__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PALVELUOPAS huittislaisille ikäihmisille

2021

12-14 Meidän uusi koti

20

Huitsikka kuljettaa


Lukijalle Huittislaisille ikäihmisille suunnattu palvelu­ opas on laadittu helpottamaan alueemme palveluiden löytämistä. Oppaasta löytyy aakkosjärjestyksessä pe­ rustietoja erilaisista tuki- ja palvelumuodois­ ta, joita ikäihminen tarvitsee. Toivomme, että löydätte oppaasta helpos­ ti ja vaivattomasti tarvitsemanne tiedon, ja että otatte rohkeasti yhteyttä. Opas löytyy myös kaupungin internet-sivuilta osoitteesta www.huittinen.fi - Palvelut - Sosiaali- ja terveyspalvelut - Ikäihmisten palvelut.

Sisällysluettelo Pääkirjoitus ................................................. 2 Apuvälinepalvelut ....................................... 3 Asumispalvelut ........................................... 3 Ateriapalvelu ............................................... 4 Fysioterapia ryhmäpalvelut (terveyskeskus) .... 4 Geronomi ..................................................... 4 Hammashoito ............................................. 4 Hoitotarvikkeet ja -välineet ........................ 5 Ikäihmisten neuvontapalvelu ..................... 5 Kotihoito ..................................................... 6 Kotisairaalatoiminta .................................. 6 Kotikuntoutus ............................................ 7 Kuljetuspalvelut ......................................... 7 Laboratorio ................................................ 8 Liikunta ...................................................... 8 Lyhytaikaishoito ......................................... 8 Mielenterveys- ja päihdepalvelut .............. 8 Muistihoitaja ............................................. 9 Omaishoito ................................................ 9 Palveluseteli .............................................. 9 Perhehoito ................................................. 9 Päivätoiminta ............................................ 10 Röntgen ..................................................... 10 Sairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotto ................................................10 Sosiaalityöntekijä /potilasasiamies .........11 Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet .......................................................11 Toimintaterapeutti ..................................... 11 Turvapuhelin ..............................................11 Ketään ei jätetä heitteille, aina löytyy katto pään päälle ...............12–14 Tärkeät puhelinnumerot ............................16 Vammaispalvelut .......................................16 Vanhusneuvosto ........................................16 Vapaaehtoistoiminta .................................16 Kirjastotoimen palvelut .............................17 Piilosanatehtävä ........................................18 Paikallisbussi Huitsikka ............................20

HUITTISTEN KAUPUNKI

www.huittinen.fi Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen puh. 02 560 4111 Facebook: Huittisten kaupunki ja Vanhuspalvelut Huittinen

2

Koti on siellä, missä sydän on Käsissäsi on nyt kolmas Huittisten ikäihmisten palveluopas, jonka olem­ me julkaisseet yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Tänä vuonna leh­ temme teemana on asuminen. Kysyin omilta 80-vuotiailta vanhemmiltani, että mitä he arvostavat asumisessa. He vastasivat, että hyviä lähipalvelui­ ta, esteettömyyttä ja sosiaalisesti ak­ tiivista elämää. Koti on tehty sellai­ seksi, että siellä mahtuu liikkumaan apuvälineillä. Jaksamisensa mukaan pääsevät keskustan palveluiden äärel­ le ja tapaamaan muita ihmisiä. Kaikki tarvittava löytyy läheltä tai sitten ai­ nakin saa apua. He pitävät siitä, että arki on enemmän kuin selviytymistä. He toivovat välittämistä, turvallisuut­ ta ja merkityksellistä elämää. Huittinen on sujuvan arjen seutukau­ punki, jossa uskalletaan olla rohkeita, tehdään yhteistyötä ja toimitaan inhi­ millisesti. Rohkeus, yhteistyö ja inhi­ millisyys ovat kaupunkimme arvot, jo­ ka näkyvät arjen tekemisessä. Huitti­ sissa on paljon yhdistyksiä, joiden an­ siosta täällä voi elää aktiivista ja so­ siaalista elämää. Yhdistykset myös täydentävät omilla palveluillaan kau­ pungin tarjoamia ja yritysten tuotta­ mia palveluita. Täällä tunnetaan naa­ purit ja pidetään toisista huolta. Lehden sisäsivuilta saat lukea kau­ pungin erinomaisista ikäihmisten pal­ veluista ja siitä, miten Huittisiin on ra­

PALVELUOPAS

huittislaisille ikäihmisille

2021

Seuraavat Huittisten ut Seniorimess ! 2 2 vuonna 20

Julkaisija: Huittisten kaupunki Päätoimittaja: Helena Kaitanen Lehden taitto: Lauttakylä-lehti Painopaikka: Sanoma Manu, Tampere

kentunut erilaisia asumisen mahdolli­ suuksia, erilaisia koteja. Meiltä löytyy tarjontaa jokaiselle ihan tavallisesta asumisesta, välimuotoiseen asumi­ seen ja aina tehostettuun palveluasu­ miseen. Sanotaan, että koti on siellä, missä sydän on. Monet isoissa kaupungeissa asuvat haaveilevat maalla asumisesta. Var­ sinkin nyt korona-aikana trendi on vain vahvistunut. Se mikä saa heidät lopulta muuttamaan maalle on yksi­ löllistä. Mutta asumisen kalleus kau­ pungissa ja muuttuva elämän tilan­ ne, kuten eläkkeelle jääminen saatta­ vat houkutella kaupunkilaisen maal­ le luonnon ja yhteisöllisyyden pariin. Lapsiperheiden lisäksi Huittisiin kan­ nattaa houkutella eläkeikää lähesty­ viä, sillä he ovat hyvinkin potentiaali­ sia muuttajia ja hyviä asiakkaita pai­ kallisille yrittäjille. Heidänkin sydä­ mensä voisi hyvin löytyä Huittisista. Toivotan teille hyviä lukuhetkiä ja aurinkoisia kevätpäiviä! Riikka Peippo Elinvoimajohtaja Huittisten kaupunki


Apuvälinepalvelut Pääterveysasemalta asiakkaat voivat lainata tarpeen mukaan maksutta sekä lyhyt- että pitkäaikaislainaan apuvälineitä selviytyäkseen liikkumisesta ja arjen toiminnoista.

Lisätietoja:

PALVELUTALO AURAHOVISSA ON VIELÄ ASUNTOJA VAPAANA!

Apuvälinevastaava puh. 044 772 8296

Asumispalvelut Asumispalveluja voi hakea henkilö, joka ei selviydy kotihoidon ja omaisten avulla omassa kodissaan tai asunto ei ole korjattavissa hoidon vaativalle tasolle. VUOKRA-ASUMINEN Kuninkaisten palvelukeskuksen (Selvinkatu 1) alueella on tar­ jolla ikäihmisille vuokraasumista ja palveluja. Palvelut perustuvat palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan jokaisen tarpeiden mukaisesti. Palveluista laskutetaan erikseen käytön ja tulojen mukaan. Asukkailla on mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja klo 7–21 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Sairaanhoitaja puh. 050 330 8582 Kaarirannan B-osan (Särkimyskoskenkatu 3 B) vuokraasunnot on tarkoitettu itsenäisesti toimeentuleville ja vähän apua tarvitseville ikäihmisille.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Tehostetussa palveluasumisessa on tarjolla ympärivuorokautista hoivaa ja palveluja niitä tarvitseville.

Lisätietoja:

Kaarirannan palveluasunnot (Särkimyskoskenkatu 3 A) Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Kaarirannan ryhmäkodit (Särkimyskoskenkatu 3 C) Asumispalveluesimies puh. 044 560 4269 Palvelukeskus Annala (Sallilantie 33, Vampula) Asumispalveluesimies puh. 045 635 1878 LAITOSHOITO Vanhainkotihoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tehostettujenkaan palvelujen turvin selviä kotona tai palvelutalossa.

