Page 1

komplex školských staveb Černá louka


š i rš í vztah y ............................ 1 - 4 řeš en í ú zem í ............................ 5 - 10 ko n cept ............................ 11 - 12 s i tu ace areál u ............................ 13 - 14 vi zu al i zace ............................ 15 - 18 řezy ............................ 19 - 24 o bj ekt š ko l y ............................ 25 - 32 o bj ekt těl o cvi čn y ............................ 33 - 36 o bj ekt š ko l ky ............................ 37 - 40 tech n o l o g i cká s tu di e ........................... . 41 - 46 po h l edy ........................... . 47 - 52


poloha mě s t o x k ra j i n a Hlavní řeka protekajicí Ostravou - řeka Ostravice vytváří hranici mezi městem a krajinou. Ta by však neměla být bariérou, naopak by měla vytvářet jakousi bránu do krajiny. Dnes je tomu spíše naopak. Z východní strany je řeka z velké části odříznuta od okolí vysokorychlostní silnicí II/477. A ze strany západní jsou to železnice - v oblasti Dolních Vítkovic a opěrné zdi v centru, které brání v přístupu k řece. Řeka ve městě by měla býti prvkem, který člověka přitahuje a vyzývá jej k pobytu, odpočinutí a hrám. A proto je mým cílem takto přistupovat k řece Ostravici - vytvořit atraktivní nábřeží a přiblížit město k němu.

1-2


MĚSTO TROJHALÍ

CENTRUM MĚSTA KOMENSKÉHO SADY ČERNÁ LOUKA

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD

KRAJINA


širší vztahy m 1: 2000 Uzemí Černé louky jsem ponechala dle vítězného návrhu ateliéru Maxwan. Komplex školských staveb jsem umístila na sousední parcelu, kdy dle územní studie zpracované ÚHA Ostrava respektuji zavedení tramvajové linky směrem k trojhalí (území Nová karolina). Vznikne tak nová městská třída, spojnice mezi Novou Karolinou a Černou loukou.

3-4


náměstí

kulturní okrsek Černá louka


řešení území

Ve svém návrhu jsem se rozhodla spojit bydlení a školy dohromady, jelikož mají hodně společného. Uzemí se nachází mezi městskou třídou a řekou, takže tvoří přechod mezi rušným a klidovým prostředím. Zastavbu tvoří jednotlivé bloky pro bydlení. Umístěním školských staveb dojde k větší rozmanitosti celku. Tato kombinace je vhodná pro využívání území během dne. Dopoledne, kdy jsou residenti v práci, uzemí je prázdné, mohou venkovní prostory sloužit školám a v odpoledních hodinách tomu bude naopak. Navíc bude budova školy obsahovat další veřejné funkce jako je knihovna, tělocvična, kavárna, které budou sloužit jak residentům tak i veřejnosti.

5-6


bydlení

FUNKCE

škola

ROZŠÍŘENÍ NÁBŘEŽÍ / PROSTUPNOST

SITUACE


situace m 1: 2000 Komplex škol tvoří 3 objekty. Škola, tělocvična a školka. Škola je umístěna nejblíže k centru. Hlavní vstup je z městské třídy, nedaleko zástavky tramvaje a trolejbusu. Objekty tělocvičny a školky jsou potom blíže k řece, kvůli vyšší potřebě propojení s venkovními prostory.

7-8


IV.

IV.

III. škola

I.

I. tělocvična

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

školka


doprava m 1: 2000

komunikace městské třídy C1 obslužná komunikace třídy C2 komunikace obytné zóny D1 tramvaj trolejbus rekreační stezka

9 - 10


IV.

IV.

III. škola

I.

I. tělocvična

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

školka


bydlení

škola

kultura

koncept

město

město

nábřeží

nábřeží

11 - 12


PARCELA

MĚSTO / ŘEKA

TĚLOCVIČNA

Prvním krokem bylo doplnění městské struktury a tím zdůraznění soliterní zástavby kulturní louky. Zvolená parcela pro komplex školských staveb se nachází mezi kulturní loukou a bydlením.

