__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

20

Tekst: Elvi van Wijk Fotografie: Christiaan Peelen

Nieuw! Hulphonden ondersteunen bij leren lezen Voor veel kinderen is leren lezen al moeilijk genoeg. Helemaal lastig wordt het als een kind erg bang is om fouten te maken bij het hardop lezen. Bijvoorbeeld uit angst uitgelachen te worden door andere kinderen. Omdat honden niet oordelen, draagt voorlezen

bereiken.” Volgens Coosje van der Pol van de

aan honden bij aan het leesplezier en zelfvertrou-

Bibliotheek Midden-Brabant, geloven kinderen in

wen en daardoor de leesvaardigheid van kinde-

groep drie, vier of vijf dat de hond luistert. “Hier

ren. Reden voor Bibliotheek Midden-Brabant om

wordt ook in therapeutische gesprekken gebruik

te onderzoeken hoe je dit professioneel opzet.

van gemaakt, als kinderen hun verhaal doen aan

“Het invullen van deze hulpvraag van kinderen

knuffels. Dat is voor hen vaak makkelijker dan

past goed bij Hulphond Nederland”, aldus Jessica

met volwassenen of andere kinderen te praten.

van den Hurk, manager Research & Development

De voorleeshond is er bovendien op getraind

bij Hulphond Nederland. Ze is er trots op dat

aandachtig naar het kind te luisteren en mee te

de bibliotheek haar organisatie als geschikte en

kijken als hij of zij iets aanwijst in een boek. Voor

professionele partner ziet in dit voorleesproject.

oudere kinderen kan het om andere redenen een

“Onze samenwerking sluit goed aan bij de missie

meer motiverende oefensituatie zijn dan bijvoor-

van ons Expertisecentrum; het mobiliseren van

beeld remedial teaching. Remedial Teaching (RT)

expertise om een specifieke doelgroep beter te

wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis.

556 miljoen euro Als programmamaker Lezen en Literatuur is het Van der Pol’s rol om te ondersteunen dat mensen meer en beter lezen. Niet geheel onbelangrijk, gezien het probleem van laaggeletterdheid in Nederland. Eén op de negen mensen tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen Nederlanders. Mensen die laaggeletterd zijn hebben grote moeite met lezen en schrijven en met het begrijpen en toepassen van informatie. Dat hindert ze bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, zoals die voor de zorgtoeslag en kinderopvang, en bij het begrijpen van gezondheid-

Profile for Hulphond Nederland

Hulphond Magazine - editie 2 2016  

Hulphond Magazine - editie 2 2016  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded