Page 1

5- Kanunlar aksi belirtilmemişse ne kadar sürede yürülüğe girer?

İstanbul Ticaret Üniversitesi & Hukuk Akademisi Ortak Programı

BİLİŞİM HUKUKU VE MODA HUKUKU

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI BURS SINAVI

c) 45 gun (x)

d) 60 gün

6- Aşağıdakilerden hangisi düzenlemeleri itibarıyla hem kamu hukukunun hem de özel hukukun özelliklerini bir arada taşıyan, karma hukuk dallarından biri değildir? c) Banka Hukuku

Puanlama : Her soru eşit puandadır!

b) Fikri Hukuk

d) Ticaret Hukuku (x)

: 60 Dakika 7- Aşağıdaki konulardan hangisi Aile Hukuku kapsamında incelenemez?

Öğrencinin; ADI

:.....................................................

SOYADI

:.....................................................

BÖLÜM 1 : TEMEL HUKUK 1- Hukuk Kurallarının sosyal kurallardan en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir? a) Hukukun yaptırımları devlet tarafından desteklenir. (x) b) Hukukta manevi yaptırımlar söz konusudur. c) Hukuk toplumsal değerler toplamıdır d) Hukukta ayıp kavramı önemli bir yer tutar

2- Kişileri toplumsal düzen kurallarına uymaya zorlayan güç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ahlak

b) 30 gun

a) Çevre Hukuku

Soru Sayısı : 40 Süre

a) 15 gun

b) Töre

c) Yaptırım (x)

d) Örf Adet

a) Vesayet

c) Fiil ehliyeti (x)

b) Nişanlılık

d) Eşler arasındaki mal rejimleri

8- Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket için söylenemez? a) Kollektif şirket, bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulur b) Kollektif şirketlerde ortaklardan biri tüzel kişi olabilir (x) c) Kollektif şirketlerde ortaklardan sorumluluğu sınırlanmamıştır

hiçbirisinin

d)Kollektif şirketin kuruluş işlemlerinden biri, ana sözleşmenin imzalarının noterce onaylanmasıdır

9- Özel hukukta yer alan “Taşınmazlar üzerinde ayni haklar kazanmak için tapu siciline tescil gereklidir” şeklindeki düzenleme aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde yer almaktadır? a) Borçlar hukuku

b) Ticaret Hukuku

a) Tehdit

b) Adam öldürme

c) Eşya Hukuku (x)

d) İş Hukuku

3- Aşağıdakilerden hangisi yaptırım türlerinden biri değildir?

c) İstifa etme (x)

4- Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlan sebebi değildir? a) Bir sözleşmenin konusunun geçersiz olması b) Temyiz kudretinden yoksun olması c)Hukuki işlemin hiç yapılmamış olması (x) d)Hukuki işlemin şekil şartlarına aykırılık teşkil etmesi

d) Hırsızlık

11-Kullanış bakımından diğer şeye bağlı olmakla birlikte ondan kolayca ayrılabilen taşınır mallara ne ad verilir? a) Mütemmim cüz c) Misli eşya

b) Menkul

d) Misli olmayan eşya

hukukunda doğrudan doğruya uygulanır

Sayfa-1


12-Aşağıdakilerden hangisi eksik borç doğuran bir hukuki ilişki değildir?

17- Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz davalara örnek oluşturur?

a)Nişanlılardan birinin diğerine zorlanmasına yönelik talebi (x)

a) Babalık davası

karşı

evlenmeye

b) Boşanma davası

b)Zamanaşımına uğramış borçlar

c) Tahliye davası

c) Evlenme tellağından dolayı ücret isteme

d) Küçüğün ergin sayılmasına ilişkin dava (x)

d) Kumar ve bahis borçları

13- Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklıya belirli bir malı sattırma yetkisini veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir? a) İrtifa Hakkı

b) Rehin Hakkı (x)

c) Vesayet Hakkı

d) Mülkiyet Hakkı

18- Hakların sahibi eliyle korunması yollarından biri olan meşru müdafaa için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Nefse ve ırza yönelik saldırıları önlemek amacıyla b) Meşru müdafaada bulunurken, saldırıya uğrayanın

14- Aşağıdakilerden hangisi asli kazanma yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması yollarından biri değildir? a) Olağan zamanaşımı

b) Yeni arazi oluşumu

c) İşgal

d) Bulma (x)

15- Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un bölümlerinden birisi değildir? a)Kişiler Hukuku

b) Aile Hukuku

c) Eşya Hukuku

d) Fikri Hukuk (x)

olması halinde bile meşru müdafaanın sınırları aşılmış olmaz. (x) c) Meşru müdafaa halinde işlenen suçun cezası olmaz. d) Meşru müdafaa halinde verilen zararın tazmini söz konusu olmaz.

