Sallila Yhtiöt - Vuosikertomus 2021

Page 1

2021 Vuosikertomus

2 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Loimijoentie 65 32440 PuhelinAlastaro0276431 www.sallila.fi www.forssanenergia.fi Jakelualue HuittinenAlastarolaidunPunkaLoimaaYpäjä Käytetyt lyhenteet Energia kWh = kilowattitunti MWh = megawattitunti = 1.000 kWh GWh = gigawattitunti = 1.000 MWh TWh = terawattitunti = 1.000 GWh Teho kW = kilowatti MW = megawatti = 1.000 kW Jännite V = voltti kV = kilovoltti = 1.000 V Sallila yhtiöt EnergiapalvelutSallilaOy SähkönsiirtoSallilaOy EnergiaForssanOy EnergiaSallilaOy

3SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

Toimitusjohtajan Paikallisestikatsauslähellä, katse tulevaisuudessa Sallila-yhtiöt eteni strategian mukaisesti investoimalla merkittävästi sekä jakeluverkkoon että kehitysprojekteihin. Toteutimme myös muita strategian mukaisia tavoitteita mm. investoimalla tuulivoimaan Suomen Voima Oy:n kautta. Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen liittyen tehtiin iso alaskirjaus. Vuosi 2021 oli kaikkineen vaiherikas, ja koronapande mian vaikutukset jatkuivat. Entistä nopeammin leviä vät virusmuunnokset muodostivat riskin henkilökun nalle ja siten esimerkiksi erilaisten kehitysprojektien onnistumiselle. Koko konsernissa siirryttiinkin ajoit tain ja aina tarvittaessa laajennettuun etätyöhön, ja pahemmilta sairastumisilta onneksi vältyttiin. Vuoden aikana erityisesti asiakastietojärjestelmän vaihto ja DataHub -valmistelut työllistivät merkittävästi henki löstöä. Niissä onnistumisesta kuuluu henkilökunnal lemme suuri kiitos. Kehitysprojektien hoitaminen etä työnä vaatii rautaista osaamista ja ammattitaitoa sekä erinomaista asennetta. Vuoden lopulla aiempia vuosia selvästi kylmempi joulukuu yllätti sähkömarkkinat ja vaikutti sekä Sal lila Energia Oy:n että Forssan Energia Oy:n sähkön myyntitulokseen negatiivisesti. Vuoden 2021 sähkön markkinahintataso oli kesästä lähtien poikkeuksellisen korkea. Samaan aikaan nähtiin voimakasta hinnan nousua päästöoikeus- ja polttoainemarkkinoilla. Jou lukuussa pörssisähkön hintataso nousi monen tekijän vaikutuksesta huomattavan korkeaksi. Sallila Sähkönsiirto Oy:n osalta normaalia kylmempi vuosi nosti siirrettävän energian määrää yli 9 %. Suu rimmilta myrskyiltä vältyttiin, ja Sähkönsiirto onnistui myös monien toimenpiteiden ansiosta parantamaan sähkön toimitusvarmuutta aiemmasta vuodesta. Sallila-konsernin tulos kuitenkin on musertavan tappi ollinen, ja siihen vaikuttivat pääosin Hanhikivelle suun nitellun Fennovoiman ydinvoimalahankkeen heikenty neet näkymät. Tästä syystä tehtiin alaskirjaus, joka oli suuruudeltaan 7 miljoonaa euroa. Sallila Energiapalveluiden avulla hallitaan monia toimintoja Sallila Energiapalvelut Oy, joka toimii myös nimellä Smart Energiapalvelut, on tärkeä yhteistyöyhtiö. Sen toimialana ovat erilaiset energiayhtiöille suunnatut palvelut kuten valvomo-, mittaus-, taloushallinto-,

Tahdomme roksessa.energia-alanhelppoasiakkaidemmeluja,tuotteitaasiakkaillemmetarjotajapalve-joidenavullaonollamukanamur-