Lisätietoja:

Kuninkaisten vanhainkoti (Selvinkatu 4 A) puh. 044 772 8338 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN

Palvelutalo Aurahovi:

• Uusia, esteettömiä vuokra-asuntoja • Yhteisiä tiloja, ystäviä • Tukea ja apua arkeen tarpeesi mukaan • Vuokra ja palvelumaksut kohtuullisia • Kuntoilu- ja saunatilat • Hyvää kotimaista ruokaa luonasi? Käykö kotihoito ! eliä Aurahoviin Kysy palveluset

Lisätietoja:

Vanhustenhuollon johtaja puh. 044 560 4280 Tuulensointu (Attendo Oy) puh. 044 780 0317 Iltatuuli (Attendo Oy) puh. 044 494 4959 Tuulentupa (Attendo Oy) puh. 044 494 4181 PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN

VARAA OMA HENKILÖKOHTAINEN ESITTELYAIKASI:

Riikka Huhtamäki, Aurahovi p. 040 715 3099 riikka.huhtamaki@aurahovi.fi

Aurahovi Huittinen puh. 050 336 9548 www.aurahovi.fi Tuulensointu (Attendo Oy) puh. 044 780 0317

– Koti tuenwww.aurahovi.fi ja palveluiden äärellä Myllykuja 4, 32700 Huittinen

www.aurahovi.fi 3


Ateriapalvelu Ateriapalvelu voidaan järjestää eri tavoin asiakkaan avun tarpeesta ja asuinpaikasta riippuen. Ateria voidaan tuoda kotiin tai asiakas käy itse aterioimassa palvelukeskuksessa. Aterioita kuljetetaan 6 päivänä viikossa, tarvittaessa useampia annoksia kerrallaan.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja (kotihoidon alueet Itä ja Kuninkainen) puh. 044 560 4246 Kotihoidon esimies (kotihoidon alueet Pohjoinen, Länsi ja Etelä) puh. 044 560 3219

Geronomi Geronomi osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa kotihoidon suunnitteluun ja tekee palvelujen kohdentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja. Geronomin työhön kuuluu muun muassa palvelutarpeen arviointikäynnit, toimintakyvyn mittaukset, hoitotahdon, tukipalveluhakemusten ja KELAn hakemusten laadinnassa avustaminen.

Hyvinvointikysely / Hyvinvointia edistävä kotikäynti Kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäville lähetetään kysely jolla kartoitetaan kotona selviytymistä ja palvelujen tarvetta. Kotikäyntejä tehdään myös ikäihmisten ja heidän omaistensa pyynnöstä.

Lisätietoja:

Geronomi puh. 044 773 0250, puh. 044 560 4188

Fysioterapia ryhmäpalvelut

Hammashoito

(TERVEYSKESKUS) Ryhmät toimivat syyskuusta huhtikuun loppuun ja niistä ilmoitetaan Lauttakylä-lehdessä. Tarjolla on senioriryhmiä, ukkojumpparyhmä, neurologinen ryhmä, niska-selkäryhmä, nivelryhmä, olkapääryhmä ja kuntosaliryhmä.

Suun terveydenhuollon tehtävä on edistää ja ylläpitää alueensa väestön terveyttä, ehkäistä suun alueen sairauksia ja huolehtia korjaavasta hoidosta. Suun ja hampaiston terveys ja toimintakyky heijastuu ihmisen kokonaisterveyteen ja toimintakykyyn. Toimivalla omahoidolla

Huittisten pääterveysasema, fysioterapia-osasto puh. 044 772 8263 Ajanvaraukset ma-pe klo 8–9

KOTIRUOKALOUNAS

noutopöydästä ma-pe klo 11–14

Voit ostaa ruokaa myös kotiin tai kysy kotiinkuljetusta!

Pitopalvelua yhteOta ytt ä! kaiken kokoisiin juhliin toiveidesi mukaan. Avoinna ma-pe 8–17, la 9–14 p. 040 508 1131 Kappelikuja 1, HUITTINEN 4

voidaan ehkäistä monia suun alueen sairauksia. Terveyskeskuksessa on tarjolla hammashoitopalveluja kaikille huittislaisille. Ajanvaraus omalle hammaslääkärille puh. 044 772 8380.

- Siivouspalvelut - Pyykkihuolto - Kodinhoito - Asiointi - Mattojen pesu - Palvelusetelituottaja

SIIVOUSPALVELU ANITTA ROUTAKANGAS 044 757 8181


Hoitotarvikkeet *ja -välineet Huittisten perusturvakeskuksen yksiköissä maksuttomien sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden antamisen edellytyksenä on asiakkaan hoitosuhde terveyskeskukseen tai lääkärin/ hoitajan tekemä tarvearvio. Maksuttomien hoitovälineiden antaminen potilaalle perustuu yksilölliseen tarpeen arviointiin

ja tarvikkeita annetaan yleensä kuukauden tarve kerrallaan.

kohtana, ja suuria eriä erikseen sovitusti.

Hoitotarvikkeet tilataan etukäteen puh. 044 772 8266

Vampulan terveysasemalla ajanvarauksella puh. 044 772 8301

Samalla sovitaan milloin nouto tapahtuu. Pieniä hoitatarvikkeita voi toistaiseksi noutaa poliklinikan ilmoittautumisesta tilauksen yhteydessä sovittuna ajan-

Kokonaisvaltaista realisointia ammattitaidolla!

Risto Rytin katu 31 32700 Huittinen Puh. 0400 901 373 info@suomenrealisointi.fi www.suomenrealisointi.fi

Ikäihmisten neuvontapalvelu Ikäihmisten neuvontapalvelupiste on ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupiste. Neuvontapisteen tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään. Neuvontapalvelupiste tarjoaa

yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen, muun muassa erilaisten palveluiden ja etuuksien/tukien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä, tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, apuvälineistä, liikunnasta yms., joilla kotona asumista turvataan ja tuetaan.

MONIPUOLINEN KUNTOUTUSKESKUS RUISSALO

Tutustu Kelan kustantamiin kuntoutuspalveluihin yli 68-vuotiaille Kuntoutuskeskus Ruissalossa, Naantalin ja Ruissalon Kylpylöissä. Ruissalon Kylpylässä on vaativan kuntoutuksen osasto, missä saat tukea kotona selviytymiseen ja ympärivuorokautista hoivaa. Voit tulla yksin tai yhdessä virkistymään ja rentoutumaan täyden palvelun kylpylään.

s Täystarjou

4 kk 29 € NEUVONTA ON MAKSUTONTA, LUOTTAMUKSELLISTA JA YKSILÖLLISTÄ.

Lisätietoja:

Sisältää paperilehden ja lauttakyla.fi-sivuston kaiken sisällön sekä näköislehden. Määräaikainen tilaus.

Voit tilata soittamalla arkisin klo 9–15 p. 044 765 5521

Geronomi puh. 044 773 0250 puh. 044 560 4188

APUA ARKISIIN ASKAREISIIN!

MEILTÄ LÖYDÄT ESLAN KOTIMAISTEN ROLLAATTOREIDEN JA KÄVELYPYÖRIEN LISÄKSI MM.

• TUKIKAHVAT – useita eri kokoja • LIUKUESTEMATOT suihkutilaan sekä käytäviin • KOROTETUT WC-ISTUIMET

kuntoutuskeskusruissalo.fi info@ruissalo.fi | puh. 02 445 4562 Ruissalon Kylpylä, Turku | Naantalin Kylpylä, Naantali

• Yale Doorman ÄLYLUKOT, turvaa ja helppoutta Ma-pe 9–17.30, la 9–14

K-Rauta ja Maatalous Kauppiaskatu 1, Huittinen p. 02 560 6100 • www.k-rauta.fi Huittinen Oy

5


Turvaa arkesi • pitosukat sisäkäyttöön • liukuesteet kenkiin • lonkkasuojat murtumien ehkäisyyn • artroosikäsineet lievittämään oireilua Koskuankatu 6, HUITTINEN • Avoinna arkisin klo 9–17 KOKO TUOTEVALIKOIMA: auts.fi/autshop

APUA ARJEN ASKAREISIIN SIIVOUSPALVELUT KOTIPALVELUT Muista kotitalousSIIVOUSKAUPPA vähennys!

Meiltä myös arvonlisäverottomat palvelut!

Itsenäisyydentie 15, Sastamala • 03 511 2316 Ma-to 9–16, pe 9–17 la 10–14 www.siivoushuolto.net • asiakaspalvelu@siivoushuolto.net

HUITTISTEN APTEEKKI Palveleva lähiapteekkisi Palvelemme arkisin 9–19, la 9–16, su 12–16 Särmänkatu 1, Huittinen Puh. 02 566 665 www.huittistenapteekki.fi

Kotihoito Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Periaatteena on toimintakykyä tukeva työote, jolloin asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Kotihoito tukee asiakasta niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua omaisiltaan tai läheisiltään. Palvelu perustuu toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen arviointiin. Geronomi tekee palvelutarpeen kartoituskäyntejä ja osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa hoidon ja palvelujen suunnitteluun ja tekee hoidon kohdentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja. Kotihoitokäynti sisältää tarpeen mukaan mm. asiakkaan voinnin seurantaa, lääkehoitoa, arkitoiminnoissa avustamista ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Kotona otetaan laboratoriokokeita ellei asiakas pääse terveyskeskukseen itse tai lähipiirin saattamana. Kotihoidon henkilöstöllä on sairaanhoitajan tai lähihoitajan koulutus. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille nimetään Oma

hoitaja. Kotihoidossa toimii lisäksi geronomi, fysioterapeutti, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti, jotka tukevat yksilöllistä asiakkaan kuntoutusta. Kotihoidosta perittävä maksu perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun aikaan ja asiakkaan tuloihin. Kaupunki on jaettu neljään eri kotihoitoalueeseen. Kotihoito toimii joka päivä klo 7–21.

