Page 1

Jaargang 26 / nummer 1 / juni 2006

Helpende Handen Kwetsbare kinderen wachten op uw hulp Jaarverslag 2005: dankbaar en verheugd HGJB in actie voor Poolse christenen

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

1


Voorwoord

‘En zo wie zodanig een kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Matt. 18 : 5

Jongeren en hun toekomst Jongeren zijn blijvend een belangrijke doelgroep voor onze stichting. Vanaf het begin, bijna dertig jaar geleden, kwamen ze in beeld. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt het spreekwoord. In de praktijk is dit echter niet vanzelfsprekend. Althans, geen goede toekomst. Het perspectief is niet altijd goed. Veel kinderen groeien op in gebroken gezinnen en gaan een weinig rooskleurige toekomst tegemoet. Tijdens de vele reizen in Oost-Europa heb ik vaak schokkende dingen gezien. In een klein ziekenhuis in Oekraïne bijvoorbeeld, waar een zigeunermoedertje naast een wiegje zat. Eerst dacht ik dat ze op haar zusje paste. De verpleegster vertelde dat het haar eigen kindje was dat, enkele dagen oud, in het smoezelige bedje lag te slapen. Niet zelden worden baby’s in de vroege morgen voor de deur van het ziekenhuis gevonden. Later bezochten we een zigeunerkamp in hetzelfde deel van Oekraïne. In het laatste huisje woonde een moeder met vijf kinderen. Ze was alleen gelaten door haar man. Haar zesde kindje stond op het punt ter wereld te komen. De vijf kinderen stonden op een rijtje om haar heen. Zelden heb ik zo’n schrijnende situatie gezien. Vanuit ons winterhulpprogramma werd er wat hulp gegeven in de vorm van eten. Welke toekomst hebben de kindertjes van deze moeder? Hopelijk kunnen haar kinderen naar een van de zigeunerschooltjes in de buurt. Maar dat is niet zeker, want geld voor vervoer is er niet. Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan met schrijnende verhalen over de dingen die ik gezien heb. Ik wil echter niet afsluiten met allerlei trieste verhalen. Op diverse plaatsen zetten mensen zich in om kinderen en jongeren een beter perspectief te geven. In verschillende landen ondersteunen we projecten. In Oekraïne bijvoorbeeld, een kindertehuis en enige zigeunerschooltjes. In Roemenië een tehuis voor straatkinderen. Dit tehuis is nog niet zo oud. De actieve gemeente in Boekarest steekt de handen uit de mouwen. Ruim vijftig kinderen worden nu goed verzorgd, ze krijgen les en, niet het minst belangrijk, ze horen het Evangelie. De hiervoor geschetste situaties stimuleren ons door te gaan met het werk. Omdat ú meedoet kunnen we echt wat doen in Oost-Europa. Er zijn zoveel kinderen en jongeren met een zorgelijke toekomst. Maar op sommige plaatsen wordt flink vooruitgang geboekt en is er toekomst. In alle gevallen wordt er gewerkt vanuit de Bijbelse roeping. Het Evangelie van onze Here Jezus Christus wordt verteld, voorgeleefd en op allerlei manieren doorgegeven. Gebed is heel belangrijk. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren tot geloof komen. Toch hebben ze dit nodig voor hun toekomst. Want wat is een toekomst zonder God? Met het Woord en de daad kunnen we doorgaan met onze projecten. Werkend aan een betere toekomst, die hopelijk een Toekomst met een hoofdletter wordt.

F.A. van den Berg, voorzitter HOE

Helpende Handen is een gratis uitgave van Stichting Hulp Oost-Europa. Bezoekadres Wattstraat 2, Barneveld Secretariaat Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel.: (0342) 420 554 (van 9.00 tot 12.30 uur) Fax: (0342) 420 553 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Postbank 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld Stichting Hulp Oost-Europa is een hervormd-gereformeerde stichting die tot doel heeft: geestelijke en materiële hulp te verlenen aan kerken en personen in Oost-Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. Indien u de stichting met een legaat of erfstelling wilt gedenken, gelieve te vermelden: ‘Ik legateer vrij van lasten aan stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld, een bedrag van € ......’ Giften aan de stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek ingevolge artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting. Bestuursleden F.A. van den Berg (voorzitter) J. Braaksma (secretaris) G. Molenaar (penningmeester) G. Alberts (tweede voorzitter) C. van Groningen (algemeen adjunct) mw. G.G. Agterhuis K. Bos A. Heldoorn M.J. Huizer J.M. Migchels D. Post G. van den Toren ds. J.J. Verhaar P. van Driel (erelid) Comité van aanbeveling Ds. C. v.d. Bergh, Ridderkerk; Ds. C. den Boer, Barneveld; Ds. D.J. Budding, Waarder; Ds. C.G. Geluk, Huizen; Dr.ir. J. v.d. Graaf, Huizen; Drs. W. Chr. Hovius, Apeldoorn; Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld; Drs. P. Koeman, Barneveld; Mw. A.C. Meijwaard, Zwolle; Ds. L.H. Oosten, St. Anthoniepolder; Drs. B. Oosterom, Oudewater; Ds. H. Visser, Barneveld. Fotografie Stichting Hulp Oost-Europa Vormgeving en opmaak Klats + Poseidon, Delft