4 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

5SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

Tarja

Maakaapelointiaste vuoden lopussa 63 % Sähkönkäyttöpaikkoja vuoden lopussa 23110 Sähköä myytiin 318 GWh Sähköä siirrettiin 370 GWh Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita vuoden lopussa 42Sallilanvuosi 2021

tietoturva- ja ICT-palvelut. Energiapalveluiden avulla mm. vaihdoimme asiakastietojärjestelmämme keski tettyyn mittaustietokantaan DataHubiin soveltuvaksi. Energiapalveluiden asiakaskunta laajeni vuoden aikana, ja yhtiö panostaakin voimakkaasti tietoturvalli seen energiamurroksen hallintaan. Se tarjoaa vahvalla osaamisella kattavia palveluja energiasektorille. Vain muutos on pysyvää Pahin pandemiavaihe on väistymässä, mutta poikke ustilanteet maailmalla jatkuvat ja vaikuttavat meihin kin. Paluuta vanhaan ei enää ole siinä muodossa, kuin sen olemme tunteneet. Sallilassa työturvallisuuteen, tietoturvaan ja kyberturvaan on suhtauduttu erityisen vakavasti aina, mutta nykyisessä maailmanpoliitti sessa tilanteessa tämä korostuu entisestään. Tehtä vämme on varmistaa sähkön toimitus ja siihen liittyvät tietojärjestelmät ja palvelut asiakkaillemme kaikilta osin turvallisesti. Sen lisäksi tahdomme tarjota asiakkaillemme tuot teita ja palveluita, joiden avulla asiakkaidemme on helppo olla mukana energia-alan murroksessa. Emme unohda paikallisuuttamme, ja vuorovaikutus asiakas kuntamme kanssa on erityisen tärkeää. Kiitos asiak kaillemme mahdollisuudesta palvella juuri teitä! Kiitokset vielä myös koko henkilökunnallemme jousta vasta asenteesta ja vahvasta ammattitaidosta, kiitos sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä ja kiitos hallin nolle arvokkaista ja laaja-alaisista näkemyksistä ener gia-alan ja maailman myllerryksissä. toimitusjohtajaHeinonen

Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Ari Mahlamäki ja varapuheenjohtajana Teemu Perho. Hallitus Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Pasi Mäkelä (puheenjohtaja), Petri Antila, Janne Lehtimäki, Sanna Metsänranta, Sari Ponkala ja Tommi Setälä (varapuheenjohtaja). Hallituksessa asioiden esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja. Lisäksi kokouksiin on osallistunut hallintoneuvoston puheenjohtaja. Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toi mineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte Oy, päävastuul lisena tilintarkastajana Jani Mantila, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Iko nen, KHT. Konsernin tunnusluvut 1.000 € 2021 2020 Liikevaihto 36.075 37.121 Liiketulos 1.660 3.093 Tilikauden tulos -7.499 2.098 Tase 105.232 101.350

6 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 SallilaKonserniEnergia-konsernikoostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Forssan Energia Oy:n sekä 70 % Sallila Energiapalvelut Oy:stä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 36,1 milj. € ja liikevoitto 1,7 milj. €. Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana on toiminut Tarja Heinonen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat toi mitusjohtajan lisäksi talousjohtaja Leena Jylhä, henki löstöjohtaja Aulikki Ojavalli, liiketoimintajohtaja Raimo Prusi, liiketoimintajohtaja Hannu Halminen (Sallila Sähkönsiirto Oy:stä), liiketoimintajohtaja Mika Potin kara 31.7.2021 asti (Sallila Energiapalvelut Oy:stä) ja toimitusjohtaja Tapani Ekuri 11.10.2021 alkaen (Sallila Energiapalvelut Oy:stä).

Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.6.2021 yhtiön pää konttorilla Loimaalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli edustettuna 22 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 57 683 osaketta ja 57 683 ääntä. Kokouksessa käsi teltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiöko koukselle kuuluvat asiat. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Ari Mahlamäki, Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Tuomas Heilala, Jouni Isotalo, Pertti Kuisma, Jouko Käkö nen, Antti Lehtinen (8.6.2021 alkaen), Aki Mikkola, Kari Mylen, Ilkka Mäkelä, Teemu Perho, Hanna Rannan perä, Ilkka Riuttamäki, Tommi Sirén, Teuvo Suominen (8.6.2021 alkaen) ja Martin Ylikännö (8.6.2021 asti).

7SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

Sallila Energian hallitus: vasemmalta Sanna Metsänranta, Pasi Mäkelä (puheenjohtaja), Tommi Setälä (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Sari Ponkala ja Janne Lehtimäki. Edessä toimitusjohtaja Tarja Heinonen ja oikealla hallintoneuvoston puheen johtaja Ari Mahlamäki.

8 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

nusehdotukset toteutettiin loppuvuoden aikana. Ehdo tuksen mukaisesti toteutetut henkilökohtaiset haas tattelut työterveyshuollossa antoivat melko valoisan kuvan työhyvinvoinnista konsernissa. Töitä tehtiin etänä ja hybridimallilla Maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia vaikutti toimin taan koko vuoden ajan. Johtoryhmä seurasi epidemia tilannetta parin viikon välein. Kesän alkupuolella virus tartunnat tuntuivat laantuvan. Laaja etätyösuositus purettiin toukokuun lopulla, ja töitä tehtiin hybridimal lilla. Syksyllä uusi virusvariantti nosti taudin ilmaantu vuuslukuja, vaikka rokotuskattavuus oli hyvällä tasolla. Marraskuun lopulla koronatilanne huononi nopeasti ja tartuntamäärät nousivat ennätyslukemiin, minkä joh dosta henkilökunnalle vahvasti suositeltiin etätyötä. Työsuojelullinen haaste koko vuoden ajan oli pitää työntekijät työkuntoisina. Siihen pyrittiin niin, että toi mistolla käytettiin kasvomaskia, palaverit pidettiin etä kokouksina ja yleisesti huolehdittiin käsihygieniasta. Valvomotoiminta hoidettiin pääosin etäyhteyksin, jotta vältettiin päivystäjien yhtäaikainen sairastuminen, ja Satapirkan alueen sähköverkon valvonnassa pystyttiin turvaamaan häiriötön palvelutuotanto. Henkilöstö noudatti rajoituksia ja suosituksia tunnolli sesti. Koronapandemia ei aiheuttanut konsernissa pit kiä sairausjaksoja.

Nykyisen henkilöstön keskimääräinen palvelusaika konsernissa on 16,3 vuotta. Henkilökunnan uudistu mista viime vuosien aikana kuvaa se, että 40 % nykyi sistä työsuhteista on kestänyt alle 10 vuotta.

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muu toksia poikkeuksellisen paljon sekä organisatorisista syistä että vaihtuvuuden kautta. Työntekijöitä siirtyi eläkkeelle ja uusiin haasteisiin muiden työnantajien palvelukseen. Uusia työsopimuksia solmittiin yhdek sän. Keskinäinen luottamus vahvistui Vuoden alussa toteutettiin työyhteisökysely yhteistoi minnassa työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Vas taava kysely tehtiin kaksi vuotta aiemmin. Kokonaistu los oli parantunut jonkin verran, parhaiten oli kehittynyt lähiesimiesten toiminta ja keskinäinen luottamus. Vas taajat kokivat kykynsä ja taitonsa riittäväksi vastatak seen työnsä vaatimuksiin. Innostus työhön ja jaksami nen tuntuivat olevan Kehittämistarvettakinkohdillaan.tokilöytyi: esille tulivat yhteis toiminta, avoimuus ja yhteisen vastuun kantaminen. Kokonaisraportointi esiteltiin koko henkilökunnalle, minkä jälkeen asiat käytiin läpi tarkemmin yksikkökoh taisesti. Lisäksi työryhmä pohti konkreettisia paran nusehdotuksia työhyvinvoinnin tukemiseksi. Paran

