a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

PALVELUOPAS huittislaisille ikäihmisille

2020

12-14 18

ähteä l ä ä t i p e l l e Liikke uljettaa k a k k i s t i u H


Lukijalle Huittislaisille ikäihmisille suunnattu palvelu­ opas on laadittu helpottamaan alueemme palveluiden löytämistä. Oppaasta löytyy aakkosjärjestyksessä pe­ rustietoja erilaisista tuki- ja palvelumuodois­ ta, joita ikäihminen tarvitsee. Toivomme, että löydätte oppaasta helpos­ ti ja vaivattomasti tarvitsemamme tiedon, ja että otatte rohkeasti yhteyttä. Opas löytyy myös kaupungin internet-sivuilta osoittees­ ta www.huittinen.fi - Palvelut - Sosiaali- ja ter­ veyspalvelut - Ikäihmisten palvelut.

Hyvä huittislainen ikähminen

Sisällysluettelo Pääkirjoitus ................................................. 2 Apuvälinepalvelut ....................................... 3 Asumispalvelut ........................................... 3 Ateriapalvelu ............................................... 4 Fysioterapia ryhmäpalvelut (terveyskeskus) .... 4 Geronomi ..................................................... 4 Hammashoito ............................................. 4 Hoitotarvikkeet ja -välineet ....................... 4 Ikäihmisten neuvontapiste ........................ 4 Kotihoito ..................................................... 6 Kotisairaalatoiminta .................................. 6 Kuljetuspalvelut ......................................... 7 Kuntoutus .................................................. 7 Laboratorio ................................................ 8 Liikunta ...................................................... 8 Lyhytjaksohoito ......................................... 8 Mielenterveys- ja päihdepalvelut .............. 8 Muistihoitaja ............................................. 9 Omaishoito ................................................ 9 Palveluseteli .............................................. 9 Perhehoito ................................................. 9 Päivätoiminta ............................................ 10 Röntgen ..................................................... 10 Lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto ................................................10 Sosiaalityöntekijä /potilasasiamies .........11 Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet .......................................................11 Toimintaterapeutti ..................................... 11 Turvapuhelin ..............................................11 Niin kauan kun pystyy kävelemään, pitää lähteä liikkeelle ..........................12–14 Tärkeät puhelinnumerot ............................15 Vammaispalvelut .......................................16 Vanhusneuvosto ........................................16 Vapaaehtoistoiminta .................................16 Kirjastotoimen palvelut .............................17 Paikallisbussi Huitsikka ............................18

HUITTISTEN KAUPUNKI

www.huittinen.fi Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen puh. 02 560 4111 Facebook: Huittisten kaupunki ja Vanhuspalvelut Huittinen

2

Mitä sinä odotat tulevaisuuden ikäihmisten palveluilta? Näin vuoden 2020 aluksi olemme päi­ vittäneet Palveluoppaan huittislaisil­ le ikäihmisille. Samalla olemme siirty­ neet uudelle vuosikymmenelle. Vilkai­ su viime vuosikymmeneen osoittaa, että palvelutarjonta ikäihmisille on laajentunut viime vuosina. Yksityinen palvelutuotanto on lisääntynyt ja ar­ vokas vapaaehtois- ja järjestötyö on tukenut merkittävästi kaupungin omia palveluja. Eri toimijat tarjoavat palve­ luja muun muassa terveyden ja hyvin­ voinnin edistämiseksi, kotona selviy­ tymisen tueksi ja vaikkapa sosiaalis­ ten suhteiden ylläpitämiseksi. Viime vuosina myös ikääntyneiden asumiseen on tullut lisää vaihtoehto­ ja. Nyt tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon rinnalle on vaihtoehdoksi palaamassa palveluasuminen. Palvelu­ asuminen on tuettua asumista ja suun­ nattu henkilölle, jonka avuntarve on jo kohtalaisen suurta, mutta ei yöaikaista. Palvelusetelitoimintaa ollaan laajenta­ massa myös palveluasumiseen. Kunin­ kaisten vanhainkodin pitkäaikaista hoi­ toa muutetaan kuntouttavaksi arvioin­ ti- ja lyhytaikaishoidoksi. Olemme jär­ jestämässä tälle uudelle Kuninkaisten vanhainkodin kuntoutus- ja arviointiyk­ sikölle kaikille avoimen nimiäänestyk­ sen kevään aikana. Ikääntyneiden palvelujen kehittämi­ nen jatkuu edelleen sekä maakunnal­

Seuraavat Huittisten ut Seniorimess ! vuonna 2021

PALVELUOPAS

huittislaisille ikäihmisille

2020

lisesti että paikallisesti. Täällä Huit­ tisissa me kaikki ikääntyneiden pal­ veluissa työskentelevät haluamme saada asiakkaamme äänen entistä paremmin kuuluville ja mukaan palve­ lujen suunnitteluun. Huittisten kaupunkistrategiassa vuo­ sille 2017-2025 yhtenä tavoitteena on edistää kansalaisaktiivisuutta lisää­ mällä monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ikään­ tyneiden asumispalveluissa on toi­ minut jo pitkään asukasraateja ja -kokouksia. Terveyskeskus on aloit­ tamassa oman asiakasraatinsa vuo­ den alussa. Myös ikäihmisten palve­ luissa tavoitteenamme on laajentaa asiakasraateja kuluvan vuoden aika­ na koskemaan kaikkia ikääntyneiden palveluja. Asiakasraadin kautta huittislaisel­ la ikäihmisellä tai vaikkapa hänen lä­ heisellään on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, toteuttami­ seen, kehittämiseen ja arviointiin. Mil­ laiset palvelut auttaisivat sinua selviy­ tymään arjessa? Mikä nykyisissä pal­ veluissa ei toimi? Millaisia olisivat toiveidesi ikääntyneiden palvelut? Muun muassa näitä tulemme yhdessä poh­ timaan tulevissa raadeissa. Sari Hievanen Vanhustenhuollon johtaja

Julkaisija: Huittisten kaupunki Päätoimittaja: Sari Hievanen Lehden taitto: Lauttakylä-lehti Painopaikka: Alma Manu, Tampere Painos: 9700 kpl


Apuvälinepalvelut Pääterveysasemalta asiakkaat voivat lainata tarpeen mukaan maksutta sekä lyhyt- että pitkäaikaislainaan apuvälineitä selviytyäkseen liikkumisesta ja arjen toiminnoista.

Lisätietoja:

Apuvälinevastaava puh. 044 772 8296

Asumispalvelut Asumispalveluja voi hakea henkilö, joka ei selviydy kotihoidon ja omaisten avulla omassa kodissaan tai asunto ei ole korjattavissa hoidon vaativalle tasolle. VUOKRA-ASUMINEN Kuninkaisten palvelukeskuksen (Selvinkatu 1) alueella on tar­ jolla ikäihmisille vuokraasumista ja palveluja. Palvelut perustuvat palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan jokaisen tarpeiden mukaisesti. Palveluista laskutetaan erikseen käytön ja tulojen mukaan. Asukkailla on mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja klo 7–21 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Sairaanhoitaja puh. 050 330 8582 Kaarirannan B-osan (Särkimyskoskenkatu 3 B) vuokraasunnot on tarkoitettu itsenäisesti toimeentuleville ja vähän apua tarvitseville ikäihmisille.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Kaarirannan ryhmäkodit (Särkimyskoskenkatu 3 C) Asumispalveluesimies puh. 044 560 4269 Palvelukeskus Annala (Sallilantie 33, Vampula) Asumispalveluesimies puh. 045 635 1878 LAITOSHOITO

AURAHOVI HUITTINEN KOTI TUEN JA PALVELUIDEN ÄÄRELLÄ • Esteettömiä, 30-42 m² kerrostalokoteja • Maltillinen vuokrataso • Alakerrassa ravintola ja muita yhteisiä tiloja • Lasitetut parvekkeet, viihtyisä piha • Hoitoa ja muuta apua tarpeesi mukaan

Vanhainkotihoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tehostettujenkaan palvelujen turvin selviä kotona tai palvelutalossa.

Lisätietoja:

Kuninkaisten vanhainkoti (Selvinkatu 4 A) puh. 044 772 8338 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN

Lisätietoja:

Vanhustenhuollon johtaja puh. 044 560 4280 Tuulensointu (Attendo Oy) puh. 044 780 0317 Iltatuuli ja Tuulentupa (Attendo Oy) puh. 044 494 4959

Tehostetussa palveluasumisessa on tarjolla ympärivuorokautista hoivaa ja palveluja niitä tarvitseville.