Lisätietoja:

puhelinaika: ma-ke klo 9–11 Kotihoidon esimies Puh. 044 560 3219 Avopalveluohjaaja Puh. 044 560 4246 Kotihoito: Yhteydenotot oman alueen kotihoitotiimiin arkisin klo 12–13. Itä puh. 050 561 1456 Länsi puh. 050 330 8583 Pohjoinen puh. 050 592 4430 Etelä (Vampula) puh. 040 849 8040

Tervetuloa!

Luotettavaa, nopeaa ja paikallista palvelua!

TAKSI JANI HEINONEN 0400 797 756 6

Kotisairaala­ toiminta Kotisairaalatoiminta tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona, palvelu- tai vanhainkodissa. Toiminta on määräaikaista ja lääkärijohtoista, tukiosastona toimii terveyskeskuksen vuodeosasto.

Lisätietoja:

Sairaanhoitaja puh. 044 772 8390 (24/7) Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 (virka-aikana)


Kotikuntoutus Kuntoutusta toteuttavat kuntohoitaja, fysioterapeutit ja toimintaterapeutti. Kuntoutus on aina asiakaslähtöistä ja sen luonne määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Sen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Kuntoutuksen keinoja ovat mm. voima- ja liikeharjoitteet, tasapainoharjoitteet, motoriset har-

joitteet, venytykset ja rentoutus. Lisäksi apuvälinetarpeen arvioinnissa ja apuvälineiden käytössä saa tarpeen vaatiessa ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaan on oltava itse motivoitunut kuntoutukseen. Kuntoutuksen ammattilaiset tekevät yhteistyötä keskenään, hoitohenkilöstön kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisten kanssa.

Lisätietoja: Kuntohoitaja, 050 394 6808 (Kotihoito Etelä) Fysioterapeutti, 050 394 6801 (Kotihoito Länsi) Fysioterapeutti, 044 560 4199 (Kotihoito Itä) Fysioterapeutti, 044 773 0217 (Kotihoito Pohjoinen)

HUITTISTEN KANSALLISET SENIORIT RY Tapahtumia ja yhdessäoloa senioreille Puheenjohtaja Irma Sirviö

045 677 7401

Sihteeri Pirjo Heilala

040 040 3404

Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelua myönnetään henkilöille, joiden toimintakyky on niin alentunut, että he eivät pysty itse hoitamaan asiointi- yms. matkojaan ja heidän itsenäinen asumisensa tästä syystä vaarantuu. Palvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee käyttämään julkista liikennettä esim. Huitsikkaa tai samassa taloudessa on autoilevia perheen­jäseniä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu yli 65-vuotiaille Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sellaisiin matkoihin, joihin ­KELA suorittaa korvausta sairasvakuutuslain mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelun palvelu- ohjaaja puh. 044 773 0113

Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin on oikeus vaikeavammaiseksi katsotulla henkilöllä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Hakemuksen liitteenä on esitettävä selvitys hakijan terveydentilasta.

Palveluliikenne Huitsikka

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestetään kuljetuspalvelua asiointipalveluna haja-asu-

Anna iän innostaa!

Risto Rytin katu 31, HUITTINEN p. 02 569 109 p. 044 056 9109 www.fthuittinen.fi

tusalueelta palvelujen keskelle. Sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua haettaessa hakijan tulee antaa selvitys tuloistaan.

Lisätietoja:

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka on suunniteltu erityisesti vanhempien ihmisten ja liikuntaesteisten henkilöiden tarpeiden mukaan. Auto on 20-paikkainen matalalattiainen pienoisbussi, jossa on myös paikka kahdelle pyörätuolille. Kuljettaja avustaa

Siivouspalvelu TSK p. 0400 280 072 Taksi Samu Kulmala p. 0400 771 172

tarvittaessa asiakkaita. Liikennöinti tapahtuu arkipäivisin mm. keskustan, Löysälän, Sahkon, Untonmäen ja Huhkolan asuntoalueilla. Reitin varrella on kauppoja, kirjasto, terveyskeskus, vanhainkoti, Kaariranta sekä monia muita palveluja. Kyytiin voi nousta reitin varrella haluamastaan kohdasta. Huitsikka poikkeaa reitiltään aikataulunsa sallimissa puitteissa lähikaduille noutamaan henkilöä, jolle liikkuminen on hankalaa. Jos sinulla on vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelukortti, voit käyttää kortilta kuljetuspalvelumatkan ja matkustaa maksutta.

Lisätietoja:

Huittisten tilausliikenne puh. 02 561 561 Huitsikka kuljettaja puh. 040 580 9630

Luotettavaa SIIVOUSPALVELUA yksityisille ViisVirkaa Oy Tiina Pakkanen

045 260 7046 HUITTISTEN TAKSI

0200 26466

Fysioterapia ja hieronta Lämpö- ja kylmähoidot Liikehoidot Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta Purentaelinfysioterapia Fasciakäsittelyt Myös kotikäynnit

p. 040 710 2682 Itsenäisyydentie 53 Kauppakatu 2 B 2 32800 Sastamala 31900 Punkalaidun

Puhelun hinta 0,50€ + pvm

• HENKILÖAUTOT • TILA-AUTOT 1+8 • PYÖRÄTUOLI- JA PAARIKULJETUKSET • PIENTAVARAKULJETUKSET Arkiyö tilaukset ennakkoon

7


SIIVOUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Putzipalvelu Tuula Kykylä Palvelusetelituottaja PUTZIPALVELU

p. 040 511 1687

Fysioterapeutti OMT

HANNU LEHTIMÄKI p. 050 523 2124 Vastaanotto: FHL: Ella Tuori Ky Pennintie 3 HUITTINEN

Kari Brunnila Oy Riihivainionkatu 4, Huittinen p. 02 561 376 www.lvibrunnila.fi Liike avoinna ma-to 7–17, pe 7–16

RUUAN VERKKOKAUPPA PALVELEE JOKAISTA. Tilauksen voi tehdä myös läheinen netissä

k-ruoka.fi

ja me toimitamme ostokset kotiin!

Koko ostoskorin tuotteet sekä kukat arkeen ja juhlaan

HÄRKÄPAKARI

8

Laboratorio

Liikunta

Huittisten terveyskeskuksen laboratorion toiminnasta vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos Satadiag.

Huittisten kaupungin urheilualueet tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Kaupungista löytyy runsaasti erilaisia sisä- ja ulkokenttiä niin seurojen ja yhdistysten toimintaan kuin myös omaehtoiseen liikuntaan.

Huittisten terveyskeskuksen laboratorio palvelee ma-to klo 7.30–14.30, pe klo 7.30–11.30

Ajanvarauksen internetsivut: www.satadiag.fi tai puh. 02 627 6410 arkisin klo 10–15. Tiedustelut laboratoriotutkimuksiin liittyvissä asioissa: Palvelunumero 044 707 9761 arkisin klo 7–14.

Vampulan terveysaseman laboratorion näytteenotto palvelee parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 7.30–10.30.

Voimaa vanhuuteen

Näytteitä otetaan ilman ajanvarausta vain päivystyspotilailta. Kotoa tuodut näytteet otetaan vuoronumerolla.

Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito on tarkoitettu tukemaan omaishoitoa ja kotihoitoa. Lyhytaikaispaikkoja on Kuninkaisten vanhainkodilla ja Palvelukeskus Annalassa sekä perhehoidossa.

Erityisryhmien soveltavaa liikuntaa järjestetään yhteistyössä kaupungin eri hallinnonalojen kanssa.

Lisätietoja:

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325

Ohjattu tehoharjoittelu Kaarirannan kuntosalilla, ei palveluiden piirissä oleville ikäihmisille. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa, yhteensä 15 kertaa. Jaksoon kuuluu alku- ja lopputestaukset sekä laaditaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma sekä jatkosuunnitelma itsenäisen liikunnan harrastamiseen. Ohjaaja ottaa yhteyttä kahden kuukauden kuluttua harjoittelun päätyttyä. Ryhmiin on jatkuva ilmoittau­tuminen.

Lisätietoja:

Kuntohoitaja puh. 050 394 6808

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kunnossa kaiken ikää / Liikkuva Huittinen Kaupunki on mukana KKI -ohjelmassa ja Liikkuva Huittinen -esitteestä löytyy hankkeessa toimivat liikuntaryhmät.

Ihmisten psyykkiset voimavarat joutuvat koetukselle erilaisissa elämän muutosja kriisitilanteissa. Mm. läheisen menettäminen, oma tai läheisen sairastuminen, yksinäisyys, vaikeat ihmissuhteet ja ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn muutokset saattavat painaa mieltä tai olo voi olla ahdistunut ja masentunut.

psykososiaalisen kuntoutumisyksikkö Kipinän psykiatriselta sairaanhoitajalta ja mielenterveyshoitajalta. Keskustelut ovat maksuttomia ja yhteyttä voi ottaa suoraan työntekijöihin.

