Page 1

5- Kanunlar aksi belirtilmemişse ne kadar sürede yürülüğe girer?

İstanbul Ticaret Üniversitesi & Hukuk Akademisi Ortak Programı

BİLİŞİM HUKUKU VE MODA HUKUKU

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI BURS SINAVI

c) 45 gun (x)

d) 60 gün

6- Aşağıdakilerden hangisi düzenlemeleri itibarıyla hem kamu hukukunun hem de özel hukukun özelliklerini bir arada taşıyan, karma hukuk dallarından biri değildir? c) Banka Hukuku

Puanlama : Her soru eşit puandadır!

b) Fikri Hukuk

d) Ticaret Hukuku (x)

: 60 Dakika 7- Aşağıdaki konulardan hangisi Aile Hukuku kapsamında incelenemez?

Öğrencinin; ADI

:.....................................................

SOYADI

:.....................................................

BÖLÜM 1 : TEMEL HUKUK 1- Hukuk Kurallarının sosyal kurallardan en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir? a) Hukukun yaptırımları devlet tarafından desteklenir. (x) b) Hukukta manevi yaptırımlar söz konusudur. c) Hukuk toplumsal değerler toplamıdır d) Hukukta ayıp kavramı önemli bir yer tutar

2- Kişileri toplumsal düzen kurallarına uymaya zorlayan güç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ahlak

b) 30 gun

a) Çevre Hukuku

Soru Sayısı : 40 Süre

a) 15 gun

b) Töre

c) Yaptırım (x)

d) Örf Adet

a) Vesayet

c) Fiil ehliyeti (x)

b) Nişanlılık

d) Eşler arasındaki mal rejimleri

8- Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket için söylenemez? a) Kollektif şirket, bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulur b) Kollektif şirketlerde ortaklardan biri tüzel kişi olabilir (x) c) Kollektif şirketlerde ortaklardan sorumluluğu sınırlanmamıştır

hiçbirisinin

d)Kollektif şirketin kuruluş işlemlerinden biri, ana sözleşmenin imzalarının noterce onaylanmasıdır

9- Özel hukukta yer alan “Taşınmazlar üzerinde ayni haklar kazanmak için tapu siciline tescil gereklidir” şeklindeki düzenleme aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde yer almaktadır? a) Borçlar hukuku

b) Ticaret Hukuku

a) Tehdit

b) Adam öldürme

c) Eşya Hukuku (x)

d) İş Hukuku

3- Aşağıdakilerden hangisi yaptırım türlerinden biri değildir?

c) İstifa etme (x)

4- Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlan sebebi değildir? a) Bir sözleşmenin konusunun geçersiz olması b) Temyiz kudretinden yoksun olması c)Hukuki işlemin hiç yapılmamış olması (x) d)Hukuki işlemin şekil şartlarına aykırılık teşkil etmesi

d) Hırsızlık

11-Kullanış bakımından diğer şeye bağlı olmakla birlikte ondan kolayca ayrılabilen taşınır mallara ne ad verilir? a) Mütemmim cüz c) Misli eşya

b) Menkul

d) Misli olmayan eşya

hukukunda doğrudan doğruya uygulanır

Sayfa-1


12-Aşağıdakilerden hangisi eksik borç doğuran bir hukuki ilişki değildir?

17- Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz davalara örnek oluşturur?

a)Nişanlılardan birinin diğerine zorlanmasına yönelik talebi (x)

a) Babalık davası

karşı

evlenmeye

b) Boşanma davası

b)Zamanaşımına uğramış borçlar

c) Tahliye davası

c) Evlenme tellağından dolayı ücret isteme

d) Küçüğün ergin sayılmasına ilişkin dava (x)

d) Kumar ve bahis borçları

13- Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklıya belirli bir malı sattırma yetkisini veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir? a) İrtifa Hakkı

b) Rehin Hakkı (x)

c) Vesayet Hakkı

d) Mülkiyet Hakkı

18- Hakların sahibi eliyle korunması yollarından biri olan meşru müdafaa için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Nefse ve ırza yönelik saldırıları önlemek amacıyla b) Meşru müdafaada bulunurken, saldırıya uğrayanın

14- Aşağıdakilerden hangisi asli kazanma yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması yollarından biri değildir? a) Olağan zamanaşımı

b) Yeni arazi oluşumu

c) İşgal

d) Bulma (x)

15- Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un bölümlerinden birisi değildir? a)Kişiler Hukuku

b) Aile Hukuku

c) Eşya Hukuku

d) Fikri Hukuk (x)

olması halinde bile meşru müdafaanın sınırları aşılmış olmaz. (x) c) Meşru müdafaa halinde işlenen suçun cezası olmaz. d) Meşru müdafaa halinde verilen zararın tazmini söz konusu olmaz.

19- Aşağıdakilerden hangisi örf ve adet hukukunun maddi unsurudur? a) Süreklilik (x) b) Devlet desteği d) Evrensellik

16- Başka ülkelere giden kişileri, tabi oldukları devletin kanunu takip eder ve başka ülkede dahi olsa o konuda kendi tabi olduğu ülkenin kanunu uygulanır. Yukarıdaki verilen tanım kanunların özelliklerinden hangisine aittir? a) Kanunların mülkiliği

aşağıdaki

20- İdeal hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tüm toplumlar tarafından kabul edilen ilkeleri içerir.

b) Kanunların şahsiliği (x)

b) İnsan doğasında zaten var olan bir olgudur

c) Kanunların hiyerarşik düzeni

c) İnsan, ideal hukuka aklını kullanarak ulaşabilir

d) Kanunların çatışması

d) Yürülükteki hukuk kurallarına dayanır (x)

Sayfa-2


BÖLÜM 2 : TEMEL BİLİŞİM

7- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

1- Aşağıdakilerden hangisi veri giriş birimi değildir?

I- Virüsler, internet, disket ve CD-ROM’lar aracılığıyla bulaşabilirler.

a) Fare

b) Klavye

c) Modem

d) Yazıcı (X)

II- Virüslerden korunmanın en iyi yolu bilgisayara yüklenecek dosyaların güncellenmiş virüs temizleme programı ile tarayarak kullanmaktır. III- Virüsler bir yayılmaktadır.

2- Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimi değildir? a) Tarayıcı (X)

b) Yazıcı

c) Monitör

d) Speaker

başka

c) I, II, IV

1.

Modem

2.

DVD sürücü

3.

CD-RW sürücü

4.

Ethernet kartı

5.

Mikrofon

a) 1–3–4 (X)

a) k12, org

c) 2–3–4–5

d) yalnız 1

9- Kilobayt kaç Bit eder? a) 1024 c) 8192 (X)

4- Aşağıdaki yazılımlardan hangisi sistem açılışında donanımları kontrol eder? a) Windows XP

b) BIOS (X)

c) Donatılar

d) Microsoft Office

5-Aşağıdaki portlardan hangisi hem veri hem de enerji taşır? a) USB (X)

b) PS/2

c) LTP

d) Seri port (COM)

6-Aşağıdaki bellek türlerinden hangisinin üzerindeki bilgiler bilgisayar kapatıldığında silinir? a) EEPROM b) EPROM c) RAM (X) d) ROM

b) II, III

d) I, II, III, IV (X)

8- Hükümet kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların internet adreslerindeki uzantı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? c) gov, com

b) 4–2–1

yapışarak

IV- Belli tarihlerde çalışıp ekrana resim, mesaj çıkması, bilgisayar sisteminin yavaşlaması ve kilitlenmesi ile dosyaların ve sistemin hasar görmesi bilgisayara virüs bulaştığının belirtisidir. a) I, III, IV

3- Aşağıdakilerden hangileri hem giriş hem de çıkış birimidir?

programa

b)mil, com

d)gov, org (X)

b) 8

d) 2048

10- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) CD-ROM’dan virüs bulaşabilir

b) Güç kaynağı bir donanım birimidir c) 1 bit 8 bayttan oluştur (X)

d) Bilgisayarda kullanılan programlara yazılım adı verilir

11-Sizce aşağıdakilerden hangisi “www” ibaresinin açılımıdır? a) West World Web b) Bir açılımı yoktur c) World Wide Web (X) d) Windows Word Wikipedia

12- Aşağıdakilerden hangisi veri saklamaya yarar? a) İşlemci b) Anakart c) Sabit Disk (x) d) Ekran Kartı

Sayfa-1


13- Bilgisayar monitörüne görüntü aktarmaya yarayan kart aşağıdakilerden hangisidir? a) TV kartı

b) PCI Kartı

c) Ekran kartı (x)

d) SCSI kart

19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. a) İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir b) İnternet; Dünya üzerindeki bilgisayarların birbirine bağlanması sonucu oluşan ağ yapısıdır c) İnternette gezinmek için kullanılan programlara “web tarayıcı(browser)” denir.

14- Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programıdır?

d) Arama motorları internete girmemizi sağlayan programlardır. (x)

a) Microsoft Powerpoint b) Adobe Photoshop c) Microsoft Word (x) d) Google Spreadsheets 20- Bilgisayar ölçü birimleriyle ilgili hangisi yanlıştır. 15- Bilgisayara girilen verilerin işlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? a) Harddisk

b) Disket

c) Ram

d) Cpu (x)

a) 1ve 0 en küçük kayıt birimidir b) 1024 MB 1GB’dır c) 8 bit 1 Byte eder d 3072 MB 5 KB eder (x)

16- Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur. a) bit<MB<Byte<KB<GB<TB b) KB<Byte<Bit<MB<GB<TB c) Bit<Byte<KB<MB<GB<TB (x) d) MB<GB<TB<Byte<KB<Bit

17- Yazılımın ilk sürümündeki hataları görmek ve eksiklikleri test etmek için yayımlanan haline ne denir? a) Lisanslı yazılım

b) Ücretsiz yazılım

c) Freeware

d) Beta yazılım (x)

18- Ağ türleri en geniş alanı kapsayandan en kısa alana doğru hangi seçenekte sıralanmıştır. a) WAN-MAN-LAN (x) b) MAN-LAN-WAN c) WAN-LAN –MAN d) MAN-WAN-LAN

Sayfa-2

Bilişim Hukuku 2. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  

Hukuk Akademisi

Bilişim Hukuku 2. Dönem Burs Sınavı Soru&Cevapları  

Hukuk Akademisi

Advertisement