__MAIN_TEXT__

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2019


SALLILA YHTIÖT Sallila Energia Oy Sallila Sähkönsiirto Oy Sallila Sähköasennus Oy Forssan Energia Oy Loimijoentie 65 32440 Alastaro Puhelin 02 76 431

www.sallila.fi www.forssanenergia.fi

Käytetyt lyhenteet ENERGIA kWh = kilowattitunti MWh = megawattitunti = 1.000 kWh GWh = gigawattitunti = 1.000 MWh TWh = terawattitunti = 1.000 GWh TEHO kW = kilowatti MW = megawatti

= 1.000 kW

JÄNNITE V = voltti kV = kilovoltti

= 1.000 V

Jakelualue

Huittinen Punkalaidun

Alastaro Loimaa Ypäjä


SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus 4 Konserni

6

Sallila Energia Oy ja Forssan Energia Oy

12

Sallila Sähkönsiirto Oy

18

Sallila Sähköasennus Oy 20

VUOSIKERTOMUS 2019

3


Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli Sallilan 105. toimintavuosi. Sallila on omalta osaltaan vaikuttanut alueen työllisyyteen, kehitykseen ja elinvoimaisuuteen pitkän ajanjakson kuluessa. Yhtiössä on sen toiminnan aikana perinteisesti tehty pitkiä työuria ja ollut useita pitkän linjan sallilalaisia, jotka ovat työskennelleet yhtiössämme jopa vuosikymmeniä. Vuonna 2019 siirtyi eläkkeelle kuusi pitkään palveluksessa toiminutta kokenutta ja ammattitaitoista henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden myötä poistui myös merkittävä määrä hiljaista tietotaitoa, minkä vuoksi tuttuja ja tavaksi tulleita toimintoja oli tarkasteltava uudelleen. Onneksi olemme saaneet rekrytoitua erinomaista uutta henkilökuntaa, jotka eläkkeelle siirtyvien henkilöiden ja muiden osaavien työtovereidensa avustuksella on perehdytetty sujuvasti tehtäviinsä. Toiminnassamme huomioimme laadunhallintajärjestelmän laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuus sekä energiatehokkuusstandardit. Ympäristön parantamistoimena toteutimme vuoden 2019 aikana mm. Loimaan kiinteistömme piha-alueella merkittävän kunnostusprojektin poistamalla maaperästä ison määrän ympäristölle haitalliseksi luokiteltua nahkajätettä. Nahkajäte oli haudattu maahan jo paljon ennen kuin kiinteistö tuli Sallilan omistukseen, ja sen olemassaolo selvisi vasta, kun alueella tehtiin kaavoitukseen liittyviä maaperätutkimuksia. Koko maaperän kunnostusprojekti valmistui syksyllä 2019 ja oli myös taloudellisesti merkittävä panostus.

Sähkön myynnistä, hankinnasta ja tuotannosta Sähkön myyntimäärä laski noin 6 % edellisvuodesta, mutta sähkön myynti oli kuitenkin edelleen tuloksellista niin Sallila Energia Oy:llä kuin erityisesti sen tytäryhtiöllä Forssan Energia Oy:llä. Sähkönkäyttömäärän laskuun vaikuttivat osaltaan menetetyt asiakkaat ja sähkönkäytön yleinen väheneminen. Energiateollisuuden katsauksen mukaan vuonna 2019 sähkön kokonaiskäyttö Suomessa väheni 1,7 %. Sähkö hankitaan pääsääntöisesti sähköpörssistä, jossa sähkönhinta vaihteli vuoden aikana hyvin paljon. Kuivan kesän seurauksena sähkön markkinahinnat pysyivät melko korkealla myös kesäaikaan ja nousivat entisestään vie-

4

VUOSIKERTOMUS 2019

lä syksyllä runsaan 15 %. Samalla kilpailu koveni eri sähkönmyyjien välillä ja syksyn aikana menetimmekin monta tärkeää sähkönmyyntiasiakasta. Menetyksistä huolimatta haluamme tarjota asiakkaillemme hyvää ja asiantuntevaa palvelua kilpailukykyiseen hintaan myös tulevina vuosina. Sallilassa on sähkökaupasta pitkä ja vankka kokemus ja tunnemme asiakaskuntamme ja sen tarpeet. Omistamistamme sähköntuotanto-osuuksista merkittävimmät ovat tuuli- ja vesivoimatuotantoa. Vuoden 2019 aikana tutkimme erilaisia vaihtoehtoja erityisesti tuulivoimatuotannossa ja säätövoiman tuotannossa. Tuulivoimatuotannon lisääntyessä myös säätövoiman merkitys kasvaa, jotta energiajärjestelmä voi toimia joustavasti. Omilla vesivoimalaitoksilla Loimijoessa tuotettiin sähköä 5,5 GWh ja yhtiön omistaman Loimaan aurinkopuiston tuotantomäärä oli 0,8 GWh. Suomen Voima Oy:n kautta hankittujen


sähköntuotanto-osuuksien tuotantomäärä vuonna 2019 oli 7 GWh. Sallila Energia Oy on Suomen Voima Oy:n kautta mukana myös Olkiluoto 3- ja Fennovoima-ydinvoimalahankkeissa. Erityisesti Fennovoima on yhtiöllemme iso hanke, jonka edistymistä seurataan tarkasti.

Sähkön siirtoliiketoiminnasta Sallila Sähkönsiirto Oy;n vuosi 2019 alkoi Aapeli-myrskyllä tammikuun toisena päivänä. Myrsky aiheutti useita katkoja eri puolille verkkoaluetta ja pahimmillaan ilman sähköä oli noin 1600 asiakastamme. Pahin myrskyalue ei onneksi kuitenkaan sijoittunut Sallila Sähkönsiirron jakelualueelle ja viat saatiin korjattua nopeasti. Vuosi vaikutti olevan ennätyksellinen lintujen kevät- ja syysmuuton osalta aiheuttaen jonkin verran aiempia vuosia enemmän lyhyitä katkoksia eli jälleenkytkentöjä. Ilmajohtoverkkoon asennettiinkin uusia lintupalloja estämään lintuvahinkoja ja sähkökatkoja. Edellä mainittujen lisäksi loppuvuoden kovat tuulet kasvattivat asiakkaan kokeman sähkökatkon pituutta. Keskimäärin jokainen asiakas koki vuoden aikana noin puolen tunnin sähkökatkon. Säävarman verkon rakentaminen jatkui ja Sallila Sähkönsiirron investoinnit toteutuivat aiempien vuosien tasolla. Loppuvuodesta kaapeloidun jakeluverkon osuus olikin jo noin 58 %. Jakeluverkkoa kehitetään jatkuvasti muullakin tavoin esimerkiksi asentamalla kauko-ohjattavaa automatiikkaa verkon käytön ja samalla myös viankorjauksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kaapeloinnin seurauksena verkon loisvirrat ja maasulkuvirrat kasvavat, jolloin myös niiden vaikutukset tulee huomioida verkkoinvestoinneissa.

Verkostourakoinnista Sallila Sähköasennus Oy aloitti vuoden 2019 korjaamalla jo aiemmin mainitun Aapeli-myrskyn vaurioita paitsi Sallila Sähkönsiirron jakelualueella myös naapuri- ja yhteistyöyhtiöidemme jakelualueilla. Vuoden aikana verkostourakointia tehtiin niin konsernin sisällä Sallila Sähkönsiirrolle kuin ulkopuolisille asiakkaille. Verkostourakointi on erittäin kilpailtu ala ja jakeluverk-

kojen maakaapelointiasteen kasvaminen tulee vähitellen muuttamaan ja vähentämään myös viankorjaustöitä. Verkostourakoinnin osalta onkin tulevaisuudessa laajennettava osaamista ja kehitettävä uudenlaista palvelutoimintaa perinteisen verkonrakennusosaamisen rinnalle. Uusiutuva energiantuotanto ja sähköistyvä liikenne tuovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Sallila Sähköasennus Oy kartoittaa ja rakentaa ammattitaidolla sähköautojen latausasemia asiakkailleen. Aurinkopaneelien asennustoimintaa tehdään usean vuoden kokemuksella laadukkaasti ja laadukkailla tuotteilla.

Tulevista näkymistä Vuonna 2019 Sallila lähti mukaan Grid.VC-innovaatioyhteistyöhön, jonka kautta saimme näkymän energia-alaa koskeviin innovaatioihin ja jonka kautta pääsemme halutessamme myös pilotoimaan uusia tuotteita. Ala muuttuu nopeasti ja erilaisia järjestelmiä ja tuotteita kehitetään jatkuvasti. Grid.VC antaa erinomaisen alustan olla mukana tässä kehityksessä, johon meillä muuten ei olisi riittävästi resursseja. Yhteistyötä ei voi liikaa korostaa nopeasti muuttuvassa ajassa. Teemme kaiken aikaa yhteistyötä muiden sähköyhtiöiden kanssa mm. erilaisten järjestelmähankintojen ja toiminnan kehityksen osalta. Samalla tulee muistaa alueellinen yhteistyö sekä sähköalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö, jotka luovat erilaisia näkökulmia omaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Haluamme omalta osaltamme olla vaikuttamassa asiakkaittemme ja toiminta-alueemme hyvinvointiin tulevaisuudessakin. Osaava henkilökunta on edellytys yhtiömme toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle. Kiitos henkilökunnallemme rohkeasta asenteesta ja joustavasta suhtautumisesta muutoksiin. Kiitokset hallinnolle ja erityisesti vuonna 2019 puheenjohtajakautensa päättäneelle Jaakko Raikkoselle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta ja yhtiötä vahvasti eteenpäin vieneestä työstä. Tarja Heinonen toimitusjohtaja

VUOSIKERTOMUS 2019

5


Konserni

Konserni Sallila Energia -konserni koostuu neljästä yhtiöstä. Emoyhtiö Sallila Energia Oy omistaa sataprosenttisesti kolme tytäryhtiötä Sallila Sähköasennus Oy:n, Sallila Sähkönsiirto Oy:n ja Forssan Energia Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 36,4 milj. € ja liikevoitto 4,5 milj. €.

Organisaatio Konsernissa yhtiöiden toimitusjohtajana on toiminut Tarja Heinonen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi talouspäällikkö Leena Jylhä, myyntijohtaja Mika Potinkara, henkilöstöpäällikkö Aulikki Ojavalli, liiketoimintajohtaja Jiri Tähkänen (Sallila Sähköasennus Oy:stä) ja verkkojohtaja Hannu Halminen (Sallila Sähkönsiirto Oy:stä).

Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2019 yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 18 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 57.620 osaketta ja

57.620 ääntä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle annettava osakeantivaltuutus. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 31.10.2019 yhtiön pääkonttorilla Loimaalla. Kokouksessa oli edustettuna 22 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 57.650 osaketta ja 57.650 ääntä. Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet vuoden aikana Ari Mahlamäki, Ari Ala-Laurinaho, Jussi Heikkilä, Jouni Isotalo, Pertti Kuisma (29.4.2019 alkaen), Jouko Käkönen, Sanna Metsänranta, Aki Mikkola, Kari Mylen, Ilkka Mäkelä, Karin Nars, Teemu Perho, Hanna Rannanperä (29.4.2019 alkaen), Ilkka Riuttamäki, Tommi Sirén, Tero Tupala (29.4.2019 asti) ja Martin Ylikännö. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Ari Mahlamäki ja varapuheenjohtajana Karin Nars.

HENKILÖSTÖ YHTIÖITTÄIN (toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet)

Henkilöstö yhtiöittäin

Sukupuolijakauma

Sallila Energia Oy

22

38 Sallila Sähköasennus Oy

6

VUOSIKERTOMUS 2019

9 Sallila Sähkönsiirto Oy

18 51 Naiset

Miehet


Sallila Energia Oy:n hallitus. Sari Ponkala, Petri Antila, Tommi Setälä, Jaakko Raikkonen, Ari Mahlamäki (hallintoneuvoston pj.), Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä ja Timo Hälli.

Hallitus

Konsernin tunnusluvut

Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallituksen jäseninä ovat olleet Jaakko Raikkonen (puheenjohtaja), Timo Hälli (varapuheenjohtaja), Petri Antila, Aimo Lepistö, Rauno Mäkelä, Sari Ponkala ja Tommi Setälä. Hallituksessa asioiden esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja. Lisäksi kokouksiin on osallistunut hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Tarkastustoiminta Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastusyhteisöt Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Reeta Virolainen, KHT ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Antti Ikonen, KHT.

1.000 €

2019

2018

Liikevaihto

36.444

35.527

Liiketulos

4.458

5.458

Tilikauden tulos

3.789

6.344

100.609

99.901

Tase

Henkilöstön keski-ikä

Toimenkuvajakauma

30-39v.

Alle 30v.

5

19

Johtoryhmä

13

6

Toimihenkilöt

34

40-49v.

32

29

Yli 50v.

Työntekijät VUOSIKERTOMUS 2019

7


8

VUOSIKERTOMUS 2019


KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018 LIIKEVAIHTO 36 444 258,81 35 526 695,79 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos

-

803 616,71

-

1 501 890,54

Valmistus omaan käyttöön

2 957 736,00

3 781 939,00

Liiketoiminnan muut tuotot

553 126,54

514 867,55

Materiaalit ja palvelut

-

22 914 321,37

-

21 841 870,02

Henkilöstökulut

-

4 993 404,36

-

4 757 057,38

Poistot ja arvonalentumiset

-

3 380 658,12

-

3 277 441,45

Liiketoiminnan muut kulut

-

3 405 524,43

-

2 986 996,08

LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - Korko- ja muut rahoituskulut - TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

4 457 596,36 915 765,68 53 955,85 210 861,69 848 911,04 - 271 279,81 - 60 392,37 4 517 988,73

5 458 246,87 1 579 969,30 54 915,50 199 179,57 22 635,56 311 216,06 1 500 212,75 6 958 459,62

Tuloverot

-

353 428,82

-

237 189,33

Laskennallisen verovelan lisäys (-)/vähennys (+)

-

375 275,45

-

377 391,53

TILIKAUDEN TULOS

3 789 284,46

6 343 878,76

VUOSIKERTOMUS 2019

9


KONSERNITASE

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat

42 036,10 508 518,45 459 706,12

43 979,91 987 036,92 179 651,10

0,00 1 010 260,67

117 971,78 1 328 639,71

343 263,11 1 773 487,94 57 838 169,38 1 447 682,46 342 314,42

360 410,72 1 699 874,53 56 131 177,04 1 509 787,99 323 289,85

742 039,48 62 486 956,79

952 838,25 60 977 378,38

Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 8 980 801,64 Muut sijoitukset 12 477 738,72 21 458 540,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus

3 347 348,80

4 180 827,87

Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset

2 963 665,10 16 926,35 2 980 591,45

3 570 236,05 21 714,35 3 591 950,40

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

7 067 472,01 848 363,76 322 999,81 8 238 835,58

7 477 347,02 1 485 963,39 604 283,20 9 567 593,61

Rahat ja pankkisaamiset

1 086 164,99

86 658,12

VASTAAVAA YHTEENSÄ

10

8 674 782,36 11 493 231,86 20 168 014,22

VUOSIKERTOMUS 2019

100 608 698,64

99 901 062,31


VASTATTAVAA

31.12.2019

31.12.2018

OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden tulos

532 800,00 1 022 599,41 313 322,45 49 540 363,46 3 789 284,46 55 198 369,78

532 800,00 1 022 599,41 313 322,45 43 308 001,51 6 343 878,76 51 520 602,13

8 328 505,85

7 925 426,60

15 444 844,60 8 866 894,75 30 000,00 24 341 739,35

15 153 361,73 6 826 074,91 60 000,00 22 039 436,64

5 190 656,70 2 548 626,52 1 230 347,90 1 874 884,33 1 895 568,21 12 740 083,66

10 451 612,52 3 135 156,26 1 243 641,11 1 877 832,18 1 707 354,87 18 415 596,94

VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksuvelka Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

100 608 698,64

99 901 062,31

VUOSIKERTOMUS 2019

11


Sallila Energia Oy ja Forssan Energia Oy Yritysmyynti Yritysmyynnissä potentiaalisille asiakkaille on kohdistettu markkinointia sähköpostitervehdyksin, ja konsulttien tarjouspyyntöihin on vastattu. Sähkön hinta oli varsin korkea loppuvuodesta, mikä johti muutamiin isojenkin asiakkaiden menetyksiin. Yritykset ovat hintatietoisia päätöksiä tehdessään, ja kilpailua vaikeutti lähes nollakatteella myyvät toimijat. Paikallisuus oli kuitenkin monelle merkitsevä asia sopimuksia uusiessa.

Kuluttajamyynti ja markkinatilanne Vuonna 2019 pyrimme edelleen kehittämään ja monipuolistamaan palvelujamme sähkönmyynnin saralla. Verkkosivu-uudistuksen myötä sivujen ulkoasua selkiytettiin ja esimerkiksi erilaisiin sopimusvaihtoehtoihin tutustuminen, uuden sopimuksen solmiminen tai vanhan uusiminen sekä muuttoilmoitusten teko tehtiin entistä vaivattomammaksi. Niin verkkosivuilla, puhelimessa kuin muissakin kanavissamme pyrimme siihen, että asiakas saa meiltä yhdellä kertaa kokonaisvaltaisesti apua erilaisiin sähkönkäyttöä koskeviin kysymyksiinsä. Valitettavasti kilpailu on tuonut mukanaan yhä enenevässä määrin kyseenalaisia sähkönmyynnin toimijoita ja toimintamalleja. Onneksemme asiakkaamme ottavat hyvin herkästi meihin yhteyttä, mikäli jokin sähkönmyyntiin liittyvä asia heitä askarruttaa. Näin olemme voineet parhaamme mukaan auttaa ja neuvoa asiakkaitamme. Tästä luottamuksesta olemme erittäin kiitollisia.

Sähkön hankinta Sallila Energia Oy hankkii tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä sekä muista lähteistä. Osa hankittavasta sähköstä tuotetaan itse omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla. Kuukausittaiset HELspot-hinnat olivat alkuvuodesta korkeahkot, mutta laskivat hieman keväällä ja kesällä. Heinäkuun alusta hinnat kääntyivät uudelleen nousuun ja pysyivät melko korkeina aina joulukuulle asti. Aivan loppuvuodesta hinnat laskivat voimakkaasti lämpimän ja sateisen joulukuun takia. Kalleimman ja halvimman kuukauden ero oli 25,07 €/MWh. Hinnaltaan kallein kuukausi oli tammikuu ja halvin kesäkuu. Hintojen vaihteluun vaikutti hydrologinen tilanne sekä päästöoikeuden hinta.

12

VUOSIKERTOMUS 2019

Vuonna 2019 sähkön markkinahinta oli edellisvuoteen verrattuna noin 6 % halvempi. Aluehintaero kasvoi vuoteen 2018 verrattuna ja oli vuositasolla 5,1 €/MWh. Sallilan omistamista tuotanto-osuuksista Haapaveden voimalaitos oli edelleen koko vuoden vuokrattuna Fingridille tehoreservilaitokseksi. Keljonlahden voimalaitos ei toimittanut sähköä Sallila Energialle. Vesitilanne Loimijoessa oli edelleen keskimääräistä huonompi. Vuoden tuotantomäärä oli 5,5 GWh. Sekä Sallilan että Vuolteen voimalaitokset olivat normaalikäytössä koko vuoden. Forssan Energia hankki tarvitsemansa sähkön Satapirkan Sähkö Oy:n kautta sähköpörssistä samoin kuin Sallilakin. Yhtiöllä ei ole omaa sähköntuotantoa tai tuotanto-osuuksia.

Asiakaspalvelu

Vuonna 2018 aloitettua puutteellisten asiakastietojen täydentämistä jatkettiin edelleen vuonna 2019. Koska täydentämistä on paljon, tarvitsimme tähän työhön lisäresursseja. Saadun lisäresurssin sekä aktiivisten asiakasneuvojiemme ansiosta asiakaskastietojen täydentäminen on lähtenyt etenemään hyvällä vauhdilla ja tietoja on saatu korjattua paljon. Työmäärä on kuitenkin huomattava, ja asiakastietojen täydentämistä jatketaan edelleen. Sähköisen laskun markkinointia jatkettiin, ja kun kirjepostin kulku oli loppuvuonna pysähdyksissä, sähköisen laskun vastaanottajaksi siirtyi yhä enemmän asiakkaita. Yhtiöt ottivat käyttöönsä ympäristöystävällisen vaihtoehdon myös sopimuksista lähetettävien vahvistusilmoitusten osalta. Nyt sopimusvahvistukset on mahdollista saada sähköpostitse.

Datahub Kaikkien Suomessa toimivien sähkönmyynti- tai -siirtoyhtiöiden yhteisen keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönoton aikataulusta käytiin alalla paljon keskustelua. Alun perin suunniteltu käyttöönotto siirtyy, ja Datahub tulee tuotantoon 21.2.2022. Kertomusvuonna jatkoimme edelleen olemassa olevan tiedon rikastamista ja päivittämistä. Vuoden aikana päättyi kaksi Fingridin asettamaa tarkastuspistettä, joissa datan laadun tuli täyttää tietyt vaatimukset. Molemmista vaiheista pääsimme hienosti läpi.


Asiakastiedon täydentämistä tehdään normaalien asiakaskontaktien kautta sekä erikseen Titta-palvelua vasten ajettavilla raporteilla. Yhteistyötä on tehty niin Asiakastiedon, Postin kuin Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Henkilötunnukset ovat Datahubin toiminnan kannalta oleellisia, koska sillä tiedolla yksilöidään käyttäjät. Raportteja ja käyttöönottosuunnitelmia työstetään yhdessä SPS-yhteisön kanssa, mutta varsinainen työ tehdään kuitenkin omassa yhtiössä.

Markkinointi ja asiakastapahtumat Asiakaslehti Lieke ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa, toukokuussa ja joulukuussa. Lukijat saivat tietoa tärkeistä energia-alan asioista sekä pääsivät tutustumaan mielenkiintoisiin henkilöihin ja paikkoihin. Uutiskirjeissä sekä sähkölaskun liitteissä kerroimme muun muassa tuotteistamme ja asiakastapahtumistamme sekä monenlaisista ajankohtaisista ilmiöistä. Kotisivujen, Facebookin ja Instagramin seuraajamäärät ovat kasvussa, ja näiden kanavien kautta tavoitamme myös uusia asiakasryhmiä. Henkilökohtaisesti tapasimme asiakkaita pääkonttorilla Alastarolla ja Forssan toimipisteessä toukokuussa vietetyissä Energiapäivissä. Näiden lisäksi olimme mukana useissa alueellamme järjestetyissä tapahtumissa, kuten Heinämessuilla Forssassa ja Rompepäivässä Loimaalla. Kokeilimme myös uusia tuulia olemalla mukana Forssassa järjestetyssä Katutägi-tempauksessa.

Epun jengi -lastenkerho järjesti lapsille omia tapahtumia. Forssan Energia muun muassa järjesti lapsille suunnatun energiapäivän sekä piirustuskilpailun. Lastentapahtumat saavat hyvää palautetta, ja näkyminen eri tapahtumissa on parantanut asiakkaille mielikuvaa paikallisesta yhtiöstä. Olemalla tavattavissa ja tulemalla tutuiksi vahvistamme ja luomme asiakassuhteita ja saamme arvokkaita vinkkejä toimintamme kehittämiseen.

Toimintajärjestelmä Yhtiömme taustalla toimintaa ohjaava ja kehittävä toimintajärjestelmä nojautuu eri järjestelmiin, joista osoituksena ulkoisen auditoinnin jälkeen myönnetään standardi. Ulkoisena auditoijana toimi tänäkin vuonna Kiwa-Inspecta Oy. Voimassa olevat järjestelmät: - Laatujärjestelmä ISO 9001:2015 - Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 - Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001:2007 - Energianhallintajärjestelmä ISO 50001:2011. Toimintajärjestelmää kehitetään yhteistyössä muiden SPS-yhtiöiden kanssa yleisellä tasolla toimintajärjestelmäryhmän koordinoidessa asiaa. SPS-yritysryhmän laatupäällikkönä toimii Tero Kuusisto Sallila Energia Oy:stä. Kertomusvuoden aikana ryhmä on normaalin ylläpito- ja kehitystyön lisäksi valmistautunut sekä Työterveys- ja työturvallisuus- että Energianhallintajärjestelmien päivitykseen. Energianhallintajärjestelmän osalta muutos on pieni

VUOSIKERTOMUS 2019

13


standardin päivittyessä vain uuteen versioon. Työterveysja työturvallisuusstandardi sen sijaan tulee päivittymään kokonaan uuteen ISO 45001:2017 -standardiin. Näihin muutoksiin osattiin jo etukäteen valmistautua Laatu- ja ympäristöjärjestelmien päivityksen yhteydessä, jolloin samalla luotiin hyvä pohja tuleville päivityksille. Uudet standardit tullaan auditoimaan toukokuussa 2020.