Terveysliikunnan palvelujen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä terveyskeskuksen, paikallisten yritysten, kansalaisopiston, eläkeläisyhdistysten ja kyläyhdistysten kanssa.

Psykologi puh. 044 772 8219

Lisätietoja:

Erilaisiin mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa voi hakea ammatillista apua terveyskeskuksen psykologilta ja mielenterveysja päihdesairaanhoitajalta sekä

Päihde- ja mielenterveyshoitaja, sairaanhoitaja puh. 044 772 8304

Psykiatrinen sairaanhoitaja puh. 044 772 8359

Mielenterveyshoitaja puh. 044 772 8360

Nuoriso- ja liikuntapalvelut Palvelusihteeri puh. 044 560 4334


Muistihoitaja Muistiin voivat vaikuttaa monet eri tekijät ja monet näistä tekijöistä ovat hoidettavissa. Myös eteneviä muistisairauksia voidaan ehkäistä ja niiden etenemistä hidastaa, joten siksi on tärkeää tutkia kaikki muistihäiriöepäilyt mahdollisimman varhain.

kokonaisvaltaiseen hoitoon erikoistunut lääkäri eli geriatrian erikoislääkäri. Erikoislääkäri voi muistihoitajan kartoituksen perusteella tehdä lähetteet jatkotutkimuksiin; verikokeisiin, sydänfilmiin ja pään kuvantamistutkimukseen.

Muistihoitajan vastaanotolle voi varata ajan ilman erillistä lähetettä, soittamalla suoraan muistihoitajalle tai omahoitajan kautta.

Pään kuvantamisen tutkimukset tapahtuvat pääsääntöisesti Porissa Satasairaalassa, mutta muuten muistiselvittelyt ja tulosten kuulemiset onnistuvat Huittisten terveyskeskuksessa. Geriatrian erikoislääkärin vastaanotolle ajat varataan muistihoitajan kautta, mikäli hoidon arvioidaan tarvitsevan erikoislääkärin osaamista.

Muistihoitajan vastaanotolla kartoitetaan muistitoimintoja muistitestin ja haastattelun avulla sekä keskustellaan muistiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden hoidosta. Muistihoitajan työparina toimii ikäihmisten

Muistihoitajalta voit kysyä neu-

Perhehoito voa kaikkiin muistiin ja muistisairauksiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa myös puhelimitse. Muistihoitajan vastaanotto arkisin Huittisten terveyskeskuksessa klo 7.30–15.30, tarvittaessa myös kotikäynnit. Muistihoitajalta on lainattavissa muistin apuvälineitä, kuten muistuttimia, vuorokausikalentereita ja liesivahteja sekä omaishoitajan työtä helpottavia hälytysmattoja ja ovihälyttimiä.

Lisätietoja ja ajanvaraukset:

Muistihoitaja Niina Immonen puh. 044 772 8327

Omaishoito Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja.

pitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona hänen omaisensa tai läheisensä kanssa tai tarpeellisten palvelujen avulla.

Lisätietoja:

Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avun tarpeen mukaan. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai huolen-

Tuen ulkopuolelle jäävät ne asiakkaat, joiden avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin.

Omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö puh. 044 773 0214

Omaishoitajalle tarjotaan terveydenhoitajan tekemä terveys- ja hyvinvointitarkastus kahden vuoden välein.

Omais- ja perhehoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 Terveydenhoitaja puh. 044 772 8252

Palveluseteli Kunta myöntää palveluseteliä vaihtoehtona kunnallisille palveluille. Palvelusetelillä edistetään asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelutuottajilta. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että hakija täyttää perusturvalautakunnan vahvistamat kriteerit. Tarvittaessa palveluntarve arvioidaan kotikäynnillä. Huittisissa palveluseteleitä myönnetään siivouspalveluihin, kotihoitopalvelui-

hin, omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen, palveluasumiseen sekä tehostettuun palveluasumiseen.

Lisätietoja: Kotihoidon avopalveluohjaaja puh. 044 560 4246 (siivous- ja kotihoitopalvelut) Vanhustenhuollon johtaja puh. 044 560 4280 (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen)

Omaishoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246 (omaishoidon siivouspalvelu ja vapaapäivien järjestäminen)

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhekodissa. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja pysyvät ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikäihmiselle perhehoito tarjoaa turvaa, välittämistä ja huolenpitoa. Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa muun muassa mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon. Perhehoito ikäihmisen omassa kodissa täydentää muita kotiin annettavia tuki- ja palvelumuotoja ja näin edesauttaa ikäihmisen kotona pärjäämistä. Perhehoito soveltuu ikäihmiselle, joka tarvitsee valvontaa, ohjausta ja avustamista. Perhekodin arjessa toteutuvat yhteiset ruokailut, monipuolinen ja riittävä ravinto, valvottu lääkehoito, säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu mahdollisuuksien mukaan ja turvaa tuova, jatkuva läsnäolo. Yöllä perhekodissa nukutaan – myös perhehoitajat – joten asukkaiden tulisi pärjätä yönsä pääsääntöisesti itsenäisesti ja rauhallisesti. Perhehoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman kunnan vanhustyön kautta ja pitkäaikaisista sijoituksista perhehoitoon päättää moni­ ammatillinen SAS-työryhmä.

Lisätietoja:

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 Omais- ja perhehoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246 Omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö puh. 044 773 0214

9


BODIANNA

www.bodianna.fi

LIQUA-CARE®

Terapeuttiset nestevirtapohjalliset

Tehokas väsymyksen lievittäjä jaloille ja säärille.

Bodiannan

BODIANNA Risto Rytin katu 31, HUITTINEN Myymälä avoinna MA 10–17 TO 10–17

TUKISUKAT, POHJALLISET JA TERAPEUTTISET KENGÄT

JALKAHOITOLA

040 686 1450 Asuste Bodianna bodianna@bodianna.fi

ajanvarauksella 040 686 1450 ti, ke, pe, la

Kun suru koskettaa • Palvelemme kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa yksilöllisesti ja luotettavasti

Kukkasidonnan erikoisliike & hautauspalvelu

• Laadukasta hautauspalvelua kotimaisista arkuista ammattitaidolla tehtyihin kukkasidontatöihin Lauttakylänkatu 21, Huittinen Puh. 044 706 6100, www.desapi.fi

Päivätoiminta Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Annalassa maanantaisin sekä Kaarirannassa tiistaista perjantaihin. Päivätoiminta on ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on omatoimisuuden lisääminen, sekä kotona ja arjessa selviytymisen tukeminen. Asiakaslähtöisellä kuntoutuksella pyritään ylläpitämään kokonaisvaltaisesti toimintakykyä, joten päivään sisältyy sekä liikunnallista, virikkeellistä että sosiaalista ohjelmaa.

käytännönläheisiä, jotka asiakas pystyy siirtämään omaan arkeensa. Tämän vuoksi asiakkaat osallistuvat päivätoiminnassa kaikkeen tekemiseen aktiivisesti. Pyrimme myös löytämään ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja sellaisiin kodin askareisiin, joista suoriutuminen on haasteellista.

Päivätoiminnan ohjelma on pyritty rakentamaan niin, että osa harjoitteista on konkreettisia ja

Lisätietoja:

Päivätoimintaan haetaan täyttämällä hakemus, joka löytyy Huittisten kaupungin internet-sivuilta. Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Röntgen Röntgen- ja ultraäänikuvauksia suoritetaan ainoastaan lääkärin lähetteellä. Kuvauksia suoritetaan myös muiden sairaaloiden lähetteellä. Potilaalla on mahdollisuus käydä röntgenissä myös muissa Satadiagin röntgeneissä.

Ajanvaraus arkisin klo 8–14.30, puh. 044 707 9202 Avoinna ma-pe klo 8.30–14.30

Sairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotto Huittisten pääterveysasema

Vampulan terveysasema

Kaikki asiat hoidetaan oman yhteyshenkilösairaanhoitajan kautta soittamalla hänen puhelimeensa. Mikäli omaa yhteyshenkilöä ei ole vielä saanut, terveyskeskuksen takaisinsoittonumero on puh. 044 772 8420.

Useimpien entisen Vampulan kunnan alueella asuvien yhteyshenkilösairaanhoitaja on Vampulan sairaanhoitaja puh. 044 772 8301.

Hämmentääkö postilaatikkoon kolahtavat laskut? Osaatko laskea kertyvät korot?

Soita rohkeasti!

