Page 1

Helpende Handen Jaargang 25 • nummer 1 • juni 2004

Help kinderen aan onderdak

Jaarverslagen 2003

Roemeense coördinator: ‘We zijn zeer dankbaar voor uw gulheid’

STICHTING

HULP OOST-EUROPA Oog en hart voor de naaste


Meditatie

Johannes 5:7: “Ik heb geen mens…”

Helpende Handen is een gratis uitgave van Stichting Hulp Oost-Europa. Bezoekadres Wattstraat 2, 3771 AG Barneveld

Ik heb geen mens… Het zijn een paar trieste woorden die de achtendertigjarige zieke in Jeruzalems ziekenhuis Bethesda uitspreekt. ,,Ik heb geen mens…” Denk het u in. Achtendertig jaar op een ziekbed. En dan de een na de ander naar huis zien gaan. Omdat zij als eersten in het badwater wisten te komen als een engel van de hemel het beroerde en tot een bron van genezing maakte. Niemand in dat ziekenhuis had kennelijk ooit tegen die arme stakker, die geen been had om op te staan, gezegd: ,,De volgende keer ben jij aan de beurt; jij ligt hier al zo lang.” Zo liggen de feiten. Nog steeds. Onze maatschappij is hard. Die ’t eerst komt, het eerst maalt. ‘Ik, jij, hij…’, in die volgorde. Zo hebben we het al geleerd op de lagere school. Waar is in onze wereld die echt menselijke aandacht voor elkaar, waardoor de ander zich in heel zijn bestaan werkelijk serieus genomen weet? Waar is dat liefdevolle luisteren naar de ander, dat zoeken van zijn welzijn, het ter beschikking staan van elkaar ten koste van zichzelf, de bewogenheid over die honderden kinderen in Oost-Europa die op straat leven, zonder de goede zorgen van hun ouders, opgroeiend voor de criminaliteit en prostitutie? Moeten zij zichzelf dan soms maar zien te redden? Maar op een dag komt daar een Vreemdeling binnen in Bethesda. Die Vreemdeling is een Man van weinig woorden, maar Hij is tegelijk groot van daad. Die Vreemdeling is Jezus. Hij peilt ’s mans nood tot op de bodem. Met één machtswoord helpt Jezus die stakker overeind. ,,Sta op, neem uw bed op en wandel.” Het is sabbat. Straks is hij in de tempel om te danken. En Wie komt hij daar dan tegen? Weer diezelfde Vreemdeling. Die kijkt hem nu nog dieper in het hart. Want Hij zegt: “Ga heen en zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.” Is er dan nog wat ergers dan achtendertig jaren ziek-zijn? Ja zeker. Een mens kan voor eeuwig verdorven worden in de hel. Het is een groot wonder als een mens van een ongeneeslijke kwaal geneest. Maar het is een nog groter wonder, wanneer hij als een genezene de Heere Jezus, de Zaligmaker van zondaren, mag omhelzen. Als dat in ons leven ondervinding is geworden, komen wij van binnenuit in de diaconale bediening te staan. We zoeken onze Meester te dienen in hen die niemand hebben. In deze bewogenheid in Woord en daad gaan christenmensen met hun medemensen om. Het belang van de ander is hun eigen belang. Mensen die er geen heil meer in zien, mogen het van ons horen, waar het vaak zo ijdele bestaan goed voor is. Ik heb geen mens? Welnee, je hebt mij toch? Ik heb geen mens? Welnee, Hij is er toch? Jezus, de Christus. En Hij lost nog steeds de grootste levensraadsels op. In hartje Rotterdam staat de Laurenskerk. Die kerk herinnert aan een oude legende over keizer Valerianus die in 268 na Christus in de stad Rome kwam om de schatten van de kerk te roven. En toen, aldus het verhaal, was daar een diaken van de kerk - zijn naam was Laurentius - die een goed plan bedacht. Hij riep alle armen van Rome bij elkaar. En toen keizer Valerianus eraan kwam en vroeg, waar hij de kerkschatten kon vinden, liet diaken Laurentius die grote stoet van arme mensen voorbijtrekken en antwoordde de keizer: ,,Zie, daar hebt u de schatten van de kerk.” Armen zijn de schatten van de kerk. Laurentius de diaken is als martelaar gestorven. Gebraden op een rooster. En de legende vertelt dat hij, terwijl hij op dat rooster lag, riep: ,,Versate me - keer mij om.” Wat ook kan betekenen: ,,Bekeer mij”. Want een mens, ook al is hij diaken, heeft tot in het uur van zijn dood bekering nodig. Tot de Man van smarten. En tot de armen van de kerk.

ds. C. den Boer (Barneveld) 2

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

Secretariaat Postbus 455 3770 AL Barneveld Telefoon: (0342) 420 554 (van 9.00 tot 12.30 uur) Fax: (0342) 420 553 E-mail: info@hulpoosteuropa.nl www.HulpOostEuropa.nl Postbank 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld Stichting Hulp Oost-Europa is een hervormd-gereformeerde stichting die tot doel heeft: geestelijke en materiële hulp te verlenen aan kerken en personen in Oost-Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. Indien u de stichting met een legaat of erfstelling wilt gedenken, gelieve te vermelden: ‘Ik legateer vrij van lasten aan stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld, een bedrag van € ......’ Giften aan de stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek ingevolge artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting. Bestuursleden F.A. van den Berg (voorzitter) J. Braaksma (secretaris) G. Molenaar (penningmeester) G. Alberts (tweede voorzitter) C. van Groningen (algemeen adjunct) mw. G.G. Agterhuis K. Bos P. van Driel A. Heldoorn M.J. Huizer J.M. Migchels D. Post G. van den Toren ds. J.J. Verhaar Comité van aanbeveling Ds. C. v.d. Bergh, Ridderkerk; Ds. C. den Boer, Barneveld; Ds. D.J. Budding, Waarder; Ds. C.G. Geluk, Huizen; Dr.ir. J. v.d. Graaf, Huizen; Drs. W. Chr. Hovius, Apeldoorn; Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld; Drs. P. Koeman, Barneveld; Mw. A.C. Meijwaard, Zwolle; Ds. L.H. Oosten, St. Anthoniepolder; Drs. B. Oosterom, Oudewater; Ds. H. Visser, Barneveld. Fotografie Stichting Hulp Oost-Europa Vormgeving en opmaak Klats publiciteit Druk Kon. BDU Grafisch Bedrijf Barneveld ISDN 0925-3076


Inhoud

“Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in Hem”? (1 Johannes 3 vs 17)

Hoop voor de toekomst In de Statenvertaling staat: “Zo wie nu het goed der wereld heeft”, in andere vertalingen lees ik: “Wie een bestaan heeft:, of “wie bezit heeft”. Voor diegenen is het bovenstaande bijbelvers bestemd. Dat zijn wij dus, in Nederland. Als christelijke organisatie doen we steeds weer een beroep op onze achterban vanuit de bijbelse roeping. God vraagt van ons ons hart niet af te sluiten voor de medemens in nood. Met gemengde gevoelens reed ik rond Pasen in Oost-Europa. Rijdend van Wenen naar Boedapest vervaagt het oude beeld van voor de Wende (in 1989) steeds meer. Oost-Europese auto’s zijn op de moderne autobaan richting Hongaarse hoofdstad een uitzondering geworden. Het beeld wordt nu bepaald door agressief rijdende, dure auto’s van westerse makelij. Op het eerste gezicht gaat het goed in de landen achter het voormalige ‘ijzeren gordijn’. Maar schijn bedriegt. Inderdaad wordt een (kleine!) groep steeds rijker. De massa profiteert (nog) niet van de vooruitgang. Het beeld op de autobaan illustreert de toenemende tegenstelling tussen arm en rijk. De koopkracht van velen wordt minder, mede door de stijging van prijzen. Vooral energie wordt peperduur. Westerse prijzen, ook als gevolg van de ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Het inkomensplaatje van velen blijft hierbij sterk achter. De situatie is verwarrend en complex. Sommigen verwachten veel van de toetreding tot de EU, zoals destijds veel verwacht werd van de nieuwe vrijheid toen het communisme geschiedenis werd. Maar veel is niet uitgekomen. De (Hongaarse) kerken zijn nog net zo ‘leeg’ als

