Page 1

$%2521.$< e9.g1<9(  $%2521.$<*<g5*< 0ĥ6=$., 6=$..g=e3,6.2/$ *,01È=,80e6 .2//e*,80 

 7$1e9e1(.  g66=()2*/$/Ï .,$'9È1<$     35285%(9$&,(16,&Ë00(/.,7h17(7(77,17e=0e1< )HOHOĘVNLDGy)iELiQ*iERULJD]JDWy
7$57$/20-(*<=e. 

 Tantestület

2

Technikaidolgozók

4

Tanárainkésazintézményelismerései,kitüntetései 6

Diákjainkelismerései,kitüntetései

7

Nyelvvizsgávalrendelkeznek2014.augusztus1Ǧjéig 21

Rendezvények,eseményeklistája 27

Osztályokprogramjaia2013/2014Ǧestanévben 

37

A2013Ǧ2014ǦestanévbenmöködÝszakkörök40

Versenyeredmények41

2014Ǧbenvégzettdiákjainkösszesítettérettségieredményei

62

Atechnikusiképzés

66

Adiákokértékelése

68

Aziskolaátfogóértékelése 

69

Azországoskompetenciaalapúmérésekeredményei 70

Azutóbbi15éviskolaitanulmányiátlaga70

ABoronkayból2014ǦbenafelsÝoktatásbafelvettdiákok71

DiákjainkáltalválasztottfelsÝoktatásiintézmények 76

A2013Ǧ2014.tanévalapítványitámogatóivoltak 

77

A2013Ǧ2014Ǧestanévosztályzatai(Melléklet)

78

  


 V]HSWHPEHUpEHQ EHYH]HWpVUH NHUOW D ÄSHGDJyJXV pOHWSiO\DPRGHOO´ DPHO\ DODSMDLEDQ YiOWR]WDWWDPHJD]RNWDWiVKR]DWDQtWiVKR]pV~J\iOWDOiEDQDPXQNiKR]YDOyKR]]iiOOiVW1HPOHWW N|QQ\HEED]pOHWQND]DGDWV]ROJiOWDWiVWHUpQVHPKLV]HQPLQGHQPXQNDQDSUDiWODJNpWLO\HQMXWRWW D]HJ\V]HUĦHJ\NpWPRQGDWRVYiODV]RNWyONH]GĘGĘHQHJpV]HQDW|EEWt]ROGDODVDGDWWiEOiNLJ'HW~O YDJ\XQN UDMWD ,VPpW LPPiURQ VRNDGV]RU EL]RQ\RVRGRWW EH KRJ\ D ERURQND\V WDQiURN PLQGHQ YiOWR]iV pV QHKp]VpJ N|]HSHWWH LV WXGMiN D GROJXNDW KLV]HQ VHPPLYHO QHP ]iUWXQN HUHGPpQ\WHOHQHEEpYHWPLQWDPLO\HWV]RNWXQNVEt]YiVWPRQGKDWRPH]QHPNLVWHOMHVtWPpQ\YROW 0HJ NHOO PpJ HPOtWHQL KRJ\ WDQWHVWOHWL NH]GHPpQ\H]pVUH PHJSUyEiOWXQN IHQQWDUWyW LV YiOWDQL %DSWLVWD 6]HUHWHWV]ROJiODW PHO\QHN PLQGHQ YpOHPpQ\H]pVL V]LQWHQ ± WDQiURN HJ\pE GROJR]yN GLiNRNV]OĘN±N|]HORVYROWDWiPRJDWRWWViJD.pUYpQ\QNUH+RIIPDQQ5y]VDiOODPWLWNiU DVV]RQ\ D]W YiODV]ROWD KRJ\ D %RURQND\ NLHPHONHGĘHQ PDJDV V]tQYRQDORQ OiWMD HO RNWDWyQHYHOĘ IHODGDWDLWH]pUWQHPWiPRJDWMDKRJ\NLNHUOMQND]iOODPLLUiQ\tWiVDOyO ,VNROiQNHVDODStWiVDyWDDQDSSDOLWDJR]DWRQ8607-enDIHOQĘWWRNWDWiVEDQ2482HQV]HUH]WHN pUHWWVpJLEL]RQ\tWYiQ\WEHQDQDSSDOLWDJR]DWRQ207 GLiNWHWWVLNHUHVpUHWWVpJLYL]VJiWD]HVWLQ SHGLJPiUHJ\VHPKLV]HQHJ\HVYiFL|QNRUPiQ\]DWLG|QWpVpUWHOPpEHQD%RURQND\EDQ IHOPHQĘUHQGV]HUEHQH]WPHJNHOOHWWV]QWHWQLDPHO\QHNN|YHWNH]WpEHQD]HOĘ]ĘpYEHQYROWDN OHJDOiEELViWPHQHWLOHJ XWROMiUDHEEHQDNDWHJyULiEDQGLiNMDLQN(]HQNtYO109WDQXOyQNV]HU]HWW WHFKQLNXVLRNOHYHOHWDNLNN|]O44IĘQHPQiOXQNpUHWWVpJL]HWWD]D]HJ\UHQpSV]HUĦEEDNpWpYHV WHFKQLNXVLNpS]pVQNDPiVLVNROiEDQYpJ]HWWHNN|UpEHQ7DQWHVWOHW 1e9 %HD0yQLND %HUPDQQ*iERU %RURVQp3DNX%HiWD &RSSDJH/HD+RSNLQV

6=$. $QJRO *pSpV]HW 7HVWQHYHOpV $QJRO &]HQH*iERU )|OGUDM] &V1DJ\$QGUiV 0DWHPDWLND &VHUHNO\pQp.RUSRV(U]VpEHW .ROOpJLXPLQHYHOĘ 'DUyF]LeYD $QJRO 'LDQ-iQRV ,QIRUPDWLND 'U%HKiQ\L5LWD 0DJ\DU 'U+DGGDGQp6iQGRU,UpQ .pPLD 'U.HQ\HUHV$PEUXVQp 0DWHPDWLND 'U0LQGD0LKiO\ 0DWHPDWLND 'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD 0DWHPDWLND )iELiQ*iERU 0DWHPDWLND )HUHQF]L$GULHQQ 0DJ\DU *HOQLF]N\Qp7HLV]OHU0iULD 0DJ\DU *\HWYiQ.iURO\ (OHNWURQLND *\ROFVRV6pQHU%HDWUL[ *\RPERODL)HUHQF *\RPERODLQp&VHUQ\=VX]VD +iUVIDOYL$QLNy

%LROyJLD ,QIRUPDWLND ,QIRUPDWLND %LROyJLD

 

6=$. )UDQFLD *\yJ\WHVWQHYHOpV 7|UWpQHOHP eQHN 7HVWQHYHOpV 7|UWpQHOHP (OHNWURQLND 1pPHW %LROyJLD ,QIRUPDWLND ,QIRUPDWLND )L]LND

6=$.      )L]LND )L]LND 1pPHW

%(26=7È6  2I  0NYH]  0ĦV]DNLLJK 2I 2I 2I 0NYH]

7HVWQHYHOpV 6SDQ\RO 0pGLDLVPHUHW ,QIRUPDWLND .|UQ\H]HWYpGHOHP *D]GDViJLLVP .|UQ\H]HWYpGHOHP

    .pPLD

,JD]JDWy 2I 2I 2I 2I 2I 2I


+DYDVL,YHWW +HLV]LJ0HOLQGD +RUYiWK/iV]Oy -DNXV/iV]Oy -HQGUpN*DEULHOOD -HQGUpN0LNOyV -XKiV](U]VpEHW .iOOD\(U]VpEHW .iUSiWL(ULND .DV]iV*\XOD .DWRQD9HUD .HPHQHV7DPiV .RYiFVeYD

0DJ\DU 1pPHW (OHNWURQLND 0DJ\DU 0DJ\DU )L]LND 0DJ\DU $QJRO .ROOpJLXPLQHYHOĘ 0DWHPDWLND $QJRO ,QIRUPDWLND 0DWHPDWLND

.RYiFV.iOPiQ .XULOOD-y]VHI .XWDVL=VX]VDQQD /HQJ\HO&VDED

*pSpV]HW .ROOpJLXPLQHYHOĘ .pPLD 0DWHPDWLND 0DORYLF]NL6iQGRU 7HVWQHYHOpV 0iUF]\*iERU=ROWiQ 0DWHPDWLND 0DUWRQ*iERU *pSpV]HWHOPpOHW 0DWRVQp*D]GDJ6]LOYLD )L]LND 0DXWHUHU=VX]VDQQD 1pPHW 0HUpQ\L,PUH 0DWHPDWLND 0LVQ\RYV]NL0DJGROQD ,QIRUPDWLND 0ROQiU0iULD 7|UWpQHOHP 1DJ\/iV]Oy .ROOpJLXPLQHYHOĘ 1DJ\0iUNQp1RYiN0yQLND $QJRO 1DJ\3pWHU 7HVWQHYHOpV 1pPHWK=VX]VDQQD $QJRO 1LHGHUPOOHUQp.DUFDJ,OGLNy 7HVWQHYHOpV 2UEiQÈNRV3pWHU .ROOpJLXPLQHYHOĘ 2UJRYiQ\L-y]VHI (OHNWURQLND 2V]OiU.DWDOLQ $QJRO 3DMRU)HUHQFQp 7HVWQHYHOpV 3HOF]pGHUQp%RGQiU 0DJGROQD $QJRO 3LVW\~U=ROWiQ (OHNWURQLND 3UHKRGiQp1DJ\eYD 0DWHPDWLND 3V]RWD-y]VHI (OHNWURQLND 5DiE1yUD $QJRO 5DEQp+DOODL-XGLW $QJRO 5DXVFKHU,VWYiQ (OHNWURQLND

 

 *pStUiV  eQHN 1pPHW .|Q\YWiU )L]LND 5DM] )L]LND

      $QJRO V]DNWDQiU  .pPLD    7|UWpQHOHP *pSpV]HWJ\DNRUODW  *D]GDViJLLVP 2URV]   1pPHW 2URV]  )|OGUDM] 0DJ\DU 2URV]   ,QIRUPDWLND   

 2I 0ĦKHO\IĘQ|N2I 2I 2I 2I  5HiOLJK  

7HVWQHYHOpV ,QIRUPDWLND )L]LND ,QIRUPDWLND  

2I 2I 0NYH]  

2URV]   

0NYH]   0NYH]2I  2I  2I 2I 2I 2I  0NYH]2I 0NYH] 0NYH]


6LSRV%ULJLWWD 6WXUF]$QLWD 6]DEy$WWLOD 6]iV]&VLOOD 6]LJHWLÈJRWD 6]LOiJ\L(U]VpEHW 6]ORERGQLN0LKiO\ 6]ORERGQLNQp.LVV(GLW 7DNiFV*\XOD-y]VHIQp9pJK eYD0iULD 7yWK%DUQDEiV 7yWKQp%UDVVyL+LOGD 7ULHE9HURQLND 7XPDQQ3pWHU 7XPDQQp+RUYiWK-XGLW 8UEiQ$QGUHD 8UEiQ0iUWD 9iF\(PHVH 9pJOHVLQp%LUy(U]VpEHW 9HUHV-y]VHI :DFKWOHU9LNWRU :HOWOHU&VLOOD :LH]O&VDED =ViJHU/iV]Oy

$QJRO %LROyJLD (OHNWURQLND 0DWHPDWLND 1pPHW 7|UWpQHOHP 7|UWpQHOHP 0DWHPDWLND

 .|UQ\H]HWYpGHOHP ,QIRUPDWLND 2URV] )|OGUDM] 2URV] ,QIRUPDWLND

    

 2I 0NYH]2I 2I .ROOpJLXPYH] 

0DWHPDWLND ,QIRUPDWLND )L]LND )UDQFLD .ROOpJLXPLQHYHOĘ .ROOpJLXPLQHYHOĘ $QJRO 0DJ\DU )|OGUDM] 0DWHPDWLND *pSpV]HW $QJRO $QJRO ,QIRUPDWLND $QJRO

 (OHNWURQLND 1pPHW  1pPHW .|UQ\H]HWYpGHOHP )L]LND 7|UWpQHOHP  

    2URV] 5DM]   

   +XPiQLJK 0NYH] 2I 2I 2I 7HFKQLNDLGROJR]yN 

$UDQ\L-XGLW(U]VpEHW &ViIRUGL,ORQD &VOO|J7QGH 'yQXV]Qp1HW]*L]HOOD '|EU|VV\Qp%HUJPDQQ.DWDOLQ )LGHO$GpO )XNV]7LERU +ROHF]Qp%DWXULQeYD +RUYiWK%DOi]V +RUYiWK-XGLWÈJQHV +XMEHUW,VWYiQ -XKiV]%pOiQp .ROOiU-iQRVQp .UiOLN5DIDHOQp .XULOOD-iQRV .XUXF]/HYHQWpQp /DGiQ\LQp%DORJK6]LOYLD

3RUWD *RQGQRN 7DNDUtWy 7DNDUtWy *D]GDViJLJ\LQWp]Ę 7DNDUtWy 3RUWiV 7DNDUtWy 2NWDWiVWHFKQLNXV 3RUWiV 2NWDWiVWHFKQLNXV 7DNDUtWy 7DNDUtWy 7DNDUtWy .DUEDQWDUWy ,VNRODWLWNiU *D]GDViJLJ\LQWp]Ę

 


/iQ\L%pOiQp /iQ\L/DXUDÈJQHV /HVV*iERU /HVVQp6UiP6]LOYLD /LHEKDUGWQp/HVW\iQ1yUD /XNiFVQp0y]HV=VX]VDQQD 0LNOLiQ3pWHUQp 0ROQiUQp)LORWiV(V]WHU 0RVRO\Jy0LNOyVQp 1DJ\-iQRVQp 1pPHGL=ROWiQ 2OiK$QLWD6DELQH 2OiK,PUH 2URV.ULV]WLQD(GLW 3iO=ROWiQ 3DQWDOLQp0iW\XV2WWLOLD 3DWDNL6iQGRU 3IDII0LKiO\ 5iF]Qp7iERUL7QGH 6DMWRV'H]VĘQp 6DVND-y]VHIQp 6HUIĘ]ĘQp-XKiV]$GpO 6]pSODV]$GULHQQ 6]HNHUHV=ROWiQ 7yWK%pOD 8UEiQ$QHWW 9DUJD$QGUHD

7DNDUtWy 7DNDUtWy 3HGDJyJLDLIHOJ\HOĘ ,VNRODWLWNiU ,VNRODWLWNiU *RQGQRN 3RUWiV 7DNDUtWy 3RUWiV 7DNDUtWy 2NWDWiVWHFKQLNXV 7DNDUtWy .DUEDQWDUWy 3RUWiV .DUEDQWDUWy .|Q\YWiURV 6WXGLyV .DUEDQWDUWy 7DNDUtWy 7DNDUtWy 7DNDUtWy *D]GDViJLJ\LQWp]Ę 7DNDUtWy .DUEDQWDUWy 5HQGV]HUJD]GD 3HGDJyJLDLIHOJ\HOĘ 7DNDUtWyTantestületi fotó  
7DQiUDLQNpVD]LQWp]PpQ\HOLVPHUpVHLNLWQWHWpVHL 

2UV]iJRVV]LQWĦHN 'U.HQ\HUHV$PEUXVQp *UDSKLVRIWGtMDPDWHPDWLNDWHKHWVpJJRQGR]iVipUW 3UHKRGiQp1DJ\eYD *UDSKLVRIWGtMDPDWHPDWLNDWHKHWVpJJRQGR]iVipUW 'U0LQGD0LKiO\ %RQLV%RQDÄ$1HP]HW7HKHWVpJHLpUW´DWHUPpV]HWWXGRPiQ\WHUOHWpQ 'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD%RQLV%RQDÄ$1HP]HW7HKHWVpJHLpUW´DWHUPpV]HWWXGRPiQ\WHUOHWpQ 2UJRYiQ\L-y]VHI &LVFRGtMÄ.LYiOy2NWDWy0XQNipUW´D]LQIRUPDWLNDWHUOHWpQ 9HUHV-y]VHI 3DUODPHQWLNLWQWHWpVDV]DNNpS]pVEHQYpJ]HWWIHONpV]tWĘPXQNpUW 0DUWRQ*iERU 3DUODPHQWLNLWQWHWpVDV]DNNpS]pVEHQYpJ]HWWIHONpV]tWĘPXQNpUW .RYiFV.iOPiQ $0DJ\DU.HUHVNHGHOPLpV,SDUNDPDUDHOLVPHUpVHWHKHWVpJJRQGiVpUW ,VNROD 3UR3URJUHVVLR'tMDWXGRPiQ\RVV]LQWĦNXWDWyPXQNipUW ,VNROD WHVWQHYHOpVPN Ä.LHPHONHGĘHQHUHGPpQ\HVGLiNVSRUWpUW´ ,VNROD $*RUGLXV]0DWHPDWLND9HUVHQ\/HJHUHGPpQ\HVHEE6]DNN|]pSLVNROiMD ,VNROD $6HPPHOZHLV(J\HWHP3DUWQHULVNROiMD 

 

9iURVLV]LQWĦHN

3UHKRGiQp1DJ\eYD 9HUHV-y]VHI 3DMRU)HUHQFQp *\RPERODL)HUHQF :LH]O&VDED 

HUHGPpQ\HVWHKHWVpJJRQGR]iVpUW PDWHPDWLND HUHGPpQ\HVWHKHWVpJJRQGR]iVpUW JpSpV]HW HUHGPpQ\HVWHKHWVpJJRQGR]iVpUW LVNRODLVSRUW HUHGPpQ\HVWHKHWVpJJRQGR]iVpUW LQIRUPDWLND HUHGPpQ\HVWHKHWVpJJRQGR]iVpUW LQIRUPDWLND 

 

0HJ\HLV]LQWĦHN

%RURVQp3DNX%HiWD 2V]OiU.DWDOLQ 6]LJHWLÈJRWD 

N|]|VVpJLV]ROJiODWWHUpQHOOiWRWWNLHPHONHGĘNRRUGLQiWRULPXQNiMipUW DQJROQ\HOYRNWDWiVDWHUOHWpQHOpUWNLHPHONHGĘHUHGPpQ\HLpUW QpPHWQ\HOYRNWDWiVDWHUOHWpQHOpUWNLHPHONHGĘHUHGPpQ\HLpUW

 Veres József és Marton Gábor, parlamenti kitüntetés a szakképzésben végzett felkészítĘ munkáért 

 


'LiNMDLQNHOLVPHUpVHLNLWยQWHWpVHL 9iURVLV]LQWฤฆHOLVPHUpVHN 

9iF9iURV.LYiOy'LiNMD $] iOWDOiQRV YDJ\ N|]pSLVNROiEDQ HOVฤ˜VRUEDQ YpJ]ฤ˜V GLiNRN Q\HUKHWLN HO D] LVNROD IHOWHUMHV]WpVH DODSMiQ HEEHQD]pYEHQLVNROiQNpQWHJ\Iฤ˜NDSKDWWDPHJ 6]DEy$QGUiV 0DJ\DUL 3pWHU 0iUN 3HWฤ˜IL %RURQFVRN %HQFH รˆUSiG .RYiFV 'DOPD 5DGQyWL %iOLQW -iQRV )|OGYiU\ D]RQYiFLiOWDOiQRVLVNROiNYpJ]ฤ˜VGLiNMDLDNLND]WiQD%RURQND\EDQIRO\WDWWiNN|]pSLVNRODL WDQXOPiQ\DLNDW      

Vรกc Vรกros Kivรกlรณ Diรกkja $NpSHQEDOUyOMREEUD Szabรณ Andrรกs 14.a ERURQND\VNpQWD5DGQyWL0รˆOW,VNQ|YHQGpNHYROW Bรกlint Jรกnos 9.d )|OGYiU\.รˆOW,VNMHOHQOHJERURQND\V Kovรกcs Dalma 9.g 5DGQyWL0รˆOW,VNMHOHQOHJERURQND\V Boroncsok Bence 9.a รˆUSiG)HMHGHOHPรˆOW,VNMHOHQOHJERURQND\V Magyari Pรฉter Mรกrk 9.e 3HWฤ˜IL6รˆOW,VNMHOHQOHJERURQND\V )iELiQ*iERULJD]JDWy 

Duna-Drรกva a Tehetsรฉgekรฉrt รถsztรถndรญjasai )HOVฤ˜VRU Gacsรกlyi Mรกrton, Noรฉ Zsombor, Nagy Gergely, Olรกh Gergely, Tรณth Kรกroly hOฤ˜VRU Winternitz Mรกtรฉ, Rigรณ Adรฉl, Kurdi Laura, Parti Petra, Flamich Gergely 


,VNRODLV]LQWĦHOLVPHUpVHN ,VNROiQN HOLVPHUpVL UHQGV]HUH W|EEV]LQWĦ (]HN N|]O D OHJPDJDVDEEDW NpSYLVHOLN D]RN D NLWQWHWpVHN DPHO\HNHW FVDN D YpJ]ĘV|N NDSKDWQDN W|EEpYHV D] HJ\HV WHUOHWHNHQ YpJ]HWW NLHPHONHGĘHQ PDJDV V]tQYRQDO~ WHYpNHQ\VpJNpUW (]HN N|]O LV D OHJQDJ\REE HOLVPHUpV D %RURQND\ (POpNpUHP PHO\KH] HJ\ |VV]HWHWW SRQWR]iVL UHQGV]HU WDUWR]LN 0iU D MHO|OpVKH] LV PLQLPXPSRQWRWNHOOPHJV]HUH]QL(PHOOHWWDNLDGKDWyGDUDEV]iPLVNRUOiWR]RWW 

%RURQND\HPOpNpUHP  .DOiFVND(V]WHU

%

SRQW

 )ODPLFK*HUJHO\

3

SRQW

 2V]OiU,OGLNy

*

SRQW

 *DFViO\L0iUWRQ

%

SRQW

 .XUGL/DXUD

$

SRQW

 &RSSDJH.DUHQ

1

SRQW

 0XGUD'RURWW\D

$

SRQW

 :iJQHU)OyUD

$

SRQW

 3pWHU%iOLQW

1

SRQW

 %UHWXV%RUEiOD

$

SRQW

 7DQXOPiQ\L9HUVHQ\HNpUWpUGHPpUHP .DOiFVND(V]WHU *DFViO\L0iUWRQ 3iV]WRU=DNDULiV +XMEHUW.DWD 9HUHEpO\L%HQFH 5LW]O7DPiV 2V]OiU,OGLNy 6LPRQ3pWHU 9pJK,VWYiQ )ODPLFK*HUJHO\ 6]ORERGQLN7DPiV &RSSDJH.DUHQ +XMEHUW$QQD 6DMWRV)HUHQF 0XGUD'RURWW\D 0LNXV3HWUD (J\G=VyILD 'RERV'iQLHO 

% % % * * * * 1 % 3 % 1 * 3 $ * 3 1

DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW

         

%UHWXV%RUEiOD 8OOULFK.ULVWyI 0ROGRYDQX$OH[DQGUD :iJQHU)OyUD +DMQDO(PHVH .iV]RQ\L*HUJĘ )RJDUDVL%iOLQW 0HJ\HUL%DOi]V 'pQHV=VyILD $OWVDFK9LNWyULD 6]DEy=VHUDOGLQD +DQJiFV5HJLQD 0HVWHU.ULV]WLQD 6]WHEHO.ULV]WLQD +tYHV%DOi]V /HYiN/DXUD 6OH]ViN=VX]VDQQD 3pWHU%iOLQW

 

$ % 3 $ $ 1 ) ) 1 1 $ 1 1 1 * * * 1

EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ]


%RURQND\6SRUWMipUWpUGHPpUHP %XVDL%ODQND 6OH]ViN=VX]VDQQD 6]iGRYV]N\/XFD .XUGL0iWp (UWLQJHU0iUN 1DJ\0LKiO\ *RO\iQ%DUEDUD .XUGL/DXUD 3URKiV]ND$QQD 'HPH=VyILD /HYiN/DXUD +RUYiWK3DWULFN =|OG%DOi]V .RYiFV0iUN .RVFVy'yUD ,YDQLFV'yUD %DFKPDQ3DWULN 8UEiQ1RUEHUW

3 * * ) 3 % * $ % 1 * * * ) 1 1 1 3

         

DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW EURQ] H]VW

,OOpV%DUEDUD :iJQHU)OyUD 6iQGOL=LWD %DUDGODL(ULN +DOMiUV]NL%iOLQW 3iSDL'iQLHO 6]iPSRU(ULN 5LW]O7DPiV 7yWK7LERU %DOi]V5pND &]LQHJH'yUD 7yWK.ULVWyI 3pWHU%iOLQW +RQWL%HQFH 6FK|Q0iUN $UGDLÈURQ +HJ\YiUL$WWLOD 3RWyF]NL=VROW

$ $ $ % % % ) * ) * 3 ) 1 3 % ) ) )

+tYHV%DUEDUD 0iN'iYLG *iOO5RODQG .RUPRV.ULVWyI -HQGUpN7DPiV +tYHV%DOi]V 9HUHV'iQLHO 7DNiFV/HYHQWH

* % ) ) ) * 3 3

H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ]

 .|]|VVpJL0XQNipUWpUGHPpUHP %HQ\y0iULD 'LQND3pWHU %UHWXV%RUEiOD 3pWHU%iOLQW 9HUHEpO\L%HQFH 1DJ\6iQGRU0iUWRQ %RGRQ\L%RJOiUND 2V]OiU,OGLNy 

$ $ $ 1 * ) 1 *

DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ H]VW H]VW

    

H]VW H]VW EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ]

.LHPHONHGĘ.XOWXUiOLV7HYpNHQ\VpJpUWpUGHPpUHP 0ROGRYDQX$OH[DQGUD +XMEHUW.DWD +XMEHUW$QQD .DOiFVND(V]WHU 0XGUD'RURWW\D &VHUHSNDL0iUWD 'pQHV=VyILD 2V]OiU,OGLNy %DUWKD%ODQND 7LULQJHU0HUFpGHV] 6]WHEHO.ULV]WLQD

3 * * % $ $ 1 * $ % 1

DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ H]VW H]VW

     

0DWRV'HQQLV &RSSDJH.DUHQ +DQJiFV5HJLQD 3pWHU%iOLQW %RGRQ\L%RJOiUND +ODYND.DWDOLQ .iV]RQ\L*HUJĘ 9DUJD9LUiJ %UHWXV%RUEiOD 6]LNRUD1yUD  

% 1 1 1 1 1 1 1 $ $ 

H]VW H]VW EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] 


$N|YHWNH]ฤ˜NEHQD]RND]HOLVPHUpVHNNHUยOQHNIHOVRUROiVUDDPHO\HNHWDOVyEEpYIRO\DPRVRNLV HOQ\HUKHWQHN 

1\HOYPHVWHUGtM 2V]OiU,OGLNy 3pWHU%iOLQW $OWVDFK9LNWyULD +DQJiFV5HJLQD ,OOpV%DUEDUD :iJQHU)OyUD 6]LNRUD1yUD %UHWXV%RUEiOD %HQF]H=VyILD 6RPRJ\L%DUEDUD .DOiFVND(V]WHU

* 1 1 1 $ $ $ $ $ $ %

   

.HUHV]W\pQ2OLYpU .LVV.DWDOLQ .ยUWK\/DXUD 7DVRV)pGUD 9|U|V%ULJLWWD 9pJOHVL-~OLD 1DJ\*HUJHO\

  

  

1 1 * 1 1 1 3       

 Iskolรกnk Kivรกlรณ Diรกkja: Kalรกcska Eszter 

Technikusi kรฉpzรฉsรผnk kivรกlรณsรกga: Szabรณ รbel

  


$WDQpYNLYiOyVSRUWROyMD ėVL(V]WHU :LQWHUQLW]ÈURQ 2OiK*iERU =LPRQ\L)DQQL .DUHF]NL5pND /i]iU9LNWRU 7ROHULiQ7DPiV 5H]VQiN(OOD )HNHWH)pGUD 1LHGHUPOOHUÈNRV %iFVNDL0iWp /XF]y*HUJĘ 1DJ\(V]WHU 3DXOXV]%DOi]V &ViNLÈNRV $ONRQ\L.ULVWyI )DUNDV%RWRQG 0ROQiU/LOOD 1DJ\=VX]VDQQD 3RGORYLFV1DWDVD .RYiFV.RUQpO 0DGiUÈNRV .UWK\*\XOD %tUyÈNRV (UĘVV/LOOD )UHLVWiN3pWHU +DYDVL5HQiWD +DOiSL*HUJHO\ )iELiQ0iWp /DQJ/HYHQWH 7yWK5LFKiUG *X]VLN'iQLHO 3DUW\3HWUD 6yJRU0iUWRQ :LQWHUQLW]0iWp *DOJyF]L%iOLQW 2OiK*HUJHO\ %HQFVLN1yUD %RURQFVRN%HQFH +DQ]HOLN%LDQND .XUGL+DQQD 'HPH%iOLQW 8UKHJ\L0iUWRQ 6]DEy%RUEiOD

$ DUDQ\ $ DUDQ\ % DUDQ\ % DUDQ\ & DUDQ\ & DUDQ\ ' DUDQ\ ) DUDQ\ * DUDQ\ * DUDQ\ 1 DUDQ\ 1 DUDQ\ 1 DUDQ\ 1 DUDQ\ 3 DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ ) DUDQ\ ) DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ % DUDQ\ % DUDQ\ ) DUDQ\ ) DUDQ\ * DUDQ\ * DUDQ\ * DUDQ\ 1 DUDQ\ 3 DUDQ\ $ H]VW $ H]VW $ H]VW $ H]VW % H]VW ' H]VW ( H]VW

)HGRU%HQMDPLQ .RYiFV'RURWW\D %HOiQ\L9LUiJ +DIIQHU.LWWL 6]DEy=ROWiQ 9LQF]H5LFKiUG 9LV]WHQYHOW=VRPERU -y]VD-XGLW .iOIDOY\'iQLHO .DUDGLQ0iUN 2F]WRV/RUHWWD 6]pNHO\%ODQND %XVDL)UDQFLVND .HPHQHV0LNOyV 0RQRNL-iQRV %HUQiWK3pWHU &VHUĘGLÈGiP 1DJ\%DOi]V 2OiK=VROW 3RQJUiF]3pWHU 3HWKĘ&VLOOD 3RGORYLFV/DXUD +pYL]L3pWHU +RUYiWK'RQiW 2F]WRV$OH[ 7yWK.iURO\ %RURV%RJOiUND )UDQNO'yUD 6]DEy=VROW 6]pSKDOPL(V]WHU 0DGDUiV]0iULD 6]DEy'RURWW\D 9t]OHU$QGUiV 9|U|V%ULJLWWD &VXUMD.LQJD /LJHWIDOYL'iYLG +RUYiWK.iOPiQ 0DNUDL0iUN +HOHPEDL+HQULN 1DJ\/HYHQWH &VHUHSNDÈGiP %HQH0iWp )DUNDV%HQGHJ~] .RF]ND'iYLG

 

) H]VW 0LNOLiQ%iOLQW

% EURQ]

* H]VW 0LNOLiQ'iYLG

% EURQ]

1 H]VW 9DUJD%iOLQW

( EURQ]

1 H]VW $GiPL3DWULN

1 EURQ]

1 H]VW 3 H]VW 3 H]VW $ H]VW $ H]VW $ H]VW $ H]VW $ H]VW % H]VW % H]VW % H]VW ) H]VW ) H]VW ) H]VW ) H]VW ) H]VW 1 H]VW $ H]VW % H]VW % H]VW % H]VW % H]VW * H]VW * H]VW * H]VW * H]VW 1 H]VW 1 H]VW 1 H]VW 1 H]VW ' EURQ] * EURQ] $ EURQ] $ EURQ] % EURQ] $ EURQ] 1 EURQ] % EURQ] % EURQ] % EURQ]

%DORJKÈNRV =VtURV&VDED 3XWQRNL$WWLOD +XV]WL'RPRQNRV *HUH0iUWRQ &VHUHSNDÈGiP                 

1 EURQ] % EURQ] ) EURQ] 3 EURQ] $ EURQ] 1 EURQ]                 
$]LVNRODNLYiOyQpSV]HUĦVtWĘMH 9pJOHVL-~OLD 

1 

DUDQ\ $WDQpYNLYiOyWDQXOPiQ\LYHUVHQ\]ĘMH 1DJ\%DOi]V 2OiK=VROW

3LQWpU%ULJLWWD %tUy$QQDPiULD .HUHV]W\pQ2OLYpU

%HQF]H*iERU3pWHU )UH\%DOi]V 1DJ\*HUJHO\ 7RPFViQ\L*HUJHO\ 9tJK0iUWRQ :DJQHU7LPRQ +RUYiWK%HQHGHN 6]DILiQ0iUWRQ

7yWK.iURO\

7DPiV%HQFH .HQp]/LOL .RYiFV6]DEROFV&VHOJĘ 9pJOHVL-~OLD

/ĘULQF]6]DEROFV 1DJ\%iOLQW 2OiK*HUJHO\

%DWiUL(PHVH5LWD &ViNLÈNRV 0XQNiFVL.LQFVĘ 6]DEy.DWDOLQ 1iEHOHNÈURQ

.|OFVpQ\L/LOOD 3LVW\~U=VyILD

.LVV.DWD 5iNyF]L5pND 8GYDUKHO\L%HQMDPLQ 9pJYiULÈGiP $QWDO5LFKiUG %tUyÈNRV .UWK\*\XOD 9DUJD*iERU

eUVHNL%DOi]V 0DMHUFVLN1iQGRU

5XGROI$QLWD

) DUDQ\ ) DUDQ\ * DUDQ\ 1 DUDQ\ 1 DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ $ DUDQ\ $ DUDQ\ % DUDQ\ ) DUDQ\ * DUDQ\ * DUDQ\ 1 DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ 3 DUDQ\ * DUDQ\ 3 DUDQ\ $ H]VW $ H]VW ) H]VW * H]VW * H]VW 1 H]VW 1 H]VW 1 H]VW 1 H]VW 3 H]VW 3 H]VW 3 H]VW 3 H]VW % H]VW * EURQ] * EURQ]5RRE'iQLHO

 

0yULW]$OPD9LUiJ 3DUW\3HWUD 7yWK0iWp

 

7DVRV)pGUD9DQHVV]D %RURQFVRN%HQFH6]DEy'iYLG)HKpU6HEHVW\pQ

 

%DQGDÈGiP %RURV=VyILD )|OGHVL1DJ\'yUD

    

,]Vy0HOLQGD .RYiFV'DOPD .|OOĘ9LNWyULD 'DOORV'LiQD 0RQWL(OYLUD 6WHIDQLN)DQQL +DMG~=VRPERU/iV]Oy +pQ\HO9LNWRU7DNiFV9LOPRV

 

+RUYiWK.iOPiQ .DOLF]ND%HQFH 2URV(V]WHU

 

1DJ\%HQFH%DOi]V 7RPVLFV%HUWDODQ

  

%RQF]/XFD /LSFVHL'iQLHO 3HWpQ\L*UpWD 8UEiQ(V]WHU 6iUN|]L0yQLND

 

9t]OHU*iERU *RUDV](QULFR

 

*HUHQJD\&VDED 5XGROI(QLNĘ )LOLS'RPLQLN

 

7DNiFV3pWHU '~]V'iQLHO 

$V]WDORV$QGUiV 3HWUL'yUD

 

) H]VW * H]VW * H]VW * H]VW 1 H]VW $ H]VW % H]VW ( H]VW * H]VW * H]VW * H]VW * H]VW * H]VW * H]VW * H]VW 1 H]VW 1 H]VW 3 H]VW 3 H]VW 3 H]VW $ EURQ] $ EURQ] $ EURQ] % EURQ] ) EURQ] * EURQ] * EURQ] * EURQ] * EURQ] 1 EURQ] 1 EURQ] 3 EURQ] 3 EURQ] $ EURQ] ) EURQ] ) EURQ] * EURQ] ' EURQ] ' EURQ]


9DUJD3pWHU :LQWHUQLW]0iWp

* EURQ] * EURQ]

%DWD1DWDOL %HQMDPLQV/HYHQWH

1 EURQ] 1 EURQ] 1 EURQ] 1 EURQ] 3 EURQ] 3 EURQ] 3 EURQ] 3 EURQ] $ EURQ] $ EURQ] $ EURQ] % EURQ] % EURQ] % EURQ] % EURQ] % EURQ] & EURQ] ' EURQ] ' EURQ]

)XFKV$QJHOLND 3LWWOLN(QLNĘ

*DOD]HN7tPHD /HVFK*\|UJ\0DUFHOO 2V]WURYV]NL%DOi]V

3ULEHOV]NL/HYHQWH 'REy0iWp .LV'iYLG 6]DEy'RULQD %DORJK/HYHQWH )RGRU.iURO\ .LVKND6WDQLVODY /ĘULQF]0DUFHOO 3HWĘ/HYHQWH

.HUHV]W\pQ/DXUD %iOLQW-iQRV 5DE1RpPL

          

6]DILiQ%DOi]V

' EURQ]

*iVSiU%RWRQG 0DJ\DUL3pWHU 0ROQiU9LUiJ 6]HQRJUiGL9LNWyULD

( ( ( (

%ODVNy0iUN

*

&]LQHJH(OL]D &VLSNpV%HUQDGHWW

* *

+DQWRV%iOLQW 1DJ\%HQFH

* *

1LHGHUPOOHUÈNRV 3OHV]6]RQMD &]LIUD.ROHWWD 'yUD=VyILD .LVV6iUD

* * 1 1 1

3DXOXV]%DOi]V

1

=VLGiNRYLWV)DWLPH

1

%DNV]D'iYLG

3

(QGUĘGL%DOi]V .RYiFV'iYLG

3 3

1DJ\0iWp

3

EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] .LHPHONHGĘN|]|VVpJLPXQNipUW %DORJK%DUEDUD 5XV]7DPiV 6DVYiU\1RpPL+pUD .RFVLV=VRPERU .LUiO\,VWYiQ 7yWK(V]WHU$QQD 3DSS=LWD %DUWKD%HQGHJ~] 1pPHWK(V]WHU 9t]OHU*iERU 'yVD$QLNy .ULYiQV]NL6iUD *\ĘUL.DWD 0DXUHU0RUYDL%HQFH 3RV]OyF]N\=VyILD =VtURV%DUEDUD

$ $ $ % * * * 1 1 1 * * $ $ $ $

DUDQ\ EURQ] DUDQ\ EURQ] DUDQ\ DUDQ\ H]VW H]VW DUDQ\ H]VW H]VW H]VW DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\

        

%DMQDL5pND .RYiFV&VHOJĘ .ROOiU%RMiQD 9pJOHVL-~OLD 'HEUHF]HQL'RQiW .RYiFV&VHQJH %HQ\y0LKiO\ 0RGUyF]N\)DQQL %DORJK/HYHQWH 1DJ\=ROWiQD*UpWD 6DVYiUL1RpPL %DORJK%DUEDUD 0DNUDL0iUN =VLJy'iQLHO 1HPHVKHJ\L&VDQiG 0LNHFV(QLNĘ

 

$ * 1 1 3 ' * * % ) $ $ $ $ 3 3

EURQ] DUDQ\ H]VW DUDQ\ DUDQ\ H]VW EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] H]VW EURQ] EURQ] EURQ] H]VW H]VW


$WDQpYNLYiOyNXOW~UDN|]YHWtWĘMH 9t]OHU*iERU .LV'iYLG 6]DEy.DWD 6HEHVW\pQ0iWp 6]PDQGUD\0DUFHOO %DUWKD%HQGHJ~] 'XGiV$QGUiV *\HQJH-iQRV 0DF]y7tPHD .RYiFV&VHQJH&VLOOD 'DOORV'LiQD 1DJ\(V]WHU )|OGL0iWp -XKRV'yUD .RYiFV6]DEROFV&VHOJĘ 3LWOLN(QLNĘ )DUNDV'iQLHO .ROOiU%RMiQD 0HGYHF]NL$QQD .HPHQHV'RPRQNRV -XULFVN\'iYLG

1 $ $ $ % 1 1 1 1 ' * * 1\( $ * 1 1 1 1 3 $

DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ DUDQ\ H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW

          

5XV]7DPiV 3DSL=VyILD &VHUQiN'yUD &VyNiV1iQGRU 7LUFV$QQD 0F%UD\HU%HQMiPLQ $V]WDORV$QGUiV (J\G3HWUD -XKiV]3pWHU 3DXHU7DPiV %DWiUL(PHVH +DQWRV%iOLQW .RYiFV'DOPD /LHEKDUGWÈJQHV 6]DEy=VRPERU 3RGORYLFV1DWDVD )DUNDV%RWRQG %HQGD5HJLQD 0ROQiU/LOOD 7UHJHOH3DQQD 

Diákönkormányzatunk - 2013

 

$ $ $ 3 1 1 ' ' ' ' * * * * * $ $ $ $ 3

H]VW H]VW H]VW H]VW H]VW EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] EURQ] 
7DQWHVWOHWLGLFVpUHWHNEHQUpV]HVOWHN 1DJ\(QLNĘ %DORJK/HYHQWH .LVKND6WDQLVODY 9LGD5RODQG9LNWRU -XKiV]3pWHU 0DMVDL/iV]Oy%HQFH 6RUHF]=VROW 6]DEy%RJOiUND 6]DEDGRV+XQRU/iV]Oy 3DXOXV]%DOi]V 6iQGRU6RPD*HUJHO\ 6]DODLÈGiP %DJ\DO%HQFH &VHUĘGLÈGiP &VL]PDGLD%DOi]V )DUNDV0iWp +XWWRQ/HYHQWH .RYiFV.RUQpO 5yWK%HQFH 7RPVLFV%HUWDODQ %RGRU$GULHQQ *XV]WRV$QJpOD,ULQJy +DOiSL*HUJHO\ =VtURV%DUEDUD *DUDL)OyULiQ *UHJRU0iUWRQ 'UiJD%HQFH .RYiFV1LNROHWWD0DULDQQ %RGRU%DUQDEiV %XUFViQ\LÈGiP

$ % % % ' ' ' ' ) 1 1 % ) ) ) ) ) ) ) ) 1 $ $ $ % % ) ) 3 3

              

'HEUHF]HQL'RQiW -DNDERYLFV=VRPERU /ĘULQF]6]DEROFV 0iUNL+DMQDOND 0HF]QHU%DOi]V 3DSS$WWLOD,VWYiQ 3ULEHOV]NL/HYHQWH 6iURVLÈGiP 7RPROD=ROWiQ0LNOyV ,OOpV%DUEDUDÈJQHV 6RPRJ\L%DUEDUD.DWD 6]ORYiN&VLOOD .DOiFVND(V]WHU 0ROQiU2UEiQ 3URKiV]ND$QQD9LNWyULD 6]pOHV0DUFHOO 'RERV%RWRQG%XGD +HIIHQWUlJHU=ROWiQ 1DJ\6iQGRU0iUWRQ /LHV]NRYV]NL0HUFpGHV] )iELiQ)DQQL 0ROQiU,OGLNy 2V]ROLN0DMD %XVDL%ODQND &]LQHJH'yUD '|EU|VV\3pWHU/iV]Oy +RUYiWK)UX]VLQD 3DSS*UpWD 6HUIĘ]Ę0iWp

3 3 3 3 3 3 3 3 3 $ $ $ % % % % ) ) ) * 1 1 1 3 3 3 3 3 3Vác Város Kiváló Sportolói

  
.LYiOy7DQXOy $WDQWHVWOHWG|QWpVHDODSMiQH]HQHOLVPHUpVEHQD]DGLiNUpV]HVOKHWDNLQHNOHJDOiEEDWDQXOPiQ\L iWODJHUHGPpQ\H(PHOOHWWOHJDOiEEMyPLQĘVtWpVĦDPDJDWDUWiVDpVDV]RUJDOPDLV %DUWKD%ODQND %XGDL*HRUJLQD ,OOpV%DUEDUDÈJQHV .pNHVLeYD 5pWL1RpPL 6RPRJ\L%DUEDUD.DWD 6]LNRUD1yUD=VX]VDQQD

$ $ $ $ $ $ $

'yND)DQQL *UDXV]PDQ%HQFH +DMG~=VRPERU/iV]Oy .RYiFV'iYLG,VWYiQ 1HPHVKHJ\L&VDQiG 9LV]WHQYHOW=VRPERU 'XQDL)UX]VLQD

3 3 3 3 3 3 &

$QWDO5LFKiUG )UDQNy=VRPERU0LOiQ *HUHQJD\&VDED +DULV$QQD 0ROQiU3pWHU 1DJ\*HUJHO\ 6RyV=VyILD)UX]VLQD

3 3 3 3 3 3 3

:DJQHU)OyUD 6]ORERGQLN7DPiV 9pJK,VWYiQ +RUYiWK7DPiV +tYHV%DUEDUD .ĘYiJy/XFD /iQJ%RUND /LHV]NRYV]NL0HUFpGHV] 6]LJHWL6]LOYLD %DFKPDQQ3DWULN )XFKV)DQQL 9DUJD9LUiJ

$ % % ) * * * * * 1 1 1

)LVWHU=VROW .HUHV]W\pQ/DXUD 1DJ\6iUD 6]DEy(SHUNH ÈFV%iOLQW %DORJK2UVRO\D )|OGL0iWp .OLQJHU2OLYpU$V]WULN 9DUJD%iOLQW 9|OJ\L$QQD-~OLD 5DE1RpPL 5pWL/tYLD(QLNĘ

& & & & ( H H H H H ' '

:DJQHU7LPRQ .RYiFV$OH[DQGUD,OGLNy /LSFVHL'iQLHO 0yULW]6]LOYLD 0OOHU$QQD 3HWpQ\L)OyUD*UpWD 3LOOHU3iOPD 5X]VLN(PHVH 6HSD9LUiJ$QQD 6]DODWQ\DL%iOLQW 7yWK(V]WHU$QQD *\ĘUL.DWD

3 * * * * * * * * * * $

=ROOHU-XGLW &]LQHJH'yUD 1iGDV7DPiV 7RPDQ%DOi]V *HUJHO\2UVRO\D%RJOiUND %HQNH%RUyND .LVV6iUD7QGH /XF]y*HUJĘ0iUN 6WHIDQLN)DQQL 9L]OHU-~OLD 2OiK*iERU 6]DEy'iYLG/iV]Oy :HLV](O]D0DUD %DWiUL(PHVH5LWD )|OGHVL1DJ\'yUD )O|S1RpPL +iPRU)DQQL=VyILD .RYiFV'DOPD 1DJ\(V]WHUÈJQHV &ViNLÈNRV3pWHU

1 3 3 3

.RFVLV=VRPERU 3LOOHU5XGROI 7DU%iOLQW 1DJ\%DOi]V/HYHQWH %DORJK%DUEDUD )DUNDV%RWRQG3iO +RUYiWK.iOPiQ -DNDE'RPLQLN%DUQDEiV -iPERU/XFD 0XQNiFVL.LQFVĘ 3RGORYLFV1DWDVD 5XV]7DPiV 6DVYiUL1RpPL+pUD 6]DEy.DWDOLQ 6]pNHO\%ODQND 'LDQ$QHWW )HKpU'yUD .LVV.DWDOLQ 0DGiU(PHVH 3HWKĘ&VLOOD=VyILD

% % % ) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 1 1 1 1

+RUYiWK%HQHGHN -DNDE5HEHND .ĘV]HJL+DQQD 3RGORYLFV/DXUD 5XGROI(QLNĘ 6]DILiQ0iUWRQ eUVHNL%DOi]V )iELiQ0iWp 7DNiFV3pWHU (QJOyKQHU$GULHQQ )UDQNO'yUD -LON'RULQD .RSOiQ\L*iERU .|YHVL%DOi]V 5XGROI$QLWD 7yWK0iWp 9DUJD3pWHU :LQWHUQLW]0iWp $EHORYV]NL%HUQDGHWWH *DOJyF]L%iOLQW

$ $ $ $ $ $ % % ) * * * * * * * * * 1 1

$ 1 1 1 1 1 % % % * * * * * * 3

 


*UDQiW)DQQ\ .ROOiU%RMiQD 3HWUy5pND

1 6]DEy'RURWW\D 1 9HUHV.LWWL 1 

1 9|U|V%ULJLWWD 1 5yND'iQLHO

1 3.LWĦQĘ7DQXOy $ WDQWHVWOHW G|QWpVH DODSMiQ H]HQ HOLVPHUpVEHQ D] D GLiN UpV]HVOKHW DNLQHN OHJIHOMHEE HJ\ WDQWiUJ\EyOQHPMHOHVD]RV]WiO\]DWDGHD]LVOHJDOiEEMyPLQĘVtWpVĦ(PHOOHWWSpOGiVDPDJDWDUWiVD pVDV]RUJDOPDLV %HQFVLN1yUD %RURQFVRN%HQFH 'REy0iWp 1pPHGL)DQQL 6]DEy'RULQD6]DELQD :DJQHU+HOpQH %XUMiQÈNRV0iUN 0RQWL(OYtUD 6]DEy$OH[DQGUD 9DUDJ\D0iWp 8VNHUW/HYHQWH3pWHU %DQGDÈGiP*\|UJ\ %ODVNy0iUN %RURV=VyILD &]LQHJH(OL]D1RpPL &VLFVD\(PHVH5pND 'DOORV'LiQD ,]Vy0HOLQGD .RYiFV'RURWW\D0iULD .RYiFV*iERU*HUJĘ .|OOĘ9LNWyULD /LHEKDUGWÈJQHV )HMHV%ODQND0iULD .LUiO\,VWYiQ0iUN .|OFVpQ\L/LOOD /DF]Ny)DQQL 0DWHMFVRN'RULQD 1iQGRUL$OH[DQGUD 3DSS=LWD 3LQWpU%ULJLWWD 3LQWpU.ULV]WLQD 3LVW\~U=VyILD %DMQDL5pND %RULFV.UWL*iERU'iQLHO -XKRV'yUD

$ $ $ $ $ $ 1 1 1 1 ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $ $

0DWHMFVRN)DQQL$QQD 0RGUyF]N\)DQQL 1DJ\%HQFH 1LHGHUPOOHUÈNRV )UH\6iUD +DOiSL%ODQND .DOiFVND$QQD .LVV5pND,OGLNy 6]HYHUpQ\L6iUD -DNDE%RUEiOD .HQp]-DQND%RUEiOD /HQJ\HO*UpWD 0ROQiU9LUiJ%ODQND 5LEDL=VyILD 6]HQRJUiGL9LNWyULD 7DPiVL/DXUD.ODXGLD $V]WDORV$QGUiV %iOLQW-iQRV &VXUMD.LQJD *HUOHL0DUWLQ .RYiFV.LWWL 0HW\RYLQ\L=VHUDOGLQ 0yULW]$OPD9LUiJ 1pGHU$QLWD.ULV]WLQD 5DNRQF]DL9HURQLND %DWD1DWDOL %HQMDPLQV/HYHQWH .RYiFV;pQLD 0DGDUiV]0iULD 0DJ\DUL3HWURQHOOD7QGH 0DMRURV5HJLQD.ULV]WLQD 3DWDNL3pWHU 5LJy$GpO 7DU/XFD 7DVRV)pGUD9DQHVV]D

 

* * * * & & & & & H H H H H H H ' ' ' ' ' ' * * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3DXHU7DPiV 3HWUL'yUD 6iQWD6]LGyQLD 6]DILiQ%DOi]V 6]LOiJ\L*HUGD6DUORWW 6]RPEDWL/LOL$QQD 7ROHULiQ7DPiV 8UKHJ\L0iUWRQ 1iEHOHNÈURQ &VHUQiN'yUD .HUWpV])DQQL 0ROQiU/LOOD 2URV(V]WHU 3DSL=VyILD %tUy$QQDPiULD .HUHV]W\pQ\2OLYpU 5iNyF]L5pND %HQF]H*iERU3pWHU %LUyÈNRV )UH\%DOi]V 7RPFViQ\L*HUJHO\ %RQF]/XFD%ODQND .ROOiU.DWD .XUGL/DXUD 0XGUD'RURWW\D0iULD 3RUQyL'yUD 6]DEy=VHUDOGLQD 6]ORYiN&VLOOD .DOiFVND(V]WHU 3URKiV]ND$QQD9LNWyULD 0LNXV3HWUD 2V]OiU,OGLNy $OWVDFK9LNWyULD &RSSDJH.DUHQ/HD (UGpO\L6]DQGUD

' ' ' ' ' ' ' ' ) $ $ $ $ $ 1 1 1 3 3 3 3 * $ $ $ $ $ $ % % * * 1 1 1


.RUPiQ\&LQWLD 0DXUHU0RUYDL%HQFH7DPiV 6]SLV]iU'DOPD /RPHQรˆUSiG 7yWK.iURO\ 1DJ\'iYLG 6WHWLQD%HQFH 9DUJDรˆUSiG .HQp]/LOL$QQD 0DMHUFVLN1iQGRU 0HJ\HVIDOYL3HWUD 

$ $ $ % % ) ) ) * * * 

9pJOHVL-~OLD +DMGXN'iQLHO-iQRV 1DJ\%iOLQW 1Rp=VRPERU-y]VHI 2F]RW%DOi]V 2OiK*HUJHO\ %HQ\y0iULD %RG]iV&HFtOLD6]LOYLD %UHWXV%RUEiOD%ODQND &VHUED$QQD &VHUHSNDL0iUWD +DMQDO(PHVH 

1 3 3 3 3 3 $ $ $ $ $ $

Tanรฉvnyitรณ

Tanรฉvzรกrรณ

Technikusok tanรฉvzรกrรณja

 

*UXQGD'iYLG +DQJiFV5HJLQD 3pWHU%iOLQW/iV]Oy 6LPRQ3pWHU 6]WHEHO.ULV]WLQD %HUHF]3DWULN (J\ยG=VyILD )ODPLFK*HUJHO\ 0ROGRYDQX$OH[DQGUD 7DNiFV/HYHQWH 9DUJD5DPyQD 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
7HFKQLNXVLGLFVpUHWHN $WDQpY.LYiOy0ĦV]DNL9HUVHQ\]ĘMH .DV]iV'iQLHO0iUN 0HJ\HUL%DOi]V 0L]VHU'iYLG 5RPSRVÈGiP $QWDO=ROWiQ %HVH*iERU *UHII/HYHQWH 0OOHU$QGUiV &ViQ\L0DUFHOO3pWHU -DNDERYLFV=VROW 6]DEyÈEHO    .LWĦQĘ7DQXOy  .DV]iV'iQLHO0iUN 0L]VHU'iYLG 5RPSRVÈGiP $QWDO=ROWiQ 0OOHU$QGUiV &ViQ\L0DUFHOO3pWHU -DNDERYLFV=VROW 1DJ\/DMRV 6]DEyÈEHO    .LYiOy7DQXOy  0HJ\HUL%DOi]V *UHII/HYHQWH *pPHVL*iERU 3XV]WDL3pWHU6iQGRU 6]LJHWL%ODQND =YHUNy(ULN.ULV]WLiQ    7DQWHVWOHWLGLFVpUHWDN|]|VVpJLPXQNiMipUW &ViQ\L0DUFHOO3pWHU 6]DEyÈEHO    7DQWHVWOHWLGLFVpUHWDNXOWXUiOLVWHYpNHQ\VpJppUW 3ROJiU%DOi]V    7DQWHVWOHWLGLFVpUHWDWDQXOPiQ\LHUHGPpQ\ppUW -REEiJ\'iQLHO 1DJ\5LFKiUG$OH[

 

 $ $ $ $ ( ( ( ( : : :

     

$ $ $ ( ( : : : :

    

$ ( : : : :

   

: :

 

$$ $

 
%HVH*iERU ( 7DUFVD\รˆGiP , &]HURYV]NL-y]VHI : *iO'iYLG%DOi]V : +DMQDO$GULHQQ :    7DQWHVWยOHWLGLFVpUHWDWDQXOPiQ\LpVDYHUVHQ\HUHGPpQ\ppUW .DWRQD0iW\iV $    7DQWHVWยOHWLGLFVpUHWDYHUVHQ\HUHGPpQ\ppUW  %RGRU%iOLQW $ %UiQ\LN0DUWLQ-y]VHI $ *\LUy0LKiO\ $  %RURQND\(POpNpUHP *UHII/HYHQWH ( 6]DEyรˆEHO : $QWDO=ROWiQ ( &ViQ\L0DUFHOO :

   

  SRQW SRQW SRQW SRQW 

Boronkay Katedra dรญj Elฤ˜szรถr osztottak ki Katedra Dรญjat, amelyet Szilรกgyi Erzsรฉbet รฉs Erฤ˜ss Sรกndor kaptak meg

Ballagรกs

 


1\HOYYL]VJiYDOUHQGHONH]QHN  

$ODSIRN~ Q\HOYYL]VJD DQJRO

V]ORYiN%iOLQW-iQRV &VXUMD.LQJD 'DOORV'LiQD .LUiO\9LUiJ 3LQWpU.ULV]WLQD

' ' * % *

  

%RGRQ\L%RJOiUND %ODVNy0iUN 9tJK0iUWRQ 'XGiV'iQLHO )DUNDV'iQLHO 0DUNDULDQ+RGRYiQ$,VWYiQ 0HF]QHU%DOi]V %HQF]H=VyILD &VHUED$QQD

1 * 3 ) 1 1 3 $ $

    

0DWHMFVRN'RULQD )|OGHVL=LWD 0DWHMFVRN)DQQL$QQD 3OHV]6]RQMD%LDQND

QpPHW 6]HJHGL9LOPRV 0DUNDULiQ+RGRYiQ$UWLQ 6]DEy%RJOiUND *XEy*UpWD 0D\HU5LWD 6]DEy=ROWiQ :LOKHOP'RQiW

.DMWRU9LYLHQ .LV'iYLG .XUGL+DQQD /DGiQ\L=LWD /RPHQ=VyILD 1iEHOHN6iUD 1DJ\(QLNĘ 1pPHGL)DQQL 2OiK0DUWLQ0DUFHOO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

DQJRO :LQWHUQLW]ÈURQ %DKLO%HQFH 0LNOLiQ%iOLQW 0LNOLiQ'iYLG 2OiK*iERU )LVWHU=VROW )UH\6iUD +DOiSL%ODQND .DOiFVND$QQD .HOOQHU$QGUiV .LVV5pND,OGLNy /DGD)UDQFLVND /i]iU9LNWRU 1DJ\)HUHQF/HYHQWH 1DJ\6iUD 3iW\RGL7DPiV 3DXHUÈGiP 6LNOyGL/HYHQWH 6]DEy(SHUNH 9pFVHL(QLNĘ5pND ÈJRVWRQ'iQLHO 0DMVDL/iV]Oy%HQFH 3DXHU7DPiV

 

) 1 ' 1 1 1 1.|]pSIRN~Q\HOYYL]VJD %HQFVLN1yUD %HUHJL%RJOiUND %HUHQFHL*iERU0DUWLQ %REiN)DQQL %RURQFVRN%HQFH 'REy0iWp )RJDUDVL)OyUD=VyILD )]HVL1DWDVD *DOJyF]L%DUQD *iVSiU7DPDUD *HUJHO\2UVRO\D%RJOiUND +DQ]HOLN%LDQND +HJ\HVL(GLQD-XOLDQQD +tGYiU\=LWD

* * * *

$ % % % % & & & & & & & & & & & & & & & ' ' '

 ÈFV%iOLQW &]LQHJH=VROW )UHFVND9LNWyULD *HFVH0iUWRQ,VWYiQ .HQp]-DQND /HQJ\HO*UpWD 0DXUHU0RUYDL%RWRQG 0ROQiU9LUiJ 1DJ\$Ot] 1HPpQ\LÈGiP 1\LNHV9HQFHO 6]DEy%RUEiOD 6]DOD\0iUWRQ 6]HQRJUiGL9LNWyULD 7iODVÈGiP 7yWK%HQHGHN 9DUJD+DMQDOND*HRUJLQD 9|OJ\L$QQD $GiPL3DWULN %HQNH%RUyND %XUMiQÈNRV0iUN 'pNiQ\gUV /XF]y*HUJĘ0iUN