MAKSUVAIKEUKSIEN KANSSA EI KANNATA OLLA YKSIN – ILMAISTA APUA ON SAATAVILLA! OIKEUSAPUTOIMISTO TARJOAA MAKSUTONTA TALOUS- JA VELKANEUVONTAA. Satakunnan oikeusaputoimisto: p. 029 566 0407, satakunta.velkaneuvonta@oikeus.fi Pirkanmaan oikeusaputoimisto: p. 029 566 0715, pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

10


Sosiaalityöntekijä/ potilasasiamies Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella omaan tai läheisensä elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa terveyskeskuksen asiakkaita sosiaalietuuksien ja -palvelujen käytössä ja avustaa tarvittaessa hakemusten täyttämisessä.

Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä toimii veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilönä sekä terveyskeskuksen potilasasiamiehenä. Potilasasiamies neuvoo, ohjaa ja tarvittaessa avustaa potilaan asemaan, oikeuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijän/potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Henkilökohtaisesta käynnistä on hyvä sopia etukäteen.

Lisätietoja:

Sosiaalityöntekijä/potilasasiamies puh. 044 772 8265

Parturi-kampaamo

Sisko Rinnetie 1, Vampula

Puh. 040 752 7077

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet Sotainvalidit Valtiokonttori myöntää ja maksaa sotilasvammalain mukaiset korvaukset Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille, ja ennen vuotta 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneille. Korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla. Vähintään 10 prosentin sotainvalideille myönnetään maksuton kotihoito, tukipalvelut sekä

palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito. Rintamaveteraanit Palvelujen myöntäminen veteraaneille perustuu palvelutarpeen kartoitukseen ja tavoitteena on tukea veteraanien kotona selviytymistä. Palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelus-

tunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani ja joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on alle 10 prosenttia.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja puh. 044 560 4246 Geronomi puh. 044 773 0250 (Kotihoito Itä, Kuninkaisten Palvelukeskus) puh. 044 560 4188 (Kotihoito Länsi, Pohjoinen ja Etelä)

Risto Rytin katu 25

Puh. 02 565 064 PARTURI-KAMPAAMO

Anna Maria

Toiminta­terapeutti Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä samalla tukien ja mahdollistaen kotona selviytymistä.

väline tarpeen arviointi, sovitus ja luovutus, kognitiivisten – ja yläraajan motoristen taitojen harjoittelu.

Toimintaterapiassa pyritään siihen, että toimintakyvyn rajoituksista huolimatta asiakas suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti arjen toiminnoista omassa elinympäristössään.

Toimintaterapeutti voi myös tehdä suosituksen asunnon muutostöistä sekä ohjata asiakasta ja hänen läheisiään löytämään uusia toimintatapoja arjesta selviytymiseen.

Toimintaterapiassa pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkielämän haasteisiin ja vahvistetaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen arjessaan tarvitsee. Keinoja voivat olla esim. päivittäisten toimintojen harjoittelu, pienapu-

Lisätietoja:

Toimintaterapeutti puh. 044 772 8342

Lauttakylänk. 1, Huittinen, p. 040 748 7010

Av: ma-ke 9–16, to sulj., pe 9–16, la 9–12, tai sop. mukaan myös ilman ajanvarausta, myös kotikäyntejä.

Turvapuhelin Tukipalveluna tarjotaan huonokuntoisille vanhuksille tai vammaisille turvapuhelin kotiin. Hälytysten vastaanottaminen on ympärivuorokautista toimintaa.

Lisätietoja:

Huittisten Ambulanssipalvelu puh. 040 588 3222


12


Ketään ei jätetä heitteille, aina löytyy katto pään päälle Huittisten vanhustenhuollon johtaja Jaana Siltasen mukaan Huittisissa vanhusten asumispalvelutilanne on hyvä. Jonoja palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen ei ole. –Kaikille löytyy paikka, jos kotona asuminen ei enää ole mahdollista. Hätäratkaisuja joudutaan joskus tekemään yhdeksi tai muutamaksi yöksi, mutta se varsinainen asumispaikka löytyy kyllä tarvittaessa aika nopeasti, sanoo Huittisten vanhustenhuollon johtaja Jaana Siltanen. Mutta miten toimin, kun jään eläkkeelle, voimat hiipuvat ja kotona asuminen on käynyt hankalaksi? –Kaikki riippuu siitä, mikä sinun kuntosi on ja mitä palveluita tarvitset. Jotta palvelujen tarvetta ryhdytään kartoittamaan, pitää siihen olla selvä syy. Ja silloin me geronomit astumme kuvaan mukaan, sanoo ts. geronomi, sairaanhoitaja Päivi Pakkonen. Pakkosen työparina on geronomi Minna Kollin. –Vasta sitten kun koet, että sinulla on ongelmia kotona pärjäämisessä, kotiin annettavia palveluja ryhdytään kartoittamaan. Silloin tulemme käymään

luonasi katsomassa, mille palveluille on tarvetta. Tuottaako sinulle peseytyminen ongelmia eli tarvitsetko vaikkapa tukikahvoja vai pesuapua? Ensimmäinen askel palvelujen piiriin on kotiin annettavat apuvälineet ja kotiin tuotettavat palvelut. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. –Turvapuhelimen avulla saadaan yhteys auttajiin, jos vaikka olet kaatunut kotona etkä pääse omin voimin ylös. Kotihoidosta käydään asiakkaan tarpeiden mukaan apuna, jotta voit asua omassa kodissasi mahdollisimman pitkään.

Ilman ruokaa kotona ei tarvitse olla, sillä kaupungin ruokapalvelu toimittaa lämpimän aterian kotiisi arkisin ja perjantaisin lämmitettävät ateriat viikonloppua varten. –Siivousta varten myönnämme palvelusetelejä kriteerien täyttyessä, joiden avulla siivouspalveluja voi ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Huittisissa on useampia eri vaihtoehtoja, joille palveluseteli käy osana maksua, sanoo Jaana Siltanen. Palvelutarvetta tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Näin kontrolloidaan, onko palveluja tarve lisätä tai vähentää esimerkiksi sairaalajaksojen jälkeen. Ikäihmisten palveluissa on käytössä kuntouttava näkökulma, kuten myös terveyskeskuksessa. –Omaiset eivät aina ymmärrä, että emme tee kaikkea ikäihmisen puolesta, sillä arkikuntoutus on tärkeää siksi, että asiakkaan kunto pysyisi edes siinä tasossa mikä hänellä on. Jos on mahdol-

lista, ikäihminen hakee itse vaikkapa postin postilaatikosta. Jos mitkään kotiin annetut palvelut eivät enää riitä, pitää etsiä muita vaihtoehtoja. –Huittisten kaupungin omia tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat Kaarirannan ryhmäkodit ja palveluasunnot sekä Palvelukeskus Annala. Kuninkaisen vanhainkodissa asuminen on laitosmaisempaa kuin näissä muissa yksiköissä. Kaarirannassa on vielä yhtenä asumismuotona rivitalot, jonne annetaan jonkin verran palveluja viereisestä palveluasunnoista, mutta siellä asuminen on verrattavissa kotona asumiseen sillä poikkeuksella, että siellä apu on tarvittaessa lähellä. Kuninkaisten vanhainkodin toiminta päättyy vuoden 2022 loppuun mennessä. –Sen tilat eivät ole enää tätä päivää eivätkä vastaa tulevien ikäihmisten toiveita.

Mikko ja Sirkka Vesikko ovat kotiutuneet Aurahoviin hyvin.

Geronomit Minna Kollin (vas.) ja Päivi Pakkonen ovat ikäihmisten tukena monessa tilanteessa.

13


Yksityisiä tehostetun palveluasumisen yksiköitä Huittisissa ovat Attendon Iltatuuli, Tuulentupa ja Tuulensointu. Ne kaikki palvelevat ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Lisäksi Huittisissa toimii perhekoti Huhtaanhovi, jossa on kuusi asukaspaikkaa. Huhtaanhovin lisäksi perhehoitoa on mahdollista saada myös kotiin. Huittisissa toimii kaksi perhehoitajaa, jotka käyvät asiakkaiden kodeissa arkisin. Uutena asumismuotona kodin ja tehostetun palveluasumisen väliin valmistui syksyllä yksityinen seniorikoti Aurahovi. –Aurahovissa asuminen antaa asukkaille itsenäisyyttä ja turvallisuutta. He ostavat sieltä niitä palveluja, joita tarvitsevat. –Huittisten kaupungilla ei ole sieltä yhtään asuntoa. Palveluasumiseen myönnetään palveluseteli, jos asukkaan palveluntarve on sellainen, että kriteerit täyttyvät. Asuminen on vuokra-asumista, josta maksetaan normaali vuokra. Asumistukea sinne on mahdollista saada. Huittisten Kaupunkiasunnoilla on lisäksi vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Kuninkaisten palvelukeskuksessa on vanhustentaloiksi 1970-luvulla rakennettuja rivitaloja, joissa asuu paljon ikäihmisiä. Siltasen mukaan kaupunkiasuntojen vuokra-asunnoissa asuminen ja sinne annettavat palvelut kotihoidosta eivät ole sama asia kuin palveluasuminen. Vaikka ikäihmisten palvelut on Huittisissa Siltasen mukaan hyvin hoidettu, on aina silti korjattavaa. –Tulevaisuuden sote-hankkeen Sote-Muutoskoordinaattori Sari Grönfors käyttää Huittista esimerkkinä hyvin hoidetuista ikäihmisten palveluista. –Täydellisessä tilanteessahan olisi niin, että ikäihmiset voisivat valita asumispaikkansa. Pyrimme siihen, että meillä ikäihmisille tarjotaan oikeaa palvelua oikeaan aikaan. Kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään tarvittavilla palveluilla, sanovat Jaana Siltanen ja Päivi Pakkonen. Teksti ja kuvat Satu Ojala Mikko Vesikko on koonnut lapsuuden muistoja ja perheen historiaa kansien väliin. Kansiota Sirkka Vesikkokin selaa mielellään.