2

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

Druk Kon. BDU Grafisch Bedrijf Barneveld ISDN 0925-3076


Inhoud 3

Kwetsbare kinderen wachten op uw hulp

Kwetsbare kinderen wachten op uw hulp De meeste kinderen in Nederland kunnen in een vrije en ongedwongen sfeer opgroeien, spelen en leren. In Oost-Europa hebben veel leeftijdsgenootjes die mogelijkheden helemaal niet. Wezen, straatkinderen, gehandicapten en zigeunerkinderen zijn verschoppelingetjes, zo jong als ze zijn. Stichting Hulp Oost-Europa wil hen, met uw steun, helpen. Kinderen zijn kwetsbaar. Iemand die weinig of geen liefde ontvangt in zijn jeugd, zal het later moeilijk krijgen. Neem bijvoorbeeld de zusjes Ana Maria en Christina Andrea uit Boekarest. Hun ouders zijn werkloos en stuurden ze in 2001 naar een kindertehuis van de staat. Twee jaar geleden zijn ze overgeplaatst naar het christelijk tehuis Jozef. Tot nu toe hebben hun ouders nog nooit een bezoek gebracht aan de meiden. Stichting Hulp Oost-Europa zet zich in voor zulke kinderen die verlaten zijn door hun familie. Hun Schepper heeft hen namelijk niet verlaten en dat willen wij ze laten weten. Daarbij hebben we uw steun absoluut nodig.

Opdracht In Oost-Europa staat goede hulpverlening aan gehandicapten, straatkinderen en zigeuners in de kinderschoenen. De ontwikkelingen zijn zeker positief, maar veel hulp komt nu nog voor rekening van buitenlandse hulporganisaties. Goede voeding, kleding en onderwijs heeft natuurlijk een prijskaartje. Als christelijke hulpverleningsorganisatie wil stichting HOE niet alleen deze basiszorg bieden. We zien het ook als opdracht om kinderen met het Evangelie in aanraking te brengen. Dit kunnen we niet zonder uw en jouw steun. Hieronder staan een aantal mogelijkheden hoe u kunt helpen.

Bidden Het gebed is een krachtig middel. We vragen u te bidden voor jongeren aan de rand van de samenleving in OostEuropa, bijvoorbeeld voor straatkinderen. Bid dat er voor hen opvangmogelijkheden komen en dat ze Jezus Christus leren kennen als hun Herder en Heiland. Bid voor weeskinderen, dat er naast goede opvang ook kansen komen om naar school te gaan. Bid voor gehandicapte kinderen, dat ze liefdevol verzorgd worden en niet als minderwaardige mensen worden weggestopt.

4-5

Samenvatting jaarverslag 2005: Dankbaar voor middelen en trouwe vrijwilligers

6-8

Financieel verslag 2005: verheugd en dankbaar

9

Column Elles en Erica

10

Geven

Wij bedanken...

We hebben ook financiële steun nodig om dit werk te kunnen laten doorgaan. U kunt een gift overmaken op giro 8887 van stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Kinderhulp 2006’.

11

Kinderadoptieprogramma Eén bepaald kind helpen kan ook. Het kinderadoptieprogramma is hiervoor de uitgelezen mogelijkheid. Wij zoeken ‘adoptieouders’ voor kinderen uit de tehuizen in Roemenië en Oekraïne. Voor meer informatie kunt u de bon middenin dit blad invullen en opsturen. Ook op www.hulpoosteuropa.nl staat informatie.

ChildMate Speciaal voor jongeren is het ChildFutureFund gestart. Jij kan als ChildMate (maatje) bijdragen aan een beter leven voor kinderen in Oost-Europa. Zij krijgen dan dankzij jouw hulp zicht op een betere toekomst. Vul vandaag nog de bon uit dit blad in en maak kans op een bezoek aan Oost-Europa (je moet je dan wel voor één jaar aanmelden als ChildMate).

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

Leerlingen Pieter Zandt naar Servië Help Roemenen aan een Rotorkopeg Studenten klussen in Hongarije Koren zingen voor straatkinderen

12

Erik Boertjes HGJB in actie voor Poolse Christenen Jubileumreis in voorjaar 2007

3


Samenvatting Jaarverslag 2005

Dankbaar voor middelen en trouwe Ontwikkelingen in Oost-Europa De ontwikkelingen in Oost-Europa hebben voortdurend onze aandacht. De grenzen van Europa verschuiven. Dit heeft allerlei gevolgen. Allereerst een tweedeling in ons werkgebied. Daarnaast stelt het eisen aan onze werkwijze in de nieuwe lidstaten. Tenslotte roept het bij veel mensen het beeld op van verminderde urgentie voor de doelstelling van onze stichting. Onze vele contacten met het werkgebied onderstrepen het tegendeel. De behoefte aan geestelijke contacten is onverminderd groot. Maar ook de materiële nood is volop aanwezig. Onze inschatting is dat het nog jaren zal duren voor deze landen een niveau en spreiding van de welvaart zullen bereiken die maar enigszins vergelijkbaar is met West-Europa.

Werkbezoeken Barmhartigheid. Een belangrijk kernwoord in het Evangelie. Jezus zelf liet ons zien wat barmhartigheid is. Hij is de barmhartigheid in eigen persoon. Jezus roept ons op Hem na te volgen in de dienst der barmhartigheid. Dat is geen toestand of een gevoel, maar een werkwoord! Barmhartigheid doen. Dat is waar u als donateur ons in 2005 toe in staat stelde. De algemene beeldvorming ten aanzien van OostEuropa is dat het snel beter gaat. Nog even en de meeste landen waar HOE traditioneel haar werk doet, zijn lid van de Europese Unie. En vervolgens is de verwachting dat het nog slechts enkele jaren zal duren tot deze landen in vele opzichten gelijk zijn aan die in West-Europa. Wij ervoeren in 2005 dat deze verwachting ver van de huidige werkelijkheid af staat. Daarom zijn we dankbaar dat we de middelen kregen ‘om barmhartigheid te doen’. Dat we ons werk konden uitvoeren met vele trouwe vrijwilligers. Met 150 jongeren bijvoorbeeld die zich in hun werkvakantie inzetten voor projecten in Oost-Europa. En met zovelen die op welke wijze dan ook hun bijdrage leverden.