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1


ėVL(V]WHU$Ot] 5DGD%iOLQW$QGUiV 6HSD-i]PLQ(V]WHU 6]DEy'RULQD6]DELQD 8MV]HJL9LYLHQ ,IL3pWHU=ROWiQ %DQGDÈGiP*\|UJ\ %ODVNy0iUN %RURV=VyILD 'y]VD9HURQLND.DWLQND )|OGHVL1DJ\'yUD )O|S1RpPL ,]Vy0HOLQGD .UWK\/DXUDeYD /LHEKDUGWÈJQHV 0DWHMFVRN)DQQL$QQD 0RGUyF]N\)DQQL 1DJ\%HQFH 3OHV]6]RQMD%LDQND 'REy.ODXGLD.LWWL (QGUĘGL%DOi]V *UDXV]PDQ%HQFH +pQ\HO9LNWRU .RYiFV$WWLOD /pF]IDOYL%HQFH,VWYiQ 0LNHFV(QLNĘ 1DJ\0iWp 5LW]O$WWLOD.ULV]WLiQ 6]HJQHU'RPLQLND 9LQF]H5LFKiUG 9LV]WHQYHOW=VRPERU $ONRQ\L.ULVWyI %DORJK%DUEDUD &]DNy$WWLOD &VXND9LNWyULD )DUNDV%RWRQG )D]HNDV'yUD +RUYiWK.iOPiQ -iPERU/XFD -y]VD-XGLW -XULFVN\'iYLG .DOLF]ND%HQFH .HUWpV])DQQL 0HVWHU=VDQHWW 0ROQiU/LOOD

$ $ $ $ $ ) * * * * * * * * * * * * * 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5pWL/tYLD(QLNĘ 6RUHF]=VROW 6]DILiQ%DOi]V 6]LOiJ\L*HUGD6DUORWW 7LOOLN5HJĘ/HYHQWH 0XQNiFVL.LQFVĘ 1DJ\=VX]VDQQD 2F]WRV/RUHWWD 3DSL=VyILD 5DGQDL'iYLG 6DVYiUL1RpPL+pUD 6HEHVW\pQ0iWp 6]pNHO\%ODQND =VLJy'iQLHO $QJ\DO0iWp %HUpQ\L0iUWRQ +HOHPEDL+HQULN ,YDQLFV0iUN 3DOiVWK\'iQLHO$UW~U 3LOOHU5XGROI 5HLFK(ULN-iQRV 6]iPHO$QQD 6]PDQGUD\0DUFHOO 7DU%iOLQW %HUQiWK3pWHU &VL]PDGLD%DOi]V )DUNDV0iWp .HPHQGL.ULV]WRIHU/iV]Oy 3XWQRNL$WWLOD0iUWRQ 5yWK%HQFH %RQF]/XFD +RUYiWK0iULXV1DWDQLHO -DQFVy6]RQMD .RYiFV$OH[DQGUD,OGLNy /DF]Ny)DQQL /LSFVHL'iQLHO 0iFVDL)UX]VLQD 0DWHMFVRN'RULQD 1iQGRUL$OH[DQGUD 3DSS=LWD 3LVW\~U=VyILD 5X]VLN(PHVH 6HSD9LUiJ$QQD 6]DNROF]DL5HJLQD 6]DODWQ\DL%iOLQW 

' ' ' ' ' $ $ $ $ $ $ $ $ $ % % % % % % % % % % ) ) ) ) ) ) * * * * * * * * * * * * * * *

0RQWL(OYLUD 1DJ\(V]WHU 3|OF].LQJD 6iUYiUL0iUWD 6]DEy$OH[DQGUD 8UEiQ(V]WHU 9LUiJK0iUWD *\HQJH-iQRV 0F%UD\HU%5REHUW 0yJRU6iUD 3iSD0iUWRQ 6iUN|]L0yQLND 7LOOLN$QQD5HEHND $PEUXV1yUD %iQVWLN'iYLG %DUWyN0yQLND )HUHQFVLN%HQMDPLQ %tUyÈNRV )UDQNy=VRPERU0LOiQ )UH\%DOi]V *HUHQJD\&VDED .LVV3pWHU0DUFHOO .yNDL%iOLQW .UWK\*\XOD/iV]Oy 0DUNRV'RPLQLN2WWy 1DJ\*HUJHO\ 6RyV=VyILD)UX]VLQD 6]WHEHO*iERU 6]XQWHU7LERU 7RPFViQ\L*HUJHO\ 9DUJD*iERU$QGUiV 9LJK0iUWRQ :DJQHU7LPRQ %iQ)OyUD'RPLQLND %HOiQ\L%HQFH %RULFV.UWL*iERU (UĘVV/LOOD.DWDOLQ )UHLVWiN3pWHU%iOLQW *XV]WRV$QJpOD,ULQJy +DYDVL5HQiWD -DNDE5HEHND -XKRV'yUD .iUSiWL$WWLOD .ĘV]HJL+DQQD /DMRV/HYHQWH

1 1 1 1 1 * * 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
0DXUHU0RUYDL%HQFH 1DJ\/HYHQWH0iWp 3pO\L/yUiQW 3RGORYLFV/DXUD 6HUIĘ]Ę)OyUD 6]DILiQ0iUWRQ 6]SLV]iU'DOPD 6]XQ\RJ%iOLQW=ROWiQ =VtURV%DUDEDUD (QGUpV]1RUEHUW eUVHNL%DOi]V )iELiQ0iWp *\XULFVÈGiP*\|UJ\ +pYL]L3pWHU3iO /RPHQÈUSiG 2F]WRV$OH[7DPiV 5XPEROG0iUWRQ 7RUPD0iWp 7yWK.iURO\ %HOLQV]NL%iOLQW %RU]D%DOi]V 'HOL'iYLG 'XGiV'iQLHO )p]OHU'RPLQLN *UyV].ULVWyI .RYiFV1LNROHWWD0DULDQQ 0H]HL%iOLQW 1DJ\'iYLG 1DJ\=ROWiQD*UpWD 3DOiVWK\)HUGLQiQG%DOi]V 7DNiFV3pWHU 7DPiV%HQFH %HV]H0iUWRQ %RURV%RJOiUND 'yVD$QLNy )DUNDV(V]WHU'yUD .HQp]/LOOD$QQD .|YHVL%DOi]VÈURQ 0HJ\HVIDOYL3HWUD 1pPHWK9LNWyULD

$ $ $ $ $ $ $ $ $ % % % % % % % % % % ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) * * * * * * * *

3RPDKi]L=VDQHWW 5DNRQF]DL9HURQLND 6yJRU0iUWRQ7DPiV 7yWK0iWp 9DUJD3pWHU :LQWHUQLW]0iWp &VHUHSNDÈGiP )DUNDV'iQLHO )XFKV$QJHOLND=VX]VDQQD *DOJyF]L%iOLQW 0DNDULDQ+RGRYiQ$UWLQ 6]DEy'RURWW\D %RGRU%DUQDEiV %XUFViQ\LÈGiP 'HEUHFHQL'RQiW *\XULF]D6]DELQD +DMGXN'iQLHO-iQRV +HJ\HVL3iOPD -iPERU1LFKRODV -XKiV]$WWLODÈGiP .HPHQHV'RPRQNRV .RSHF]NL.RUQpO /HVFK*\|UJ\0DUFHOO /ĘULQF]6]DEROFV 0HF]QHU%DOi]V 0HJ\HUL0iUWRQ 1DJ\$OH[DQGHU 1DJ\%iOLQW 1Rp=VRPERU-y]VHI 2F]RW%DOi]V 2OiK*HUJHO\ 3DSS$WWLOD,VWYiQ 3ULEHOV]NL/HYHQWH 6iJL%iOLQW 6iURVLÈGiP 6]XQ\RJ%iOLQW=ROWiQ 7DNiFV%HQFH 7DUDSFViN%HQGHJ~] 7RPROD=ROWiQ0LNOyV %DDPDUD9LYLHQ 

* * * * * * 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 $

&VHUED$QQD *UiQLF]9LROD .iUSiWL*HUJHO\0iW\iV .pNHVLeYD 2UV]iF]N\6KDURQ 6]DEy=VHUDOGLQD 6]ĘNH6iED9DOHQWtQD 6]WUDQ\iQ.DWDOLQ 7yWK'DOPD 7|U|N)DQQL %DUDGODL(ULN0iW\iV &VyNiV)ULJ\HV$QGUiV )UHLVWiNÈGiP *DFViO\L0iUWRQ *HPHU*iERU .DUFVDL6HEĘ 0DWRV'HQQLV 0H]HL=VX]VDQQD 0ROQiU2UEiQ 1DJ\0LKiO\ 3HWKĘ7DPiV*HUJHO\ 3URKiV]ND$QQD9LNWyULD 6]DODL/tGLD 6]pOHV0DUFHOO 6]LOiJ\L.iURO\ 6]ORERGQLN7DPiV 8OOULFK.ULVWyI-y]VHI 7LULQJHU0HUFpGHV] )iELiQ%DUQDEiV +HIIHQWUlJHU=ROWiQ +RUYiWK7DPiV .|OOĘ'iYLG 0DUWRQ$WWLOD 0HJ\HUL%DOi]V 6HUHV'iYLG 6LPRQ%DOi]V 7XU]D5LFKiUG $QWDO)ULGD %DOi]V5pND %HUHJL%HQFH

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % % % % % % % % % % % % % % % % % % ) ) ) ) ) ) ) ) ) * * *
)HGRU5HJLQD +tYHV%DOi]V +tYHV%DUEDUD +XMEHUW$QQD +XMEHUW.DWD )O|S0iWp .ĘYiJy/XFD /DNDWL.ULV]WLiQ /DQJ/iV]Oy /LHV]NRYV]N\0HUFpGHV] 0LNXV3HWUD 5LW]O7DPiV 5RPKiQ\L9LNWyULD 6OH]ViN=VX]VDQQD 6SLHV]$QGUiV 6]iGRYV]N\/XFD 6]LJHWL6]LYLD

* * * * * * * * * * * * * * * * *

9HUHEpO\L%HQFH =|OG%DOi]V %DFKPDQQ3DWULN %RURYLFV%ULJLWWD (UGpO\L6]DQGUD +DQJiFV5HJLQD +ODYND.DWDOLQ .RVFVy'yUD 0ROQiU,OGLNy 5RVWHWWHU.LV/XFLD 6LPRQ3pWHU 9DUJD9LUiJ %HUHF]3DWULN %XVDL%ODQND &]LQHJH'yUD '|EU|VV\3pWHU (J\G=VyILD

* * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

(UWLQJHU0iUN )LHV]O7DPiV )ORFK7DPiV *HUH=VROW +RUYiWK)UX]VLQD .RYiFV%DOi]V 0D\HU1RUEHUW 1iGDV7DPiV 5iF]'iQLHO 6]DUND0iWp 7DNiFV/HYHQWH 7RPDQ%DOi]V 9DUJD5DPyQD 9HUHV'iQLHO .DV]iV'iQLHO0iUN 0ROQiU%HQHGHN 6]LJHWL%ODQND

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 $ : :.|]pSIRN~Q\HOYYL]VJDQpPHW %RGRU$GULHQQ )HKpU'yUD -HORYDF0XVD0DUFHOO .HUHNL5pND .LVV.DWDOLQ 0DF]y7tPHD 3HUF]H%DOi]V 3HWKĘ&VLOOD=VyILD 3XVNiV)DQQL5LWD 5iNyF]L5pND 6iUN|]L0yQLND 7yWK0LUWLOO3DQQD .LVV3pWHU0DUFHOO 1DJ\*HUJHO\ /i]iU$OEHUW 6]UHVHQ\0iW\iV .RYiFV6]DEROFV&VHOJĘ 3DUW\3HWUD $EHORYV]NL%HUQDGHWWH %DWD1DWDOL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 % % * * 1 1

&VHQJHO.DULQD )XFKV$QJHOLND=V *DOJyF]L%iOLQW *UDQiW)DQQ\ .ROOiU%RMiQD .XSHF]N\9LYLHQ* /i]iU.ULVWyI /HVW\iQ7QGH9LUiJ 0DGDUiV]0iULD 0DJ\DUL3HWURQHOOD7QGH 0DMRURV5HJLQD.ULV]WLQD 3HWUy5pND 3LWWOLN(QLNĘ 5LJy$GpO 6]DEy'RURWW\D 7DU/XFD 7DVRV)pGUD9DQHVV]D 9HUHV.LWWL 9L]OHU$QGUiV 9|U|V%ULJLWWD 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

%HQF]H=VyILD(U]VpEHW %ĘJpU=VyILD &VHUHSND0iUWD

$ $ $

,OOpV%DUEDUDÈJQHV

$

2OiK=VyILD$QQD

$

6]LNRUD1yUD=VX]VDQQD 7DU/XFD 9|U|V%ULJLWWD :DJQHU)OyUD &VyNiV$QGUiV)ULJ\HV 8OOULFK.ULVWyI-y]VHI +XMEHUW$QQD +XMEHUW.DWD /LHV]NRYV]NL0HUFpGHV] =ROOHU9HURQLND

$ $ $ $ % % * * * *
%DFKPDQQ3DWULN %RGRQ\L%RJOiUND %RURYLFV%ULJLWWD 'HPH=VyILD (UGpO\L6]DQGUD )XFKV)DQQL ,YDQLFV'yUD 

1 1 1 1 1 1 1

.iV]RQ\L*HUJĘ .RYiFV+XQRUÈNRV 0HVWHU.ULV]WLQD(U]VpEHW 0ROQiU,OGLNy 2V]ROLN0DMD 3pWHU%iOLQW/iV]Oy 5RVWHWWHU.LVV/XFLD

1 1 1 1 1 1 1

6LPRQ3pWHU =ROOHU-XGLW '|EU|VV\3pWHU/iV]Oy 7RPDQ%DOi]V 6]LWD.ULV]WLiQ 0OOHU$QGUiV

1 1 3 3 $ (

.|]pSIRN~Q\HOYYL]VJDIUDQFLD %RG]iV&HFtOLD6]LOYLD 3RUQyL'yUD 

$ 5pWL1RpPL $ 5LFKWHU-HQLIHU

$ 2V]OiU,OGLNy $ &RSSDJH.DUHQ/HD

* 1

.|]pSIRN~Q\HOYYL]VJDRURV] .DOiFVND(V]WHU 

%

.|]pSIRN~Q\HOYYL]VJDVSDQ\RO 6RPRJ\L%DUEDUD.DWD

$ 6iQGOL=LWD

$ 

.|]pSIRN~Q\HOYYL]VJDV]ORYiN 'RERV%RWRQG%XGD 

)

)HOVĘIRN~Q\HOYYL]VJDDQJRO %DORJKÈNRV 'iYLG/LOL 6iQGRU6RPD*HUJHO\ %y]VLN0DUFHOO &VHUQiN'yUD -DNDE'RPLQLN 2URV(V]WHU 6]DEy.DWDOLQ 9iUV]HJL.HYLQ 1iEHOHNÈURQ 3LQWpU%ULJLWWD .HUHV]W\pQ2OLYpU .LVV.DWDOLQ 

1 1 1 $ $ $ $ $ $ ) * 1 1

%HQF]H*iERU3pWHU %DMQDL5pND 'ROH]ViO'LiQD *DUDPV]HJL%ODQND *HUH0iUWRQ *\ĘUL.DWD +DOiSL*HUJHO\ +RUYiWK%HQHGHN .RUPiQ\&LQWLD /iPIDOXVLÈGiP 3RV]OyF]N\=VyILD 5XGROI(QLNĘ )UDQNO'yUD

 

3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ *

.DWRQDÈJQHV +i]\)UX]VLQD&DUROLQD 7DVRV)pGUD9DQHVV]D 9pJOHVL-~OLD 9|U|V%ULJLWWD %DUWKD%ODQND %HQF]H=VyILD %HQ\y0iULD %RG]iV&HFtOLD %ĘJpU=VyILD %UHWXV%RUEiOD %XGDL*HRUJLQD &VHUHSNDL0iUWD

* 1 1 1 1 $ $ $ $ $ $ $ $


 'LQND3pWHU (J\G.DWDOLQ +DMQDO(PHVH ,OOpV%DUEDUD .RF]RU7QGH .ROOiU.DWD .XUGL/DXUD 0XGUD'RURWW\D0iULD 3RUQyL'yUD 5pWL1RpPL 5LFKWHU-HQQLIHU 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

6iQGOL=LWD 6RPRJ\L%DUEDUD.DWD 6]LNRUD1yUD 6]ORYiN&VLOOD :DJQHU)OyUD 6FK|Q0iUN .DOiFVND(V]WHU 'RERV%RWRQG /iQJ%DUEDUD /HYiN/DXUD 2V]OiU,OGLNy 

$ $ $ $ $ % % ) * * * 

=|OG%DOi]V $OWVDFK9LNWyULD *UXQGD'iQLHO 6]WHEHO.ULV]WtQD .RVFVy'yUD %ĘJpU9LYLHQ

* 1 1 1 1 1

=ROOHU9HURQLND $OWVDFK9LNWyULD 'RERV'iQLHO$QGUiV 3pWHU%iOLQW/iV]Oy $V]WDORV*iERU+HQULN )ODPLFK*HUJHO\ .DUGRV3pWHU 0LFKDOLN'iYLG 0ROGRYDQX$OH[DQGUD 1iEHOHN0iWp 6HUIĘ]Ę0iWp 

* 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3

)HOVĘIRN~Q\HOYYL]VJD QpPHW .HUHV]W\pQ\2OLYpU /RPHQÈUSiG %HQMDPLQV/HYHQWH 3DWDNL3pWHU 9pJOHVL-~OLD 3iV]WRU=DNDULiV.RUQpO 

1 % 1 1 1 %

&RSSDJH.DUHQ/HD 'pQHV=VyILD +DQJiFV5HJLQD +ODYND.DWDOLQ 6]WHEHO.ULV]WLQD

1 1 1 1 1

)HOVĘIRN~Q\HOYYL]VJD VSDQ\RO %UHWXV%RUEiOD%ODQND 

$

)HOVĘIRN~Q\HOYYL]VJD V]ORYiN  .UWK\/DXUDeYD *

 Az 1986-tól számított összesített értékek alapján és külön a 2009-2013-as évek összesített adatai szerint is a Boronkay volt a 2. legeredményesebb iskola a matematika OKTV-k tekintetében.

 


5HQGH]YpQ\HNHVHPpQ\HNOLVWiMD VV]

LGĘSRQW

HVHPpQ\PHJQHYH]pVH

IHOHOĘVV]HUYH]Ę

NDWHJyULD .RVDUDVHG]ĘWiERU QDS 

1DJ\3pWHU

VDMiW

WiERU 7HFKQLNXVLEHLUDWNR]iV

'LDQ-iQRV

VDMiW

HJ\pE 7(/&Q\HOYYL]VJDQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ $ODNXOypUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE *yO\DWiERU QDSRV 

6WXUF]$QLWD

VDMiW

WiERU -DYtWypVRV]WiO\R]yYL]VJiN

8UEiQ0.DV]iV*\

VDMiW

HJ\pE )L]LNDP~]HXPNLDODNtWiVD

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

VDMiW

NLiOOtWiV 7DQpYQ\LWypUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE 7HFKQLNXVLWDQpYQ\LWy

'LDQ-)iELiQ*

VDMiW

QQHSVpJ 7DQpYQ\LWyQQHSVpJ

8UEiQ0.DV]iV*\'LDQ-)iELiQ*

VDMiW

QQHSVpJ pYIRO\DPRVRNWHUPHOpVLJ\DNRUODWD NpWKpW 

'LDQ-+RUYiWK/

VDMiW

HJ\pE (OVĘWDQtWiVLQDS RV]WiO\IĘQ|NLyUD 

8UEiQ0.DV]iV*\'LDQ-)iELiQ*

VDMiW

HJ\pE eUHWWVpJLUHMHOHQWNH]pVYpJVĘKDWiULGHMH

.DV]iV*\8UEiQ0

RUV]

HJ\pE (YH]ĘV'LiNROLPSLD6]ROQRN

3DMRU)HUHQFQp

RUV]

YHUVHQ\ =iUyIRJODONR]iVD=ROOQHUNIWQpO

+RUYiWK/9HUHV-

HJ\pE

HJ\pE 2V]WiO\RNIRWy]iVD QDS 

+XMEHUW,VWYiQ

VDMiW

HJ\pE 9iF9iURV.LYiOy'LiNMDGtMiWDGy

)iELiQ*+XMEHUW,

YiURVL

HJ\pE 3HVWPHJ\HLGXDWORQGLiNROLPSLD'DEDV

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\ $WOpWLNDPHJ\HLG|QWĘ%XGDSHVW

3DMRU)HUHQFQp

PHJ\HL

YHUVHQ\ 7HUPpV]HWIRWy(OĘG/iV]OyE~YiUIRWyV

9iF\(PHVH

VDMiW

NLiOOtWiV ''&SiO\i]DWSURMHNW]iUyMD

6WXUF]$QLWD

YiURVL

HJ\pE *iQWL7LERUUyOHOQHYH]HWWWHUHPDYDWyMD

9iF\(PHVH

VDMiW

HJ\pE 1pPHWQ\HOYLNRQIHUHQFLD

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

RUV]

HJ\pE .HPSHOHQ0DWHPDWLND9HUVHQ\

&V1DJ\$QGUiV

VDMiW

YHUVHQ\ .XWDWyNpMV]DNiMD%XGDSHVW

.XWDVL=VX]VDQQD

RUV]

HJ\pE 6XOLEXOL

6WXUF]$QLWD

VDMiW

GLiNSU 6]HFVNDDYDWy

6WXUF]$QLWD6]LJHWLÈJRWD

VDMiW

GLiNSU *\DORJW~UD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU 2.79QHYH]pVHNOH]iUiVD

.DV]iV*\XOD

RUV]

HJ\pE 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUW'XQDNHV]L.ĘU|VL

.DV]iV*\XOD

HJ\pE

HJ\pE .|]pSLVNROiNYiURVLViUNiQ\KDMyYHUVHQ\H

)iELiQ*iERU

YiURVL

YHUVHQ\ 5HQGNtYOLDONDOPD]RWWLpUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

VDMiW 5pV]YpWHOD3iO\DYiODV]WiVL.LiOOtWiVRQ

'LDQ-+RUYiWK/9iF\(

YiURVL

NLiOOtWiV 5pV]YpWHODYiURVLQQHSVpJHQ

8UEiQ0iUWD6]ORERGQLN0LKiO\

YiURVL

HJ\pE 'XDWORQRUV]iJRVG|QWĘ/DNLWHOHN

1DJ\3pWHU

RUV]

YHUVHQ\ $UDGLYpUWDQ~NHPOpNQQHSVpJH

-DNXV/iV]Oy

VDMiW

QQHSVpJ 7iMpNR]WDWyD]pUHWWVpJLV]DEiO\DLUyO

.DV]iV*\XOD

VDMiW

HJ\pE $WOpWLNDRUV]iJRVG|QWĘ%XGDSHVW

3DMRU)HUHQFQp

RUV]

YHUVHQ\ 3UR3URJUHVVLRGtMiWYpWHOH%XGDSHVW%0(

'U0LQGD0'U0LQGiQp.1

RUV]

HJ\pE $PHJ\HLV]DNNpS]pVLIyUXPRQ'DEDV

)iELiQ*iERU

PHJ\HL

HJ\pE

 WtSXVD

HJ\pE
 %HUQiWK.XSDIL~N

)iELiQ*iERU

YiURVL ,JD]JDWyWDQiFVLpUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE .ROOpJLXPLV]HFVNDDYDWy

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU 3pQ]V]WiUYHUVHQ\IRUG

9iF\(PHVH

RUV]

YHUVHQ\ pVpYIRO\DPV]OĘLpUWHNH]OHWHL

.DV]iV*\8UEiQ0)iELiQ*

VDMiW

HJ\pE 6]DEDGWpULNRQGLSDUNpStWpVH

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE 7(/&Q\HOYYL]VJDQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ eUHWWVpJLtUiVEHOLPDJ\DUQ\HOYpVLURGDORP

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUWHNH]OHW9iF.DUROLQD

8UEiQ0iUWD

HJ\pE

HJ\pE 3DUODQGy6]tQKi]HOĘDGiVD

8UEiQ0iUWD

VDMiW

HOĘDGiV eUHWWVpJLtUiVEHOLI|OGUDM]

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE eUHWWVpJLtUiVEHOLPDWHPDWLND

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE ,QWp]PpQ\L7DQiFVDODNXOyOpVH

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE 5HQGĘUVpJLHOĘDGiV

)iELiQ*iERU

RUV]

HOĘDGiV eUHWWVpJLtUiVEHOLW|UWpQHOHP

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE 3iO\DYiODV]WiVLNLiOOtWiV'LyVMHQĘ

)iELiQ*iERU

HJ\pE

NLiOOtWiV eUHWWVpJLtUiVEHOLDQJROQ\HOY

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE 3pQ]V]WiUYHUVHQ\IRUG

9iF\(PHVH

RUV]

YHUVHQ\ eUHWWVpJLtUiVEHOLLQIRUPDWLND

.DV]iV*\XOD'LDQ-iQRV

RUV]

HJ\pE eUHWWVpJLtUiVEHOLRURV]Q\HOY

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE *\pPiQW0XVLFDO6WyGLyHOĘDGiVD

)iELiQ*iERU

VDMiW

HOĘDGiV .HUpNSiURVW~UD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU eUHWWVpJLtUiVEHOLQpPHWQ\HOY

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUW'XQDNHV]L6]pFKHQ\L .DV]iV*\XOD

HJ\pE

HJ\pE 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUW*|G1pPHWK

8UEiQ0iUWD

HJ\pE

HJ\pE RVHPOpNPĦVRU

6]LOiJ\L(U]VpEHW

VDMiW

QQHSVpJ eUHWWVpJLtUiVEHOLNpPLD

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE 5pV]YpWHODYiURVLQQHSVpJHQ

)iELiQ*iERU

YiURVL

QQHSVpJ eUHWWVpJLtUiVEHOLELROyJLD

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE %0(HOĘDGiVQiOXQN

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

VDMiW

HOĘDGiV eUHWWVpJLtUiVEHOLVSDQ\ROQ\HOY

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE 6SDQ\ROIUDQFLDHVW

)HUHQF]L$GULHQQ7UHLE9HURQLND

VDMiW

GLiNSU 7HUHSJ\DNRUODWJ

6WXUF]$.XWDVL=V9iF\(

VDMiW

GLiNSU eUHWWVpJLGROJR]DWRNPHJWHNLQWpVLOHKHWĘVpJH .DV]iV*\8UEiQ0.XUXF]/Qp

VDMiW

HJ\pE 2.79,IRUGXOyW|UWpQHOHP

VDMiW

YHUVHQ\ 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUWHNH]OHW9iF3HWĘIL )iELiQ*iERU

YiURVL

HJ\pE %%.WDOiONR]y

'LDQ-)iELiQ*8UEiQ0

VDMiW

HJ\pE 6]yWiUKDV]QiODWWRYiEENpS]pV

6]LJHWLÈJRWD

PHJ\HL

YHQGpJ 2.79,IRUGXOyI|OGUDM]

.DV]iV*\

VDMiW

YHUVHQ\ 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUW.RVG$UDQ\

)iELiQ*iERU

YiURVL

HJ\pE 6]XSHUV]DNN|UiOWDOiQRVLVNROiVRNQDN

'U0LQGD0LKiO\

VDMiW

GLiNSU 0HJ\HL0DWHPDWLND9HUVHQ\,IRUGXOyMDQiOXQN

&V1DJ\$QGUiV

PHJ\HL

YHUVHQ\ 7DQWHVWOHWLpUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE 1HPHV7,IRUGXOyLQIRUPDWLNDSURJU

.DV]iV*\'LDQ-

VDMiW

YHUVHQ\ 2.79,IRUGXOyLQIRUPDWLNDSURJUDPR]iV

.DV]iV*\'LDQ-

VDMiW

YHUVHQ\

.DV]iV*\

 

YHUVHQ\
 'LiNROLPSLDLGtMiWDGy9iF6SRUWFVDUQRN

)iELiQ*/XNiFVQp0=V'LyV\=V

YiURVL

HJ\pE $%0(1\LWRWWODERUDWyULXPRNGpOXWiQMiQ

GU0LQGD0LKiO\

HJ\pE

GLiNSU 9pUDGiVQiOXQN

)iELiQ*iERU

YiURVL

YHQGpJ 7~UDD1DV]iO\EDQ

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU 2.79,IRUGXOyLURGDORP

.DV]iV*\

VDMiW

YHUVHQ\ 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUW*|G+X]HOOD

8UEiQ0iUWD

HJ\pE

HJ\pE 2.79,IRUGXOyDQJROQ\HOY

.DV]iV*\

VDMiW

YHUVHQ\ 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUWHNH]OHW9iFÈUSiG )iELiQ*iERU

HJ\pE

HJ\pE 3ROJiU%DOi]V]RQJRUDNRQFHUWMH

-HQGUpN*DEULHOOD

VDMiW

HOĘDGiV 7DQWHVWOHWLpUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

HJ\pE

HJ\pE %.)EHPXWDWNR]iVD

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ 1HPHV7,IRUGXOyLQIRUPDWLNDDONDOPD]yL 'LDQ-iQRV

VDMiW

YHUVHQ\ 2.79,IRUGXOyPDJ\DUQ\HOY

.DV]iVJ\

VDMiW

YHUVHQ\ 7|NIDUDJyYHUVHQ\DNROOpJLXPEDQ

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 )L]LNDNtVpUOHWLEHPXWDWy.RVGRQ

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

HJ\pE

HOĘDGiV

 +DOORZHHQSDUW\DNROOpJLXPEDQ

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 ,JD]JDWyLWiMpNR]WDWyDpYIRO\DPRVRNQDN

)iELiQ*iERU

VDMiW

HOĘDGiV

 2.79,IRUGXOyIL]LND

.DV]iV*\XOD

VDMiW

YHUVHQ\

 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUWHNH]OHW9HUĘFH

'LDQ-iQRV

HJ\pE

HJ\pE

 3ROJiU%DOi]V]RQJRUDNRQFHUWMH

-HQGUpN*DEULHOOD

VDMiW

HOĘDGiV

 $GYHQWLNLiOOtWiVPHJQ\LWyMD

9iF\(PHVH

VDMiW

NLiOOtWiV

 ''&|V]W|QGtMiWDGyQQHSVpJH

)iELiQ*8UEiQ0

YiURVL

QQHSVpJ

 ,JD]JDWyLWiMpNR]WDWyDpYIQDN

)iELiQ*iERU

VDMiW

HOĘDGiV

 6]OĘLpUWHNH]OHWHN pYI 

)iELiQ.DV]iV6]ORERGQLN8UEiQ

VDMiW

HJ\pE

 .RViUODEGDGLiNROLPSLD IL~ 'XQDNHV]L

1DJ\3pWHU

 2.79,IRUGXOyNpPLD

.DV]iV*\XOD

 .RViUODEGDGLiNROLPSLD OiQ\ *|G|OOĘ

PHJ\HL

YHUVHQ\

VDMiW

YHUVHQ\

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 2.79,IRUGXOyIUDQFLD

.DV]iV*\

VDMiW

YHUVHQ\

 5HQGNtYOLV]OĘLpUWHNH]OHW pVpYI 

)iELiQ.DV]iV6]ORERGQLN8UEiQ

VDMiW

HJ\pE

 ,JD]JDWyLWiMpNR]WDWyDpYIQDN

)iELiQ*iERU

VDMiW

HOĘDGiV

 2.79,IRUGXOyLQIRUPDWLNDDONDOPD]yL

'LDQ-iQRV

VDMiW

YHUVHQ\

 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUWHNH]OHW6]ĘGOLJHW

8UEiQ0iUWD

HJ\pE

HJ\pE

 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUWHNH]OHW9iF-XKiV] )iELiQ*iERU

HJ\pE

HJ\pE

 7HFKQLNDLGROJR]yNUHQGNtYOLpUWHNH]OHWH

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE

 'U3pFVL5LWDHOĘDGiVDD]|QLVPHUHWUĘO

3UHKRGiQp1DJ\eYD

VDMiW

HOĘDGiV

 2.79,IRUGXOyELROyJLD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

YHUVHQ\

 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUWHNH]OHW6]ĘG

)iELiQ*iERU

HJ\pE

HJ\pE

 'LUW\6OHHSHUVNRQFpVGURJSUHYHQFLyVHOĘDGiV

)iELiQ*8UEiQ0

VDMiW

HOĘDGiV

 .|]pSV]LQWĦV]yEHOLpUHWWVpJLN QDS 

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

VDMiW

HJ\pE

 *\ĘUEHQD]$XGLYHUVHQ\WHV]WHOpVpQ

.RYiFV.iOPiQ9HUHV-y]VHI

HJ\pE

YHUVHQ\

VDMiW

YHUVHQ\

 7(/&Q\HOYYL]VJDQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ

 )XWVDON|]pSG|QWĘ&HJOpGHQ

)iELiQ*iERU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 .|]UHPĦN|GpVD5HPHWHV]RERUQiO

+RUYiWK/iV]Oy'LDQ-iQRV

YiURVL

HJ\pE

 2.79,IRUGXOyQpPHWQ\HOY

.DV]iV*\ 'U*iQWL7LERU7HUPpV]HWLVPHUHWYHUVIRUG 9iF\(&]HQH*.XWDVL=V+iUVIDOYL$

 

VDMiW

YHUVHQ\


 'URJSUHYHQFLyVHOĘDG'U=DFKHU*iERU

3HOF]pGHUQp%01pPHWK=V

 )UDQFLDVSDQ\RONXOWXUGpOXWiQ

)HUHQF]L$GULHQQ7UHLE9HURQLND

YiURVL

HOĘDGiV

VDMiW

GLiNSU

 5HQGĘUVpJLHOĘDGiVDpYIQDN.RYiFV6 8UEiQ0iUWD

VDMiW

HOĘDGiV

 $GYHQWLNpV]OĘGpVDNROOpJLXPEDQ

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 2.79,IRUGXOyVSDQ\ROQ\HOY

.DV]iVJ\

VDMiW

YHUVHQ\

 3iO\DYiODV]WiVLV]OĘLpUW9iF5DGQyWL

)iELiQ*iERU

HJ\pE

HJ\pE

 )L]LNDEHPXWDWyD-XKiV]*\ÈOW,VNEDQ

7yWKQp%UDVVyL+LOGD

VDMiW

HJ\pE

 0DWHPDWLND2.79,IRUGXOyQiOXQN

.DV]iV*\XOD

RUV]

YHUVHQ\

 5pV]YpWHODÄ+LYDWDORN1DSMiQ´9iF

6]ORERGQLN0LKiO\

YiURVL

GLiNSU

 $Ä-yiOODP´NRQIHUHQFLiQ%XGDSHVW

0ROQiU0iULD

RUV]

GLiNSU

VDMiW

YHUVHQ\

 $QJROpVQpPHWQ\HOYLYHUViOWLVNROiVRNQDN 3HOF]pGHUQp%00DXWHUHU=V  $XGL.UHDNWLYLW\YHUVHQ\*\ĘU

.RYiFV.iOPiQ9HUHV-y]VHI

 %R*iUPDWYHUVHUHGPpQ\KLUG*DOJDJ\|UN )iELiQ*iERU  ,URGDOPLHPOpNPĦVRU5y]VD(QGUHWLV]WHOHWpUH

8UEiQ0iUWD

 0LNXOiVEXOL

6WXUF]$QLWD  7HUPpV]HWpVWiUVDGDORP5DGLFV73DPtUH[S &]HQH*iERU  0LNXOiVIXWiV )iELiQ*iERU

RUV]

YHUVHQ\

HJ\pE

YHUVHQ\

VDMiW

HOĘDGiV

VDMiW VDMiW YiURVL

GLiNSU HOĘDGiV YHQGpJ

 $GYHQWLW~UD%pFVEH

6]LJHWLÈJRWD

VDMiW

GLiNSU

 1\tOWQDS

8UEiQ0.DV]iV*\'LDQ-)iELiQ*

VDMiW

HOĘDGiV

 .ROOpJLXPL7pODSy

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 1\tOWQDS

8UEiQ0.DV]iV*\'LDQ-)iELiQ*

VDMiW

HOĘDGiV

 0LNXOiVDGROJR]yNJ\HUHNHLQHN

+iUVIDOY\$QLNy

VDMiW

QQHSVpJ

 %%.HOQ|NVpJL

'LDQ-8MYiUL,

VDMiW

HJ\pE

 0LNXOiVMiUiVD]LVNROiEDQ

6WXUF]$QLWD

VDMiW

GLiNSU

 1\tOWQDS

8UEiQ0.DV]iV*\'LDQ-)iELiQ*

VDMiW

HOĘDGiV

 &RQWLWHFKFpJHVUHQGH]YpQ\

/XNiFVQp0y]HV=VX]VDQQD

YiURVL

YHQGpJ

 )L~Np]LODEGDVHOHMWH]Ę9iF

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 +RQYpGVpJLWiMpNR]WDWyDWRYiEEWDQXOiVUyO

)iELiQ*iERU

HJ\pE

HOĘDGiV

 )L~Np]LODEGDPHJ\HLG|QWĘ9iF

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 3DWWDQW\~VHOHNWURQLNDLYHUVHQ\*\ĘU

6]DEy$WWLOD

RUV]

YHUVHQ\

 eMV]DNDLW~UDD%|U]V|Q\EHQ

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU

 0HJ\HLPDWHPDWLND9HUVHQ\G|QWĘMHQiOXQN

&V1DJ\$QGUiV

VDMiW

YHUVHQ\

 5yND6iQGRUPDWHPDWLNXVHOĘDGiVD

&V1DJ\$QGUiV

VDMiW

HOĘDGiV

 6SRUWNDUiFVRQ\DPHJ\HKi]iQ%XGDSHVW

3DMRU)HUHQFQp1DJ\3pWHU

PHJ\HL

HJ\pE 'U*iQWL7LERU7HUPpV]HWLVPHUHWYHUVIRUG 9iF\(&]HQH*.XWDVL=V+iUVIDOYL$

VDMiW

YHUVHQ\

 7HUHPWRUQDQiOXQN

%tEHU-iQRV

HJ\pE

YHQGpJ

 eQHN]HQHLHOĘDGiVRNDyUiNEDQ QDS 

-HQGUpN*DEULHOOD

VDMiW

HOĘDGiV

 .ROOpJLXPL.DUiFVRQ\

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 &KULVPDVSDUW\

GLiNSU

2V]OiU.DWDOLQ

VDMiW

 )XWVDOPHJ\LG|QWĘ*|G|OOĘ

)iELiQ*iERU

PHJ\HL

 7DQ]HPL.DUiFVRQ\

'LDQ-iQRV

VDMiW

QQHSVpJ

 ,VNRODL.DUiFVRQ\LhQQHSVpJ

6]LJHWLÈJRWD

VDMiW

QQHSVpJ

 eQHN]HQHLQDS

-HQGUpN*DEULHOOD

VDMiW

HOĘDGiV

 7|UL2.79,,IRUGXOy9iF

0ROQiU0iULD

RUV]

YHUVHQ\

9iF\(PHVH

RUV]

YHUVHQ\ 5DM]2.79IRUGXOy

 

YHUVHQ\
 'U*iQWL7LERU7HUPpV]HWLVPHUHWYHUVIRUG 9iF\(&]HQH*.XWDVL=V+iUVIDOYL$

VDMiW

YHUVHQ\ )RWyNLiOOtWiVGLiNMDLQNPĦYHLEĘO

VDMiW

NLiOOtWiV

9iF\(PHVH

 ÈOWDOiQRVLVNROiVRNVRUYHUVHQ\HQiOXQN

3DMRU)HUHQFQp

YiURVL

YHQGpJ

 26=79HOĘG|QWĘHOHNWURQLND%XGDSHVW

5DXVFKHU,VWYiQ

RUV]

YHUVHQ\

 )L~Np]LODEGDRUV]HOĘG|QWĘ.RPOy

1DJ\3pWHU

RUV]

YHUVHQ\

 ,QJ\HQHVIHOYpWHOLHOĘNpV]tWĘYLGGLiNRNQDN

'U0LQGiQp.1-DNXV/

VDMiW

HJ\pE

 ,QIRUPDWLND SURJU 2.79,,IRUG'NHV]L 0LVQ\RYV]NL0DJGROQD

RUV]

YHUVHQ\

 7RYiEENpS]pVWDQiURNQDN SRUWIyOLy 

VDMiW

HOĘDGiV

)iELiQ*iERU

 1HPHV7 SURJU ,,IRUGXOy'XQDNHV]L

0LVQ\RYV]NL0DJGROQD

RUV]

YHUVHQ\

 7HUHPWRUQDQiOXQN

%tEHU-iQRV

HJ\pE

YHQGpJ

 %RURQND\$Q\DQ\HOYL9HUViOWLVNQDN

'U%HKiQ\L5LWD

VDMiW

YHUVHQ\

 .D]LQF]\6]pSNLHMWpVLYHUVHQ\,IRUGXOyMD

*HOQLF]N\Qp7HLV]OHU0iULD

VDMiW

YHUVHQ\

 6DYDULDW|UWpQHOHPYHUV,IRUGXOy

0iUF]\*iERU

VDMiW

YHUVHQ\

 ,PSORPKHO\HVtUiVLYHUV,,IRUGXOyQiOXQN

-DNXV/iV]Oy

PHJ\HL

YHUVHQ\

 2V]WiO\R]ypUWHNH]OHW NpWQDSRV 

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE

 6tWiERU$XV]WULiEDQ *HUOLW]HQQDS 

&V1DJ\$6]LJHWLÈ.DV]iV*\

VDMiW

WiERU

 .|]SRQWLtUiVEHOLRV]WiO\RVRNQDN

'LDQ-8UEiQ06]ORERGQLN0

VDMiW

HJ\pE

 6iUNiQ\KDMyVRNpY]iUyEDQNHWWMHDNROOEDQ

6]ORERGQLN0LKiO\

HJ\pE

YHQGpJ

 6iUNiQ\KDMyVRNIHOPpUĘHG]pVHQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ

 7(/&Q\HOYYL]VJDQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ

 *pSpV]26=79%XGDSHVW

.RYiFV.iOPiQ

RUV]

YHUVHQ\

 3yWIHOYpWHOL

.DV]iV*\XOD

VDMiW

HJ\pE

 :RUOG6NLOOVLVNRODLIRUGXOy

2UJRYiQ\L-y]VHI

VDMiW

YHUVHQ\

 $9LOiJHJ\HWHPWLWNDLHOĘDGiV

-HQGUpN0LNOyV

VDMiW

HOĘDGiV

 %RQFROiVDELROyJLDIDNWRVRNQDN 9iFLNyUKi] 6WXUF]$QLWD

HJ\pE

HOĘDGiV

 *HRUJLNRQYHUVHQ\.HV]WKHO\

6WXUF]$QLWD

RUV]

YHUVHQ\

 0DJ\DU.XOW~UD1DSMD

+DYDVL,YHWW

VDMiW

HOĘDGiV

 7pOLW~UD&VyYiQ\RV

.DV]iV*\XOD2UEiQÈNRV

VDMiW

GLiNSU

 ÒV]iV3HVWPHJ\HLG|QWĘMH6]i]KDORPEDWWD

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\

VDMiW

HOĘDGiV

VDMiW

HOĘDGiV

VDMiW

HOĘDGiV

VDMiW

HOĘDGiV

 3iO\DYiODV]WiVLHOĘDGiVYROWWDQtWYiQ\DLQNNDO -DNXV/iV]Oy

7HUPpV]HWpVWiUVDGDORPHOĘDGiVVRUR]DW±GU 9iF\(PHVH %DNVD\/$6FKZHLW]HUpVDODPEHUHQHLNyUKi]  3iO\DYiODV]WiVLHOĘDGiVYROWWDQtWYiQ\DLQNNDO -DNXV/iV]Oy  7XUHN0LNOyVUHQGKDJ\yLURGDORPyUiMD

-HQGUpN*DEULHOOD

 %HWHNLQWpVDIHOYpWHOLGROJR]DWRNED

.XUXF]/HYHQWpQp

VDMiW

HJ\pE

 &XOWXUD1RVWUD7|UW9HUVHQ\,,IRUG%S

:DFKWOHU9LNWRU

RUV]

YHUVHQ\

 7XUHN0LNOyVUHQGKDJ\yLURGDORPyUiMD

-HQGUpN*DEULHOOD

VDMiW

HOĘDGiV

 $QJRO2.79,,IRUGXOy%XGDSHVW

:HOWOHU&VLOOD

RUV]

YHUVHQ\

 ,ULQ\L-NpPLDYHUVHQ\,IRUGXOy

.DV]iV*\XOD

VDMiW

YHUVHQ\

 .ROOpJLXPLIDUVDQJ

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 )UDQFLDQ\HOY2.79,,IRUG

7ULHE9HURQLND

RUV]

YHUVHQ\

 ,QIRUPDWLND2.79DONDOPD]yL,,IRUG

*\RPERODL)HUHQF

RUV]

YHUVHQ\

 1HPHV7,QIRUPDONDOPD]yL,,IRUG

*\RPERODL)HUHQF

RUV]

YHUVHQ\

 hOĘU|SODEGD0DJ\DU.XSDQiOXQN

)iELiQ*iERU

RUV]

YHQGpJ

 'tMiWDGyQQHSVpJD9iURVKi]iQ

)iELiQ*iERU

YiURVL

QQHSVpJ

 


 ,URGDORP2.79,,IRUGXOyQiOXQN

8UEiQ0iUWD

RUV]

YHUVHQ\

 /yF]\/I|OGU9HUVHQ\,IRUGXOy

9iF\(PHVH

VDMiW

YHUVHQ\

 0LNROD)L]ND9HUVHQ\,IRUGXOy

.DV]iV*\XOD

VDMiW

YHUVHQ\

 0LNROD6IL]NDYHUVHQ\,IRUG

.DV]iV*\XOD

VDMiW

YHUVHQ\

 0HJ\HLLJD]JDWyLpUWHNH]OHWQiOXQN

)iELiQ*iERU

PHJ\HL

YHQGpJ

 3QHXPDWLNDYHUVHQ\,IRUGXOy

7yWK%DUQDEiV

VDMiW

YHUVHQ\

 $UDQ\'0DWHP9HUVHQ\,,IRUGXOyQiOXQN .DV]iV*\XOD

PHJ\HL

YHUVHQ\

 )L]LND2.79,,IRUGXOy*|G|OOĘ

PHJ\HL

YHUVHQ\

'U0LQGiQp.1yUD

 2URV]Q\HOY2.79,,IRUGXOy%XGDSHVW

8UEiQ0iUWD

RUV]

YHUVHQ\

 6XOLEXOL

6WXUF]$QLWD

VDMiW

GLiNSU

 9pUDGiVQiOXQN

)RUEHUJHU0yQLND

VDMiW

YHQGpJ

 26=79HOĘG|QWĘHOHNWURQLND%XGDSHVW

+RUYiWK/iV]Oy

RUV]

YHUVHQ\

 7HUHPWRUQDQiOXQN

%tEHU-iQRV

HJ\pE

YHQGpJ

 %LROyJLD2.79,,IRUGXOy9iF

6WXUF]$QLWD

PHJ\HL

YHUVHQ\

 6SDQ\ROQ\HOY2.79,,IRUG

)HUHQF]L$GULHQQ

PHJ\HL

YHUVHQ\

 6DYDULDW|UWpQHOHPYHUVHQ\,,IRUGXOy%S

&]HQH*iERU

RUV]

YHUVHQ\

 6]DODJDYDWyIĘSUyED

&V1DJ\$-DNXV/

VDMiW

GLiNSU

 )L~DPDWĘUNRViUODEGDPHJ\HLVHOMHWH]ĘQiOXQN

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 *RUGLXV],IRUGXOy

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

PHJ\HL

YHUVHQ\

 6]DODJDYDWy,HOĘDGiV

&V1DJ\$QGUiV-DNXV/iV]Oy

VDMiW

GLiNSU

 %R]VLNWHUHPIRFLQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ

 (OHNWURQLND26=79

+RUYiWK/iV]Oy

RUV]

YHUVHQ\

 6DNNV]LPXOWiQiOWDOiQRVLVNROiVRNQDNQiXQN /HQJ\HO&VDED

HJ\pE

YHQGpJ

 6]DODJDYDWy

&V1DJ\$QGUiV-DNXV/iV]Oy

VDMiW

QQHSVpJ

 6]LOiUG/HyIL]LNDYHUVHQ\,IRUGXOy

-HQGUpN0LNOyV

VDMiW

YHUVHQ\

 h]HPOiWRJDWiV9HUĘFH

.RYiFV.0DUWRQ*9HUHV-

VDMiW

HJ\pE

 )L~SURILNRViUODEGDPHJ\HLG|QWĘ7|U|NEiOLQW

1DJ\3pWHU

 .RPPXQL]PXViOGR]DWDLQDNHPOpNPĦVRUD

6]LOiJ\L(U]VpEHW

 $5DEWHPHWĘQpOPHJUHQGH]HWWHPOpNPĦVRURQ

PHJ\HL

YHUVHQ\

VDMiW

QQHSVpJ

)iELiQ*iERU-DNXV/iV]Oy

YiURVL

QQHSVpJ

 /iQ\U|SODEGDPHJ\HLHOĘG|QWĘQiOXQN

-HQGUpN0LNOyV

PHJ\HL

YHUVHQ\

 'tMiWDGyD07$V]pNKi]iEDQ

)iELiQ*3DMRU)Qp1DJ\3

RUV]

HJ\pE

 1\XJGtMDVWDOiONR]y

)iELiQ*iERU

VDMiW

QQHSVpJ

 RV]WiO\RVRNV]yEHOLIHOYpWHOL]WHWpVH

2V]OiU.6]LJHWLÈ3DMRU)Qp

VDMiW

HJ\pE

 1\HNHVHNRULHQWiFLyVQDSMD

'LDQ-iQRV

VDMiW

GLiNSU

 ÒV]iV2UV]G|QWĘMH.HFVNHPpW

1DJ\3pWHU

RUV]

YHUVHQ\

 *\DORJW~UD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU

 1HPHV7SURJUDPR]iVLYHUVHQ\G|QWĘ%S

*\RPERODL)HUHQF

RUV]

YHUVHQ\

 2.79SURJUDPR]iVLYHUVHQ\G|QWĘ%S

*\RPERODL)HUHQF

RUV]

YHUVHQ\

 6DNNPHJ\HLG|QWĘ$V]yG

/HQJ\HO&VDED

PHJ\HL

YHUVHQ\

 )L~Np]LODEGD9NFVPLHOĘG|QWĘ'XQDNHV]L

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 .|]OHNHGpVEL]WRQViJLHOĘDGiV UHQGĘUVpJ 

8UEiQ0iUWD

VDMiW

HOĘDGiV

PHJ\HL

YHUVHQ\

 /iQ\DPDWĘUNRViUODEGDPHJ\HLG|QWĘ%XGD|UV

1DJ\3pWHU

 6]yEHOLIHOYpWHOLSyWLGĘSRQW

.DV]iV*\XOD

VDMiW

HJ\pE

 $PHULNDQDSD6HO\pEHQ

1DJ\Qp1RYiN0yQLND

HJ\pE

GLiNSU

 .ROOpJLXPL1ĘQDS

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 


 5HPpQ\VpJV]DYDOyYHUVHQ\

8UEiQ0iUWD

YiURVL

YHUVHQ\

 %%DVNRViUODEGDWRUQD%XGDNHV]L

1DJ\3pWHU

HJ\pE

YHUVHQ\

 1ĘQDSL.RQFHUWD'tV]WHUHPEHQ

)iELiQ*iERU

VDMiW

QQHSVpJ

 .D]LQF]\6]pSNLHMWpVLYHUVPLG|QWĘ7|U|NEiOLQW *HOQLF]N\Qp7HLV]OHU0iULD

PHJ\HL

YHUVHQ\

 %RURQND\$Q\DQ\HOYLYHUVHQ\G|QWĘ

'U%HKiQ\L5LWD

VDMiW

YHUVHQ\

 ,QIRUPDWLND26=79,IRUGXOy

'LDQ-iQRV

VDMiW

YHUVHQ\

 *RUGLXV]HUHGPpQ\KLUGHWpV

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

PHJ\HL

YHUVHQ\

 6=e79HOĘG|QWĘ

'LDQ-iQRV

RUV]

YHUVHQ\

 *pSpV]HW26=79G|QWĘQiOXQN QDS 

'LDQ-9HUHV-+RUYiWK/

RUV]

YHUVHQ\

QHP]HWN

YHUVHQ\

.XWDVL=VX]VDQQD

RUV]

YHUVHQ\

-HQGUpN0LNOyV

RUV]

HJ\pE

YiURVL

HOĘDGiV

 1HP]HWNL0DJ\DU0DW9HUV&VtNV]HUHGD QDS 'U0LQGD0LKiO\ 

 ,UtQ\LYHUVHQ\IRUG

 )L]LNDWDQiUL$QNpW

 )L]LNDEHPXWDWyD3HWĘIL6iQGRUÈOW,VNEDQ .RYiFVeYDpV7yWKQp%UDVVyL+LOGD  0iUFLXV,VNRODLHPOpNPĦVRU

-DNXV/iV]Oy

 5pV]YpWHOD9iURVLQQHSVpJHQ

)iELiQ*-DNXV/

 'U*iQWL7LERU7HUPpV]HWLVPHUHWYHUVG|QWĘ

9iF\(&]HQH*.XWDVL=V+iUVIDOYL$

 /iQ\U|SODEGDPHJ\HLG|QWĘQiOXQN

-HQGUpN0LNOyV

 $WRPHQHUJHWLNDLHOĘDGiV

'U0LQGiQp.1yUD

 )L~U|SODEGDPHJ\HLG|QWĘQiOXQN

-HQGUpN0LNOyV

 .HQJXUXPDWHPDWLNDYHUVHQ\  +iURPQDSRVV]tQMiWV]yWiERU

VDMiW

QQHSVpJ

YiURVL

QQHSVpJ

VDMiW

YHUVHQ\

PHJ\HL

YHUVHQ\

VDMiW

HOĘDGiV

PHJ\HL

YHUVHQ\

&V1DJ\$QGUiV

RUV]

YHUVHQ\

*HOQLF]N\Qp7HLV]OHU0iULD

VDMiW

WiERU

 1HP]HWN|]L)L]LND9HUVHQ\

.RYiFVeYD

RUV]

YHUVHQ\

 6]OĘLpUWHNH]OHWHN

.DV]iV*\)iELiQ*

VDMiW

HJ\pE

 ,QIRUPDWLND2.79G|QWĘ%XGDSHVW

*\RPERODL)HUHQF

RUV]

YHUVHQ\

 0DWHPDWLND2.79G|QWĘ%XGDSHVW

&V1DJ\$QGUiV

RUV]

YHUVHQ\

 ÈOWLVNNIHOYpWHOLUDQJVRUiQDNYpJOHJHVtWpVH

.DV]iV*\XOD

VDMiW

HJ\pE

 7('[%RUy9iFQ\LWyHOĘDGiV

-HQGUpN0LNOyV

VDMiW

HOĘDGiD

 $QJRO2.79G|QWĘ%XGDSHVW

:HOWOHU&VLOOD

RUV]

YHUVHQ\

 .p]LODEGD9NFV)L~PHJ\HLG|QWĘ'DEDV

1DJ\3pWHU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 7HKHWVpJKyQDS

0DWRVQp*D]GDJ6]LOYLD

RUV]

HJ\pE

9iF\(&]HQH*

RUV]

YHUVHQ\

 20796]HNV]iUGRQ QDS 

*\HWYiQ.0DUWRQ*

RUV]

YHUVHQ\

 6]tQKi]OiWRJDWiVDQJROQ\HOYĦHOĘDGiVRQ

:DFKWOHU9LNWRU

VDMiW

GLiNSU

 )L~NRViUODEGDRUV]G|QWĘ=DODHJHUV]HJ

1DJ\3pWHU

RUV]

YHUVHQ\

 *\DORJW~UD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU

 $QJROQ\HOYLWiERU$QJOLD QDS  0XOWL.XOWL(VW  7('[%RUy9iFHOĘDGiV

3HOF]pGHUQp%0 )HUHQF]L$GULHQQ .RYiFVeYD

VDMiW VDMiW VDMiW

WiERU GLiNSU HOĘDGiD

 )L]LNDEHPXWDWyD]ÈUSiG)HMHGHOHPÈOW,VNEDQ

0DWRVQp*D]GDJ6]7yWKQp%+

VDMiW

HOĘDGiV

 %RUy]]9HOQN1\tOW1DS.tVpUOHWHN

-HQGUpN0LNOyV

VDMiW

GLiNSU

 0HJ\HLPH]HLIXWyYHUVHQ\7iSLyV]HFVĘ

3DMRU)HUHQFQp

PHJ\HL

YHUVHQ\

 6=e79G|QWĘ6]ROQRN QDS 

'LDQ-iQRV

RUV]

YHUVHQ\

 $PLNURELROyJLDODERUPHJLVPHUWHWpVH

'U7yWK(V]WHU

VDMiW

HJ\pE

 6]OĘL%RUy.OXE±IL]LNDNtVpUOHWLEHPXWDWy

-HQGUpN0LNOyV

VDMiW

HOĘDGiV

 7('[%RUy9iFDQJROQ\HOYĦPDWHOĘDGiV

.RYiFVeYD

VDMiW

HOĘDGiD /yF]\YHUVHQ\IRUGXOy

 


 7('[%RUy9iFQpPHWQ\HOYĦPDWHOĘDGiV

GU0LQGD0LKiO\Qp

VDMiW

HOĘDGiD

 7('[%RUy9iFHOĘDGiV

.RYiFVeYD

VDMiW

HOĘDGiD

 $V]tQMiWV]yN|UHOĘD*ROGRQL.pW~UV]ROJiMD

%DMD6iQGRU*HOQLF]N\Qp70iULD

VDMiW

GLiNSU

 .p]LODEGD9NFV)L~RUV]HOĘG|QWĘ6iURVSDWDN

1DJ\3pWHU

RUV]

YHUVHQ\

 .OXEUHQGH]YpQ\iOWLVNQDNPHQWRUGLiNRNNDO

'U0LQGD0LKiO\

VDMiW

 9iFLFVDWDHPOpNSURJUDP

6]ORERGQLN0LKiO\

YiURVL

 3K\VLFV)ODVK0RE*iUGRQ\L*ÈOW,VN6]ĘGOLJHW

0DWRVQp*D]GDJ6]7yWKQp%+

VDMiW

GLiNSU

 &LJiQ\NXOW~UDEHPXWDWiVD

8UEiQ0iUWD

VDMiW

HOĘDGiV

 $V]tQMiWV]yN|UHOĘD*ROGRQL.pW~UV]ROJiMD

%DMD6iQGRU*HOQLF]N\Qp70iULD

VDMiW

GLiNSU

 $UDQ\'0DWHPDWLND9HUVHQ\G|QWĘ%S

3UHKRGiQp1DJ\eYD

RUV]

YHUVHQ\

 &1&RUV]G|QWĘ%XGDSHVW

YHUVHQ\

HJ\pE QQHSVpJ

9HUHV-y]VHI

RUV]

 ,QIRUPDWLNDRUV]G|QWĘ'XQD~MYiURV

.HPHQHV7DPiV

RUV]

YHUVHQ\

 ,VNRODLV]DYDOyYHUVHQ\

-HQGUpN*DEULHOOD

VDMiW

YHUVHQ\

 .LUiO\.XSD

)iELiQ*1DJ\38UEiQ$QHWW

YiURVL

YHUVHQ\

 1pPHWQ\HOYLNRQIHUHQFLD

'U0LQGiQp.1yUD

RUV]

HJ\pE

 3QHXPDWLNDRUV]YHUVHQ\1DJ\NĘU|V

7yWK%DUQDEiV

RUV]

YHUVHQ\

 7('[%RUy9iFHOĘDGiV

0DWRVQp*D]GDJ

VDMiW

HOĘDGiD

 $PLNURELROyJLDODERULQWHUDNWtYPHJLVP

'U7yWK(V]WHU

VDMiW

HJ\pE

 /iQ\U|SODEGDRUV]G|QWĘ QDS 'HEUHFHQ -HQGUpN0LNOyV

RUV]

YHUVHQ\

 0LNURYH]pUOĘRUV]G|QWĘ*\ĘU

6]DEy$WWLOD

RUV]

YHUVHQ\

 7(/&Q\HOYYL]VJDQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ

 *pSpV]HW26=79G|QWĘ%XGDSHVW

'LDQ-9HUHV-+RUYiWK/

RUV]

YHUVHQ\

 +RORNDXV]WHPOpNPĦVRU

*HOQLF]N\Qp7HLV]OHU0iULD

VDMiW

QQHSVpJ

 .DWDV]WUyIDYpGHOPLYHUVHQ\

&]HQH*iERU

YiURVL

YHUVHQ\

 %RURQND\0DWHPDWLND9HUHVQ\ RV]W &V1DJ\$QGUiV

VDMiW

YHUVHQ\

 %RUyV9iQGRURN.OXE3HUHJULQXVWDOiONR]y

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

VDMiW

GLiNSU

 )L]LNDNtVpUOHWLEHPXWDWy

.RYiFVeYDpV'U0LQGD0LKiO\

VDMiW

HOĘDGiV

 0H]HLIXWyYHUVHQ\RUV]G|QWĘMH*|G|OOĘ

3DMRU)HUHQFQp

RUV]