14

Tästä tuli heti meille koti Sirkka ja Mikko Vesikko ovat asuneet pari kuukautta Huittisten uusimmassa asumisyksikössä Aurahovissa. Vesikon pariskunnan muuttomatka ei ollut pitkä. He asuivat Matikkalankadulla yhdeksän vuotta. Aurahovi sijaitsee kivenheiton päässä Risto Rytin kadun toisella puolella. –Asuminen Matikkalan alueella kävi kuitenkin hankalaksi, kun huushollinpito ei minulta enää onnistunut. Kunto heikkeni sen verran, että ruuanlaitto ja siivoaminen kävivät raskaiksi. Joku ratkaisu oli pakko keksiä, kertoo Sirkka Vesikko. Vesikot muuttivat Aurahoviin joulukuussa. Aurahovi on viime syksynä valmistunut yksityinen seniorikoti, joka tarjoaa palveluasumista ikäihmisille. –Aika mukavalta tämä tuntuu. Täällä on rauhallista asua ja hoitajat ovat mukavia. Käymme syömässä lounaan ja päivällisen tuolla ruokalassa. Mikäs täällä on ollessa. Yhteisissä tiloissa pelaamme toisinaan naisten kanssa korttia, joten aika kuluu hyvin. Toisinaan jopa niin hyvin, että en ehdi päivänokosia ottamaan, sanoo Sirkka Vesikko.

Mikko Vesikon lapsuudenkoti jäi rajan taakse Pyhäjärvelle, josta muistuttaa tämä taulu uuden kodin seinällä.

Sirkan lapsuudenkoti on Nanhialla, Mikko Vesikko on Karjalan poikia. Synnyinkoti jäi sodan jaloissa rajan taakse Pyhäjärvelle. Yhteinen koti heillä oli Matkusjoella, jossa heillä oli maatila. Siellä he asuivat vuodesta 1957 Matikkalaan muuttoon asti. He ovat tyytyväisiä uuteen kotiinsa. Heillä on Aurahovissa makuuhuone ja olohuone/keittiö sekä wc. –Tämä tuntui heti kodilta. Odotamme oikein kevättä, kun meillä on tässä parveke ja vieressä Punkalaitumenjoki, sanovat Sirkka ja Mikko Vesikko. Vesikot asuvat Aurahovissa katutasossa, joten yhteisiin tiloihin on helppo kulkea. –Ja kun yhteisistä tullaan tänne omaan asuntoon, saa oven vedettyä perässä kiinni ja olla ihan rauhassa. Täällä on turvallista olla, sanoo Sirkka Vesikko.


Irrotettava ja antibakteerinen pohjallinen voidaan korvata omalla pohjallisella

Sinä ajat – Me huollamme.

Helppo pukea. Laaja avautuvuus pitkällä tarrasäädöllä

Malli: ALADIN Koot 36-48 Erittäin kevyt, joustava ja pitävä ulkopohja turvalliseen kävelyyn

Turvallista matkaa!

Leveä ja joustava etupäällinen ilman saumoja

olto on Autojen hu lautusa p nouto - ja us! is mahdoll u

• MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT • KORJAUKSET • ILMASTOINTIHUOLTO • KATSASTUSKUNNOSTUKSET • KATSASTUSPALVELU • VARAOSAT • RENKAAT, VANTEET • TUULILASIT

AJONEUVOHUOLTO JALARVO & CO Kauppiaskatu 3, HUITTINEN • MA-PE 8–17 • p. 0500 528 714 / 02 567 006

www.ajoneuvohuollonauto.fi

Konepestävä, parantaa kengän hygieniaa

Malli: LEINA Koot 35-44

Kevyt, pehmeä ja joustava Arcopedico LEINA. Pohjan holvikaarien muotoilu parantaa ryhtiä ja säästää niveliä. Päällinen on miellyttävää Lytech®-materiaalia, joka on hyvin hengittävä, konepestävänä ja helppohoitoinen. Kenkä aktiivisille naisille.

PESUNOPSAN Vastaanottopiste Huittisten Matkahuollossa

Trakinkatu 6, SASTAMALA, puh. 035 112 766, ma-pe 9–17, muina aikoina sop. muk. www.facebook.com/pesunopsa

Vaivaako liikavarvas, turvonneet jalat, ym. Tule meille, niin löydämme sopivat kengät jaloillesi! Lauttakylänkatu 17 HUITTINEN, 040 550 5412 Ma-to 9–17, pe 9–18, la 9–14

Pestävät noudetaan ja puhtaat palautetaan aina perjantaisin. Palvelu Matkahuollon aukioloaikoina. Noudamme pyykit myös kotoasi! Soita ja kysy lisää.

Katso lisätietoja ja hinnasto www.pesunopsa.fi tai soita 0400 456 740 www.facebook.com/pesunopsa

ILMALÄMPÖPUMPUT

myynti – asennus – huolto Myymälässämme runsaasti

VALAISINMALLEJA

Lämmitys Viilennys to

Kosteuden pois

Ilman puhdistus

TEEMME SÄHKÖTÖITÄ

Kaikenlaisiin tarpeisiin!

PALVELEMME ma-pe klo 8–17, la klo 9–13 Loimijoentie 4, HUITTINEN 02 560 1640 • www.ejlehto.fi

Daikin Stylish

• Tyylikästä muotoilua • Ympäristöystävällinen R-32 kylmäaine

Tervetuloa tutustumaan!


Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

apu, vaikeavammaisen päivätoiminta, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Määrärahasidonnaisia palveluja ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, sopeutumisvalmennus, tuki ylimääräisiin ravintokustannuksiin ja vaatekustannuksiin sekä vaikeavammaisen avustajapalvelut.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Näitä palveluja ovat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen

Lisätietoja:

Vammaispalvelun palvelu- ohjaaja puh. 044 773 0113

Muutokset palveluoppaan tiedoissa mahdollisia. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.huittinen.fi => Ikäihmisten palvelut

Vanhusneuvosto Huittisten vanhusneuvosto on yhteistyö- ja neuvotteluelin, johon kuuluu Huittisten alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten sekä evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat sekä kaupungin viranhaltijoista perusturvajohtaja, vanhustenhuollon johtaja sekä perusturvalautakunnan edustaja.

kustella ja tiedottaa. Vanhusneuvosto tekee ehdotuksia ja arvioi vanhuspalvelujärjestelmän muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. Vanhusneuvosto kokoontuu neuvotteluihin ja kokouksiin, järjestää tarvittaessa tilaisuuksia, osallistuu vanhustenviikon ohjelman suunnitteluun ja laatii tiedotteita toiminnastaan.

Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan, jolla on vastuu asioiden valmistelusta. Sihteeri valitaan perusturvakeskuksesta. Sihteeri vastaa vanhusneuvoston koollekutsumisesta. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Vanhusneuvoston tehtävänä on seurata vanhusväestön asumiseen, palveluihin, turvallisuuteen, liikenteeseen, ympäristöön, oppimis- ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä aihealueita ja tehdä kehittämisja parannusehdotuksia huomioiden kunnan palvelutarjonnan kokonaisuus ja resurssit. Vanhusneuvosto tekee tarvittaessa aloitteita ja antaa lausuntoja.

Vanhusneuvoston tavoitteena on lisätä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä edistää myönteisen vanhuskäsityksen ja - ilmapiiriin kehittymistä paikkakunnalla ja vahvistaa ikäihmisille tarjottavien palvelujen arvoperustaa. Vanhusneuvosto seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta. Vanhusneuvoston jäsenten tarkoituksena on kes-

16

Vanhusneuvosto tiedottaa tarpeen mukaan toiminnastaan muille keskeisille yhteistyötahoille. Lisäksi toimitetaan tiedotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan. Tiedottamisessa käytetään paikallislehtiä ja kaupungin internet-sivuja. Vanhusneuvoston pöytäkirjat löytyvät Huittisten kaupungin sivuilta kohdasta Esityslistat ja pöytäkirjat.

