__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 1 / 2012 / Jaargang 1 – Een uitgave van Medway

Focus ‘De individuele huisartsenpraktijk bestaat over 10 jaar niet meer’

interview Investeren in innovaties die kwaliteits1 huisartsenservice verbetering en besparingen opleveren

praktijkdiagnose Een röntgenfoto van de huisartsenpraktijk


inhoud

Editorial

FOCUS FINANCIEEL

4

Waarom huisartsen zichzelf financiële professionalisering moeten voorschrijven MEDISCH NIEUWS

8

HUISARTSENSERVICE

10

Medische professionals samen gebracht SELECTIE

13, 33

Medische tips & trucs INTERVIEW

Geachte lezer, 15

Marcel Joachimsthal en Marc Koolen “Samen met zorg innoveren” COLUMN

19

Frans-Joseph Sinjorgo / Rotzorg praktijkdiagnose

20

Een röntgenfoto van uw praktijk INTERVIEW

26

Hans Vis en Remco Maaskant “Xarelto maakt trombosedienst overbodig” DIENSTVERLENERSOVERZICHT

30

Colofon HuisartsenService is een uitgave van Medway BV. HuisartsenService verschijnt 4 keer per jaar in 2013 en wordt gratis verspreid onder huisartsen, praktijkondersteuners en farmaceutische bedrijven. Wilt u

Bestel nu voordelig bij de

huisartsenserviceshop www.huisartsenserviceshop.nl

HuisartsenService ook ontvangen of wilt u een adreswijziging doorgeven mail dan naar info@huisartsenservice.nl

Uitgever: MedWay BV, Postbus 1199, 3860 BD Nijkerk, 033-2471171 info@medwaybv.nl / www.huisartsenservice.nl / info@huisartsenservice.nl Coördinatie magazine en advertentie exploitatie: Claudine van Peperstraten, claudine@xs4all.nl, 06-40555622 Redactie: Angel Eyes, Edgar Kruize / Esther Schulting, www.angeleyes.nl Ontwerp en DTP: P3 / Jos Peters / jos@p3vormgeving.nl Drukkerij: Grafisch Centrum de Toren bv, Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk Copyright: Op alle artikelen en fotografie in dit magazine rust auteursrecht. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Gebruik of

kers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Uitspraken die worden gedaan in de gepubliceerde interviews zijn van de geïnterviewde en hoeven niet overeen te komen met de mening van de redactie.

huisartsenservice

Het doel van dit HuisartsenService magazine en de bijbehorende website is, dat wij hiermee een initiatief willen ontplooien waarmee de huisartsenpraktijk aan informatie over concrete diensten wordt geholpen voor ‘het bedrijf ’ huisartsenpraktijk. In welke vorm dan ook. Wij hopen dat u als huisarts van het door ons geboden platform gebruik gaat maken om ideeën op te doen en om uw collega’s te helpen aan tips om de huisartsenpraktijk beter te runnen. Het principe van de HuisartsenService is dat het een platform is voor en door de huisarts, maar waarbinnen ook ruimte is voor de vele dienstverleners die zich speciaal richten op deze beroepsgroep. De meeste dienstverleners willen graag investeren in de huisarts en diens praktijk en zij maken dan ook de uitgave van de HuisartsenService mede mogelijk. Dat betekent echter niet dat wij een gekleurde visie hebben. Wij streven er naar om een onafhankelijk initiatief te blijven, waar een ieder met innovaties voor de huisartsenpraktijk aan deel kan nemen. De HuisartsenService hoort dan ook graag van u waar – op het gebied van personeel, beleid en organisatie – uw belangstelling naar uit gaat en hoe wij u het beste kunnen helpen met het runnen van uw bedrijf.

verspreiding zonder toestemming van de uitgever is verboden.

Disclaimer: MedWay BV en bij deze uitgave betrokken medewer-

2

Als u dit leest, betekent dit dat ons nieuwe magazine zijn weg naar u gevonden heeft. Wij hopen dat u een trouwe lezer wordt en natuurlijk dat de inhoud u bevalt.

3

Wij wensen u veel leesplezier toe in de eerste editie van het magazine HuisartsenService. Dirk-Jan Kruithof Uitgever

huisartsenservice


Door Chris van den Haak en Jan Bijsterbosch

focus

MEER GRIP, MINDER HOOFDPIJN Waarom huisartsen zichzelf financiële professionalisering moeten voorschrijven Nog veel huisartsen zijn doe-het-zelvers op het gebied van financiële bedrijfsvoering. Dat leidt niet alleen tot onnodige rompslomp en stress. Gebrekkige tussentijdse financiële administratie berooft de huisarts ook van een simpel instrument om zijn bedrijfsvoering continu te sturen en zo een stevig fundament te leggen voor een veeleisende toekomst.

E

erlijk gezegd waren we niet verbaasd over de uitslag van het recente onderzoek onder huisartsen door verzekeraar Movir. Bijna driekwart van de huisartsen gaat gebukt onder stress, zo blijkt uit een enquête, waarbij financiële bedrijfsvoering en managementtaken als de grootste energievreters worden aangewezen. Uit onze veelvuldige

gesprekken met huisartsen over financiën, weten we inmiddels dat de bedrijfskundige kant van hun vak op zijn zachtst gezegd niet hun grootste hobby is. Daarnaast heeft de duidelijke correlatie tussen de omvang van huisartsenpraktijken en de mate van stress die uit het Movir-onderzoek naar voren kwam ons niet verrast. Ook wij ervaren al enige tijd dat de tanden van onze gesprekpartners langer zijn naarmate het aantal huisartsen binnen een praktijk kleiner is. Gezond tegenwicht Dat is niet zo vreemd. De politieke druk om huisartsen een centrale rol te geven als poortwachter naar de tweede lijn leidt tot een golf aan nieuwe organisatiemodellen en taken, van overname van eerstehulpzorg van 4

huisartsenservice

ziekenhuizen tot een coördinerende rol bij de ketenzorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken. Hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken is onduidelijk, maar dat weinig bij het oude zal blijven en huisartsen aan de bak moeten om hun toekomst zeker te stellen, is kristalhelder.

“Sparren met grote professionele bureaucratieën van verzekeraars is zelfs voor de best georganiseerde huisarts al een forse opgave” Bovenstaande ontwikkeling loopt parallel met de politieke trend om zorgverzekeraars een grotere rol te laten spelen bij kwaliteitsbewaking en kostenbeheersing van de zorg. Sparren met grote professionele bureaucratieën van zorgverzekeraars is zelfs voor de best georganiseerde individuele huisarts of kleine groepspraktijk een forse opgave. Maar voor 5

huisartsenservice

wie – zoals nog veel huisartsen – met een ‘doe-het-zelfadministratie’ blijft werken, zal het bijna onmogelijk worden om voldoende tegenwicht te bieden. Daar komt bij dat verzekeraars in toenemende mate de voorkeur geven aan deals met grotere groepen huisartsen boven contracten met een lappendeken aan kleinere partijen. Voor huisartsen die hun financiële bedrijfsvoering goed op orde hebben, is het aanzienlijk makkelijker om een los of vast samenwerkingsverband met andere huisartsen aan te gaan dat zaken kan doen met verzekeraars. Brommen en gooien Alle reden dus, met name voor solistische huisartspraktijken en kleine groepspraktijken, om de financiële bedrijfsvoering juist nu kritisch tegen het licht te houden. Ook voor de vele huisartsen die zich al bij samenwerkingsverbanden hebben aangesloten, blijkt nog vaak dat veel potentie onbenut blijft doordat de administratie niet soepel is ingeregeld. Bent u huisarts en herkent u zich in het volgende profiel? De tijd die u aan financiële bedrijfsvoering besteedt, gaat grotendeels op aan het intypen van data. U bent in het weekend regelmatig brommend achter de


computer te vinden om achterstanden in de administratie weg te werken. U gooit één keer per jaar een bak gegevens over de heg van uw accountant en leest in uw jaarverslag hoe u er vorig jaar financieel voorstond. Bovenstaande kost niet alleen veel tijd en ergernis, het ontneemt u ook de mogelijkheid om uw bedrijfsvoering scherper te sturen en betere strategische beslissingen te nemen. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om hier grote verbeteringen in te bereiken. U kunt daarvoor het volgende driestappenplan doorlopen.

Draaien aan het roer Bij stap 3 wordt de analyse van de huidige situatie gebruikt om een keuze te maken bij welk samenwerkingsverband van huisartsen je je als solist of kleine groepspraktijk het beste kan aansluiten of hoe je de potentie van een samenwerkingsverband waar je al bij betrokken bent beter kunt benutten. Een goed geautomatiseerd systeem verlaagt ook de drempel voor aansluiting bij zo’n verband omdat het makkelijker aan systemen van andere praktijken te koppelen is.

Nooit meer typen Stap 1 is vergaande automatisering van de administratieve processen. Door digitalisering met behulp van bestaande modules en software hoeft nog nauwelijks handmatig ingevoerd te worden. Dit scheelt in werkdruk en kosten, omdat huisartsen en assistenten hun duurbetaalde werktijd, of nog erger; hun vrije tijd, niet langer aan invoerwerk hoeven te besteden. Een ander voordeel is dat het huisartsen doorlopend inzicht geeft in hoe ze er financieel voorstaan en tussentijdse bijsturing mogelijk is.

Samenwerken ter versterking van financiële bedrijfsvoering? Voor nog ongebonden huisartsen ligt het voor de hand om aansluiting te zoeken bij al bestaande samenwerkingsverbanden en die als springplank te gebruiken voor het gezamenlijk optrekken richting verzekeraars of het opzetten van samenwerkingen met bijvoorbeeld ziekenhuizen of andere initiatieven binnen de eerste lijn. Dit

Draaien aan de knoppen Stap 2 is dat huisartsen informatie uit het administratieve systeem benutten voor meer strategische beslissingen op de middellange termijn. Wat zijn de trends? Wat is onze opbrengst per patiënt en de ontwikkeling daarin? Wat is onze omzet per gewerkt uur? Wat zijn de kosten en marges per deelgebied? Aan de hand van kengetallen kunnen huisartsen bijvoorbeeld vaststellen waar de groei zit of wat het meeste opbrengt, wat de impact van nieuw beleid of nieuwe tarieven is, of hoe ze scoren ten opzichte van collega’s. Cruciale managementinformatie dus voor beslissingen die je huisartsenpraktijk kunnen versterken en voor het bepalen van een duurzame bedrijfseconomische route voor de toekomst.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de individuele huisartsenpraktijk over vijf tot tien jaar niet meer bestaat” uiteraard voor zover dit past bij de actuele (mededinging)regelgeving. Er zijn vier groepen waar solisten en kleine groepspraktijken in dit verband naar kunnen kijken: Belangenverenigingen voor huisartsen in de regio, huisartsenposten, zorgroepen voor ketenzorg rond thema’s als diabetes (waar huisartsen vaak een regierol hebben) en als laatste (ketens van) gezondheidscentra. Bij aansluiting bij gelijkgestemden moeten huisartsen zich ook afvragen

6

huisartsenservice

hoe innig ze zich met andere huisartsen en eventueel (para)medici willen verstrengelen. Kies je voor een los samenwerkingsverband, een volledige samensmelting of een middenweg? Houdt iedereen bijvoorbeeld zijn eigen administratie of ga je dit met elkaar integreren? Einde oefening Wat de uitkomst van het proces naar verdere samenwerking ook is, het is naar onze mening cruciaal dat deze stap wordt gezet. Waarom vinden we het zo belangrijk? We weten dat veel huisartsen juist terugschrikken om nauwer samen te werken, uit angst hun autonomie te verliezen. Wij denken echter dat het precies omgekeerd is: hoe meer je vasthoudt aan een eigen praktijk, hoe minder grip je zult hebben op je eigen lot en hoe meer tijd je kwijt zult zijn met ondersteunende processen zoals financiën, die ver afliggen van je vakgebied. De details zijn misschien nog onbekend, maar de onderliggende trends zijn duidelijk; de rol van de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg wordt groter en centraler en de zorgverzekeraars willen contracten met veel huisartsen tegelijk afsluiten. Beide trends vergen een professionelere organisatie van huisartsen. Zonder groepsvorming gaat dit niet. Wij zijn ervan overtuigd dat de individuele huisartsenpraktijk over vijf tot tien jaar niet meer bestaat. Dat wil echter niet zeggen dat huisartsen gedoemd zijn in anonimiteit van grote groepen op te gaan. Juist een sterk geautomatiseerd systeem voor de financiële bedrijfsvoering biedt de beste kans om tegelijk decentraal te werken en ondersteunende functies als inkoop, personeel en financiële administratie centraal op te pakken. Zo kunnen huisartsen die op hun vrijheid gesteld zijn toch voor een groot deel hun autonomie behouden. π Chris van den Haak en Jan Bijsterbosch zijn partners bij BDO Branchegroep Zorg.

7

huisartsenservice


door Edgar Kruize

telt relatief weinig medici Ten opzichte van andere Europese landen, telt Nederland relatief weinig medisch specialisten en huisartsen per 1000 inwoners. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Per 1000 inwoners zijn er in Nederland 1 medisch specialist en 0,53 huisartsen, waar dit in Oostenrijk bijvoorbeeld 2,29 medisch specialisten en 1,55 huisartsen zijn. Frankrijk ligt aan kop met betrekking tot de huisartsenpopulatie. Daar heeft men gemiddeld 1,65 huisartsen per 1000 inwoners. Het NVZ ziet twee redenen voor de cijfers. Enerzijds de numerus fixus bij de geneeskundeopleidingen, anderzijds de relatief goede gezondheid van de Nederlanders die daardoor ten opzichte van andere landen relatief minder consulten behoeven.

‘Huisarts moet huidkankerpatiënt behandelen’ In de toekomst zou met het oog op de kostenreductie in de zorg een groot deel van de Nederlandse huidkankerpatiënten volledig door de huisarts behandeld kunnen én moeten worden, zo betoogde bijzonder hoogleraar dermatologie Tamar Nijsten in november tijdens zijn

Maakt kunst BETER?

BETER Consortium / Martijn-Engelbregt

In het Westeinde ziekenhuis, onderdeel van de Medisch Centrum haaglanden groep, is recent de onder-

8

huisartsenservice

BETER Consortium / Joyce Overheul

Nederland

intreedrede aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. “In een derde tot de helft van de gevallen moet de huisarts een heel eind kunnen komen”, aldus Nijsten tegenover het ANP. “Zeker als het om minder agressief groeiende huidkanker gaat, op gemakkelijk te opereren plekken, kan de huisarts dat zelf doen. Een kwaadaardig vlekje op het puntje van de neus kunnen dermatologen dan weer voor hun rekening nemen.” Nijsten stelt dat huisartsen in de opleiding te weinig onderwijs krijgen in zowel het diagnosticeren als het behandelen van huidkanker. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 80.000 mensen de diagnose huidkanker. Nijsten: “Die kunnen voor een groot deel door huisartsen behandeld worden. Niet elke astmaaanval eindigt bij de longarts en niet elke obesitaspatiënt komt terecht bij de endocrinoloog. Zo moet het ook gaan bij mensen met huidkanker. Die moeten niet langer automatisch bij dermatologen terechtkomen.”

zoeksexpositie BETER geopend. Door het gehele ziekenhuis - op zowel de verschillende behandelafdelingen als in het lab - namen al honderden patiënten, medewerkers en bezoekers deel aan verschillende onderzoeken die de invloed van kunst op de gezondheid aantoonbaar maken. Het BETER consortium heeft tevens als doel om middels de onderzoeksexpositie vragen te stellen over meetbaarheid, kwaliteit van zorg en het belang van kunst. Een van de onderdelen daarvan is het fysio-

logisch onderzoek in het BETER Lab. Bezoekers worden als onderdeel van dit onderzoek in een rolstoel langs kunst en zogenaamde placebokunst (ziet er uit als kunst, maar is het niet) geleid. Tijdens dit proces worden onder andere spiersamentrekkingen, temperatuurschommelingen, stabiliteit van de hartslag en hersenactiviteit gemeten om te zien of ‘echte kunst’ een ander effect op mensen heeft dan ‘namaakkunst’. De ludieke onderzoeksexpositie BETER, de kunst van gezondheid, loopt nog tot en met 8 februari 2013

Huisartsen in de stress Hoge werkdruk zorgt niet voor minder werktevredenheid. Dat is de uitkomst van een door verzekeraar Movir gehouden onderzoek onder Nederlandse huisartsen. Binnen dat onderzoek heeft zo’n 70 procent van de respondenten aangegeven stress

te herkennen bij zichzelf. 80 procent van de ondervraagden gaf aan stresssymptomen te herkennen bij collega’s. Tegelijk geeft een meerderheid van de ondervraagden (60 procent) het cijfer 8 of hoger als het gaat om arbeidstevredenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door LSJ Medisch Projectbureau, uitgezet onder 3000 Nederlandse huisartsen en kende een respons van 20 procent. Uit het onderzoek is gebleken dat de ervaren werkdruk met name in verband staat met het aantal werkdagen en de manier waarop de praktijk is ingericht. Huisartsen met meer werkdagen ervaren ook meer werkdruk, evenals huisartsen in een solistische praktijk. Daarbij is er een verschil in generaties waar te nemen. Oudere solisten blijken een hogere werkdruk te ervaren dan jongere.

2011 – onder meer vanwege zorgen over de privacy – door de Eerste Kamer verworpen. Daarna is door de zorgverleners op eigen initiatief gewerkt aan een doorstart die per 1 januari 2013 in zou moeten gaan, waarbij patiënten zelf aan mogen geven of zij akkoord gaan met een uitwisseling van hun medisch dossier. Dat de huisartsen en apothekers geen toegang krijgen is volgens Edwin Velzel van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie – dat de coördinatie voert over de uitrol van het nieuwe EPD - een tijdelijke maatregel. “We willen uiteindelijk liever een systeem zonder regionale schotten.”

Op het moment dat dit magazine naar de drukker ging, lag het EPD wederom onder vuur. Ditmaal vanwege het bericht dat de Amerikaanse overheid mogelijk toegang kan krijgen. Dit werd bevestigd door het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Het EPD wordt gebouwd en beheerd door het Amerikaanse bedrijf CSC. Dat heeft vestigingen in Nederland, maar valt onder het Amerikaanse moederbedrijf en daarmee valt inzage in de gegevens onder hun omstreden ‘patriot act’. Op het moment van schrijven heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog niet gereageerd.

Recent ontstond er weer ophef in de landelijke politiek over het EPD toen dagblad NRC Handelsblad schreef dat huisartsen door zorgverzekeraars extra vergoed worden bij een bepaald aantal aangemelde patiënten. Velzel stelde enkele dagen later dat de bonussen van de baan zijn, maar dat een financiële vergoeding in stand gehouden wordt. “Zorgverzekeraars betalen voor aangemelde patiënten, omdat zij alleen geld willen overma-

‘Scripted reality’ Dokters tv-succes

Huisartsen (nog) geen landelijke toegang tot EPD Voor huisartsen en apothekers wordt het voorlopig niet mogelijk om deel te nemen aan een landelijke uitwisseling van patiëntengegevens. Ze krijgen alleen toegang tot gegevens van patiënten in hun regio. Dit blijkt uit berichtgeving van de NOS op basis van door hen verkregen plannen van de zorgverleners die aan de doorstart werken van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De plannen voor het EPD werden in

ken voor het systeem als het daadwerkelijk gebruikt gaat worden. We betalen ze een aantal dubbeltjes per patiënt die ‘ja’ zegt. Mocht een huisarts onevenredig veel ‘nee-zeggers’ in zijn praktijk hebben – en dus inkomsten mislopen – dan kan hij aan de bel trekken bij ons. Voor de duidelijkheid: 98 procent van de patiënten blijkt ja te zeggen met betrekking tot het delen van zijn medische gegevens.”

9

huisartsenservice

De half fictie, half reality tv-serie Dokters is op NET5 een groot succes. In de vooravond heeft het programma dat tegenover het 8 uur journaal is geprogrammeerd gemiddeld een half miljoen kijkers getrokken. Dokters is een zogenaamd ‘scripted reality’ programma, geproduceerd door Tuvalu Media. De verhalen in de serie worden enerzijds gespeeld door acteurs, anderzijds door personen die de betreffende ziekte daadwerkelijk hebben gehad. De ‘dokters’ in de serie zijn in het dagelijks leven niet daadwerkelijk artsen, maar de meeste van hen hebben wel een medische achtergrond. MedWay uit Nijkerk concentreert zich normaal gesproken op het leveren van personeel en het uitvoeren van projecten in de gezondheidszorg. Met het oog op de medische basis die producent Tuvalu Media hun tv-reeks Dokters wou meegeven, heeft MedWay meegewerkt en hun database ingezet bij de zoektocht naar medisch personeel dat kon dienen als figurant.


tekst Edgar Kruize fotografie Jos Peters

Huisartsenservice brengt medische professionals samen Het ontzorgen van de huisarts. Dat is de achterliggende gedachte van HuisartsenService. Stel de huisartsen, die de vertaalslag moeten maken van zorgverlener pur sang naar ondernemer, in staat om de focus weer te leggen op waar de dagelijks praktijk daadwerkelijk om moet draaien.

D

e zorg is in rap tempo aan het veranderen; op het gebied van regelgeving vanuit de overheid en door de groei van praktijken. Daarnaast is er de omgang met enerzijds de steeds mondiger wordende patiënt en anderzijds de zorgverzekeraars. Kees van Maanen en Dirk-Jan Kruithof, met hun bedrijf MedWay al ruim tien jaar werkzaam binnen de gezondheidszorg, hebben vanuit de dagelijkse omgang met huisartsen en het huisartsenpersoneel geluiden opgevangen dat huisartsenpraktijken behoefte hebben aan ‘ontzorging’. Kennis om binnen de veranderende organisatie de boel weer te stroomlijnen. “De huisarts wordt gedwongen om zijn praktijk zo efficiënt mogelijk op te zetten en een zorgfunctie voor de regio te gaan worden”, aldus Kruithof. “Om

de kosten in de hand te houden zal de zorg steeds meer in de eerste lijn plaats moeten vinden en dat vraagt nogal wat van zo’n organisatie.”

“Als je als bedrijf moet werken, moet je zorgen dat de fundering klopt” 10

huisartsenservice

Connecting medical professionals MedWay, het bedrijf van Van Maanen en Kruithof, heeft als mission statement ‘connecting medical professionals’. Vanuit die gedachte is met regelmaat een brug geslagen tussen de diverse partijen binnen de gezondheidszorg. Van Maanen: “Denk aan het inzetten van diabetesverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk, die helpen bij het opzetten van een diabetesspreekuur.” Kruithof: “Omdat wij in heel veel huisartsenpraktijken werken krijgen wij vaak de vraag naar extra handen in de praktijk. Wat wij echter ook regelmatig horen, is dat de huisarts ‘meer’ zoekt; op het gebied van

management, ICT-oplossingen en zaken omtrent het hanteren van de zorgstandaarden. Deze geluiden zijn aanleiding geweest om de HuisartsenService op te zetten. De HuisartsenService is een portaal waar diverse partijen zichzelf op kunnen aanbieden en waaruit de huisarts op zijn beurt - al dan niet tijdelijk - de door hem benodigde expertise in huis kan halen. De huisarts kan gratis van de HuisartsenService gebruik maken. Van zorgverlener naar ondernemer Het initiatief van de HuisartsenService is ondersteunend in een tijd dat huisartsen de vertaalslag moeten maken van zorgverlener pur sang naar ‘ondernemer’. Kruithof: “We horen regelmatig van huisartsen dat ze het overzicht kwijtraken. Men moet in gesprek met zorgverzeke-