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Kaarirannan palveluasunnot (Särkimyskoskenkatu 3 A) Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

UUSI SENIORIKOTI AVATAAN SYYSKUUSSA 2020

Aurahovi Huittinen puh. 050 336 9548 www.aurahovi.fi

Seniorikodin osoite on Myllykuja 4, HUITTINEN

Aurahovin tarjoamiin palveluihin voit hyödyntää kunnan palveluseteliä, eläkettä saavan hoitotukea sekä kotitalousvähennystä.

Tiedustelut ja asuntojen haku: info@aurahovi.fi Aurahovi Senioripalvelut Oy www.aurahovi.fi 3


Ateriapalvelu Ateriapalvelu voidaan järjestää eri tavoin asiakkaan avun tarpeesta ja asuinpaikasta riippuen. Ateria voidaan tuoda kotiin tai asiakas käy itse aterioimassa palvelukeskuksessa. Aterioita kuljetetaan 6 päivänä viikossa, tarvittaessa useampia annoksia kerrallaan.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja (kotihoidon alueet Itä ja Kuninkainen) puh. 044 560 4246 Kotihoidon esimies (kotihoidon alueet Pohjoinen, Länsi ja Etelä) puh. 044 560 3219

Hammashoito Suun terveydenhuollon tehtävä on edistää ja ylläpitää alueensa väestön terveyttä, ehkäistä suun alueen sairauksia ja huolehtia korjaavasta hoidosta. Suun ja hampaiston terveys ja toimintakyky heijastuu ihmisen kokonaisterveyteen ja toimintakykyyn. Toimivalla omahoidolla

voidaan ehkäistä monia suun alueen sairauksia. Terveyskeskuksessa on tarjolla hammashoitopalveluja kaikille huittislaisille. Ajanvaraus omalle hammaslääkärille puh. 044 772 8380.

Fysioterapia ryhmäpalvelut

Hoitotarvikkeet *ja -välineet

(TERVEYSKESKUS) Ryhmät toimivat syyskuusta huhtikuun loppuun ja niistä ilmoitetaan Lauttakylä-lehdessä. Tarjolla on senioriryhmiä, ukkojumpparyhmä, neurologinen ryhmä, niska-selkäryhmä, nivelryhmä, olkapääryhmä ja kuntosaliryhmä.

Huittisten terveyskeskuksen ja kotihoidon kautta maksuttomien sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden saamisen edellytyksenä on asiakkaan hoitosuhde terveyskeskukseen tai lääkärin/hoitajan tekemä tarvearvio. Maksuttomien hoitovälineiden antaminen potilaalle perustuu yksilölliseen tarpeen arviointiin ja sairaanhoitovälineitä ja

Huittisten pääterveysasema, fysioterapia-osasto puh. 044 772 8263 Ajanvaraukset ma-pe klo 8–9

-tarvikkeita annetaan yleensä kuukauden tarve kerrallaan. Hoitotarvikkeita annetaan: Huittisten neuvolassa ma klo 15–17 Muina aikoina ajanvarauksella. Vampulan terveysasemalla ajanvarauksella puh. 044 772 8301

Geronomi Geronomi osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa kotihoidon suunnitteluun ja tekee palvelujen kohdentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja. Geronomin työhön kuuluu mm. palvelutarpeen arviointikäynnit, toimintakyvyn mittaukset, hoitotahdon, tukipalveluhakemusten ja KELAn hakemusten laadinnassa avustaminen. Hyvinvointikysely / Hyvinvointia edistävä kotikäynti Kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäville lähetetään kysely jolla kartoitetaan kotona selviytymistä ja palvelujen tarvetta. Kotikäyntejä tehdään myös ikäihmisten ja heidän omaistensa pyynnöstä.

Lisätietoja:

Geronomi puh. 044 773 0250 (Kotihoito Itä, Kuninkaisten Palvelukeskus) puh. 044 560 4188 (Kotihoito Länsi, Pohjoinen ja Etelä)

4

Ikäihmisten neuvontapiste Ikäihmisten neuvontapalvelupiste on ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupiste. Neuvontapisteen tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään. Neuvontapalvelupiste tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen, mm. erilaisten palveluiden ja etuuksien/tukien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä, tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, apuvälineistä, liikunnasta yms., joilla kotona asumista turvataan ja tuetaan. Neuvonta on maksutonta, luottamuksellista ja yksilöllistä.

Ikäihmisten kahveet Huittisten kaupungin ikäihmisten palvelut järjestää yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa Ikäihmisten kahveita. Kokoontuminen on joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 13.00–15.00 Puistokodin kerhohuoneella, Aittakatu 1. (Ei kesä-heinäkuussa.)

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELUPISTE ON AVOINNA MAANANTAISIN klo 8.00–9.00 ajanvarauksella klo 9.00–11.00 ilman ajan­varausta TORSTAISIN klo 13.00–15.00 ilman ajanvarausta Kahvittelun lomassa sinulla klo 15.00–17.00 ajanvarauksella on mahdollisuus tavata tuttuja ja kuulla asiantuntijoita eri Kaupungintalo 1. krs, aihepiireistä. Saat myös esitRisto Rytin katu 36 teitä sekä neuvontaa ja ohjausta ikääntyvien palveluista. Vampulassa Palvelukeskus Mahdollisuus myös henkilöAnnalassa ajanvarauksella kohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen.

Lisätietoja:

Geronomi Lisätietoja: puh. 044 773 0250 (Kotihoito Itä, puh. 044 773 0214 Kuninkaisten Palvelukeskus) puh. 044 560 4188 (Kotihoito Kahvi ja Länsi, Pohjoinen ja Etelä) pulla 1 €


Tarvitsetko sinä tai läheisesi kotona apua?

- Siivouspalvelut - Pyykkihuolto - Kodinhoito - Asiointi - Mattojen pesu - Palvelusetelituottaja

Timanttihoivan osaavat hoitajat auttavat juuri sinua

Timanttihoiva

Autamme pesuissa, lääkehuollossa, asioinneissa ja monissa kotonasi apua tarvitsemissasi töissä. Lisäksi myös omaishoidon vapaissa sekä veteraanipalveluissa. Soita, niin Lämpimin terveisin jutellaan ja Tarja, Saija, Anna ja Kristiina tutustutaan! Sairaanhoitaja Tarja Leppänen 040 768 8821 timanttihoiva@gmail.com – www.timanttihoiva.fi

SIIVOUSPALVELU ANITTA ROUTAKANGAS 044 757 8181

Asennuspalvelu • Takuuhuolto Pät-Kii-Kö kuva?

MEILTÄ V-KUVA Asennuspalvelu T I P M E R A P MISTÄ – EI PÄTKI

040 545 8685

DIGITVja DIGITV jaKONE KONE SERVICE

DIGITA

t.kulmanen@gmail.com

www.digitvjakone.net

PRO

ANTENNIASENTAJA

AMMATTILAINEN VALTUUTETTU

Turvallista asumista

Huittisten hoivakodit

palveluksessasi Attendon hoivakodit tarjoavat ikäihmisille kodikasta ja turvallista asumista sekä huolenpitoa ja virkistävää toimintaa. ATTENDO ILTATUULI Kravilankatu 4, Huittinen Hoivakodin johtaja: Marjatta Alhonen, p. 044 494 4959 ATTENDO TUULENSOINTU Kyntäjänkatu 4B, Huittinen Hoivakodin johtaja: Taina Rajala, p. 044 780 0317 ATTENDO TUULENTUPA Sahakatu 3, Huittinen Hoivakodin johtaja: Marjatta Alhonen, p. 044 494 4959

ANTENNIASENTAJA

Asennuspalvelu • Takuuhuolto

www.attendo.fi

5


Kotihoito

HUITTISTEN TAKSI

0200 26466 Puhelun hinta 0,50€ + pvm

• HENKILÖAUTOT • TILA-AUTOT 1+8 • PYÖRÄTUOLI- JA PAARIKULJETUKSET • PIENTAVARAKULJETUKSET

Ajanvaraus 020 741 6272 ma–pe 8-19, la–su 9-18 www.huittistenkotilaakari.fi Lääkärit: Atte Hölttä Terhi Nieminen Juha Jaatinen

Arkiyö tilaukset ennakkoon

HUITTISTEN APTEEKKI Palveleva lähiapteekkisi Palvelemme arkisin 9–19, la 9–16, su 12–16 Särmänkatu 1, Huittinen Puh. 02 566 665 www.huittistenapteekki.fi

PALVELEVA JA ASIANTUNTEVA vaatekauppa myös ikäihmiselle Mahdollisuus kotisovitukseen

Kotihoidon henkilöstöllä on sairaanhoitajan tai lähihoitajan koulutus. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille nimetään Oma

Nikkasen tuotevalikoimalle on tärkeää laatu, helppohoitoisuus, hyvä istuvuus sekä ajaton tyyli.

Risto Rytin katu 29, Huittinen Puh. 02 569 767

TUPLAEDUT POIMIT!

Talviremontin hyödyt + lasku vasta kesällä!

• Talvella sataa harvemmin vettä. • Routa ja lumi suojaavat pihaa. • Saat ilmaisen lumenpudotuksen kaupan päälle! • Lasku vasta 6 kk kuluttua remontin valmistumisesta.

6

hoitaja. Kotihoidossa toimii lisäksi geronomi, fysioterapeutti, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti, jotka tukevat yksilöllistä asiakkaan kuntoutusta. Kotihoidosta perittävä maksu perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun aikaan ja asiakkaan tuloihin. Kaupunki on jaettu neljään eri kotihoitoalueeseen. Kotihoito toimii joka päivä klo 7–21.

Lisätietoja:

puhelinaika: ma-ke klo 9–11 Kotihoidon esimies Puh. 044 560 3219 Avopalveluohjaaja Puh. 044 560 4246 Kotihoito: Yhteydenotot oman alueen kotihoitotiimiin arkisin klo 12–13. Itä puh. 050 561 1456 Länsi puh. 050 330 8583 Pohjoinen puh. 050 592 4430 Etelä (Vampula) puh. 040 849 8040

f

asustenikkanen.weebly.com www.facebook.com/an.asuste.nikkanen/

Nyt kun toimit,

Soita 02 3619 7791 vesivek.fi

Palvelu perustuu toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen arviointiin. Geronomi tekee palvelutarpeen kartoituskäyntejä ja osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa hoidon ja palvelujen suunnitteluun ja tekee hoidon kohdentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja. Kotihoitokäynti sisältää tarpeen mukaan mm. asiakkaan voinnin seurantaa, lääkehoitoa, arkitoiminnoissa avustamista ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Kotona otetaan laboratoriokokeita ellei asiakas pääse terveyskeskukseen itse tai lähipiirin saattamana.

Tervetuloa!

est 1953

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Periaatteena on toimintakykyä tukeva työote, jolloin asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Kotihoito tukee asiakasta niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua omaisiltaan tai läheisiltään.

Kotisairaala­ toiminta Kotisairaalatoiminta tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona, palvelu- tai vanhainkodissa. Toiminta on määräaikaista ja lääkärijohtoista, tukiosastona toimii terveyskeskuksen vuodeosasto.

Lisätietoja:

Sairaanhoitaja puh. 044 772 8390 (24/7) Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 (virka-aikana)


Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelua myönnetään henkilöille, joiden toimintakyky on niin alentunut, että he eivät pysty itse hoitamaan asiointi- yms. matkojaan ja heidän itsenäinen asumisensa tästä syystä vaarantuu. Palvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee käyttämään julkista liikennettä esim. Huitsikkaa tai samassa taloudessa on autoilevia perheen­jäseniä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu yli 65-vuotiaille Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sellaisiin matkoihin, joihin ­KELA suorittaa korvausta sairasvakuutuslain mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelun palvelu- ohjaaja puh. 044 773 0113

Vammaispalvelulain perusteella on oikeus taksimatkoihin sellaisilla vaikeavammaisilla tai vanhuksilla, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Hakemuksen liitteenä on esitettävä selvitys hakijan terveydentilasta.

Palveluliikenne Huitsikka

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestetään kuljetuspalvelua asiointipalveluna haja-asu-

tusalueelta palvelujen keskelle. Sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua haettaessa hakijan tulee antaa selvitys tuloistaan.

Lisätietoja:

Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka on suunniteltu erityisesti vanhempien ihmisten ja liikuntaesteisten henkilöiden tarpeiden mukaan. Auto on 20-paikkainen matalalattiainen pienoisbussi, jossa on myös paikka kahdelle pyörätuolille. Kuljettaja avustaa

OLETKO KIINNOSTUNUT MUIDEN AUTTAMISESTA? tarvittaessa asiakkaita. Liikennöinti tapahtuu arkipäivisin mm. keskustan, Löysälän, Sahkon, Untonmäen ja Huhkolan asuntoalueilla. Reitin varrella on kauppoja, kirjasto, terveyskeskus, vanhainkoti, Kaariranta sekä monia muita palveluja. Kyytiin voi nousta reitin varrella haluamastaan kohdasta. Huitsikka poikkeaa reitiltään aikataulunsa sallimissa puitteissa lähikaduille noutamaan henkilöä, jolle liikkuminen on hankalaa.

Merkityksellistä vapaaehtoistyötä: - Kriisipuhelinpäivystäjänä - Verkkokriisityössä - Ryhmänvetäjänä - Rikosuhripäivystyksen tukena - Hallitustoimijana Susanna Visuri, puh. 03 512 0540 www.tukitalo.com

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry

Jos sinulla on vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelukortti, voit käyttää kortilta kuljetuspalvelumatkan ja matkustaa maksutta.

Lisätietoja:

Huittisten tilausliikenne puh. 02 561 561 Huitsikka kuljettaja puh. 040 580 9630

Risto Rytin katu 31, HUITTINEN p. 02 569109 p. 044 0569109 www.fthuittinen.fi

Kuntoutus Kuntoutusta toteuttavat kuntohoitaja, fysioterapeutit ja toimintaterapeutti. Kuntoutus on aina asiakaslähtöistä ja sen luonne määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Sen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Kuntoutuksen keinoja ovat mm. voima- ja liikeharjoitteet, tasapainoharjoitteet, motoriset har-

joitteet, venytykset ja rentoutus. Lisäksi apuvälinetarpeen arvioinnissa ja apuvälineiden käytössä saa tarpeen vaatiessa ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaan on oltava itse motivoitunut kuntoutukseen. Kuntoutuksen ammattilaiset tekevät yhteistyötä keskenään, hoitohenkilöstön kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisten kanssa.

ELÄMÄ MAISTUU HYVÄLTÄ YSTÄVÄN SEURASSA

NAISTENTANSSIT KESKIVIIKKOISIN, kesällä myös sunnuntaisin Myös majoitus!

Katso tietoja nettisivuilta hirvensuuli.webnode.fi

Meille on tärkeää, että sinä voit hyvin ja nautit elämästäsi. Ruokamme on tunteella ja ammattitaidolla sinulle valmistettua. Tervetuloa nauttimaan yhdessä.

Lisätietoja:

Kuntohoitaja, 050 394 6808 (Kotihoito Etelä) Fysioterapeutti, 050 394 6801 (Kotihoito Länsi) Fysioterapeutti, 044 560 4199 (Kotihoito Itä) Fysioterapeutti, 044 773 0217 (Kotihoito Pohjoinen)

Siivouspalvelu TSK p. 0400 280 072

Amica-ravintola Hirvenpää Risto Rytin katu 70 FI-32700 Huittinen M +358 40 635 1855 hlty@amica.fi www.amica.fi/ hirvenpaa www.amica.fi

Taksi Samu Kulmala p. 0400 771 172

Kotipalvelu Rosamaria • jalkojenhoito, myös kotikäynnit • hermoratahieronta • hoivapalvelu, omaishoito

Leila Toivonen

Lähihoitaja, palvelusetelituottaja

044 305 6900 Kievarintie 17, Virttaa

7


SIIVOUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Putzipalvelu Tuula Kykylä Palvelusetelituottaja PUTZIPALVELU

p. 040 511 1687

Laboratorio

Liikunta

Huittisten terveyskeskuksen laboratorion toiminnasta vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos Satadiag.

Huittisten kaupungin urheilualueet tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Kaupungista löytyy runsaasti erilaisia sisä- ja ulkokenttiä niin seurojen ja yhdistysten toimintaan kuin myös omaehtoiseen liikuntaan.

Huittisten terveyskeskuksen laboratorio palvelee ma-to klo 7.30–14.30, pe klo 7.30–11.30

Ajanvarauksen internetsivut: www.satadiag.fi tai puh. 02 627 6410 arkisin klo 10–15. Tiedustelut laboratoriotutkimuksiin liittyvissä asioissa: Palvelunumero 044 707 9761 arkisin klo 7–14.

Vampulan terveysaseman laboratorion näytteenotto palvelee parittomien viikkojen tiistaisin klo 7.30–10.30. Kari Jari Ari-Matti Harri Lasse

0400 831 042 0500 831 042 0440 831 042 0400 232 603 044 713 1042

Kari Brunnila Oy Riihivainionkatu 4, Huittinen p. 02 561 376 • www.lvibrunnila.fi Liike avoinna ma-to 7–17, pe 7–16

Fysioterapeutti OMT

HANNU LEHTIMÄKI p. 050 523 2124 Vastaanotto: FHL: Ella Tuori Ky Pennintie 3 HUITTINEN

TARJOAMME TUKEA JA APUA ELÄMÄN ONGELMA- JA KRIISITILANTEISIIN

Pariskunnille ja perheille • Yksilöille ja ryhmille Rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen

Luottamuksellisesti ja maksutta myös Huittisissa. Ajanvaraus: p. 03 5120 500 klo 9.00-15.00 Kriisikeskus Tukitalo • www.tukitalo.com

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry

8

Voimaa vanhuuteen

Näytteitä otetaan ilman ajanvarausta vain päivystyspotilailta. Kotoa tuodut näytteet otetaan vuoronumerolla.

Lyhytjaksohoito Lyhytjaksohoito on tarkoitettu tukemaan omaishoitoa ja kotihoitoa. Lyhytjaksopaikkoja on Kuninkaisten vanhainkodilla ja Palvelukeskus Annalassa sekä perhehoidossa.

Erityisryhmien soveltavaa liikuntaa järjestetään yhteistyössä kaupungin eri hallinnonalojen kanssa.

Lisätietoja:

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325

Ohjattu tehoharjoittelu Kaarirannan kuntosalilla, ei palveluiden piirissä oleville ikäihmisille. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa, yhteensä 15 kertaa. Jaksoon kuuluu alku- ja lopputestaukset sekä laaditaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma sekä jatkosuunnitelma itsenäisen liikunnan harrastamiseen. Ohjaaja ottaa yhteyttä kahden kuukauden kuluttua harjoittelun päätyttyä. Ryhmiin on jatkuva ilmoittau­tuminen.

Lisätietoja:

Kuntohoitaja puh. 050 394 6808

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kunnossa kaiken ikää / Liikkuva Huittinen Kaupunki on mukana KKI -ohjelmassa ja Liikkuva Huittinen -esitteestä löytyy hankkeessa toimivat liikuntaryhmät.

Ihmisten psyykkiset voimavarat joutuvat koetukselle erilaisissa elämän muutosja kriisitilanteissa. Mm. läheisen menettäminen, oma tai läheisen sairastuminen, yksinäisyys, vaikeat ihmissuhteet ja ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn muutokset saattavat painaa mieltä tai olo voi olla ahdistunut ja masentunut.

psykososiaalisen kuntoutumisyksikkö Kipinän psykiatriselta sairaanhoitajalta ja mielenterveyshoitajalta. Keskustelut ovat maksuttomia ja yhteyttä voi ottaa suoraan työntekijöihin.

Terveysliikunnan palvelujen kehittämisessä toimitaan yhteistyössä terveyskeskuksen, paikallisten yritysten, kansalaisopiston, eläkeläisyhdistysten ja kyläyhdistysten kanssa.

Psykologi puh. 044 772 8219

Lisätietoja:

Erilaisiin mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa voi hakea ammatillista apua terveyskeskuksen psykologilta ja mielenterveysja päihdesairaanhoitajalta sekä

Päihde- ja mielenterveyshoitaja, sairaanhoitaja puh. 044 772 8304

Psykiatrinen sairaanhoitaja puh. 044 772 8359

Mielenterveyshoitaja puh. 044 772 8360

Nuoriso- ja liikuntapalvelut Palvelusihteeri puh. 044 560 4334


Muistihoitaja Muistiin voivat vaikuttaa monet eri tekijät ja monet näistä tekijöistä ovat hoidettavissa. Myös eteneviä muistisairauksia voidaan ehkäistä ja niiden etenemistä hidastaa, joten siksi on tärkeää tutkia kaikki muistihäiriöepäilyt mahdollisimman varhain. Muistihoitajan vastaanotolle voi varata ajan ilman erillistä lähetettä, soittamalla suoraan muistihoitajalle tai terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta. Muistihoitajan vastaanotolla kartoitetaan muistitoimintoja muistitestin ja haastattelun avulla sekä keskustellaan muistiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden hoidosta. Muistihoitajan työparina toimii ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon erikoistunut lääkäri eli geriatrian

erikoislääkäri. Erikoislääkäri voi muistihoitajan kartoituksen perusteella tehdä lähetteet jatkotutkimuksiin; verikokeisiin, sydänfilmiin ja pään kuvantamistutkimukseen. Pään kuvantamisen tutkimukset tapahtuvat joko Porissa tai Raumalla, mutta muuten muistiselvittelyt ja tulosten kuulemiset onnistuvat Huittisten terveyskeskuksessa. Ajat geriatrian erikoislääkärin vastaanotolle Huittisten terveyskeskukseen varataan muistihoitajan kautta. Muistihoitajalta voit kysyä neuvoa kaikkiin muistiin ja muistisairauksiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa myös puhelimitse. Muistihoitajan vastaanotto ar-

kisin Huittisten terveyskeskuksessa klo 7.30–15.30. Puhelinajat ma ja ke klo 14.30– 15.30. Tavoitettavissa puhelimitse myös muina aikoina/ muistihoitaja pyrkii soittamaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Muistihoitajalta on lainattavissa muistin apuvälineitä, kuten muistuttimia, vuorokausikalentereita ja liesivahteja sekä omaishoitajan työtä helpottavia hälytysmattoja ja ovihälyttimiä.

Lisätietoja ja ajanvaraukset:

Muistihoitaja Niina Immonen puh. 044 772 8327 Huittisten pääterveys­asema ajanvaraus puh. 044 772 8420

Omaishoito Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja.

pitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona hänen omaisensa tai läheisensä kanssa tai tarpeellisten palvelujen avulla.

Lisätietoja:

Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avun tarpeen mukaan. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai huolen-

Tuen ulkopuolelle jäävät ne asiakkaat, joiden avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin.

Omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö puh. 044 773 0214

Omaishoitajalle tarjotaan terveydenhoitajan tekemä terveys- ja hyvinvointitarkastus kahden vuoden välein.

Omais- ja perhehoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 Terveydenhoitaja puh. 044 772 8252

Palveluseteli Kunta myöntää palveluseteliä vaihtoehtona kunnallisille palveluille. Palvelusetelillä edistetään asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelutuottajilta. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että hakija täyttää perusturvalautakunnan vahvistamat kriteerit. Tarvittaessa palveluntarve arvioidaan kotikäynnillä. Huittisissa palveluseteleitä

myönnetään siivouspalveluihin, kotihoitopalveluihin sekä omaishoidon vapaapäivien järjestämiseksi.

Lisätietoja:

Kotihoidon avopalveluohjaaja puh. 044 560 4246 (siivous- ja kotihoitopalvelut) Vanhustenhuollon johtaja puh. 044 560 4280 (tehostettu palveluasuminen)

Omaishoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246 (omaishoidon siivouspalvelu ja vapaapäivien järjestäminen)

Perhehoito Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhekodissa. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja pysyvät ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikäihmiselle perhehoito tarjoaa turvaa, välittämistä ja huolenpitoa. Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa muun muassa mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon. Perhehoito soveltuu ikäihmiselle, joka tarvitsee valvontaa, ohjausta ja avustamista. Perhekodin arjessa toteutuvat yhteiset ruokailut, monipuolinen ja riittävä ravinto, valvottu lääkehoito, säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu mahdollisuuksien mukaan ja turvaa tuova, jatkuva läsnäolo. Yöllä perhekodissa nukutaan – myös perhehoitajat – joten asukkaiden tulisi pärjätä yönsä pääsääntöisesti itsenäisesti ja rauhallisesti. Perhehoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman kunnan vanhustyön kautta ja pitkäaikaisista sijoituksista perhehoitoon päättää moni­ammatillinen SAStyöryhmä.

Lisätietoja:

Kotiutushoitaja puh. 044 772 8325 Omais- ja perhehoidon avopalveluohjaaja puh. 044 773 0246 Omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö puh. 044 773 0214

9


BODIANNA

TUKISUKAT, POHJALLISET JA TERAPEUTTISET KENGÄT

www.bodianna.fi

LIQUA-CARE®

Terapeuttiset nestevirtapohjalliset

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Tehokas väsymyksen lievittäjä jaloille ja säärille. BODIANNA Risto Rytin katu 31 HUITTINEN Avoinna TO 17–19 PE 10–18

040 686 1450 Asuste Bodianna bodianna@bodianna.fi

• Jos olet pitkiä aikoja jalkojen päällä • Suonikohju- ja diabetespotilaille • Raskauden aikana • Niveltulehduksen hoitoon • Kylmille, väsyneille ja turvonneille jaloille

Kun suru koskettaa • Palvelemme kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa yksilöllisesti ja luotettavasti

Kukkasidonnan erikoisliike & hautauspalvelu

• Laadukasta hautauspalvelua kotimaisista arkuista ammattitaidolla tehtyihin kukkasidontatöihin Lauttakylänkatu 21, Huittinen Puh. 044 706 6100, www.desapi.fi

APUA ARKISIIN ASKAREISIIN!

MEILTÄ LÖYDÄT ESLAN KOTIMAISTEN ROLLAATTOREIDEN JA KÄVELYPYÖRIEN LISÄKSI MM.

• TUKIKAHVAT – useita eri kokoja

Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Annalassa maanantaisin sekä Kaarirannassa tiistaista perjantaihin. Päivätoiminta on ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on omatoimisuuden lisääminen, sekä kotona ja arjessa selviytymisen tukeminen. Asiakaslähtöisellä kuntoutuksella pyritään ylläpitämään kokonaisvaltaisesti toimintakykyä, joten päivään sisältyy sekä liikunnallista, virikkeellistä että sosiaalista ohjelmaa.

käytännönläheisiä, jotka asiakas pystyy siirtämään omaan arkeensa. Tämän vuoksi asiakkaat osallistuvat päivätoiminnassa kaikkeen tekemiseen aktiivisesti. Pyrimme myös löytämään ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja sellaisiin kodin askareisiin, joista suoriutuminen on haasteellista.

Päivätoiminnan ohjelma on pyritty rakentamaan niin, että osa harjoitteista on konkreettisia ja

Lisätietoja:

Päivätoimintaan haetaan täyttämällä hakemus, joka löytyy Huittisten kaupungin internet-sivuilta. Avopalveluohjaaja puh. 050 394 6779

Röntgen Röntgen- ja ultraäänikuvauksia suoritetaan ainoastaan lääkärin lähetteellä. Kuvauksia suoritetaan myös muiden sairaaloiden lähetteellä. Potilaalla on mahdollisuus käydä röntgenissä myös muissa Satadiagin röntgeneissä.

Ajanvaraus ma–pe klo 13–14, puh. 044 772 8241 Avoinna ma-pe klo 8.30–14.30

Lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto Huittisten pääterveysasema

Vampulan terveysasema

Kaikki asiat hoidetaan oman yhteyshenkilösairaanhoitajan kautta soittamalla hänen puhelimeensa. Mikäli omaa yhteyshenkilöä ei ole vielä saanut, terveyskeskuksen takaisinsoittonumero on puh. 044 772 8420.

Useimpien entisen Vampulan kunnan alueella asuvien yhteyshenkilösairaanhoitaja on Vampulan sairaanhoitaja puh. 044 772 8301.

Soita rohkeasti!

• LIUKUESTEMATOT suihkutilaan sekä käytäviin

Hämmentääkö postilaatikkoon kolahtavat laskut? Osaatko laskea kertyvät korot?

• KOROTETUT WC-ISTUIMET

MAKSUVAIKEUKSIEN KANSSA EI KANNATA OLLA YKSIN – ILMAISTA APUA ON SAATAVILLA!

• Yale Doorman ÄLYLUKOT, turvaa ja helppoutta Ma-pe 9–17.30, la 9–14

K-Rauta ja Maatalous Kauppiaskatu 1, Huittinen p. 02 560 6100 • www.k-rauta.fi Huittinen Oy

10

Päivätoiminta

OIKEUSAPUTOIMISTO TARJOAA MAKSUTONTA TALOUS- JA VELKANEUVONTAA. Satakunnan oikeusaputoimisto: p. 029 566 0407, satakunta.velkaneuvonta@oikeus.fi Pirkanmaan oikeusaputoimisto: p. 029 566 0715, pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi


Sosiaalityöntekijä/ potilasasiamies Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella omaan tai läheisensä elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa terveyskeskuksen asiakkaita sosiaalietuuksien ja -palvelujen käytössä ja avustaa tarvittaessa hakemusten täyttämisessä.

Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä toimii veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilönä sekä terveyskeskuksen potilasasiamiehenä. Potilasasiamies neuvoo, ohjaa ja tarvittaessa avustaa potilaan asemaan, oikeuksiin ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijän/potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Henkilökohtaisesta käynnistä on hyvä sopia etukäteen.

Lisätietoja:

Sosiaalityöntekijä/potilasasiamies puh. 044 772 8265

HIUSHUONE Päivi Tiukka Viialankatu 22, Huittinen

Puh. 02 567 262, 040 767 6558

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet Sotainvalidit Valtiokonttori myöntää ja maksaa sotilasvammalain mukaiset korvaukset Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille, ja ennen vuotta 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneille. Korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla. Vähintään 10 prosentin sotainvalideille myönnetään maksuton kotihoito, tukipalvelut sekä

palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito. Rintamaveteraanit Palvelujen myöntäminen veteraaneille perustuu palvelutarpeen kartoitukseen ja tavoitteena on tukea veteraanien kotona selviytymistä. Palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelus-

tunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani ja joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on alle 10 prosenttia.

Lisätietoja:

Avopalveluohjaaja puh. 044 560 4246

väline tarpeen arviointi, sovitus ja luovutus, kognitiivisten – ja yläraajan motoristen taitojen harjoittelu.

Toimintaterapiassa pyritään siihen, että toimintakyvyn rajoituksista huolimatta asiakas suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti arjen toiminnoista omassa elinympäristössään.

Toimintaterapeutti voi myös tehdä suosituksen asunnon muutostöistä sekä ohjata asiakasta ja hänen läheisiään löytämään uusia toimintatapoja arjesta selviytymiseen.

Toimintaterapiassa pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkielämän haasteisiin ja vahvistetaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen arjessaan tarvitsee. Keinoja voivat olla esim. päivittäisten toimintojen harjoittelu, pienapu-

Lisätietoja:

Toimintaterapeutti puh. 044 773 0229

Puh. 02 565 064

Geronomi puh. 044 773 0250 (Kotihoito Itä, Kuninkaisten Palvelukeskus) puh. 044 560 4188 (Kotihoito Länsi, Pohjoinen ja Etelä)

Toiminta­terapeutti Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä samalla tukien ja mahdollistaen kotona selviytymistä.

Risto Rytin katu 25

Parturi-kampaamo

Sisko Rinnetie 1, Vampula

Puh. 040 752 7077

Turvapuhelin Tukipalveluna tarjotaan huonokuntoisille vanhuksille tai vammaisille turvapuhelin kotiin. Hälytysten vastaanottaminen on ympärivuorokautista toimintaa.

Lisätietoja:

Huittisten Ambulanssipalvelu puh. 040 588 3222


12


”Niin kauan kun pystyy kävelemään, pitää lähteä liikkeelle” Erika Syrjälä teki pitkän uran elintarviketyöntekijänä. Varsinainen ”ikiliikkuja” hänestä tuli työuran loppusuoralla. Maanantaina Vauhtia viikkoon, tiistaina Seniorijumppa ja keskiviikkona Kaarirannan itsenäinen kuntosaliryhmä. Nämä kolme liikuntaryhmää rytmittävät huittislaisen Erika Syrjälän alkuviikkoa. Liikuntaryhmiin hän menee kävellen aina kun vain voi. Liikunta on merkittävä osa Syrjälän arkea ja siihen hän totutteli jo viimeisinä työvuosinaan kymmenisen vuotta sitten. –Olin Saarioisilla elintarviketyöntekijänä 35 vuotta. Tein vuorotyötä pakkaajana. Työ oli fyysisesti raskasta ja se jätti jälkensä. Minulla todettiin selässä välilevyn pullistuma ja krooninen tenniskyynärpää. Kun olin kuntoutuksessa Kankaanpäässä, minulta kysyttiin, olenko harkinnut osatyökyvyttömyyseläkettä. En ollut sellaisesta kuullutkaan ja heti laitoin paperit vetämään, kertoo Erika Syrjälä. –Pääsin näin osa-aikaiselle eläkkeelle viisi vuotta ennen varsinaista eläkeikää ja se auttoi minua jaksamaan töissä työuran loppuun asti. Olin kaksi viikkoa töissä ja kaksi eläkkeellä. Nyt olen ollut jo viisi vuotta kokonaan eläkkeellä.

Erika Syrjälä tekee sauvakävelylenkkejä useita kertoja viikossa. Kuva: Satu Ojala

Lenkkeilystä tuli pysyvä harrastus Viitenä viimeisenä työvuotena Erika Syrjälä eläkeviikkoina aloitti lenkkeilyn. –Työssäoloaikana yritin harrastaa liikuntaa, mutta siihen ei aina puhti riittänyt, kun työ oli vuorotyötä. Eläkeviikoilla ollessani rupesin lenkkeilemään ja se helpotti olotilaani. Kävelystä jäi jo silloin minulle pysyvä harrastus. Jos en pääse lenkille, tuntuu kuin ei saisi happea. Parin päivän tauon jälkeen on

pakko lähteä liikkeelle. Lenkille Erika Syrjälä lähtee mielellään. Pieni sade ei menoa haittaa, mutta kova tuuli, sade ja pakkanen ovat kelejä, jolloin hän pysyttelee sisätiloissa.

Alkuviikolla ohjattua, loppuviikko omatoimista Vauhtia viikkoon -ryhmä kokoontuu Sataopistossa maanantaiaamuisin kymmeneltä. Reilun tunnin jumpassa on lihaskunnon lisäksi tasapainoa ja ryhtiä kehittäviä liikkeitä. Kehonhuolto-osuudessa on liikkuvuusharjoituksia, erilaisia venytystekniikoita ja itsehoito-ohjeita tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Seniorijumppaan Erika Syrjälä osallistuu Tahto Areenalla tiistaiaamuisin yhdeksältä. Seniorijumppa on ikääntyville tar-

koitettu ryhmäliikuntamuoto, jossa jumpataan seisten monipuolisesti eri välineitä käyttäen. Ryhmän tarkoituksena on kohentaa ja ylläpitää fyysistä ja henkistä kuntoa. Seniorijumppa on Huittisten kaupungin Kunnossa kaiken ikää -toimintaa. Keskiviikkoisin Erika Syrjälä käy terveyskeskuksen itsenäisessä kuntosaliryhmässä Kaarirannassa. –Koen, että näistä kaikista on ollut minulle hyötyä. Selkäni on kuntosalin ansiosta paremmassa kunnossa ja yleiskuntonikin on parantunut. Ja totta kai mielikin on virkeämpi, kun saa itsensä liikkeelle.

Vatsa- ja selkälaite on yksi Erika Syrjälän suosikeista kuntosalilla.

13


Erika Syrjälän kävelylenkit ovat noin viiden kilometrin mittaisia. Toisinaan hän vetää lenkkitossut jalkaan ja lähtee lenkille jopa kaksi kertaa päivässä. –Sulan maan aikana menen usein pyörällä Kännölään ja

teen siellä viiden kilometrin kävelylenkin. Pyöräilyä kertyy tälle kierrokselle keskustassa asuvalta ikiliikkujalta muutama kilometri. –Hiihtämisestä en kuitenkaan ole kiinnostunut. Innostus loppui selkäkipuihin ja koin, että se laji ei ole minun juttuni. Selän kanssa olen pärjännyt hyvin,

Juoksumatolla askel nousee Erika Syrjälältä jo huomattavasti kevyemmin kuin muutama vuosi sitten.

Kuntosalilla Erika Syrjälän vatsalihakset ovat vahvistuneet.

Lenkille toisinaan jopa kaksi kertaa päivässä

Huittisten

NYT IK U U N A J A N ELM Puistokatu 2, 38200 SASTAMALA, puhH 02-565 040 LLA TA R J O U K S E Simpukkamallinen senioripuhelin jossa isot näppäimet

Sastamala

99e

Neuvonta ja huolto puhelimille ja tietokoneille sahkotekniikka.com

Risto Rytin katu 31, 32700 HUITTINEN, puh. 02-581 0810

SÄHKÖTEKNIIKKA Puistokatu 2, 38200 SASTAMALA, puh 02-565 040

Sastamala

Luotettavaa, nopeaa ja paikallista palvelua!

TAKSI JANI HEINONEN 0400 797 756 14

Ei mitään säännöllisiä pillereitä Erika Syrjälä on myös hyötyliikkuja. Marja- ja sienimetsä houkuttelee hänet liikkeelle syksyisin.

Kesällä nurmikonleikkuu ja muut puutarhatyöt ovat mieluisia puuhia. –Niin kauan kun pystyy kävelemään, liikkeelle pitää lähteä. Minulla ei ole mitään säännöllistä lääkitystä, mikä on todella hieno asia, sanoo Erika Syrjälä. Satu Ojala

sahkotekniikka.com

Risto Rytin katu 31, 32700 HUITTINEN, puh. 02-581 0810

Beafon SL590 SÄHKÖTEKNIIKKA puhelin

Huittisten

kun ei tarvitse enää nostella mitään ja vatsalihakset ovat vahvistuneet.

Laadukas, paremman kuulemisen arki Tarvitsetko apua kuulokojeen sovitukseen ja ostoon? Meilla paaset nopeasti hoitoon, ilman pitkia jonotuksia. Valikoimassamme on kaikkien laitevalmistajien uudenaikaisimmat kuulokojeet ja kuulon apuva­ lineel seka uusimmat sovitusmenetelmat ja -lait­ teet. Ldydat kauttamme eri hintaluokan kojeita ja apuvalineita. Mikali sinulle on todettu ammattitauti, tapaturma tai sotavamma, joka on alheuttanut kuulon heikentyml­ sen, voit tulla paatdksesi kanssa suoraan meille. Palveluisla laskutamme suoraan vakuulusyhlidila, tapaturmavirastoa tai valtiokonttorla. Tavoitteenamme on saada sinut ja kuulokojeesi ystavystymaan ja viettamMn laadukasta, parem­ man kuulemisen arkea, ilman suuria ponnistuksia. Ota yhteytta meihin ja sovi tapaaminen, niin loy­ diimme juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Sata-Kuu/0 1

'' ltsenaisyydenkatu 33, Pori Puh. (02) 641 3890

Tarjoamamme palvelut: kuulontarkastukset ja -tutkimukset kuulokojesovitukset mallien ottaminen yksildllisia tuotteita varten: kuulokkeet, uni-ja kuorsaustulpat, uimatulpat, korvamonitorit ym. kuulon apuviilineel paristot ja tarvlkkeet

Rauman Kuulontutkimus 1'' Sahankatu 2, Rauma Puh. (02) 822 6789

Toimlpiste myos:

Joenkuulo, Niskakatu 7, 2 Joensuu

www.sata-kuulo.fi


HÄTÄNUMERO 112 Ambulanssi, palokunta, poliisi Hätänumeroon soittaessasi kerro, mitä on tapahtunut, tarkka osoite ja kunta, ja vastaa esitettyihin kysymyksiin. Toimi annettujen ohjeiden mukaan ja lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. www.112.fi ENSIAPU JA LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Terveyskeskuksen ensiapu ja päivystys on tarkoitettu kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville potilaille. Huittisten pääterveysasema Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen puh. 044 772 8420 ma-pe klo 8–16

Vampulan terveysasema Sallilantie 31, 32610 Vampula puh. 044 772 8301 Ajanvarauksella

Turvallista matkaa!

Sinä ajat – Me huollamme.

Päivystys muina aikoina: Satasairaala Sairaalantie 3, 28500 Pori Puh. 02 627 6868 (klo 16–08) Tyks Loimaan sairaala Seppälänkatu 15–17, 32201 Loimaa puh. 02 313 8800 (klo 8–22)

AJONEUVOHUOLTO JALARVO & CO Kauppiaskatu 3, HUITTINEN • MA-PE 8–17 • p. 0500 528 714 / 02 567 006

www.ajoneuvohuollonauto.fi

PESUNOPSAN Vastaanottopiste Huittisten Matkahuollossa

Hammaslääkäri: ilta, viikonloppu ja pyhäpäivystys Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus Satasairaalan yhteispäivystykseen aina etukäteen puhelimitse 02 621 3625

Trakinkatu 6, SASTAMALA, puh. 035 112 766, ma-pe 9–17, muina aikoina sop. muk. www.facebook.com/pesunopsa

Ma-pe klo 16–21, la-su klo 8.00–21.00

ILMALÄMPÖPUMPUT

myynti – asennus – huolto Myymälässämme runsaasti

Lämmitys Viilennys to

Kosteuden pois

VALAISINMALLEJA

• MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT • KORJAUKSET • ILMASTOINTIHUOLTO • KATSASTUSKUNNOSTUKSET • KATSASTUSPALVELU • VARAOSAT • RENKAAT, VANTEET • TUULILASIT

Ilman puhdistus

Daikin Stylish

• Tyylikästä muotoilua • Ympäristöystävällinen R-32 kylmäaine

PALVELEMME ma-pe klo 8–17, la klo 9–13 Loimijoentie 4, HUITTINEN 02 560 1640 • www.ejlehto.fi

Pestävät noudetaan ja puhtaat palautetaan aina perjantaisin. Palvelu Matkahuollon aukioloaikoina. Noudamme pyykit myös kotoasi! Soita ja kysy lisää.

Katso lisätietoja ja hinnasto www.pesunopsa.fi tai soita 0400 456 740 www.facebook.com/pesunopsa

Teemme

SÄHKÖTÖITÄ

Kaikenlaisiin tarpeisiin!

Tervetuloa tutustumaan!


Vammaispalvelut Vanhusneuvosto Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet.

apu, vaikeavammaisen päivätoiminta, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Määrärahasidonnaisia palveluja ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, sopeutumisvalmennus, tuki ylimääräisiin ravintokustannuksiin ja vaatekustannuksiin sekä vaikeavammaisen avustajapalvelut.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Näitä palveluja ovat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen

Lisätietoja:

Vammaispalvelun palvelu- ohjaaja puh. 044 773 0113

Riksapyörä lahjoituksena Huittisten kaupungin vanhuspalvelut saivat riksan lahjoituksena vanhusten viriketoimintaan elokuussa 2019. Riksan lahjoittivat Hullu Mies ry, Sekulit ja Huittisten Seudun Harmonikat sekä Huittisten Säästöpankki, Huittisten Vanhu-

sapu ry ja Lionsklubit Huittinen, Lauttakylä, Gerda sekä Doris. Kolme pyöräilykypärää lahjoitti Kesport Huittinen. Riksapyörätoiminnan tueksi järjestettiin muuan muassa pyöräluotsikoulutusta.

Huittisten vanhusneuvosto on yhteistyö- ja neuvotteluelin, johon kuuluu Huittisten alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten sekä evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat sekä kaupungin viranhaltijoista perusturvajohtaja, vanhustenhuollon johtaja sekä perusturvalautakunnan edustaja.

kustella ja tiedottaa. Vanhusneuvosto tekee ehdotuksia ja arvioi vanhuspalvelujärjestelmän muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. Vanhusneuvosto kokoontuu neuvotteluihin ja kokouksiin, järjestää tarvittaessa tilaisuuksia, osallistuu vanhustenviikon ohjelman suunnitteluun ja laatii tiedotteita toiminnastaan.

Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan, jolla on vastuu asioiden valmistelusta. Sihteeri valitaan perusturvakeskuksesta. Sihteeri vastaa vanhusneuvoston koollekutsumisesta. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Vanhusneuvoston tehtävänä on seurata vanhusväestön asumiseen, palveluihin, turvallisuuteen, liikenteeseen, ympäristöön, oppimis- ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä aihealueita ja tehdä kehittämisja parannusehdotuksia huomioiden kunnan palvelutarjonnan kokonaisuus ja resurssit. Vanhusneuvosto tekee tarvittaessa aloitteita ja antaa lausuntoja.

Vanhusneuvoston tavoitteena on lisätä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä edistää myönteisen vanhuskäsityksen ja - ilmapiiriin kehittymistä paikkakunnalla ja vahvistaa ikäihmisille tarjottavien palvelujen arvoperustaa. Vanhusneuvosto seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta. Vanhusneuvoston jäsenten tarkoituksena on kes-

Vanhusneuvosto tiedottaa tarpeen mukaan toiminnastaan muille keskeisille yhteistyötahoille. Lisäksi toimitetaan tiedotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan. Tiedottamisessa käytetään paikallislehtiä ja kaupungin internet-sivuja. Vanhusneuvoston pöytäkirjat löytyvät Huittisten kaupungin sivuilta kohdasta Esityslistat ja pöytäkirjat.

Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta vanhustenhuollossa on tärkeä ja vanhusten kannalta merkittävä lisä hyvinvointipalvelujen kokonaisuudessa. Vapaaehtoistoiminta on avun antamista sitä tarvitseville, tavallisen ihmisen taidoilla tapahtuvaa vuorovaikutteista, luottamuksellista ja palkatonta toimintaa.

Lisätietoja: Pyöräluotsikoulutuksen merkeissä riksaa testaamassa Mirva Lehtinen (vas.) Annalasta ja Janette Rintala kotihoidon puolelta.

16

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori puh. 044 773 0214


HUITTISTEN KIRJASTON KOKOELMIIN KUULUU AINEISTOA, JOIDEN KÄYTÖSSÄ ON HUOMIOITU IKÄÄNTYMISEEN MAHDOLLISESTI LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET JA RAJOITUKSET Tällaista aineistoa ovat mm. isotekstiset kirjat, selkokirjat, äänikirjat, e-äänikirjat ja e-kirjat sekä muistelukapsäkki. Tarvittaessa henkilökunta auttaa aineiston valinnassa. Pääkirjastossa asiakkaiden käytössä on iso valolla varustettu suurennuslasi, pyörätuoli, rollaattori ja induktiosilmukka palvelutiskillä.

KOTIRUOKALOUNAS

noutopöydästä ma-pe klo 11–14

Celia-kirjasto

Voit ostaa ruokaa myös kotiin tai kysy kotiinkuljetusta!

Pitopalvelua yhteOta ytt ä! kaiken kokoisiin juhliin toiveidesi mukaan.

Henkilö, jolle painetun tekstin lukeminen on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa, saa tunnukset Celian verkkopalveluun omasta kirjastosta. Celia on valtion ylläpitämä erikoiskirjasto ja äänikirjojen lainaaminen ja kuuntelu on maksutonta. Lisätietoja palveluista saat kirjastosta tai www.celia.fi.

Avoinna ma-pe 8–17, la 8–14 p. 040 508 1131 Kappelikuja 1, HUITTINEN

Opastus atk-laitteiden ja puhelimen käyttöön

Pääkirjastosta voi varata ajan henkilökohtaiseen atk-laitteiden ja puhelimen käytön opastukseen numerosta 02 560 4321.

Meiltä laadukkaat ja turvalliset Esla potkupyörät ja kävelypyörät!

Laitosvierailut

Kirjaston henkilökunta vierailee sovittaessa eri laitoksissa, hoivakodeissa ja erilaisissa ryhmissä. Vierailuja elävöitetään lukemalla, muistelemalla ja keskustelemalla.

Tapahtumat ja näyttelyt

Citymax 3800 potkupyörä

Kirjastossa järjestetään erilaisia myös ikääntyville soveltuvia kulttuuritapahtumia ja näyttelyitä.

KIRJASTOJEN OSOITTEET:

Huittisten pääkirjasto Lauttakylänkatu 26, 32700 Huittinen Puh. 02 560 4321 kirjasto@huittinen.fi

Kävelypyörä

Tukeva apu liikkumiseen, niin ulkona kuin sisällä.

Vampulan kirjasto

Näppärä, tukeva ja kevyesti kulkeva potkupyörä. Saatavilla eri värejä.

35900

49900 Myös huolto toimii!

Renkaan vaihdot, ilmaukset, ym. ripeästi!

Sallilantie 43, 32610 Vampula Puh. 044 560 4179 vampula.kirjasto@huittinen.fi Kauppakulma 2 • Puh. (02) 560 1290 • Av. ark. 9-18, la 9-14

17


HYPPÄÄ PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN! PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN!

HYPPÄÄ PAIKALLISBUSSI HUITSIKAN KYYTIIN MAANANTAISTA PERJANTAIHIN!

HYPPÄÄ

PIENET POIKKEAMAT REITTIIN: Soita Huitsikkaan puh. 040 580 9630 Arkisin klo 8.30-16.30

PIENET POIKKEAMAT REITTIIN: Soita Huitsikkaan puh. 040 580 9630 Arkisin klo 8.30-16.30

6 7

6 7 1

Lautturi

3

2

Terveyskeskus

Junttilanmäki

4

5

9 8

KLO 8.45 8.47 8.50 8.54

KIERROS 1 1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

8.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 9.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 9.05 1-3 9.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 9.17 Lauttakylänkatu 9.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 9.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 9.27 Lauttakylänkatu 9.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 9.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 9.40 Tiistai ja Torstai

KLO

8.45

8.47

8.50

8.54

KLO

Loimijoentie 2

KIERROS 2

1. Lautturi 10.45 Lauttakylänkatu 10.47 2. Terveyskeskus Junttilanmäki 3. Löysälä 10.50 Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 10.54 palvelukeskus 10.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 11.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 11.05 1-3 11.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 11.17 Lauttakylänkatu 11.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 11.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 11.27 Lauttakylänkatu 11.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 11.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 11.40 Tiistai ja Torstai

KIERROS 1

1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

8.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 9.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 9.05 1-3 9.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 9.17 Lauttakylänkatu 9.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 9.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 9.27 Lauttakylänkatu 9.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 9.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 9.40 Tiistai ja Torstai

18

KLO

KIERROS 3

12.45 12.47 12.50 12.54

1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

12.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 13.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 13.05 1-3 13.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 13.17 Lauttakylänkatu 13.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 13.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 13.27 Lauttakylänkatu 13.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 13.35 Lauttakylänkatu

8

KLO

KLO 14.45 14.47 14.50 14.54

KIERROS 4

KLO

1

KIERROS 5

Lautturi1. Lautturi 1. Lautturi 15.45 Lauttakylänkatu Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 15.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä 3. Löysälä 15.50 Käsityöläisenkatu Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen 4. Kuninkainen 15.54 palvelukeskus palvelukeskus

3

Terveyskeskus

4

5

14.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 15.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 15.05 1-3 2 Loimijoentie 15.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 15.17 Lauttakylänkatu 15.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 15.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 15.27 Lauttakylänkatu 15.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 15.35 Lauttakylänkatu

9

KIERROS 2

1. Lautturi 10.45 Lauttakylänkatu 10.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä HINNASTO: 10.50 Kertalippu aikuinen 2€ Käsityöläisenkatu Kertalippu eläkeläinen 1€ Kertalippu lapsi alle 16 v. 1€ 4. Kuninkainen 10.54 palvelukeskus

2

KLO

15.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 16.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 16.05 1-3 16.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 16.17 Lauttakylänkatu 16.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 16.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 16.27 Lauttakylänkatu 16.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 16.35 Lauttakylänkatu

KIERROS 3

1. Lautturi 12.45 Lauttakylänkatu 12.47 2. Terveyskeskus 3. Löysälä VUOSILIPPU: 12.50 Sisältää 44 matkaa Käsityöläisenkatu Aikuiset 65€ Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€ 4. Kuninkainen 12.54 palvelukeskus

10.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 11.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 11.05 1-3 11.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 11.17 Lauttakylänkatu 11.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 11.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 11.27 Lauttakylänkatu 11.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 11.35 Lauttakylänkatu 10. Junttilanmäki 11.40 Tiistai ja Torstai

12.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 13.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 13.05 1-3 13.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 13.17 Lauttakylänkatu 13.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 13.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 13.27 Lauttakylänkatu 13.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 13.35 Lauttakylänkatu

KLO 14.45 14.47 14.50 14.54

KIERROS 4 1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

14.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 15.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 15.05 1-3 15.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 15.17 Lauttakylänkatu 15.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 15.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 15.27 Lauttakylänkatu 15.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 15.35 Lauttakylänkatu

KLO 15.45 15.47 15.50 15.54

KIERROS 5 1. Lautturi Lauttakylänkatu 2. Terveyskeskus 3. Löysälä Käsityöläisenkatu 4. Kuninkainen palvelukeskus

15.57 5. S-Market piha 1. Lautturi 16.00 Lauttakylänkatu 6. Marjamäenkatu 16.05 1-3 16.15 7. Huhkola K-Market 1. Lautturi 16.17 Lauttakylänkatu 16.20 8. Sahko, Sahkonkatu Loimijoentie 2 (tarvittaessa) 9. Prantinkatu/ 16.23 Savenvalajankatu 1. Lautturi 16.27 Lauttakylänkatu 16.30 2. Terveyskeskus 1. Lautturi 16.35 Lauttakylänkatu

HINNASTO: Kertalippu aikuinen 2€ | KertalippuVUOSILIPPU: eläkeläinen 1€ | Kertalippu lapsi alle 16 v. 1€ HINNASTO: VUOSILIPPU: Sisältää | Aikuiset 65€ |Sisältää Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€ Kertalippu aikuinen44 matkaa2€ 44 matkaa

Kertalippu eläkeläinen Kertalippu lapsi alle 16 v.

1€ 1€

Aikuiset 65€ Eläkeläiset ja lapset alle 16 v. 35€


Tilaa tuotteet helposti

VERKKOKAUPASTAMME

Nouda ostokset valmiiksi keräiltynä tai valitse kotiinkuljetus!

TILAA JA NOUDA –palvelun keräysmaksu K-Plussa-kortilla 4,90€ (ilman korttia 6,90€) Tilaa täältä:

KOTIINKULJETUSMAKSU 9,90€ (sis. keräyksen) 0-8km sisällä kaupalta. Ylimenevistä kilometreistä veloitamme 1€/km.

uppa

k-ruoka.fi/ka

LAUTTURI

SPR HUITTINEN YSTÄVÄPIRTTI EINOLA

Tule yksin tai yhdessä, kaikki ovat tervetulleita. Einolassa voit nauttia monenlaisesta ohjelmasta ja kahvitella yhdessä muiden kanssa mukavassa seurassa. Torstaisin tarjoamme myös keittolounaan. Einola on auki arkisin klo 11–15. Tervetuloa!

Ystäväpalvelu ja omaishoitokahvila p. 044 768 5636 OMAISHOITAJA TULE KAHVILLE Ystävänpirtti Einolaan Karpintie 8. Pistäydy vaihtamaan kuulumiset. Mukaan voit tulla vaikka et kuuluisi omaishoidon tuen piiriin. Omaishoitokahvila on auki joka kuukauden viimeinen torstai klo 14. Tervetuloa!

Kaipaatko itsellesi tai läheisellesi ystävää? Ota meihin yhteyttä, ystäväpalvelumme auttaa! liikkumista omassa pihassa Ystäväpirtti Einola p. 02 56 8950

Särmänkatu 1, 32700 HUITTINEN, puh. 02 560 5260 Palvelemme ma-pe klo 7–22, la klo 8–22 ja su klo 10–22 timo.ojala@k-supermarket.fi

Helppoa ja turvallista

Helppoa ja turvallista liikkumista omassa pihassa

MEILTÄ RATKAISUT KAUNIISEEN JA HELPPOON PIHAAN

a t s a m Nauti o ! a t s a h pi

www.pihasuomela.fi

Juha 050 353 2295

Mari 050 304 2015


Muutokset palveluoppaan tiedoissa mahdollisia. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.huittinen.fi => Ikäihmisten palvelut

KUN TAHDOT PANKILTASI PAIKALLISTA PALVELUA. Kun tahdot keskustella omaan talouteesi liittyvistä asioista paikallisen asiantuntijasi kanssa kasvotusten, varaa aika soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 841 5700* arkisin klo 8-22. Voit varata ajan myös poikkeamalla kassalla arkisin klo 10-16.30. Tervetuloa asioimaan kanssamme! * Puhelujen hinnat 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%) soittaessa kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

Jaana Ilosalo palveluneuvoja

Annika Jokela palveluneuvoja

Kati Koivisto yrityspalveluneuvoja

Päivi Virtanen asiakasneuvoja

Satu Hänninen palvelupäällikkö

Anita Mäki lakiasiantuntija

Marjaana Kaasalainen sijoituspäällikkö

Ulla Leivo sijoituspäällikkö

Jyrki Varjonen sijoituspäällikkö

Tarja Isokallio pankinjohtaja

Lauttakylänkatu 5 | puh. 010 841 5700 | saastopankki.fi/huittistensp

20

Profile for Huima

Huittisten Kaupunki - Ikäihmisten palveluopas 2020  

Huittislaisille ikäihmisille suunnattu palveluopas on laadittu helpottamaan paikallisten palveluiden löytämistä. Oppaasta löytyy aakkosjärje...

Huittisten Kaupunki - Ikäihmisten palveluopas 2020  

Huittislaisille ikäihmisille suunnattu palveluopas on laadittu helpottamaan paikallisten palveluiden löytämistä. Oppaasta löytyy aakkosjärje...

Profile for huima