Tietohallinto Vuoden 2019 aikana siirryimme Windows 7:stä Windows 10:een. Samalla uusimme elinkaarensa lopussa olleet työasemat. Kaikki työasemamme ovat nyt kannettavia. Kehitimme liikkuvan työn ratkaisujamme, muun muassa päätelaitteiden hallintaa ja turvallisia etäyhteyksiä. Uudistimme myös sähkönjakelun automaatiota tukevan langattoman, riippumattoman ja säävarman tiedonsiirtoverkkomme nykyaikaiseksi pakettipohjaiseksi tietoverkoksi. Nämä yhdistettynä kumppanimme kiinteään valokuituverkkoon takaavat Sallilalle laadukkaat, käyttäjäystävälliset sekä kustannustehokkaat tietoliikenneyhteydet vuosiksi

eteenpäin. Luotettavat yhteydet mahdollistavat päivittäisen työskentelyn lisäksi myös nopean toipumisen sähkönjakelun häiriötilanteista. Otimme käyttöömme uuden verkkotietojärjestelmän ja siihen liittyvät kenttätyökalut. Myös jakeluverkon häiriötilanteista asiakkaillemme kertova keskeytyskarttapalvelu uudistui. Kertomusvuonna siirryimme Office 365:n käyttäjiksi ja kouluttauduimme sen uusien työkalujen saloihin. Perehdyimme sähköisen allekirjoituksen tuomiin mahdollisuuksiin ja otimme uutena asiakasviestintäkanavana käyttöön kaksisuuntaiset tekstiviestit. Lisäksi uudistimme kiinteistöjemme turvajärjestelmät kokonaisvaltaisesti.

Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita oli 22 ja määräaikaisia 2. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta.

Emoyhtiön tunnusluvut 1.000 €

2019

2018

Liikevaihto

11.347

11.454

Liiketulos

- 880

- 702

135

429

23.161

22.616

Tilikauden tulos Tase

Tunnusluvut Forssan Energia Oy 1.000 €

2019

2018

Liikevaihto

3.635

3.838

Liiketulos

843

673

Tilikauden tulos

458

1.520

2.166

1.991

Tase

14

VUOSIKERTOMUS 2019


TULOSLASKELMA SALLILA ENERGIA OY

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 LIIKEVAIHTO

11 347 267,34

11 453 810,36

Liiketoiminnan muut tuotot

2 322 172,61

2 219 365,29

Materiaalit ja palvelut

-

10 604 086,73

-

10 747 931,00

Henkilöstökulut

-

1 502 457,11

-

1 489 792,37

Poistot ja arvonalentumiset

-

361 609,47

-

403 878,51

Liiketoiminnan muut kulut

-

2 081 426,97

-

1 733 377,97

LIIKETULOS

-

880 140,33

-

701 804,20

268 071,85 30 102,66 848 911,04 - 112 250,07 - 662 986,60

241 933,50 27 943,85 22 635,56 134 114,90 113 126,89

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Saamisten ja sijoitusten arvonalennukset - Korko- ja muut rahoituskulut - - TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-

Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) - Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset TILIKAUDEN TULOS  

1 543 126,93

-

588 677,31

71 949,42

17 646,96

1 750 000,00

1 000 000,00

134 923,65

428 969,65

VUOSIKERTOMUS 2019

15


TULOSLASKELMA FORSSAN ENERGIA OY

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018 LIIKEVAIHTO

3 634 654,65

3 838 469,88

Liiketoiminnan muut tuotot

54 045,03

112 059,22

Materiaalit ja palvelut

-

2 366 177,90

-

2 780 424,02

Henkilöstökulut

-

1 500,00

-

1 500,00

Poistot ja arvonalentumiset

-

82 760,38

-

90 550,74

Liiketoiminnan muut kulut

-

395 071,91

-

404 875,88

LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut -

0,00 7 527,46 6 516,90 - 1 010,56 -

673 178,46 740,00 6 920,58 10 528,34 2 867,76

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

844 200,05

670 310,70

Tilinpäätössiirrot Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset

-

300 000,00

850 000,00

Tuloverot

-

86 485,22

0,00

457 714,83

1 520 310,70

TILIKAUDEN TULOS

16

843 189,49

VUOSIKERTOMUS 2019


17


Sallila Sähkönsiirto Oy Siirretyn energian määrä pieneni 2,1 % verkkovastuualueellamme ja oli 354 GWh (361,5 GWh vuonna 2018). Vuoden korkein keskituntiteho oli 80,62 MW ja se mitattiin 22.1.2019 klo 08–09. Sähkön siirtohintoja ei korotettu vuoden 2019 aikana. Kantaverkkomaksut pysyivät myös samoina koko vuoden. Sähköverkon käyttövarmuus oli vuonna 2019 lähinnä välttävä. Vuosi alkoi Aapeli-myrskyllä 2.1. Tämä aiheutti yksin noin 35 000 € keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa (KAH). Aapelin jälkeen tuli vielä lumikuormien aiheuttamia katkoja. Tammikuun KAH-arvoksi muodostui 97 000 €. Viime keväänä pohjoiseen muuttavien lintulauttojen reitti kulki aleemme yli aiheuttaen kevään mittaan runsaasti lyhyitä katkoja. Vuoden hankalin ilmastollinen päivä oli joulukuun 18. päivä. Tuolloin runsas märkä lumi aiheutti yksinään lähes 63 000€ KAHia. Koko vuoden KAH-arvoksi muodostui 406.400 € (234.000 €).

Investoinnit ja rahoitus Verkon rakentamiseen ja uusimiseen investoitiin 4,7 milj. € (5,4 milj. € vuonna 2018). Verkon käyttövarmuuden parantamiseksi ilmajohtoverkkoa uusitaan nopeassa tahdissa maakaapeliverkoksi. Nyt verkonparannustöitä tehdään haja-asutusalueilla. Taajamat on maakaapeloitu jo melko kattavasti. Kulutuksen sähkönkäyttöpaikkamäärä on 23.017 (23.064). Liittymismaksutuloja kertyi vuoden aikana 313.000 € (172.000 €). Uusia liittymiä tuli vuoden aikana vain 37 kpl (42 kpl). Talonrakentaminen alueellamme on erittäin vähäistä talouden noususuhdanteesta huolimatta. Jakeluverkon maakaapeloinnin osuutta lisättiin edelleen. Vuoden 2019 lopussa Sallilan 20 kV verkosta oli maakaapeloitu 32 % ja pienjänniteverkosta 71 %. Kaikkiaan verkosta on kaapeloitu 58 %.

Tunnusluvut Sallila Sähkönsiirto Oy 1.000 €

2019

2018

Liikevaihto

14.414

14.632

Liiketulos

5.755

6.258

Tilikauden tulos

1.536

1.139

83.202

80.446

Tase

18

VUOSIKERTOMUS 2019

Ympäristöasiat ja energiatehokkuus Yhtiö noudattaa toimintajärjestelmänsä mukaisesti ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia. Muuntamot rakennetaan lähes pelkästään puistomuuntamoiksi, millä vähennetään merkittävästi mahdollisia öljyvuotojen aiheuttamia vahinkoja. Yhtiö pyrkii vähentämään pylväiden aiheuttamaa haittaa kaikessa verkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tähän vaikutetaan eniten maakaapeloinnilla, eikä pylväitä tällä vuosikymmenellä enää asenneta merkittäviä määriä. Yhtiö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Sopimuksen mukaisesti yhtiö toteuttaa EU:n energiapalveludirektiivin mukaista toimenpideohjelmaa.

Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 9 toimihenkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 1 henkilö. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Sähkönsiirron henkilöstössä tapahtui jonkin verran muutoksia vuoden 2019 aikana. Vuoden alusta AMK Mikko Harju aloitti verkostosuunnittelijana ja 6.5. AMK Paavo Levomäki aloitti uutena asiakkuuspäällikkönä. Vastaavasti eläkkeelle jäivät dokumentoija Ritva Heikkilä, asiakkuuspäällikkö Esko Markula, suunnittelupäällikkö Esko Nummi ja verkostosuunnittelija Seppo Suontausta.


TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖNSIIRTO OY

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018 LIIKEVAIHTO

14 413 820,04

14 631 849,79

Valmistus omaan käyttöön

277 939,00

281 264,00

Liiketoiminnan muut tuotot

38 309,42

16 397,51

Materiaalit ja palvelut

-

4 138 188,83

-

4 052 960,27

Henkilöstökulut

-

723 510,49

-

644 090,50

Poistot ja arvonalentumiset

-

2 598 298,49

-

2 455 699,03

Liiketoiminnan muut kulut

-

1 514 819,03

-

1 519 119,35

LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut - TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset Tuloverot