Vuosikymmeniä konsernissa työskennelleet saivat viime vuonna monia uusia työtovereita. Vuoden 2021 lopussa konsernissa oli toistaiseksi voi massa olevia työsuhteita 42, ja lisäksi kolme määräai kaista työsuhdetta jatkui seuraavalle vuodelle. Miehiä ja naisia oli henkilöstössä yhtä paljon. Työsuhteet konsernissa ovat viime vuosikymmeninä olleet pitkiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 11 työntekijää on palkittu 40 vuoden palvelussuhteesta ja 15 työntekijää 30 vuoden palvelussuhteesta. Luvuissa ovat mukana myös vuoden 2020 lopussa konsernista poistuneen Sallila Sähköasennuksen työntekijät.

Pitkiä palvelussuhteita ja uusia kasvoja

9SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Henkilöstö (toistaiseksiyhtiöittäinvoimassa olevat työ Työsuhteensuhteet) keskimääräinen kesto

Pääosa varsinaisista jakeluverkon parannustöistä on teetetty Vertek Oy:llä. Vuoden 2021 syksyllä käynnistettiin Haara-Loimaa 110 kV:n linjan suunnittelu- ja toteutusprojekti. Tämän linjan rakentaminen on edellytyksenä Metsämaa-Loi maa 110 kV:n linjan perushuollon tekemiselle. Uusi asiakaspalvelujärjestelmä otettiin käyttöön vuo den 2021 helmikuussa, ja ensimmäinen laskutus uudella järjestelmällä tapahtui maaliskuussa. Kulutuksen sähkönkäyttöpaik kojen määrä oli 23 110 (23 086 vuonna 2020). Palautus- ja siir tokelpoisia taseen velkaerinä kirjattavia liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana 121 000 € (272 000 € vuonna 2020). Palau tuskelvottomia liikevaihtoon sisältyviä liittymismaksutuloja kirjattiin 12 000 €. Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edel leen. Vuoden 2021 lopussa Sallilan 20 kV verkosta oli maakaapeloitu 39 % ja pienjänniteverkosta 75 %. Kaik kiaan verkosta on kaapeloitu 63 %. Pohjavesialueen muuntamot tehdään turvallisesti Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2015 -ympäristöstandardia. Pohjavesialu eilla sijaitsevien muuntamoiden tilasta ja kehittämistar peesta on laadittu selvitys ympäristöhaittojen vähen tämiseksi. Pohjavesialueen muuntamot rakennetaan aina puistomuuntamoina öljyvuodon varalta. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa hait taa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapi dossa. Sähköverkon käyttövarmuus oli edellisvuotta parempi, tasolla.vuottamäärätjajälleenkytkentöjenjapysyvienvikojenolivatedellis-alhaisemmalla

Sähköverkon käyttövarmuus kasvoi edellisestä vuodesta, ja sitä parannet tiin jälleen monin toimenpitein. Siirtomäärä verkkovastuualueellamme kasvoi 9,1 % ja oli 370 GWh (339 GWh vuonna 2020). Kasvu johtui suurelta osin edellisvuotta kylmemmästä vuodesta. Vuoden 2021 keskilämpötila jakelualueella oli 5,7 astetta, kun se vuonna 2020 oli 7,7 astetta. Vuonna 2021 tammi-, helmi- ja joulukuun keskilämpötilat oli vat reilusti pakkaslukemilla, kun ne vuonna 2020 olivat kaikki lämpöasteiden puolella. Sähköverkon käyttövarmuus oli edellisvuotta parempi, ja jälleenkytkentöjen ja pysyvien vikojen määrät olivat edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuoden KAH-arvo oli 305 221 € (488 730 € vuonna 2020). Käyttövarmuu den parantamistoimenpiteenä verkon kunnossapitoa tehostettiin merkittävästi mm. helikopteriraivauksilla. Lisäksi verkon keskeytysaikoja onnistuttiin lyhentä mään teknisillä toimenpiteillä. Vuoden aikana ei verkko vastuualueellamme ollut pahoja myrskyjä, ja muuttolin tuparvienkin aiheuttamat katkot jäivät vähäisiksi. Aiempina vuosikymmeninä käytetty tekninen ratkaisu, aukeille alueille sijoitetut päällystetyt ilmajohdot, ovat aiheuttaneet enenevässä määrin sähköverkon toimin tahäiriöitä. Tällaisia johto-osuuksia joudutaan korvaa maan kaapeloinnilla ennen niiden teknistä poistoikää. Maakaapeloinnin seurauksena vikatilanteiden oikosul kuvirrat kasvavat, mistä aiheutuu toimenpiteitä myös jakeluverkon suojaukselle. Tätä haittaa pyritään rajoit tamaan sijoittamalla pitkille kaapeliosuuksille erillisiä tähän tarkoitettuja komponentteja.

