Ikäihmisten Palveluopas 2022

Page 1

huittislaisille ikäihmisille

> 12-14

Fagotti haltuun

> 18

Kirjasto palvelee

2022

PALVELUOPAS


Lukijalle Huittislaisille ikäihmisille suunnattu palvelu­ opas on laadittu helpottamaan alueemme palveluiden löytämistä. Oppaasta löytyy aakkosjärjestyksessä pe­ rustietoja erilaisista tuki- ja palvelumuodois­ ta, joita ikäihminen tarvitsee. Toivomme, että löydätte oppaasta helpos­ ti ja vaivattomasti tarvitsemanne tiedon, ja että otatte rohkeasti yhteyttä. Opas löytyy myös kaupungin internet-sivuilta osoitteesta www.huittinen.fi/ikaihmistenpalvelut

Sisällysluettelo Pääkirjoitus ................................................. 2 Apuvälinepalvelut ....................................... 3 Asumispalvelut ........................................... 3 Arviointiyksikkö ........................................... 4 Ateriapalvelu ............................................... 4 Geronomi ..................................................... 4 Hammashoito ............................................. 4 Hoitotarvikkeet ja -välineet ........................ 4 Ikäihmisten neuvontapalvelu ..................... 4 Kotihoito ..................................................... 6 Kotikuntoutus ............................................ 6 Kotisairaala ja terveyskeskussairaala ...... 6 Liikunta osaksi arkea ................................. 6 Kuljetuspalvelut ......................................... 7 Laboratorio ................................................ 7 Liikunta ...................................................... 7 Lyhytaikaishoito ......................................... 7 Mielenterveys- ja päihdepalvelut .............. 8 Muistihoitaja ............................................. 8 Omaishoito ................................................ 8 Palveluseteli .............................................. 9 Perhehoito ................................................. 9 Päivätoiminta ............................................ 10 Röntgen ..................................................... 10 Sairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotto ................................................ 10 Sosiaalityöntekijä /potilasasiamies ......... 11 Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet ....................................................... 11 Fagotti haltuun ................................... 12–14 Terveydenhuollon maksukatto ................. 15 Terveyskeskuksen fysioterapeutti ............ 15 Toimintaterapeutti ..................................... 15 Turvapuhelin .............................................. 15 Tärkeät puhelinnumerot ............................ 16 Vammaispalvelut ....................................... 16 Vanhusneuvosto ........................................ 16 Vapaaehtoistoiminta ................................. 16 Kirjaston palvelut ....................................... 18 Sataopisto .................................................. 19 Paikallisbussi Huitsikka ............................ 20

HUITTISTEN KAUPUNKI

www.huittinen.fi Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen puh. 02 560 4111 Facebook: Huittisten kaupunki ja Vanhuspalvelut Huittinen

2

Elinikäinen oppiminen Tilastokeskuksen mukaan elinikäisel­ lä oppimisella tarkoitetaan ”kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henkilökohtai­ sessa, yhteiskunnallisessa tai sosiaa­ lisessa elämässä ja/tai työelämässä.”

Lauttakylän aikuislukion vanhin yli­ oppilas on ollut 63 v ja vanhin perus­ astetta opiskellut 66 v. Tänä syksynä uutisoitiin salolaisesta Laila Vähäläs­ tä, joka kirjoitti ylioppilaaksi 80-vuoti­ aana. Vähälä kannusti muitakin lähte­ mään lukioon, ikään katsomatta.

Voidaankin ajatella, että elinikäinen oppiminen alkaa heti vauvan ensipar­ kaisusta ja kestää ihmisen koko elä­ män ajan. Joku hakeutuu tarkoituk­ sella opiskelemaan erilaisia asioita, toinen taas haluaa oppia itsekseen; esim. ostaa ruoka-aineen, jota ei ole ennen käyttänyt ja opettelee laitta­ maan siitä jotain hyvää. Tai kesken kävelylenkin päättääkin vaihtaa tutun reitin ihan vieraaseen. Uudella polulla tulee varmasti havainnoineeksi ympä­ riltään ihan uusia asioita.

Toimiessani musiikinopettajana op­ pilaakseni tuli yli 70-vuotias mies. Hän kertoi haaveilleensa koko ikänsä pianonsoitosta. Nyt hän vihdoin roh­ kaistui ja alkoi toteuttaa haavettaan. Johdan Harjavallan Naislaulajia ja haastattelin aikoinaan 83-vuotiasta kuorolaistani. Hän sanoi silloin, että kuorolaulu on todella hyvä keino es­ tää Alzheimerin taudin saamista, eikä hän uskalla enää lopettaa laulamista. Kuorolaiseni kertoi myös, että kuoros­ sa laulaminen ja ylipäätään harrasta­ minen tuo sisältöä elämään ja toimin­ taa aivoille työn ja perheen lisäksi. Ar­ vannette varmaan, että hän (nyt 87 v) laulaa edelleen kuorossa, eikä Altzhei­ merista ole tietoakaan!

Edesmennyt isoisäni (äijä), on hyvä esimerkki elinikäisestä oppimisesta. Äijä alkoi eläkkeellä ollessaan kirjoit­ taa runoja. Hänen runokirjansa julkais­ tiin, kun hän oli 74-vuotias. Yli 75-vuo­ tiaana äijä aloitti ruotsin kielen opis­ kelun paikallisessa työväenopistossa. Hän oli aikoinaan käynyt vain kierto­ koulun, mutta kova motivaatio ajoi uu­ den kielen oppimiseen. Kansalaisopisto on yksi paikka, jos­ sa kaikenikäiset voivat opiskella eri­ laisia asioita. Yksi tulee kurssille op­ piakseen uuden taidon tai menetel­ män, toinen haluaa oppia uutta vie­ rasta kieltä, jotta selviäisi paremmin työssä tai vapaa-ajalla, kolmas tulee pitämään kunnostaan huolta, neljäs haluaa vain pois kotoa muiden ihmis­ ten pariin jne. Myös tekniikan kehitty­ minen vaatii oppimaan uutta. Opiston kursseilta löytyy usein samanhenkisiä ihmisiä ja siellä solmitaan myös elin­ ikäisiä ystävyyssuhteita. Yksinäisyys vähenee ja yhteisöllisyys lisääntyy sa­ malla kun opitaan uutta. Harrastami­ nen tekee hyvää! Sataopiston vanhin opiskelija on tällä hetkellä 92-vuotias euralainen mies. Hyvänä kakkosena tulee 91-vuotias nainen, joka opiskelee Huittisissa. Lu­ kion rehtori Timo Mäkisen mukaan

Sitra selvitti vuonna 2019 kyselyllä 18–85-vuotiaiden suhtautumista elin­ ikäiseen oppimiseen. Sen perusteella mm. ”Uuden oppimiseen ajavat eten­ kin ihmisenä kasvamisen ja kehittymi­ sen halu. Tärkeimpänä syynä osaami­ sen kehittämiseen nähdään maailman muutoksessa pärjääminen. Tätä näkö­ kulmaa painottavat etenkin eläkeläiset. Oppimista tapahtuu niin arjessa kuin juhlassa, eikä vain koulun penkillä. Myös koulutus, vastoinkäymiset ja har­ rastukset nähdään oppimisen paikkoi­ na. Vanhemmat ikäluokat kokivat nuo­ rempia ikäluokkia useammin, että yh­ teiskunnassa pärjääminen edellyttää jatkuvaa uusien taitojen oppimista”. Kirjailija Og Mandinon sanoin: ”Älä kos­ kaan kasva niin isoksi, ettetkö voisi esit­ tää kysymyksiä. Älä koskaan tiedä niin paljon, ettetkö voisi oppia jotain uutta.” Hyvää vuotta 2022 kaikille! Tehdään­ hän lupaus, että opitaan jotain uutta tämänkin vuoden aikana. Virpi Havia rehtori, Sataopisto


Apuvälinepalvelut Pääterveysasemalta asiakkaat voivat lainata tarpeen mukaan maksutta sekä lyhyt- että pitkä­ aikaislainaan apuvälineitä sel­ viytyäkseen liikkumisesta ja ar­ jen toiminnoista.

Lisätietoja:

PALVELUTALO AURAHOVISSA ON VIELÄ ASUNTOJA VAPAANA!

Apuvälinevastaava puh. 044 772 8296

Asumispalvelut Asumispalveluja voi hakea hen­ kilö, joka ei selviydy kotihoidon ja omaisten avulla omassa ko­ dissaan tai asunto ei ole korjat­ tavissa hoidon vaativalle tasolle.

Lisätietoja:

VUOKRA-ASUMINEN

Kaarirannan ryhmäkodit (Särkimyskoskenkatu 3 C) Asumispalveluesimies puh. 044 560 4269

Kuninkaisten palvelukeskuksen (Selvinkatu 1) alueella on tar­ jolla ikäihmisille vuokraasumista ja palveluja. Palve­ lut perustuvat palvelu- ja hoito­ suunnitelmaan, joka laaditaan jokaisen tarpeiden mukaises­ ti. Palveluista laskutetaan erik­ seen käytön ja tulojen mukaan. Asukkailla on mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja klo 7–21 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Kaarirannan palveluasunnot (Särkimyskoskenkatu 3 A) Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Palvelukeskus Annala (Sallilantie 33, Vampula) Asumispalveluesimies puh. 045 635 1878 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN

Lisätietoja:

Vanhustenhuollon johtaja puh. 044 560 4280

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 Kaarirannan B-osan (Särki­ myskoskenkatu 3 B) vuokraasunnot on tarkoitettu itsenäi­ sesti toimeentuleville ja vähän apua tarvitseville ikäihmisille.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Tuulentupa (Attendo Oy) puh. 044 494 4181

Aurahovi Huittinen puh. 050 336 9548 www.aurahovi.fi Tuulensointu (Attendo Oy) puh. 044 780 0317

PALVELUOPAS

huittislaisille ikäihmisille Julkaisija: Huittisten kaupunki Päätoimittaja: Helena Kaitanen

luonasi? Käykö kotihoito ! iä el Aurahoviin Kysy palveluset

Iltatuuli (Attendo Oy) puh. 044 494 4959

2022

Tehostetussa palveluasumises­ sa on tarjolla ympärivuorokau­ tista hoivaa ja palveluja niitä tarvitseville.

