees: Keetz) arm zijn? Welke Bijbelse noties over diaconaat dien je in zo’n situatie als leidend te zien? Hoe bouw je geestelijk aan een van oorsprong traditionele gemeente? En hoe sta je als kerkenraadslid in het geloof en hoe kun je daarin groeien? Ds. Mike Pál wil graag dit soort vragen met zijn kerkenraadsleden bespreken, maar hij is zich ervan bewust dat de eenvoudige mensen uit dit wat verscholen dorp niet zomaar uit deze vragen komen. Graag wil hij ervaren mensen laten komen en samen met zijn kerkenraadsleden op bezoek gaan bij andere gemeenten om ervaringen te delen. Ook geestelijke lectuur kan helpen bij dit leerproces. We zouden dit mooie opbouwwerk graag met € 500,- willen ondersteunen. Helpt u mee? Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld o.v.v. ‘Toerusting Chet’.

Wie bouwt met gift mee aan tehuis in Ton?

Gevraagd: een kachel voor Macelaru

In het plaatsje Ton in Slowakije wordt druk gewerkt aan de bouw van een multifunctioneel tehuis. Het is bestemd voor de dagopvang van gehandicapte mensen, er komt een winkeltje in met gebruikte kleding, een kleine keuken om een ‘tafeltje-dekje-functie’ in te realiseren en er komt vergaderruimte in, ook ten behoeve van het clubwerk. Vergader- en clubwerk moet nu in de pastorie plaatshebben.

Het zigeunerdorpje Macelaru in Roemenië ligt 30 kilometer buiten de bewoonde wereld. Evangelist Visoiu Ion komt er elke week en heeft inmiddels een vertrouwensband met de mensen. Hij heeft een ruimte in een huisje gekregen, waar kinderen en ouderen bij elkaar kunnen komen om Gods Woord te horen. In deze ruimte staat geen kachel en die is juist in de winter echt onmisbaar. Het zou jammer zijn als het werk niet kan doorgaan omdat er geen kachel is. Helpt u mee in dubbele zin een hartverwarmend gebaar te maken en voor een kachel te zorgen? Voor € 200,- komt er een nieuwe kachel. Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kachel voor Macelaru’.

De predikant van Ton, dominee Csik György, is vanuit zijn pastoraat bijzonder bewogen met de gehandicapte medemens. Hij is al jaren van mening dat in diaconaal opzicht de hervormde kerk in Slowakije stappen moet zetten om ook hen te helpen. Ondanks het feit dat hij in een kleine gemeente staat met nauwelijks 25 meelevende gemeenteleden, wil hij met dit tehuis vooral zijn gehandicapte medemensen dienen. Alleen al in de buurt van zijn woonplaats kent hij 300 jongeren en ouderen die uitsluitend thuis worden opgevangen. Vaak betekent dit een enorme druk op de gezinnen en meestal ontbreken alle voorzieningen. De gehandicaptenzorg staat nog in de kinderschoenen in Slowakije. De gemeente van Besoyen-Waalwijk onderhoudt al jaren een fijn gemeentecontact met Ton en wil graag deze zustergemeente in Slowakije de helpende hand bieden. Omdat ze in het verleden al veel ondersteuning geboden heeft bij de kerkbouw en ook dit project veel geld kost, wil de gemeente van BesoyenWaalwijk de lezers van Helpende Handen vragen met een gift mee te helpen aan de bouw van het tehuis. Uw bijdrage voor dit mooie project is welkom op gironummer 8887 van Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Project Ton’.

9

Helpende Handen nummer 2, december 2006


Werkvakanties 2006:

‘Je komt veel rijker thuis dan je vertrok’ Zomer 2006: vijftien werkvakanties in Oost-Europa, georganiseerd door Stichting Hulp Oost-Europa. Zo’n honderdvijftig jongelui gingen op weg om inspanning en ontspanning op een goede manier ten dienste van hun naasten te combineren. Hoe hebben ze dat ervaren? Twee deelnemers geven een reactie. En Lydia Wijnen van het Ichthuscollege in Veenendaal geeft een korte impressie van een bezoek aan Roemenië in de herfstvakantie.

Jantine den Ouden: ‘Het is verslavend’ “Je stelt je in dienst van God. Je gaat voor de ander. Je wilt wat voor hen betekenen. Je wilt hen helpen in hun situatie die veel minder is dan die van jou. Maar je komt zelf ook veel rijker thuis dan je vertrok. Het is je tijd, je inzet, je geld of wat dan ook meer dan waard, zo’n werkvakantie. Zelf was ik twee weken in Hongarije. De band met het land was er al, dus de taal sprak ik ook al een beetje. Maar bij de rest van de groep zag ik het ook: in no-time heb je een band met het land, de cultuur en de mensen daar. Het project was veelzijdig, dus iedereen kon zijn ei kwijt. Onvergetelijk! Dat vraagt gewoon om een vervolg. Het laat je niet los. Enne... met de groep waarmee je op pad was, krijg je ook een (diepere) band, waardoor je elkaar blijft opzoeken en herinneringen op kunt halen. En nieuwe plannen kunt smeden! Want pas op, het is verslavend.”