Alkuvuoden pakkaset kasvattivat siirtomäärää

Kaapelointi etenee, linjoja huolletaan Siirtoliiketoiminta on liiketoimintana varsin vakaata. Suurimmat epävarmuudet liittyvät valvontamallin muutoksiin ja poliittisiin päätöksiin. Lokakuussa 2021 Energiavirasto julkaisi uudet verkon arvoon vaikutta vat komponenttien hinnat. Tämän seurauksena verkon arvo pieneni vuoden 2022 alussa noin 17 %. Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 5,7 milj. €.

10 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

11SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

12 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

Suurin osa toimittamastamme sähköstä, noin 94 %, on sähköpörssistä hankittua. Loput tuotettiin omissa voimalaitoksissa tai hankittiin pientuottajilta. Omia voimalaitoksiamme ovat Sallilan ja Vuolteen vesi voimalaitokset sekä Loimaan aurinkovoimala. Tuo tanto-osuuksissa Sallila on Suomen Voiman kautta mukana mm. Puhurin ja Haminan tuulivoimalaitok sissa sekä Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksessa, jonka kaupallinen käyttö alkaa TVO:n mukaan syyskuussa 2022. Latausasemia tarvitaan yhä enemmän Sallila tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia energiarat kaisuja. Aurinkosähkön puolella valikoimassamme ovat sekä Loimaan aurinkopuistosta vuokrattavat paneelit että asiakkaiden omiin kiinteistöihin avaimet käteen -periaatteella asennettavat järjestelmät. Vuok rapaneelit sopivat hyvin esimerkiksi kerrostaloissa asuville asiakkaille, jotka haluavat olla mukana uusiu tuvan energian tuotannossa. Liikenteen sähköistyessä tarjoamme erilaisia säh köautojen latausjärjestelmiä. Tämän toiminnan arvi oimme lähitulevaisuudessa kehittyvän voimakkaasti.

tehtiin vaihtelevissa sääoloissa

Vuosi 2021 oli lämpötiloiltaan erilainen kuin edeltävät vuodet. Covid-19-pan demia jatkui, mutta talous ja toiminnot alkoivat elpyä. Näiden tekijöiden seurauksena Sallila Energian ja Forssan Energian myymän sähkön määrä kas voi. Vuoden 2021 alkupuoli oli hieman aiempia vuosia kyl mempi. Loppuvuosi marraskuun puolivälistä lähtien oli selvästi normaalia kylmempi. Nämä kaksi kylmää jak soa yhdessä aiheuttivat sen, että sekä Sallila Energian että Forssan Energian myymän sähkön määrä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna. Joulukuussa näh tiin ennätyksellisen korkeita sähkön markkinahintoja. Tämä kuukausi olikin monelle suomalaiselle sähkön myyntiyhtiölle taloudellisesti raskas. Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannossa kas voi edelleen. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen valmistu mista odotettiin kovasti, jotta saadaan lisätuotantoa varsinkin talven kylmille ajanjaksoille. Vesivoiman tuo tanto säilyi jokseenkin entisellään. Sähkön markkina hinta vaihteli runsaasti vuoden aikana ja nousi selvästi vuoden loppua kohti. Joulukuussa Helspot-sähkön kuukauden keskihinta nousi erittäin korkeaksi ollen 193,38 eur/MWh. Lisää kotimaista energiaa tuulesta ja ydinvoimasta Kylmät ajanjaksot alku- ja loppuvuodesta sekä tietyt asiakasmuutokset lisäsivät Sallila Energian myymän sähkön määrää noin 10 % verrattuna vuoteen 2020. Sähköä myytiin noin 250 GWh. Forssan Energian myy män sähkön määrä väheni noin 6 % verrattuna vuo teen 2020 myyntimäärän ollessa 68 GWh, mutta tämä vähenemä johtui asiakasmuutoksista. Kova kilpailu markkinoilla jatkuu. Pyrimme pitämään asiakkaistamme kiinni tarjoamalla heille sopivia säh könmyyntituotteita oikein hinnoiteltuina sekä hyvää ja laadukasta

Sähkökauppaapalvelua.

Sähkön markkinahinta vaihteli runsaasti vuoden aikana ja nousi selvästi vuoden loppua kohti. keskihintaHelspot-sähkönJoulukuussakuukaudenoli193eur/MWh.

13SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

Tapahtumia vuoden varrelta

14 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

Huittisten Jokisivun sähköaseman vanha muuntaja sai loka kuussa väistyä uuden tieltä. Vanha oli vuodelta 1962 ja palvellut ennen Jokisivua jo Loimaalla. Teholtaan se oli 10 MVA. Uusi muuntaja on rakennettu Suomessa Vaasan muuntajateh taalla. Se on teholtaan 20 MVA, ja siinä on varauksena mahdol lisuus nostaa kokonaisteho 25 MVA:iin. Valmistaja on Hitachi MuuntajakoonEnergy.

Alastaron huoltorakennuksen toisen siiven kattorakenteita uusittiin vuoden aikana, mm. tiilikate. Kattoremonttia jatke taan toisen siiven osalta vuonna 2022.

Alkuvuonna otettiin käyttöön uudistunut Online-palvelu, jonka keskeinen ominaisuus on mahdollisuus seurata omaa sähkönkäyttöä vuositasolta aina tuntitasolle Vuodensaakka. mittaan palvelua kehitettiin edelleen ja käyttöön saatiin laskuarkisto, sopimusseuranta ja aurinkopanee lien tuotannon Tietoturvavaatimustenseuranta.mukaisesti uuden palvelun käyt töönotto edellyttää rekisteröitymistä, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

kasvattamisella varmennetaan Huittisten sähkön jakelua ja varaudutaan laajenevaan sähköautojen lataustarpee seen.

15SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

Luonnonvaraisten pölyttäjien määrä on vähentynyt voimakkaasti elinympäristöjen katoamisen vuoksi, ja siksi pesintäpaikkojen tarjoaminen on Koronapandemiantärkeää.

Pölyttäjät saivat lisää pesintäpaikkoja, kun kiinni timme omistamiemme 110 kV sähkölinjojen pyl väsrakenteisiin yhteensä noin 30 hyönteishotellia.

viimein hieman hellit täessä henkilökunta pääsi osittain toteut tamaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi laadittuja suunnitelmia. Syyskuun lopussa vietettiin liikuntapainotteinen työhyvinvoin tipäivä Varalan urheiluopistolla Tampe reella. Ohjelmassa oli muun muassa reipas kävelylenkki Pyynikillä. Kiinnostus aurinkopaneeleja kohtaan kasvoi vuoden mittaan niin maanviljelijöiden, yritysten kuin kotitalo uksienkin keskuudessa. Sallila toimittikin asiakkaille sekä pieniä että isoja järjestelmiä.