voor de Wende. De nieuwe vrijheid bracht de mensen niet dichter bij God. Het communisme is ingewisseld voor het materialisme. Nog altijd staan predikanten er alleen voor. De inkomsten in veel gemeenten gaan achteruit. Kerkvoogdijen kunnen soms de energierekening voor de pastorie niet meer betalen. We bezochten tijdens onze reis diverse jonge predikanten in het zuiden van Hongarije. Ze staan op heel moeilijke posten. Hun doorzetting en moed verdient veel respect. Gelukkig hebben enkelen van hen goede gemeentecontacten in Nederland. Hopelijk kan het aantal contacten uitgebreid worden. Hard nodig. Is er nog hoop? Met deze vraag probeerden we de vele gesprekken altijd af te ronden. Is er hoop voor landen die lid (willen) worden van de EU? Is er hoop voor de kerk? De meningen zijn verdeeld. In ieder geval moet alles gericht zijn op een nieuwe generatie. Jongeren, kinderen. Het begint bij de opvoeding. Vervolgens heeft de gemeente een taak. De komende zomermaanden zijn de evangelisatiekampen de belangrijkste werkvorm. Naast ondersteuning van deze kampen zijn er nog diverse andere projecten met het oog op kinderen. Weeskinderen (er werden er recent in het Unterkarpatengebied 400 geteld!), kinderen in tehuizen, kinderen op straat, zigeunerkinderen zonder scholing en vorming. Is er nog hoop? De predikanten en mensen van het christelijk onderwijs in zowel Hongarije als Slowakije zeiden: “Ja”. In bijbels perspectief is er hoop: “Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor Hem” (1 Joh. 3 vs 21 en 22). Deze boodschap wordt op vele plaatsen integraal aan kinderen doorgegeven. Naast opvang, verzorging, scholing en vorming is dit de kernboodschap. Gericht op de toekomst. Een toekomst met hoop en perspectief.

4-5 Help kinderen aan onderdak

6-7 Toenemende verbondenheid met gemeenten in Oost-Europa

8-9 Financieel jaarverslag

10-11 Coördinator Roemeense winterhulp: ‘We zijn zeer dankbaar voor uw gulheid’

12-13 Kleine projecten

14-15 Wij bedanken… & Puzzel

F.A. van den Berg, voorzitter HOE

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

3


Speerpuntactie voor kindertehuizen

Help kinderen aan vrouwen bevallen in het ziekenhuis en verdwijnen zonder hun kind mee te nemen of de baby’s worden na enkele maanden op de stoep van een ziekenhuis gelegd. Ook hier zijn de slechte economische omstandigheden vaak de oorzaak. Uitzichtloze situaties waar kinderen de dupe van zijn. Triest en schrijnend. Alleen op kleine schaal kan stichting Hulp Oost-Europa daar iets aan doen, onder andere door verschillende kindertehuizen in Roemenië en Oekraïne te ondersteunen.

Roemenië

Wandelend door de straten van een grote stad in Oost-Europa word je geconfronteerd met vele groepen rondhangende jongeren. Gekleed in lompen. Meisjes en jongens, van heel jonge kinderen tot twintigers. Je ziet ze vooral op drukke plaatsen, in het centrum of bij het station. Jongeren die op straat leven. Verslaafd aan drugs. Zonder toekomst.

Straatkinderen zijn op dit moment een van de grootste en snelstgroeiende problemen ter wereld. De redenen waarom jongeren op straat terechtkomen, hebben alles te maken met armoede in de veelal gebroken gezinnen. Zorgen en problemen die de mensen boven het hoofd groeien, waardoor kinderen weggaan of weggestuurd worden. Na het uiteenvallen van het Oostblok en de overgang naar een marktgerichte economie zijn talloze gezinnen in Oost-Europa tussen wal en schip geraakt. Het gevolg is dat de straten van Boekarest en vele andere Oost-Europese steden nu door straatkinderen worden bevolkt. In Oost-Europa zijn vele lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen die opgevangen worden in staatsinrichtingen. Veelal is er sprake van onvoldoende verzorging, wegens geldgebrek. In Oekraïne is het zelfs zo dat deze kinderen, ook al hebben ze voldoende verstandelijke vermogens, niet naar school gaan. Een andere grote groep kinderen wordt te vondeling gelegd. Meestal zijn het kinderen van zigeuners. De zigeuner-

4

Kindertehuis Jozef Hoeveel straatkinderen in de parken en riolen van Boekarest proberen te overleven, weet niemand precies. Hun aantal ligt naar schatting ergens tussen de twee- en tienduizend. Wel is zeker dat deze jonge kinderen een mensonwaardig bestaan leiden in de parken en riolen van de grijze miljoenenstad. Op bescheiden schaal probeert de Roemeens Evangelische Kerk (BER) een begin te maken met de opvang van de kleine verschoppelingen. Stichting Hulp Oost-Europa biedt met raad en daad een helpende hand. In 1999 begon de BER in de wijk Magurele van Boekarest met de bouw van een opvanghuis. In juni 2003 werd het kindertehuis officieel geopend. Sindsdien verblijven er in Jozef zo’n 20 kinderen. Er is plaats voor 32 kinderen. Vanuit de BER willen ze de kinderen liefde, bescherming en christelijk onderwijs bieden. Het doel is om kinderen die op het randje van een afgrijselijke afgrond leven, te winnen voor het koninkrijk van God. Alleen dan hebben ze toekomst. Jaarlijks heeft Stichting Hulp OostEuropa nog € 12.000,- nodig om de exploitatie rond te krijgen. Dit is gezien de draagkracht van de kerk een zeer grote som geld en steun van de overheid is er vrijwel niet. Dat is de reden dat wij vanuit stichting Hulp Oost-Europa dit project willen ondersteunen met financiële hulp. Wij kunnen uw hulp dus goed gebruiken. Kindetehuis Iasi Het project in Iasi (Roemenië) betreft een kleinschalige woonvorm waarin vijf verlaten meisjes, afkomstig uit een tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen, een veilige thuisbasis konden vinden. Het huis wordt geleid door de Nederlandse Elles en Erica. De meisjes, met leeftijden tussen de 4 en 7 jaar, noemen de flat waarin ze wonen hun ‘thuis’, de Roemeense personeelsleden houden van de kinderen en hun ontwikkeling gaat op sociaal, emotioneel en cognitief gebied met grote sprongen vooruit. Er is maandelijks € 1.400,- nodig.

Helpende Handen nummer 1, juni 2004


onderdak

Koninklijke onderscheiding

voor HOE-bestuurslid Oekraïne Kindertehuis De Barmhartige Samaritaan In kindertehuis De Barmhartige Samaritaan in het Oekraïense Nagydobrony, gelegen aan de grens met Hongarije, verblijven 65 meisjes. De meesten zijn ouderloos en verwaarloosd. Daarnaast zijn er enkele groepen kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Het is een wonder dat dit mogelijk is in een land waar geen oog is voor andersbegaafden. Zij krijgen in het kindertehuis een liefdevolle verzorging. De kinderen die daartoe in staat zijn, bezoeken dagelijks de school in het dorp. Voor wie dit niveau te hoog is, wordt in het tehuis zelf les gegeven, zodat ook zij leren lezen en schrijven. Dit is voor hun toekomst heel belangrijk! Op dit moment is de financiële situatie zorgelijk. Het tehuis draait volledig op giften vanuit het buitenland. Wel wordt er in het kindertehuis van alles aan gedaan om selfsupporting te worden, maar dat proces verloopt erg moeizaam. Er is jaarlijks € 25.000,- nodig. Uw hulp is hard nodig om de kinderen een toekomst te geven. U kunt eenmalig een gift overmaken via giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, onder vermelding van de naam van het kindertehuis. Maar u kunt ook een kind adopteren of sponsoren. Sponsoring is een mogelijkheid voor bijvoorbeeld een school of bedrijf. Maar ook u kunt een kind sponsoren samen met een familielid of kennis. Belangstelling? Vul dan de bijgevoegde antwoordkaart in, die u in het midden van deze Helpende Handen vindt.