5 755 251,62

526 221,39 176 205,36 152 550,91 - 549 875,84

6 257 642,15

200 740,00 176 220,56 167 587,06 209 373,50

6 305 127,46

6 467 015,65

-

2 763 381,08

-

3 091 321,54

-

1 750 000,00

-

2 000 000,00

-

255 634,41

-

237 189,33

TILIKAUDEN TULOS

1 536 111,97

1 138 504,78

VUOSIKERTOMUS 2019

19


Sallila Sähköasennus Oy Sallila Sähköasennus Oy:n pääasiallinen liiketoiminta-alue on verkostourakointi. Kilpailu urakoista on todella kovaa. Verkkoyhtiöiden vuosia jatkuneet suuret investoinnit ovat houkutelleet alalle paljon uusia tekijöitä, jolloin kilpailu on koventunut entisestään. Alalla selviytyminen vaatii jatkuvaa kehittymistä ja omien toimintojen tehostamista. Onneksi suuremmatkin toimijat ovat alkaneet huomioida myös laatua kilpailutuksissaan; tämä on toivottu muutos koko alalle. Konsernin verkkoalueen investointitöiden lisäksi verkostourakointia tehtiin vuonna 2019 myös Carunan ja Elenian verkoissa. Suurin osa yrityksen liikevaihdosta tulikin konsernin ulkopuolelta. Verkkoyhtiöiden panostukset maakaapelointiin alkavat näkyä, ja vikamäärät ovat selvässä laskussa. Myrskyt ja ukkoset näkyvät sähkönkäyttäjille yhä vähemmän. Kasvanut maakaapelointi tuo kuitenkin tullessaan uudenlaisia vikoja, kuten ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita. Aurinkopaneelien suosio on selvässä kasvussa ja asennettujen paneelien määrä kasvaa rajusti vuosittain. Maatilojen lisäksi myös omakotitaloasujat ovat entistä kiinnostuneempia paneelien hankinnasta. Hiljalleen myös sähköautojen latauspisteet alkavat kiinnostaa, ja varsinkin taloyhtiöille on tehty paljon kartoituksia tulevista latauspistehankinnoista. Sallila Sähköasennus Oy on paikallisesti merkittävä toimija ja työllistäjä. Teemme tiivistä yhteistyötä toimialueemme kuntien ja yritysten kanssa. Toimintamme tuo työtä myös

20

VUOSIKERTOMUS 2019

alueen yrityksille, ja työllistämmekin välillisesti noin sata eri alojen ammattilaista. Vuosi 2019 oli varsin kiireinen. Haasteet konsernin ulkopuolisissa urakoissa viivästyttivät työmaiden valmistumista, ja tästä syystä myös yrityksen liikevaihto laski. Konsernin ulkopuoliset työt turvaavat työllisyyttä ja sitä kautta Sallila Sähkönsiirto Oy:n verkon huoltovarmuutta mahdollisissa myrsky- ja häiriötilanteissa.

Henkilöstö Tilikauden päättyessä toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrä oli 38. Lisäksi oli yksi määräaikainen työsuhde. Henkilöstöstä asentajia oli 30 ja toimihenkilöitä yhdeksän. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Vuoden aikana eläkkeelle jäivät sähköasentajat Kalevi Kannisto ja Markku Tihumäki.

Tunnusluvut Sallila Sähköasennus Oy 1.000 €

2019

2018

Liikevaihto

11.825

11.275

Liiketulos

- 162

- 76

114

64

6.318

7.484

Tilikauden tulos Tase


TULOSLASKELMA SALLILA SÄHKÖASENNUS OY

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos

-

Liiketoiminnan muut tuotot

11 825 094,92 685 166,75

-

63 230,48

11 275 221,56 1 883 772,29 67 731,53

Materiaalit ja palvelut

-

7 161 570,80

-

5 612 520,71

Henkilöstökulut

-

2 765 936,76

-

2 621 674,51

Poistot ja arvonalentumiset

-

38 715,34

-

30 266,77

Liiketoiminnan muut kulut

-

1 398 523,22

-

1 270 803,14

LIIKETULOS

-

161 587,47

-

76 084,33

0,00 2 472,53 5 411,87 - 2 939,34 -

740,00 1 053,48 11 944,66 10 151,18

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut - - TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-

Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) - Saadut (+) ja annetut (-) konserniavustukset Tuloverot

-

TILIKAUDEN TULOS

164 526,81

-

86 235,51

10 270,98 300 000,00

150 000,00

11 309,19

0,00

113 893,02

63 764,49

VUOSIKERTOMUS 2019

21


Sallila 105 vuotta

22

VUOSIKERTOMUS 2019


Sallila Energia -konsernin henkilökunta juhli 105-vuotiasta työnantajaa tekemällä syksyllä juhlamatkan Viroon. Matkalla käytiin tutustumassa Paldiskin suljettuun kaupunkiin ja ihailemassa Keila-joen vesiputouksia sekä vierailtiin Sakun oluttehtaalla. Juhlaillallinen nautittiin Tallinnan vanhassa kaupungissa. Työhyvinvointia ylläpidetään muun muassa yhteisillä tapahtumilla. Keväällä vietettiin työhyvinvointipäivää Eerikkilän urheiluopistolla erilaisten liikunnallisten aktiviteettien parissa. Toisenlaista virkistystä tarjosi teatteriretki Turun kaupunginteatteriin. Syksyn ohjelmaan kuului vierailu eristyslaseja valmistavan Seloy Oy:n tehtaalle Huittisiin.

VUOSIKERTOMUS 2019

23


Toiminnassa paikallisuus ja vastuullisuus, kaikessa yhteisรถllisyys ja kunnioitus

Profile for Huima

Sallila Yhtiöt - Vuosikertomus 2019  

Sallila Yhtiöt - Vuosikertomus 2019  

Profile for huima