16 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021

17SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 LIIKEVAIHTO 36 074 907,19 37 120 792,83 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,00 - 2 020 947,55 Valmistus omaan käyttöön 865 659,00 2 767 086,00 Liiketoiminnan muut tuotot 816 560,56 374 221,35 Materiaalit ja palvelut - 26 636 257,98 - 20 957 379,38 Henkilöstökulut - 3 270 034,40 - 5 887 817,39 Poistot ja arvonalentumiset - 3 102 691,91 - 3 517 587,41 Liiketoiminnan muut kulut - 3 088 547,92 - 4 785 594,40 LIIKETULOS 1 659 594,54 3 092 774,05 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista - 1 204 521,35 663 755,93 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 106 333,71 58 510,36 Korko- ja rahoitustuotot 220 537,30 217 883,99 Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - 7 202 964,14 - 500 000,00 Korko- ja muut rahoituskulut -211 686,79 - 514 974,82 - 8 292 301,27 - 74 824,54 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 6 632 706,73 3 017 949,51 Tuloverot - 1 259 680,57 - 514 027,17 Laskennallisen verovelan lisäys (-)/vähennys (+) 521 576,24 - 277 886,18 Vähemmistöosuudet - 127 854,32 - 128 071,02 TILIKAUDEN TULOS - 7 498 665,38 2 097 965,14

18 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Konsernitase Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020 PYSYVÄT VASTAAVAT AineettomatAineettomathyödykkeetoikeudet 38 645,76 40 092,28 Muut aineettomat hyödykkeet 750 546,91 300 201,39 789 192,67 340 293,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 343 263,11 343 263,11 Rakennukset ja rakennelmat 1 534 606,39 1 653 277,09 Siirto- ja jakeluverkosto 62 426 804,44 59 228 904,51 Koneet ja kalusto 1 102 645,88 1 295 638,43 Muut aineelliset hyödykkeet 384 177,33 356 748,31 Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat 574 672,63 841 689,15 66 366 169,78 63 719 520,60 SijoituksetOsuudet osakkuusyrityksissä 8 111 459,73 9 984 051,08 Muut sijoitukset 10 628 031,24 16 267 141,91 18 739 490,97 26 251 192,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 269 201,66 631 686,54 PitkäaikaisetLainasaamisetsaamiset 3 355 162,93 3 355 162,93 3 355 162,93 3 355 162,93 LyhytaikaisetMyyntisaamisetsaamiset 8 355 959,37 5 657 817,84 Muut saamiset 5 145 736,08 140 541,49 Siirtosaamiset 506 277,82 543 514,74 14 007 973,27 6 341 874,07 Rahat ja pankkisaamiset 1 704 636,04 710 229,66 VASTAAVAA YHTEENSÄ 105 231 827,32 101 349 960,46

19SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Konsernitase Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2020 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 532 800,00 532 800,00 Ylikurssirahasto 1 022 599,41 1 022 599,41 Vararahasto 313 322,45 313 322,45 Edellisten tilikausien voitto/tappio 55 225 741,06 53 262 159,92 Tilikauden tulos - 7 498 665,38 2 097 965,14 49 595 797,54 57 228 846,92 VÄHEMMISTÖOSUUDET 285 925,34 158 071,02 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 8 083 828,68 8 605 404,92 Pitkäaikainen vieras Liittymismaksuvelkapääoma 15 838 195,75 15 716 999,42 Lainat rahoituslaitoksilta 7 230 817,20 11 493 360,48 23 069 012,95 27 210 359,90 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 13 379 595,22 2 450 388,10 Saadut ennakot 93 461,72 497 715,90 Ostovelat 4 983 965,69 1 270 014,04 Muut lyhytaikaiset velat 2 056 803,46 1 871 093,71 Siirtovelat 3 683 436,72 2 058 065,95 24 197 262,81 8 147 277,70 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 105 231 827,32 101 349 960,46