De stichting Allereerst noemen we enkele werkpunten van het bestuur in 2005. De statuten van de stichting werden aangepast aan de CBF-status die in 2004 werd verkregen. Er werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een meerjarenbeleidsnota. Fondswerving staat voor ons als thema hoog op de prioriteitenlijst. Het beleid rond fondswerving is tegen het licht gehouden door een commissie die de opdracht kreeg nieuwe ideeën aan te reiken waar het bestuur de komende jaren mee verder kan. Een belangrijk item omdat een goed en effectief fondsenwervingsbeleid het mogelijk maakt om trouw te blijven.

4

Vanuit de verschillende bestuurscommissies en vanuit het dagelijks bestuur werden werkbezoeken afgelegd om contacten in Oost-Europa te onderhouden. Persoonlijke contacten blijven nodig om barmhartigheid te doen. Jezus gaat ons hierin voor. Hij ontmoette onder andere de melaatse uit Markus 1. Hij strekte vervolgens Zijn hand uit en raakte de melaatse aan. In alle bescheidenheid proberen we hierin navolgers te zijn. Op reis gaan en mensen ontmoeten. Nodig om in gedeelde verantwoordelijkheid te kunnen werken. Om uit de veelheid van noden en vragen de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Hulpverlening in ons werkgebied Hongarije is lid van de Europese Unie. Hulp blijft echter nodig. Door ons is geestelijke en materiële hulp verleend aan kerkelijke gemeenten en een daklozencentrum. Ook werd materiaal verstrekt voor zondagsscholen en voor evangelisatiewerk. Tevens werden zomerkampen voor kinderen financieel ondersteund. Roemenië maakt economisch een forse ontwikkeling door. Hoe broos deze kracht is, bleek tijdens de enorme overstromingen die het land tot driemaal toe teisterden. Velen kwamen hierdoor in grote nood. Wij boden hulp op enkele plaatsen. Daarnaast waren onze activiteiten gericht op diaconaat, toerusting en zorg. Christelijke gemeenten werden in staat gesteld de allerarmsten directe hulp te geven door bijvoorbeeld voedselpakketten en medi-

Helpende Handen nummer 1, juni 2006


vrijwilligers cijnen beschikbaar te stellen. Of door een diaconaal centrum in de gelegenheid te stellen kindermaaltijden te verzorgen. In Oost-Roemenië werden door het gezinsadoptieproject 110 gezinnen financieel ondersteund. Voorts probeerden we gemeenten inkomsten te laten genereren door te helpen bij het opzetten van een landbouwbedrijf. In verschillende projecten ondersteunden we thuiszorgactiviteiten. In alle regio’s worden contacten onderhouden met kindertehuizen. Genoemde vormen van hulp hebben altijd een missionaire component. In de Oekraïne richtte een belangrijk deel van onze activiteiten zich op het kindertehuis de Barmhartige Samaritaan in Nagydobrony. Voor zigeunerkinderen (die veelal niet welkom zijn op de staatsscholen) zijn de afgelopen jaren in meerdere kampen eenvoudige schooltjes gesticht. In Csonkápapi maakten we het mogelijk kindervakantiekampen te organiseren. In Slowakije werd een belangrijke mijlpaal bereikt met de voltooiing van een opvangcentrum voor alcoholverslaafden in Mad. Daarnaast werd het evangelisatiewerk onder zigeuners van enkele actieve predikanten financieel en materieel ondersteund. In Servië, Kroatië en Bosnië worden, naast diaconale projecten (hulp aan de allerarmsten tijdens de wintermaanden) en zorgprojecten, vooral activiteiten die gericht zijn op gemeenteopbouw, ondersteund. In Novi Sad kreeg de dagopvang voor ouderen ondersteuning. Het werk dat wij steunen in Polen wordt uitgevoerd in twee centra in Warschau: ARKA 1 en ARKA 2. Via dit werk worden veel kinderen bereikt. Ook werd de uitgave van het kerkblad van de ‘Evangelical Church in Poland’ financieel ondersteund. Een belangrijk middel om velen te bereiken!

Overige werkzaamheden De commissie lectuur, vorming en toerusting ondersteunde vele projecten in onze werkgebieden. Wanneer het gaat om lectuur noemen we als voorbeelden de herdruk van de Ingwersen jeugdbijbel voor het Hongaarse taalgebied, het project Bijbelwerk (een methode voor basisonderwijs) en de uitgave van het blad van de Hongaarse Zondagsscholenbond. Wanneer het gaat om vorming en toerusting noemen we het werk van diverse evangelisten, ondersteuning van studenten van het zendingsinstituut in Boedapest en van een bijbelschool in Serajevo. De commissie onderwijs verleende steun aan diverse scholen en opleidingen variërend van kleuterscholen tot gymnasia. Wij noemen in dat kader de opleiding tot kleuterleidster in Tirgu Mures, een basisschool in Cluj en verschillende basisscholen in Slowakije. De commissie logistiek organiseerde twaalf transporten in 2005. In de meeste gevallen werden deze georganiseerd vanuit het depot van de stichting in Delft. Vele goederen, variërend van kleding tot

computers en ziekenhuisbedden, vonden op deze wijze een goede bestemming in Oost-Europa. De jongerencommissie organiseerde diaconale en toerustende werkvakanties naar verschillende landen in Oost-Europa. 150 jongeren namen deel, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2004. Jongeren brengen een boeiende vakantie door in Oost-Europa en zetten zich in voor projecten. Het enthousiasme van de deelnemers werkt stimulerend voor de contacten in Oost-Europa, maar niet minder voor ons als stichting.

Barmhartigheid Barmhartigheid, daar begonnen we dit artikel mee. Barmhartigheid was voor velen in 2005 de drijfveer om ons in staat te stellen ons werk te doen. Barmhartigheid mag voor allen die direct bij de stichting betrokken zijn, inspiratiebron zijn voor vele activiteiten. Ook in 2006 worden wij daartoe geroepen. Wij danken de Heere God die ons bewaarde en leidde, die ons de middelen en de mogelijkheden gaf. Zijn barmhartigheid gaat ons denken en rekenen te boven en mag tegelijk de grondslag voor ons werken zijn, ook in 2006.

Dit is een samenvatting van ons jaarverslag. Elders in dit nummer treft u een verkorte weergave van onze jaarrekening. Wilt u over ons uitgebreide jaarverslag beschikken dan kunt u zich hiervoor wenden tot ons kantoor.

Namens het bestuur J. Braaksma, secretaris

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

5


Stichting Hulp Oost-Europa

Financieel verslag 2005: verheugd ‘Verheugd’ en ‘dankbaar’ zijn twee belangrijke trefwoorden die de financiële verslaglegging begeleiden. Het bestuur van de stichting is verheugd over de bereikte resultaten. Voor de doelstelling was beschikbaar € 1.196.655 en aan de doelstelling is € 1.192.466 besteed. Ook is er reden tot dankbaarheid omdat de ontwikkeling van de jaren 2003 en 2004, met een licht dalend volume aan structurele inkomsten, in 2005 duidelijk is omgebogen. De structurele inkomsten namen in het verslagjaar ten opzichte van 2004 toe met € 32.000 en projectgelden, via werkvakanties en werkgroepen, zorgden voor een inkomstenstijging met € 28.000. Het bestuur is ook bijzonder dankbaar voor de grote betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers en het door de achterban geschonken vertrouwen.

In dit artikel doen wij verslag van de financiën van onze stichting in 2005. Het financiële jaarresultaat over 2005 bedraagt € 4.189 positief; in de begroting was een negatief jaarresultaat van € 51.400 voorzien. Voor een volledig inzicht in de financiële positie per 31 december 2005 en de staat van baten en lasten over 2005 verwijzen wij u naar het jaarverslag van onze stichting, waarin de volledige jaarrekening is opgenomen. Deze jaarrekening voldoet aan de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgevaardigde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Mocht u nadere informatie wensen en/of graag een exemplaar van het jaarverslag 2005 ontvangen dan kunt u via het mailadres info@hulpoosteuropa.nl of telefonisch contact opnemen met ons kantoor in Barneveld (0342) 420 554. Wij stellen uw betrokkenheid in deze op prijs.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro’s)

FONDSENWERVING

Werkelijk 2005

Begroot Werkelijk 2005

BESTEDINGEN

2004

Baten uit eigen fondswerving:

Begroot Werkelijk

2005

2005

2004

29.465

30.105

24.987

0

0

0

13.513

13.634

12.024

42.978

43.739

37.011

Besteed aan doelstelling

Donaties, giften en schenkingen

949.272

850.000

845.879

Voorlichting/bewustmaking

Mailingsacties

345.321

375.000

374.608

Eigen activiteiten

9.802

PM

67.895

1.304.395

1.225.000

1.288.382

Nalatenschappen en legaten

Werkelijk

Verstrekte subsidies Uitvoeringskosten

Kosten eigen fondsenwerving: (In)directe verwervingskosten

93.451

119.425

125.515

uitvoeringskosten

37.364

37.765

33.279

130.815

157.190

158.794

Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland Terzake structurele hulp Uitvoeringskosten

10.737

7.000

8.652

102.434

104.212

92.274

113.171

111.212

100.926

973.182

895.800

902.518

3.606

33.300

38.267

54.101

55.959

50.219

In % van baten uit eigen fondsenwerving

10,0

12,8

12,3

1.173.580

1.067.810

1.129.588

Structurele hulp Verstrekte steun/subsidies

Netto baten

Eigen projecten Uitvoeringskosten in Nederland Uitvoeringskosten ter plaatse

Resultaat verkopen artikelen Opbrengst

3.610

Kostprijs verkopen

5.000

11.157

131

0

4.103

3.479

5.000

7.054

Beschikbaar uit fondsenwerving 1.177.059

1.072.810

1.136.642

19.596

20.000

13.269

1.196.655

1.092.810

1.149.911

Nettowinst

5.428

4.200

3.164

1.036.317

989.259

994.168

1.192.466

1.144.210

1.132.105

4.189

-51.400

17.806

bestemmingsfondsen; onttrekking -16.311

0

-30.119

Totaal besteed aan doelstelling Overschot (resp.Tekort) Overige baten en lasten

Tekort/overschot is onttrokken/

Totaal beschikbaar voor doelstelling

toegevoegd aan: vrij besteedbaar vermogen; toevoeging

6

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

20.500

-51.400

47.925

4.189

-51.400

17.806


en dankbaar Fondsenwerving De in 2005 beschikbare inkomsten uit fondsenwerving ad € 1.196.655 zijn circa € 104.000 hoger dan begroot. Dit resultaat werd bereikt dankzij meer ontvangen giften in natura voor een bedrag van € 56.000, een toename van de feitelijke ontvangsten met € 23.000 (waarvan € 9.800 betrekking heeft op nalatenschappen) en een beperking van de kosten ten behoeve van eigen fondswerving met € 26.000. Het bestuur is verheugd dat in 2005 het begrote inkomstenniveau ruimschoots kon worden gerealiseerd en is dankbaar voor het vertrouwen dat onze achterban hiermee, ook in het jaar 2005, aan het werk van de stichting heeft geschonken.