19- Aşağıdakilerden hangisi örf ve adet hukukunun maddi unsurudur? a) Süreklilik (x) b) Devlet desteği d) Evrensellik

16- Başka ülkelere giden kişileri, tabi oldukları devletin kanunu takip eder ve başka ülkede dahi olsa o konuda kendi tabi olduğu ülkenin kanunu uygulanır. Yukarıdaki verilen tanım kanunların özelliklerinden hangisine aittir? a) Kanunların mülkiliği

aşağıdaki

20- İdeal hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tüm toplumlar tarafından kabul edilen ilkeleri içerir.

b) Kanunların şahsiliği (x)

b) İnsan doğasında zaten var olan bir olgudur

c) Kanunların hiyerarşik düzeni

c) İnsan, ideal hukuka aklını kullanarak ulaşabilir

d) Kanunların çatışması

d) Yürülükteki hukuk kurallarına dayanır (x)

Sayfa-2


BÖLÜM 2 : MODA KÜLTÜRÜ 1. Bir giysiyi günün modasına uygun renk,desen ve model ile bir araya getirerek ifade eden kişiye ………. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir? a) Modelist

b) Stilist (x)

c) Desenci

d) Makinacı

2. Aşağıdakilerden hangisi moda endüstrisinin işleyişi kapsamında üretim öncesi aşamalarından biri değildir? a) Kumaş ve aksesuar tedariği b) Üretim kalıpları ve yazılı dökümanlar c) Üretim bantının çalışması d) Üretim olanaklarının yaratılması 3. Aşağıdakilerden hangisi 1995 yılında imzalanan ULUSLARARASI TEKSTİL ANTLAŞMASI’nın önemini ifade eder? a) Çin’in yarattığı haksız rekabete son verilmesini sağlamıştır b) Duyarlı küresel markaların yaratılmasını sağlamıştır c) Çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamıştır d) Tekstil ticaretinin tamamen serbestleşmesi için kotaların kalkması kararının alınması sağlanmıştır. (x) 4. Aşağıdakilerden hangisi moda sektöründe klasik pazar merkezlerinden biri değildir? a) New York

7. Aşağıdakilerden hangisi 1920’lerde giyiminin en karakteristik özelliğidir?

kadın

a) Giyimde sadeliğin ön plana çıkması b) İngiliz giyim tarzının moda olması

c) Daha elegan bir görünüm kazanması

d) “Erkek gibi kadın” tipinin yaygınlık kazanması (x) 8. Diz kapak kısmı dar, dizden aşağıya doğru genişleyen ve 1929 yılında ortaya çıkan bir dans ile aynı ismi alan pantolon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? a) Çaça c) Tango

b) Twist

d) Charleston (x)

9. Küresel moda ekonomisinde, dış ticarette tarife dışında yerel endüstriyi koruma altına almak amacıyla ticari kapasiteye getirilen kısıtlamaya ne ad verilir? a) ihracat Kotası c) Vergi Artırımı

b) İthalat Kotası (x) d) Gümrük Kotası

10. Aşağıdakilerden hangisi giyimi etkileyen faktörlerden biri değildir? a) Yaş c) Mevsim

b) Gardırop Düzeni (x) d) Zevk

11. İngiltere’nin en başarılı moda tasarımcısı ödülünü dört kez alan, defilelerini yaratıcı şovlarla düzenleyen ve sınır tanımayan yaratıcılığı ile ünlü moda tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Steve Jobs

b) Le Courbusier c) Isac Asimov

b) Moskova (x)

d) Alexander McQueen (x)

c) Paris d) Milano 5. 11 Eylül 2001 yılında Amerika’ya düzenlenen saldırı sonrasında moda olan giysi aşağıdakilerden hangisidir? a) Deri giysiler

12. Aşağıdaki kavramlardan hangisi marka tanımlarından biri değildir? a) İsim

b) Kavram

c) Yer (x)

d) Sembol

b) Kapitone yelekler c) Kamuflaj desenli giysiler (x) d) Kimono tarzı giysiler 6. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde dünyanın en büyük organik pamuk üreticisi ülkelerden biridir? a) Arjantin c) Portekiz

b) Türkiye (x) d) İspanya

13. Aşağıdaki hangisi günümüz moda pazarlarında markaların önem kazanmasının nedenlerinden biri değildir? a) Sürekli yeni markaların ortaya çıkması b) Müşteri istek ve beklentilerinin yükselmesi c) Üretim araçlarının çeşitliliği (X) d) Pazar bölümlemesinin artması

Sayfa-1


14. “İngiltere’deki Royal Academy of Art -Kraliyet Sanat Akademisinden 1971 yılında mezun oldu. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1979 yılında Tzagane’ın bir şubesini Nis’de açtı. 1984’e kadar her iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı. 1984’de İstanbul’da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı. 1990’lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de bu kesinti 1992 yılındaki “Suzeni” isimli koleksiyonu ile sona erdi.”