20 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Tuloslaskelma Sallila Energia Oy Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 LIIKEVAIHTO 13 171 000,69 10 244 943,49 Liiketoiminnan muut tuotot 1 802 186,30 2 309 036,13 Materiaalit ja palvelut - 15 338 330,77 - 10 062 022,21 Henkilöstökulut - 1 440 472,07 - 1 575 559,76 Poistot ja arvonalentumiset - 386 066,82 - 369 457,23 Liiketoiminnan muut kulut - 2 991 107,15 - 1 840 578,12 LIIKETULOS - 5 182 789,82 - 1 293 637,70 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 274 403,71 231 998,36 Korko- ja rahoitustuotot 33 682,83 33 755,63 Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - 7 202 964,14 - 500 000,00 Korko- ja muut rahoituskulut - 115 540,64 - 152 327,70 - 7 010 418,24 - 386 573,71 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 12 193 208,06 - 1 680 211,41 TilinpäätössiirrotPoistoeronlisäys (-) / vähennys (+) 110 665,90 84 770,45 Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset 9 250 000,00 2 000 000,00 Tuloverot - 1 124 854,63 - 135 867,53 TILIKAUDEN TULOS - 3 957 396,79 268 691,51

21SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Tuloslaskelma Forssan Energia Oy Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 LIIKEVAIHTO 3 817 451,27 3 257 682,06 Liiketoiminnan muut tuotot 54 631,38 54 000,00 Materiaalit ja palvelut - 3 726 739,75 - 2 822 969,49 Henkilöstökulut - 1 500,00 - 1 500,00 Poistot ja arvonalentumiset - 37 687,20 0,00 Liiketoiminnan muut kulut - 511 346,34 - 453 412,96 LIIKETULOS - 405 190,64 33 799,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 5 580,72 9 339,21 Korko- ja muut rahoituskulut - 3 264,96 - 5 556,73 2 315,76 3 782,48 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 402 874,88 37 582,09 TilinpäätössiirrotSaadut(+)ja annetut (-) konserniavustukset Tuloverot 0,00 - 6 099,57 TILIKAUDEN TULOS - 402 874,88 31 482,52

22 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Tuloslaskelma Sallila Sähkönsiirto Oy Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 LIIKEVAIHTO 15 986 498,10 14 498 593,42 Valmistus omaan käyttöön 247 311,00 219 911,00 Liiketoiminnan muut tuotot 51 596,52 18 136,15 Materiaalit ja palvelut - 4 738 121,28 - 3 922 223,17 Henkilöstökulut - 684 044,53 - 628 802,11 Poistot ja arvonalentumiset - 2 925 212,76 - 2 791 240,85 Liiketoiminnan muut kulut - 1 402 992,79 - 1 457 201,91 LIIKETULOS 6 535 034,26 5 937 172,53 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 500 000,00 513 944,77 Korko- ja rahoitustuotot 175 729,79 175 004,38 Korko- ja muut rahoituskulut - 91 410,38 - 353 879,39 584 319,41 335 069,76 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 7 119 353,67 6 272 242,29 TilinpäätössiirrotPoistoeronlisäys (-) / vähennys (+) 2 746 750,29 - 2 428 437,20 Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset - 9 250 000,00 - 2 000 000,00 Tuloverot - 26 408,70 - 268 346,59 TILIKAUDEN TULOS 589 695,26 1 575 458,50

23SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Tuloslaskelma Sallila Energiapalvelut Oy Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021 1.3.–31.12.2020 LIIKEVAIHTO 6 466 452,18 3 567 669,95 Liiketoiminnan muut tuotot 346 896,00 42 766,23 Materiaalit ja palvelut - 4 681 674,86 - 593 664,81 Henkilöstökulut - 1 144 017,80 - 837 698,19 Poistot ja arvonalentumiset - 2 217,76 - 1 072,04 Liiketoiminnan muut kulut - 454 752,26 - 1 639 842,34 LIIKETULOS 530 685,50 538 158,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 5 577,94 0,33 Korko- ja muut rahoituskulut - 1 504,79 - 41,43 4 073,15 - 41,10 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 534 758,65 538 117,70 TilinpäätössiirrotPoistoeronlisäys (-) / vähennys (+) - 801,82 - 2 954,06 Tuloverot - 108 417,24 - 110 623,47 TILIKAUDEN TULOS 425 539,59 424 540,17

24 SALLILA YHTIÖT  VUOSIKERTOMUS 2021 Virtaa välittämistäja www.sallila.fi