Komplex tvoří 3 objekty - škola, tělocvična a škola, které se otevírají a přibližují směrem k nábřeží. Na druhou stranu se i nábřeží přibližuje ke školám a zeleň se propisuje až do školního dvora.

Objekt tělocvičny je jedním patrem v podzemí a nadzemní podlaží je propojeno se školou. Díky tomuto napojení vzniká uzavřenější školský dvůr, který je odcloněn od tramvaje a rozevírá se směrem k řece. Na střeše propojovacího krčku je terasa, přístupná z 2.np.

ŠKOLA

ŠKOLKA

KOMUNIKAČNÍ OSY

V objektu školy je umístěno 13 tříd. Třídy jsou rozděleny dle věkových kategorií, kdy nejmladší jsou v 1.np a nejstarší žáci jsou v 3. np, kde jsou umístěny i další specializované učebny. Hlavní komunikační schodiště je uprostřed dispozice a je prosvětleno střešním světlíkem.

Součástí objektu školky je předzahrádka, krytá terasa a zahrada. Část objektu je převyšená a slouží jako klidová místnost pro odpočinek a spaní dětí.

Celý komplex neustále sleduje hlavní komunikační osu od městské třídy směrem k řece, na kterou se jednotlivé objekty vážou. Vytvořený dvůr slouží všem 3 objektům, avšak provoz jednotlivých objektů funguje samostatně a může tak být dle daných potřeb využíván různě.


situace areรกlu m 1: 500

13 - 14


školní dvůr


pohled na vstup do dvora a hlavní vstup do školky

17 - 18


hlavní vstup do školy kavárna pro veřejnost


ŘEZ AA’ 1:400 1 2

5

10

20

19 - 20


řez územím m 1:400


ŘEZ AA’ 1:400 1 2

5

10

20

21 - 22


řez m 1:250 škola_tělocvična


ŘEZ AA’ 1:400 1 2

5

10

20

23 - 24


řez m 1:250 škola_školka


PROVOZ

PROSTORY PRO DĚTI

Hlavní komunikační jádro je uprostřed dispozice, a také na hlavní komunikační ose - hlavní vstup -> školní dvůr -> až k řece. V rozích na konci chodby jsou uniková schodiště. A opakujicí se hygienické zázemí pro celé patro se záchody jak pro děti, tak učitelé a úklidovou komorou. Prostory kolem jsou tak variabilní.

Jednotlivé třídy jsou vertikálně rozděleny dle věkových kategorií dětí. Veškeré kmenové učebny jsou orientovány na jih. Prostorná pobytová chodba, podél které jsou umístěna respiria - pro různé druhy aktivit. Nejvíce je jich v 1.np, kde se nachází nejmladší děti a mají největší potřebu různorodých aktivit. V jednom respiu jsou umístěny pingpongové stoly, v druhém počítače a v třetím fatboye pro odpočinek. Výuka tak může probíhat i v těchto prostorách. V 2. podlaží jsou dvě respiria a v 3. už jen jedno.

informatika/ multimédia

přírodní vědy

šatna

kultura/ umění

lyceum

šatna venkovní terasa

2. stupeň

hlavní vstup z města šatna tělocvična

vstup na dvůr

1. stupeň

25 - 26


PROSTORY PRO UČITELÉ

SPOLEČNÉ PROSTORY

Vedení školy se nachází v 2.np, tak aby bylo všem dostatečně nablízku. Společným prostorem pro učitele je sborovna, hned vedle místností vedení, a každý učitel má zde své pracovní místo, což vede k lepší spolupráci všech učitelů na škole. Ke třídám jsou pak přidruženy kabinety s minimalním rozsahem a komfortem. U speciálních učeben jsou kabinety větší, jelikož slouží zároveň jako sklad pomůcek pro daný předmět.