• Uusia, esteettömiä vuokra-asuntoja • Yhteisiä tiloja, ystäviä • Tukea ja apua arkeen tarpeesi mukaan • Vuokra ja palvelumaksut kohtuullisia • Kuntoilu- ja saunatilat • Hyvää kotimaista ruokaa

Tuulensointu (Attendo Oy) puh. 044 780 0317

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Palvelutalo Aurahovi:

Lehden taitto: Lauttakylä-lehti Painopaikka: Sanoma Manu, Tampere

Muutokset palveluoppaan tiedoissa mahdollisia. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.huittinen.fi => Ikäihmisten palvelut

VARAA OMA HENKILÖKOHTAINEN ESITTELYAIKASI:

Riikka Huhtamäki, Aurahovi p. 040 715 3099 riikka.huhtamaki@aurahovi.fi

– Koti tuenwww.aurahovi.fi ja palveluiden äärellä Myllykuja 4, 32700 Huittinen

www.aurahovi.fi 3


Arviointiyksikkö Hammashoito Tavoitteena on mahdollistaa ko­ tona asumista ja selvittää, on­ ko nykyinen asumismuoto ajan­ kohtainen. Arviointi voidaan to­ teuttaa kotiarviointina sekä ar­ viointiyksikössä. Kotona arjen haasteiden näkeminen ja yh­ teistyö omaisten kanssa on tär­ keää kokonaiskuvan saamisek­ si. Arviointiin tullaan joko kotoa tai sairaalahoidosta. Jakson kesto on yksilöllinen. Arviointitiimi työskentelee yh­ dessä muiden ikäihmisten pal­

veluiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Arviointiyksikössä työskente­ lee lähi- ja sairaanhoitajat sekä fysio- ja toimintaterapeutit. Kun huoli herää omasta tai omaisen kotona selviytymisestä, keskus­ tele asiasta oman alueesi koti­ hoidon tai geronomin kanssa. Arviointiyksikkö puh. 044 772 8416 Geronomi puh. 044 394 6776

Lisätietoja: Avopalveluohjaaja (kotihoidon alueet Itä ja Kuninkainen) puh. 044 560 4246 Kotihoidon esimies (kotihoidon alueet Pohjoinen, Länsi ja Etelä) puh. 044 560 3219

Geronomi Geronomi osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten­ sa kanssa kotihoidon suunnit­ teluun ja tekee palvelujen koh­ dentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja. Geronomin työhön kuuluu muun muassa palvelutarpeen arviointikäynnit, toimintakyvyn mittaukset, hoitotahdon, tuki­ palveluhakemusten ja KELAn hakemusten laadinnassa avus­ taminen.

Terveyskeskuksessa on tarjolla hammashoitopalveluja kaikille huittislaisille. Ajanvaraus omalle hammas­ lääkärille puh. 044 772 8380.

Hyvinvointikysely / Hyvinvointia edistävä kotikäynti Kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäville lähetetään kysely jolla kartoitetaan kotona selviy­ tymistä ja palvelujen tarvetta. Kotikäyntejä tehdään myös ikäihmisten ja heidän omaisten­ sa pyynnöstä.

Lisätietoja:

Geronomi puh. 044 773 0250 puh. 044 560 4188

Hoitotarvikkeet * ja -välineet Huittisten perusturvakeskuk­ sen yksiköissä maksuttomien sairaanhoitovälineiden ja -tar­ vikkeiden antamisen edellytyk­ senä on asiakkaan hoitosuhde terveyskeskukseen tai lääkärin/ hoitajan tekemä tarvearvio. Maksuttomien hoitovälineiden antaminen perustuu yksilölli­ seen tarpeen arviointiin ja tar­ vikkeita annetaan yleensä kuu­ kauden tarve kerrallaan. Hoitotarvikejakelu (vaipat, diabetesvälineet, avannetar­

vikkeet, ym.) tilataan 1.1.2022 alkaen puhelimitse (puh. 044 772 8268) arkisin ma, ke ja pe klo 11–12 puhelinaikana. Hoitotarvikkeiden nouto tapah­ tuu pääsääntöisesti hoitotarvi­ kekaapista terveyskeskuksen poliklinikalta. Noudosta sovi­ taan hoitotarvikkeita tilatessa. Myös vampulalaisten hoitotar­ vikejakelu tapahtuu 1.1.2022 alkaen pääsääntöisesti keski­ tetysti etukäteissoiton ja hoito­ tarvikejakelukaapin kautta ter­ veyskeskukselta.

Ikäihmisten neuvontapalvelu Ikäihmisten neuvontapalvelu on ikäihmisille ja heidän omaisil­ leen tarkoitettua matalan kyn­ nyksen palvelua. Neuvontapal­ velun tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumis­ ta ja selviytymistä mahdollisim­ man pitkään. Neuvontapalvelu tarjoaa ohja­ usta ja apua arjessa selviytymi­ seen, muun muassa erilaisten palveluiden ja etuuksien/tukien hakemisessa sekä lomakkeiden

4

voidaan ehkäistä monia suun alueen sairauksia.

Lisätietoja

Ateriapalvelu Ateriapalvelu voidaan järjestää eri tavoin asiakkaan avun tar­ peesta ja asuinpaikasta riippu­ en. Ateria voidaan tuoda kotiin tai asiakas käy itse aterioimas­ sa palvelukeskuksessa. Aterioi­ ta kuljetetaan 6 päivänä viikos­ sa, tarvittaessa useampia an­ noksia kerrallaan.

Suun terveydenhuollon tehtävä on edistää ja ylläpitää alueen­ sa väestön terveyttä, ehkäistä suun alueen sairauksia ja huo­ lehtia korjaavasta hoidosta. Suun ja hampaiston terveys ja toimintakyky heijastuu ihmisen kokonaisterveyteen ja toiminta­ kykyyn. Toimivalla omahoidolla

täyttämisessä. Tietoa tervey­ den ja toimintakyvyn ylläpitämi­ sestä, apuvälineistä, liikunnasta yms., joilla kotona asumista tu­ etaan ja turvataan. NEUVONTA ON MAKSUTONTA, LUOTTAMUKSELLISTA JA YKSILÖLLISTÄ.

Lisätietoja:

Geronomi puh. 044 773 0250 puh. 044 560 4188

VINKKI! Kokeile rohkeasti uutta reseptiä tai ilmoittaudu kokkauskurssille.


Pät-Kii-Kö kuva? Meiltä parempi

SÄHKÖTYÖT KAIKKIIN TARPEISIIN

NETTI-yhteys ja TV-kuva

Ilmalämpöpumput Antennityöt ja -tarvikkeet Valaisimet Lämmittimet Lamput Kiukaat

Kodintekniikan huolto ja myynti Tietokoneet, valvontalaitteet, älylaitteet

040 545 8685

DIGITVja DIGITV jaKONE KONE t.kulmanen@gmail.com DIGITA SERVICE

Myymälä avoinna: MA-PE 8–16, LA 9–13 www.ejlehto.fi

leikkaa talteen

Loimijoentie 4, HUITTINEN Puh. 02 560 1640

PRO

ANTENNIASENTAJA

TURVAA KOTISI – Meiltä valvontakamerat!

AMMATTILAINEN VALTUUTETTU ANTENNIASENTAJA

ASENNUSPALVELU • TAKUUHUOLTO

HUITTISLAISTA PALVELUA SOITA MEILTÄ LISÄTIEDOT

toivetaksi ja paluumatka onnistuu kanssamme

TAKSI

TAKSI

JANI HEINONEN 0400 797 756

KELA-yhteistyökumppanimme TAKSI HELSINKI 0800 414 612 • KESKUSTAKSI 0800 924 42

leikkaa talteen

JOUNI HEINONEN 0400 235 620 MYÖS PYÖRÄTUOLI- JA PAARIKULJETUKSET

5


Kotihoito Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Periaatteena on toimintakykyä tukeva työote, jolloin asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Kotihoito tukee asiakasta niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua omaisiltaan tai läheisiltään. Palvelu perustuu toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen arviointiin. Geronomi tekee palvelutarpeen kartoituskäyntejä ja osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa hoidon ja palvelujen suunnitteluun ja tekee hoidon kohdentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja. Kotihoitokäynti sisältää tarpeen mukaan mm. asiakkaan voinnin seurantaa, lääkehoitoa, arkitoiminnoissa avustamista ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Kotona otetaan laboratoriokokeita ellei asiakas pääse terveyskeskukseen itse tai lähipiirin saattamana. Kotihoidon henkilöstöllä on sairaanhoitajan tai lähihoitajan koulutus. Säännöllisen kotihoi-

don asiakkaille nimetään Oma hoitaja. Kotihoidossa toimii lisäksi geronomi, fysioterapeutti, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti, jotka tukevat yksilöllistä asiakkaan kuntoutusta. Kotihoidosta perittävä maksu perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun aikaan ja asiakkaan tuloihin. Kaupunki on jaettu neljään eri kotihoitoalueeseen. Kotihoito toimii joka päivä klo 7–21.

Lisätietoja:

puhelinaika: ma-ke klo 9–11 Kotihoidon esimies Puh. 044 560 3219 Avopalveluohjaaja Puh. 044 560 4246

Kuntoutuksen keinoja ovat mm. voima- ja liikeharjoitteet, tasapainoharjoitteet, motoriset harjoitteet, venytykset ja rentoutus. Lisäksi apuvälinetarpeen arvioinnissa ja apuvälineiden käytössä saa tarpeen vaatiessa ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaan on oltava itse motivoitunut

6

Kotisairaalatoiminta mahdollistaa sairaalatasoisen hoidon niin kodissa kuin esimerkiksi palveluasumisen yksiköissä. Potilaaksi kotisairaalaan tullaan ilman lähetettä oman kunnan eri yksiköistä niin sosiaali- kuin terveyspalveluiden kautta, ympäröivistä erikoissairaanhoidon yksiköistä (Satasairaala, Tays, Tyks) tai kotisairaalan toteuttaman hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Kotisairaalan tukiosastona toimii Huittisten terveyskeskussairaala.

Länsi puh. 050 330 8583

Vuoden 2022 alusta kotisairaalan maksu on 12,20 € / kerta (laskutus max 3 käyntiä / vrk) ja maksut kerryttävät potilaan hoitomaksukattoa. Kotisairaalan hoito on maksutonta säännöllisen kotihoidon asiakkaille (kotihoito min 1 käynti / viikko), hoivapalvelun asukkaille sekä veteraaneille.

Terveyskeskussairaala on akuutti- ja kuntoutusosasto, jossa tarjoamme perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa äkillisesti sairastuneille potilaille. Osastolle tullaan potilaaksi terveyskeskuslääkärin lähetteellä, kotisairaalan ohjaamana tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidon yksiköistä.

Pohjoinen puh. 050 592 4430

Yhteystiedot:

Yhteystiedot:

Kotihoito: Yhteydenotot oman alueen kotihoitotiimiin arkisin klo 12–13. Itä puh. 050 561 1456

Etelä (Vampula) puh. 040 849 8040

Kotikuntoutus Kuntoutusta toteuttavat kuntohoitaja, fysioterapeutit ja toimintaterapeutti. Kuntoutus on aina asiakaslähtöistä ja sen luonne määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Sen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymistä.

Kotisairaala ja terveyskeskussairaala

kuntoutukseen. Kuntoutuksen ammattilaiset tekevät yhteistyötä keskenään, hoitohenkilöstön kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisten kanssa.

Lisätietoja: Kuntohoitaja, 050 394 6808 (Kotihoito Etelä) Fysioterapeutti, 050 394 6801 (Kotihoito Länsi) Fysioterapeutti, 044 560 4199 (Kotihoito Itä) Fysioterapeutti, 044 773 0217 (Kotihoito Pohjoinen)

Kotisairaala 24/7 puh. 044 772 8390

Hoitajat puh. 02 560 3211

Liikunta osaksi arkea! Huittisista löytyy paljon eri tapoja liikkua. Ulkoliikuntapaikkoja sekä lenkkipolkuja löytyy useampia omaehtoiseen liikkumiseen. Kaupungin liikuntapalveluilta löytyy paljon ohjattuja ryhmiä eri tasoisille ikäihmisille muun muassa vesiliikuntaryhmiä, tuolijumppia ja seniorijumppia. Kaikissa jumpissa kehitetään monipuolisesti peruskuntoa, lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Yli 65- vuotiaiden liikuntasuositusten mukaan liikuntaa tulisi harrastaa viikossa 2 tuntia 30 minuuttia reippaasti tai 1 tunti 15 minuuttia rasittavasti. Liikuntaan olisi hyvä sisällyttää lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta 2 kertaa viikossa.


Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelua myönnetään henkilöille, joiden toimintakyky on niin alentunut, että he eivät pysty itse hoitamaan asiointi- yms. matkojaan ja heidän itsenäinen asumisensa tästä syystä vaarantuu. Palvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee käyttämään julkista liikennettä esimerkiksi Huitsikkaa tai samassa taloudessa on autoilevia perheen­jäseniä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu yli 65-vuotiaille Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sellaisiin matkoihin, joihin ­KELA suorittaa korvausta sairasvakuutuslain mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelun palvelu- ohjaaja puh. 044 773 0113

Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin on oikeus vaikeavammaiseksi katsotulla henkilöllä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Hakemuksen liitteenä on esitettävä selvitys hakijan terveydentilasta.

Palveluliikenne Huitsikka

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestetään kuljetuspalve-

lua asiointipalveluna haja-asutusalueelta palvelujen keskelle. Sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua haettaessa hakijan tulee antaa selvitys tuloistaan.

Lisätietoja:

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka on suunniteltu erityisesti vanhempien ihmisten ja liikuntaesteisten henkilöiden tarpeiden mukaan. Auto on 20-paikkainen matalalattiainen pienoisbussi, jossa on myös paikka kahdelle pyörätuolille. Kuljettaja avustaa

tarvittaessa asiakkaita. Liikennöinti tapahtuu arkipäivisin muun muassa keskustan, Löysälän, Sahkon, Untonmäen ja Huhkolan asuntoalueilla. Reitin varrella on kauppoja, kirjasto, terveyskeskus, vanhainkoti, Kaariranta sekä monia muita palveluja. Kyytiin voi nousta reitin varrella haluamastaan kohdasta. Huitsikka poikkeaa reitiltään aikataulunsa sallimissa puitteissa lähikaduille noutamaan henkilöä, jolle liikkuminen on hankalaa. Jos sinulla on vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelukortti, voit käyttää kortilta kuljetuspalvelumatkan ja matkustaa maksutta.

Lisätietoja:

Huittisten tilausliikenne puh. 02 561 561 Huitsikka kuljettaja puh. 040 580 9630

Liikunta Huittisten kaupungin urheilualueet tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Kaupungista löytyy runsaasti erilaisia sisä- ja ulkokenttiä niin seurojen ja yhdistysten toimintaan kuin myös omaehtoiseen liikuntaan. Erityisryhmien soveltavaa liikuntaa järjestetään yhteistyössä kaupungin eri hallinnonalojen kanssa. Voimaa vanhuuteen Ohjattu tehoharjoittelu Kaarirannan kuntosalilla, ei palveluiden piirissä oleville ikäihmisille. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa, yhteensä 15 kertaa. Jaksoon kuuluu alku- ja lopputestaukset sekä laaditaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma sekä jatkosuunnitelma itsenäisen liikunnan harrastamiseen.

Lisätietoja:

Kuntohoitaja puh. 050 394 6808 Liikunnan ohjaaja puh. 044 560 4440 Kunnossa kaiken ikää / Liikkuva Huittinen Kaupunki on mukana KKI -ohjelmassa ja Liikkuva Huittinen -esitteestä löytyy hankkeessa toimivat liikuntaryhmät. Terveysliikunnan palvelujen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä terveyskeskuksen, paikallisten yritysten, kansalaisopiston, eläkeläisyhdistysten ja kyläyhdistysten kanssa.

Lisätietoja:

Nuoriso- ja liikuntapalvelut Palvelusihteeri puh. 044 560 4334

Laboratorio Huittisten terveyskeskuksen laboratorion toiminnasta vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos Satadiag. Huittisten terveyskeskuksen laboratorio palvelee ma-to klo 7.30–14.30, pe klo 7.30–11.30 Vampulan terveysaseman laboratorion näytteenotto palvelee parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 7.30–10.30. Tauolla 9.12.2021-30.4.2022. Näytteitä otetaan ilman ajanvarausta vain päivystyspotilailta. Kotoa tuodut näytteet otetaan vuoronumerolla. Ajanvarauksen internetsivut: www.satadiag.fi tai puh. 02 627 6410 arkisin klo 10–15. Tiedustelut laboratoriotutkimuksiin liittyvissä asioissa: Palvelunumero 044 707 9761 arkisin klo 7–14.

Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito on tarkoitettu tukemaan omaishoitoa ja kotihoitoa. Lyhytaikaispaikkoja on Palvelukeskus Annalassa sekä perhehoidossa.

Lisätietoja:

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325

7


Mielenterveys- ja päihdepalvelut Ihmisten psyykkiset voimavarat joutuvat koetukselle erilaisissa elämän muutosja kriisitilanteissa. Mm. läheisen menettäminen, oma tai läheisen sairastuminen, yksinäisyys, vaikeat ihmissuhteet ja ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn muutokset saattavat painaa mieltä tai olo voi olla ahdistunut ja masentunut.

www.tainanlahimmaispalvelu.fi Käy tutustumassa! Taina Markkula p. 044 023 5746

Siivouspalvelu TSK p. 0400 280 072 Taksi Samu Kulmala p. 0400 771 172

Erilaisiin mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa voi hakea ammatillista apua terveyskeskuksen psykologilta ja mielenterveysja päihdesairaanhoitajalta sekä psykososiaalisen kuntoutumisyksikkö Kipinän psykiatriselta sairaanhoitajalta ja mielenterveyshoitajalta. Keskustelut ovat maksuttomia ja yhteyttä voi ottaa suoraan työntekijöihin.

Psykologi puh. 044 772 8219 Psykiatrinen sairaanhoitaja puh. 044 772 8359 Päihde- ja mielenterveyshoitaja, sairaanhoitaja puh. 044 772 8304 Mielenterveyshoitaja puh. 044 772 8360

Muistihoitaja Muistiin voivat vaikuttaa monet eri tekijät ja monet näistä tekijöistä ovat hoidettavissa. Myös eteneviä muistisairauksia voidaan ehkäistä ja niiden etenemistä hidastaa, joten siksi on tärkeää tutkia kaikki muistihäiriöepäilyt mahdollisimman varhain.

kokonaisvaltaiseen hoitoon erikoistunut lääkäri eli geriatrian erikoislääkäri. Erikoislääkäri voi muistihoitajan kartoituksen perusteella tehdä lähetteet jatkotutkimuksiin; verikokeisiin, sydänfilmiin ja pään kuvantamistutkimukseen.

Muistihoitajan vastaanotolle voi varata ajan ilman erillistä lähetettä, soittamalla suoraan muistihoitajalle tai omahoitajan kautta.

Pään kuvantamisen tutkimukset tapahtuvat pääsääntöisesti Porissa Satasairaalassa, mutta muuten muistiselvittelyt ja tulosten kuulemiset onnistuvat Huittisten terveyskeskuksessa. Geriatrian erikoislääkärin (etä)vastaanotolle ajat varataan muistihoitajan kautta, mikäli hoidon arvioidaan tarvitsevan erikoislääkärin osaamista.

Muistihoitajan vastaanotolla kartoitetaan muistitoimintoja muistitestin ja haastattelun avulla sekä keskustellaan muistiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden hoidosta. Muistihoitajan työparina toimii ikäihmisten

Muistihoitajalta voit kysyä neu-

voa kaikkiin muistiin ja muistisairauksiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa myös puhelimitse. Muistihoitajan vastaanotto arkisin Huittisten terveyskeskuksessa klo 7.30–15.30, tarvittaessa myös kotikäynnit. Muistihoitajalta on lainattavissa muistin apuvälineitä, kuten muistuttimia, vuorokausikalentereita ja liesivahteja sekä omaishoitajan työtä helpottavia hälytysmattoja ja ovihälyttimiä.

Lisätietoja ja ajanvaraukset:

Muistihoitaja Niina Immonen puh. 044 772 8327

Omaishoito Ajanvaraus 020 741 6272 ma 10–16, ti–to 17–19 www.huittistenkotilaakari.fi

8

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja.

pitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona hänen omaisensa tai läheisensä kanssa tai tarpeellisten palvelujen avulla.

Lisätietoja:

Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avun tarpeen mukaan. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai huolen-

Tuen ulkopuolelle jäävät ne asiakkaat, joiden avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin.

Omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö puh. 044 773 0214

Omaishoitajalle tarjotaan terveydenhoitajan tekemä terveys- ja hyvinvointitarkastus kahden vuoden välein.

Omais- ja perhehoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 Terveydenhoitaja puh. 044 772 8252


HUITTISTEN APTEEKKI – Elämänmittaista huolenpitoa –

Palvelemme arkisin 9–19, la 9–16, su 12–16 Särmänkatu 1, Huittinen Puh. 02 566 665

Palveluseteli Kunta myöntää palveluseteliä vaihtoehtona kunnallisille palveluille. Palvelusetelillä edistetään asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelutuottajilta. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että hakija täyttää perusturvalautakunnan vahvistamat kriteerit. Tarvittaessa palveluntarve arvioidaan kotikäynnillä. Huittisissa palveluseteleitä myönnetään siivouspalveluihin, kotihoitopalveluihin, lääkkeiden annosjakeluun, omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen, palveluasumiseen

sekä tehostettuun palveluasumiseen.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Kotihoidon avopalveluohjaaja puh. 044 560 4246 (siivous- ja kotihoitopalvelut, lääkkeiden annosjakelu) Vanhustenhuollon johtaja puh. 044 560 4280 (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) Omaishoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246 (omaishoidon siivouspalvelu ja vapaapäivien järjestäminen)

BODIANNA

www.bodianna.fi

LIQUA-CARE®

Terapeuttiset nestevirtapohjalliset

Tehokas väsymyksen lievittäjä jaloille ja säärille.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa muun muassa mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon. Perhehoito ikäihmisen omassa kodissa täydentää muita kotiin annettavia tuki- ja palvelumuotoja ja näin edesauttaa ikäihmisen kotona pärjäämistä. Perhehoito soveltuu ikäihmiselle, joka tarvitsee valvontaa, ohjausta ja avustamista. Perhe-

kodin arjessa toteutuvat yhteiset ruokailut, monipuolinen ja riittävä ravinto, valvottu lääkehoito, säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu mahdollisuuksien mukaan ja turvaa tuova, jatkuva läsnäolo. Yöllä perhekodissa nukutaan – myös perhehoitajat – joten asukkaiden tulisi pärjätä yönsä pääsääntöisesti itsenäisesti ja rauhallisesti. Perhehoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman kunnan vanhustyön kautta ja pitkäaikaisista sijoituksista perhehoitoon päättää moni­ammatillinen SAStyöryhmä.

Lisätietoja:

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 Omais- ja perhehoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246 Omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö puh. 044 773 0214

JALKAHOITOLA

040 686 1450 Asuste Bodianna bodianna@bodianna.fi

Perhehoito Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhekodissa. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja pysyvät ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikäihmiselle perhehoito tarjoaa turvaa, välittämistä ja huolenpitoa.

Bodiannan

BODIANNA Risto Rytin katu 31, HUITTINEN Myymälä avoinna MA 10–17 TO 10–17

TUKISUKAT, POHJALLISET JA TERAPEUTTISET KENGÄT

ajanvarauksella 040 686 1450 ti, ke, pe, la

Kun suru koskettaa • Palvelemme kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa yksilöllisesti ja luotettavasti

Kukkasidonnan erikoisliike & hautauspalvelu

• Laadukasta hautauspalvelua kotimaisista arkuista ammattitaidolla tehtyihin kukkasidontatöihin Lauttakylänkatu 21, Huittinen Puh. 044 706 6100, www.desapi.fi

PALVELEVA JA ASIANTUNTEVA vaatekauppa myös ikäihmiselle Mahdollisuus kotisovitukseen Nikkasen tuotevalikoimalle on tärkeää laatu, helppohoitoisuus, hyvä istuvuus sekä ajaton tyyli.

est 1953

Risto Rytin katu 29, Huittinen Puh. 02 569 767

f asustenikkanen.weebly.com www.facebook.com/an.asuste.nikkanen/

9


Palvelupisteemme ovat avoinna: ma - pe klo 10.00-15.00 Kassapalvelut Säkylä ma - pe 10.00 - 12.00 Köyliö ma - pe 13.15 - 15.00 Vampula ma - pe 10.00 - 12.00 Ajanvarauksella asiantuntijamme palvelevat ma - pe 9.00 - 18.00 Lakipalvelumme laativat toimeksiannosta mm: edunvalvontavaltuutuksen, testamentin, tai muun tarvitsemasi asiakirjan.

Päivätoiminta Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Annalassa maanantaisin sekä Kaarirannassa tiistaista perjantaihin. Päivätoiminta on ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on omatoimisuuden lisääminen, sekä kotona ja arjessa selviytymisen tukeminen. Asiakaslähtöisellä kuntoutuksella pyritään ylläpitämään kokonaisvaltaisesti toimintakykyä, joten päivään sisältyy sekä liikunnallista, virikkeellistä että sosiaalista ohjelmaa.

käytännönläheisiä, jotka asiakas pystyy siirtämään omaan arkeensa. Tämän vuoksi asiakkaat osallistuvat päivätoiminnassa kaikkeen tekemiseen aktiivisesti. Pyrimme myös löytämään ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja sellaisiin kodin askareisiin, joista suoriutuminen on haasteellista.

Päivätoiminnan ohjelma on pyritty rakentamaan niin, että osa harjoitteista on konkreettisia ja

Lisätietoja:

Päivätoimintaan haetaan täyttämällä hakemus, joka löytyy Huittisten kaupungin internet-sivuilta. Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Röntgen Riittävän suuri, mukavan pieni.

Röntgen- ja ultraäänikuvauksia suoritetaan ainoastaan lääkärin lähetteellä. Kuvauksia suoritetaan myös muiden sairaaloiden lähetteellä. Potilaalla on mahdollisuus käydä röntgenissä myös muissa Satadiagin röntgeneissä. Ajanvaraus arkisin klo 8–14.30, puh. 044 707 9202 Avoinna ma-pe klo 8.30–14.30

Tilaa tuotteet helposti

Sairaanhoitajien VERKKOKAUPASTAMME ja lääkärien vastaanotto

Nouda ostokset valmiiksi keräiltynä tai valitse kotiinkuljetus!

TILAA JA NOUDA –palvelun keräysmaksu K-Plussa-kortilla 4,90€ (ilman korttia 6,90€) Tilaa täältä:

KOTIINKULJETUSMAKSU 9,90€ (sis. keräyksen) 0-8km sisällä kaupalta. Ylimenevistä kilometreistä veloitamme 1€/km.

uppa

k-ruoka.fi/ka

Huittisten pääterveysasema

Vampulan terveysasema

Kaikki asiat hoidetaan oman yhteyshenkilösairaanhoitajan kautta soittamalla hänen puhelimeensa. Mikäli omaa yhteyshenkilöä ei ole vielä saanut, terveyskeskuksen takaisinsoittonumero on puh. 044 772 8420.

Useimpien entisen Vampulan kunnan alueella asuvien yhteyshenkilösairaanhoitaja on Vampulan sairaanhoitaja puh. 044 772 8301.

Hämmentääkö postilaatikkoon kolahtavat laskut? Osaatko laskea kertyvät korot?

Soita rohkeasti!

MAKSUVAIKEUKSIEN KANSSA EI KANNATA OLLA YKSIN – ILMAISTA APUA ON SAATAVILLA! LAUTTURI

Särmänkatu 1, 32700 HUITTINEN, puh. 02 560 5260 Palvelemme ma-pe klo 7–23, la klo 8–23 ja su klo 9–23 timo.ojala@k-supermarket.fi

10

OIKEUSAPUTOIMISTO TARJOAA MAKSUTONTA TALOUS- JA VELKANEUVONTAA. Satakunnan oikeusaputoimisto: p. 029 566 0407, satakunta.velkaneuvonta@oikeus.fi Pirkanmaan oikeusaputoimisto: p. 029 566 0715, pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi


Sosiaalityöntekijä/ potilasasiamies Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella omaan tai läheisensä elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa terveyskeskuksen asiakkaita sosiaalietuuksien ja -palvelujen käytössä ja avustaa tarvittaessa hakemusten täyttämisessä. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä toimii veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilönä sekä terveyskeskuksen potilasasiamie-

henä. Potilasasiamies neuvoo, ohjaa ja tarvittaessa avustaa potilaan asemaan, oikeuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijän/potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Henkilökohtaisesta käynnistä on hyvä sopia etukäteen.

Lisätietoja:

Sosiaalityöntekijä/potilasasiamies puh. 044 772 8265

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet Sotainvalidit

Rintamaveteraanit

Valtiokonttori myöntää ja maksaa sotilasvammalain mukaiset korvaukset Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille, ja ennen vuotta 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneille. Korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla.

Palvelujen myöntäminen veteraaneille perustuu palvelutarpeen kartoitukseen ja tavoitteena on tukea veteraanien kotona selviytymistä.

Vähintään 10 prosentin sotainvalideille myönnetään maksuton kotihoito, tukipalvelut sekä palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito.

Palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani ja joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on alle 10 prosenttia.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja puh. 044 560 4246 Geronomi puh. 044 773 0250 puh. 044 560 4188

SPR HUITTINEN YSTÄVÄNPIRTTI EINOLA

Tule yksin tai yhdessä, kaikki ovat tervetulleita. Einolassa voit nauttia monenlaisesta ohjelmasta ja kahvitella yhdessä muiden kanssa mukavassa seurassa. Keskiviikkoisin tarjoamme myös keittolounaan. Einola on auki ti, ke ja to klo 10–14 sekä pe klo 10–13. Tervetuloa!

Ystäväpalvelu ja omaishoitokahvila p. 044 768 5636 OMAISHOITAJA TULE KAHVILLE Ystävänpirtti Einolaan Karpintie 8. Pistäydy vaihtamaan kuulumiset. Mukaan voit tulla vaikka et kuuluisi omaishoidon tuen piiriin. Omaishoitokahvila on auki joka kuukauden viimeinen torstai klo 14. Tervetuloa!

Kaipaatko itsellesi tai läheisellesi ystävää? Ota meihin yhteyttä, ystäväpalvelumme auttaa! Ystävänpirtti Einola p. 02 568 950

APUA ARKISIIN ASKAREISIIN!

MEILTÄ LÖYDÄT ESLAN KOTIMAISTEN ROLLAATTOREIDEN JA KÄVELYPYÖRIEN LISÄKSI MM.

• TUKIKAHVAT – useita eri kokoja • LIUKUESTEMATOT suihkutilaan sekä käytäviin • KOROTETUT WC-ISTUIMET • Yale Doorman ÄLYLUKOT, turvaa ja helppoutta Ma-pe 9–17.30, la 9–14

K-Rauta ja Maatalous Kauppiaskatu 1, Huittinen p. 02 560 6100 • www.k-rauta.fi Huittinen Oy

11


Anne Palosella on tunteja musiikkiopistossa kaksi kertaa viikossa. Sen lisäksi hän soittaa Huittisten puhallinorkesterissa ja LounaisSuomen Maanpuolustussoittokunnassa. Kotona hän harjoittelee aina kun ehtii.

12


”Fagotin soittamista ei voi koskaan oppia täydellisesti”

Teksti ja kuvat Satu Ojala

–Se vei koko käden, sanoo aikuisena Huittisten musiikkiopistossa laulun ja fagotinsoiton opinnot aloittanut Anne Palonen. Nyt hän ei halua luopua sen paremmin fagotistakaan kuin lauluopinnoistaan.

–Olin pari vuotta opiskellut, kun soittoni alkoi kuulostaa musiikilta. Palosen opettajana fagotinsoitossa on Turun filharmonisen orkesterin fagotisti Jarmo Korhonen.

”Fagotti on sinfoniaorkesterin klovni”

–Olin musiikkiopiston pääsykokeissa siellä kakaroitten keskellä. Mietin, mitä minä täällä teen ja lähdenkö pois. En onneksi lähtenyt, sillä siihen olisi jäänyt elinikäisen haaveeni toteuttaminen, sanoo vampulalainen opettaja Anne Palonen. Hän on haaveillut pikkutytöstä asti soittamisesta. Mutta alakoulussa ei ollut edes nokkahuiluja. –Olen laulanut kuoroissa ja minua pyydettiin mukaan Hello Dolly -musikaalin kuoroon. Siitä se sitten lähti. Musiikkiopistoon ei vain marssita edes aikuisiällä sisälle, vaan paikka avoimelle osastolle pitää lunastaa pääsykokeiden kautta. Niinpä menin pääsykokeisiin ja sain paikan. Avoimella osastolla ei ole pakko opetella teoriaa, mutta halusin opetella sitäkin. –Kun olin suorittanut ensimmäisen osatutkinnon laulusta, hain paikkaa opistosta. Suoritin 2/2 tutkinnon, jonka jälkeen sain ottaa sivuaineeksi jonkin soittimen. Silloinen apulaisrehtori Petri Vainiotalo kysyi, haluanko opiskella fagotinsoittoa. Totta kai halusin. Ihan mikä tahansa soitin olisi käynyt. Ennakkoluulottomuus on kaiken a ja o.

–En ollut siihen kuitenkaan tyytyväinen ja päätin ostaa oman soittimen. Fagotti valikoitui Palosen soittimeksi siksi, että musiikkiopistossa oli fagotinsoittajille paikkoja ja tunteja tarjolla. –Fagotti on iso soitin, joka edellyttää soittajaltaan mittaa ja pitkiä sormia. Fagotti on lisäksi vaikea, hankala, monimutkainen ja kallis soitin. Silti pidän tästä älyttömästi. Mietin joskus, että jos koti syttyisi palamaan, mitä pelastaisin ensimmäisenä. Fagotin. Anne Palonen sanoo, että fagottia ei opi koskaan soittamaan täydellisesti.

Ensimmäisen vuotensa Palonen soitti musiikkiopiston fagotilla.

Suuttimet on tehty bambusta ja suutin pitää kostuttaa ennen soittamisen aloittamista.

–Fagotilla voi soittaa melkein mitä tahansa. Orkesterissa sillä soitetaan ne hauskimmat pätkät. Fagotti ei kuitenkaan ole pelkästään se sinfoniaorkesterin taustasoitin. Aikuisiällä soittamaan oppiminen on Anne Palosen mukaan enemmän ihmisestä kuin iästä kiinni. –Tämä on hemmetin hauskaa. Vaikka juuri kun luulee jotain osaavansa, huomaa, että ei

se mennytkään niin. Fagotinsoitto on vienyt ”koko käden”. Tämä on rakkain harrastukseni. –Uskon, että opettelen soittoa eri tavalla kuin lapset. He puskevat läpi, aikuisiällä soittoa analysoi ja pohtii, miten voisi soittaa paremmin. Fagotinsoiton haasteena on vaikeus. –Se ei ole pelkkää puhaltamista suuttimen läpi, vaan sormitus, tasainen puhallus ja huuliote pitää olla kunnossa. Fagotinsoiton myötä Anne Paloselle avautui uusi, ihana maailma. –En voi sanoa, mikä tässä olisi palkitsevinta. Se nyt vaan on hienoa, kun saavuttaa soittamisen ilon ja se virtaus, kun soitto sujuu, antaa hyvän olon tunteen. Anne Palosen pääaine musiikkiopistossa on edelleen laulu. Hän kannustaa muitakin aikuisia innostumaan musiikin opiskelusta. –On hienoa, että ylitin aikanaan sen pääsykokeiden kynnyksen. Jos olisin silloin jänistänyt, en olisi koskaan päässyt soittamaan fagottia. –Musiikin opiskelu on tuonut minulle kivoja tuttavia ja uusia kokemuksia. Laulutunneilla olen oppinut äänenmuodostusta. Olen ollut mukana musiikkiopiston musikaaleissa ja uusia musikaaleja on suunnitteilla, kunhan korona hellittää. Anne Palonen rohkaisee laulutaitoisia miehiä liikkeelle. –Mieslaulajista on näissä tuotannoissa aina pulaa. Lähtekääpä opiskelemaan avoimelle puolelle. Sitä kautta voi aueta uusia mielenkiintoisia palasia elämään, sanoo Anne Palonen.

13


Anne Palonen kokoaa fagottiaan huolellisesti. Tukin päälle asetetaan basso- ja tenorisiipi, käsituki, kello, s-putki ja viimeksi suutin. Fagotti on puupuhallin, joka on tehty vaahterasta.

Hyvä harrastus aivoille Huittisten musiikkiopiston vs. apulaisrehtori Hanna-Mari Lehtonen kannustaa ikäihmisiä hakeutumaan musiikkiopistoon. Tilaa on niin soittajille kuin laulajillekin. –Soittamisen opettelu tekee hyvää aivoille. Sen avulla voi rasittaa aivoja sopivasti ja pitää vireyttä yllä. Soittamisella on hyviä terveysvaikutuksia. –Hakeminen on helppoa. Meillä on käynnissä on jatkuva haku. Kun hakulomake on täytetty, sen jälkeen katsotaan millaiset resurssit meillä on ja millaiset ovat opiskelijan tavoitteet. Paikkoja on eniten auki keväällä, kun osa opiskelijoista valmistuu. Aikuisopiskelijoiden kiinnostus musiikkia kohtaan on kasvanut valtakunnallisesti, ei pelkästään Huittisten musiikkiopistossa. –Voi kun mä olen aina halunnut soittaa, kuulee monen aikuisen sanovan. Aloittaminen ei ole liian myöhäistä aikuisiälläkään. Se on ihan höpöhöpöä, että aikuisena ei muka oppisi enää soittamaan. Aikuisten oppimisprosessi on hieman erilainen kuin lapsilla, sillä aikuiset analysoivat opintaivaltaan

enemmän. Aikuisten opetuksessa nostetaan hieman erilaisia asioita esille. Toiset asiat menevät aikuisille paremmin perille kuin lapsille. Tärkeää on vapauttaa aikuiset omista uskomuksistaan ja ennakkoluuloistaan. Huittisten musiikkiopistossa on suunniteltu aikuisten ja lasten musiikkileirin järjestämistä jo pari vuotta, mutta toteuttaminen on siirtynyt koronan jälkeiseen aikaan. –Olen ollut kymmenen vuotta erään suuren musiikkileirin johtajana, jossa nuorin lapsi oli nelivuotias ja vanhimmat aikuiset 80+-vuotiaita. Leirillä esimerkiksi mummu ja lapsenlapsi voivat opetella yhtä aikaa soittamaan. Leirillä soittamisen aloittaminen käy hyvin, kun soittotunteja kertyy useampia leiripäivien aikana. Jos soittotunteja on kerran viikossa, edellisellä kerralla opittu asia voi unohtua, jos soittamista ei ole päässyt välillä harjoittelemaan. –Opistolla on soittimia, joita vuokrataan edullisesti eli heti ei tarvitse lähteä vaikkapa tuubaa ostamaan, jos sen soittaminen kiinnostaa, sanoo HannaMari Lehtonen.

Toimi näin: SATAKUNNAN KELANUMERO

0800 924 42 Kelan kuljetuksissa tapahtui muutos 2022 alussa.

Tarjotaksemme asiakkaillemme parasta palvelua keskitimme välityspalvelun Keskustaksille

H u it t i s i s s a palvelee:

14

Allun Taksi Kutsan Taksi Sashan Taksi Taksi Janne Hirvonen Taksi Mika Vahela Taksi Samu Kulmala Taksi Tero Lammela Taksipalvelu Arto Viitanen

Tilaa taksi numerosta 0800 924 42, tilauspuhelu on maksuton Vain Kela-taksin numerosta tilatusta matkasta voit saada korvauksen. Tilaa taksi viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14 mennessä.. Ilmoita puhelun yhteydessä tietosi Nimesi ja henkilötunnuksesi. Tilaatko matkan terveydentilasi vai liikenneolosuhteiden puutteen vuoksi. Osoite, josta auto sinut noutaa. Matkan määränpää (esim. sairaala). Kellonaika, jolloin sinun tulee olla perillä hoitoyksikössä. Tuleeko mukaasi apuvälineitä tai saattaja. Puhelinnumero, josta sinut tavoittaa. Saat tiedon auton arvioidusta saapumisajasta Jos tilaamasi taksimatkaan tulee muutoksia, ilmoita niistä välittömästi tilausnumeroon. Näytä kuljettajalle Kela-korttisi tai henkilöllisyystodistus. Pyydä todistus matkakorvausta varten (SV 67) Jos tarvitset taksia terveydentilasi vuoksi, pyydä siitä todistus terveydenhuollosta. Säilytä kertamatkaa varten kirjoitettu todistus itselläsi 6 kuukauden ajan matkapäivästä. Kela voi pyytää sitä myöhemmin. Toimita pitkäaikainen taksin käyttöön oikeuttava todistus Kelaan. Jos terveydenhuollon henkilö tilaa paluumatkasi, et tarvitse todistusta. Vakiotaksiasiakkuus Tietyillä asiakasryhmillä on mahdollisuus saada vakiotaksiasiakkuus, lisää tietoa kela.fi/taksimatkat. Kelan myönnettyä vakiotaksiasiakkuuden, voi asiakas olla itse yhteydessä suoraan toivomaansa yrittäjään tai Keskustaksin kela-numeroon sopiakseen vakitaksiasiakkuudesta. Lisätietoja Kelan korvaamista taksimatkoista www.kela.fi/taksimatkat.


Terveydenhuollon maksukatto Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuoden 2022 maksukatto 692 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Vuoden 2022 alusta alkaen maksukattoon lasketaan mukaan myös hammashoito, tilapäinen kotisairaanhoito sekä tilapäinen kotisairaalahoito. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut maksutta mutta lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 euroa hoitopäivältä. Laskulla on tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut • fysioterapiamaksut • sarjahoidon maksut • sairaalan poliklinikkamaksut • päiväkirurgian maksut • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa (Terveyskeskussairaala, Kuninkaisten vanhainkoti) • yö- ja päivähoidon maksut • kuntoutushoidon maksut (myös kotikuntoutus, joka UUSI) • hammashoito; suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut lukuun ottamatta hammasteknisiä kustannuksia (hammaslaboratoriokustannukset) UUSI • tilapäisen kotisairaanhoidon maksut UUSI • tilapäisen kotisairaalahoidon maksut UUSI • toimintaterapia UUSI

• sairaankuljetuksesta • lääkärintodistuksista • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhyt­ aikaista laitospalvelua) • tulosidonnaisista palveluista • palvelusetelin omavastuista • kuljetuspalvelujen omavastuista • lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, perhehoidosta sekä arviointijaksosta. • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa.

Terveyskeskuksen fysioterapia Yksilöterapian lisäksi terveyskeskuksen liikunta- ja kuntosalissa järjestetään 3-6 hengen pienryhmiä. Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

Huittisten pääterveysasema, fysioterapia-osasto puh. 044 772 8263 Ajanvaraukset ma-pe klo 8–9

Turvapuhelin Tukipalveluna tarjotaan huonokuntoisille vanhuksille tai vammaisille turvapuhelin kotiin. Hälytysten vastaanottaminen on ympärivuorokautista toimintaa.

Lisätietoja:

Huittisten Ambulanssipalvelu puh. 040 588 3222

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja (kuten säännöllinen kotihoito, pitkäaikainen laitoshoito, perhehoito sekä tehostettu palveluasuminen) eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Kun maksukatto täyttyy Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Kun maksukatto on täyttynyt, siitä annetaan todistus, ns. vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortin saadakseen asiakkaan on esitettävä alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista muiden kuntien tai kuntayhtymien julkisen terveydenhuollon hoitoyksiköistä. Jos asiakas on kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692€, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä kunnalle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Lääkekustannuksien ja julkisen tai yksityisen terveydenhuollon matkojen kustannuksien maksukatoista huolehtii Kela. (www.kela.fi/sairastaminen)

Toiminta­terapeutti Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä samalla tukien ja mahdollistaen kotona selviytymistä. Toimintaterapian keskiössä on asiakkaan arki. Toimintaterapialla voidaan tukea asiakkaan ja omaishoitajan arjessa selviytymistä arvioimalla, harjoittelemalla ja ylläpitämällä taitoja ja valmiuksia sekä hidastamalla toimintakyvyn laskua. Tällaisia asioita voivat olla muun muassa yläraajan toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen, pien­apuvälineiden testa-

us sekä ohjaus tilaamiseen ja käyttöön, itsestä huolehtimisen taitojen, kuten pukeutumisen ja peseytymisen harjoittelu, ympäristön muokkaaminen tarkoituksen mukaiseksi (tavaroiden sijoittelut ym.) sekä ohjeistus omatoimiseen harjoitteluun kotona. Toimintaterapeutti ottaa huomioon asiakkaan toimintakyvyn ja tavoitteet, omaisen jaksamisen sekä ympäristön haasteet.