HÄTÄNUMERO 112 Ambulanssi, palokunta, poliisi Hätänumeroon soittaessasi kerro, mitä on tapahtunut, tarkka osoite ja kunta, ja vastaa esitettyihin kysymyksiin. Toimi annettujen ohjeiden mukaan ja lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.www.112.fi ENSIAPU JA LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Terveyskeskuksen ensiapu ja päivystys on tarkoitettu kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville potilaille. Huittisten pääterveysasema Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen puh. 044 772 8420 ma-pe klo 8–16

Päivystys muina aikoina: Satasairaala Sairaalantie 3, 28500 Pori puh. 116 117 (arkisin klo 16–08 sekä viikonloppuisin) Tyks Loimaan sairaala Seppälänkatu 15–17, 32201 Loimaa puh. 02 313 8800 (klo 8–20) Hammaslääkäri: ilta, viikonloppu ja pyhäpäivystys Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus Satasairaalan yhteispäivystykseen aina etukäteen puhelimitse 116 117 Ma-pe klo 16–21, la-su klo 8–21

Vampulan terveysasema Sallilantie 31, 32610 Vampula puh. 044 772 8301 Ajanvarauksella

Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta vanhustenhuollossa on tärkeä ja vanhusten kannalta merkittävä lisä hyvinvointipalvelujen kokonaisuudessa. Vapaaehtoistoiminta on avun antamista sitä tarvitseville, tavallisen ihmisen taidoilla tapahtuvaa vuorovaikutteista, luottamuksellista ja palkatonta toimintaa.

Lisätietoja:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori puh. 044 773 0214


HUITTISTEN KIRJASTON KOKOELMIIN KUULUU AINEISTOA, JOIDEN KÄYTÖSSÄ ON HUOMIOITU IKÄÄNTYMISEEN MAHDOLLISESTI LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET JA RAJOITUKSET Tällaista aineistoa ovat mm. isotekstiset kirjat, selkokirjat, äänikirjat, e-äänikirjat ja e-kirjat sekä muistelukapsäkki. Tarvittaessa henkilökunta auttaa aineiston valinnassa. Pääkirjastossa asiakkaiden käytössä on iso valolla varustettu suurennuslasi, pyörätuoli, rollaattori ja induktiosilmukka palvelutiskillä.

Celia-kirjasto

Palvelupisteemme ovat avoinna: ma - pe klo 10.00-15.00 Kassapalvelut Säkylä ma - pe 10.00 - 12.00 Köyliö ma - pe 13.15 - 15.00 Vampula ma - pe 10.00 - 12.00 Ajanvarauksella asiantuntijamme palvelevat ma - pe 9.00 - 18.00 Lakipalvelumme laativat toimeksiannosta mm: edunvalvontavaltuutuksen, testamentin, tai muun tarvitsemasi asiakirjan.

Henkilö, jolle painetun tekstin lukeminen on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa, saa tunnukset Celian verkkopalveluun omasta kirjastosta. Celia on valtion ylläpitämä erikoiskirjasto ja äänikirjojen lainaaminen ja kuuntelu on maksutonta. Lisätietoja palveluista saat kirjastosta tai www.celia.fi.

Opastus atk-laitteiden ja puhelimen käyttöön

Riittävän suuri, mukavan pieni.

Pääkirjastosta voi varata ajan henkilökohtaiseen atk-laitteiden ja puhelimen käytön opastukseen numerosta 02 560 4321.

Kotiin annettava palvelu

Huittisten kirjastopalvelut on vuonna 2021 mukana Lukeva kunta –hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on satsata seniori-ikäisten lukemiseen kotipalveluna. Tämä tarkoittaa sitä, että kotona asuville ikäihmisille toimitetaan heidän toivomaansa kirjastoaineistoa 1 kassi/kotitalous. Tarkempia tietoja voit kysellä kirjastosta puh. 044 560 4323 tai 044 560 4723

Tapahtumat ja näyttelyt

Kirjastossa järjestetään erilaisia myös ikääntyville soveltuvia kulttuuritapahtumia ja näyttelyitä.

KIRJASTOJEN OSOITTEET:

Huittisten pääkirjasto Lauttakylänkatu 26, 32700 Huittinen Puh. 02 560 4321 kirjasto@huittinen.fi

Laadukas, paremman kuulemisen arki Tarvitsetko apua kuulokojeen sovitukseen ja ostoon? Meilla paaset nopeasti hoitoon, ilman pitkia jonotuksia. Valikoimassamme on kaikkien laitevalmistajien uudenaikaisimmat kuulokojeet ja kuulon apuva­ lineel seka uusimmat sovitusmenetelmat ja -lait­ teet. Ldydat kauttamme eri hintaluokan kojeita ja apuvalineita. Mikali sinulle on todettu ammattitauti, tapaturma tai sotavamma, joka on alheuttanut kuulon heikentyml­ sen, voit tulla paatdksesi kanssa suoraan meille. Palveluisla laskutamme suoraan vakuulusyhlidila, tapaturmavirastoa tai valtiokonttorla. Tavoitteenamme on saada sinut ja kuulokojeesi ystavystymaan ja viettamMn laadukasta, parem­ man kuulemisen arkea, ilman suuria ponnistuksia. Ota yhteytta meihin ja sovi tapaaminen, niin loy­ diimme juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Sata-Kuu/0 1

'' ltsenaisyydenkatu 33, Pori Puh. (02) 641 3890

Vampulan kirjasto

Sallilantie 43, 32610 Vampula Puh. 044 560 4179 vampula.kirjasto@huittinen.fi

Tarjoamamme palvelut: kuulontarkastukset ja -tutkimukset kuulokojesovitukset mallien ottaminen yksildllisia tuotteita varten: kuulokkeet, uni-ja kuorsaustulpat, uimatulpat, korvamonitorit ym. kuulon apuviilineel paristot ja tarvlkkeet

Rauman Kuulontutkimus 1'' Sahankatu 2, Rauma Puh. (02) 822 6789

Toimlpiste myos:

Joenkuulo, Niskakatu 7, 2 Joensuu

www.sata-kuulo.fi

Asiakaspalvelu- ja omatoimiaukioloajat löytyvät osoitteesta www.huittinen.fi/palvelut/kirjastopalvelut

17


ETSI RUUDUKOSTA SANOJA LIITTYEN IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN ETSI RUUDUKOSTA SANOJA LIITTYEN IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

Sanat voivat olla SANOJA vinossa, pystytai vaakariveillä, etu- tai takaperin ETSISanat RUUDUKOSTA LIITTYEN IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN voivat olla vinossa, pysty- tai vaakariveillä, etu- tai takaperin Sanat voivat olla vinossa, pysty- tai vaakariveillä, etu- tai takaperin

A M P I P P O F U R I L O Ö E S F H I E R T O

A N N A L A Z G U U K G O T I O H I T O K L N N A L A Z G U U K G O T I O H I T O K L N M B V I V S Å P O E P E C G K U G K Y U K H B V I V S Å P O E P E C G K U G K Y U K H B P I U K O S P A P U V Ä L I N E E T S U U M I U K O S P A P U V Ä L I N E E T S U U M A I G H Ä M Y A H D A Q O I S C G Y O L O N M G H Ä M Y A H D A Q O I S C G Y O L O N M Ä P O S K I U L T E E S T O V T W S J G I T O O S K I U L T E E S T O V T W S J G I T O R P R F A G J V L E P Y Y U J Ä K E Ö P I O O R F A G J V L E P Y Y U J Ä K E Ö P I O O A O E E H P T E A A R Q W E R T T G F U T U R E E H P T E A A R Q W E R T T G F U T U R P F T Y V J O L O F M I L Å P U U O K U O T I T Y V J O L O F M I L Å P U U O K U O T I O U U F E K O U O I M K A J S H G A I D K U S U F E K O U O I M K A J S H G A I D K U S A R L D E O O S L P N G I P O H A P P M N S O L D E O O S L P N G I P O H A P P M N S O R I E U T T K E N E Ö Z A V A R I Y R E I D O E U T T K E N E Ö Z A V A R I Y R E I D O T L V T I S B T N K V L O L I L H N Y U A N L V T I S B T N K V L O L I L H N Y U A N L H O L U I O T E F J V L U R T Y V P R Y H W T L U I O T E F J V L U R T Y V P R Y H W T I Ö A R E V D L D E O U A A H N V E S D N F K A R E V D L D E O U A A H N V E S D N F K A E P V A U E I L G A N Y P T E A R L E A V M P V A U E I L G A N Y P T E A R L E A V M R S S A A E R U E W T J N X D F Y H U U V B V S A A E R U E W T J N X D F Y H U U V B V H F I P S N T R Ä A F J K A E Y G E R O N O M I P S N T R Ä A F J K A E Y G E R O N O M I H M U I S T I H O I T A J A K L H G Y D N F M U I S T I H O I T A J A K L H G Y D N F D I U H O U T I O M A I S H O I T O S D T M T U H O U T I O M A I S H O I T O S D T M T S E S E L H Y Y P P P X C F T Y I I O P Y K Y S E L H Y Y P P P X C F T Y I I O P Y K Y X R A L E N U D O T O I M I N T A T E R A P I A L E N U D O T O I M I N T A T E R A P I A T I I I A I J A I E J K R S F G O H J U A U I I I A I J A I E J K R S F G O H J U A U G O I N Q V O L O W E A Y P O F N I Ä K I M I I N Q V O L O W E A Y P O F N I Ä K I M I B