“Vrijdag 20 oktober, 5 uur ’s ochtends, stapten we in Veenendaal in een autobusje dat ons naar onze verre bestemming zou brengen. De reis naar Roemenië was een feit! Na een lange, vermoeiende reis kwamen we aan in het land. We bezochten vele projecten van Stichting HOE, zoals kindertehuizen, een kampterrein in de bergen, een theologisch instituut, een verslaafdenhuis en het watersnoodrampgebied. Heel bijzonder hoe sterk mensen in hun geloof blijven onder zoveel armoede en tegenslag soms! Heel inspirerend ook om te zien hoe sommige mensen vechten om te overleven. Bemoedigend, om het vaste vertrouwen in God mee te maken van mensen die zo weinig hebben. Vele indrukken, vele nieu-

Anco IJzelenberg: ‘Mooie, indrukwekkende werkvakantie’ “Afgelopen zomer mocht ik op werkvakantie naar Hongarije. Samen met nog twaalf jongeren zijn we twee weken naar het Hongaarse plaatsje Dunaalmás geweest. We waren te gast en mochten een helpende hand bieden in een verzorgingstehuis voor 130 gehandicapte jongens en mannen. Nu, een aantal maanden later, kijk ik terug op een mooie, indrukwekkende en leerzame werkvakantie. Twee korte weken. Het is veel te snel gegaan. Toch heb ik veel indrukken opgedaan. In veel opzichten is Hongarije niet te vergelijken met ons welvarende Nederland. Het land is arm, er is veel corruptie en gehandicapten zijn min of meer tweederangs burgers. Twee weken heb ik samen met de groep de handen uit de mouwen gestoken. Zo is bijvoorbeeld het tuinhuisje bij de groentetuin nu voorzien van elektriciteit en water en de schommels zijn in de verf gezet. Daarnaast had ik veel contact met de jongens uit het tehuis. En naast de vele werkzaamheden was er nog genoeg tijd om er als groep op uit te gaan, zoals een dagje naar Boedapest. Het contact met de kerkelijke gemeente van Tata was enorm waardevol. Ik zou nog veel meer over mijn werkvakantie kunnen vertellen, maar het gevoel is niet in woorden uit te drukken. Het was echt een geweldige ervaring die ik zeker niet heb willen missen. Veel plezier gehad, veel geleerd en zeker goed voor herhaling.”

Lydia Wijnen: ‘Reis begin van allerlei acties’ Samen met Martin de Graaf, landencoördinator Roemenië van Stichting Hulp Oost-Europa, brachten zes leerlingen van het Ichthuscollege in Veenendaal in de herfstvakantie een bezoek aan Roemenië. De reden: de school had computers en meubels geschonken en ze wilden graag weten aan wie en waar.

10

Onder v.l.n.r.: Alice, Stijn, Mark, Mariëlle en Esther; boven v.l.n.r.: Lydia, Simeon, Martin. we ervaringen. In één woord: super! Helaas kwam er veel te snel een eind aan de reis... Maar het einde van de reis betekent wel een begin van allerlei acties die wij willen gaan houden voor die mensen. Dankzij de Roemeniëreis zien we nu ècht in wat voor weelde we hier leven. Door middel van acties hopen we nu, samen met anderen, de mensen daar op weg te helpen naar een beter bestaan, al is het maar een druppel op een gloeiende plaat!”

Werkvakanties 2007 Bijna 150 jongeren hebben zich deze zomer ingezet voor hun naasten in Oost-Europa. Velen zien reikhalzend uit naar de komende werkvakanties. Heb je plannen om volgend jaar voor het eerst of opnieuw mee te gaan met een werkvakantie? Dan kun je de informatiegids VakantiePlus 2007 aanvragen. Die kun je downloaden via www.hulpoosteuropa.nl. Daarnaast kun je de gids ook opvragen. We hebben voor de komende zomer nieuwe bestemmingen naar Oekraïne, Roemenië en Slowakije toegevoegd! Zin om mee te gaan? Kijk snel op www.hulpoosteuropa.nl.

Helpende Handen nummer 2, december 2006


Kerkhistorische lezing De Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren maakte een gift over n.a.v. de kerkhistorische lezingen. Stichting HOE ontving een bedrag van 188,55 euro.

