Page 1

词汇 chi hui (Phrase) 国小三年级华文 (Year 3 KSSR BCSK) Part 4

十六、认错 ren cuo 1. 2. 3. 4.

认错 ren cuo 怕 pa (scare) 骂 ma (scold) 原谅 yuan liang (forgive)

十七、 画房屋 hua fang wu 1. 2. 3. 4. 5.

形状 xing zhuang (shape) 三角形 san jiao xing (triangle) 正方形 zheng fang xing ( square) 长方形 chang fang xing (rectangle) 圆圈 yuan quan (circle)


十八、 村里的生活 cun li de sheng huo 1. 2. 3. 4.

山 shan (mountain) 小河 xiao he (river) 生活 sheng huo (life) 地方 di fang (place)

十九、 一同来学习 yi tong lai xue xi 1. 2. 3. 4.

句子 ju zi (sentence) 目的 mu di (purpose) 容易 rong yi (easy) 抄写 chao xi (copy)


二十、 白兔拔牙记 bait u ba ya ji 1. 2. 3. 4.

牙医 ya yi (dentist) 血 xue (blood) 害怕 hai pa (scare) 刷牙 shua ya (wash teeth)

Phrase yr 3 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you