Lisätietoja:

Toimintaterapeutti puh. 044 772 8342

VINKKI! Kuuntele musiikkia tai vaikkapa äänikirjaa ja lähde kävelylle

15


HÄTÄNUMERO 112 Ambulanssi, palokunta, poliisi Hätänumeroon soittaessasi kerro, mitä on tapah­ tunut, tarkka osoite ja kun­ ta, ja vastaa esitettyihin kysymyksiin. Toimi annet­ tujen ohjeiden mukaan ja lopeta puhelu vasta saa­ tuasi siihen luvan. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.www.112.fi ENSIAPU JA LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Terveyskeskuksen ensiapu ja päivystys on tarkoitettu kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville potilaille. Huittisten pääterveysasema Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen puh. 044 772 8420 ma-pe klo 8–16 Vampulan terveysasema Sallilantie 31, 32610 Vampula puh. 044 772 8301 Ajanvarauksella Päivystys muina aikoina: Satasairaala Sairaalantie 3, 28500 Pori puh. 116 117 (arkisin klo 16–08 sekä viikonloppuisin) Tyks Loimaan sairaala Seppälänkatu 15–17, 32201 Loimaa puh. 02 313 8800 (klo 8–20) Hammaslääkäri: ilta, viikonloppu ja pyhäpäivystys Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus Satasairaalan yhteispäivystykseen aina etukäteen puhelimitse 116 117 Ma-pe klo 16–21, la-su klo 8–21

16

Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelu­ lain mukaiset palvelut ja tuki­ toimet.

apu, vaikeavammaisen päivä­ toiminta, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyk­ siä elää ja toimia muiden kans­ sa yhdenvertaisena yhteiskun­ nan jäsenenä.

Määrärahasidonnaisia palve­ luja ovat päivittäisissä toimin­ noissa tarvittavat välineet, so­ peutumisvalmennus, tuki yli­ määräisiin ravintokustannuk­ siin ja vaatekustannuksiin sekä vaikeavammaisen avustaja­ palvelut.

Kunnan erityisen järjestämis­ velvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikea­ vammaisille. Näitä palveluja ovat kuljetuspalvelut, palvelu­ asuminen, henkilökohtainen

Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta vanhus­ tenhuollossa on tärkeä ja van­ husten kannalta merkittävä lisä hyvinvointipalvelujen ko­ konaisuudessa. Vapaaehtoistoiminta on avun antamista sitä tarvitseville, tavallisen ihmisen taidoilla tapahtuvaa vuorovaikutteis­ ta, luottamuksellista ja palka­ tonta toimintaa.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Vammaispalvelun palvelu- ohjaaja puh. 044 773 0113

Vapaaehtoistoiminnan koor­ dinaattori puh. 044 773 0214

Vanhusneuvosto Huittisten vanhusneuvosto on yhteistyö- ja neuvotteluelin, johon kuuluu Huittisten alueella toimi­ vien eläkeläisjärjestöjen paikal­ lisyhdistysten sekä evankelislu­ terilaisen seurakunnan edustajat sekä kaupungin viranhaltijoista perusturvajohtaja, vanhusten­ huollon johtaja sekä perusturva­ valiokunnan edustaja. Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vanhusneuvos­ to nimeää keskuudestaan pu­ heenjohtajan ja varapuheenjoh­ tajan. Sihteeri valitaan perustur­ vakeskuksesta. Sihteeri vastaa vanhusneuvoston koollekutsu­ misesta. Vanhusneuvosto ko­ koontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Vanhusneuvoston tavoitteena on lisätä ikäihmisten vaikutus­

HUITTISTEN TAKSI

0200 26466 Puhelun hinta 0,50€ + pvm

• HENKILÖAUTOT • TILA-AUTOT 1+8 • PYÖRÄTUOLI- JA PAARIKULJETUKSET • PIENTAVARAKULJETUKSET

mahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä edistää myönteisen van­ huskäsityksen ja - ilmapiiriin kehittymistä paikkakunnalla ja vahvistaa ikäihmisille tarjottavi­ en palvelujen arvoperustaa. Vanhusneuvosto seuraa eri hal­ linnonaloilla tapahtuvaa toimin­ taa ikäihmisten näkökulmasta. Vanhusneuvoston jäsenten tar­ koituksena on keskustella ja tie­ dottaa. Vanhusneuvosto tekee ehdotuksia ja arvioi vanhuspal­ velujärjestelmän muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. Van­ husneuvosto kokoontuu neu­ votteluihin ja kokouksiin, jär­ jestää tarvittaessa tilaisuuksia, osallistuu vanhustenviikon oh­ jelman suunnitteluun ja laatii tiedotteita toiminnastaan. Vanhusneuvoston

tehtävä­

nä on seurata vanhusväestön asumiseen, palveluihin, turval­ lisuuteen, liikenteeseen, ympä­ ristöön, oppimis- ja harrastus­ mahdollisuuksiin liittyviä ai­ healueita ja tehdä kehittämisja parannusehdotuksia huomi­ oiden kunnan palvelutarjonnan kokonaisuus ja resurssit. Van­ husneuvosto tekee tarvittaes­ sa aloitteita ja antaa lausuntoja. Vanhusneuvosto tiedottaa tar­ peen mukaan toiminnastaan muille keskeisille yhteistyöta­ hoille. Lisäksi toimitetaan tie­ dotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan. Tiedottamisessa käytetään paikallislehtiä ja kaupungin in­ ternet-sivuja. Vanhusneuvos­ ton pöytäkirjat löytyvät Huittis­ ten kaupungin sivuilta kohdas­ ta Esityslistat ja pöytäkirjat.


PESUNOPSAN Vastaanottopiste Huittisten Matkahuollossa

Trakinkatu 6, SASTAMALA, puh. 035 112 766, ma-pe 9–17, muina aikoina sop. muk. www.facebook.com/pesunopsa

Pestävät noudetaan ja puhtaat palautetaan aina perjantaisin. Palvelu Matkahuollon aukioloaikoina. Noudamme pyykit myös kotoasi! Soita ja kysy lisää.

Katso lisätietoja ja hinnasto www.pesunopsa.fi tai soita 0400 456 740 www.facebook.com/pesunopsa

APUA ARJEN ASKAREISIIN SIIVOUSPALVELUT KOTIPALVELUT Muista kotitalousSIIVOUSKAUPPA vähennys!

Meiltä myös arvonlisäverottomat palvelut!

Itsenäisyydentie 15, Sastamala • 03 511 2316 Ma-to 9–16, pe 9–17 la 10–14 www.siivoushuolto.net • asiakaspalvelu@siivoushuolto.net

Laadukas, paremman kuulemisen arki Tarvitsetko apua kuulokojeen hankintaan ja käyttöön? Meillä pääset nopeasti hoitoon, ilman pitkiä jonotuksia. Valikoimassamme on eri laitevalmistajien uusimmat kuulokojeet ja kuulon apuvälineet eri hintaluokissa. Tavoitteenamme on saada sinulle laadukkaampi, parempi kuulemisen arki.

• pitosukat, liukuesteet ja lonkkasuojat kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn • artroosikäsineet ja -sukat lievittämään oireilua käsissä/jaloissa Koskuankatu 6, HUITTINEN • Avoinna arkisin klo 9–17 KOKO TUOTEVALIKOIMA: auts.fi/autshop

Korvaamaton apu liikkumiseen Kauttamme uudet sekä käytetyt

SENIORIAJONEUVOT Tarjoamamme palvelut: - kuulontarkastukset ja tutkimukset - kuulokojesovitukset - uni- uima- ja melutulpat - kuulon apuvälineet - paristot ja tarvikkeet

Soita ja varaa aika Itsenäisyydenkatu 33 28100 PORI 02 641 3890

Turvaa arkesi

Meiltä myös kaikkiin merkkeihin

AKUT ja RENKAAT VARAOSAT ja HUOLTO Toimimme ympäri Suomea. Ota yhteyttä, meiltä saatte aina asiantuntevaa ja osaavaa palvelua!

040 682 8001

Sahankatu 2 26100 RAUMA 02 822 6789

www.bsmotors.fi 17


Hyvinvointia ja virkistystä Huittisten kirjastoista – Tervetuloa tutustumaan kirjaston palveluihin! Kirjasto kuuluu kaikille. Vaikka et olisi hetkeen lukenut, tai et tiedä mitä lukisit, voit tulla kirjastoon. Henkilökunta auttaa palvelun käytössä sekä sinua löytämään mieluista luettavaa ja tarvitsemaasi tietoa! Ota rohkeasti yhteyttä. Kirjasto tarjoaa muun muassa seuraavia aineistoja: • isotekstisiä kirjoja • selkokirjoja • äänikirjoja • e-kirjoja sekä e-äänikirjoja • musiikkia • aikakaus- ja sanomalehtiä Celia –saavutettavuuskirjasto Celian palvelut on tarkoitettu heille, joille painetun tekstin lukeminen on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa.Celian palvelut sopivat

myös palveluihin oikeutettujen henkilöiden kanssa toimiville yhteisöille, kuten päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelutaloille. Saat tunnukset Celian verkkopalveluun omasta kirjastostasi. Lisätietoa kirjaston henkilökunnalta tai www.celia.fi Digitukea kirjastosta Kirjaston henkilökunta tarjoaa asiakkaille digitukea omien laitteiden tai erilaisten verkkopalveluiden käyttöön. Huom! Kirjaston henkilökunta ei asioi asiakkaan puolesta verkkopalveluissa. Varaa aika henkilökohtaiseen tukeen p. 02 560 4321. Kirjasto tulee kotiin – Huittisten kirjaston kotipalvelu Etkö sinä tai läheisesi pääse kir-

Parturi-kampaamo

Puh. 02 565 064

aamutakki

oloasusetti

69

6995

Harmaa tai sininen raita

3 paria

18€

Kotimaiset

merinovillasukat 18

Rinnetie 1, Vampula

Puh. 040 752 7077

95

I SAT U LINNA

Risto Rytin k. 30 HUITTINEN huittistensatulinna.fi

Vaalean harmaa tai punainen

Myös miehille!

Risto Rytin katu 25

Sisko

jastoon paikan päälle? Kirjasto tarjoaa palvelua ikäihmisille kotiin asti. Kirjaston henkilökunta kokoaa toiveiden mukaista luettavaa ja kirjakassi toimitetaan asiakkaalle. Palvelu on tarkoitettu erityisesti kotona asuville ikäihmisille tai muille, joille kirjastossa asiointi on iän, sairauden tai vamman vuoksi hankalaa. Palvelua toteutetaan yhteistyössä kaupungin vanhuspalveluiden kanssa. Palvelun käyttäjäksi pääset ottamalla yhteyttä kirjastoon p. 044 560 4723. Mitä kirjastossa voisi olla minulle? Kirjaston palveluiden esittelyä sekä ajankohtaisia lukuvinkkejä yhdistyksen kokoukseen,

kerhoon tai muuhun kokoontumiseen? Ota yhteyttä, kirjaston henkilökunta tulee kertomaan, mitä kirjasto tarjoaa p. 044 560 4323. Huittisten kirjasto- ja kulttuuripalvelut HUITTISTEN PÄÄKIRJASTO Lauttakylänkatu 26 32700 Huittinen p. 02 560 4321 kirjasto@huittinen.fi VAMPULAN KIRJASTO Sallilantie 43 32610 Vampula p. 044 560 4179 vampula.kirjasto@huittinen.fi Kirjastojen omatoimiajat sekä asiakaspalvelun aukioloajat osoitteesta www.huittinen.fi/ palvelut/kirjastopalvelut

- Siivouspalvelut - Pyykkihuolto - Kodinhoito - Asiointi - Mattojen pesu - Palvelusetelituottaja

SIIVOUSPALVELU ANITTA ROUTAKANGAS 044 757 8181 anitta.routakangas@gmail.com


Pyhärannan Santtion kesäteatterissa 30.6. - 14.7.2022 teatterifake.. teatterifake@gmail.com 0503390027

Erikoishammasteknikko ERKKI ASIKAINEN – Sastamala – Hammasproteesit itse tehtynä ammattitaidolla

Puh. 03 514 3123 AVOINNA ma-to 9.30–17 pe 9.30–15 myös sopimuksen mukaan!

Lauttakylän Putkityö Brunnila Oy Riihivainionkatu 4, Huittinen p. 02 561 376 Liike avoinna ma-pe 7–16 www.lvibrunnila.fi

Valikoimissa mm. -tenatuotteita -apuvälineitä -vuoteensuojia -tukisukkia -liukulakanoita -polkulaitteet -kenkiä Tuotteita voidaan myös postittaa. Hyvinvointimyymälä SaRa Otavankatu 11 Löydät 28100 Pori meidät myös p. 044 230 6260 www.hyvinvointisara.fi facebookista! myynti@hyvinvointisara.fi

Laajalestinen CE-merkitty ortopedinen valmisjalkine ja ensihoitokenkä, jolla on apuvälineluokitus.

ALADIN Koot 36-48

Lauttakylänkatu 17 HUITTINEN, 040 550 5412 Ma–to 9–17, pe 9–18, la 10–13

Anna iän innostaa!

Risto Rytin katu 31, HUITTINEN p. 02 569 109 p. 044 056 9109 www.fthuittinen.fi

Sataopistoon harrastamaan! Sataopisto on kansalaisopisto, joka tarjoaa kursseja kaikenikäisille. Voit opiskella esimerkiksi liikuntaa, kieliä, digitaitoja, musiikkia, kuvataiteita, kädentaitoja ym. Kurssien pituudet vaihtelevat yhden illan kursseista koko lukuvuoden mittaisiin kursseihin ja kaikkeen siltä väliltä. Suurin osa kursseista pidetään lähiopetuksena, mutta ohjelmasta löytyy myös erilaisia verkkokursseja. Opisto järjestää myös kaikille avoimia maksuttomia luentoja eri aiheista eri yhteistyökumppanien kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen kursseille www.opistopalvelut.fi/sataopisto

Helppoa ja turvallista liikkumista omassa pihassa

MEILTÄ RATKAISUT KAUNIISEEN JA HELPPOON PIHAAN

a t s a m o i Naut ! a t s a h i p

www.pihasuomela.fi

Juha 050 353 2295

Mari 050 304 2015


HYPPÄÄ PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN! PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN!

HYPPÄÄ PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN!

HYPPÄÄ

PIENET POIKKEAMAT REITTIIN: Soita Huitsikkaan puh. 040 580 9630 Arkisin klo 8.30-16.30

PIENET POIKKEAMAT REITTIIN: Soita Huitsikkaan puh. 040 580 9630 Arkisin klo 8.30-16.30

6 7

6 7 1

Lautturi

2

Terveyskeskus

Junttilanmäki

3 4

5

9 8

KLO

KIERROS 1

1. Lautturi Lauttakylänkatu 8.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 8.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 8.54 palvelukeskus

8.45

8.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 9.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 9.05 1-3 9.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 9.17 Lauttakylänkatu 9.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 9.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 9.27 Lauttakylänkatu 9.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 9.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 9.40 Tiistai ja Torstai

KLO

KLO

Loimijoentie 2

KIERROS 2

1. Lautturi Lauttakylänkatu 10.47 2. Terveyskeskus Junttilanmäki 3. Löysälä 10.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 10.54 palvelukeskus

10.45

10.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 11.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 11.05 1-3 11.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 11.17 Lauttakylänkatu 11.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 11.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 11.27 Lauttakylänkatu 11.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 11.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 11.40 Tiistai ja Torstai

KIERROS 1

1. Lautturi Lauttakylänkatu 8.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 8.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 8.54 palvelukeskus

8.45

8.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 9.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 9.05 1-3 9.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 9.17 Lauttakylänkatu 9.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 9.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 9.27 Lauttakylänkatu 9.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 9.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 9.40 Tiistai ja Torstai

20

KLO

KIERROS 3

1. Lautturi Lauttakylänkatu 12.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 12.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 12.54 palvelukeskus

12.45

12.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 13.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 13.05 1-3 13.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 13.17 Lauttakylänkatu 13.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 13.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 13.27 Lauttakylänkatu 13.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 13.35 Lauttakylänkatu

8

KLO

KLO

KIERROS 4

KIERROS 5

2

Terveyskeskus

3 4

5

14.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 15.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 15.05 1-3 2 Loimijoentie 15.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 15.17 Lauttakylänkatu 15.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 15.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 15.27 Lauttakylänkatu 15.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 15.35 Lauttakylänkatu

9

KIERROS 2

1. Lautturi Lauttakylänkatu 10.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä HINNASTO: 10.50 Kertalippu aikuinen 2€ Käsityöläisenkatu Kertalippu eläkeläinen 1€ Kertalippu lapsi alle 16 v. 1€ 4. Kuninkainen 10.54 palvelukeskus

10.45

KLO

1

Lautturi1. Lautturi 1. Lautturi 15.45 Lauttakylänkatu Lauttakylänkatu 14.47 2. Terveyskeskus 15.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 3. Löysälä 14.50 15.50 Käsityöläisenkatu Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 4. Kuninkainen 14.54 15.54 palvelukeskus palvelukeskus

14.45

KLO

15.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 16.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 16.05 1-3 16.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 16.17 Lauttakylänkatu 16.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 16.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 16.27 Lauttakylänkatu 16.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 16.35 Lauttakylänkatu

KIERROS 3

1. Lautturi Lauttakylänkatu 12.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä VUOSILIPPU: 12.50 Sisältää 44 matkaa Käsityöläisenkatu Aikuiset 65€ Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€ 4. Kuninkainen 12.54 palvelukeskus

10.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 11.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 11.05 1-3 11.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 11.17 Lauttakylänkatu 11.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 11.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 11.27 Lauttakylänkatu 11.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 11.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 11.40 Tiistai ja Torstai

12.45

12.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 13.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 13.05 1-3 13.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 13.17 Lauttakylänkatu 13.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 13.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 13.27 Lauttakylänkatu 13.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 13.35 Lauttakylänkatu

KLO

KIERROS 4

1. Lautturi Lauttakylänkatu 14.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 14.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 14.54 palvelukeskus

KLO

KIERROS 5

1. Lautturi Lauttakylänkatu 15.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 15.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 15.54 palvelukeskus

14.45

15.45

14.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 15.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 15.05 1-3 15.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 15.17 Lauttakylänkatu 15.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 15.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 15.27 Lauttakylänkatu 15.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 15.35 Lauttakylänkatu

15.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 16.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 16.05 1-3 16.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 16.17 Lauttakylänkatu 16.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 16.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 16.27 Lauttakylänkatu 16.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 16.35 Lauttakylänkatu

HINNASTO: Kertalippu aikuinen 2€ | KertalippuVUOSILIPPU: eläkeläinen 1€ | Kertalippu lapsi alle 16 v. 1€ HINNASTO: VUOSILIPPU: Sisältää | Aikuiset 65€ |Sisältää Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€ Kertalippu aikuinen44 matkaa2€ 44 matkaa

Kertalippu eläkeläinen Kertalippu lapsi alle 16 v.

1€ 1€

Aikuiset 65€ Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€