Hij is niet ons eerste bestuurslid met een lintje, maar wel de jongste. Albert Heldoorn (52) mag zich ‘lid in de orde van Oranje Nassau’ noemen. Hij kreeg op vrijdag 7 mei de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester De Groot van Harderwijk. Een week later dan gepland. Op het moment van de lintjesregen was Albert Heldoorn in Oost-Europa en had daar de nodige afspraken gemaakt. Op de uitgestelde datum kreeg hij alsnog alle aandacht die hoort bij de uitreiking van een onderscheiding. Binnen de kerkelijke gemeente van Harderwijk heeft hij zijn sporen verdiend. Groot is zijn inzet en betrokkenheid bij de materiële zaken van de gemeente. Zorg voor de monumentale Oude Kerk (voorzitter van de stichting ‘Vrienden van de Oude Kerk’), inzet voor de bouw van een splinternieuwe kerk in een uitbreidingswijk van Harderwijk. Naast al het werk binnen de plaatselijke gemeente is hij actief in het onderwijs. Binnen stichting Hulp Oost-Europa is Albert een pionier in hart en nieren. Vanaf 9 april 1976 doet hij mee. Als bestuurslid reisde hij in bijna alle landen waar Hulp Oost-Europa werkzaam is. Op dit moment is hij landencoördinator voor het werk in Slowakije en is hij voorzitter van de onderwijscommissie. Albert, van harte gefeliciteerd met je onderscheiding. Alleen al voor al het werk in Oost-Europa heb je wat ons betreft je koninklijke onderscheiding verdiend. Ook je echtgenote, die jou zoveel avonden moet missen, heeft een lintje verdiend. Samen heel hartelijk bedankt voor al het werk, de inzet en betrokkenheid. We hopen op nog vele goede jaren.

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

5


Jaarverslag 2003

Toenemende verbondenheid Blijvende verbondenheid met de gemeenten in Oost-Europa. Dat was voor stichting Hulp Oost-Europa de opdracht in 2003. De stichting informeert u met deze samenvatting van het jaarverslag over haar activiteiten in het afgelopen jaar. Allereerst danken we u voor uw bijdragen en voor uw gebed. Zonder uw hulp hadden we ons werk niet kunnen doen. Bovenal danken we de Heere God omdat hij mensen en mogelijkheden geeft om het werk door te laten gaan.

Stichting HOE ziet het als haar opdracht om geestelijke en materiële hulp te verlenen aan christelijke gemeenten in Oost-Europa. Met een aantal van die gemeenten onderhouden we al jaren contact. Vaak is er een hechte band ontstaan, niet alleen met de stichting, maar ook – via het werk van de stichting – met gemeenten in Nederland. Het bestuur heeft in het 2003 verdere stappen gezet om tot de aanvraag van het CBF-keurmerk te komen. Het voornemen van het bestuur is om in 2004 de CBF-aanvraag te realiseren.

In het verleden zijn er met verwante organisaties afspraken gemaakt over samenwerking met betrekking tot het werk in Oost-Europa. Deze afspraken zijn in 2003 opnieuw bezien. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst met de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Zendingsbond. In de afgelopen jaren participeerde HOE, met GZB, HGJB en IZB, in de commissie Diaconaal Evangelisatorische Projecten, bedoeld om gemeentecontacten tussen Nederland en OostEuropa te bevorderen. De commissie heeft inmiddels haar werkzaamheden beëindigd. Er is besloten dat HOE bij de voortzetting van de werkzaamheden een voortrekkersrol krijgt. Ten slotte zijn er enkele personele wisselingen geweest. Onze penningmeester J.P. Gooijer, die in de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de opbouw van de financiële structuur van de stichting, gaf te kennen zijn werkzaamheden voor Hulp Oost-Europa te willen beeindigen. G. Molenaar uit Huizen is bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen. Op het kantoor kon de bestaande vacature bureaumedewerkster worden vervuld door de benoeming van mevr. M.J. Meijwaard uit Genemuiden.

6

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

Ook dit jaar hebben medewerkers en vrijwilligers van stichting Hulp OostEuropa voorlichting gegeven op gemeenteavonden, verenigingen en scholen. De afsluiting van de actie door de Nederlandse Hervormde Zondagsscholenbond was een belangrijke gebeurtenis dit jaar. De zondagsschoolkinderen zamelden geld in om de uitgave van twee Hongaarstalige boeken in Roemenië mogelijk te maken. In oktober was het jongerenkoor van de Slowaakse christelijke jongerenorganisatie Firesz in Nederland. De jongeren waren te gast in Nunspeet en gaven enkele concerten in de regio.

Hongarije In Hongarije zijn het afgelopen jaar de contacten aangehaald met mensen met wie onze stichting in het verleden nauw samenwerkte. Een groep bejaarde predikanten en predikantsweduwen ontvangt nog jaarlijks enige financiële steun. Het PMTI, het zendingsinstituut in Boedapest, kreeg financiële steun voor meerdere projecten. Het Reformatorisch Pedagogisch Instituut (RPI) in Boedapest kreeg geld om de uitgave te realiseren van een blad voor de toerusting van leerkrachten.

Roemenië In Oradea ondersteunen we sinds vele jaren het daklozenproject van stichting


met gemeenten in Oost-Europa Ecclesia Mater. In het dorp Iermata Neagra helpen we bij het opzetten van een ‘kerkelijk’ agrarisch bedrijf. De contacten in Oost-Roemenië beperken zich voornamelijk tot de Biserica Evanghelica Romana (BER). Een van de activiteiten van de stichting is het BERadoptieproject, waardoor momenteel 119 arme gezinnen en 9 evangelisten ondersteund worden, een project waaraan € 77.000,- werd besteed. Op 6 juni werd het kindertehuis ‘Jozef’ op het Magurele terrein feestelijk geopend. Ook het werk van evangelist Steenbergen in Ostrovul Corbolui is velen tot zegen.

Oekraïne Het project dat in 2003 de meeste aandacht vroeg, was het kindertehuis in Nagydobrony. Dit project heeft twee aandachtspunten: de doorlopende exploitatie van het tehuis en de uitbreiding van de ‘income generating’ activiteiten door de bouw van een bakkerij. Verder is een gebouw in Csonkapapi opgeknapt om vooral kerkelijke activiteiten voor zigeuner een plaats te bieden.

Slowakije In Slowakije zijn verschillende projecten ondersteund, onder andere de theologische opleiding in Komarno. Daar werd bijgedragen in de exploitatie en uitbreiding van literatuur voor de academiebibliotheek. Daarnaast werd het gaarkeukenproject ondersteund, waardoor zeer hulpbehoevende ouderen uit de stad konden worden voorzien van warme maaltijden. De vijf christelijke basisscholen werden financieel en materieel ondersteund.

Polen Kinderevangelisatie en jongerenwerk vormen de belangrijkste speerpunten van het werk in Polen. De twee evangelisatiecentra ‘Arka 1’ en ‘Arka 2’ (Arka betekent ark) in Warschau werden in 2003 opnieuw ondersteund. Ook is het theologische gesprek met de leiding van de kerk verdiept. Een predikant in onze achterban vertaalde de statuten en reglementen (‘kerkorde’) van de ‘Evangelical Christian

church in Poland’. Aan de hand van deze vertaling sprak een brede Nederlandse delegatie met de leiding van het kleine kerkverband.

Slowakije). De onderwijsorganisatie van de Hongaarse Hervormde kerk in Boedapest werd geholpen bij de uitgave van een christelijk pedagogisch tijdschrift.

