Page 1

Scholen ontzorgd met Slim Onderhoud

30

Tekst Noël Houben | Fotografie Thinkstock

Scholen ­ontzorgd met Slim Onderhoud Daar komt bij dat in navolging van het voortgezet onderwijs ook het basisonderwijs in de nabije toekomst verantwoordelijk wordt voor het complete onderhoud van en rond de school (zie kader). Een flinke taakverzwaring voor de betrokken schoolbesturen. Reden genoeg voor de Besturenraad om te onderzoeken hoe hij zijn leden kan ondersteunen op onderhoudsgebied. Het heeft geleid tot een samenwerkingsverband met Versluis. Dit bouwmanagement- en adviesbureau timmert de laatste jaren aan de weg in het onderwijs. Naast het managen van beheer en onder-

Beheer en onderhoud is niet de core business van scholen. Tegelijkertijd is de staat van het school­gebouw bepalend voor functioneren, veiligheid en uitstraling van een school. Om het onderhoud ­simpeler en voordeliger te maken, heeft de Besturenraad een collectieve inkoopovereenkomst afgesloten met bouwmanagement- en adviesbureau Versluis.

houd assisteert Versluis scholen bij nieuwbouw.

Muziek Het pakket ‘Slim Onderhoud’ zal veel scholen als muziek in de oren klinken: jaarlijks tot wel 20% minder geld kwijt zijn aan onderhoud. Met de garantie dat de werkzaamheden uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) van de school worden uitgevoerd voor een vooraf vastgesteld, gegarandeerd bedrag. Versluis biedt verder een vaste contactpersoon en kwaliteits­ bewaking, een transparant proces en dito financiële administratie en een dag en nacht bereikbare servicedesk voor dagelijks onderhoud, het verhelpen van storingen en reparatieverzoeken. “De besparingen die Slim Onderhoud mogelijk maakt, zijn goed nieuws voor scholen die elke euro moeten omdraaien”, stelt coördinator collectieve inkoop Lex Joosten van de Besturenraad.

Op het gebied van onderhoud bestaan er grote verschillen in het

“Maar minstens zo belangrijk is dat we scholen met Slim

onderwijs. Sommige scholen zitten in gloednieuwe gebouwen

Onderhoud ontzorgen. Ze weten met het pakket waar ze aan toe

en beschikken over deskundige vastgoedmanagers. Maar er zijn

zijn qua financiën en onderhoud. Alle risico’s liggen bij Versluis.

ook veel scholen die kampen met achterstallig onderhoud.

Als het onderhoud van het houtwerk 100.000 euro kost in

Gebrek aan financiële middelen is een belangrijke oorzaak.

plaats van 80.000 euro, blijft de school buiten schot.”

Bovendien betalen scholen door onvoldoende kennis en ervaring

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Volgens directeur

soms te veel voor onderhoudswerk. Hierover bestaan zorgen bij

Albert Versluis van het gelijknamige Sassenheimse bureau is

leden, zo merkt de Besturenraad.

Slim Onderhoud opgezet vanuit een bewuste bedrijfsethiek.


31

Scholen ontzorgd met Slim Onderhoud

schade tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden kan daardoor snel worden hersteld. “Het helpt natuurlijk ook wel als een grote opdrachtgever als Versluis aanklopt bij een schildersbedrijf als de verf op de kozijnen na een half jaar alweer afbladdert. Dat zorgt toch voor meer urgentie dan een telefoontje van een willekeurige basisschool”, aldus Joosten.

Bewuste keuze Versluis werkt op basis van overeenkomsten voor één jaar. “Het schoolbestuur kan de samenwerking dus gemakkelijk ­beëindigen als het niet tevreden over ons is”, zegt Albert Versluis. Albert Versluis

“Dit is een bewuste keuze. We willen ieder jaar opnieuw ons ­contract verdienen. Ook dit hoort wat ons betreft bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

“We moeten natuurlijk winst maken, anders heeft Versluis geen

Het bureau bewijst zijn toegevoegde waarde door actief mee te

bestaansrecht. Maar – en dat zeg ik ook als vader van school-

denken met scholen. “Voor een basisschool in Oestgeest hebben

gaande kinderen – ik vind het eveneens belangrijk dat geld

we bijvoorbeeld geregeld dat er elke laatste vrijdagmiddag van

dat bestemd is voor leermiddelen, niet wegvloeit naar bouw­

de maand een klusjesman langskomt. Die repareert dan kleine

bedrijven.” Een bijzondere afspraak in de collectieve inkoop-

defecten. De klusjesman wordt betaald uit het bestaande onder-

overeenkomst vloeit voort uit deze houding. Scholen die zich

houdsbudget. Het kost de school dus niets extra’s, maar maakt

via de Besturenraad aanmelden voor Slim Onderhoud, komen

in de beleving van de mensen een wereld van verschil.”

vanaf het derde jaar van deelname in aanmerking voor restitutie van de ‘overwinst’. Ze krijgen, als de balanspositie dit toestaat,

Meer informatie of aanmelden voor Slim Onderhoud?

alle winst van Versluis boven de 3% teruggestort. Een accoun-

Neem contact op met Lex Joosten: T 0348 74 44 35,

tant controleert daartoe namens de Besturenraad de projecten-

ljoosten@besturenraad.nl.

administratie.

Snel opschalen Heeft een school de intentie om met Versluis in zee te gaan? Dan voert het bedrijf vrijblijvend een schouw uit. Die brengt de staat van onderhoud van de locaties van de school in kaart.

Primair onderwijs zelf verantwoordelijk voor buitenonderhoud

Op basis van deze schouw, het MOP en eventuele aanvullende

Basisscholen worden – waarschijnlijk vanaf 1 januari 2015 –

wensen van het schoolbestuur, stelt Versluis een jaarplan op.

geheel zelf verantwoordelijk voor buitenonderhoud en aanpassin-

Aan de onderhoudsactiviteiten in dit plan wordt een vast bedrag

gen aan het gebouw. Dat staat in een conceptwetsvoorstel van de

verbonden. Dit valt in bijna alle gevallen binnen de grenzen van

minister van OCW. Nu behoren onderhoudswerkzaamheden als

het bestaande MOP. Kosten worden alleen in rekening gebracht

het vervangen van dakbedekking, kozijnen en verwarmingsradia-

als er overeenstemming met de school wordt bereikt over het

toren nog tot het takenpakket van de gemeenten. Het wetsvoorstel

jaarplan. Besluit het schoolbestuur dus niet in zee te gaan met

zou aanvankelijk al op 1 januari 2014 in werking treden. Dit is

Versluis, dan is bovengenoemde inventarisatie gratis.

uitgesteld om scholen en gemeenten meer tijd te geven om zich

Versluis beschikt over een kern van vijftien vaste medewerkers.

voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Dat is voldoende om de leden van de Besturenraad goed te

Schoolbesturen zijn straks niet meer afhankelijk van het beschik-

bedienen, stelt de directeur. “We voeren de onderhoudswerk-

bare geld en procedures bij de gemeenten. Bovendien kunnen ze

zaamheden niet zelf uit, maar managen ze. We beschikken

zelf bepalen wanneer ze waarin willen investeren op onderhouds-

bovendien over een flexibele schil van medewerkers. Daardoor

gebied. Daar staat tegenover dat de scholen vanaf 2015 meer

kunnen we snel opschalen.” Bij de uitvoering maakt Versluis

(financieel) risico dragen. Ook moeten ze zorgen dat ze de vereiste

zoveel mogelijk gebruik van regionale en lokale aannemers.

kennis op het gebied van beheer en onderhoud in huis hebben.

Voor groot onderhoud, zoals het repareren en vervangen van de

Voor leden van de Besturenraad kan de samenwerking met

dakbedekking, contracteert het bureau landelijke partijen. Door

Versluis wat dit betreft soelaas bieden. De Besturenraad zal de

goede kennis van de markt en schaalvoordelen beperkt Versluis

behandeling van het wetsvoorstel nauwgezet blijven volgen en

de kosten. Het onderhoudsproces wordt bovendien ontdaan van

leden informeren over wat het voor hen betekent. Voor vragen

overtollige overleggen, aanbestedingen en controles.

kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseurs Maarten

Versluis werkt alleen met onderaannemers die voldoen aan

Steenbergen, msteenbergen@besturenraad.nl, of Elise Visser-

vooraf afgesproken kwaliteitseisen. Daarnaast zijn zowel de

Buizert, evisser@besturenraad.nl, T 0348 74 44 48.

onderaannemers als Versluis goed verzekerd. Onverhoopte

SBM Slim Onderhoud artikel  

SBM nr 5 maart 2013, Scholen ontzorgd met Slim Onderhoud

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you