BALANS (in euro’s) ACTIVA

31-12-2005

31-12-2004

19.466

15.277

Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Direct in gebruik voor de doelstelling

1.009

4.810

20.475

20.087

3.334

6.667

Voorraden

30.789

14.648

Vorderingen

39.760

76.540

892.020

839.992

962.569

931.180

986.378

957.934

31-12-2005

31-12-2004

Continuïteitsreserve

113.445

113.445

Vrij besteedbaar vermogen

226.116

233.461

339.561

346.906

Financiële vaste activa Leningen u/g verstrekt in het

Kosten eigen fondswerving De kosten eigen fondswerving bedragen in 2005 10,0% (2004 12,3%),

kader van de doelstelling

dat is ruimschoots onder de CBF-norm van 25%. Vlottende activa

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA Eigen vermogen Besteedbaar vermogen:

Vastgelegd vermogen:

Bestedingen

Bestemmingsfondsen

518.024

534.335

Voor het realiseren van de doelstelling van de stichting werd in

Fonds activa bedrijfsvoering

19.466

20.087

het verslagjaar een bedrag van € 1.192.466 uitgegeven. Dat is circa

Fonds activa doelstelling

35.133

6.667

572.623

561.089

912.184

907.995

€ 48.000 meer dan was begroot. Aan de eigen projecten besteedde stichting HOE als gevolg van lokale omstandigheden circa € 30.000 minder dan in de begroting was voorzien. Aan verstrekte steun/subsidies is circa € 22.000 en aan subsidieverplichtingen is € 20.500 meer uitgegeven dan begroot en in natura werd € 34.000

Langlopende schulden

12.500

meer besteed. Kortlopende schulden Als bestuur mogen we hierin ook uw betrokkenheid bij het werk van

Crediteuren

de stichting ervaren en daarin iets zien van de verwerkelijking van 2

Belastingen en premies

Korinthe 9 : 7 t/m 9: “Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart zich voor-

sociale verzekeringen

neemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blij-

Overige schulden

moedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig

29.604

24.861

2.228

2.302

29.862

22.776

61.694

49.939

986.378

957.934

zijn in u; opdat u in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk geschreven is: Hij

Totaal

heeft gestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid”.

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

7


BEGROTING 2006 (in euro’s) Fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften en schenkingen

844.600

Mailingsacties

382.500

Nalatenschappen e.d. Totaal

10.000 1.237.100

Kosten eigen fondsenwerving (in)directe wervingskosten

110.822

Uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal

38.772 149.594

In % van baten uit eigen fondsenwerving Totaal eigen fondsenwerving

12,1 1.087.506

Overige baten en lasten Beschikbaar voor doelstelling

20.000 1.107.506

Balans De Continuïteitsreserve, als onderdeel van het Besteedbaar ver-

Bestedingen

mogen, dient als werkkapitaal beschikbaar te blijven en dient tevens om in geval van een calamiteit, met risico’s voor het

Besteed aan doelstelling

voortbestaan van de stichting, de werkzaamheden van de

Voorlichting/bewustmaking

stichting in het kader van de afwikkeling van verplichtingen

eigen activiteiten

33.728

nog gedurende een ruim half jaar te kunnen voortzetten.

uitvoeringskosten

14.018

Voorbereiding en coördinatie Het Vrij besteedbaar vermogen, als onderdeel van het

terzake structurele hulp

Besteedbaar vermogen, heeft het karakter van een bufferfunc-

uitvoeringskosten

tie. Het biedt de stichting de mogelijkheid bij schommelingen

11.400 106.062

Structurele hulp

in de inkomsten de omvang van de hulpverlening enige tijd op

verstrekte steun/subsidies

het beoogde niveau te handhaven en daarmee grotere tegen-

eigen projecten

21.550

vallers op te vangen. Tekorten dan wel overschotten in enig

uitvoeringskosten in Nederland

55.673

jaar worden onttrokken c.q. toegevoegd aan het Vrij besteedbaar vermogen. Bovendien dient het Vrij besteedbaar vermogen

854.075

uitvoeringskosten ter plaatse

11.000

Totaal besteed aan doelstelling

1.107.506

te voorzien in een budget van € 15.000 voor de Calamiteitencommissie ten behoeve van de dekking van start-

Overschot/tekort -/-

0

kosten van advertentiecampagnes en mailingacties ingeval van

Mutatie bestemmingsfondsen

0

een calamiteit. De stichting mag op grond van regelgeving

Mutatie vrij besteedbaar vermogen

0

beschikken over een Besteedbaar vermogen van 1 tot 1,5 maal de jaarexploitatie. Onze stichting blijft ruimschoots binnen die norm.

Begroting 2006 De baten uit eigen fondswerving zijn iets hoger begroot dan in 2005 (toepassing inflatiecorrectie en een stelpost van € 10.000 voor nala-

De Bestemmingsfondsen, als onderdeel van het Vastgelegd vermogen, hebben betrekking op gelden die gegeven zijn om te besteden aan door de gever(s) specifiek genoemde projecten. De uitgaven daarvoor vinden als regel plaats in het daaropvolgende boekjaar.

tenschappen en legaten). Echter, in de begroting 2006 is voor een bedrag van € 100.000 aan giften in natura opgenomen en begroot bij de besteding aan structurele hulp in het kader van de doelstelling. Dat is € 20.000 minder dan in 2005. De reden is het beleidsuitgangspunt om meer vraaggericht dan aanbodgericht goederen in natura te verstrekken. Naar verwachting neemt daarom het aantal transporten af. De kosten eigen fondswerving zijn in 2006 iets lager begroot. De gebruikelijke vakantiekaart wordt niet meer verspreid. Het totale publiciteitsbudget, inclusief de eigen fondsenwerving, is gehandhaafd op het niveau van het jaar 2005, te weten € 137.500.

8

Helpende Handen nummer 1, juni 2006


Ten opzichte van de begroting 2005 nemen de uitvoeringskosten eigen organisatie in 2006 slechts fractioneel toe. De onder structure-

Lange rijen wachtende mensen voor winkels zijn voltooid verleden tijd in Roemenië. Net als in westerse winkels zijn er talloze soorten en merken yoghurt te koop. En dat terwijl tien jaar geleden de auto met melkproducten twee keer in de week in de stad kwam en je alleen een fles yoghurt kon krijgen als je een lege fles inleverde.

le hulp begrepen uitvoeringskosten ter plaatse nemen toe voornamelijk als gevolg van hogere afschrijvingslasten in verband met de voorgenomen, voor het projectenbezoek noodzakelijke, vervanging van de huidige vervoersvoorziening. De besteding aan doelstelling is begroot op het niveau van de beschikbaarheid in 2006.

Voortgang Op grond van de uitkomsten over het boekjaar 2004 was er voor het bestuur aanleiding om zijn zorg te uiten over de structurele ontwikkeling van het volume van donaties, giften, schenkingen en mailingsacties (exclusief de goederen in natura en de nalatenschappen en legaten). Over het jaar 2005 is al opgemerkt dat dit volume ten opzichte van 2004 met € 60.000 (afgerond) is toegenomen. We hopen en bidden dat deze opgaande inkomstenlijn zich in het nu lopende jaar zal voortzetten. Een bestuurscommissie heeft zich in het afgelopen jaar intensief beraden op een meer toegespitste wervingsstrategie gericht op groei van de structurele inkomsten en heeft daarover aan het bestuur gerapporteerd. Het bestuur heeft de aanbevelingen overgenomen en werkt nu aan de voorgestelde planmatige aanpak ter concretisering van de aanbevelingen.

Tot slot Wij vertrouwen er op u met dit verslag toereikend te hebben geïnformeerd over de financiën van de stichting in het jaar 2005. Namens het stichtingsbestuur G. Molenaar, penningmeester

Mededeling van de accountant De in dit jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2005 (balanstotaal € 986.378) en staat van baten en lasten over 2005 (overschot € 4.189) van de Stichting Hulp Oost-Europa te Barneveld zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2005. Bij die jaarrekening hebben wij op 5 april 2006 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Voor een beter inzicht in de financiële positie en de resultaten van de stichting en in de reikwijdte van onze controle dienen de balans en staat van baten en lasten te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaring. Barneveld, 26 mei 2006. Van Ree Accountants

Column

Wachten...

De tijden van wachten zijn dus voorbij. Of toch niet? Ze zijn er namelijk nog steeds, die rijen wachtenden. Alleen staan ze niet voor winkels, maar voor apotheken. Niet dat er geen medicijnen zijn. Nee, maar er is een beperkt budget voor het gratis verstrekken van medicijnen waar mensen recht op hebben. Dat leidt ertoe dat medicijnen op gratis recepten alleen de eerste dagen van een nieuwe maand verkrijgbaar zijn. Medicijnen zijn duur. Dus mensen gaan gewoon weer in de rij gaan staan. Lange rijen mensen die lijdzaam hun beurt afwachten. Vooral veel ouderen zie je in deze rijen. Het is algemeen bekend dat de pensioenen heel laag zijn. Je mag blij zijn als je kinderen of buren hebt die voor je zorgen. Maar als je niemand hebt die voor je zorgt en je wordt een dagje ouder en je krijgt gezondheidsproblemen, waar kun je dan nog aankloppen voor een helpende hand? Het is verbazingwekkend hoe weinig aandacht er voor de problemen van ouderen is. Komt dat misschien omdat Europa er geen speciaal aandachtspunt van gemaakt heeft ? Of omdat deze mensen toch geen bijdrage meer kunnen leveren aan de maatschappij?

Heel voorzichtig begint hulpverlening vanuit de NGO’s op gang te komen. Onze stichting heeft nu 2,5 jaar een tafeltje-dek-je-project en we werken samen met een stichting die medische hulp en thuiszorg biedt. Het is schrijnend te zien dat achter veel onopvallende deuren in flatgebouwen zoveel mensen moeizaam hun laatste levensdagen slijten. Dat zie je niet in de grote stad Iasi met z’n vele opzichtige reclames, mobiele telefoons, lease-auto’s en naar de laatste mode geklede studenten. Het is letterlijk verborgen armoede. Wij zijn dankbaar dat we het tafeltje-dek-je-project kunnen gaan uitbreiden. We hebben de beschikking gekregen over een moderne keuken, waar we graag zo’n vijftig maaltijden per dag willen gaan verzorgen. Op dit moment bezorgen we meer dan twintig maaltijden bij de mensen thuis. Maar ook hier wachten mensen op hun beurt. Met de uitbreiding van de capaciteit hopen we aan deze wachtende mensen een passende oplossing te bieden. Het gebouw waarin deze keuken zich bevindt, is ook geschikt voor de opvang van ouderen die op den duur niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De laatste voorbereidingen om het pand aan te passen aan de nieuwe bestemming worden op dit moment getroffen. Als de financiering vanuit sponsorend Nederland rond komt, kan het huis geopend worden. Het huis waar een paar mensen een goede verzorging krijgen, terwijl ze wachten. Wachten om naar Huis te gaan. Elles & Erica

M.A. Rozendaal RA

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

9


Wij bedanken…

Monster Gift Vrouwenvereniging Tryfena maakte een gift over van € 80 voor ouderenwerk in Oost-Europa.

Groningen Vastenactie Dispuut ‘Idefix ad Astra’ van de Navigators Studenten Vereniging Groningen vastte 24 uur voor de fietssponsoractie Goed-op-weg. Resultaat: € 736,98

Veenendaal Gift Een bedrijf maakte € 1.000 over.

Nijkerk Gift N.N. gaf een gift van € 865,40.

Vlagtwedde Gift De Landelijke vereniging voor protestants-christelijke vrouwen Passage, afd. Vlagtwedde gaf € 50.

Schenking Een stichting schonk € 5.000.

Gift Vrouwenvereniging Bidt en Werkt maakte een gift over van € 100.

Gift Het Hervormd woon-zorgcentrum ‘Voor Anker’ schonk € 250.

Heerde Gift De zondagsschoolvereniging doneerde € 12.

Winterhulp De mannenvereniging Vreest den Heere maakte een gift van € 25 over voor winterhulp.

Oene Gift De School met de Bijbel gaf € 650 voor een school in Slowakije.

Ridderkerk Gift N.N. schonk € 4.300.

Zegveld Adoptieschool Een basisschool adopteerde een school in Slowakije en gaf € 350.

Lekkerkerk Actie De Driestar, afdeling Lekkerkerk, voerde actie voor de aankoop van bijbels. Er werd € 400 overgemaakt.

Andel Winterhulp N.N. gaf € 250 voor winterhulp.

Waddinxveen Gift Een stichting gaf € 1.000 voor BER-evangelisten in Roemenië.

Rouveen Gift Vrouwenvereniging Dorcas maakte € 250 over.

Grafhorst Gift Vrouwenvereniging Tabitha doneerde € 88,92. 10

Sint Maartensdijk Winterhulp De zendingskrans schonk € 450 voor winterhulp.

Huizen

Nijmegen Wintergift Voor de hulp aan de armsten tijdens de winter gaf N.N. € 500.

Gift De Nederlandse Hervormde Mannenvereniging Schrift en Belijdenis gaf € 50 voor de aanschaf van geestelijke lectuur.

Goedereede

Hollandscheveld Hardinxveld-Giessendam

Capelle aan den IJssel

Elsen Gift De hervormde zondagsschool schonk € 25.

Wijk en Aalburg Gift De zangvereniging “Een vaste Burcht” doneerde € 1.208,74.

Arnemuiden Kaartenactie N.N. verkocht zelfgemaakte kaarten t.b.v. kindertehuis Jozef in Boekarest. Opbrengst: € 200.

Oldebroek Gift De dameskrans van de Hervormde gemeente schonk € 200.

Hengelo Gift De ouderraad van basisschool Het Kompas gaf € 438,63 voor de kleuterschool in Pacir (Servië).

Uddel Collectebus Catechisanten van de Hervormde gemeente collecteerden voor hulp in de winter: € 209,19.

Wekerom Huwelijksjubileum Een echtpaar vierde zijn 40-jarig huwelijksjubileum en gaf € 250 voor voedselpakketten.

Vinkeveen Gift De Hervormde vrouwenvereniging maakte € 310 over.

Groot-Ammers Gift De Hervormde vrouwenvereniging gaf € 350.

Sprang Capelle Gift De mannenvereniging Fiolologus schonk € 25.

Amersfoort Gift De Hervormde schoolvereniging schonk € 100.

Krabbendijke Gift De opbrengst van de vakantiediensten, in totaal € 366, werd besteed aan de stichting Hulp Oost-Europa.

Oosterwolde Kerstkaartenactie De jeugdclub van de Hervormde gemeente verkocht kerstkaarten en haalde € 973,08 voor winterhulp.

Wekerom Sliedrecht Gift N.N. gaf € 100 voor de aanschaf van kinderbijbels.

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

Gift De School met de Bijbel gaf € 200.


Leerlingen Pieter Zandt naar Servië Een aantal leerlingen uit het examenjaar van Scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen hopen 12 juni te vertrekken naar Servië. Zij gaan daar een dagopvangcentrum voor gehandicapten in Feketic opknappen. Vorig jaar vertrok de eerste groep en bouwde onder andere een zogenaamde pagode voor de kinderen. Ze plaatsten ook speeltoestellen.

Studenten klussen in Hongarije

Help Roemenen aan een rotorkopeg In Iermata Neagra (Roemenië) financiert de gemeente het kerkelijk werk met een akkerbouwproject. Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunde dit project van harte met het schenken van landbouwmachines. De gemeente van Onstwedde hielp mee. Met de opbrengsten wordt de predikant in Iermata Neagra betaald en wordt diaconaal werk opgezet. De eerste fase van deze hulp is daarmee gerealiseerd. Stichting HOE wil nu de tweede fase in: het verbeteren van de akkerbouwproductie. Daarvoor is een graanopslag gerealiseerd met beluchting, zodat de graankwaliteit goed blijft. Dit jaar willen we een voorbeeldproject starten voor de graanteelt. Zaaien, bemesten, verzorgen en oogsten van tien hectare tarwe gebeurt onder begeleiding van een Nederlandse akkerbouwer. In Roemenië wordt het zaaibed meestal bereid met de bekende grote schijveneg. Een rotorkopeg is beter voor de kleigronden, maar die is alleen rendabel als de productie op niveau is. We hebben een rotorkopeg in Nederland op het oog. Daar is € 1.000 voor nodig. We doen een dringend beroep op uw hulp. Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Rotorkopeg Roemenië’.

Alle tweedejaars studenten Facility Management van de NHTV internationale hogeschool in Breda hebben half mei in Dunaalmás in Hongarije gewerkt in een tehuis voor gehandicapte jongens. Deze studiereis is in samenwerking met stichting Hulp Oost-Europa georganiseerd. De jongeren zien terug op een geslaagde reis.

Koren zingen voor straatkinderen Jeugdkoor Tabitha o.l.v. Gerrit van Wolfswinkel en kinderkoor De Maaszangertjes o.l.v. Marian van den Bogert uit Hedel hebben samen een inspirerende cd opgenomen. De cd kenmerkt zich door een fris geluid en pittige koorzang, gecombineerd met muzikale begeleiding door piano, viool en panfluit. Deze instrumenten worden resp. bespeeld door Sandra van Campen, Annemarie Noorlander en Carine Mauritz. Het repertoire is eigentijds en wil Gods glorie bezingen. De opbrengst van de cd's is bestemd voor straatkinderen in Boekarest. Op 20 maart werd de cd tijdens een concert gepresenteerd aan M.J. Huizer, bestuurslid van Stichting Hulp Oost-Europa. De cd kost € 12,50 en is onder andere verkrijgbaar via www.hulpoosteuropa.nl.

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

11


Erik Boertjes: 11 weken lopen voor Roemeense scholen Bijna 1.750 kilometer lopen door vijf landen. Deze uitdaging gaat Erik Boertjes (24) uit Kampen aan. Na een gedegen voorbereiding van ruim een jaar trok hij 1 juni zijn wandelschoenen aan om vanuit Cluj (Roemenië) naar Nederland te wandelen. Met zijn gesponsorde wandeltocht hoopt hij 40.000 euro te verdienen voor schoolmateriaal voor basisschoolleerlingen in Roemenië. Erik startte vanuit de christelijke basisschool in Cluj, een van de basisscholen die hij met zijn actie sponsort. De student laboratoriumtechniek hoopt via Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland op 17 augustus in Liempde aan te komen. Als dat lukt zal hij daar worden onthaald op het hoofdpodium van het Flevofestival. Hij loopt de route niet helemaal alleen. “Enkele vrienden en familieleden hebben aangeboden gedeelten mee te lopen. Dan kunnen ze mij in ieder geval geestelijk steunen als het iets minder gaat.” U kunt de wandeltocht van Erik volgen via www.hulpoosteuropa.nl

Jubileumreis in voorjaar 2007

HGJB in actie voor Poolse christenen De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) voert deze zomeractie voor een project in Polen. Tijdens alle jongerenvakanties wordt geld ingezameld voor Poolse jongeren. Stichting HOE heeft contact met de Evangelisch Christelijke Kerk (ECK) in Polen, een behoudende en bijbelgetrouwe kerk. Ze ondersteunt het kinder- en jongerenwerk vanuit de gemeente in Warschau. Het lijkt de HGJB prachtig om bij te kunnen dragen aan het werk dat daar gebeurt. De projecten op een rijtje: Toerusting van kinderen en jongeren in Polen. De jongeren uit de ECK hebben vaak een eenzaam bestaan. Maar vier procent van de Polen is níet traditioneel roomskatholiek of orthodox. Voor jongeren uit de ECK zijn er dus maar weiniggestemde leeftijdsgenoten. Evangelisatiewerk in Warschau. In het gebouw ARKA in Warschau worden dagelijks kinderen opgevangen. Bijvoorbeeld van alleenstaande moeders die geen kinderoppas kunnen betalen, maar wel moeten werken. Er is een programma (en eten!) voor de kinderen, en er worden contacten gelegd met de ouders/moeders. Verbetering gebouwen in Warschau. Audiovisuele hulpmiddelen. Voor al het werk dat wordt gedaan, zijn natuurlijk materialen nodig. De gebouwen kunnen wel een onderhoudsbeurt gebruiken. Ook apparatuur, zoals een beamer, zou geweldig helpen. We zijn als stichting erg dankbaar dat de HGJB dit prachtige werk in Polen wil ondersteunen.

12

In het voorjaar van 2007 staat de jubileumreis van stichting Hulp Oost-Europa gepland. De reis vindt D.V. plaats van dinsdag 1 mei tot en met donderdag 10 mei. De reis wordt uitgevoerd i.s.m. de christelijke reisorganisatie BeterUit. Het programma ziet er globaal als volgt uit: 1 mei is onvermijdelijk een reisdag. 2 mei bezoeken we de prachtige stad Boedapest en een centrum voor opvang van daklozen. 3 mei reizen we verder naar Oekraïne. Om grensproblemen te voorkomen gaan we per trein de grens over. We overnachten in Oekraïne waarschijnlijk in het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’. 4 mei bezoeken we een project in Oekraïne. 5 mei verlaten we Oekraïne om aan het eind van de middag in Oradea (Roemenië) aan te komen. We benutten de mogelijkheid om ‘s avonds nog een project te bezoeken. 6 mei bezoeken we een kerkdienst in Oradea of in een van de naburige dorpen. 7 mei reizen we naar Slowakije waar we overnachten bij een van de projecten van HOE. 8 mei gaan we naar Praag en overnachten daar. 9 mei bekijken we Praag. 10 mei reizen we terug naar Nederland. Dit programma is onder voorbehoud. Het is altijd mogelijk dat het schema rond de projecten enigszins zal veranderen. Het is nog niet mogelijk om concreet alle projecten in te vullen die bezocht zullen worden. Dit is een geweldige gelegenheid om iets van het werk van stichting Hulp Oost-Europa te zien en te ervaren. Aanmelden of info: bel (0342) 420 554.

Helpende Handen nummer 1, juni 2006

HH_2006_1  

Kwetsbare kinderen wachten op uw hulp HGJB in actie voor Poolse christenen Jaargang 26 / nummer 1 / juni 2006 Helpende Handen nummer 1, juni...