Yukarıda kısa özgeçmişi verilen ünlü tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Yıldırım MAYRUK

b) Dilek HANİF

c) Cemil İPEKÇİ (x)

d) Ivana SERT

moda

17. “Geçmişi 1934 yılında Şen Şapka adıyla kurulan

küçük bir şapkacı dükkanına dayanır. Türk ipeği, pamuğu ve yünüyle eşarplar üretmeye başladıktan sonra günümüzde de üretmeye devam ettiği ilk Türk emprimeleri

için İstanbul, Kurtuluş’ta küçük bir ipek baskı atölyesi

kurulur. Türkiye’de ilerleme ve yenilenme ortamının canlılığıyla harekete geçen firma, şapkalar, eşarplar ve

emprime kumaşların yeterli olmadığını fark ederek hazır

giyime yönelir. 1962’de ilk moda mağazasını, İstanbul’un Avrupa yakasında Beyoğlu’nda açar ve Türkiye’nin giyim

dünyasını yepyeni bir olgu ile tanıştırır. Beyoğlu’nda açılan mağaza o güne kadar açılan en büyük mağazalar

arasında yer alır. Burada müşteriler ilk kez pazarlıksız

satış, düzenli indirimli satış, satılan malın değiştirilmesi, geri alınması gibi çağdaş uygulamalar ile tanışır.”

15. “Ailesinin kumaş konusunda faaliyet gösteren firmasında çalışmaya başlayarak küçük yaşlarda modayla tanışmıştır. Liseden sonra Brüksel merkezli bir deri firmasında tasarımcı olarak çalışmaya başlamış, önce yardımcı stilistlik yapmış, ardından da 2006 senesine kadar sadece ısmarlama ya da kişiye özel diye tanımlanan “Haute Couture” tarzında kendi atölyesini İstanbul Nişantaşı’da kurmuş ve koleksiyonlarını hazırlamaya devam etmiştir. 2006 senesinden itibaren hazır giyim konusunda da faaliyet göstermeye başlamıştır. 2009 yılından bu yana İstanbul’un yanı sıra yurt dışında Paris Haute Couture

Yukarıda kısaca bahsedilen ünlü moda markası aşağıdakilerden hangisidir? a) SARAR

b) BEYMEN c) VAKKO (x) d) MUDO

18. Moda latince “modo” kelimesinden gelir ve “______ ________” anlamı taşır.

haftasında da koleksiyonlarını sergilemektedir.”

Yukarıda kısa özgeçmişi verilen ünlü tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

moda

a) Barbaros ŞANSAL

b) Arzu KAPROL

c) Bahar KORÇAN

d) Cengiz ABAZOĞLU (x)

16. “İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra işletme eğitimi almak için Viyana‘ya gitti. Lise eğitimi sırasında Vakko ve Beymen gibi büyük tekstil firmaları için tasarımlar yapmaktaydı.1991 yılında Viyana Üniversitesi’ndeki işletme eğitimini tamamladı ve Viyana Belediye Başkanı Dr. Helmut Zilk‘in yardımı ile ilk koleksiyonunu sergiledi. 1993 yılında Münih Moda Haftası’nda en iyi genç tasarımcı ödülünü kazandı. 1994 yılında DIVA-Woolmark tarafından verilen, Avusturya‘nın en iyi moda tasarımcısı ödülünü aldı. 1995 yılı içerisinde Düsseldorf, Milan ve New York‘ta gerçekleştirdiği defilelerle özellikle Amerikan basınında adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. 1996 yılında, Salzburg‘da yapılan tekstil sempozyumunda, moda dünyası için çok değerli bir ödül olan Salzburg Ödülü’nü kazandı.”

Yukarıda kısa özgeçmişi verilen ünlü tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

moda

a) Hakan YILDIRIM

b) Atıl KUTOĞLU (x)

c) Hakan AKKAYA

d) Hatice GÖKÇE

Yukarıdaki cümlede belirtilen boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Hemen Şimdi (x)

b) En Yeni

c) Değişim Zamanı

d) Sürekli Yenilik

19. Aşağıdakilerden hangisi temel moda tasarım ilkelerinden biri değildir? a) Kar (x) b) Bütünlük c) Vurgulama d) Görsel devamlılık

20. Aşağıdakilerden hangisi tasarım süreçlerinden biri değildir? a) Uygulama b) Yaratıcılık ve buluş süreci c) Satış (x) d) Çözüm bulma

Sayfa-2

Moda Hukuku 1. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  

Hukuk Akademisi

Moda Hukuku 1. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  

Hukuk Akademisi

Advertisement