SANAT: SANAT: SANAT:

18

ANNALA ANNALA APUVÄLINEET APUVÄLINEET ASUMISPALVELUT ASUMISPALVELUT ATERIAPALVELU ATERIAPALVELU GERONOMI GERONOMI IKÄINFO IKÄINFO IKÄKAHVEET IKÄKAHVEET

KAARIRANTA KAARIRANTA KOTIHOITO KOTIHOITO KULJETUSPALVELUT KULJETUSPALVELUT KUNTOUTUS KUNTOUTUS MUISTIHOITAJA MUISTIHOITAJA OMAISHOITO OMAISHOITO PALVELUOPAS PALVELUOPAS

PALVELUSETELI PALVELUSETELI PERHEHOITO PERHEHOITO PÄIVÄTOIMINTA PÄIVÄTOIMINTA TOIMINTATERAPIA TOIMINTATERAPIA TURVAPUHELIN TURVAPUHELIN VANHAINKOTI VANHAINKOTI VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTO

N B A Ä R A P O A R T H I A R H I D S X A G B


Tilaa tuotteet helposti

VERKKOKAUPASTAMME

Nouda ostokset valmiiksi keräiltynä tai valitse kotiinkuljetus!

TILAA JA NOUDA –palvelun keräysmaksu K-Plussa-kortilla 4,90€ (ilman korttia 6,90€) Tilaa täältä:

KOTIINKULJETUSMAKSU 9,90€ (sis. keräyksen) 0-8km sisällä kaupalta. Ylimenevistä kilometreistä veloitamme 1€/km.

uppa

k-ruoka.fi/ka

LAUTTURI

Särmänkatu 1, 32700 HUITTINEN, puh. 02 560 5260 Palvelemme ma-pe klo 7–23, la klo 8–23 ja su klo 9–23 timo.ojala@k-supermarket.fi

SPR HUITTINEN YSTÄVÄNPIRTTI EINOLA

Tule yksin tai yhdessä, kaikki ovat tervetulleita. Einolassa voit nauttia monenlaisesta ohjelmasta ja kahvitella yhdessä muiden kanssa mukavassa seurassa. Torstaisin tarjoamme myös keittolounaan. Einola on auki arkisin klo 11–15. Tervetuloa!

Ystäväpalvelu ja omaishoitokahvila p. 044 768 5636 OMAISHOITAJA TULE KAHVILLE Ystävänpirtti Einolaan Karpintie 8. Pistäydy vaihtamaan kuulumiset. Mukaan voit tulla vaikka et kuuluisi omaishoidon tuen piiriin. Omaishoitokahvila on auki joka kuukauden viimeinen torstai klo 14. Tervetuloa!

Kaipaatko itsellesi tai läheisellesi ystävää? Ota meihin yhteyttä, ystäväpalvelumme auttaa! Ystävänpirtti Einola p. 02 568 950

Helppoa ja turvallista liikkumista omassa pihassa

MEILTÄ RATKAISUT KAUNIISEEN JA HELPPOON PIHAAN

a t s a m o Nauti ! a t s a h pi

www.pihasuomela.fi

Juha 050 353 2295

Mari 050 304 2015


HYPPÄÄ PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN! PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN!

HYPPÄÄ PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN!

HYPPÄÄ

PIENET POIKKEAMAT REITTIIN: Soita Huitsikkaan puh. 040 580 9630 Arkisin klo 8.30-16.30

PIENET POIKKEAMAT REITTIIN: Soita Huitsikkaan puh. 040 580 9630 Arkisin klo 8.30-16.30

6 7

6 7 1

Lautturi

2

Terveyskeskus

Junttilanmäki

3 4

5

9 8

KLO

KIERROS 1

1. Lautturi Lauttakylänkatu 8.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 8.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 8.54 palvelukeskus

8.45

8.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 9.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 9.05 1-3 9.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 9.17 Lauttakylänkatu 9.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 9.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 9.27 Lauttakylänkatu 9.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 9.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 9.40 Tiistai ja Torstai

KLO

8.45

8.47

8.50

8.54

KLO

Loimijoentie 2

KIERROS 2

1. Lautturi Lauttakylänkatu 10.47 2. Terveyskeskus Junttilanmäki 3. Löysälä 10.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 10.54 palvelukeskus

10.45

10.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 11.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 11.05 1-3 11.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 11.17 Lauttakylänkatu 11.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 11.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 11.27 Lauttakylänkatu 11.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 11.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 11.40 Tiistai ja Torstai

KIERROS 1

1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

8.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 9.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 9.05 1-3 9.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 9.17 Lauttakylänkatu 9.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 9.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 9.27 Lauttakylänkatu 9.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 9.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 9.40 Tiistai ja Torstai

20

KLO

KIERROS 3

1. Lautturi Lauttakylänkatu 12.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 12.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 12.54 palvelukeskus

12.45

12.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 13.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 13.05 1-3 13.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 13.17 Lauttakylänkatu 13.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 13.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 13.27 Lauttakylänkatu 13.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 13.35 Lauttakylänkatu

8

KLO

KLO

KIERROS 4

KLO

1

KIERROS 5

Lautturi1. Lautturi 1. Lautturi 15.45 Lauttakylänkatu Lauttakylänkatu 14.47 2. Terveyskeskus 15.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 3. Löysälä 14.50 15.50 Käsityöläisenkatu Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 4. Kuninkainen 14.54 15.54 palvelukeskus palvelukeskus

14.45

2

3

Terveyskeskus

4

5

14.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 15.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 15.05 1-3 2 Loimijoentie 15.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 15.17 Lauttakylänkatu 15.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 15.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 15.27 Lauttakylänkatu 15.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 15.35 Lauttakylänkatu

9

KIERROS 2

1. Lautturi 10.45 Lauttakylänkatu 10.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä HINNASTO: 10.50 Kertalippu aikuinen 2€ Käsityöläisenkatu Kertalippu eläkeläinen 1€ Kertalippu lapsi alle 16 v. 1€ 4. Kuninkainen 10.54 palvelukeskus

KLO

15.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 16.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 16.05 1-3 16.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 16.17 Lauttakylänkatu 16.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 16.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 16.27 Lauttakylänkatu 16.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 16.35 Lauttakylänkatu

KIERROS 3

1. Lautturi 12.45 Lauttakylänkatu 12.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä VUOSILIPPU: 12.50 Sisältää 44 matkaa Käsityöläisenkatu Aikuiset 65€ Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€ 4. Kuninkainen 12.54 palvelukeskus

10.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 11.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 11.05 1-3 11.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 11.17 Lauttakylänkatu 11.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 11.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 11.27 Lauttakylänkatu 11.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 11.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 11.40 Tiistai ja Torstai

12.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 13.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 13.05 1-3 13.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 13.17 Lauttakylänkatu 13.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 13.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 13.27 Lauttakylänkatu 13.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 13.35 Lauttakylänkatu

KLO 14.45 14.47 14.50 14.54

KIERROS 4 1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

14.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 15.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 15.05 1-3 15.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 15.17 Lauttakylänkatu 15.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 15.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 15.27 Lauttakylänkatu 15.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 15.35 Lauttakylänkatu

KLO 15.45 15.47 15.50 15.54

KIERROS 5 1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

15.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 16.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 16.05 1-3 16.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 16.17 Lauttakylänkatu 16.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 16.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 16.27 Lauttakylänkatu 16.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 16.35 Lauttakylänkatu

HINNASTO: Kertalippu aikuinen 2€ | KertalippuVUOSILIPPU: eläkeläinen 1€ | Kertalippu lapsi alle 16 v. 1€ HINNASTO: VUOSILIPPU: Sisältää | Aikuiset 65€ |Sisältää Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€ Kertalippu aikuinen44 matkaa2€ 44 matkaa

Kertalippu eläkeläinen Kertalippu lapsi alle 16 v.

1€ 1€

Aikuiset 65€ Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€

Profile for Huima

Palveluopas huittislaisille ikäihmisille 2021  

Palveluopas huittislaisille ikäihmisille 2021  

Profile for huima

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded