Page 1

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. OM azonosító: 032566 : 27– 317 077 /fax: 27– 315 093 WEB: www.boronkay.vac.hu E-mail: boronkay@vac.hu

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen kiadványunk szorosan kapcsolódik a 2013/2014-as tanévre kiadott középiskolai beiskolázási tájékoztatónkhoz. Az ott meghirdetett szakok pontos bemutatásával szeretnénk megkönnyíteni az iskolánkba jelentkező diákok szakmacsoport választását, ezért röviden ismertetjük az iskolánkban működő, a szakképzési részben választható szakokat, tantárgyakat, a megszerezhető ismereteket és a végzettség tevékenységi területeit.

MECHATRONIKAI TECHNIKUS A mechatronika a mechanika és az elektronika szavak összevonásából keletkezett kifejezés a műszaki tudományok új ágának megjelölésére. A mechatronika olyan technikai rendszerekkel foglalkozik, amelyekben a mechanika és az elektronika egymástól elválaszthatatlan egységben van. A mechatronika a csúcstechnikák egyik legfontosabb területe. A korszerű gyártórendszerekben szorosan összefonódnak a mechanizmusok és az elektronikus rendszerek. Egy ilyen összetett rendszer tervezőjének, felhasználójának egyaránt érteni kell a gépészethez (mechanizmusok elmélete, konstrukció és technológia, stb.), és az elektrotechnikai, elektronikus rendszerekhez (villamos hajtások, szabályozási rendszerek, analóg és digitális elektronika, számítógépek, programkészítés). A mechatronikai technikus tevékenységi területe: Mechatronikai berendezések javítása, mechatronikai részrendszerek előállítása, gépek és rendszerek alkotórészeinek összeépítése, továbbá mechatronikai elemek össze- és szétszerelése. Ezen végzettség birtokában részt vesz elektromos-, pneumatikus- és hidraulikus irányítások felépítésében és tesztelésében. Mechatronikai rendszereket és gépeket programoz, üzemeltet, karbantart. Ezért olyan érettségizett fiataloknak ajánljuk, akik a gépészet és elektronika területén is szívesen képeznék magukat. Két éves képzés keretében a közös alapozó egy év után választhatóan a második évben OKJ 54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus, vagy OKJ 54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus szakokon fejezhetik be tanulmányaikat, s szerezhetnek emelt szintű technikusképesítő bizonyítványt. Fontosabbb gépészeti tantárgyak: gépészeti ismeretek, technológiai ismeretek, anyagvizsgálatok, műszaki mérések, CNC programozás és gépkezelés, automatikairányítástechnika, robottechnika, CAD-CAM tervezés Az elektronikai képzés tantárgyai: elektrotechnika, elektronikus áramkörök, digitális technika, villamos műszerek és mérések, elektronikai gyakorlatok, anyagismeret és technológia, automatika, automatizálási gyakorlat, elektronikai áramkörök és eszközök programozása, számítógépes tervezés és szimuláció, alkalmazott számítástechnika, PLC-k programozása.


Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium

Képzési tájékoztató 2013/2014

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS A gépgyártástechnológiai technikus tevékenységi területe: Gyártási dokumentációk készítése. Gyártási folyamat végrehajtásának irányítása. Részt vesz a gyártási folyamat korszerűsítési munkáiban. Gyártásközi, mérőszobai és laboratóriumi mérési és ellenőrzési feladatokat lát el. Részt vesz a különféle gépek és berendezések üzembehelyezési, üzemeltetési és karbantartási folyamataiban. Tevékenységi körébe tartozik még a korszerű informatikai eszközök hatékony felhasználása a tervezés során (CAD - Computer Aided Design – számítógéppel segített tervezés), valamint a gyártásban (CAM - Computer Aided Manufacturing – számítógéppel segített gyártás), illetve automatikus működésű berendezések vezérlésének tervezése, összeállítása, PLC-k (Programmable Logic Circuits - programozható logikai áramkörök), PLC vezérlésű gyártórendszerek, (pneumatikus, elektropneumatikus és hidraulikus vezérlések) üzemeltetése, programozása. Megfelelő alapismeretekkel rendelkezik a számjegyvezérlésű szerszámgépek (CNC gépek) valamint az ipari robotok programjainak megírásában és a berendezések kezelésében. A képzési szerkezet: •

A képzés a 9-10. évfolyamon döntően közismereti tárgyakra épül. Ezen belül a súlypont a matematikára, a fizikára és az idegen nyelv oktatására helyeződik. A két év során az ún. orientációs szakaszban tanulóink megismerik és elsajátítják az informatika alapismereteit. Megismerkednek a statika, a szilárdságtan, a műszaki rajz és az anyagszerkezettan alapjaival.

A képzés második szakaszában a 11-12. évfolyamon megismerkednek a különféle technológiai eljárások alapjaival, a legfontosabb gépelemekkel és azok méretezési eljárásaival. Megtanulják az AUTOCAD és/vagy a Pro Engineer, valamint a Solid Edge tervező programok használatát. A programok segítségével — három dimenzióban is — képesek lesznek önálló rajzolási és tervezési feladatok elvégzésére.

• Az érettségi vizsga után a 14. évfolyamon a szakmai tárgyak tanítására kerül sor. Ezen belül legfontosabb a technológia, a géptan, az irányítástechnika, a CAD tervezés valamint a CNC programozás és a robotika, melyek segítségével a tanulók képesek lesznek korszerű gyártmányok és a gyártás tervezésére, illetve a gyártás lebonyolítására, pneumatikus, elektropneumatikus és hidraulikus vezérlések tervezésére és összeállítására. A képzés végén a tanulók írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát tesznek. A sikeres vizsga után az OKJ 54 521 01 Gépgyártástechnológiai technikus képesítést szereznek. E képesítés birtokában korszerűen felszerelt ipari üzemekben és vállalkozásokban vállalhatnak munkát technikusi és egyéb munkakörökben, vagy tanulmányaikat egyetemeken folytathatják. Ezt a szakunkat a más középiskolákban végzettek számára, az érettségi után, 2 éves képzési idővel is indítjuk.

2


Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium

Képzési tájékoztató 2013/2014

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Az elektronikai technikus tevékenységi területe, a képzés célja és feladata: Az elektronikai technikus önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett részt vesz elektrotechnikai, analóg és digitális elektronikai, teljesítményelektronikai, műszer- és méréstechnikai, valamint irányítástechnikai áramkörök és készülékek működtetésében, üzemeltetésében, hibabehatárolásában, szervízelésében és tervezésében. Az elektronikai ismereteken túl közreműködik számítógépes rendszerek működtetésében az alkalmazott szoftverek fejlesztésében, PLC és mikrovezérlő áramkörök programozásában. Képzettsége alapján középszintű vezetői, illetve magasabb szakmai felkészültséget igénylő munkakörök betöltésére is alkalmas. A képzési szerkezet: •

A képzés a 9-10. évfolyamon döntően közismereti tárgyakra épül. Ezen belül kiemelt a matematika, az idegen nyelv valamint az informatika oktatása. Az első két év alatt az orientációs szakaszban a tanulók megismerik és elsajátítják az elektrotechnika- elektronika, finommechanika és informatika elméleti alapjait, valamint alapgyakorlatokon vesznek részt.

A 11-12. évfolyamon oktatjuk az elektronika alapjait és a szakmai gyakorlatot. A tantárgyakat korszerűen felszerelt szaktantermekben és szaktárgyi laboratóriumokban sajátíthatják el a tanulók. Ebben a szakaszban is gondot fordítunk a számítástechnikai ismeretek oktatására, amelyben a szakmát segítő tervező és szimulációs szoftverek, CAD áramkörtervező, nyomtatott áramkör tervező és áramkörök mérésére, tesztelésére alkalmas programokat tanítunk.

Az érettségi után a 14. évfolyamon, a specializációs szakaszban elsődlegesen szakmai tantárgyakat valamint idegen nyelvet és alkalmazott matematika tantárgyat tanulnak a tanulók. Az elektronika, valamint az anyagismeret- és technológia tantárgyak a korszerű ismeretek birtokában a munkáltatói igényekhez igazodóan tárgyalják a középszintű analóg és digitális elektronikai ismereteket. Az automatika tantárgy lehetőséget ad arra, hogy a jól felszerelt laboratóriumban mindenki elsajátítsa a vezérlés- és szabályozástechnikát, tudjanak programozni és működtetni PLC és mikrovezérlő áramköröket. A számítástechnika keretén belül tovább folyik a számítógéppel segített tervezés és gyártás eszközeinek ismertetése, illetve a hálózati és Internetes ismeretek tanulása. A gyakorlatban lehetőség nyílik a bonyolultabb áramkörök és készülékek tervezésére, építésére és mérésére, valamint ezek meghibásodása esetén a szükséges javítási feladatok elvégzésére.

A szakképzés végén a tanulók írásbeli, szóbeli és gyakorlati képesítő vizsgát tesznek. A sikeres vizsgával tanulóink OKJ 54 523 01 Elektronikai technikus képesítő bizonyítványt szereznek. A technikusi bizonyítvány, és a megszerzett elektronikai és számítástechnikai ismeretek birtokában tanulóink képesek alkalmazkodni a gyorsan változó munkaerőpiaci igényekhez. A képzés felkészít az elektronikai ismeretek mellett a számítástechnikai és informatikai rendszerek alkalmazására és kezelésére is, ill. a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra. Ezen szakunkat a más középiskolákban végzettek számára, az érettségi után 2 éves képzési idővel is indítjuk. 3


Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium

Képzési tájékoztató 2013/2014

MŰSZAKI INFORMATIKUS, vagy SZÁMÍTÓGÉPRENDSZERKARBANTARTÓ, vagy INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA, WEBMESTER, vagy INTERNETES ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ, vagy SZOFTVERFEJLESZTŐ A képzés célja és feladata: A műszaki-, vagy rendszerinformatikus, valamint az informatikai rendszergazda, mint az operatív vezető közvetlen munkatársa részt vesz a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában, együttműködve a rendszerfejlesztőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Képes az információs rendszerek készítéséhez számítógépes anyaggyűjtésre, ezek felvitelére, módosítására, lekérdezésére, megjelenítésére. Ezen felül folyamatokat felügyel, karbantart és fejlesztési- bővítési munkákat végez. Hálózati összeköttetést tervez és létesít a különböző számítógépek és számítógépes rendszerek között. A rendszerinformatikus „rendszergazdai” feladatok ellátása mellett számítógépes rendszereket tervez, megvalósít, installál és üzemeltet. Képes hálózati rendszergazdai-, és adatbázis adminisztrációs feladatok ellátására. A webmester, az internetes alkalmazásfejlesztő, valamint a szoftverfejlesztő alkalmas számítógépes programozási, programozó feladatok ellátására, képes komplex felhasználói programok készítésére, továbbá rendelkezik a szakmai követelményekben meghatározott számítástechnikai eszközök használatához szükséges idegen nyelvismerettel. A képzési szerkezet: • A képzés a 9-10. évfolyamon döntően közismereti tárgyakra épül. Ezen belül kiemelten kezelt a matematika, az idegen nyelv, valamint az informatika (szövegszerkesztési, táblázatkezelési és prezentációs grafikai alkalmazói programok, algoritmizálási és szoftverfejlesztési ismeretek) oktatása. •

A 11-12. évfolyamon oktatjuk a szakmát megalapozó analóg- és digitális áramköröket, valamint az informatika gyakorlati oktatása folyik. Ezen tantárgyak tananyagtartalmát korszerűen felszerelt szaktantermekben és szaktárgyi laboratóriumokban sajátítják el diákjaink. Megjelennek a szakmát megalapozó korszerű programozási tantárgyak: objektumorientált programozás, adatbáziskezelés. Ezen ismereteket a C, a C# és Delphi programozási nyelv fejlesztői környezetein keresztül oktatjuk. A webes alkalmazások készítése során elsajátított ismeretek: HTML, JavaScript, PHP, .NET, ASP.

• Az érettségi után a 14. évfolyamon további speciális szakmai tantárgyakkal bővül a tantárgyak sora. A számítógépek, a perifériák, valamint a hálózatok tantárgyak a korszerű informatikai- számítástechnikai eszközökhöz igazodva tárgyalják az emeltszintű szakmai ismereteket. A számítástechnika segíti a mikroprocesszorok, a mikrokontrollerek és PLC-k programozását, a hálózati ismeretek elsajátítását. Az elsajátítandó programnyelvek köre az Assembly, a Java valamint a Visual Basic nyelvekkel és Web programozással bővül. A gyakorlatban elsajátítják a hálózati programozás és üzemeltetés feladatait Windows és Unix operációs rendszereken keresztül. A gyakorlati oktatás keretein belül tanítjuk a számítógépek és szerverek szerelését, installálását és konfigurálását, valamint a számítógépes hálózatok tervezését, építését és mérését. A sikeres írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgával tanulóink OKJ 54 481 04 számú Informatikus, vagy Informatikai rendszergazda, vagy OKJ 54 481 02 számú Informatikai alkalmazásfejlesztő, vagy Szoftverfejlesztő emeltszintű képesítő bizonyítványt szereznek.

4

Boronkay képzési tájékoztató 2012-2013  

A Boronkay György Szakközépiskola és Gimnázium 2012-2013. tanévről szóló képzési tájékoztatója

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you