YHUVHQ\

 7|UWpQHOHP2.79G|QWĘ%XGDSHVW

0ROQiU0iULD

RUV]

YHUVHQ\

 9iURVLKRORNDXV]WPHJHPOpNH]pV

8UEiQ0iUWD

YiURVL

QQHSVpJ

 3K\VLFV)ODVK0RED-XKiV]*\ÈOW,VNEDQ

0DWRVQp*D]GDJ6]7yWKQp%+

VDMiW

HOĘDGiV

 26=79HUHGPpQ\KLUGHWpV%XGDSHVW

+RUYiWK/iV]Oy'LDQ-iQRV

RUV]

YHUVHQ\

 6]W*\|UJ\+HWL.LiOOtWiVPHJQ\LWyMD

9iF\(PHVH

VDMiW

NLiOOtWiV

 .|]UHPĦN|GpVD]iOWLVNNDWOpWLNDLYHUVHQ\pQ

3DMRU)HUHQFQp

YiURVL

HJ\pE

VDMiW

GLiNSU

 3K\VLFV)ODVK0RED)|OGYiU\.ÈOW,VNEDQ 0DWRVQp*D]GDJ6]7yWKQp%+  'LiNSROJiUPHVWHUYiODV]WiV

6WXUF]$QLWD

YiURVL

GLiNSU

 )|OG1DSMD

6WXUF]$QLWD

YiURVL

GLiNSU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 .LVSiO\iVODEGDU~JiVPHJ\HLVHOHMWH]Ę9iF )iELiQ*iERU  %RUyV7HKHWVpJVHJtWĘ.OXE

0DWRVQp*D]GDJ6]LOYLD

VDMiW

HJ\pE

 eUHWWVpJLHOQ|N|NIHONpV]tWpVHQiOXQN

8UEiQ0iUWD

HJ\pE

YHQGpJ

 .ROOpJLXPLYpJ]ĘV|NE~FV~]WDWyMD

6]ORERGQLN0LKiO\

VDMiW

GLiNSU

 /iQ\RN1DSMD%XGDSHVW

'U0LQGiQp.10LVQ\RYV]NL0

RUV]

HJ\pE

 $WOpWLNDPHJ\HLSiO\DEDMQRNViJ

3DMRU)HUHQFQp

 %RURQND\,QIRUPDWLND9HUVHQ\iOWLVNQDN

.HPHQHV72UJRYiQ\L-

 

PHJ\HL

YHUVHQ\

VDMiW

YHUVHQ\


 %RURQND\YHUVHQ\HNHUHGPpQ\KLUGHWpVHL

%HKiQ\L5&V1DJ\$-HQGUpN*

VDMiW

YHUVHQ\

 )L]LNDLNtVpUOHWHNEHPXWDWiVD.LVQpPHGLEHQ

'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

VDMiW

HOĘDGiV

 *RHWKHLQWp]HWYHUVHQ\H

6]LJHWLÈJRWD

RUV]

YHUVHQ\

 .D]LQF]\YHUVHQ\RUV]'|QWĘ*\ĘU

)HUHQF]L$GULHQQ

RUV]

YHUVHQ\

 .tVpUOHWED]iU±0LQL6FLHQFH3LFQLF*\ĘUEHQ -HQGUpN0LNOyV

RUV]

HOĘDGiV

 6]OĘL%RUy.OXE±IL]LNDNtVpUOHWLEHPXWDWy

.RYiFVeYDpV'U0LQGD0LKiO\

VDMiW

HOĘDGiV

 %%.HOQ|NVpJLOpVQiOXQN

'LDQ-iQRV

VDMiW

HJ\pE

 ,UtQ\LYHUVHQ\G|QWĘMH

.XWDVL=VX]VDQQD

RUV]

YHUVHQ\

 .HQJXUXHUHGPpQ\KLUGHWpV%XGDSHVW

&V1DJ\$QGUiV

RUV]

YHUVHQ\

 .HUpNSiUW~UD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU

 0DJ\DURND0DUVRQRUV]G|QWĘ6]pNHVIHKpUYiU 9HUHV-y]VHI

RUV]

YHUVHQ\

 6]W*\|UJ\1DSLQQHSVpJ

'LDQ-8UEiQ0)iELiQ*

VDMiW

QQHSVpJ

 1pPHWQ\HOYLWiERU QDS 

0DXWHUHU=V%HKiQ\L50ROQiU0

VDMiW

WiERU

 1DSSDOLWDJR]DWRVRNpUHWWVpJLWiMpNR]WDWyMD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

HJ\pE

 9pJ]ĘV|NRV]WiO\R]yNRQIHUHQFLiMD

VDMiW

HJ\pE

VDMiW

QQHSVpJ

 $QJROQ\HOYLIHOPpUĘ IHOYHWWiOWLVNQDN 

)iELiQ*iERU 8UEiQ0)iELiQ*6WXUF]$ 'LDQ-.DV]iV*\ 2V]OiU.3HOF]pGHUQp%0

VDMiW

HJ\pE

 eUHWWVpJLtUiVEHOLPDJ\DUQ\HOYpVLURGDORP

.DV]iV*\8UEiQ0'LDQ-)iELiQ*

RUV]

HJ\pE

 /yF]\/I|OGUDM]YHUVRUV]G|QWĘ.DSRVYiU

&]HQH*iERU

RUV]

YHUVHQ\

 0LNRODIL]LNDYHUVG|QWĘMH*\|QJ\|V NH]GĘN 7yWKQp%+LOGD

RUV]

YHUVHQ\

 0LNRODIL]LNDYHUVHQ\G|QWĘMH3pFV KDODGyN 

'U7yWK(V]WHU

RUV]

YHUVHQ\

 pUHWWVpJLtUiVEHOLPDWHPDWLND

.DV]iV*\8UEiQ0'LDQ-)iELiQ*

RUV]

HJ\pE

 pUHWWVpJLtUiVEHOLW|UWpQHOHP

.DV]iV*\8UEiQ0'LDQ-)iELiQ*

RUV]

HJ\pE

 0DWHPDWLNDLOHYHOH]ĘYHUVHQ\QNG|QWĘMH

&V1DJ\$

VDMiW

YHUVHQ\

 $QJROQ\HOYLV]LQWIHOPpUĘSyWLGĘSRQW

2V]OiU.3HOF]pGHUQp%0

VDMiW

HJ\pE

 pUHWWVpJLtUiVEHOLDQJROQ\HOY

.DV]iV*\8UEiQ0'LDQ-)iELiQ*

RUV]

HJ\pE

 pUHWWVpJLtUiVEHOLQpPHWQ\HOY

.DV]iV*\8UEiQ0'LDQ-)iELiQ*

RUV]

HJ\pE

 7HFKQLNXVRNRV]WiO\R]ypUWHNH]OHWH

'LDQ-iQRV

VDMiW

HJ\pE

 .LVSiO\iVODEGDU~JiVPLG|QWĘ*|G|OOĘ

)iELiQ*iERU

PHJ\HL

YHUVHQ\

 'tMiWDGyD6HPPHOZHLVHJ\HWHPHQ

)iELiQ*+iUVIDOYL$

HJ\pE

HJ\pE

 .|UQ\H]HWYpGHOPLWHUHSJ\DN*|G|OOĘQ

6WXUF]$QLWD

VDMiW

GLiNSU

 eUHWWVpJLtUiVEHOLLQIRUPDWLNDHPHOW

'LDQ-

RUV]

HJ\pE

 %DOODJiV

 7HFKQLNXVRNtUiVEHOLYL]VJiMD

'LDQ-+RUYiWK/

RUV]

HJ\pE

 eUHWWVpJLtUiVEHOLELROyJLD

.DV]iV*\

RUV]

HJ\pE

 /HYHOH]ĘPDWYHUVHUHGPpQ\KLUGHWpVH

&V1DJ\$QGUiV

VDMiW

YHUVHQ\

 eUHWWVpJLtUiVEHOLI|OGUDM]

.DV]iV*\

RUV]

HJ\pE

 eUHWWVpJLtUiVEHOLLQIRUPDWLNDN|]pSV]LQW

'LDQ-

RUV]

HJ\pE

 eUHWWVpJLtUiVEHOLNpPLD

.DV]iV*\

RUV]

HJ\pE

 .RPSHWHQFLDSyWPpUpV % 

8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE

 .LVSiO\iVODEGDU~JiVRUV]G|QWĘ QDS 3pFV

)iELiQ*iERU

RUV]

YHUVHQ\

 6DNNRUV]G|QWĘ6]RPEDWKHO\ QDS 

/HQJ\HO&VDED

RUV]

YHUVHQ\

 eUHWWVpJLtUiVEHOLIL]LND

.DV]iV*\

RUV]

HJ\pE

 7HFKQLNXVRNJ\DNRUODWLYL]VJiL QDS 

'LDQ-+RUYiWK/

RUV]

HJ\pE

 $WOpWLNDKi]LEDMQRNViJ

3DMRU)HUHQFQp

VDMiW

YHUVHQ\

 


 eUHWWVpJLtUiVEHOLV]DNPDLDODSLVPHUHWHN

'LDQ-

RUV]

HJ\pE

 eUHWWVpJLtUiVEHOLIUDQFLDQ\HOY

.DV]iV*\

RUV]

HJ\pE

 /DEGDU~JyKi]LEDMQRNViJ

)iELiQ*iERU

VDMiW

YHUVHQ\

 5HQGNtYOLpUWHNH]OHWHN DONDOPL'g.V]OĘL 

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE

 .RViUODEGDKi]LEDMQRNViJ

%RURVQp3DNX%HiWD1DJ\3pWHU

VDMiW

YHUVHQ\

 'LiNQDS

6WXUF]$QLWD

VDMiW

GLiNSU

 eUHWWVpJLtUiVEHOLVSDQ\ROQ\HOY

.DV]iV*\

RUV]

HJ\pE

 *\DORJW~UD

.DV]iV*\XOD

VDMiW

GLiNSU

 2UV]DWOpWLNDLSiO\DEDMQRNViJ QDS 

3DMRU)HUHQFQp

RUV]

YHUVHQ\

9iF\(PHVH

VDMiW

NLiOOtWiV

 6SDQ\ROQ\HOYLWiERU%DUFHORQD QDS 

)HUHQF]L$GULHQQ

VDMiW

WiERU

 ,GHJHQQ\HOYLQDJ\N|YHWSURJUDP

6]LJHWLÈJRWD

VDMiW

HOĘDGiV

 .RPSHWHQFLDPpUpV

8UEiQ0iUWD

RUV]

HJ\pE

 9iURVL3HGDJyJXVQDSLQQHSVpJ

)iELiQ*iERU

YiURVL

QQHSVpJ

 ,SDU1DSMD.LiOOtWiV%3

%HUPDQQ*iERU

VDMiW

GLiNSU

 2.79GtMiWDGy%XGDSHVW

6]iV]&VLOOD

RUV]

YHUVHQ\

 26=7930.,.GtMiWDGiV

0DUWRQ*iERU9HUHV-y]VHI

PHJ\HL

YHUVHQ\

 6LPRQ\LHOHNWURQLND3pFV

5DXVFKHU,VWYiQ

RUV]

YHUVHQ\

 7(/&Q\HOYYL]VJDQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ

 )XWD9iFQiOXQN

)iELiQ*iERU

YiURVL

YHQGpJ

 7HFKQLXNVLV]yEHOLYL]VJiN QDS 

'LDQ-+RUYiWK/

RUV]

HJ\pE

 eUHWWVpJLtUiVEHOLGROJR]DWRNPHJWHNLQWpVH

8UEiQ0.DV]iV*\

RUV]

HJ\pE

 26=793DUODPHQWLGtMiWDGiV

)iELiQ*0DUWRQ*9HUHV-

RUV]

YHUVHQ\

 %DVHEDOOEHPXWDWyN

&RSSDJH/HD

VDMiW

GLiNSU eYYpJLNLiOOtWiV

 1HP]HWLgVV]HWDUWR]iVHPOpNQDSDYiURVEDQ )iELiQ*iERU

YiURVL

QQHSVpJ

 1HP]HWLgVV]HWDUWR]iVHPOpNQDSD]LVNEDQ

:DFKWOHU9LNWRU

VDMiW

QQHSVpJ

 (PHOWV]LQWĦV]yEHOLNQiOXQN QDS 

6]LOiJ\L(U]VpEHW

RUV]

HJ\pE

 9iURVL(VpO\HJ\HQOĘVpJL1DS

8UEiQ0iUWD

YiURVL

GLiNSU

 9L]LW~UDD]LSRO\RQ QDS 

.DV]iV*\XOD

VDMiW

WiERU

 ,VNRODLSHGDJyJXVN|V]|QWĘPĦVRU

6]LOiJ\L(U]VpEHW

VDMiW

QQHSVpJ

 2V]WiO\R]ypUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE

 6]yEHOLpUHWWVpJLN QDS 

LJD]JDWyViJ

RUV]

HJ\pE

 2.-&1&YL]VJD

%HUPDQQ*iERU9HUHV-y]VHI

VDMiW

HJ\pE

 )UDQFLDQ\HOYLWiERU3URYHQFH QDS 

7ULHE9HURQLND

VDMiW

WiERU

 7DQpY]iUyQQHSVpJ

LJD]JDWyViJ

VDMiW

QQHSVpJ

 ÈOWDOiQRVLVNROiVRNEHLUDWNR]iVD

R)|NLURGD

VDMiW

HJ\pE

 7HFKQLNXVDYDWy

'LDQ-

VDMiW

QQHSVpJ

 7DQpY]iUypUWHNH]OHW

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE

 7HFKQLNDLGROJR]yNWDQpY]iUypUWHNH]OHWH

)iELiQ*iERU

VDMiW

HJ\pE

 %%.HOQ|NVpJLOpVQiOXQN

'LDQ-iQRV

VDMiW

HJ\pE

 7HFKQLNXVLEHLUDWNR]iV

'LDQ-iQRV

VDMiW

HJ\pE

 -DYtWypVRV]WiO\R]yYL]VJiN

.DV]iV*\XOD8UEiQ0iUWD

VDMiW

HJ\pE

 7(/&Q\HOYYL]VJDQiOXQN

)iELiQ*iERU

HJ\pE

YHQGpJ 


2V]WiO\RNSURJUDPMDLDHVWDQpYEHQ (]HQ OLVWiQ WHUPpV]HWHVHQ FVDN D]RN D SURJUDPRN V]HUHSHOQHN DPHO\HW D] RV]WiO\IĘQ|N|N D] HUUH UHQGV]HUHVtWHWW DGDWODSRQ OHDGWDN 9DOyMiEDQ PLQGHQ RV]WiO\ OHJDOiEE NpW SURJUDPRQ UpV]W YHWW KLV]HQ D] LVNROiQNEDQ KDJ\RPiQ\ D V]tQKi]OiWRJDWiV pYHQWH OHJDOiEE HJ\NpW DONDORPPDO pV D] RV]WiO\NLUiQGXOiVDPHO\HNEĘOQHPULWNiNDKiURPQDSRVDNVHP

 RV]W LGĘSRQW 3    3 : *   '     %  3       )    %        &  iSULOLV

KHO\V]tQ PHJQHYH]pV 9iF&UHGRKi] )L]LNXVRN 6]HQWHQGUH 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW 2V]WiO\QDS 9iF .DUiFVRQ\LRV]WiO\QQHSVpJ 6LyIRN 2V]WiO\NLUiQGXOiV 6]ĘGOLJHW %RJUiFVR]iV %XGDSHVW ÈOODWNHUW *\ĘU 2V]WiO\NLUiQGXOiV 9iF'XQDSDUW 'UiPDQDSRQQ\HUWQDSSLNQLN %XGDSHVW *RHWKH,QWp]HW 1pPHWRUV]iJ 1\HOYLWiERU:DOGNLUFKHQ 9iF %|UW|QP~]HXP %XGDSHVW ÈOODWNHUW9LGiPSDUN 9iFL0DG0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD 9iFL0DG0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD 6]HJHG 2V]WiO\NLUiQGXOiV 9iF *RNDUW 9iF6]tQKi] $]HPEHUNHWUDJpGLiMD %XGDSHVW .iYD6]tQKi]-HOHQWpV %XGDSHVW .RUFVRO\i]iV %XGDSHVW 5HQGKDJ\yIL]LNDyUDD%0(Q 9iF6]tQKi] +iWKRJ\V]HUHWPDJDHQJHP" 9HV]SUpP6]pNHVIHKpUY 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW 9tJV]tQKi]ÈWXWD]yN 'XQDSDUW =VtURVNHQ\pUSDUWLpVWiQFWDQXOiV =HEHJpQ\ 0HJHPOpNH]pVDpYIRUGXOyUyOpVJ\DORJW~UD 'XQDNDQ\DU 6iUNiQ\KDMy]iVpVN|]|VIĘ]ĘFVNH %XGDSDVHW 3DUODPHQW &VLOOHEpUF 3DLQWEDOO %RURQND\ 2V]WiO\.DUiFVRQ\ %RURQND\ 2V]WiO\6]tQGDUDE9ROWDLUH&DQGLGH %XGDSHVW ÒM6]tQKi]9|U|V%HVWLD %RURQND\ eUWpNHNQ\RPiEDQHOĘDiVDFLJiQ\ViJUyO 9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD 6]pNHVIHKpUYiU 2V]WiO\NLUiQGXOiV %RURQND\ ;0DV3DUW\ $QJOLD &RUQZDOONLUiQGXOiV

 


   1     1        )  $ RNW   $  3     $     )    % %     *  

9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD %XGDSHVW /D]HU)RUFH %XGDSHVW Ã&#x2C6;OODWNHUW 9iF7UDJRU,JQiF0~]HX $]$YDQWJDUGHIHVWpV]HW %XGDSHVW .ROLEUL6]tQKi]7KRPDV0DQQ0iULypVDYDUi]VOy 7DKL/HiQ\IDOX9|U|VN 7~UD .LVPDURV.LUiO\UpW 7~UD *\Ä&#x2DC;U0RVRQPDJ\DUyYi 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW 1pSUDM]L0~]HXP %XGDSHVW 2SHUDKi]7UDYLiWD %XGDSHVW 2SHUDKi]'LyW|UÄ&#x2DC; %XGDSHVW 7KiOLD6]tQKi]$ELJpO %XGDSHVW 7KiOLD6]tQKi]7DQ~ %XGDSHVW (GXFDWLR+LiOOtWiV %XGDSHVW 0DGiFK6]tQKi]eQ-y]VHI$WWLOD %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]1DJ\PDPD .LUiO\UpW 2V]WiO\NLUiQGXOiV%RJUiFVR]iV 7DWD 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW 0DUJLWV]LJHW 9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD 9iF %DURNN9iF,GHJHQYH]HWÄ&#x2DC;YHO %XGDSHVW 1HP]HWL6]tQKi]7KH$EEUHYLDWHG:RUNVRI6KDNHVSH 6LyIRN 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW 3HWÄ&#x2DC;IL,URGDOPL0~]HXP:H|UHV6iQGRUpYHV %RURQND\ 2V]WiO\NDUiFVRQ\ 9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD %RURQND\ 6]HQW*\|UJ\QDSLNLiOOtWiV *\HQHVGLiV 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW /iWKDWDWODQ.LiOOtWiV.DUiFVRQ\L9iViU %RURQND\ 2V]WiO\NDUiFVRQ\ %XGDSHVW 3DUODPHQW3ODQHWiULXP %XGDSHVW 9tJV]tQKi]Ã&#x2C6;WXWD]yN (JHU 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW Ã&#x2C6;OODWNHUW.|]OHNHGpVL0~]HXP %XGDSHVW 3DUODPHQW (JHU 2V]WiO\NLUiQGXOiV 9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD 'HEUHFHQ 2V]WiO\NLUiQGXOiV 9iF &UHGRKi])L]LNXVRN 9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD %XGDSHVW +DGW|UWpQHWL0~]HXP3LDYpWÄ&#x2DC;OD'RQLJ'RQWyOD'XQiLJ 9iF 0HPHQWR0RULNLiOOtWiV9iURVLVpWD %XGDSHVW Ã&#x2C6;OODWNHUWLOiWRJDWiV %XGDSHVW 0DGiFK6]tQKi]$]2SHUDKi]IDQWRPMD 9LVHJUiG 2V]WiO\NLUiQGXOiV

 


       1          (     1          $     ,    (    

9iF .RUFVRO\i]iV %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]1DJ\PDPD 1DJ\PDURV .HUpNSpUW~UD %DODWRQIUHG7LKDQ\ 2V]WiO\NLUiQGXOiV 6SDQ\RORUV]iJ 1\HOYLWiERU %RURQND\ 0LNXOiVPĦVRU %RURQND\ .DUiFVRQ\IDGtV]tWpVH %RURQND\ 1\LWRWWEtUyViJRNHOĘDGiV %RURQND\ 2V]WiO\NDUiFVRQ\ 9iFL)HJ\Ki]pV%|UW|Q %|UW|QOiWRJDWiV 9iFL%tUyViJ 1\LWRWWEtUyViJRNHOĘDGiVWiUJ\DOiVRQYDOyUpV]YpWHO 9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD *\ĘU3KDOPD.RPiURP 2V]WiO\NLUiQGXOiV %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]6]RSKRNOpV]2LGLSXV]NLUiO\ %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]-yNDL$]DUDQ\HPEHU %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]0XQNiFV\DIHVWĘIHMHGHOHP %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]0ROLpUHÒUKDWQiPSROJiU %RURQND\ .DUiFVRQ\LQQHSVpJ $QJOLD &RUQZDOOLNLUiQGXOiV 9iFL0DGiFK0ĦY+i] *ROGRQL.pW~UV]ROJiMD %XGDSHVW 3DUODPHQW%XGDL9iU1HP]HWL*DOpULD %XGDSHVW /p]HUKDUF %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]6]RSKRNOpV]2LGLSXV]NLUiO\ %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]-yNDL$]DUDQ\HPEHU %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]0XQNiFV\DIHVWĘIHMHGHOHP %XGDSHVW -y]VHI$WWLOD6]tQKi]0ROLpUHÒUKDWQiPSROJiU %RURQND\ .DUiFVRQ\LPĦVRUV]HUYH]pVHOHERQ\ROtWiVD 'XQDNHV]L &RFD&ROD]HPOiWRJDWiV 9iF =ROOQHU.IWh]HPOiWRJDWiV *|G|OOĘ *UDVVDONRYLFKNDVWpO\ +pYt].HV]WKHO\ 2V]WiO\NLUiQGXOiV 9iF .|]|VERJUiFVR]iVYHQGpJWDQXOyNE~FV~]WDWiVD %XGDSHVW 6]tQKi]OiWRJDWiV$YiJ\YLOODPRVD %XGDSHVW 2SHUDKi]'LyW|UĘ %RURQND\ 0DJ\DU.XOW~UDQDSLIHOOpSpV 3pFV0iULDJ\ĦG6LNOyV6Ly 2V]WiO\NLUiQGXOiV 'LyVMHQĘ 2V]WiO\QDSERJUiFVR]iV %|U]V|Q\ 7~UD 9iF6SRUWFVDUQRN 3iO\DYiODV]WiVLNLiOOtWiV 9iF7DQ]HP 3LQJSRQJEDMQRNViJ 9iF7DQ]HP $V]WDOLIRFLEDMQRNViJ %|U]V|Q\ 7~UD 9iF6SRUWFVDUQRN 3iO\DYiODV]WiVLNLiOOtWiV 9iF7DQ]HP 3LQJSRQJEDMQRNViJ 9iF7DQ]HP $V]WDOLIRFLEDMQRNViJ

 


$HVWDQpYEHQPĦN|GĘV]DNN|U|N ,VNROiQNEDQKDJ\RPiQ\RVDQVRNIpOHV]DNN|UN|]OYiODV]WKDWQDND]pUGHNOĘGĘN0HJWDOiOKDWyDN D]|VV]HVWDQWiUJ\YHUVHQ\IHONpV]tWĘ WHKHWVpJJRQGR]y IRJODONR]iVDLXJ\DQ~J\PLQWDPDMGQHP SURILpVD]DPDWĘUNDWHJyULiM~HG]pVHN 1DSRN )RJODONR]iVLWHUOHW +HWLyUDV]iP 7HPDWLNXVWiERURN +HO\V]tQ V]iPD DONDOPD]yL  Vt $XV]WULD DQJRO  DQJROQ\HOYL $QJOLD DWOpWLND  QpPHWQ\HOYL $XV]WULD D]WDOLWHQLV]  NRViUODEGD 9iF ELEOLDLVPHUHWL  Yt]L ,SRO\ ELROyJLD  VSDQ\ROQ\HOYL 6SDQ\RORUV]iJ HOHNWURQLND  V]tQMiWV]y 9iF pQHNNDU  ROYDVy %DODVVDJ\DUPDW   IL]LND   IRWR   I|OGUDM]   IUDQFLD JpSpV]HW   NpPLD   NHUpNSiU   NRViUODEGD   ODEGDU~JiV   PDJ\DU   PDWHPDWLND   PLQLWHQLV]    QpPHW   QRUGLFZDONLQJ   SURJUDPR]yL  UDM]   U|SODEGD   VDNN   VSDQ\RO   V]tQMiWV]y   WHVWpStWĘ   W|UWpQHOHP    ~MViJtUy   YLWDN|U 

 


9HUVHQ\HUHGPpQ\HN $OHJNLHPHOWHEEHQNH]HOWYHUVHQ\HND]2.79N 2UV]iJRV.|]pSLVNRODL7DQXOPiQ\L9HUVHQ\ pV D 6=e79HN 6]DNPDL eUHWWVpJL 7DQWiUJ\DN 9HUVHQ\H PHUW D]RQNtYO KRJ\ D GLiNRN H]HNHQ VDMiWPDJXNQDNWXGQDNIHOYpWHOLSOXV]SRQWRNDWV]HUH]QLD]LQWp]PpQ\NQHNLVV]HUH]QHNSRQWRNDW DPHO\HNLVNROiQNDWHOKHO\H]LNDNO|QE|]ĘRUV]iJRVUDQJVRURNEDQ 7HUPpV]HWHVHQ IRQWRV D W|EEL LV pV EV]NpN YDJ\XQN D] D]RNRQ HUHGPpQ\HVHQ V]HUHSOĘ GLiNMDLQNUDpVD]ĘNHWIHONpV]tWĘWDQiUDLQNUD 

6=$.0$,7È5*<$.9(56(1<(5('0e1<(, 2V]WiO\

1pY

+HO\H]pV

)HONpV]tWĘWDQiURN

6=e796]DNPDFVRSRUWRVV]DNPDLHOĘNpV]tWĘeUHWWVpJL7DQWiUJ\DN9HUVHQ\H 6]ROQRN *pSpV]HWLDODSLVPHUHWHNWDQWiUJ\ .DOiFVND(V]WHU 6]ORERGQLN7DPiV % %DOi]V\ÈGiP .DUFVDL-DPPHO6HEĘ 8OOULFK.ULVWyI (OHNWURQLNDLDODSLVPHUHWHNWDQWiUJ\ *DFViO\L0iUWRQ % 9pJK,VWYiQ ,QIRUPDWLNDLDODSLVPHUHWHNWDQWiUJ\ )ODPLFK*HUJHO\ 3 &]LQHJH'yUD % 9ROODL'yUD

 (OĘG|QWĘ (OĘG|QWĘ (OĘG|QWĘ

 

 (OĘG|QWĘ (OĘG|QWĘ

.RYiFV.iOPiQ

3V]RWD-y]VHI

:LH]O&VDED :LH]O&VDED 2UJRYiQ\L-y]VHI

26=792UV]iJRV6]DNPDL7DQXOPiQ\L9HUVHQ\ '|QWĘNKHO\V]tQHL9iF%RURQND\%XGDSHVWgYHJHV'XQD~MYiURV%iQNL 2.-*pSJ\iUWiVWHFKQROyJLDLWHFKQLNXV 5RPSRVÈGiP .DV]iV'iQLHO0iUN $

0L]VHU'iYLG 0HJ\HUL%DOi]V %RGRU%iOLQW

 

  

.RYiFV.iOPiQ 9HUHV-y]VHI0DUWRQ *iERU%HUPDQQ *iERU
2.-(OHNWURQLNDLWHFKQLNXV $QWDO=ROWiQ (

 

3V]RWD-(UĘVV6 +RUYiWK/*\HWYiQ .3LVW\~U=6]DEy $7yWK%

-DNDERYLFV=VROW

 

6]DEyÈEHO*\RPERODL)HUHQF *\RPERODLQp&VHUQ\ =VX]VDQQD.HPHQHV 7DPiV0LVQ\RYV]NL 0DJGROQD2UJRYiQ\L -y]VHI6]DEy$WWLOD :LH]O&VDED

0OOHU$QGUiV *UHII/HYHQWH

2.-:HEPHVWHU &ViQ\L0DUFHOO3pWHU :

20792UV]iJRV0ĦV]DNL7DQXOPiQ\L9HUVHQ\ 6]HNV]iUG6]HQW/iV]Oy .DOiFVND(V]WHU 

% HOHNWURQLND 

9pJK,VWYiQ

 

( HOHNWURQLND 

%HVH*iERU% JpSpV]HW 

6]ORERGQLN7DPiV 8OOULFK.ULVWyI

.RYiFV.iOPiQ 3V]RWD-y]VHI 3V]RWD-y]VHI *\HWYiQ.iURO\

3DWWDQW\~V2UV]iJRV1\RPWDWRWWiUDPN|U7HUYH]Ę9HUVHQ\ *\ĘU3DWWDQW\~V ( %HVH*iERU 6]DEy$WWLOD ( $QWDO=ROWiQ &(2,,QIRUPDWLNDGLiNROLPSLDPDJ\DURUV]iJLYiORJDWy 3 /ĘULQF]6]DEROFV 3 %HQF]H*iERU3pWHU

 

*\RPERODLQp&V=V *\RPERODL)HUHQF*\RPERODLQp&V=V *\RPERODL)HUHQF

,2,,QIRUPDWLNDGLiNROLPSLDPDJ\DURUV]iJLYiORJDWy 3

/ĘULQF]6]DEROFV

6LPRQ\L.iURO\HOHNWURWHFKQLNDYHUVHQ\ 3pFV ) 1DJ\%DOi]V ) )

2OiK=VROW 1iEHOHNÈURQ

 

2UV]iJRV(OHNWURQLNDL.RQVWUXNFLyV9HUVHQ\ %XGDSHVW3XVNiV $QWDO=ROWiQ ( FVDSDW %HVH*iERU

 

5DXVFKHU,VWYiQ FVDSDWEDQ KHO\ 

(UĘVV6iQGRU


2UV]iJRV0LNURYH]pUOฤ˜$ONDOPD]yL9HUVHQ\ *\ฤ˜U-HGOLN 0ยOOHU$QGUiV ( *UHII/HYHQWH

 

6]DEy$WWLOD

&VHUQ\iQV]NL,PUH2UV]iJRV.|]pSLVNRODL3QHXPDWLND9HUVHQ\ 1DJ\Nฤ˜U|V7ROGL %UiQ\LN0DUWLQ-y]VHI 7yWK%DUQDEiV $ FVDSDWEDQKHO\ *\tUy0LKiO\ 2UV]iJRV&1&SURJUDPR]ypVJpSNH]HOฤ˜V]DNPDLYHUVHQ\ %XGDSHVW1&7 $ 0HJ\HUL%DOi]V 9HUHV-y]VHI $ 5RPSRVรˆGiP G|QWฤ˜V $8',.UHDNWLYLW\DXWyNRQVWUXNWฤ˜ULpVGL]iMQYHUVHQ\ *\ฤ˜U$8', ( $QWDO=ROWiQ %RGRU%iOLQW .DWRQD0iW\iV FVDSDW $ .DV]iV'iQLHO 0HJ\HUL%DOi]V 9HUHV-y]VHI.RYiFV 3ROJiU%DOi]V .iOPiQ eUVHNL%DOi]V *UHJRU0iUWRQ % 0DWD=VRPERU FVDSDW 7yWK*HUJฤ˜ 9XNXYLFK%HQHGHN 0DJ\DU$ONDOPD]RWW0pUQ|NL7XGRPiQ\RN9HUVHQ\H0DJ\DURND0DUVRQ % eUVHNL%DOi]V |VV]HVtWHWW $ +RUYiWK7HUp] N|]pSLVNROiV 9HUHV-y]VHI $ .DWRQD0iW\iV ( $QWDO=ROWiQ Webmester OSZTV orszรกgos dรถntฤ˜jรฉn Jakabovics Zsolt, Csรกnyi Marcell, Szabรณ รbel. Kemenes Tamรกs tanรกr รบr

 


.g=,60(5(7,7$17È5*<$.9(56(1<(5('0e1<(, 2.79 2UV]iJRV.|]pSLVNRODL7DQXOPiQ\L9HUVHQ\  9HUVHQ\QHYH IRUGXOyED 2V]W 7DQiU 2UV]iJRV IRUGXOy

MXWRWW

PDWHPDWLND

  %DWD1DWDOL &RSSDJH.DUHQ GLiND,,IRUGXOyEDQ &]LQHJH'yUD GLiNDG|QWĘEHQ 'RERV'iQLHO GLiND723EHQ (J\G=VyILD )LOLS'RPLQLN )ODPLFK*HUJHO\ *DFViO\L0iUWRQ +DMQDO(PHVH +RUYiWK%HQHGHN .DOiFVND(V]WHU .iV]RQ\L*HUJĘ 0LNXV3HWUD 0ROGRYDQX $OH[DQGUD 0XGUD'RURWW\D 0iULD 2OiK*HUJHO\ 6]DILiQ0iUWRQ 7yWK.iURO\ 9pJK,VWYiQ 9HUHEpO\L%HQFH :DJQHU)OyUD

      

1 1 3 1 3 ) 3 % $ $ % 1 *

GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD GU0LQGD0LKiO\ GU0LQGD0LKiO\ GU0LQGD0LKiO\ GU0LQGD0LKiO\ 0HUpQ\L,PUH GU0LQGD0LKiO\ GU.HQ\HUHV$PEUXVQp &V1DJ\$QGUiV 6]iV]&VLOOD GU.HQ\HUHV$PEUXVQp GU0LQGD0LKiO\ GU.HQ\HUHV$PEUXVQp

G|QWĘ HUHGPp Q\H [[[ [[[  [[[ 

 

 [[[ 

 3 GU0LQGD0LKiO\   $ 3 $ % % * $

&V1DJ\$QGUiV /HQJ\HO&VDED 6]iV]&VLOOD 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW GU.HQ\HUHV$PEUXVQp GU.HQ\HUHV$PEUXVQp &V1DJ\$QGUiV

 

 [[[ 

PDJ\DULURGDORP

  %DUWKD%ODQND $ -HQGUpN*DEULHOOD 6]DEy=VHUDOGtQD $ -HQGUpN*DEULHOOD 6]ORYiN&VLOOD $ -HQGUpN*DEULHOOD

[[[ [[[

RURV]Q\HOY

 

 % 8UEiQ0iUWD  

[[[ [[[ [[[ [[[

IL]LND

IUDQFLDQ\HOY

.DOiFVND(V]WHU

  'RERV'iQLHO *DFViO\L0iUWRQ +RUYiWK%HQHGHN 9pJK,VWYiQ  

&RSSDJH.DUHQ 

1 % $ %

-HQGUpN0LNOyV 7yWKQp%UDVVyL+LOGD 7yWKQp%UDVVyL+LOGD 7yWKQp%UDVVyL+LOGD

 $ %HD0yQLND

[[[
VSDQ\ROQ\HOY DQJROQ\HOY

LQIRUPDWLND,, SURJUDPR]y  

%UHWXV%RUEiOD

 $ )HUHQF]L$GULHQQ $ :HOWOHU&VLOOD $ :HOWOHU&VLOOD * 5DEQp+DOODL-XGLW

[[[ [[[ [[[

 * :HOWOHU&VLOOD 3 5DEQp+DOODL-XGLW $ :HOWOHU&VLOOD

[[[ 

)ODPLFK*HUJHO\ 3 :LH]O&VDED /ĘULQF]6]DEROFV 3 *\RPERODL)HUHQF

 

eUVHNL%DOi]\ *DOD]HN7tPHD +RUYiWK7DPiV 1DJ\%iOLQW 3ULEHOV]NL/HYHQWH 7DNiFV3pWHU

[[[ [[[ [[[ [[[ [[[

  (J\G.DWDOLQ +RUYiWK%HQHGHN 2V]OiU,OGLNy 2V]WURYV]NL %DOi]V 6DMWRV)HUHQF 6]DILiQ0iUWRQ  LIRUPDWLND, DONDOPD]yL 

 

W|UWpQHOHP

  7yWK.iURO\

 % 0ROQiU0iULDELROyJLD

  '~]V'iQLHO )O|S0iWp .HQp]/LOL$QQD 0XGUD'RURWW\D 3DUW\3HWUD 5XGROI$QLWD 9DUJD3pWHU

   

[[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[

QpPHWQ\HOY,NDW QpPHWQ\HOY,,NDW

 

6LPRQ3pWHU

% 3 ) 3 3 )

* * * $ * * *

3V]RWD-R]VHI *\RPERODLQp&VHUQ\=V 2UJRYiQ\L-R]VHI *\RPERODLQp&VHUQ\=V *\RPERODLQp&VHUQ\=V 'LDQ-iQRV

6WXUF]$QLWD 6WXUF]$QLWD 6WXUF]$QLWD +iUVIDOYL$QLNy 6WXUF]$QLWD 6WXUF]$QLWD 6WXUF]$QLWD

 1 6]LJHWLÈJRWD GU%HKiQ\L5LWD 1 0DXWHUHU=VX]VDQQD

9pJOHVL-~OLD

 

 

   

 [[[


Ä(J\pE´YHUVHQ\HN 9HUVHQ\QHYH

 IRUGXOyEDMXWRWW IRUGXOy

$UDQ\-iQRV,URGDORP YHUVHQ\

1HPHV7LKDPpU SURJUDPR]yL &VLSNpV%HUQDGHWW .DOLF]ND%HQFH .HUHV]W\pQ2OLYpU 2URV(V]WHU 6iUN|]L0yQLND 6]DEy'RULQD 6]DEy.DWDOLQ

   $QWDO5LFKDUG

 3

%DNV]D'iYLG

 3

* $ 1 $ 1 $ $

%HQF]H*iERU3pWHU

 3

%tUyÈNRV

 3

)UH\%DOi]V

 3

1DJ\*HUJHO\

 3

1DJ\0iWp 7DNiFV9LOPRV

 3 3

7RPFViQ\L*HUJHO\

 3

9DUJD*iERU$QGUiV

 3

9tJK0iUWRQ

 3

:iJQHU7tPRQ

 31HPHV7LKDPpU DONDOPD]yL 

1DJ\%HQFH%DOi]V &ViNLÈNRV 7RPVLFV%HUWDODQ

7DQiU )HUHQF]L$GULHQ +DYDVL,YHWW GU%HKiQ\L5LWD +DYDVL,YHWW GU%HKiQ\L5LWD +DYDVL,YHWW +DYDVL,YHWW *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) 0LVQ\RYV]NL0DJGROQD *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) :LH]O&VDED :LH]O&VDED *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL) *\RPERODLQp&V=V *\RPERODL)

 % 3LVW\~U=ROWiQ 3 0LVQ\RYV]NL0DJGROQD ) 3LVW\~U=ROWiQ *\RPERODLQp&V=V *RUDV](QULFR 3 *\RPERODL)HUHQF *\RPERODLQp&V=V $QWDO5LFKiUG 3 *\RPERODL)HUHQF *\RPERODLQp&V=V .UWK\*\XOD/iV]Oy 3 *\RPERODL)HUHQF *\RPERODLQp&V=V 9DUJD*iERU 3 *\RPERODL)HUHQF

 

2V]W

'|QWĘ HUHGPp Q\H [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[

 [[[ [[[   [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[


$UDQ\'iQLHO PDWHPDWLNDYHUVHQ\ .H]GÄ&#x2DC;N,NDWHJyULD.H]GÄ&#x2DC;N,,NDWHJyULD

+DODGyN,,NDWHJyULD

02/-XQLRU)UHVKKK

*HRUJLNRQ%LROyJLD 9HUVHQ\$V]WDORV$QGUiV %DUWKD(V]WHU )HKpU6HEHVW\pQ *iVSiU%RWRQG%HQGHJ~] 0DJ\DUL3pWHU0iUN 0ROQiU9LUiJ%ODQND 3HWUL'yUD 6]DILiQ%DOi]V 6]HQRJUiGL9LNWyULD %DQGDÃ&#x2C6;GiP %DWiUL(PHVH5LWD %RURQFVRN%HQFH &ViNLÃ&#x2C6;NRV3pWHU 'REy0iWp (QUÄ&#x2DC;GL%DOi]V +DMG~=VRPERU/iV]Oy .LVV6iUD .RYiFV'DOPD .RYiFV'iYLG 6DOOyL%iOLQW 6WHIDQLN)DQQL 6]DEy=ROWiQ %tUy$QQDPiULD %RQF]/XFD /LSFVHL'iQLHO 0yULW]6]LOYLD 1DJ\%DOi]V 3HWpQ\L*UpWD 3LOOHUUXGROI 3LQWpU%ULJLWWD 5yWK%HQFH

               

7RPFViQ\L*HUJHO\

 3

9DUJD*iERU$QGUiV 9LJK0iUWRQ :DJQHU7LPRQ

 3 3 3

FVDSDW %HQF]H*iERU )UH\%DOi]V 1DJ\*HUJHO\ 

.HQp]/LOL

 

' ' ( ( ( ( ' ' ( * * * 3 $ 3 3 1 * 3 3 1 1 1 * * * ) * % * )

6]iV]&VLOOD 6]iV]&VLOOD 6]ORERGQLNQp.LVV(GLW 6]ORERGQLNQp.LVV(GLW 6]ORERGQLNQp.LVV(GLW 6]ORERGQLNQp.LVV(GLW 6]iV]&VLOOD 6]iV]&VLOOD 6]ORERGQLNQp.LVV(GLW 0HUpQ\L,PUH 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW 3UHKRGiQp1DJ\eYD GU0LQGD0LKiO\ 3UHKRGiQp1DJ\eYD GU0LQGD0LKiO\ GU0LQGD0LKiO\ &V1DJ\$QGUiV 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW GU0LQGD0LKiO\ GU0LQGD0LKiO\ &V1DJ\$QGUiV GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW /HJ\HO&VDED 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW GU.HQ\HUHV$PEUXVQp 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW /HJ\HO&VDED 3UHKRGiQp1e /HQJ\HO&V 3UHKRGiQp1DJ\eYD 3UHKRGiQp1DJ\eYD 3UHKRGiQp1DJ\eYD[[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ G|QWÄ&#x2DC;V [[[ G|QWÄ&#x2DC;V [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[

 [[[ [[[ [[[

 3 GU7yWK(V]WHU 3 .RYiFVeYD 3 * 6WXUF]$QLWD
,PSORP+HO\HVtUiVL 9HUVHQ\0LNROD6iQGRU)L]LND 9HUVHQ\7yWK0iWp

 * 6WXUF]$QLWD0XQNiFVL.LQFVÄ&#x2DC;

 $ +DYDVL,YHWW0RQWL(OYtUD

 1 GU%HKiQ\L5LWD%RURQFVRN%HQFH

 $ -HQGUpN0LNOyV

[[[

'REy0iWp &ViNLÃ&#x2C6;NRV

1DJ\*HUJHO\

7RPFViQ\L*HUJHO\

)UH\%DOi]V

:iJQHU7LPRQ

%tUyÃ&#x2C6;NRV

*HUHQJD\&VDED

,ULQ\L-iQRV.pPLD 9HUVHQ\

 ,,, ,& ,& 

,,& 6DYDULD7|UWpQHOHP 9HUVHQ\

.D]LQF]\9HUVHQ\

1pPHWQ\HOYĦ PDWHPDWLNDYHUVHQ\

 

 

,,&

6]DEy'iYLG

 %

%DWiUL(PHVH5LWD 1DJ\%HQFH

 * *

.XWDVL=VX]VDQQD GU+DGGDGQp6iQGRU,UpQ .XWDVL=VX]VDQQD .XWDVL=VX]VDQQD .XWDVL=VX]VDQQD +iUVIDOYL$QLNy .XWDVL=VX]VDQQD +iUVIDOYL$QLNy

[[[

 [[[

 [[[ [[[ [[[ [[[

.|OFVpQ\L/LOOD

 *

3LQWpU%ULJLWWD

 *

.LVV.DWDOLQ

 1 6]ORERGQLN0LKiO\

[[[

3LVW\XU=VyILD

 * 6]LOiJ\L(U]VpEHW

[[[

3LWWOLN(QLNÄ&#x2DC; 'DOORV'LDQD

 1 *HOQLF]N\Qp7HLV]OHU0iULD * )HUHQF]L$GULHQ

%tUy$QQDPiULD .UHV]W\pQ2OLYpH 9pJOHVL-~OLD &RSSDJH.DUHQ

  

 

 $ -HQGUpN0LNOyV 3 7yWKQp%UDVVyL+LOGD GU7yWK(V]WHU 3 .RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU 3 .RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU 3 .RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU 3 .RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU 3 .RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU 3 .RYiFVeYD

1 1 1 1

GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

[[[[[[ G|QWÄ&#x2DC;V

  


+XMEHUW.DWD .HQp]/LOL .RYiFV6]DEy&VHOJÄ&#x2DC; 7yWK0iWp :LQWHUQLF]0iWp

78'2.

+ODYD\-.|UQ\H]HW WXGRPiQ\LYHUVHQ\*RUGLXV]PDWHPDWLND

G|QWÄ&#x2DC;V|N

QDJ\GtM G|QWÄ&#x2DC;V|N

 1 0DWRV]Qp*D]GDJ 5iNyF]L5pND 1 6]LOYLD.XWDVL =VX]VDQQD6WXUF] 8GYDUKHO\L%HQMDPLQ 1 $QLWD 9pJYiULÃ&#x2C6;GiP 1%RURVV=VRILD

 * 9iF\(PHVH+DQWRV%iOLQW9LNWRU %ODVNy0iUN %DQGDÃ&#x2C6;GiP*\|UJ\ 6WHIDQLN)DQQL ,]Vy0HOLQGD )|OGHVL1DJ\'yUD 3DXOXV]%DOi]V

   

* * * 1 * * 1

9iF\(PHVH 9iF\(PHVH 9iF\(PHVH 9iF\(PHVH 9iF\(PHVH 9iF\(PHVH 9iF\(PHVH

[[[ [[[ [[[ [[[ [[[ [[[

%DWiUL(PHVH .RYiFV'DOPD +pQ\HO9LNWRU %tUy$QQDPiULD 1DJ\*HUJHO\ 7RPFViQ\L*HUJHO\ :iJQHU7LPRQ 9tJK0iUWRQ %tUyÃ&#x2C6;NRV 7yWK.iURO\ +RUYiWK%HQHGHN 2OiK*HUJHO\ /HVFK*\|UJ\ 0DUFHOO )ODPLFK*HUJHO\ *DFViO\L0iUWRQ 0XGUD'RURWW\D

      

* * 3 1 3 3 3 3 3 % $ 3

9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW GU0LQGD0LKiO\ GU0LQGiQp.RORVWRUL1yUD 3UHKRGiQp1DJ\eYD 3UHKRGiQp1DJ\eYD 3UHKRGiQp1DJ\eYD 3UHKRGiQp1DJ\eYD 3UHKRGiQp1DJ\eYD 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW 6]iV]&VLOOD /HQJ\HO&VDED

      

 

* GU7yWK(V]WHU * * 6WXUF]$QLWD * 6WXUF]$QLWD *

.HUHV]W\pQ2OLYpU/yF]\/DMRVI|OGUDM] YHUVHQ\

  

 3 /HQJ\HO&VDED 3 GU0LQGD0LKiO\ % GU.HQ\HUHV$PEUXVQp $ &V1DJ\$QGUiV

 


.HQJXUXPDWHPDWLND 1<(. V]DNN|]pS

V]DNN|]pS

V]DNN|]pS

V]DNN|]pS

0DJ\DU1HP]HWN|]L 0DWHPDWLNDYHUVHQ\

$]YLOiJKiERU~UD HPOpNH]QN

          

1DJ\*HUJHO\

 3 3UHKRGiQp1DJ\eYD7RPFViQ\L*HUJHO\ 7yWK.iURO\ )ODPLFK*HUJHO\

 3 3UHKRGiQp1DJ\eYD % 9pJOHVLQp%tUy(U]VpEHW 3 GU0LQGD0LKiO\

'LFVpUHW

.LVKND6WDQLVODY

 %

%DORJK/HYHQWH )RGRU.iURO\ /ĘULQF]0DUFHOO 3HWKĘ/HYHQWH

  

 

 

( ' * * 3 3 * 3 3 * 3 % ) $ % 3 3 % % 3

% % % %

6]ORERGQLNQp.LVV(GLW 6]iV]&VLOOD         )HKpU6HEHVW\pQ %iOLQW-iQRV %DWiUL(V]WHU .RYiFV'DOPD &ViNLÈNRV3pWHU 1DJ\*HUJHO\ .|OFVpQ\L/LOOD 7RPFViQ\L*HUJHO\ :iJQHU7LPRQ 8UEiQ(V]WHU 2OiK*HUJHO\ 7yWK.iURO\ 5RRE'iQLHO +RUYiWK%HQHGHN eUVHNL%DOi]V /ĘULQF]6]DEROFV )ODPLFK*HUJHO\ 6]ORERGQLN7DPiV *DFViO\L0iUWRQ 7RPDQ%DOi]V

0iUF]\*iERU 

  

     

UpV]WYHWW UpV]WYHWW


1\HOYYL]VJDYHUVHQ\ QpPHW 

.HUHV]W\pQ/DXUD )XFKV$QJHOLND

 & 0DXWHUHU=VX]VDQQD 1 GU%HKiQ\L5LWD

 

*RHWKH,QWH]HW1pPHW 2OLPSLD

.LVV.DWDOLQ 9t]OHU*iERU

 1 6]LJHWLĂ&#x2C6;JRWD 1+DWYDQLIL]LNDYHUVHQ\

%tUyĂ&#x2C6;NRV )UH\%DOi]V . UWK\*\XOD 1DJ\*HUJHO\ 7RPFViQ\L*HUJHO\

  

3 3 3 3 3

GU7yWK(V]WHU.RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU.RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU.RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU.RYiFVeYD GU7yWK(V]WHU.RYiFVeYD

%tUyĂ&#x2C6;NRV)UH\ %DOi]V

.RYiFVeYD

,IM~IL]LNXVRN QHP]HWN|]LYHUVHQ\HG|QWÄ&#x2DC;V G|QWÄ&#x2DC;V G|QWÄ&#x2DC;V G|QWÄ&#x2DC;V H]Â VW PLQÄ&#x2DC;VtWpVKovĂĄcs Szabolcs CselgÄ&#x2DC; TUDOK-nagydĂ­jas lett

 XXV. ZrĂ­nyi-Gordiusz Matematikaverseny orszĂĄgos dĂśntÄ&#x2DC;jĂŠn a Boronkay ismĂŠt elnyerte a Legjobb VidĂŠki SzakkĂśzĂŠpiskola cĂ­met

 
3RQWV]HU]ĘGLiNROLPSLDLVSRUWYHUVHQ\HN 6SRUWiJpVIHONpV]tWĘ $WOpWLND3DMRU)HUHQFQp

V~O\O|NpV

JHUHO\KDMtWiV

PDJDVXJUiV

VYpGYiOWy

JHUHO\KDMtWiV

WiYROXJUiV

[P

PH]HLIXWiVIL~ 

6]HUHSOĘGLiNRN 2V]W 0HJ\HL 2UV]iJRV =LPRQ\L)DQQL (UĘVV/LOOD 5H]VQiN(OOD .DUHF]NL5pND +DYDVL5HQiWD *RO\iQ%DUEDUD (UĘVV/LOOD 5H]VQiN(OOD .DUHF]NL5pND +DYDVL5HQiWD )HNHWH)pGUD (UĘVV/LOOD 5H]VQiN(OOD .DUHF]NL5pND +DYDVL5HQiWD *DOJyF]L%iOLQW )iELiQ0iWp )DUNDV%RWRQG .UWK\*\XOD )HGRU%HQMDPLQ .HPHQHV0LNOyV 0RQRNL-iQRV :LQWHUQLF]0iWp .XUGL0iWp &VHUĘGLÈGiP +RUYiWK'RQiW .HPHQHV0LNOyV 2OiK=VROW )HGRU%HQMDPLQ &ViNLÈNRV .RYiFV.RUQpO 2OiK*HUJHO\ :LQWHUQLF]0iWp )UHLVWDN3pWHU +DOiSL*HUJHO\ 2OiK*HUJHO\ :LQWHUQLW]0iWp *X]VLN'iQLHO

 

% $ ) & $ * $ ) & $ * $ ) & $ 1 % $ 3 ) % % * ) ) % % ) ) 3 ) 3 * $ $ 3 * )


PH]HLIXWiVIL~ 

PH]HLIXWiVOHiQ\ 

PH]HLIXWiVOHiQ\ 

[YiOWy WiYROXJUiV KiUPDVXJUiV PDJDVXJUiV JHUHO\KDMtWiV JHUHO\KDMtWiV V~O\O|NpV V~O\O|NpV PJiW PVtN PVtN JHUHO\KDMtWiV JHUHO\KDMtWiV PVtN PVtN [YiOWy

&ViNLiNRV .RYiFV.RUQpO /XF]y*HUJĘ 1LHGHUPOOHUÈNRV 3DXOXV]%DOi]V 0DGDUiV]0iULD 2FWRV/RUHWWD 3DUWL3HWUD 3HWKĘ&VLOOD 6OH]ViN=VX]VDQD %HQFVLN1yUD +DQ]HOLN%LDQND -y]VD-XGLW .RYiFV'RURWW\D ėVL(V]WHU $UGDLÈURQ )iELiQ0iWp )DUNDV%RWRQG .UWK\*\XOD .DUHF]NL5pND )HGRU%HQMDPLQ )HNHWH)pGUD .DUHF]NL5pND +DYDVL5HQiWD +DYDVL5HQiWD 5H]VQiN(OOD .DUHF]NL5pND .UWK\*\XOD 0DGDUiV]0iULD (UĘVV/LOOD 5H]VQiN(OOD *DOJyF]L%iOLQW &VHUĘGLÈGiP &VHUĘGLÈGiP *DOJyF]L%iOLQW .UWK\*\XOD $UGDLÈURQ

 

3 ) 1 * $ 1 $ * 1 * $ $ $ * $ ) % $ 3 & ) * & $ $ ) & 3 1 $ ) 1 ) ) 1 3 )

       

      [[[ 


.RViUODEGD1DJ\3pWHU

IL~NRUFVRSRUW

&VHUHSNDÈGiP

1

+ODYND$OH[

*

1DJ\%DOi]V

)

3RQJUiF]3pWHU

)

6]DEy$QGUiV

$

6]DEy=VROW

*

6]HJYiUL'iYLG

,

8UEiQ1RUEHUW

3

9LQF]H5LFKDUG

3

9LV]WHQYHOW=VRPERU

3

9t]OHU$QGUiV

1

+DOMiUV]NL%iOLQW

%

2F]WRV$OH[

%

)iELiQ0iWp

%

+pYt]L3pWHU

%

+RQWL%HQFH

3

6WHIiQ$QWDO

(

.RYiFV.ULVWyI

3

%DUDGODL(ULN

%

0ROQiU'iYLG

$

&]LIUD%iOLQW

(

0HQ\KiUGW3pWHU

(

3iV]WRU%DOi]V %DUDGODL(ULN

$ %

)iELiQ0iWp

%

*HUH0iUWRQ

$

+DOMiUV]NL%iOLQW

%

+HOHPEDL+HQULN

%

+pYL]L3pWHU

%

+RQWL%HQFH

3

.RYiFV0iUN

)[[[

/DEGDU~JiV)iELiQ*iERU

$PDWĘUNLVSiO\iVODEGDU~JiV

IXWVDO

/LJHWIDOYL'iYLG

$

1LHGHUPOOHUÈNRV

$

2F]WRV$OH[

%

3iSDL'iQLHO

%

6]HJQHU'iYLG

$

6]iPSRU(ULN

)

6]LMiUWy*HUJĘ

$

 


'XDWORQ1DJ\3pWHU Ä&#x2014;VL(V]WHU 1HJ\(V]WHU NRUFVRSRUW 0ROQiU/LOOD 3RGORYLFV1DWDVD .RYiFV.RUQpO %iFVNDL0iWp NRUFVRSRUW :LQWHUQLF]Ã&#x2C6;URQ /XF]y*HUJÄ&#x2DC; 3DUW\3HWUD 1DJ\=VX]VDQQD NRUFVRSRUW 6OH]ViN=VX]VDQQD .XUGL/DXUD 3iV]WRU%DOi]V :LQWHUQLF]0iWp NRUFVRSRUW )UHLVWiN3pWHU 2OiK*HUJHO\ &ViNLÃ&#x2C6;NRV ,JD]ROWYHUVHQ\]Ä&#x2DC;N %RURQFVRN%HQFH %tUyÃ&#x2C6;NRV Ä&#x2014;VL(V]WHU 1HJ\(V]WHU 3RGORYLFV1DWDVD %iFVNDL0iWp (J\pQLKHO\H]pVHN FVDND]RNV]HUHSHOQHNDNLND /XF]y*HUJÄ&#x2DC; PHJ\HLYHUVHQ\HQGRERJyQYpJH]WHN 3DUW\3HWUD 1DJ\=VX]VDQQD 3iV]WRU%DOi]V :LQWHUQLF]0iWp )UHLVWiN3pWHU  .p]LODEGD1DJ\3pWHU $GiPL3DWULN %DORJKÃ&#x2C6;NRV %HQFH0iWp )DUNDV%HQGHJ~] +XV]WL'RPRQNRV IL~Np]LODEGD NFV .RF]ND'iYLG 0LNOLiQ%iOLQW 0LNOLiQ'iYLG 3XWQRNL$WWLOD 9DUJD%iOLQW )LVWHU=VROW  %XVDL%ODQND 6]HOOHPLGLiNROLPSLD7|P|VYiUL6iQGRU %XVDL)UDQFLVND VSRUWW|UWpQHW 'HPH%iOLQW 'HPH=VyILD

 

$ 1 $ $ ) 1 $ 1 * $ * $ $ * $ 3 3 $ $ $ 1 $ 1 1 * $ $ * $  1 1 % % 3 % % % ) ( &

      

      HOÄ&#x2DC;G|QWÄ&#x2DC;Q KHO\ 

 


ÒV]iV1DJ\3pWHU PHVKiW~V]iV% PHVJ\RUV~V]iV$

$ONRQ\L.ULVWyI .DUDGLQ0iUN

$ $

 

 

%HOiQ\L9LUiJ %RURV%RJOiUND )UDQNO'yUD +DIIQHU.LWWL .RVFVy'yUD 3DGORYLFV/DXUD 6iQGOL=LWD 6]DEy%RUEiOD 6]DEy'RURWW\D 6]pNHO\%ODQND 6]pSKDOPL(V]WHU 9|U|V%ULJLWWD :iJQHU)OyUD

1 * * 1 1 $ $ ( 1 $ * 1 $

5|SODEGD-HQGUpN0LNOyV

OHiQ\ NFV 

1HPSRQWV]HU]ĘGLiNROLPSLDLYHUVHQ\HN 6DNN/HQJ\HO&VDED FVDSDW

9iUKHJ\L0iUWRQ 6]DEy=ROWiQ %HUQiWK3pWHU 7yWK.iURO\

' 1 ) %

WROODVODEGD$ WROODVODEGD%

.pOIDOY\'iQLHO +DIIQHU.LWWL

$ 1

 

 

/DQJ/HYHQWH .iUSiWL$WWLOD %HQFVLN1yUD .XUGL+DQQD 5LW]O7DPiV 1DJ\'iQLHO %iFVNDL0iWp 7ROHULiQ7DPiV 2OiK*iERU 0DGiUÈNRV .RYiFV.RUQpO /i]iU9LNWRU

% $ $ $ * $ 1 ' % ) ) $

(YH]pV IL~NHWWHV

9HJ\HVQpJ\HV IL~HJ\pQL

IL~NRUPiQ\RVQpJ\HV

 