’t Loo Oldebroek Zendingsgeld De Vereniging voor ProtestantsChristelijk Primair Onderwijs in ’t Loo Oldebroek maakte het zendingsgeld 2005-2006 over: 80 euro.

Middelharnis Ermelo Groente te koop De familie B. uit Ermelo verkocht groente uit eigen tuin. De opbrengst - 35 euro - werd overgemaakt naar onze stichting.

Kampen Collecte bij Bijbellezing Een stichting in Kampen maakte de opbrengst van de collecte tijdens een Bijbellezing over naar onze stichting. Wij ontvingen 160,21 euro.

Sprang Capelle Gift mannenvereniging De mannenvereniging Filologus uit Sprang Capelle maakte een gift over van 25 euro.

Oosterwolde Gift van Zondagsschool De hersteld hervormde zondagsschool in Oosterwolde maakte een gift van 200 euro over voor het project zigeunerevangelisatie in Oekraïne.

Twee mille van bedrijf Een bedrijf in Middelharnis stortte een bijdrage voor het werk van onze stichting van 2.000 euro!

Wekerom Gift van school De School met de Bijbel in Wekerom maakte een gift van 200 euro over.

Opbrengst zendingsbus De evangelisatie op gereformeerde grondslag in Rutten maakte de opbrengst uit de zendingsbus over, namelijk 100 euro.

Nieuwland Twee mille van Jeugdraad De jeugdraad uit Nieuwland maakte 2.050 euro over voor het landbouwproject in Iermata Neagra (Roemenië).

Raron Felsenkirche Collecte in kerkdienst Tijdens een Nederlandse kerkdienst in Raron werd er gecollecteerd voor het agrarisch project in Zsobok (Roemenië). Er werd 825 euro overgemaakt naar Stichting HOE!

Ermelo Gift van school De Beatrixschool in Ermelo maakte een bedrag van 150 euro over voor het werk van onze stichting.

Uit de nalatenschap van mevrouw A. A. V. te E. ontvingen we 7.843,70 euro. Van de heer G. V. te D. ontvingen we een legaat van 6.000 euro.

Amersfoort Opbrengst CD-actie In 2005 organiseerden enthousiaste leerlingen van het Van Lodensteincollege in Hoevelaken een CD-actie. De opbrengst was 1.662,11 euro. Geweldig!

IJsselmuiden Collecte Vrouwenvereniging De hervormde vrouwenvereniging ‘Dorcas’ in IJsselmuiden collecteerde tijdens een voorlichtingsavond over het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’. De opbrengst was 100 euro.

Delft Rutten

Nalatenschappen Met dankbaarheid vermelden we dat onze stichting in 2005/2006 een aantal bedragen heeft ontvangen uit nalatenschappen en legaten. Wij zijn niet alleen dankbaar jegens hen, die ons werk testamentair wilden steunen, maar danken ook degenen die bij de afwikkeling daarvan betrokken waren.

Wij bedanken…

Lunteren

Gift voor medische noodhulp Een stichting in Delft maakte een bedrag van 5.000 euro over met bestemming medische noodhulp.

Nijkerk Gift van school De Rehobothschool in Nijkerk maakte een geldbedrag van 100 euro over.

Waddinxveen School steunt evangelisatie De hervormde Bethelschool in Waddinxveen maakte een gift van 1.000 euro over voor het evangelisatiewerk van Gerrit Steenbergen in Oltenia (Roemenië).

Veenendaal Collecte voor zomerkampen De Patrimoniumschool in Veenendaal collecteerde voor de zomerkampen in Albesti (Roemenië). De opbrengst was 460 euro.

Kaarten goed voor € 1.200,De verkoop van ansichtkaarten brengt nog steeds mooie bedragen op voor het werk van onze stichting. De achterliggende maanden brachten de oude ansichten een bedrag op van maar liefst € 1.200,-. De bijdragen kwamen van: Fam. R.A. van O. uit Z. Mw. M. K. uit S.L. Fam. R. uit B. Fam. P. uit V. Mw. S. uit S. Fam. M. uit ’s-G. Eigen verkoop

€ € € € € € €

Totaal

€ 1.200,-

50,100,208,25,10,90,717,-

Wanneer u beschikt over oude ansichten van voor 1960 die u voor het werk van onze stichting wilt afstaan, dan kunt u contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, telefoon (0318) 521 232. Hij coördineert de kaartenactie voor Stichting HOE. U kunt ook bellen met ons kantoor in Barneveld (0342) 420 554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl

Helpende Handen nummer 2, december 2006

11


Een oud Roemeens gezegde luidt: Draai in Iasi 180 graden en je ziet een kerk of een dronkenlap. Hoewel deze uitspraak vaak ook nu nog van toepassing is, zou je er een apotheek aan toe kunnen voegen. Verbazingwekkend hoeveel apotheken er in onze stad Iasi, maar waarschijnlijk in heel Roemenie, verrijzen. In een bepaalde wijk zijn er in een straal van 500 meter zeker 8 mogelijkheden om allerhande medicijnen te kopen. Roemenen slikken graag en veel pillen. Verkouden? Direct een antibioticum-kuurtje! Op de vraag waarom, blijkt het antwoord simpel: voorkomen is beter dan genezen. Liever tijdig eigen dokter spelen dan met echte problemen in het ziekenhuis terechtkomen. Want dan zit je in de (zieken)zorgen... Jaren geleden werd je in de wachtkamer van een arts omringd door mensen met tasjes onder hun stoel. Bij stadsmensen zaten daar koffie, chocola of bloemen in, mensen van het platteland ‘verrastten’ de dokter met kaas, melk of een geslachte kip. Hoewel er officieel niet over gesproken wordt, weet iedereen dat de gemiddelde arts nu alleen tot medische actie overgaat als er een gevulde envelop in zijn zak glijdt. Ook assistentes en verpleegsters op zaal moeten dagelijks iets krijgen, anders is de zorg minimaal. De voorbeelden zijn legio. Laatst was in het nieuws dat een patiënt in het ziekenhuis van Botosani teneinde raad het alarmnummer van de ambulance belde, omdat niemand zijn infuus kwam verwisselen! Zelf maakte ik mee dat een boerenvrouw door een verpleegster uitgescholden werd omdat haar zoontje in bed had geplast. Het jongetje lag in coma door een hersenvliesontsteking...! Ook de manier van omgaan met patiënten is soms buitensporig. Recent is een Roemeense vriendin van ons bevallen van een dochtertje. Vanaf de 22ste week wist ze dat haar kindje zwaar gehandicapt zou zijn, maar tegen alle adviezen in wilde ze geen abortus. Direct na de geboorte zeiden ze in het ziekenhuis: “Waarom huil je nou? Je wist toch dat het zo zou zijn? Dan had je maar wat moeten laten doen.” Triest! In het kinderproject van onze stichting in Iasi, woont sinds 5 jaar een meisje met een vrij ernstige hazenlip. Jarenlang probeerden we adequate medische hulp voor haar te krijgen. Artsen leken welwillend, maar dat veranderde. In 2 jaar tijd zijn er misschien wel twintig doktersbezoeken geweest, maar zonder resultaat. Steeds vond men een reden voor uitstel. Het werd een zorg, de verhalen leken te kloppen. Maar wat schetste onze verbazing toen deze zomer een specialist in de stad Cluj werd bezocht. Na een week was het meisje geopereerd, had een plaatje voor het gehemelte en de afspraak voor een volgende ingreep op zak! Zonder gevulde envelop...! Ondanks alle negatieve verhalen, zijn er in Roemenië dus ook medici die hun beroep en hun patiënten heel serieus nemen. Een dezer dagen gaat de reis weer richting Cluj voor de tweede operatie. Wat een zegen zo ver van huis zo’n kundig arts te hebben gevonden. Een hele zorg minder! Elles & Erica

12

3

‘De situatie in de winter is echt schrijnend’

4

‘Niet alleen gericht zijn op geld verdienen en oppotten’

Inhoud

Column

Ziek, wat een zorg!

5

Korte berichten

6-7

Dit deed Stichting HOE de afgelopen maanden met uw geld

8-9

Kleine Projecten

10

‘Je komt veel rijker thuis dan je vertrok’

11

Wij bedanken...-

Jubileumreis naar Oost-Europa volgeboekt Een jubileumreis naar Oost-Europa voor belangstellende begunstigers van onze stichting, volgend voorjaar, blijkt ‘een schot in de roos’. Er zijn intussen zoveel aanmeldingen, dat de reis helemaal is volgeboekt. Organisator vanuit Stichting Hulp Oost-Europa, Piet Bunschoten: “We zijn dankbaar dat er zoveel mensen hebben gereageerd. Het belooft een unieke reis te worden. We bezoeken behalve aantrekkelijke toeristische attracties ook enkele projecten die door stichting Hulp Oost-Europa zijn of worden gesteund in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Slowakije. Op die manier kunnen mensen heel direct kennismaken met het werk van onze stichting.” De reis, die gemaakt wordt naar aanleiding van het 30-jarig jubileum van Stichting HOE, wordt in samenwerking met reisorganisatie Beter-Uit in Alphen aan den Rijn georganiseerd.

Helpende Handen nummer 2, december 2006

HH_2006_2  
HH_2006_2  

Dit deed Stichting HOE de afgelopen maanden met uw geld ‘De situatie in de winter is echt schrijnend’ ‘De situatie in de winter is echt schr...

Advertisement