Menza se nachází v 1.np a je rozdělená na 2 části, aby došlo k určité segregaci děti a také, aby tyto prostory mohly být současně využívány různými způsoby. Kuchyň je zásobována z ulice a sklady potravin jsou umístěny v 1.pp. Dále je do městské třídy orientovana kavárna/ bistro, kde si děti můžou koupit nějaké občersvení. Je propojena s knihovnou a v odpoledních hodinách slouží i pro veřejnost. V 2.np se také nachazí prostor s pobytovým schodištěm, které vede až do 3.np, může sloužit jako čítarna pro knihovnu, anebo jako shromážďovací prostor.

respirium

společná sborovna

vedení školy knihovna

respirium

menza kavárna/ bistro


škola 1np m 1: 250 1.01 vstupní hala 1 hlavní 61,3 m� 2 na dvůr 65,1m� 1.02 vrátnice 14.1 m� 1.03 kabinety 29,4 m� 1.04 respirium 1 pingpong 39,8 m� 2 chill-out 31,1 m� 3 počítače 31,1 m� 1.05 kmenová učebna 4 x 63 m� 1.06 hygienické zázemí 62,8 m� wc dívky +ženy wc chlapci +muži uklidová komora 1.07 šatna 72,6 m� 1.08 kavárna, bistro 140,3 m� 1.09 menza 1 multifunkční sál/jídelna 126,1 m� 2 jídelna 168,1 m� 1.10 kuchyně 158,2 m� 1 umývárna nádobí/talíře 4,5 m�

2 umývarna nádobí/hrnce 3,4m� 3 úklidová komora 2,8 m� 4 přípravny 4 x 3,8 m� (maso, zelenina, studená kuchyň, moučná jídla) 5 sklad talířů 5,6 m� 6 příruční sklady 13,2 m� 7 vstup pro zaměstance 8 kancelář šéfa směny 8,5 m� 9 šatny zaměstanců 13,6 m� 10 sklad odpadů 9,1 m� 11 zásobování 10,2 m� ostatní sklady v 1.PP

27 - 28


1.08

1.04.1 1.03

1.05

1.02

1.01 1.09

1.05

1.06

10.5

1.09

1.10

10.1

1.04

10.4

10.2

1.05

1.04

1.05

10.4 10.4

10.7

10.4

10.3

1.01

p1

10.6

1.07

10.11

p1.08

10.10

10.8

10.9

p1.07 1.01 1.02 1.03 1.03


škola 2np m 1: 250 2.01 knihovna 205,6 m� 1 knihovník 18,8 m� 2 zázemí 13,3 m� 3 studovna 64 m�

2.02 respirium/čítárna 28,4 m� 2.03 kabinety 41,7 m� 2.04 respirium 1 chill-out 31,1 m� 2 počítače 31,1 m�

2.05 kmenová učebna 2.06 hygienické zázemí wc dívky +ženy

5 x 63 m� 62,8 m�

wc chlapci +muži uklidová komora

VEDENÍ ŠKOLY

2.07 šatna 72,6 m� 2.08 respirium, vstup na terasu 32,4 m� 2.09 terasa 251,8 m�

2.10 sekretářka 27,1 m� 2.11 kancelář ředitele 32,8 m� 2.12 zástupce ředitele 32,8 m� 2.13 administrativa 31,5 m� 2.14 sborovna 72,5 m� 2.15 archív 20,5 m� 2.16 kuchyňka 27,2 m�

29 - 30


3

2.03

2.01 1

2

2.05

2.14 2.02 2.05 2.12 2.06

2.15

2.16

2.10

2.04 2.05

2.11 2.04

2.08

2.05 2.05

2.13 2.07

2.09


škola 3np m 1: 250 3.01 kmenová učebna 4 x 63 m� 3.02 respirium 1 chill-out 31,1 m� 3.03 kabinety 30,8 m� 3.04 šatna 30,8 m� 3.05 hygienické zázemí 62,8 m� wc dívky +ženy

INFORMATIKA MULTIMÉDIA

3.06 jazyková učebna 74 m� 3.07 počitačová učebna 63 m� 3.08 kabinety, sklad pomůcek 32,4 m�

PŘÍRODNÍ VĚDY

3.09 posluchárna 86,3 m� 3.10 laboratoř 63 m� 3.11 laboratoř 75 m� 3.12 kabinety, sklad pomůcek 42,2 m�

KULTURA UMĚNÍ

wc chlapci T+muži uklidová komora

3.13 hudební nauka 63 m� 3.14 výtvarná nauka 63 m� 3.15 kabinety, sklad pomůcek 40,8 m�

31 - 32


3.15 3.09

3.10

3.12

3.11

3.13 3.15

3.14

3.06 3.05

3.02 3.07 3.01

3.03

3.01

3.01

3.01

3.04 3.08


tělocvična Tělocvična je umístěna u Černé louky s hlavním vstupem do ulice - je tak jednoduše přístupná z města a může fungovat samostatně i v době, kdy je škola uzavřena. Propojení se školou umožní jednoduchý přístup dětí do tělocvničny a navíc odcloní vzniklý školní dvůr od tramvaje. Dvoje šatny, v každém podlaží jedny, umožní dvojí provoz pro převlékaní. Sklady nářadí pro tělocvičnu jsou v 1.pp a sklad pro venkovní nářadí je v 1.np, přístupné ze dvora. Dvůr je přístupný z tělocvičny i přes druhé únikové schodiště.

33 - 34


vstup z města

škola

šatny

sklady nářadí


tělocvična 1.np_pp m 1: 250

1.01 vstupní hala -> dvůr 73,5 m� 1.02 vstupní hala -> město 61,8 m� 1.03 šatny (dívky, chlapci) 2 x 38,7 m� 1.04 sběr dešťové vody 8,2 m� 1.05 sklad zahradního nářadí 26,5 m� 1.06 sklad venkovního sportovního vybavení 40,2 m�

p1.01 šatny (dívky, chlapci) 2 x 38,7 m� p1.02 šatny (muži, ženy) 2 x 8,8 m� p1.03 zázemí tělocvičny p1.04 VZT 28,6 m� p1.05 šatna údržby 15,7 m� p1.06 udržbářská dílna 23,8 m� p1.07 udržbářská dílna 27,1 m� p1.08 technická místnost 37 m� p1.09 šatny úklidu 11,8 m� p1.10 sklady odpadů/ostatní 3 x 10,6 m� p1.11 sklady kuchyně 4 x 14,5 m� (maso, zelenina, suché potraviny, nápoje)

35 - 36


10.5

1.09

1.10

10.1

p1.11

10.6

p1.11

p1.10

10.4

10.2

10.4 10.4

10.3

1.07

p1.11

p1.10

10.7

10.4 10.11

10.8

p1.11

p1.10

10.10

p1.08 p1.09

10.9

p1.04

p1.07

p1.02

p1.05

1.01

p1.02

p1.06

1.02 1.03

p1.01

1.03

p1.01

p1.03

10.6 10.4

10.5

p1.03 p1.03


školka Školka je orientovaná svými denními místnostmi na slunečnou stranu. Mezi nimi jsou umístěny šatny, z kterých je přístup jak na společný školní dvůr, tak i na zahradu sloužící pouze školce. Ta je přístupná z ulice, a může být využívaná i poté, co je školka uzavřena. Krytá terasa je propojená s kuchyňkou, takže děti mohou svačit i na zahradě.

37 - 38


klidová zóna

školní dvůr

šatna wc kuchyň denní místnost

hlavní vstup

zahrada

krytá terasa zahrada vstup na zahradu


školka 1_2np m 1: 250 1.01 vstupní hala 41,3 m� 1.02 zázemí učitelů 29,5 m� 1.03 sklad 19,5 m� 1.04 technická místnost 5,6 m� 1.05 úklidová komora 2,9 m� 1.06 denní místnost 71,3 m� 1.07 šatna 29,4 m� 1.08 hygienické zázemí 15,8 m� 1.09 kuchyňka 11,2 m� 1.10 kuchyňka 29,5 m� 1.11 venkovní sklad hraček 7,3 m� 1.12 letní wc 6,2 m� 1.13 krýtá terasa 152,5 m� 2.01 klidová místnost