9HJ\HVNRUPiQ\RVQpJ\HV

9HJ\HVSiURV OiQ\NHWWHV )HNYHQ\RPiV

%HQFVLN1yUD .XUGL+DQQD .RYiFV.RUQpO %iFVNDL0iWp /i]iU9LNWRU .RYiFV.RUQpO .XUGL+DQQD %HQFVLN1yUD .XUGL+DQQD

$ $ ) 1 $ ) $ $ $

7yWK5LFKiUG

) Pest megyében, sportban az év legeredményesebb középiskolája I. díj

Iskolánk az országos diákolimpiai eredményességi ranglistán az elĘkelĘ második helyezést érte el  


'LiNMDLQNiOWDOQHPLVNRODLV]tQHNEHQHOpUWHUHGPpQ\HN (EEHQ D URYDWEDQ D]RQ GLiNRN pV HUHGPpQ\HLN V]HUHSHOQHN DPHO\HNUĘO ĘN PDJXN tUiVEDQ Q\LODWNR]WDN ËJ\ D] HVHWOHJHV SRQWDWODQViJRNpUW KLiQ\RVViJRNpUW IHOHOĘVVpJHW QHP WXGXQN YiOODOQL7HUMHGHOPLNRUOiWRNPLDWWPLQGHQWDQXOyQiOPD[LPXPKiURP DKiURPOHJMREEQDNtWpOW HUHGPpQ\NHUOWIHOWQWHWpVUHSHGLJYROWRO\DQDNLW|EEPLQWVRUEyOiOOyDGDWODSRWDGRWWOH 8J\DQDNNRUDOLVWDEL]WRVDQQHPWHOMHVPHUWYDQQDNRO\DQGLiNMDLQN IĘOHJVSRUWROyN DNLNQHP Q\LODWNR]WDNDWpPiEDQtJ\ĘNHWQHPWXGWXNLWWV]HUHSHOWHWQL

 7DQXOyQHYH 2V]WiO\ 9HUVHQ\PHJQHYH]pVH )HONpV]tWĘ ) %XVKLGR.XSDRUV]iJRV 'UiJD%HQFH  7RNDM.XSDRUV]iJRV  ) IHOQ pYL5$:(UĘHPHOĘ0% 7yWK5LFKiUG  LIL pYL(UĘHPHOĘ0%  & 1HP]HWN|]LNDUDWHYHUVHQ\ :DFKWOHU9LNWRU .HOOHU$QGUiV & 2UV]iJRV$WOpWLND 6]LNRUD*\XOD .DUHF]NL5pND % 6iUNiQ\KDMy9%P 6]DEy0LNOyV %DWD0DUFHOO  6iUNiQ\KDMy9%P 6]DEy0LNOyV % 9LGpN%DMQRNViJ.P /LHEHO.iURO\ 7DU%iOLQW % GtMD]RWW2UV]iJRV1pS]HQHL9HUVHQ\ 3iO/DMRV 'XGiV3pWHU % )XWVDO2UV]iJRV )iELiQ*iERU +HOHPEDL+HQULN 3 7RXUGH7LV]DWy 7|UĘFVLN.iURO\ %tUyÈNRV 3 2UV]iJRV)UHHVW\OH%DMQRNViJ &VRQDN\3pWHU %iQVWLN'iYLG % &VHSHO.XSDHYH]pV 5DSFViN.iURO\ /DQJ/HYHQWH % 7RNDMLXWiQSyWOiV.XSDNDUDWH 6]HFVHL=ROWiQ /DF]NRYV]NLÈGiP ' +DODVV\2OLYpU(POpNWRUQD Yt]LODEGD 0pV]iURV.LWWL -XKiV]3pWHU .iWDL.DWDOLQ .RYiFV&VHQJH&VLOOD ' G|QWĘV )DUNDV)HUHQF$0,YRQyV]HQHNDU 2UV]iJRV=HQHNDUL9HUVHQ\ ' 2UV].RUFVRSRUWRV5DSLG(J\pQL 8UKHJ\L0iUWRQ 6DNNEDMQRNViJ1HP]HWLYiORJDWy  2UV].RUFVRSRUWRV5DSLG&VDSDW  6DNNEDMQRNViJ 1 2UV]iJRV8 3iSD0iUWRQ  2UV]iJRV8  * 6XOLtMiV]EDMQRNViJRUV]iJRVG|QWĘ 3LVW\~U=ROWiQ 3LVW\~U=VyILD  ËMiV]YHUVHQ\%XGDNDOiV] 3LVW\~U=ROWiQ * 6iUNiQ\KDMy9LOiJEDMQRNViJ6]HJHGP 6]DEy0LNOyV 6HSD9LUiJ$QQD  6iUNiQ\KDMy9LOiJEDMQRNViJ6]HJHGP 6]DEy0LNOyV * 1HP]HWN|]L$NUREDWLNXV7RUQD 6W|FNOHU%HUQDGHWW 7yWK(V]WHU$QQD  $NUREDWLNXV7RUQD2UV]iJRV9HUVHQ\ 6W|FNOHU%HUQDGHWW 3 2UV]iJRVGXDWORQUDQJOLVWDYHUVHQ\ 7|UĘFVLN.iURO\.LVV &ViNLÈNRV3pWHU -iQRV 3 2UV]iJRVIXYROLVWDYHUVHQ\ )HUHQF]L+DMQDO$QLNy %DNV]D'iYLG * 2UV]iJRV,IM~ViJL%DMQRNViJ 0DNUDL&VDED 6OH]ViN=VX]VDQQD

 


*RO\iQ%DUEDUD

*

'XGiV0iUWRQ 9HUHEpO\L%HQFH .XUGL0iWp

* * )

'LyVL'iQLHO

)

.|OOÄ&#x2DC;'iYLG .RUPRV.ULV]WLiQ 7yWK.ULVWyI %DWD1DWDOL 5LJy$GpO ,YDQLFV'yUD 3XWQRNL$WWLOD 6]ORYiN&VLOOD .XUGL/DXUD  %DOi]V3pWHU %pUFHV.RUQpO )UHLVWiN3pWHU *HUH0iUWRQ 1DJ\/HYHQWH +DYDVL5HQiWD .iUSiWL$WWLOD /DMRV/HYHQWH 0DXUHU0RUYDL%HQFH +DOiSL*HUJHO\ 1Rp=VRPERU

) ) ) 1 1 1 ) $ $  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3

 

 2UV]iJRVJHUHO\FVDSDW

0DJ\DUL-y]VHI 6]LNRUD*\XOD 2UV]iJRV'DUWV'LiNROLPSLD &VLOODJ&VDED 2UV]iJRV'DUWV'LiNROLPSLD &VLOODJ&VDED 2UV]iJRV-XQLRUJHUHO\KDMtWiV 6]LNRUD*\XOD 0DJ\DUL-y]VHI 1HP]HWN|]LYiORJDWRWWYLDGDO 6]LNRUD*\XOD JHUHO\KDMtWiV3UiJD 0DJ\DUL-y]VHI =iQNDL1HP]HWN|]LyUiV07% 6]ĦFV*HUJHO\ 2OiK6iQGRU .|]pSPDJ\DURUV]iJLYHUVHQ\WiQF 9|U|V3pWHU 2UV]iJRV0$77W~UDJ\DORJOiV  2UV]iJRV0$77W~UDJ\DORJOiV  1HP]HWN|]L~V]yYHUVHQ\  1HP]HWN|]LWiQFYHUVHQ\  1HP]HWN|]LWiQFYHUVHQ\  (%.p]LODEGDMXQLRU +DMGX-iQRV ,0HGHQFpV6iUNiQ\KDMy2%)pUILRSHQ 6]DEy0LNOyV ,0HGHQFpV6iUNiQ\KDMy2%0,;RSHQ 6]DEy0LNOyV 090RUV]iJRVUDM]SiO\i]DW *DUD\1DJ\1RUEHUW 6]HJHGL1HP]HWN|]L 5LEiU\.DWDOLQ 6]HJHGL1HP]HWN|]L  %OHQGL1HP]HWN|]L  6iUNiQ\KDMy2UV]iJRV%DMQRNViJ 6]DEy0LNOyV 6iUNiQ\KDMy2UV]iJRV%DMQRNViJ  Ã&#x2039;MiV]DW2UV]iJRV &VDEDL*\XOD .DMDN2UV]iJRV%DMQRNViJ  .DMDN9%YiORJDWy  2%)XWVDO )iELiQ*iERU 2%)XWVDO )iELiQ*iERU *HUHO\&VDSDW2UV]iJRV%DMQRNViJ 3DMRU)HUHQFQp 6~O\O|NpV(J\pQL2UV]iJRV%DMQRNViJ  (YH]pV2UV]iJRV%DMQRNViJ  6iUNiQ\KDMy2%  6iUNiQ\KDMy9%  .DMDN.2% &VHUQiN.iURO\ .DMDNYiOWy2%  .DMDN)HOQÄ&#x2DC;WW%DMQRNViJ 1LHEHUO.iURO\ .DMDNP,IM~ViJL(% %DEHOOD/iV]Oy9DUJD %pOD .P,IM~ViJL9% %DEHOOD/9DUJD% .P,IM~ViJL9% %DEHOOD/9DUJD%

 


2OiK*HUJHO\

3

 1DJ\2OLYpU .XUGL+DQQD *HUJHO\2UVRO\D 1DJ\(QLNĘ %RURQFVRN%HQFH )HGRU%HQMiPLQ 0DWXOD%iOLQW .RYiFV'RURWW\D /LJHWIDOYL'iYLG )HNHWH)pGUD $GiPL3DWULN %iFVNDL0iWp 6iUYiUL0iUWD

 3 $ $ $ $ ) ) * * * 1 1 1

 =DFKiU3DQQD

 1

0RQWL(OYLUD 6]DEy$OH[DQGUD %DUiWK3DWULN$QGUiV

1 1 %

%HQH0iWp%DUQDEiV

%

.RF]ND'iYLG 0LNOLiQ%iOLQW 0LNOLiQ'iYLG 2OiK*iERU 

% %  % .[P,IM~ViJLpV8*\RUVDViJL 0DJ\DU%DMQRNViJ .NP0DUDWRQ9%YiORJDWy  =HQEX.DQ.HPSR)|OGKDUF 0pV]iURV3pWHU (YH]pV9iORJDWy9HUVHQ\ 9iF9iURVL(YH]ĘV.OXE (YH]pV+RVV]~WiY~9HUVHQ\  2OYDVVpV$ONRVVSiO\i]DW )ĘQL[N|Q\YPĦKHO\ 1%Np]LODEGDLIM~ViJL ,PSUHVV&HQWHU9iF 0pV]NĘHPEHUKHJ\LNHUpNSiURVLGĘIXWDP  $WOpWLNDYiORJDWRWWYLDGDO 6]LNRUD*\XOD 0DJ\DU$WOpWLNDL&VDSDWEDMQRNViJ 6]LNRUD*\XOD 0DUDWRQ0DJ\DU%DMQRNViJ  1%.p]LODEGDLIM~ViJL%DMQRNViJ 2WWy.DWDOLQ )XWVDO2UV]iJRV )iELiQ*iERU 2UV]iJRV8.LHPHOWODEGDU~JyEDMQRNViJ 5RE.RUQpO 2UV]iJRVLILIHGHWWSiO\iVEDMQRNViJ  6HUGOĘ&VDSDWEDMQRNViJPDJDVXJUiV  .p]LODEGD1%LIL 1HPHV7LERU ,IM~ViJL(XUySD%DMQRNViJHYH]pV 5DSFViN.iURO\ 9iORJDWy  2UV]iJRVOiQ\LIM~ViJL 5RWWOHU$QWDO 7|UĘFVLN$WWLOD %XGDSHVWL,IL9L]LODEGD%DMQRNViJ 0DUQLW]0LNOyV 2UV]iJRV6DMWyIHV]WLYiOeYRQOLQH GLiNPpGLXP N|]pSLVNROiVNDWHJyULD  2UV]iJRV=HQHNDULYHUVHQ\ NO|QGtM 2UV]iJRV0ĦIRUGtWiVL9HUVHQ\  2UV]iJRV=HQHNDU9HUVHQ\  3DVNRYLFV,VWYiQ(POpNYHUVHQ\ 2%  .LFNERNV]NJ :DNH:RUOG$PDWHXU&KDPSLRQVKLSV MXQLRUNJ 3HVW0HJ\HL-XQLRU%DMQRNViJ 9iFL.p]LODEGD Np]LODEGD 6SRUW(J\HVOHW 2UV]iJRV6HUGOĘEDMQRNViJ  1%,,IM~ViJL%DMQRNViJ  2UV]iJRV6HUGOĘEDMQRNViJ  1%,,IM~ViJL%DMQRNViJ  2UV]iJRV6HUGOĘEDMQRNViJ  1%,,IM~ViJL%DMQRNViJ  &VHSHO.XSDIILLIM~ViJLNpWSiUHYP  1\tOW9LGpNL%DMQRNViJIpUILLIM~ViJL SiUP

 


=LPRQ\L)DQQL

%

 .HQp]/LOL$QQD 3DUW\3HWUD 0yULW]$OPD -DNDE%RUEiOD 0DXUHU0RUYDL %RWRQG 9DVV5pND9LUiJ

 * * * ( (

/HQJ\HO*UpWD

(

 9|OJ\L$QQD-~OLD

 (

 )|OGL0iWp *HFVH0iUWRQ,VWYiQ 0DWRV'HQQLV  1DJ\0LKiO\   )UHLVWiNÈGiP 3iSDL'iQLHO .DOLF]ND%HQFH  &]DNy$WWLOD 0DNUDL0iUN .iOIDOY\'iQLHO

 ( ( %  %   % % $  $ $ $

 0DUNRV'RPLQLN $QWDO5LFKiUG

(

 3 3)HGHWWSiO\iV%XGDSHVW%DMQRNViJ 9iFL5HPpQ\VpJ $WOpWLNDLILOiQ\V~O\O|NpV (J\HVOHW 'U9DQ\HN%pOD(POpNYHUVHQ\  6WRFNKROPL,IM~ViJL9t]GtM0DJ\DU'|QWĘ 6WXUF]$=ViJHU/ 6WRFNKROPL,IM~ViJL9t]GtM0DJ\DU'|QWĘ 6WXUF]$=ViJHU/ 6WRFNKROPL,IM~ViJL9t]GtM0DJ\DU'|QWĘ 6WXUF]$=ViJHU/ $NUREDWLNXVWRUQD2UV]iJRV%DMQRNViJ 6W|FNHU%HUQDGHWW .DMDN6HUGOĘ2UV]iJRV0DJ\DU &VHUQiN.iURO\ 0DUDWRQ%DMQRNViJ 6KRWRNiQ.DUDWH,SSRQ6KREX.XPLWH 2UV]iJRV%DMQRNViJ 7iQF5LWPXVFVDSDWRN2UV]iJRV -DFVy$QGUHD 9HUVHQ\HFVDSDW H]VW $PLWD'DQFH-DP  $PDWĘU6]LQNURQ~V]iV$TXDWLF.XSD (UGĘV(V]WHU 1HP]HWN|]L9HUVHQ\ +XOOiP.XSD2UV]iJRV  )pUIL)XWVDO8  .DMDN,IL2UV]iJRV%DMQRNViJ.P 2UV]iJRVEDMQRNViJP NO|QGtM &RQFRXUV,QWHUQDWLRQDO6SDQ\RO  *LRUDQWH3HUFXVVLRQH2ODV]RUV]iJ  ;,,,2UV]hWĘKDQJV]HUHV9HUVHQ\  -DOWDL1HP]HWN|]L,IL=HQHL9HUVHQ\  -XQLRU(XUySD%DMQRNViJ ELUNy]iV  -XQLRU6WUDQGELUNy]y9LOiJEDMQRNViJ  )HOQĘWW6WUDQGELUNy]y9LOiJEDMQRNViJ  86XPR(XUySD%DMQRNViJ  )HOQĘWW(XUySD%DMQRNViJ  6HUGOĘ0DJ\DU%DMQRN.  6HUGOĘ0DJ\DU%DMQRN.  8)XWVDO )iELiQ*iERU 0ĦYpV]L7HUHPNHUpNSiU9%SiURV  0ĦYpV]L7HUHPNHUpNSiU2%SiURV 0ĦYpV]L7HUHPNHUpNSiU(%SiURV 9t]LONDEGD6HUGOĘ2UV]iJRV%DMQRNViJ /DEGDU~JiV1DJ\SiO\iV2E  )XWVDO2UV]iJRV8  'XQD~MYiURV.XSD87ROODVODEGD .RUiQ\L/iV]Oy 2UV]iJRV)L~3iURV =UtQ\L.XSD82UV]iJRV)L~SiURV 7ROODVODEGD $LNLGR  5|SODEGD 

 


EHQYpJ]HWWGLiNMDLQN |VV]HVtWHWWpUHWWVpJLHUHGPpQ\HL $PiMXVM~QLXVLLGÄ&#x2DC;V]DNEDQpUHWWVpJL]Ä&#x2DC;NHUHGPpQ\HL (OÄ&#x2DC;UHKR]RWW 5HQGHV OpWV]iP RV]WiWODJ iWODJ OpWV]iP RV]WiWODJ iWODJ DQJROFpOQ\FLY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

DQJROQ\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

ELROyJLD

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

HOHNWURQLND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

IL]LND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

I|OGUDM]

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

IUDQFLD

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

JpSpV]HWLDODSLVPHUHWHN

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

LQIRUPDWLND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

NpPLD

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

PDJ\DUQ\pVLURG

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

 


PDWHPDWLND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

QpPHWQ\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

RURV]Q\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

VSDQ\ROQ\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

WHVWQHYHOpV

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

W|UWpQHOHP

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

 


$OVyEEpYIRO\DPRVRNHOÄ&#x2DC;UHKR]RWWpUHWWVpJLMHLQHN HUHGPpQ\HLDHVWDQpYEHQ $PiMXVM~QLXVLLGÄ&#x2DC;V]DNEDQpUHWWVpJL]Ä&#x2DC;NHUHGPpQ\HL (OÄ&#x2DC;UHKR]RWW 5HQGHV OpWV]iP RV]WiWODJ iWODJ OpWV]iP RV]WiWODJ iWODJ DQJROFpOQ\FLY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

DQJROQ\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

ELROyJLD

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

HOHNWURQLND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

IL]LND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

I|OGUDM]

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

IUDQFLD

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

JpSpV]HWLDODSLVPHUHWHN

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

LQIRUPDWLND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

NpPLD

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

PDJ\DUQ\pVLURG

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

 


PDWHPDWLND

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

QpPHWQ\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

RURV]Q\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

VSDQ\ROQ\HOY

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

WHVWQHYHOpV

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

W|UWpQHOHP

N|]pS HPHOW

 

 

 

 

 

 

     

Szalagavatรณ  
$WHFKQLNXVLNpS]pV $ WHFKQLNXVL NpS]pVEHQ ~J\ WฤฆQLN EHYiOW D] D] ~MtWiV DPLW D HV WDQpYEHQ DONDOPD]WXQN HOฤ˜V]|U $]D] PiV LVNROiNEDQ YDJ\ PiV V]DNRQ pUHWWVpJL]HWW GLiNRN V]iPiUD LQGtWRWWXQNRO\DQNpWpYHVV]DNPDLNpS]pVWDKROD]HOVฤ˜pYDODSR]iViWN|YHWฤ˜HQDPiVRGLNpYEHQ HJ\ยWW RNWDWWXN ฤ˜NHW D %RURQND\ V]DNLUiQ\iEyO pUNH]HWWHNNHO (]W D VWUXNW~UiW HOฤ˜V]|U D] HOHNWURQLNiUDPDMGDJpSpV]HWUHYpJยOSHGLJD]LQIRUPDWLNiUDLVNLpStWHWWยN yWD PฤฆN|GLN D] D] ~MtWiVXQN KRJ\ D] LGฤ˜W HQHUJLiW pV SHUV]H HJ\ NLV SpQ]W VHP VDMQiOy GLiNRN DNiU NpW V]DNPDL YpJ]HWWVpJHW LV V]HUH]KHWWHN $] HOVฤ˜W QRUPiO WHFKQLNXVL NpS]pV NHUHWpEHQ$PiVRGLNDWSHGLJD]HOฤ˜]ฤ˜K|]N|Wฤ˜Gฤ˜URNRQWHUยOHWEฤ˜ODPHO\KH]DV]ยNVpJHVSOXV] LVPHUHWHNHW GpOXWiQRQNpQWL SOXV] yUiNEDQ V]HUH]KHWWpN PHJ PDMG D WDQpY YpJpQ IL]HWฤ˜V IHOQฤ˜WWNpS]pVLYL]VJiQDGKDWWDNV]iPRWWXGiVXNUyO QDJ\RQIRQWRVKRJ\H]WKHO\EHQV]HUYH]WยQN PHJDV]iPXNUD (]DWiEOi]DWEDQGฤ˜OWEHWฤฆYHOYDQIHOWยQWHWYHVPLQGHQHVHWEHQDIHOHWWHOpYฤ˜ VRUEDQROYDVKDWyNpS]pVLN|UEฤ˜OpVOpWV]iPEyOYHUEXYiOyGRWWDFVDSDW0HJNHOOHPOtWHQLKRJ\H OHKHWฤ˜VpJ PHJWHUHPWpVpEHQ pV NLYLWHOH]pVpEHQ PLQGHQ ERURQND\V V]DNWDQiU QDJ\ PXQNiW YpJ]HWW GH N|]ยOยN LV NLHPHONHGLN 'LDQ -iQRV LJD]JDWyKHO\HWWHV DNL UHQJHWHJHW GROJR]RWW D PHJYDOyVtWiVpUW 

.pSHVtWฤ˜YL]VJDHUHGPpQ\HL .pSHVtWฤ˜YL]VJDHUHGPpQ\HLPiMXVM~QLXV QDSSDOLpViskolarendszeren kรญvรผli tanfolyami 

 $       (   

 2.- MHOHV  My  N|]HSHV  HOpJVpJHV  HOpJWHOHQ   OKJ 31 521 02 0000 00 00 jeles (5) 12 jรณ (4) 15 kรถzepes (3) 9 elรฉgsรฉges (2) 0 elรฉgtelen (1) 0  2.- MHOHV  My  N|]HSHV  HOpJVpJHV  HOpJWHOHQ  

    

   

  *pSJ\iUWiVWHFKQROyJLDLWHFKQLNXV HOpUWiWODJRV]WiO\]DW HOpUWiWODJV]i]DOpN         CNC-forgรกcsolรณ elรฉrt รกtlagosztรกlyzat elรฉrt รกtlagszรกzalรฉk

 Iฤ˜    36 fฤ˜ 4,08 78 %

 HOฤ˜]ฤ˜WDQpY VLNHUWHOHQ      

  (OHNWURQLNDLWHFKQLNXV HOpUWiWODJRV]WiO\]DW HOpUWiWODJV]i]DOpN     

 Iฤ˜     

4 76 %

 

   

 
,

2.- MHOHV  My  Iฤ˜

6]iPtWyJpSUHQGV]HUNDUEDQWDUWy 

HOpUWiWODJRV]WiO\]DW 

HOpUWiWODJV]i]DOpN

 

 N|]HSHV  HOpJVpJHV  HOpJWHOHQ  

OKJ 54 481 03 0010 54 01jeles (5) 15

 jรณ (4)

9

 kรถzepes (3)

3

elรฉrt รกtlagosztรกlyzat elรฉrt รกtlagszรกzalรฉkelรฉgsรฉges (2)

0elรฉgtelen (1)

0

:

2.- MHOHV 

27 fฤ˜

Informatikai hรกlรณzattelepรญtฤ˜ รฉs -รผzemeltetฤ˜:HEPHVWHU

4,44

4,62

82 %

83 %Iฤ˜ VLNHUWHOHQ 

HOpUWiWODJRV]WiO\]DW 

My  

HOpUWiWODJV]i]DOpN N|]HSHV  HOpJVpJHV  HOpJWHOHQ  

A diรกkolimpiai bajnoki cรญmet szerzฤ˜: Ardai รron - Fรกbiรกn Mรกtรฉ - Farkas Botond โ€“ Kรผrthy Gyula รถsszetรฉtelฤฆ 4x400 m-es vรกltรณ (edzฤ˜jรผk: Pajor Ferencnรฉ).

 


$GLiNRNpUWpNHOpVH $ DV WDQpYWฤ˜O D GLiNRN pUWpNHOKHWLN D] ฤ˜NHW WDQtWy WDQiURNDW HOฤ˜UH PHJDGRWW KpW V]HPSRQW DODSMiQ HJ\ IRNR]DW~ VNiOiQ WyO LJ DPHO\Eฤ˜O HJ\UpV]W H] D V]i]DOpNRV pUWpNHNHW WDUWDOPD]y WiEOi]DW NpV]ยO PiVUpV]W YLV]RQW PLQGHQ WDQiU Np]KH] LV NDSMD D VDMiW pUWpNHOpVpW$N|YHWNH]ฤ˜WDQpYQ\LWyยQQHSVpJHQDOHJPDJDVDEESRQWV]iPRWNDSRWWKiURPKiURP Iฤ˜iOOiV~pVUpV]iOOiVRVWDQiUHOLVPHUฤ˜RNOHYpOEHQUpV]HVยO          รUiNSRQWRVViJD     รUiNIHJ\HOPH     0DJ\DUi]DWRN     2V]WiO\]DWRNLJD]ViJRVViJD     'ROJR]DWRNIHOPpUpVHN     .DSFVRODWDGLiNRNNDO     รUiNpUGHNHVVpJHYiOWR]DWRVViJD 

A โ€žKi a legjobb boronkays tanรกr?โ€YHUVHQ\EHQ DGLiNRNV]DYD]DWDLDODSMiQDIฤ˜iOOiV~WDQiURNN|]ยO KHO\H]pV KHO\H]pV KHO\H]pV 

 

+iUVIDOYL$QLNy 1LHGHUPยOOHUQp.DUFDJ,OGLNy 'U0LQGiQp.RORVWRUL1yUD

A โ€žKi a legjobb boronkays tanรกr?โ€YHUVHQ\EHQ DGLiNRNV]DYD]DWDLDODSMiQDQHPWHOMHVyUDV]iPEDQWDQtWyNN|]ยO KHO\H]pV KHO\H]pV KHO\H]pV

 

7ULHE9HURQLND &RSSDJH/HD 'LDQ-iQRV

 


$]LVNRODiWIRJypUWpNHOpVH 

$]LVNRODL,0,3UHQGV]HUNHUHWpEHQNHUOWNLGROJR]iVUD D&HQWURV]HWWDJViJiWDONRWyLVNROiNNDON|]|VHQ D] LQWp]PpQ\ PLQĘVtWpVL NpUGĘVRUD $] HOVĘ IHOPpUpVW D HV WDQpYEHQ YpJH]WN HO 0LQGHQ pYIRO\DPEyONLYiODV]WRWWXQNHJ\V]DNPDLpVHJ\V]DNPDQpONOLRV]WiO\W $] pUWpNHOĘ ODSRN NLW|OWpVH QpY QpONO W|UWpQW PLQG D GLiN RV]WiO\IĘQ|NL yUiQ PLQG V]OĘ V]OĘL pUWHNH]OHWHQ PLQGSHGLJDWDQiUUpV]pUĘO

(OpJHGHWWVpJPpUpV 1HYHOpVKDQJXODWN|]pU]HW   

$WDQXOyNMyOpU]LNPDJXNDWD]LVNROiEDQ $GLiNRNV]HUHWQHNHEEHQD]LVNROiEDQWDQXOQL $WDQXOyNV]tYHVHQYDQQDNHJ\PiVWiUVDViJiEDQ $]LVNRODYH]HWpVHNLNpULDGLiNRNYpOHPpQ\pW 6]HPpO\HVW|UĘGpVWLVNDSQDNDGLiNRN 5HQGV]HUHVYLVV]DMHO]pVWNDSQDNDGLiNRN WHOMHVtWPpQ\NUĘO ,JD]ViJRVD]RV]WiO\R]iV $WDQXOyNLJpQ\OLNDWDQyUiQNtYOLLVNRODL SURJUDPRNDW

WDQiU

V]OĘ

WDQXOyiWODJ  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

$]RNWDWiVPLQĘVpJHKDWpNRQ\ViJD $]LVNRODPDJDVN|YHWHOPpQ\WWiPDV]WD WDQXOyLYDOV]HPEHQ $]LWWV]HU]HWWWXGiVVDOMyHVpO\HYDQGLiNRNQDND WRYiEEWDQXOiVUD $]LVNRODHUHGPpQ\HVHQIHMOHV]WLDWDQXOyN NpSHVVpJHLW 

 

 

 

,QWp]PpQ\LN|UOPpQ\HN (OHJHQGĘHNpVPHJIHOHOĘHND]RNWDWiVLHV]N|]|N $]LVNRODWLV]WDViJD 0LQGHQV]NVpJHVLQIRUPiFLyLGĘEHQWRYiEEtWiVUD NHUO ,VNRODIHJ\HOPHWYiUHOPLQGDWDQXOyNWyOPLQGD WDQiURNWyO  

 

 

 

 

  

  

 

 


$]RUV]iJRVNRPSHWHQFLDDODS~PpUpVHNHUHGPpQ\HL  0DJ\DURUV]iJRQ EHQ YpJH]WpN D] HOVฤ˜ LO\HQ WtSXV~ PpUpVW $ %RURQND\ HUHGPpQ\HL D NH]GHWHNWฤ˜O IRJYD PHJWHNLQWKHWฤ˜HN D] LVNROD KRQODSMiQ D โ€žKรถzzรฉtรฉteli listaโ€ PHQยSRQW DODWW รˆOWDOiQRVViJEDQHOPRQGKDWyKRJ\GLiNMDLQNWHOMHVtWPpQ\HPLQGHQpYEHQMHOHQWฤ˜VHQPHJKDODGMDD] RUV]iJRViWODJRWDPDWHPDWLNDpVDV]|YHJpUWpVWHUpQLV-HOOHP]ฤ˜KRJ\VDMiWNDWHJyULiQNEDQV]LQWH NLYpWHOQpONยOGRERJyVKHO\HNHQV]HUHSHOยQNPLQGNpWWHUยOHWHQ A 2014. mรกjusi mรฉrรฉs eredmรฉnyei vรกrhatรณan 2015 mรกrciusรกban lesznek megismerhetฤ˜ek. 

%RURQND\ 

RUV]iWODJ V]NLiWO

JLPQiWO

PDWHPDWLND

V]|YHJpUWpV

PDWHPDWLND

V]|YHJpUWpV

PDWHPDWLND

V]|YHJpUWpV

PDWHPDWLND

V]|YHJpUWpV

PDWHPDWLND V]|YHJpUWpV

 

 

 

8WyEEL|WpYiWODJD %RURQND\ 2UV]iJRV  

 

 

  $]XWyEELpYLVNRODLWDQXOPiQ\LiWODJD    

   

  

  

 

 

   

  

  

  

 

 

   


$%RURQND\EyOEHQDIHOVĘRNWDWiVEDIHOYHWWGLiNRN $%RURQND\IHOYiOODOWFpOMDLN|]pWDUWR]LNDWRYiEEWDQXOiVUDYDOyIHONpV]tWpVDGLiNRNEHMXWWDWiVD D]HOLVPHUWIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHpVRO\DQDODSRNiWDGiVDDN|]pSLVNROiVpYHNDODWWKRJ\ RWWPHJLViOOMiNDKHO\NHW8J\DQDNNRUPLLVWLV]WiEDQYDJ\XQND]]DOKRJ\QHPNHOOQHPOHKHW PLQGHQNLQHN GLSORPiW V]HUH]QLH GH D WDQXOiV PLQGLJ LV HOIRJDGRWW pV V]NVpJV]HUĦ pUWpN NHOO KRJ\OHJ\HQDGLiNMDLQNJRQGRONR]iViEDQ VV] QpY (J\HWHP .DUYDJ\V]DN NHUHVNHGHOHPpVPDUNHWLQJ $OWVDFK9LNWyULD 1 &RUYLQXV $PEUXV'iYLG ( 2( YLOODPRVPpUQ|N $QWDO)ULGD * ;6WHQGHQ8QLYHUVLW\/HHXZDUGHQ $QWDO=ROWiQ ( %0( YLOODPRVPpUQ|N %DDPDUD9LYLHQ $ 6=7( V]ODYLV]WLNDRURV] SV]LFKROyJLD %DFKPDQQ3DWULN 1 .*5( %DOi]V5pND * (/7( %DUWKD%ODQND $ (/7( PDJ\DUDQJRORV]WDWODQWDQiUL %HKRIVLWV$QWDO % 2( JpSpV]PpUQ|N %HQF]H=VyILD(U]VpEHW $ .*5( DQJROQpPHWWDQiULV]DN %HQ\y0iULD $ (/7( SSNSV]LFKROyJLD %HUHF]3DWULN 3 2( LQIRUPDWLND %HVH*iERU ( 2( PHFKDWURQLND NHUHVNHGHOHPpVPDUNHWLQJ %RGRQ\L%RJOiUND 1 %*. %RGRU%iOLQW $ %0( JpSpV]PpUQ|N %RG]iV&HFtOLD6]LOYLD $ (/7( ÈOODPpV-RJWXGRPiQ\L.DU QpPHWLGHJHQIRUJDORP %RURYLFV%ULJLWWD 1 %*) %ĘJpU=VyILD $ &RUYLQXV pOHOPLV]HUPpUQ|N %UHWXV%RUEiOD%ODQND $ &RUYLQXV QHP]HWN|]LWDQXOPiQ\RN %XGDL*HRUJLQD $ %0( JpSpV] %XVDL%ODQND 3 6HPPHOZHLV HJpV]VpJV]HUYH]Ę FVHFVHPĘpVNLVJ\HUPHNQHYHOĘ &iNL'RURWW\D 1 (/7( &RSSDJH.DUHQ 1 ;9LUJLQLDLÈOODPL(J\HWHP 86$  &]LQHJH'yUD 3 %0( LQIRUPDWLND &VDEXGD0iWp % 6=,( JpSpV]PpUQ|N &ViQ\L0DUFHOO : %0( PpUQ|NLQIRUPDWLNXV &VHUHSNDL0iUWD $ &RUYLQXV WXUL]PXVYHQGpJOiWiV &VyNiV$QGUiV)ULJ\HV % 2( PHFKDWURQLND 'HPH=VyILD %*) QHP]HWN|]LJD]GiONRGiV 1 pStWpV]HW 'pQHV=VyILD 1 %0( 'LQND3pWHU%HQFH $ &RUYLQXV QHP]HWN|]LWDQXOPiQ\RN PHFKDWURQLND 'RERV'iQLHO 1 %0( '|EU|VV\3pWHU 3 7( WHVWQHYHOĘHG]Ę 'XGiV0iUWRQ * (.7) PDWHPDWLNDWHVWQHYHOpV

 


                     

'XGiV6]LOiUG 'XGRN'iYLG (J\G.DWDOLQ (J\G=VyILD (UGpO\L6]DQGUD (UWLQJHU0iUN )iELiQ)DQQL )HGRU5HJLQD )LHV]O7DPiV )ODPLFK*HUJHO\ )ORFK7DPiV )RJDUDVL%iOLQW )UHLVWiNÈGiP )XFKV)DQQL )O|S0iWp *DFViO\L0iUWRQ *iO'iYLG *HPHU*iERU *HUH=VROW *RO\iQ%DUEDUD *UiQLF]9LROD *UHII/HYHQWH *UXQGD'iYLG *\tUy0LKiO\ +DMQDO$GULHQQ +DMQDO(PHVH +DQJiFV5HJLQD +HJ\YiUL$WWLOD +tYHV%DOi]V +tYHV%DUEDUD +ODYND.DWDOLQ +RQWL%HQFH +RUYiWK)UX]VLQD +RUYiWK3DWULFN +RUYiWK7DPiV +XMEHUW$QQD +XMEHUW.DWD ,OOpV%DUEDUDÈJQHV ,YiQ7DPiV ,YDQLFV'yUD .DOiFVND(V]WHU .iUSiWL*HUJHO\0iW\iV .DV]iV'iQLHO0iUN

$ ) $ 3 1 3 1 * 3 3 3 ) % 1 * % : % 3 * $ ( 1 $ : $ 1 ) * * 1 3 3 * ) * * $ , 1 % $ $

2( (/7( 6=7( &RUYLQXV %0( %*) %*) 1.( (/7( ;6W$QGUHZ V(J\HWHP 6NyFLD 6=,( 2( %0( &RUYLQXV (/7( %0( (/7( 2( 6=,( 7( 6=7( 2( (/7( 2( 2( &RUYLQXV 6HPPHOZHLV 7( %0( 6HPPHOZHLV (/7( È9) %0( 6=7( 2( 37( 6=7( (/7( 2( 7( %0( 2( 2(

 

JpSpV]PpUQ|N PDWHPDWLNDLQIRUPDWLNDWDQiU SV]LFKROyJLD JD]GDViJLLQIRUPDWLND PĦV]DNLPHQHG]VHU JD]GDViJLLQIRUPDWLND WXUL]PXVpVYHQGpJOiWiV N|]LJD]JDWiVV]HUYH]Ę MRJiV] LQIRUPDWLNDPDWHPDWLND MiUPĦPpUQ|N YLOODPRVPpUQ|N JpSpV]PpUQ|N JD]GiONRGiVpVPHQHG]VPHQW ELROyJLDNpPLD PpUQ|NLQIRUPDWLNXV DQJROW|UWpQHOHPWDQiUL JpSpV]PpUQ|N pStWĘPpUQ|N WHVWQHYHOĘJ\yJ\WHVWQHYHOĘ V]ODYLV]WLNDRURV] YLOODPRVPpUQ|N I|OGWXGRPiQ\ PHFKDWURQLND LSDULWHUPpNpVIRUPDWHUYH]Ę JD]GDViJLLQIRUPDWLND iOWDOiQRVRUYRVL WHVWQHYHOĘHG]Ę pStWĘPpUQ|N V]OpV]QĘ QHP]HWN|]LWDQXOPiQ\RN JD]GDViJLPHQHG]VHU ORJLV]WLND ELROyJLD PpUQ|NLQIRUPDWLNXV SV]LFKROyJLD J\yJ\V]HUpV] PDWHPDWLNDQpPHWWDQiU PpUQ|NLQIRUPDWLNXV WHVWQHYHOpVĘ JpSpV]PpUQ|N YLOODPRVPpUQ|N JpSpV]PpUQ|N


                     

.iV]RQ\L*HUJĘ .DWRQD0iW\iV .pNHVLeYD .LVV'iYLG .LVV/XFLD .RF]RU7QGH.ULV]WLQD .ROOiU.DWD .RYiFV%DOi]V .RYiFV+XQRU .RYiFV.ULVWyI .ĘYiJy/XFD .|YHQGL/HYHQWH .XUGL/DXUD /iQJ%HQHGHN /iQJ%RUND /HJHQGiV0iUN /HVW\iQ%DOi]V /HYiN/DXUD 0DUWRQ$WWLOD 0DWRV'HQQLV 0D\HU1RUEHUW 0HJ\HUL%DOi]V 0HVWHU.ULV]WLQD 0pV]iURV=ROWiQ$QGUiV 0H]HL'iYLG 0H]HL=VX]VDQQD 0LFKDOLN'iYLG 0LNOLiQÈGiP3pWHU 0LNXV3HWUD 0L]VHU'iYLG 0ROGRYDQX$OH[DQGUD 0ROQiU%HQHGHN 0ROQiU,OGLNy 0ROQiU2UEiQ 0XGUD'RURWW\D0iULD 1iEHOHN0iWp 1iGDV7DPiV 1DJ\'iQLHO 1DJ\6iQGRU0iUWRQ 1RYiN5RODQG 2UV]iF]N\6KDURQ/LQD 2V]OiU,OGLNy 2V]ROLN0DMD

1 $ $ $ 1 $ $ 3 1 3 * , $ , * , , * ) % 3 ) 1 $ ( % 3 $ * $ 3 : 1 % $ 3 3 $ ) : $ * 1

%0( %0( 6HPPHOZHLV 2( 33.( 2( (/7( %*) '( 6=,( 6HPPHOZHLV 2( .*5( 2( %0( 2( 2( 33.( 2( ;=HQHPĦYpV]HWL(J\HWHP +ROODQGLD

%*) 2( (/7( 2( 2( 6=,( ;8&RI1RUGM\OODQG 'iQLD 2( %*) 2( &RUYLQXV 2( (/7( 33.( 6HPPHOZHLV %.) 2( 2( 2( %0( 6=7( &RUYLQXV (/7(

 

YLOODPRVPpUQ|N JpSpV]PpUQ|N J\yJ\V]HUpV] JpSpV]PpUQ|N MRJpViOODPWXGRPiQ\ YLOODPRVPpUQ|N J\yJ\SHGDJyJLD JD]GDViJLLQIRUPDWLND iOWDOiQRVRUYRVL ORJLV]WLND GLHWHWLNXV KDGpVEL]WRQViJWHFKQLND SV]LFKROyJLD PpUQ|NLQIRUPDWLNXV ELRPpUQ|N LQIRUPDWLND PpUQ|NLQIRUPDWLNXV PpUQ|NLQIRUPDWLNXV ]HQHV]HU]Ę]HQHLSURGXFHU JD]GDViJLLQIRUPDWLND YLOODPRVPpUQ|N QpPHWVSDQ\RO KDGpVEL]WRQViJWHFKQLND YLOODPRVPpUQ|N pStWĘPpUQ|N HQHUJHWLND JpSpV]PpUQ|N SpQ]J\V]iPYLWHO JpSpV]PpUQ|N JD]GiONRGiVpVPHQHG]VPHQW PpUQ|NLQIRUPDWLNXV LQIRUPDWLNXVN|Q\YWiURV PpUQ|NLQIRUPDWLNXV iOWDOiQRVRUYRV KDQJPHVWHU LQIRUPDWLND JpSpV]PpUQ|N PpUQ|NLQIRUPDWLNXV PpUQ|NLQIRUPDWLNXV V]ODYLV]WLNDRURV] QHP]HWN|]LJD]GiONRGiV UpJpV]HW


                     

3iSDL'iQLHO 3DUUDJL6iQGRU 3iV]WRU%DOi]V 3iV]WRU=DNDULiV 3pWHU%iOLQW 3HWKÄ&#x2DC;7DPiV 3ROJiU%DOi]V 3RUQyL'yUD 3URKiV]ND$QQD9LNWyULD 3XNiQV]NL)HUHQF%pOD 5pWL1RpPL 5LFKWHU-HQQLIHU 5LW]O7DPiV 5RPKiQ\L9LNWyULD3HWUD 5RPSRVÃ&#x2C6;GiP 6iQGOL=LWD 6HUHV'iYLG 6HUIÄ&#x2DC;]Ä&#x2DC;0iWp 6LPRQ%DOi]V 6LPRQ3pWHU 6OH]ViN=VX]VDQQD 6RPRJ\L%DUEDUD.DWD 6SLHV]$QGUiV 6]DEyÃ&#x2C6;EHO 6]DEy$QGUiV 6]DEy0iUN 6]DEy=VHUDOGLQD 6]iGRYV]N\/XFD5HEHND 6]DODL/tGLD 6]DUND0iWp 6]pOHV0DUFHOO 6]LJHWL%ODQND 6]LJHWL6]LOYLD 6]LNRUD1yUD=VX]VDQQD 6]ORERGQLN7DPiV 6]ORYiN&VLOOD 6]WHEHO.ULV]WLQD 6]WUDQ\DQ=ROWiQ 7DNiFV/HYHQWH 7DUFVD\Ã&#x2C6;GiP 7LULQJHU0HUFpGHV] 7RPDQ%DOi]V 7yWK'DOPD

% ( $ % 1 % $ $ % ) $ $ * * $ $ ) 3 ) 1 * $ * : $ % $ * % 3 % : * $ % $ 1 , 3 , % 3 $

2( 2( 2( 2( &RUYLQXV 2( %0( %0( 2( 2( (/7( ;8QLYHUVLW\RI67$QGUHZV %0( 6=7( 2( 6=,( 2( %0( 2( &RUYLQXV %0( &RUYLQXV &RUYLQXV %0( %0( 2( 33.( (/7( &RUYLQXV 2( %0( %0( (/7( %0( %0( .DSRVYiUL(J\HWHP %0( 2( %0( 2( (/7( 2( 33.(

 

KDGpVEL]WRQViJWHFKQLND YLOODPRVPpUQ|N JpSpV]PpUQ|N PHFKDWURQLND N|]JD]GDViJ JpSpV]PpUQ|N PHFKDWURQLND ORJLV]WLND KDGpVEL]WRQViJWHFKQLND YLOODPRVPpUQ|N DQJROIUDQFLDWDQiU DQWURSROyJLD ELRPpUQ|N PDJ\DU JpSpV]PpUQ|N WXUL]PXVYHQGpJOiWiV PHFKDWURQLND LQIRUPDWLND PHFKDWURQLND QHP]HWN|]LJD]GiONRGiV YHJ\pV]PpUQ|N V]RFLROyJLD ELRPpUQ|N PpUQ|NLQIRUPDWLNXV JpSpV]PpUQ|N JpSpV]PpUQ|N Ã&#x2C6;OODPpV-RJWXGRPiQ\L.DU ELROyJLD WiMUHQGH]Ä&#x2DC;pVNHUWpStWÄ&#x2DC;PpUQ|N LQIRUPDWLND JpSpV]PpUQ|N PpUQ|NLQIRUPDWLNXV ELROyJLDNpPLD pStWpV]RV]WDWODQ JpSpV]PpUQ|N OiWYiQ\WHUYH]Ä&#x2DC; QHP]HWN|]LJD]GiONRGiV PpUQ|NLQIRUPDWLNXV LQIRUPDWLND PĦV]DNLPHQHG]VHU SURJUDPWHUYH]Ä&#x2DC;LQIRUPDWLNXV LQIRUPDWLND Ã&#x2C6;OODPpV-RJWXGRPiQ\L.DU


        

7yWK.ULVWyI3pWHU 7yWK7LERU 7|U|N)DQQL 7XUFViQ*HUJฤ˜ 7XU]D5LFKiUG 8OOULFK.ULVWyI-y]VHI 8UEiQ1RUEHUW 9DUJD5DPyQD 9DUJD9LUiJ 9pJK,VWYiQ 9HUHEpO\L%HQFH 9HUHEHV5LFKiUG-y]VHI 9HUHV'iQLHO :DJQHU)OyUD =ROOHU-XGLW =|OG%DOi]V

) ) $ , ) % $ 3 1 % * $ 3 $ 1 *

2( 2( (/7( 2( 2( %0( 2( &(7รˆ-. ;&LQFLQQDWL(J\HWHPUH 86$ %0( &RUYLQXV %*) %*) %0( '( 6=7( 

YLOODPRVPpUQ|N YLOODPRVPpUQ|N DQJOLV]WLND YLOODPRVPpUQ|N PpUQ|NLQIRUPDWLNXV JpSpV]PpUQ|N JpSpV]PpUQ|N UpJpV]HW YLOODPRVPpUQ|N QHP]HWN|]LJD]GiONRGiV NHUHVNHGHOPpVYHQGpJOiWiV JD]GDViJLLQIRUPDWLND pStWฤ˜PpUQ|N IRJRUYRV J\yJ\V]HUpV]

 Alulrรณl 1. sor (balrรณl jobbra) /HVVQp6UiP6]LOYLD.XUXF]/HYHQWpQp LVNRODWLWNiU 1DJ\-iQRVQp -XKiV] %pOiQp /XNiFVQp 0y]HV =VX]VDQQD JRQGQRN +ROHF]Qp %DWXULQ eYD 6DVND -y]VHIQp $UDQ\L-XGLW(U]VpEHW6HUIฤ˜]ฤ˜Qp-XKiV]$GpO.ROOiU-iQRVQp&VยOO|J7ยQGH2. sor (balrรณl jobbra) 2OiK,PUH3DWDNL6iQGRU.UiOLN5DIDHOQp/iQ\L%pOiQp/iQ\L/DXUDรˆJQHV+RUYiWK-XGLWรˆJQHV )iELiQ *iERU LJD]JDWy 'yQXV]Qp 1HW] *L]HOOD 0ROQiUQp )LORWiV (V]WHU 2URV .ULV]WLQD (GLW '|EU|VV\Qp %HUJPDQQ .DWDOLQ 3. sor (balrรณl jobbra)iO =ROWiQ +XMEHUW ,VWYiQ 5iF]Qp 7iERUL 7ยQGH .XULOOD -iQRV 1pPHGL =ROWiQ )LGHO $GpO 6DMWRV 'H]Vฤ˜Qp /DGiQ\LQp %DORJK 6]LOYLD &ViIRUGL,ORQD NROOpJLXPLJRQGQRN 6]HNHUHV=ROWiQ3IDII0LKiO\2OiK$QLWD6DELQH

 


'LiNMDLQNiOWDOOHJJ\DNUDEEDQYiODV]WRWW IHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HN U|YLGQpY 2( %0( (/7( &RUYLQXV %*) 6HPPHOZHLV 6=7( 6=,( 33.( ;NOI|OGLHJ\HWHPHN HJ\pEIHOVĘRNWLQWEH

IHOYHWWHNOpWV]iPD      

WHOMHVQpY ÏEXGDL(J\HWHP %XGDSHVWL0ĦV]DNLpV*D]GDViJWXGRPiQ\L(J\HWHP (|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP %XGDSHVWL&RUYLQXV(J\HWHP %XGDSHVWL*D]GDViJL)ĘLVNROD 6HPPHOZHLV(J\HWHP 6]HJHGL7XGRPiQ\HJ\HWHP 6]pFKHQ\L,VWYiQ(J\HWHP*\ĘU 3i]PiQ\3pWHU.DWROLNXV(J\HWHP Ä;´MHOOHONH]GĘGLND]HJ\HWHPPHJQHYH]pVH $WDQpYDODStWYiQ\LWiPRJDWyLYROWDN 

)RQWRVPHJMHJ\H]QLDWiPRJDWyNWpQ\OHJHVOpWV]iPDHQQpOMyYDOW|EEGHD]LWWQHP V]HUHSOĘN NpUWpN KRJ\ QHYNHW QH WQWHVVN IHO DPLW WHUPpV]HWHVHQ WLV]WHOHWEHQ WDUWRWWXN 7iPRJDWy ±)WLJ  $ONRQ\L FVDOiG $QJ\DO FVDOiG %tUy FVDOiG &]LQHJH FVDOiG 'DOORV FVDOiG 'DXFVy FVDOiG 'yF]L FVDOiG 'XGiV FVDOiG 'XGiV FVDOiG *UHJRU FVDOiG +DQ]HOLN FVDOiG .HUHNLFVDOiG.RYiFVFVDOiG0DXUHU0RUYDLFVDOiG1DJ\FVDOiG2OiKFVDOiG3iSD FVDOiG5p]FVDOiG6iURVLFVDOiG6iURVLFVDOiG6]PDQGUD\FVDOiG7RPROiNFVDOiG 9DUJDFVDOiG9DVVFVDOiG9pJYiULFVDOiG:DJQHUFVDOiG=VHEĘFVDOiG .LHPHOWWiPRJDWy ±)WLJ  %DJ\DOFVDOiG%HUQiWKFVDOiG'LDQFVDOiG*HUJHO\FVDOiG+RUYiWKFVDOiG-HORYDF FVDOiG .HPHQHV FVDOiG .UWK\ FVDOiG 0DUNRV FVDOiG 3HUF]H FVDOiG 7RPFViQ\L FVDOiG9DUJDFVDOiG9tJKFVDOiG (]VWIRNR]DW~WiPRJDWy ±)WLJ   )DUNDVFVDOiG5yWKFVDOiG6LPRQFVDOiG6]RPEDWLFVDOiG7<:<//.IW $UDQ\IRNR]DW~WiPRJDWy ±)WLJ   %tUy FVDOiG GU 1DJ\ .OiUD )RUJy (PĘNH %DWiUL (PHVH pGHVDQ\MD 7RPFViQ\L FVDOiG  *\pPiQWIRNR]DW~WiPRJDWy ± 0DQDMOyFVDOiG  


$HVWDQpYRV]WiO\]DWDL 0DWHPDWLND

7HVWQHYHOpV

QR               

               

               

               

      QR         

               

               

               

      

                 

Ã&#x2C6;OWDOiQRVLVNROD

0DJ\DU,URGDORPÃ&#x2C6;WODJ

,QIRUPDWLND

2V]WiO\iWODJeQHN

7DQWiUJ\LiWODJRN$QJRO 1<(. 

&VHUH\*\|QJ\YpU 'XQDL)UX]VLQD )LVWHU=VROW )UH\6iUD )XNV](PHVH *DiO%HUQiW *DiO0iUWRQ *DUDGÃ&#x2C6;JRVWRQ$WWLOD +DOiSL%ODQND +RUYiWK%HQFH*iERU .DOiFVND$QQD .DUHF]NL5pND .DWRQD.ULVWyI .HOOQHU$QGUiV .HUHV]WpQ\/DXUD .LVV5pND,OGLNy /DGD)UDQFLVND /i]iU9LNWRU /Ä&#x2DC;ULQF]/iV]Oy7DPiV 1DJ\)HUHQF/HYHQWH 1DJ\6iUD 3DSS'iYLG 3DWDNL%HQFH*iERU 3iW\RGL7DPiV 3DXHUÃ&#x2C6;GiP 6LNOyGL/HYHQWH 6]DEy(SHUNH 6]HYHUpQ\L6iUD 6]LODVL$QGUiV 7DWiU+DMQD5HEHND 9pFVHL(QLNÄ&#x2DC;5pND

               

6]RUJDORP

 %RGD%iOLQW1pY

0DJDWDUWiV

2V]WiO\IÄ&#x2DC;Q|N1pPHWK=VX]VDQQD6RUV]iP

1\F

9iFKDUW\iQ 9iF5DGQyWL *|G+X]HOOD *|G1pPHWK .RVG *|G1pPHWK *|G1pPHWK 6]Ä&#x2DC;G 9iF-XKiV] 9iF)|OGYiU\ 9iF3HWÄ&#x2DC;IL 9iFÃ&#x2C6;USiG 9iFUiWyW 9iF)|OGYiU\ *|G+X]HOOD 9iF3LDULVWD 9iF3LDULVWD 9iF-XKiV] 9LVHJUiG 9iF3HWÄ&#x2DC;IL *|G1pPHWK )yW:DOGRUI 9iFÃ&#x2C6;USiG 1yJUiG 9iFÃ&#x2C6;USiG 9iF)|OGYiU\ .LVPDURV $FVD 7DKLWyWIDOX .RVG 9iFÃ&#x2C6;USiG


8
9

9iFÈUSiG %DODVVDJ\DUPDW.LVV 9iF)|OGYiU\ 'LyVMHQĘ 9iF3HWĘIL 9HUHVHJ\Ki] 9iF5DGQyWL 'XQDNHV]LNĘU|VL 9HUHVHJ\Ki] 6]RE 9iF-XKiV] 'XQDNHV]L)D]HNDV 'XQDNHV]L)D]HNDV 6]ĘGOLJHW 9iFÈUSiG *|G+X]HOOD 6]HQGHKHO\ 9iF3HWĘIL *|G+X]HOOD 9iFÈUSiG 6]ĘGOLJHW 9iF)|OGYiU\ 9iFÈUSiG %HUQHFHEDUiWL %HUQHFHEDUiWL 9iFÈUSiG ,NODG 9iFÈUSiG 'XQDNHV]L.ĘU|VL 9iFÈUSiG %HUQHFHEDUiWL 9iFÈUSiG 9iF-XKiV] %J\DUPDW'y]VD                 

7HVWQHYHOpV

ÈOWDOiQRVLVNROD

                                                     

ÈWODJ

                   

*\yJ\WHVWQHYHOpV

1pPHW

                  

0DWHPDWLND

                  0DJ\DU,URGDORP

                  ,QIRUPDWLND

                  eQHN

2V]WiO\iWODJ

0DXWHUHU =VX]VDQQD                  $QJRO 1<(. 

7DQWiUJ\LiWODJRN                  6]RUJDORP

ÈJRVWRQ'iQLHO $V]WDORV$QGUiV %iOLQW-iQRV &VXUMD.LQJD 'LDQ0iUN (J\G3HWUD *HUOHL0DUWLQ *XELF])DQQL +RPRNL+HQULHWW -DLFV5HJLQD+HLGL -XKiV]3pWHU .RYiFV&VHQJH&VLOOD .RYiFV.LWWL .VHQLF]%ULJLWWD 0DMVDL/iV]Oy%HQFH 0D\HU1LNROHWW 0HW\RYLQ\L=VHUDOGLQ 1DJ\%HUQDGHWW 3iSDL=VRPERU*HUJĘ 3DXHU7DPiV 3HWUL'yUD 5DE1RpPL 5pWL/tYLD(QLNĘ 6iQWD6]LGyQLD 6FKZDUF]$QQD.DWD 6RUHF]=VROW 6]DEy%RJOiUND 6]DILiQ%DOi]V 6]iV]$QQD 6]LOiJ\L*HUGD6DUORWW 6]RPEDWL/LOL$QQD 7LOOLN5HJĘ/HYHQWH 7ROHULiQ7DPiV 8UKHJ\L0iUWRQ                 0DJDWDUWiV

6RUV]iP

1pY1<'


                 7DQWiUJ\LiWODJRN2V]WiO\iWODJ

                 

                 

          IP  IP      

                 

*|G+X]HOOD 9iFUiWyW 9iF-XKiV] .RVG 'UpJHO\SDOiQN 6]Ä&#x2DC;GOLJHW 'XQDNHV]LNÄ&#x2DC;U|VL *|G1pPHWK %DODVVDJ\DUPDW.LVV 9HUHVHJ\Ki] *|G1pPHWK =HEHJpQ\ 9iF3HWÄ&#x2DC;IL *|G1pPHWK eUVHNYDGNHUW $FVD 9iF-XKiV] 9iF3HWÄ&#x2DC;IL 9iFÃ&#x2C6;USiG %DODVVDJ\DUPDW.LVV %DODVVDJ\DUPDW.LVV 'XQDNHV]L%iUGRV *|G1pPHWK 1DJ\PDURV *|G+X]HOOD 9iF)|OGYiU\ %DODVVDJ\DUPDW.LVV *|G1pPHWK Ä&#x2014;UERWW\iQ *|G+X]HOOD 9iF)|OGYiU\ 9iFÃ&#x2C6;USiG *|G+X]HOOD *|G+X]HOOD 'XQDNHV]L.Ä&#x2DC;U|VL

 

 80

    

Ã&#x2C6;OWDOiQRVLVNROD

                 

Ã&#x2C6;WODJ

                 

7HVWQHYHOpV

,QIRUPDWLND

                 eQHN

                 

0DWHPDWLND

$QJRO 1<(. 

Ã&#x2C6;FV%iOLQW Ã&#x2C6;UYDL,VWYiQ/iV]Oy %DORJK2UVRO\D %XFVL%RJOiUND &VLOOLN)HUHQF-iQRV &]LQHJH=VROW )HKpU6HEHVW\pQ )|OGL0iWp )UHFVND9LNWyULD *iVSiU%RWRQG%HQGHJ~] *HFVH0iUWRQ,VWYiQ *\|UNÄ&#x2DC;+XQRU0iUWRQ -DNDE%RUEiOD .HQp]-DQND%RUEiOD .OLQJHU2OLYpU$V]WULN .RUHQ%HQFH /HQJ\HO*UpWD 0DJ\DUL3pWHU0iUN 0DXUHU0RUYDL%RWRQG%iOLQW 0ROQiU9LUiJ%ODQND 1DJ\$Ot] 1HPpQ\LÃ&#x2C6;GiP 1\LNHV9HQFHO 5LEDL=VyILD 6]DEy%RUEiOD 6]DOD\0iUWRQ 6]HQRJUiGL9LNWyULD 7iODVÃ&#x2C6;GiP 7DPiVL/DXUD.ODXGLD 7yWK%HQHGHN 9DUJD%iOLQW 9DUJD+DMQDOND*HRUJLQD 9DVV5pND9LUiJ 9|OJ\L$QQD-~OLD :DIL2PDU6]RUJDORP

                 

0DJ\DU,URGDORP

1pY

0DJDWDUWiV

3HOF]pGHUQp%RGQiU0DJGROQD

6RUV]iP

1<(


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


A Boronkay Évkönyve 2013-2014  
A Boronkay Évkönyve 2013-2014  

A Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 64. tanévének összefoglaló kiadványa.

Advertisement