raars, budgetten afspreken, functioneringsgesprekken voeren, stukken regelen, et cetera, et cetera... Terwijl de huisarts daar niet voor is opgeleid en het vaak niet eens wil. Die wil gewoon de beste zorg leveren.” Van Maanen: “Neem de verplichtingen vanuit de ketenzorg. Laten we voor het gemak uitgaan van een diabetespatiënt. Zo’n patiënt moet binnen de eerste lijn volgens de zorgstandaard worden behandeld. Er staat dus vast hoe vaak iemand bij de praktijkondersteuner moet komen, wanneer de diëtist wordt ingeschakeld en welke andere protocollen worden gehanteerd. Met vooraf afgesproken budget moeten al die partijen betaald worden. Maar komt de huisarts met dat budget wel uit? Hoe selecteer je uit je HIS de patiënten die er voor in aanmerking komen? Praktijken moeten overgaan op het Ketenzorg Informatie 11

huisartsenservice

Systeem, terwijl ze het Huisartsen Informatie Systeem eigenlijk nog niet eens op orde hadden. Voor veel huisartsen is het organiseren van de ketenzorg in al haar facetten totaal nieuw. We merken dat er ook op dat vlak behoefte is aan ondersteuning. Natuurlijk biedt de HuisartsenService die ook, of het nu mensen zijn die de screenings kunnen doen of ondersteuning op bedrijfsmatig vlak.” Huisartsenpraktijk van de toekomst “We hebben contact met het overgrote deel van de Nederlandse huisartsen”, aldus Van Maanen. “We bevinden ons dagelijks, hetzij zelf, hetzij in de vorm van door ons gedetacheerd personeel, in de praktijken. Vanuit die dagelijkse praktijk pikken we veel op. Gewoon door te vragen waar behoefte aan is.


e i t c e l Se Door Esther Schulting

” Kruithof: “De ontwikkelingen gaan in rap tempo en de huisarts heeft geen keus, die moet er in mee. Vergelijk het met de komst van de computer. Dat was een revolutie in de zorg. Enkelen hebben het heel lang volgehouden met de groene kaarten, maar uiteindelijk moesten ook zij om. Wij proberen met de info en feedback die we dagelijks krijgen vanuit een soort helikoptervisie de grote lijnen in de gaten te houden. Waar gaan we naar toe met zijn allen? Waar krijgen we mee te maken? Waar zitten de knelpunten? Hoe ziet de huisartsenpraktijk van de toekomst er uit? Die informatie willen we delen. Door vooraan te staan bij de ontwikkelingen, kun je er actief op inspelen.” Van Maanen: “Door er met zijn allen over te praten en ervaringen te delen, kunnen we er voor zorgen dat de valkuil waarin de ziekenhuizen soms wel gevallen zijn – veel management, weinig handen aan het bed – omzeild kan worden.” Enorm netwerk De initiatiefnemers achter de HuisartsenService beseffen zich maar al te goed dat voor een idee als dit het credo ‘zo veel mensen, zo veel

“Onze service is onafhankelijk. Het idee is dat de huisarts in deze de aanjager is.” wensen’ op gaat. Daar zijn ze helemaal op voorbereid. “De een vindt dit interessant, de ander dat, zo is het nu eenmaal. Maar of iemand nu gebruik wil maken van een callcenter, waardoor de huisartspraktijk 8 uur per dag bereikbaar is, dan wel

behoefte heeft aan ondersteunend personeel of aan iemand die kan helpen met de financiën of de jaarplanning, stuk voor stuk zijn de artsen die we spreken enthousiast over wat we met de HuisartsenService proberen te bewerkstelligen. Onze service is onafhankelijk. Het idee is dat de huisarts de aanjager is en zelf bepaalt waar behoefte aan is. Wij zorgen dat ze daar over kunnen beschikken. Vanwege onze jarenlange expertise, ook op het gebied van detachering van zorgpersoneel, hebben we een enorm netwerk opgebouwd waaruit we putten. In principe hebben we op het gebied van personeel, beleid en organisatie een compleet pakket te bieden. Met input en feedback van alle Nederlandse huisartsen willen we er voor gaan zorgen dat de HuisartsenService dé plek gaat worden waar men terecht kan als men, op welk vlak dan ook, ondersteuning nodig heeft om de dagelijkse praktijk te stroomlijnen. Open en onafhankelijke communicatie op elk gebied is de sleutel tot het succesvol de toekomst in stappen met zijn allen. Daar zijn we van overtuigd.” π

Communicatie Met in het achterhoofd de behoefte van de huisarts, zijn er al enkele initiatieven ontplooid om de HuisartsenService naar een hoger plan te trekken. Een van deze initiatieven houdt u nu in uw hand. Het HuisartsenService magazine licht vier maal per jaar diensten uit die de huisarts kunnen ondersteunen, maar zal in komende edities tevens verhalen vanuit de praktijk van uw collega huisartsen gaan bevatten. Een ander initiatief is de voor de HuisartsenService ontwikkelde PraktijkDiagnose, waarover u elders in dit magazine meer leest. En natuurlijk is er de website www.HuisartsenService.nl. Hierop kunnen artsen algemene informatie vinden over de diensten van de HuisartsenService. Zowel losse diensten als kant en klare projecten als bijvoorbeeld het opzetten van een diabetesspreekuur, of een longfunctieonderzoek in de praktijk. Daarnaast is er een uitgebreide vacaturebank, een agenda en wordt FTO-materiaal beschikbaar gesteld. Kortom, alles om de huisarts in zijn dagelijkse bedrijfsvoering te ondersteunen en ontzorgen. www.HuisartsenService.nl

12

huisartsenservice

Medische tips & trucs

Boektip Diabetes, what’s up? Dit boek van Health Investment bevat de visie van Diabetes Nederland en geeft een overzicht van de huidige en toekomstige trends op het gebied van diabetes en diabeteszorg. Aan het woord onder meer medici, wetenschappers alsmede de directeur van de Diabetesvereniging Nederland. Kortom; een onmisbaar boekwerk voor de praktijk, dat zowel informatie als antwoorden geeft. ISBN: 978-90-814275-0-0

Huisartskoffer Het is dikwijls dringen geblazen in de wachtkamer. Zeker voor kinderen is een bezoekje aan de huisarts geen pretje. Maar deze kleinsten onder ons dromen er misschien wel van om ooit dokter te worden. Een heuse ‘huisartskoffer’ in de wachtkamer is wellicht alvast de eerste stap voor de huisarts in de dop. Aan alles is gedacht, van stethoscoop tot thermometer en injectiespuit. Net echt... www.miniinthebox.com

App De ‘Moet ik naar de dokter’ app is een hulpmiddel dat uw patiënten verder op weg helpt bij beginnende gezondheidsklachten. Niet elk kriebeltje, niesje of snottertje is een bezoek aan de huisarts waardig. Deze app geeft aan wat de patiënt zelf kan doen om klachten te verlichten, maar ook wanneer een bezoek aan huisarts wel geboden is. www.moetiknaardedokter.nl

13

huisartsenservice


tekst Edgar Kruize fotografie Jos Peters

Marcel Joachimsthal en Marc Koolen

“Samen met zorg innoveren� Innoveren met zorg. Dat kenmerkt de bedrijfsfilosofie van GlaxoSmithKline (GSK) en vanuit die gedachte gaat het bedrijf graag de dialoog aan met alle partijen die binnen het zorgveld werkzaam zijn. Marcel Joachimsthal, CEO van GSK Nederland, en Marc Koolen, Head Care Innovation, zien binnen het immer veranderende zorgveld een farmaceutisch bedrijf als GSK bij uitstek als toegevoegde waarde.

14

huisartsenservice

15

huisartsenservice

interview


N

atuurlijk, we weten dat er op bepaalde schaal nog vooroordelen zijn over de farmaceutische industrie. Dit door het bedrijfsmodel waarmee deze industrie in de jaren ’80 en ’90 groot is geworden; breed toegankelijke geneesmiddelen ontwikkelen die - eenmaal geregistreerd - makkelijk vergoed werden en op brede schaal in de markt gezet werden. Daarbij zijn sommige Amerikaanse medewerkers van GSK ook nog eens niet heel positief in de publiciteit gekomen”, aldus Joachimsthal. “Hetgeen destijds is gebeurd, is onaanvaardbaar. Eigenbelang mag nooit boven dat van een patiënt of patiëntengroep gaan. Stephen Covey zei ooit ‘you can’t talk your way out of what you’ve behaved yourself into’. Je moet uit je handelingen laten zien dat je een betrouwbare en kundige partij bent. Dat doen wij. Innovatief zijn, actief in de markt meedenken en werken aan innovaties waar het hele veld baat bij heeft. Inhoudelijk én financieel. De tijd dat een farmaceut – bij wijze van spreken – geneesmiddelen over de schutting gooit en daar veel geld voor vraagt, is voorbij. Je moet kijken naar hoe je kunt bijdragen aan de invulling van de behoeften van de patiënt en maatschappij.” Inhaalslag Joachimsthal is er van overtuigd dat het zorgsysteem zoals dat in Nederland bestaat, bij uitstek geschikt is om op deze manier naar zorg te kijken en daar – vanuit verschillende hoeken – op te anticiperen. “Wat is het alternatief? Een centraal vanuit Den Haag gereguleerd systeem werkt niet. Dat zal altijd op de ontwikkelingen achterlopen. De driehoek zorgverlener-patiënt-zorgverzekeraar is in theorie effectief, mits alle deelmarkten goed functioneren. De patiënt moet daadwerkelijk iets te kiezen hebben en de verzeke-

raars dienen de kennis en kunde te hebben om de juiste middelen in te kopen. Je ziet dat binnen de top van de zorgverzekeraars dat besef leeft. Maar ook die verzekeraars zijn in een rol geduwd. Vanuit een administratieve rol, die decennia lang is vervuld, naar een controlerende. Een inhaalslag die nog niet door alle lagen van de organisaties is gemaakt.” Koolen voegt toe dat juist in de lagen waar de beslissing valt over het al dan niet vergoeden van bepaalde geneesmiddelen die vertaalslag nog niet volledig is gemaakt. “Dat kan

“We zouden met zijn allen moeten investeren in innovaties die kwaliteitsverbetering én besparingen opleveren”

16

huisartsenservice

natuurlijk ook niet op zo’n korte termijn. Feit is dat daar vaak mensen zitten die de kwaliteit van een middel maar moeilijk kunnen meten, maar wel heel helder de prijsverschillen kunnen zien. Hierdoor hebben zij een imago gekregen dat het partijen zijn die alleen maar kijken naar kostenminimalisatie, tegenover farmaceuten die het imago hebben voor winstmaximalisatie te gaan. Waar het om gaat is dat we buiten de traditionele silo’s van bekostiging moeten leren denken en wel in integrale winst voor de hele keten” Gezondheidswinst Koolen vindt dan ook dat iedere partij binnen het zorgproces oog moet hebben voor de agenda van de ander. “Iedereen is gebaat bij een optimaal renderend zorgsysteem. Zolang iedereen de patiënt centraal stelt en maximale zorgwinst per geïnvesteerde euro nastreeft. Wij zijn er van overtuigd dat onze innovaties een bijdrage kunnen leveren aan het geven van een duurzame, kwalitatief optimale zorg. Worden we uitgedaagd met de mededeling ‘laat maar zien’, dan doen we dat graag en gaan we de dialoog aan met elke partij die geïnteresseerd is.” Joachimsthal voegt toe dat bij het ontwikkelen van innovaties door GSK niet zozeer op de uiteindelijke prijs wordt gelet, maar meer op de gezondheidswinst voor de patiënt en de uiteindelijke kostenbesparing over de hele linie. “Natuurlijk is dat complex en economisch heel lastig te meten. Maar door in vroeg stadium toegevoegde waarde te leveren, kunnen op langere termijn bijvoorbeeld ziekenhuisopnames worden voorkomen. Iedereen wil innoveren, maar wie gaat dat betalen? We zouden met zijn allen moeten nadenken en investeren in innovaties die kwaliteitsverbetering én besparingen opleveren.”

Proactieve zorg GSK doet dat laatste onder meer door naar zorgprocessen te kijken rond chronische ziekten. De zorgketen wordt in kaart gebracht om te zien waar waarde verloren gaat. Volgens Joachimsthal ligt een deel van die verloren waarde binnen de eerste lijn, waar de huisarts in bijvoorbeeld het geval van potentiële COPD- of diabetespatiënten soms moeite heeft met het opsporen en identificeren van over- en onderbehandelde patiënten. “De mede door ons ontwikkelde Insider extractiesoftware geeft, gekoppeld aan het al aanwezige Huisartsen Informatie Systeem, de behandelend arts snel en makkelijk inzicht in het patiëntenbestand en haalt met enkele drukken op de knop de patiënten naar boven die een behandelinterventie behoeven. Daarnaast is de populatie van de huisarts te spiegelen met praktijken en zorggroepen die hier ook gebruik van maken. Het maakt de kwaliteit van de behandeling inzichtelijk.” Koolen: “De zorg is van oudsher reactief ingesteld. Pas als de patiënt in de wachtkamer zit, wordt er iets gedaan. Terwijl proactief of anticiperend werken de toekomst heeft. De winst zit ‘m in het identificeren van specifieke patiënten en daar de behandeling op richten. De patiënt enerzijds langer thuis houden, zodat de druk op de eerste lijn afneemt en anderzijds de patiënt een wezenlijke, actieve rol geven in het zorgproces. Het door ons ontwikkelde mijnCOPDcoach bijvoorbeeld, stelt patiënten in staat hun ziekte thuis via de computer zelf te managen, als onderdeel van het behandelingsproces. Doordat ze leren over hun aandoening, neemt de therapietrouw toe en komen ook de gebruikte geneesmiddelen beter tot hun recht. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de behandelend arts die nu vanwege deze ‘online monitoring’ het beloop van de patiënt beter kan volgen en indien noodzakelijk eerder kan ingrijpen.”

‘Patient empowerment’ Op dat laatste vlak is volgens Joachimsthal veel winst te behalen. Hij stelt dat geen enkele farmaceut en patiënt gebaat is bij verkeerd of overgebruik van medicijnen. “Dit werk gaat niet om het aantal recepten per kwartaal. Het gaat – voor iedere betrokken partij binnen de gezondheidszorg – om het behalen van gezondheidswinst voor de patiënt. Als je een betrouwbare partner in dat proces wilt zijn, moet je als bedrijf je verantwoordelijkheden nemen. Onze vier kernwaarden zijn niet voor

“Onze vier kernwaarden zijn niet voor niets: transparantie, respect voor mensen, integriteit en focus”

17

huisartsenservice

niets: transparantie, respect voor mensen, integriteit en focus op de patiënt. Die patiënt is lange tijd een ondergeschoven kindje geweest in het zorgproces. Huisartsen en vooral ook specialisten hebben heel lang in de ‘zend’ stand gestaan: ‘Wij weten wat goed voor u is’. De patiënt heeft zich dat aan laten leunen natuurlijk, maar raakt steeds beter geïnformeerd en is zich daardoor steeds meer van bewust welke behandelmogelijkheden er beschikbaar zijn.” Koolen voegt toe dat bij de ontwikkeling van innovaties door GSK de patiënt ook actief betrokken is door middel van nauwe contacten met patiëntenverenigingen. “Wij vinden ‘patient empowerment’ of zelfsturing erg belangrijk. Het gaat uiteindelijk altijd om hen. Om mijnCOPDcoach er nog eens bij te halen, dat had oorspronkelijk een heel dynamische vormgeving. Echter, de patiënten die het programma mee hebben ontwikkeld verkozen een minder academisch, simpeler design. Dat is dus duidelijk waar men zich het prettigst bij voelt, dus moet je daar voor gaan. Co-creatie is een belangrijke peiler van onze bedrijfsvoering. Niet meer zoals voorheen ‘van binnen naar buiten’, met alle goede intenties van dien, maar ‘van buiten naar binnen’. Innoveren met zorg is per definitie co-creëren. Vertrouwen over en weer is daarbij net zo’n belangrijke pijler. We moeten het met zijn allen doen en GSK staat in dat proces graag open voor dialoog en co-creatieve samenwerking.” π

GSK gaat graag de dialoog aan met u als huisarts. Waar is behoefte aan? Wat vindt u van GSK en/of haar innovaties? Hoe kan GSK u in de dagelijkse praktijk helpen en welke rol ziet u voor een partij als de onze weggelegd binnen de zorg? Kritische geluiden, vragen, positieve reacties, wij horen graag uw visie. Neem contact op met Marc Koolen: marc.t.koolen@gsk.com


column

Rotzorg Als fan van de Nederlandse zorg, maak ik mij meer en meer zorgen over de toekomst van ons eens zo trotse stelsel. Dat wat mij zo dierbaar was, wordt tegenwoordig gedomineerd door grote ego’s, partijbelangen en diep gewortelde structurele verschillen van inzicht. Nivelleren over de rug van de zorg schijnt in bepaalde kringen een feestje te zijn. Marktwerking zit in de fase van ‘op hoop van zegen’, waarbij de vis al veel te duur wordt betaald. Dramatische bezuinigingen op de AWBZ en GGZ treffen de meest kwetsbare groep. Ziekenhuizen hebben te kampen met grote financiële tekorten en de huisarts wordt uitgedaagd om in zijn uppie de zorg betaalbaar te houden. Kortom, de verdeeldheid regeert. Wanneer je het oor zowel links als rechts te luister legt, komen wij dankzij de weer kortgeschoren Samsom en Delilah Rutte door deze harde maatregelen vreemd genoeg wel socialer, rechtvaardiger en sterker uit de crisis. Hoe dat mogelijk is gaat mijn brein te boven, dus wordt er ergens links- of rechtsom gelogen. De zorg gaat zowel liberale als sociale klappen krijgen, hetgeen de heren op het pluche ongetwijfeld een rotzorg zal zijn. Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat in bovenstaande situatieschets, slechts de helft van Nederland zich zal kunnen vinden.

18

huisartsenservice

De andere 50% zal het ongetwijfeld compleet anders zien en mij het liefst tegenover Badr Hari in de ring zien staan, die mij op Badrhariaanse wijze laat voelen wat echte klappen zijn. Waarom is het altijd die rotzorg die regeerakkoorden breekt, verdeeldheid zaait en het publiek op de achterste benen doet staan? De zorg verrot naarmate tijd verstrijkt, de crisis voortduurt en besluiteloosheid de koers bepaalt. De rotzorg die ik echter met u wil delen is dat wij in dit land veel te veel bezig zijn met het aantonen en bewijzen van het eigen

“De zorg verrot naarmate tijd verstrijkt, de crisis voortduurt en besluiteloosheid de koers bepaalt”

19

huisartsenservice

gelijk. Wanneer wij ons iedere ochtend zouden afvragen, ‘Wat wil ik echt, gelijk of geluk?’, dan is het antwoord bij meer dan 90% van de Nederlanders bekend. Een mens die altijd moet vechten voor het eigen gelijk, zal nooit gelukkig zijn. Hij/zij gaat ten onder in zijn chronische strijd om het eigen gelijk te bewijzen. In de zorg gaat het primair om het welzijn en geluk. Patiënten worden namelijk niet beter door het gelijk of ongelijk van bestuurders. Ik hoor u denken… ‘Deze prietpraat zal mij een rotzorg zijn, ik moet voorruit! Ik heb een grote verantwoordelijkheid, die doordat het fundament onder mijn bestaan wordt weggeslagen aan het wankelen is gebracht. Ik kan niet anders dan doorgaan met knokken, strijden en vechten voor mijn gelijk. ’Succes ermee, u heeft gelijk. Het zal mij een rotzorg zijn hoe u de wapens oppakt. Jemig, wat voel ik mij nu gelukkig! Frans-Joseph Sinjorgo


praktijkdiagnose

door Edgar Kruize

PraktijkDiagnose Helder inzicht neemt de knelpunten in de bedrijfsvoering weg Het vak van huisarts is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Was de huisarts van oorsprong een zorgverlener pur sang, tegenwoordig is de bedrijfsvoering van de praktijk een even groot deel van het werk. In dat veranderde klimaat kunnen knelpunten ontstaan die zowel de bedrijfsvoering als de geleverde zorg in de weg staan. De PraktijkDiagnose spoort de knelpunten snel en efficiënt op.

E

en groot deel van de Nederlandse huisartsen ervaart tekenen van stress, zo bleek onlangs uit een door arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir geïnitieerd onderzoek. De drie grootste pijnpunten volgens het onderzoek zijn de hoeveelheid administratief werk en de ongekende bureaucratie die hier bij is komen kijken, de hoge belasting van ANW-diensten en het gebrek aan tijd voor de patiënt. Pijnpunten die met een goede organisatie verlicht en verbeterd kunnen worden. Als onderdeel van de HuisartsenService is voor huisartsen die de organisatorische en bedrijfskundige knelpunten van hun praktijk in kaart willen brengen de PraktijkDiagnose beschikbaar. De PraktijkDiagnose is een voor de HuisartsenService ontwikkelde assessment tool die specifiek is toegespitst op de huisartspraktijken en brengt organisatorische en bedrijfskundige knelpunten van de praktijk in kaart. Onlangs is de PraktijkDiagnose vernieuwd. Deze kan vanaf nu volledig online worden afgenomen.

Snel en betrouwbaar De op wetenschappelijke basis ontwikkelde PraktijkDiagnose geeft

“Huisartsen zijn bedrijfsleiders en werkgevers geworden” inzicht en antwoord op de vraag ‘hoe werkt de organisatie’. Want hoewel huisartsenpraktijken van oudsher natuurlijk geen ‘bedrijf ’ zijn, moeten

opmerkingen. De gecombineerde antwoorden en opmerkingen worden samengevoegd, waardoor er een snelle en betrouwbare analyse van een huisartsenpraktijk ontstaat. Aan de hand van deze zorgvuldige analyse, kunnen - indien gewenst - de prioriteiten voor een verbeterplan worden vastgesteld en meegenomen in een plan van aanpak. Om het gestelde doel vervolgens te bereiken kunnen specialisten van de HuisartsenService worden ingezet. Röntgenfoto van de organisatie De PraktijkDiagnose is ontwikkeld

huisartsenservice

in hun hart willen ze vooral doen waar ze voor opgeleid zijn: De hoogst mogelijkeGespecialiseerde vorm van zorg verlenen aan

standaardrapport wordt aangeboden aan de deelnemende praktijken.

hun patiënten. Dat laatste is weer goed mogelijk zodra de dagelijkse praktijk naar behoren draait en alle ‘zakelijke rompslomp’ efficiënt de weg heeft gevonden in de organisatie. De PraktijkDiagnose laat zien waar de organisatorische en bedrijfskundige knelpunten zitten. Met die diagnose kan worden bepaald hoe de organisatie zo kan worden ingericht, dat over de hele linie het niveau van de geleverde zorg verbeterd kan worden. Want dat is tenslotte waar een huisartsenpraktijk over zou moeten gaan.

ze tegenwoordig wel op deze manier functioneren. De van oorsprong medisch inhoudelijke bedrijfstak heeft er een bedrijfstechnisch deel bij gekregen. De diagnose wordt gesteld op basis van een lijst met stellingen die binnen een praktijk door alle lagen van het personeel, bij voorkeur door op zijn minst twee personen per functie, anoniem wordt ingevuld. Dit vraagt ongeveer een half uur tijd. De deelnemers kunnen vervolgens per stelling aangeven in hoeverre ze het daar mee eens, dan wel oneens zijn. De vragenlijst is onderverdeeld in een tiental onderdelen. Aan het eind van de reeks vragen over een bepaald onderdeel, is ruimte voor op basis van jarenlange ervaring met soortgelijke scans in het bedrijfsleven. Het geeft daardoor ook een goede kijk op de werking van organisaties en bijvoorbeeld de onderliggende verhoudingen tussen de diverse personeelslagen. De PraktijkDiagnose geeft snel antwoord op vragen als: Waar sta je? Wat kan beter? Wat zijn de knelpunten? En vooral ook, wat gaat er goed? Binnen de PraktijkDiagnose worden onderliggende zaken uiteraard meegenomen. Er wordt uitgebreid naar verschillende vlakken

20

gekeken. Natuurlijk naar beleid en personeel. Maar ook hoe het bedrijf is ingericht. Hoe zit het met besluitvorming? Wie heeft welke bevoegdheid en hoe autonoom mag iemand handelen? Daarnaast wordt gekeken naar cultuur, het bedrijfsklimaat, de houding van de diverse personeelsleden en de samenwerkingsvlakken. Als die zaken allemaal goed in kaart gebracht zijn, kun je zien waar het goed gaat in een organisatie en waar niet. De PraktijkDiagnose maakt als het ware een röntgenfoto van de organisatie, brengt in kaart hoe het er van binnen uit ziet. Dat geeft soms opvallende resultaten, die in de vorm van een

Hoger zorgniveau Diverse huisartsenpraktijken hebben inmiddels al een PraktijkDiagnose laten maken om de organisatie van de praktijk beter in beeld te krijgen. Een resultaat dat binnen de diverse praktijken regelmatig naar boven komt, is de botsing van werelden in de zorg. Huisartsen zijn bedrijfsleiders en werkgevers geworden. Dat is een heel andere rol dan dat ze gewend zijn en

21

huisartsenservice

diagnose mogelijk

De PraktijkDiagnose is bij uitstek geschikt – en van oorsprong ook ontwikkeld – voor het onder de loep nemen van totale (zorg)organisaties. Echter, er bleek tevens een behoefte aan een diagnose van specifieke delen van de organisatie. Zodoende is op verzoek de methodiek doorontwikkeld. Deze is nu ook toepasbaar op deelgebieden, zoals bijvoorbeeld voor de organisatie van zorgstromen voor patiënten met specifieke (chronische) ziektebeelden. Loopt het diabetesspreekuur wel efficiënt genoeg? Hoe is de chronische zorg voor COPD-patiënten ingericht? Hiervoor kan de PraktijkDiagnose nu ook worden ingezet. Ga naar huisartsenservice.nl voor meer informatie.


Stappenplan Belangrijker echter nog dan het vaststellen van de knelpunten, is dat de PraktijkDiagnose laat zien waar het goed gaat binnen de huisartsenpraktijk. Want als de praktijk voor alle betrokkenen in beginsel een goede werkomgeving is, is die constatering een goed startpunt om de organisatie verder op te bouwen. Het advies bij veranderingstrajecten is om voldoende tijd te nemen om die veranderingen door te voeren. Dit werkt het beste in meerdere stappen. Kijk als organisatie eerst wat er

“De PraktijkDiagnose maakt als het ware een röntgenfoto van de organisatie”

nu direct veranderd kan worden en zet met zijn allen die veranderingen door. Daarmee wordt de fundering gelegd voor grotere veranderingen, die vervolgens met een stevig draagvlak over een langere periode kunnen worden doorgevoerd. Daarna pas is het tijd voor ingrijpendere veranderingen zoals het aanpassen van processen en procedures. Om de huisartsenpraktijk hierbij op weg te helpen is ook ondersteuning van andere onderdelen van de HuisartsenService mogelijk. π

De PraktijkDiagnose kan worden gebruikt voor: Bepaling van knelpunten binnen de huisartsenpraktijk • Voor verdere resultaat verbetering • Als input voor operationeel plan • Verdieping voor een sterkte en zwakte analyse • Als startpunt voor een verbetertraject • Creëren van betrokkenheid van medewerkers e.d. 22

huisartsenservice

23

huisartsenservice


(Advertorial)

24

huisartsenservice

25

huisartsenservice


praktijkdiagnose

door Edgar Kruize

Hans Vis en Remco Maaskant “Huisarts heeft belangrijke rol bij non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer risicofactoren”

Met als doel de verbetering van de ketenzorg antistolling, heeft farmaceut Bayer Healthcare het product Xarelto® (rivaroxaban) ontwikkeld. Een product dat uiteindelijk de zorg zal veranderen en op die manier over de hele linie enerzijds gezondheidswinst voor de patiënt en anderzijds financiële besparingen voor de zorg in het algemeen zal kunnen opleveren. Bayer ziet voor de huisarts een belangrijke rol in het implementeren van deze innovatie in de zorgketen.

S

inds 1 december 2012 wordt Xarelto ook vergoed voor de preventie van een beroerte en systemische embolie bij volwassen patiënten met niet hart-

klepgerelateerd (non-valvulair) atriumfibrilleren en één of meer risicofactoren zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere CVA of TIA (transient ischaemic attack). Dat is 26

huisartsenservice

voor ons een heel belangrijk moment geweest”, zo vertelt Business Unit Manager Hans Vis. “De registratie heeft al ruim een jaar geleden plaatsgevonden en zodoende was Xarelto al toegelaten op de markt, zij het niet

vergoed. Het creëren van innovaties is het bestaansrecht en de drijfveer van Bayer. Het bedrijf investeert jaarlijks drie miljard euro in research en is continu op zoek naar innovaties die een therapeutische meerwaarde bieden. Het credo ‘nieuw is duur en dus onnodig’ gaat allang niet meer op, de overheid kijkt voor toelating van een product heel scherp naar zowel de meerwaarde als de budgetimpact in de zorg. Al zie je tegelijk ook dat er vanuit Europa terughoudend wordt gereageerd op het toelaten van innovaties omdat men bang is voor een kostenexplosie.” Maatschappelijke verantwoordelijkheid Vis stelt dat gezien de schaal waarop het bedrijf opereert, winst maken niet de belangrijkste drijfveer is. “Er moet een ‘return of investment’ zijn, zodat we weer nieuwe innovaties kunnen creëren. Het doel is vervolgens om die innovaties bij de patiënt te brengen. In het geval Xarelto hebben we daarbij voor een dilemma gestaan.

Na de registratie werd het nog niet vergoed, terwijl wij er van overtuigd waren dat een grote groep patiënten er baat bij zou hebben. Vandaar dat we het afgelopen jaar Xarelto zonder betaling beschikbaar hebben gemaakt voor die patiëntenpopulatie. Die afweging blijft lastig, maar we zijn overtuigd dat Xarelto een belangrijke innovatie is en zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat beschikbaar te maken.”

“Op het punt van diagnose van atriumfibrilleren kan onder de huisartsen nog een flinke stap

worden gezet” 27

huisartsenservice

Veranderende rol van de trombosedienst Xarelto is een alternatief voor de vitamine K-antagonisten (VKA’s), die al decennia worden gebruikt ter voorkoming, dan wel behandeling, van de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten. Er zijn in ons land meer dan 225.000 mensen met atriumfibrilleren die VKA’s krijgen. Voor de trombosedienst, die toezicht houdt op de medicatie bij deze patiënten, is dat dus een flinke organisatie. Met de komst van de nieuwe middelen heeft de patiënt de mogelijkheid voortaan nog maar eenmaal per dag een vaste dosering tot zich te nemen en is INR-monitoring niet meer nodig. Deze krijgt een grotere mobiliteit en heeft er verder veel minder omkijken naar. Actie ondernemen Maaskant stelt dat een even belangrijk punt is dat naast gemak het middel een verbeterde veiligheid heeft dan de VKA’s. “Xarelto is in het voorkomen van een trombus gelijk-


waardig aan VKA’s. Echter, de grote dubbelblinde ROCKET-AF fase III studie heeft aangetoond dat het aantal bloedingen vergelijkbaar was met de VKA warfarine, maar het aantal intracraniële bloedingen alsook het aantal fatale bloedingen en kritische orgaanbloedingen statistisch significant afneemt. Wel werden in de studie statistisch significant meer gastro-intestinale bloedingen, Hb-daling (> 2g/dl) en transfusies gezien. Vis:“Een belangrijk pluspunt daarbinnen voor zowel patiënt als de zorg, is dat het gebruik van Xarelto een statistisch significante reductie van intracraniële bloedingen laat zien. Doordat het aantal beroertes hierdoor zal afnemen, is ook daar in het hele zorgveld enorme winst te behalen ten aanzien van het budget van de zorg. De European Society of Cardiology (ESC) geeft in de nieuwe Europese cardiologische richtlijn (2012) voor de meeste gevallen van non-valvulair atriumfibrilleren de voorkeur aan de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) zoals Xarelto, mede op basis van de aangetoonde significante reductie in intracraniële bloedingen bij gebruik van de NOAC’s ten opzichte van warfarine in de grote fase III studies. ”Patiënten met atriumfibrilleren hebben vier- tot vijfmaal zo veel risico op

het krijgen van een herseninfarct, meer dan 216.000 mensen leven met de gevolgen ervan. Xarelto kan een bijdrage leveren aan het voorkomen daarvan, maar op het punt van diagnose van atriumfibrilleren kan onder de huisartsen nog een flinke stap worden gezet, er is nog veel onderdiagnose. Vis: “Het standaard even opnemen van de pols levert natuurlijk niet direct een diagnose op, maar een huisarts kan wel actie ondernemen zodra er iets geks wordt gevoeld. Daar zie ik een belangrijke rol liggen voor de huisarts”. Informatiepakket Rondom het gebruik van Xarelto is een invoeringsprotocol opgezet. Voor het gebruik bij patiënten die momenteel op vitamine K-antagonisten zijn ingesteld, ziet Vis een waardevolle

“Het credo ‘nieuw is duur en dus onnodig’ gaat allang niet meer op” 28

huisartsenservice

rol weggelegd voor de huisarts. “Natuurlijk worden de meeste patiënten met atriumfibrilleren door de cardioloog gezien. Maar de patiënten die niet goed zijn ingesteld op de traditionele vitamine K-antagonisten komen ook bij de huisarts terecht. De Nederlandse huisartsen zijn bij uitstek de partij die uit de patiëntenpopulatie kan filteren wie er baat kan hebben bij een overstap naar Xarelto. Voor patiënten die volledig goed zijn ingesteld is er geen enkele reden om over te stappen. Het heeft juist baat voor die personen bij wie het niet goed gaat en die in de gevarenzone zitten. De huisarts zou in samenspraak met de specialist vervolgens kunnen bepalen voor wie Xarelto geschikt kan zijn. ”Maaskant voegt toe dat er vanuit die gedachte dan ook een heel uitgebreid informatiepakket naar de Nederlandse huisartsen verstuurd gaat worden. “Dit hebben we eerder al gedaan bij de registratie, maar nu Xarelto vergoed wordt gaan we dat nogmaals doen. We vragen de huisarts dan ook om hier alert op te zijn. Het is goed gedocumenteerde educatie met ondermeer feiten, onderzoeksresultaten, het toepassingsgebied en kennis over veiligheid, rondom een innovatie die op bepaalde vlakken de zorg zal gaan veranderen.” π 29

huisartsenservice


Dienstverleners overzicht

Dienstverleners overzicht

Diagnostiek

Sanofi www.sanofi.nl Ω Spruyt hillen bv www.spruyt-hillen.nl Ω Stallergenes www.stallergenes.nl Ω

Hemocue Diagnostics www.hemocue.nl Ω Keten 4 Care www.keten4care.nl Ω

Reinier Medisch Diagnostisch Centrum www.reinier-mdc.nl Ω

SHL-groep www.shl-groep.nl Ω Star Medisch Diagnostisch Centrum www.star-mdc.nl Ω

Diverse dienstverleners

Financiële bedrijven en Management advies

Loko It Specialisten www.loko.nl Ω Promedico ICT bv www.promedico.nl Ω VitalHealth Software www.vitalhealthsoftware.nl Ω Zorgdomein www.zorgdomein.nl

BDO, branchegroep Zorg www.bdo.nl

Opleiding en Nascholings bedrijven Ω Medway bv www.medwaybv.nl

SHL-Groep www.shl-groep.nl

Personeel

Arts en zeker www.artsenzeker.nl Ω Ω Ω

BLR-bimon www.blr-bimon.nl Ω FTO.NU en ArtsenApotheker .nl www.artsenapotheker.nl Ω

The Combination www.the-combination.net Vrij Beroep Advies www.artsencijfers.nl Ω

Farmacie

ICT

Boehringer Ingelheim www.boehringer-ingelheim.nl

Cobbler ICT Services B.V www.cobbler.nl Ω Erasmusbrug ICT en Bereikbaarheid www.erasmusbrug.nl Ω Intershift planning en roostersoftware www.intershift.nl Ω

Glaxo Smith Kline B.V. www.gsk.nl Ω

Lohmann & Rauscher www.lohmann-rauscher.nl Ω Roche www.roche.nl Ω

30

huisartsenservice

Netlijn www.netlijn.nl Ω

Producten / Inkoop Bosman www.bosman.com Ω Huisartsenserviceshop www.huisartsenserviceshop.nl Ω Medichain www.medichain.nl Ω 3M www.3M.nl Ω

Training en Coaching

Assistentensite www.assistentensite.nl Ω BKV www.bkv-groep.nl

Bloom Communicatie www.bloomcommunicatie.nl Ω Muller Training & Coaching www.mullertc.nl Ω Stichting Tinkerbell Patiëntencoach www.stichtingtinkerbell.nl Ω

HuisartsenService www.huisartsenservice.nl/ personeel/vacatures Ω Medway bv www.medwaybv.nl Ω

Medische Vacaturebank www.medischevacaturebank.nl Ω

Op onze web site vind u binnenkort een volledig overzicht. Wilt u uw bedrijf graag hier vermeld zien, neem dan contact op met info@huisartsenservice.nl

Medisch Netwerk www.medischnetwerk.nl Ω

31

huisartsenservice


e i t c e l Se Door Esther Schulting

Medische tips & trucs

Megadun wachtkamerscherm

Een beetje wachtkamer kan tegenwoordig bijna niet meer zonder tvscherm, zowel als informatief medium als voor ontspanning. Maar wat zijn ze vaak groot! Panasonic introduceert nu twee ultradunne LCD-displays van 70 en 80 inch. En dun zijn ze, want slechts 89 mm. Daarnaast kunnen ze aan plafond worden bevestigd, handig voor uw praktijkruimte! Door de energie-efficiënte LED-verlichting kunnen ze 24 uur per dag gebruikt worden. www.panasonic.nl

www Op zoek naar een leuk relatiegeschenk? Van Helden heeft zich gespecialiseerd in precies die leuke hebbedingen voor de zorgsector. Van anti-stressartikelen, tot pillendoosjes, kalenders en agenda’s tot EHBO-sets en stappentellers. Zo is er bijvoorbeeld een heuse antibacteriële balpen of markeerstiften in de vorm van een injectiespuit. Alles uitgevoerd met logo natuurlijk. Altijd prijs. www.vanhelden.nl/ artikelen/zorg.html

04/02/2013

de zorg Social media in ie.artsenhttp://academ g net.nl/Scholin t Utrech

Meer activiteiten in de agenda op www.huisartsenservice.nl

32

huisartsenservice

06/02/2013 NHGDoc workshop “De Toekomst van de praktijk” http://nhg.artsennet.nl/ agenda Alphen a/d Rijn

06/02/2013 Cursus Time- en stressmanagement http://academie.artsennet.nl/Scholing Utrecht

33

huisartsenservice

18/04/2013 LHOV-congres “Het nieuwe opleiden: Koersvast naar de toekomst” www.lhov.nl Rotterdam


De volgende edities van dit magazine verschijnen in 2013 ieder kwartaal met de volgende thema’s

Maart - Personeel Juni - Multimedia September - Samenwerking December - Efficiency Zou u graag iets met uw collega’s willen delen, of heeft u een tip voor ons magazine? Mail ons dan naar: info@huisartsenservice.nl

35

huisartsenservice


36

huisartsenservice

Profile for Huisartsen Service

Huisartsen Service  

Huisartsen Service Nr. 1 / 2012 / Jaargang 1 - Een uitgave van Medway

Huisartsen Service  

Huisartsen Service Nr. 1 / 2012 / Jaargang 1 - Een uitgave van Medway

Advertisement