Hulphond Magazine - editie 1 2017

Page 14

14

Tekst: Elvi van Wijk Fotografie: Maaike van den Brink

Een dag op pad met...

Sandra Huisman Puppy nummer 1 wordt losgelaten in de hal van het huis waar ze haar eerste zes weken heeft doorgebracht. De blonde Labrador pup is hier nog nooit geweest. Sandra Huisman, verantwoordelijk voor de inkoop van pups bij Hulphond Nederland, kan zo goed zien hoe ze reageert op nieuwe omstandigheden. “Om hulphond te worden, is het vooral belangrijk dat de pup stabiel is en wil samenwerken: éérst met mij en later met de cliënt.” Sandra bekijkt die middag nog een pup. “Een blij

zich een beeld van de fokker en van de gezond-

ei, maar net iets te zelfstandig en te druk voor een

heid en karakters van de (groot)ouderdieren. “Ik

hulphond.” Dus is het op naar de volgende fokker.

kijk dan naar het gedrag en leefsituatie van de

Sandra moet maar liefst 135 pups kopen in een

ouderdieren. Ook de omstandigheden waarin de

jaar. Niet voor niets zit ze vaak al om halfzeven ’s

pups opgroeien, zijn belangrijk. In de eerste we-

ochtends in de auto. Sandra: “We hanteren scher-

ken worden de meeste verbindingen in het hoofd

pe criteria. Soms vallen honden af om gezond-

aangelegd. Als je dat niet goed begeleidt en de

heids- of gedragsredenen. Hierbij kun je bijvoor-

pup niet genoeg in aanraking komt met prikkels,

beeld denken aan elleboog- of heupproblemen,

worden deze verbindingen niet goed aangelegd

angst en agressie.”

en kan een hond het leven minder goed aan. Een

“Om hulphond te worden, is het vooral belangrijk dat de pup stabiel is en wil samenwerken: éérst met mij en later met de cliënt.”

hulphond moet meer dan dat kunnen: hij of zij moet ook het leven van de cliënt helpen dragen en het nog leuk vinden ook!”

Geknuffeld worden De pups ziet Sandra voor het eerst met vier

Sandra zoekt pups via een breed netwerk van

weken. Ze bekijkt dan wat voor nest het is, hoe de

fokkers. Tijdens een intakegesprek vormt Sandra

pups erbij liggen en of ze goed worden gesociali-