Servië De hulpverlening is vooral gericht op de noordelijke provincie Vojvodina. De kerken werken er samen in een diaconale hulporganisatie (EHO). Via evangelisatiekampen in de zomer en andere activiteiten in het Leuenberghuis zijn kinderen, jongeren en vluchtelingen bereikt met het evangelie. Verder is het diaconale werk van de EHO ondersteund, dat onder meer bestaat uit voedselpakketten, medicijnen, mobiele medische teams, verwarmingskosten, werk onder zigeuners, gehandicapten- en bejaardenzorg.

Kroatië/Bosnië In Sarajevo lopen de contacten via de humanitaire organisatie Moj Bliznji (Mijn Naaste). Deze organisatie is sterk verweven met de centrale Baptistengemeente in Sarajevo. De ondersteuning van het Bijbelinstituut is gecontinueerd. Op kleinschalige basis worden plannen ontwikkeld om binnenlandse vluchtelingen een eigen onderneming te laten starten.

Lectuur, vorming en toerusting Vanuit ‘Lectuur, vorming en toerusting’ worden onder andere de volgende activiteiten ondersteund: - zomerkampen met een evangelisatorisch en catechetisch karakter voor kinderen in verschillende Oost-Europese landen; - de (her)uitgave van zangbundels voor de Hongaarse kerk; - het uitvoeren van een evangelisatorisch project voor kinderen waarvoor € 22.000,- beschikbaar is en dat samen met de Hervormde Zondagsscholenbond wordt uitgevoerd.

Jongeren In 2003 ging de jongerencommissie daadwerkelijk van start. Doel: jongeren betrekken bij het werk van onze stichting door daadwerkelijk in Oost-Europa iets te doen en daarbij in aanraking te komen met christenen. Er is gekozen voor projecten die binnen de beleidskaders passen: evangelisatie en kinderzorg.

Logistiek De werkzaamheden van deze commissie richtten zich ook in 2003 voor 90 procent op het verzorgen van de transporten. Er moesten in 2003 vijftien transporten worden geregeld. Maar liefst negen vrachtwagens gingen naar Oekraïne, de rest reed naar Hongarije, Servië, Slowakije en Roemenië. Naast de gangbare tweedehands spullen als kleding en schoolmeubilair gingen dit jaar ook verschillende landbouwwerktuigen mee.

Ten slotte Aan het einde van dit verslag willen we iedereen bedanken die bij het werk van stichting HOE betrokken is. Het werk van de stichting is mensenwerk, maar wel mensenwerk in Gods Koninkrijk. Het is onze bede dat God Zijn zegen zal blijven geven aan het vele werk dat door stichting Hulp Oost-Europa wordt verricht.

Onderwijs Al jaren wordt een beperkt deel van het budget gereserveerd voor diverse onderwijsprojecten. In 2003 voor kleuteronderwijs (Roemenië en Hongarije), middelbaar onderwijs (Oekraïne) en lager onderwijs (ex-Joegoslavië en Helpende Handen nummer 1, juni 2004

7


Financieel verslag 2003

Stichting Hulp Oost-Europa Inkomsten Het is verheugend ook over het jaar 2003 een prima ontwikkeling van de inkomsten van de stichting te kunnen rapporteren. Hoewel de economische situatie in Nederland onmiskenbaar wat is verbeterd, is in 2003 toch sprake geweest van een recessie. Tegen deze achtergrond kan daarom met veel dankbaarheid gemeld worden dat de geraamde daling van de totale inkomsten uit fondsenwerving uiteindelijk slechts zeer beperkt is. Over het jaar 2003 is een bedrag van € 1,330 miljoen aan giften, collecten en legaten binnengekomen. In het verslagjaar 2002 bedroegen de inkomsten € 1,383 miljoen, zodat de daling van de inkomsten op ongeveer € 53.000, of 3,9 procent is uitgekomen. Onderstaande ontwikkeling van de baten uit fondsenwerving bij de stichting laat zien, dat de structurele giften en collecten in de afgelopen jaren slechts weinig maar wel gestaag zijn toegenomen. Deze ontwikkeling wijkt overigens nauwelijks af van de landelijke trend in fondsenwervend Nederland in de afgelopen jaren: een lage maar gestage groei van de inkomsten.

Baten uit fondsenwerving vanaf 1999 (in euro’s)

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000

van financiële middelen is gelukkig geen mensenwerk. Dat geeft dan ook vertrouwen voor de komende jaren. Jaren waarin de aanvragen voor zorg en hulpverlening aan onze broeders en zusters in Oost-Europa, onverminderd groot en urgent zullen blijven.

Bestedingen aan hulpverlening Stichting HOE streeft naar een evenwicht tussen de diverse hoofdvormen van hulpverlening. Versnippering en fragmentatie in de hulpverlening dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden, door slechts uitvoering te geven aan projecten met een structureel en planmatig karakter. Gelet op de ontwikkelingen in Oost-Europa zal het accent van de hulpverlening zich meer dan voorheen richten op de deelgebieden: structurele armoedebestrijding, kinderzorg, vorming, toerusting, lectuur, de opbouw van het christelijk onderwijs en noodhulp in crisissituaties en calamiteiten. De totale bestedingen bedroegen in 2003 € 1,276 miljoen en dit betekent een stijging van € 233.000 of 22% in vergelijking met het jaar 2002 (€ 1,042 miljoen). Deze stijging is overigens geheel toe te schrijven aan de uitgaven aan structurele hulpverlening. Ondanks een lichte terugval in de inkomsten zijn de bestedingen dus relatief zeer fors gestegen. Enerzijds is een verklaring daarvoor de gemaakte beleidskeuze om in 2003 voor een bedrag van € 90.000 in te teren op het vrij besteedbare vermogen. Anderzijds zijn de ‘giften in natura’ onder de bestedingen met bijna € 75.000 toegenomen ten opzichte van 2002. Onderstaand overzicht betreft de verantwoording van de bestede middelen naar soort hulpverlening

0 1999

2000

2001

2002

2003

Giften en collecten Giften in natura en legaten Kosovo-mailingsactie

De stichting heeft in 2003 weer een aantal nieuwe initiatieven ontplooid om de structurele giftenstroom op peil te kunnen houden. In dit verband noemen wij de start van het zogenoemde ‘familiefonds’, de ontwikkeling van een prachtige nieuwe internetsite en de start van een jongerencommissie. Laatstgenoemde initiatieven zijn een verdere aanzet om ons bij de fondsenwerving en werving van donateurs meer te richten op de jongeren. Het past het bestuur van de stichting om alle gevers en heel haar achterban opnieuw hartelijk en welgemeend te danken voor de vele gelden die de stichting in het afgelopen jaar mocht ontvangen. In dit alles mogen wij de trouw en weldadigheid van de Heere zien. Ook het werven

8

Doorsluisgelden (via werkgroepen) Diaconale hulp (w.o. gezinsadoptie) Kinderprojecten (w.o. adoptie en kindertehuizen) Materiële hulp (w.o. winterhulp en goederentransporten 2003) Lectuur, vorming en toerusting Onderwijsprojecten

Uitvoeringskosten (voorlichting, voorbereiding, coördinatie en uitvoeringskosten)

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

2003 € 36.987

2002 € 109.799

270.876

216.985

125.292

153.688

474.517

219.897

196.333 54.367

155.707 55.069

1.158.372

911.145

117.414

130.837

1.275.786 1.041.982


besteed 22% meer aan hulp Kostenontwikkeling De kosten eigen fondsenwerving bedroegen € 221.000 (2002: € 255.000), een daling van 13%. Als percentage van de baten eigen fondsenwerving zijn de kosten uitgekomen op 16,6% voor 2003 respectievelijk 18,4% voor het jaar 2002. Als beleidsdoelstelling hanteert de stichting het uitgangspunt, dat de kosten eigen fondsenwerving over gemiddeld drie jaren maximaal 20% mogen bedragen. Ondanks de voortdurende stijging en indexatie van de kosten is het opnieuw gelukt beduidend onder deze norm te blijven. De daling van de kosten is een combinatie van lagere kosten van de periodieke uitgaven ‘Helpende Handen en de Nieuwsbrief’, wat lagere advertentiekosten, alsmede wat lager uitgekomen personeelskosten. Een stringente kostenbeheersing is een belangrijk uitgangspunt van beleid. Bij een kleine organisatie als de HOE zijn de mogelijkheden daartoe echter beperkt en begrensd. Zonder de enthousiaste inzet van een groot aantal vrijwilligers bij de stichting zouden de reguliere kantoorkosten en kosten eigen organisatie jaarlijks op een fors hoger niveau uitkomen. Ook vanaf deze plaats willen wij alle vrijwilligers hiervoor graag eens in de spotlights zetten.

Inkomsten, kosten fondsenwerving en bestedingen aan hulpverlening (2003)

Verdeling bestedingen 2003 Uitvoeringskosten 9% Lectuur, toerusting 15% Onderwijsprojecten 4%

Doorsluisgelden 3%

Materiële hulp 38%

Diaconale hulp 21% Kinderprojecten 10%

Verdeling bestedingen 2002 Uitvoeringskosten 12% Lectuur, toerusting 15% Onderwijsprojecten 5%

Doorsluisgelden 11%

Materiële hulp 21%

Diaconale hulp 21% Kinderprojecten 15%

Toelichting Lectuur, toerusting e.d.: uitgeven van boeken, verspreiden van Bijbels, cursussen en conferenties, maar ook bijv. zomerkampen. Onderwijsprojecten: stimuleren ontwikkeling van het christelijk onderwijs d.m.v. ondersteuning bij renovatie en bouw van scholen, maar ook van cursussen. Diaconale hulp: plaatselijke projecten, die de zorg voor de armsten in de gemeente op het oog hebben. Dit kan d.m.v. thuiszorg, maar ook bevorderen landbouwopbrengsten. Kinderprojecten: projecten die tot doel hebben de opvang voor kinderen die in de knel komen, te verbeteren. Materiële hulp: ondersteuning bij renovatie van bijvoorbeeld gemeentezaaltjes of pastorieën en giften in natura. Doorsluisgelden: projecten die door plaatselijke werkgroepen worden uitgevoerd.

Tot besluit

Inkomsten Kosten fondsenwerving (16,6%) Besteed aan doelstelling

Inkomsten, kosten fondsenwerving en bestedingen aan hulpverlening (2002)

In het afgelopen jaar mocht de hulpverlening aan onze broeders en zusters in Oost-Europa worden gecontinueerd en zelfs uitgebreid. Uw betrokkenheid en ondersteuning in woord en daad is bijzonder bemoedigend en uw vrijgevigheid verrassend. Wij vragen u het werk van de stichting blijvend te gedenken en financieel te ondersteunen. Persoonlijk wil ik graag nog mijn dank uitspreken aan alle medewerkers van het HOE-kantoor in Barneveld voor hun inspanningen en toewijding in de afgelopen jaren. Mijn opvolger, de heer G. Molenaar, wens ik tenslotte veel wijsheid maar ook veel vreugde toe bij de nieuwe uitdagingen die de komende jaren ongetwijfeld op de stichting zullen afkomen.

J.P. Gooijer

Inkomsten Kosten fondsenwerving (18,4%) Besteed aan doelstelling

Voor een volledig inzicht in de financiële positie en de staat van baten en lasten dient dit verslag te worden gelegd naast het volledige verslag. Het volledige jaarverslag is op aanvraag op ons kantoor beschikbaar. Indien u nadere informatie wenst en/of graag een exemplaar van de jaarrekening 2003 wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met ons kantoor in Barneveld (telefoon: 0342 420 554 of info@hulpoosteuropa.nl).

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

9


Column

Coördinator Roemeense winterhulp:

‘Vader van wezen’ Het was een drukke week. De gezondheid van een paar meisjes uit het opvangproject vroeg om extra zorg. Maria (8), geboren met een ernstige hazenlip en aangezichtsmisvorming, ziet er bij een eerste aanblik afschrikwekkend uit. Haar intelligentie en zelfvertrouwen zijn de afgelopen jaren echter zodanig gestimuleerd, dat er een kind met een ijzersterk karakter tevoorschijn is gekomen. Een kind waaruit een prachtige volwassene kan groeien. Tijdenlang hield de professor van de kaakchirurgie-afdeling afstand. Uren werd er gewacht voor zijn spreekkamer, meerdere keren werd overlegd. Maar deze week was het ineens zover: Maria mocht opgenomen worden voor een operatie! De verwachtingen zijn hooggespannen. Mihaela is met haar acht jaren een klein kruimeltje, maar met een sterke wil. Dat heeft ze wel bewezen door, tegen de verwachting in, ineens te gaan lopen. Haar open ruggetje gaf zodanige verlammingen dat kruipen het enige mogelijke leek. Maar in een veilige omgeving, met vier andere kinderen die wel lopen, heeft ze ineens de smaak te pakken gekregen. Via het ziekenfonds hebben we gratis orthopedisch schoeisel bemachtigd. Maar van Roemeense makelij, zodat ze na een maand al onbruikbaar zijn. Het dagverblijf belde deze week op voor een gesprek over de aanschaf van goede, dure schoenen uit het buitenland. Mihaela’s dappere pogingen verdienen het! Dan hebben we nog de handenbinder Ana (7). Tweeënhalf jaar geleden kwam ze uit het kindertehuis met de mededeling dat er met haar niets aan de hand zou zijn. Maar inmiddels heeft haar probleemgedrag zulke agressieve vormen aangenomen, dat ze ter observatie opgenomen werd in de psychiatrische inrichting. Afgelopen week mocht ze naar huis. De diagnose: ernstige gedragsproblemen, ten gevolge van emotionele verwaarlozing. De behandeling: kalmeringsmiddelen en een zeer stabiele, liefdevolle omgeving. Een stabiele, liefdevolle omgeving. Het Roemeense personeel dat op dit project werkt, en de sponsors uit Nederland, doen er alles aan om dit te bewerkstelligen. En dan, aan het einde van die drukke week vol zorg voor drie verlaten kinderen, zomaar een klein berichtje in de plaatselijke krant: ‘Op één dag zes pasgeboren baby’s achtergelaten in de kraamkliniek’. Een stabiele, liefdevolle omgeving, dat is wat ook deze kinderen nodig hebben. Maar wie heeft de energie en het geld om hen dat te bieden? Hoeveel toekomstig leed gaat er achter deze paar zinnen schuil? Een project met vijf kinderen lijkt dweilen met de kraan open… De Bijbel geeft perspectief. God maakt Zich bekend als de ‘Vader van wezen’ die ‘recht doet aan de wees en verdrukte’ (Ps.68:6/10:18). Dat geeft hoop voor al deze beschadigde kinderen. En veel werk voor ons, Zijn vertegenwoordigers op aarde.

Elles en Erica Stichting Izvor in Iasi-Roemenië, opgericht door Erica Hijkoop en Elles van der Beek, heeft momenteel dertien projecten onder haar hoede. Stichting HOE voorziet sinds 2001 in de exploitatiekosten van het opvangproject voor vijf verlaten, gehandicapte meisjes.

10

‘We zijn zeer “We zijn zeer dankbaar voor de gulheid van de mensen in Nederland en we bidden en hopen dat de genade van de Heere hun leven zal vullen.” Dat schrijft Daniël Draghici, coördinator van de Roemeense winterhulp ons en wij geven zijn woorden graag aan u door. Ook wij willen u hartelijk danken voor uw gift(en) de afgelopen maanden.

We zijn heel blij dat de Heere u de mogelijkheden en de bereidheid gaf om het werk te steunen dat wij als stichting ten dienste van de naaste mogen verrichten. Zonder uw bijdrage(n) hadden we onze geplande activiteiten in OostEuropa niet kunnen realiseren. Velen van u ondersteunden een specifiek doel. In een overzicht is te zien welke projecten, die eerder als speerpuntactie of klein project onder uw aandacht zijn gebracht, inmiddels mede dankzij uw bijdragen gerealiseerd zijn. Er is ook nog een aantal doelen waarvoor het geplande bedrag nog niet is gehaald.

Winterhulp In de wintermaanden was er € 112.000,- beschikbaar voor de hulp aan de allerarmsten in Oekraïne (€ 10.000,-), Roemenië (€ 52.000), Slowakije (€ 10.000,-), Bosnië (€ 3.200,-), Polen (€ 5.600,-), Hongarije (€ 6.800,-), Servië (€ 17.600,-) en Kroatië (€ 6.800,-). Van coördinator Daniël Draghici ontvingen we de volgende bedankbrief voor de hulp aan gezinnen in Roemenië: ”Met blijdschap en vreugde danken we u in de naam van onze Heer Jezus Christus, de diaconale teams en de oudsten van onze kerk voor de financiële hulp die u ons in de wintermaanden gaf. Veel oude mensen en zigeunergemeenten konden de hulp goed gebruiken. Onze harten zijn vol dankbaarheid voor de bijdragen die u gezonden heeft sinds december 2003. Deze mensen zullen nooit het gezicht van hun ondersteuners uit Holland zien, maar veel gebeden van de geholpen mensen zijn opgezonden naar de hemel. Ze hebben te maken gehad met een lange winter, met lage temperaturen en stijging van de voedselprijs. De hulp maakte het de mensen wel iets gemakkelijker. De bijdragen uit Nederland werden ook gebruikt om medicijnen en brandstof voor de kachel te kopen. Sinds december 2003 heb ik vele mensen in Boekarest en omgeving bezocht en ik zag blijde gezichten, verbaasde men-

Helpende Handen nummer 1, juni 2004


dankbaar voor uw gulheid’ De actie voor de aankoop van een auto voor een predikantenechtpaar in Gerjen (Hongarije) bracht ruim € 5.000,op. Met dit bedrag kon de dominee een nieuwe auto aanschaffen (zie foto onder). Voor het werk van evangelist Gerrit Steenbergen in Roemenië ontvingen we € 2.296,56. Het werk kan blijven doorgaan, maar extra inkomsten zijn niet overbodig. Graag vragen we om uw bijdrage voor dit belangrijke werk. Vermeld bij uw gift ‘Werk Gerrit Steenbergen’. De zigeunerkleuterschool in vluchtelingenkamp ‘Bangladesh’ (Servië) heeft € 800,- aan giften gekregen. We zoeken nog sponsors voor € 1.200,-. Giften graag onder vermelding van ‘School Bangladesh’. sen en mensen met tranen in hun ogen. Met name ouderen hadden de hoop verloren dat het beter met hen zou gaan. Hun hopeloze leven werd onderbroken door uw blijk van liefde voor hen. Deze hulp heeft veel gevraagd van de diaconale teams. Er zijn namelijk veel hulpeloze mensen in onze kerk en de diaconale teams verzetten veel werk, zonder dat de kerk bij kon dragen. We zijn zeer dankbaar voor de gulheid van de mensen in Nederland en we bidden en hopen dat de genade van de Heere hun leven zal vullen. In naam van de diaconale teams groeten we u met een christelijke groet.”

Zomerkampen Voor de organisatie van zomer- en evangelisatiekampen in Oost-Europa is een bedrag van € 6.973,93 binnengekomen. Dit wordt besteed aan kampen in Hongarije, Oekraïne, Roemenië en Slowakije. Omdat deze actie nog niet is afgerond, zullen we u in de volgende Helpende Handen (decembernummer) verder informeren.

€ € € € € € € € € € € €

Zangbundels voor zigeuners Traktaatjes voor zigeuners HOE-familiefonds Protestants Missiologisch Instituut (PMTI) in Boedapest Gehandicaptencatechisatie in Roemenië Kindertehuis in Nyiregyháza (Hongarije) Schoolpakketten Christelijke school in Dolny Stál (Slowakije) Christelijke school in Roznava (Slowakije) Verbouwing pastorie Füzesabony (Hongarije) Reparatie zigeunerhuisjes in Oost-Roemenië Uitgave van een Hongaarstalig Commentaar op de Heidelbergse Catechismus Nieuwe bus Pools evangelistenechtpaar Ziekenzorg in Roemenië Kerkbouw Roemenië Radio-evangelisatie in Armenië

€ 320,€ 152,50 € 1.634,15 € 1.567,84

In april zijn we gestart met de actie ‘Kinderhulp’. Op 30 april stond er € 1.448,50 op de bank. In dit nummer van Helpende Handen zetten we deze actie voort (zie pagina 4/5).

Kleine projecten Voor Bijbels is er € 1.765,- binnengekomen. Hiermee kunnen we 252 Bijbels kopen. Het streefbedrag voor dit jaar is € 3.000,-. Daarmee kunnen we 400 Bijbels aanschaffen en doorgeven. Helpt u mee? Vermeld dan bij uw gift ‘Bijbels’. Voor thuiszorg in Oradea (Roemenië) kwam de afgelopen periode € 985,66 binnen. We hebben voor dit jaar nog ruim € 4.000,- nodig. Wilt u dit project ondersteunen? Graag! Vermeld bij uw gift ‘Thuiszorg Oradea’.

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

126,50 10,1.637,9.000,5.310,90 4.237,05 913,58 500,1.500,37,330,0,-

11


Kleine projecten

Wie helpt niertransplantatie financieren? In 47 gemeenten in Roemenië is gecollecteerd voor nierpatiënt Pál Kóvacs. De gemeenteleden brachten samen 180 miljoen lei (bijna € 5.000,-) op. Pál Kóvacs is 33 jaar en studeerde elektrotechniek toen hij nierproblemen kreeg. Van zijn moeder Marika kreeg hij een nier die helaas na elf maanden is afgestorven. Nu stelt zijn broer een nier ter beschikking. Dankzij de bemiddeling van een predikant zal de operatie in Boedapest plaatsvinden. Op dit moment gaat Pál driemaal per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Hij moet er ’s morgens om 6 uur zijn. Omdat er eenmaal een tussentijd is van twee dagen heeft hij in ieder geval eens per week een hele beroerde dag. De vader van Pál is vorig jaar overleden. Zijn oma woont ook in op het appartement in Oradea. Hoewel van katholieke afkomst gaan ze bij de hervormde predikant Farkas Antal naar de kerk. Ze hebben in hun zorgen geleerd wat de kracht van het gebed is. Na het overlijden van vader bekroop hun de gedachte: dit is het einde. Maar ze mochten ervaren dat God weer leven geeft. Hij toont aan dat Hij door wil gaan met deze familie. Als ze in de gelegenheid zijn, gaan ze naar het naburige Santion naar de kerk waar ze ervaren dat de Heere ook tegen hen spreekt. Pál hoopt na de operatie weer zover te komen dat hij zijn studie kan afmaken. Ds. Csomay Arpád uit Santion heeft Stichting Hulp OostEuropa gesmeekt mee te helpen in deze zeer moeilijke zaak. Voor ons betekent dit dat er € 10.000,- bijeengebracht moet worden. Zijn wij als westerlingen niet veel meer in de gelegenheid financieel te helpen dan onze Roemeense broeders en zusters? Help Pál Kóvacs en maak uw gift over op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Niertransplantatie’.

Geef daklozen te eten Stichting Ecclesia Mater vangt daklozen uit Oradea op. Er staan ongeveer zevenduizend daklozen in Oradea geregistreerd waarvan er in het centrum gemiddeld vijftig per nacht slapen. Twee sociaalwerkers van Ecclesia Mater helpen bij het invullen van formulieren, bij het zoeken van een baan, het regelen van medische hulp of het aanvragen van een uitkering. Daarnaast zijn er nog twee schoonmakers en vier wakers in dienst. Ze worden betaald door de burgerlijke overheid. Een overnachting kost de daklozen ongeveer 40 eurocent per nacht. De maaltijd is voor hen gratis, maar kost € 20,per maand per persoon. Ecclesia Mater heeft € 1.000,per maand nodig om de vele maaltijden te kunnen verstrekken. Help mee en laat deze daklozen niet in de kou staan! Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Maaltijden daklozen’.

12

Wie helpt gezin aan wooncontainer? Acute hulp is nodig bij het voorkomen van een huisuitzetting van een Roemeens gezin met vijf kinderen. Het huis waar het gezin nu woont, staat op instorten. Voor het opknappen ervan is geen geld. Er is een wooncontainer (64 m 2) beschikbaar en de burgemeester van het dorpje Iney is bereid 1.000 m 2 grond te geven. Het kost € 2.000,0om de container te verbouwen tot een ‘woning’ met ramen, deuren en isolatie. Wie helpt deze mensen aan een dak boven hun hoofd? Giften kunnen worden opgemaakt naar giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Wooncontainer’.

Helpende Handen nummer 1, juni 2004


Uitgeverij Koinonia Publisher in Cluj (Roemenië) wil een Hongaarstalig commentaar op de Heidelbergse catechismus uitgeven. Volgens de uitgever is de Heidelberger een belangrijk leerdocument voor jongeren en ouderen om Gods openbaring te kunnen interpreteren. De taal van de catechismus is gedateerd en de jongeren en ouderen kunnen deze wel uit het hoofd leren, maar begrijpen die onvoldoende. Koinonia heeft nu twaalf theologen uit Roemenië, Hongarije, Slowakije, Frankrijk, Engeland en Nederland gevraagd een commentaar op de Heidelbergse catechismus te schrijven. Vanuit Nederland zal ds. H. van den Belt zijn bijdrage leveren. De editie van Koinonia zal alle vragen en antwoorden bevatten, voorzien van een soort kanttekeningen. Er is € 5.100,- nodig om deze uitgave mogelijk te maken. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Catechismus’.

Ondersteun Servische predikantsgezinnen Servië, een land dat niet meer in de aandachtssfeer ligt van het grote nieuws. Maar er zijn nog wel grote problemen als gevolg van het regime van Milosovic. Er heerst veel werkloosheid waardoor gezinnen in moeilijke situaties terechtkomen. Predikanten mogen dan wel hun ambt vervullen, maar hun inkomen staat niet in verhouding tot wat er nodig is voor hun gezin. Via de predikanten blijven we op de hoogte van het wel en wee in de gemeenten en de wensen die er zowel bij hen als in de gemeenten zijn. Tijdens deze bezoeken blijkt hoe pijnlijk de economische situatie voor de predikantsgezinnen is. De bijdragen worden afgestemd op de gezinssituatie. Gemiddeld € 200,- voor acht predikantsgezinnen. Help mee en stort uw gift op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Predikanten Servië’.

Studiecentrum voor zigeuners in Csonkapapi In samenwerking met de Hongaarse Hervormde synode in Oekraïne is het plan ontstaan om een studiecentrum op te richten waar zigeuners opgeleid worden tot missionaire werkers. Vorig jaar is een oud gebouw in Csonkapapi, het voormalige directiegebouw van een staatsboerderij, aangeschaft. De verbouwingswerkzaamheden zijn in volle gang. Vorig jaar zijn tijdens de zomermaanden vier jeugdkampen

voor in totaal 198 jongeren georganiseerd rond dit centrum. Om het gebouw volledig geschikt te maken is nog veel geld nodig. Onze stichting wil de bouwwerkzaamheden ondersteunen met een bedrag van € 3.000,-. Helpt u mee dit belangrijke werk onder zigeuners mogelijk te maken? Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Bouw studiecentrum’.

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

13

Kleine projecten

Commentaar op catechismus


Wij bedanken…

Zegveld

Hoevelaken

School spaart voor school

Collecte

Van de Joraischool uit Zegveld kregen we € 1.500,-. Zij ‘adopteren’ de christelijke school in Roznáva.

De school Schimmelpenninck uit Hoevelaken schonk ons € 282,03.

Veenendaal Anna Paulowna Spaarpot catechesegroep De catechesegroep in de Wieringerwaard spaarde afgelopen winter een bedrag van € 45,50 bij elkaar voor zomerkampen.

Bedrijfsgift Van Alphacon Automatisering kwam een gift binnen van € 2.500,- die ze bestemde voor voedselhulp.

Ouddorp (ZH) Collecte weeksluitingen

Zoetermeer Gift voor kindertehuis Oekraïne De fam. N.N. uit Z. maakte een gift over van € 210,- bestemd voor een kindertehuis in Oekraïne.

De collecte tijdens de weeksluitingen in Zorgcentrum De Vliedberg waren bestemd voor het werk van stichting HOE en heeft in totaal € 49,80 opgebracht.

Collecte Tijdens de Bijbellezing werd er gecollecteerd voor Stichting Hulp Oost-Europa. Er werd een bedrag van € 407,08 opgehaald.

Waarder Jubileumgift Goudriaan Beheer B.V. uit Waarder bestemde haar jubileumgift van € 750,voor Gerrit en Elly Steenbergen, die als evangelistenechtpaar werkzaam zijn in Roemenië.

Collecte bijbelkring De bijbelkring van de hervormde wijkgemeente Pniël heeft € 55,60 opgebracht en naar ons overgemaakt.

Gift van basisschool De Fontein Het zendingsgeld wat de kinderen van basisschool De Fontein uit Harderwijk wekelijks bijeenbrachten, wordt gedeeltelijk bestemd voor een kleuterschool in Pacir en gedeeltelijk voor het algemeen fonds van stichting HOE. Het totaalbedrag is € 2.300,-.

Puddingbroodjesactie jeugdvereniging De jeugdvereniging ‘Hebt dan de Waarheid en de Vrede lief’ schonk ons € 659,31 met bestemming: evangelisatie- en zomerkampen in Oost-Europa.

Huizen N.N. maakte een gift uit dankbaarheid over van € 250,- voor maaltijden in Zauan.

Gorinchem

Collecte Tijdens een zangavond werd er gecollecteerd voor Stichting HOE. Dat bracht € 745,84 op.

Kampen

Collecte kerstviering en zendingsgelden De Wegwijzer uit Oosterwolde heeft binnen korte tijd twee keer een bedrag overgemaakt, zijnde het collectegeld van de kerstviering € 435,41 en zendingsgelden € 500,-.

Jubileumgift De kerkcommissie Nederlandse hervormde jeugd vierde haar 75-jarig jubileum en bestemde de opbrengst voor Firesz Kosice. Het bedrag is € 1.264,90.

Bijdrage voor Talentom De scholen met de Bijbel uit GrootAmmers maakten € 400,- naar ons over voor gehandicaptenevangelisatie dat Stichting Talentom in Roemenië organiseert.

Stolwijk N.N. uit S. maakte tien gezinnen blij met een voedselpakket voor een totaalbedrag van € 175,-.

Oldebroek Het Van Rootselaarfonds bestemde € 3.000,- voor stichting HOE.

Naarden € 400,- voor HOE De Jacobus-Albert Stichting verraste ons met een gift van € 400,-.

Hendrik Ido Ambacht VUT N.N. uit H.I.A hield een afscheidsreceptie omdat hij met de VUT ging. Het totale cadeaubedrag (€ 750,-) werd bestemd voor project Bene (Hulp Oekraïne).

Bijdrage van school De Gomarusschool uit Gorinchem maakte € 2.124,09 over.

Oosterwolde Nijkerk

Groot-Ammers

Gift

Putten

Gift uit dankbaarheid

Harderwijk

Mannenvereniging Mannenvereniging Calvijn vierde haar 75-jarig jubileum. Voor haar reden om het geld dat ze ontving te bestemmen voor stichting HOE. Het bedrag is € 250,-.

10 Voedselpakketten

Zeist Kampen

Hilversum

Hulshorst € 5.000,- voor HOE Een bouwbedrijf uit Hulshorst schonk ons een mooi bedrag van € 5.000,-.

Veenendaal Schoolpakketten De stichting Bevordering Hervormd Onderwijs verraste ons met een gift van € 1.200,-. Hiermee kunnen honderd kinderen worden blij gemaakt!

Meppel Evangelisatiewerk fam. Steenbergen C.M.S. Meppel maakte ons blij met een gift van € 3.150,- bestemd voor de familie Steenbergen, die als evangelistenechtpaar werkzaam is in Roemenië.

Maurik Ede

Utrecht

Gift

Huwelijkscollecte

We kregen een gift van € 50,- van handwerkclub ‘Rondom de Oude Kerk’ uit Ede.

14

De collecte van een trouwdienst in de Jacobikerk van Utrecht bracht € 186,05 op voor stichting HOE.

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

Geef ze te eten De familie N. schonk ons € 250,n.a.v. Dankdag. Dit is bestemd voor de winterhulpactie ’Geef ze te eten’.


Puzzel Vind de woorden over kinderhulp In Oost-Europa leven heel veel kinderen. Ongeveer tienduizend van hen hebben het niet leuk thuis, omdat er problemen zijn. De situatie thuis is erg slecht, zodat deze kinderen op straat terechtkomen. Overdag proberen ze wat te ‘verdienen’ door te bedelen of te stelen. ’s Nachts slapen ze in parken of zelfs in riolen. Als dat nu eens met jou gebeurde… Daar moet je toch niet aan denken?

In onderstaande puzzel zie je twaalf figuren. In elk figuur staat een woord, maar de letters staan door elkaar. Probeer er een goed woord van te maken. Soms kun je één of meer letters twee keer gebruiken. Als je het goed hebt gedaan, weet je welke problemen de kinderen thuis hebben, wat voor soort kinderen in een kindertehuis worden opgenomen en wat er door het tehuis met deze kinderen gebeurt. De oplossing mag je sturen naar Stichting Hulp OostEuropa, Postbus 455, 2770 AL, Barneveld. Zet je naam, adres en leeftijd er ook bij. We zijn benieuwd!

Stichting Hulp Oost-Europa heeft projecten opgezet om deze kinderen te helpen. Zo worden er bijvoorbeeld kindertehuizen in Roemenië en Oekraïne ondersteund. G

V

O N

D T S E 12 S L J P L EE I 11 G Z

N

E

P

O

P SA 2 L T S A LA E R S F D V

A

U R

D A

L

R O

L A

L O

I H 8

D

3

F

4

I

S

9 C D

D

N

Beste puzzelaars,

E

E

E

M 10

I

1 P

E G N I

E O

I

Z

A T O S

Hoevelaken Bijbels Oost-Europa Voor Bijbels in Oost-Europa maakte mevrouw N.N. uit Hoevelaken een bedrag over van € 700,-.

Hoornaar

E G T S

M

M O

T

K

E

5

W E K N

6

Y

de oplossing van de puzzel in Helpende Handen nr. 3, december 2003, was: ‘Geef warmte en voedsel’. Prijswinnaars december: • William Kos uit Huizen, 8 jaar • Maaike Daudey uit ’s-Gravenzande, 7 jaar • Marleen Meijer uit Oudekerk a.d. IJssel, 12 jaar Van harte gefeliciteerd!

7

Oude ansichten brengen € 1.000,- op Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van vóór 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521 232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420 554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl

Gift voor bijbelwerk E. Kuyt Een school uit Hoornaar maakte € 100,- over voor Bijbels.

Oude ansichtkaarten leveren soms veel geld op, zoals ook nu weer blijkt. Maar liefst € 1.000,- leverde de verkoop deze keer op. De bijdragen kwamen van:

Nijkerk Gift De Ichthusschool uit Nijkerk gaf ons € 15,- met de omschrijving: Gift Gerco.

Sliedrecht Winterhulp Van de Stichting Kringloop Centrum kwam een gift binnen van € 450,die ze heeft bestemd voor de winterhulpactie.

Dhr. J. O. ’t H. uit H. Dhr. C. V. uit Z. NN uit Z. Fam. B. uit V. Fam. H. uit IJ. Eigen verkoop

€ € € € € €

Totaal

€ 1.000,-

15,240,25,10,15,695,-

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

15


Diaconale hulp op menselijke maat

Doe mee met het HOE-familiefonds De bus niet kunnen betalen om naar het ziekenhuis te gaan. Dringend medicijnen nodig hebben, maar je eigen bijdrage niet kunnen betalen. Bijna niet meer kunnen lezen, maar geen geld voor een bril hebben. Je ontspoorde familielid in de gevangenis willen opzoeken, maar geen reisgeld hebben om er heen te gaan.

‘Geen geld’: twee woorden die voor heel veel beperkingen zorgen. Zeker in Oost-Europa. Stichting Hulp Oost-Europa wil graag ook in deze individuele noodsituaties de helpende hand kunnen bieden. Hulpverlening op menselijke maat, via kerkelijke gemeenten en predikanten. Om deze diaconale hulp op menselijke maat te kunnen geven, heeft stichting Hulp Oost-Europa een speciaal fonds opgericht: het HOE-familiefonds. Vanuit dit fonds wordt onder meer in schrijnende situaties hulp geboden. Diaconale hulp aan de allerarmsten: een belangrijke opdracht. Kerkelijke gemeenten en diaconale organisaties in OostEuropa hebben meestal geen of te weinig financiële middelen om deze mensen te helpen. Mede daarom heeft stichting Hulp Oost-Europa het HOE-familiefonds opgericht, van waaruit individuele hulp betaald kan worden.

Projecten die uw steun verdienen

Als u participeert in dit familiefonds, geeft u niet voor een specifiek project, maar is uw bijdrage beschikbaar voor directe hulp in individuele schrijnende gevallen. Hoe kunt

u participeren? Door via automatische incasso minimaal € 5 per maand te storten in het HOE-familiefonds bent u deelnemer. Meer mag vanzelfsprekend ook. Aanmelden kan met de antwoordkaart die in dit blad is opgenomen. Als begunstiger van het fonds wordt u jaarlijks op de hoogte gehouden van de verleende hulp. Participeer in het HOE-familiefonds voor hulpverlening op menselijke maat.

Geef een (kinder)bijbel De vraag naar (kinder)bijbels is in Oost-Europa nog steeds heel groot. Eén Bijbel kost € 7,-. Stichting Hulp Oost-Europa wil in 2004 ten minste 1.000 Bijbels geven aan mensen die deze zelf niet kunnen kopen. Hoeveel Bijbels geeft u weg?

Evangeliseer eens in Armenië Evangeliseren is niet eenvoudig in Armenië. Maar er is één unieke mogelijkheid: evangeliseren via de ether. Met radio-uitzendingen kunnen velen bereikt worden. Voor € 35,- maakt u een uitzending mogelijk. Neemt u een uitzending voor uw rekening?

Ja, ik machtig stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld om tot wederopzegging via automatische incasso € ……… per maand van mijn rekening af te schrijven voor: (Kinder)bijbels Radio-uitzendingen Waar meest nodig… HOE-familiefonds Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoon:

Wilt u een van deze projecten maandelijks steunen via automatische

E-mail:

incasso? Vul dan de bon in en stuur die naar stichting Hulp Oost-Europa, Antwoordnummer 1055, 3770 VB Barneveld. Postzegel niet nodig.

Bank-/gironummer: Datum:

Een eenmalige gift is ook welkom. Het gironummer van de stichting is 8887. Vermeld wel voor welk project u geeft.

16

Handtekening:

Helpende Handen nummer 1, juni 2004

HH_2004_1  

Roemeense coördinator: ‘We zijn zeer dankbaar voor uw gulheid’ Help kinderen aan onderdak STICHTING HULP OOST-EUROPA Jaarverslagen 2003 Oog...

HH_2004_1  

Roemeense coördinator: ‘We zijn zeer dankbaar voor uw gulheid’ Help kinderen aan onderdak STICHTING HULP OOST-EUROPA Jaarverslagen 2003 Oog...

Advertisement