39 - 40

60,5 m�


1.04

1.01

1.02

10.5

1.03

1.07

1.08

1.06

2.01

1.09 1.07

1.08

1.06

2.01 1.09

1.07

1.08

1.06

1.09

1.11 1.12

1.10

1.13

2.01


kmenová učebna Veškeré učebny jsou čtvercové 8 x 8m a umožňují tak větší variabilitu uspořádaní lavic při výuce. Jsou orientovány na prosluněnou stranu, a navíc jsou přisvětlovány pomocí otvíravého světlíku z chodby, což také umožnuje příčné větrání učebny. Fasádu tvoří velká fixní okna, bez jakéhokoliv členění, umožňující přímý výhled k řece. Přirozené větrání na fasadě je umožněno pomocí otvíravých panelů.

41 - 42

VARIABILITA


PŘÍČNÉ VĚTRÁNÍ

PROSVĚTLENÍ

VÝHLED K ŘECE


schéma nosné konstrukce m 1: 400 8100

Jako nosný systém jsem si zvolila obousměrně průvlakový monolitický skelet, který je pro školu nejvhodnější díky své variabilitě. Konstrukce je zpevněna schodiš’tovými jádry. Zvolila jsem modul 8,1m x 8,1m, což odpovídá dnešním požadavkům na prostor učebny. Na fasádě je zvolen modul 2,7m pro okno a plný panel, takže se v tomto modulu dají jednotlivé prostory zvětšovat/zmenšovat dle aktuálních potřeb školy.

43 - 44

4000

8100

8100

8100


řez fasádou m 1: 50

A

-horní pás hydroizolační vrstvy -tepelná izolace - polydek EPS  spádové klíny z objemově stabilizovaného samozhášivého expandovaného polystyrenu s nakašírovaným pásem z oxidovaného asfaltu tl.=300mm -parotěsnící vrstva -  pás z SBS modifikovaného asfaltu natavený bodově k podkladu -penetrační nátěr -stropní ŽB monolitická konstrukce, průvlaky 700/300mm, deska, tl. 250mm, konstrukce může být případně dodatečně předepnutá v obou směrech -instalační prostor, tl. 200mm -zavěšený podhled

B

-nášlapná vrstva-Marmoleum  Fresco 2,5 mm -penetrace  -anhydritový podklad se stěrkou, tl. 50 mm -systémová podkladní deska tl. 10 mm -izolační fólie -stropní ŽB monolitická konstrukce, průvlaky 700/300mm, deska, tl. 250mm, konstrukce může být případně dodatečně předepnutá v obou směrech -instalační prostor, tl. 200mm -zavěšený podhled

45 - 46

c

-nášlapná vrstva-Marmoleum  Fresco 2,5 mm -penetrace  -anhydritový podklad se stěrkou, tl. 50 mm -systémová podkladní deska tl. 10 mm -izolační fólie -spádovaný litý podlahový beton, tl. 100mm povrchová úprava - zaleštěný vsyp -ŽB základová deska, tl. 500mm - původní zemina


1

3

ukončovací profil

+12,600 +12,300

bezrámové zasklení 2

+8,000

obklad z hliníkových panelů

+11,600 +7,600

+11,300

+7,300

A B

4

otevíravý PUR panel

3

bezrámové zasklení +8,000

+4,000

+7,600 +3,600

+7,300

+3,300

B

4

otevíravý PUR panel

C

+4,000 0,000 -0,150 +3,600 +3,300

C

0,000 -0,150


pohled m 1:250 jiho-východní

47 - 48


pohled m1:250 severnĂ­


pohled m 1:250 jiho-západní

49 - 50


pohled 1:250 severo-zĂĄpadnĂ­


pohled m 1:250 školka

51 - 52


komplex of school buildings  
komplex of school buildings  
Advertisement