Page 1

groenkrant EDITIE DISTRICT ANTWERPEN LUCHTBAL HERFST 2010

Staatshervorming: waarom we meedoen

3 Masterplan Luchtbal? te weinig participatie

4

© ANNE POPPE

Tom van de bosbezetters: "Het BAM-tracé mag er nooit komen, want het is een aanslag op onze gezondheid en op de Antwerpse bossen, zó hard nodig voor een klimaats- en biodiversiteitsbeleid."

Meer fijn stof en minder groen Autostrade moet verder weg van de stad De Lange Wapper komt er niet. Het worden tunnels. Maar we blijven opgescheept met het BAM-tracé: een autostrade dwars door de stad. De Kennedytunnel gaat dicht voor vrachtwagens. Veel vrachtverkeer zal een rondje maken en passeren voorbij de Luchtbal. Ter hoogte van het Sportpaleis komt een constructie met nog altijd 18 rijstroken: de 'Paperclip'. Ilse van Dienderen houdt oogje in 't zeil of Masterplan Luchtbal meer veiligheid brengt voor voetganger en fietser

Dat wilden we met de volksraadpleging juist

Het viaduct van Merksem verdwijnt in een sleuf,

vermijden. De Ring blijft een bron van veel fijn stof en

maar al dat verkeer moet nog wel over het

lawaai in de stad, zeker ter hoogte van Merksem.

Albertkanaal. Een steile klim. Gevolg: meer fijn

Omdat de Vlaamse regering en het stadscollege

stof en lawaai.

Fietsen is gezond, maar...

kiezen voor het BAM-tracé, zal er veel verkeer op de

Een oostelijke verbinding ('bretel') tussen

In een enquête van de Fietsersbond geeft de

Ring blijven. En dat terwijl er een uitgewerkt alternatief

Merksem en Wommelgem (de A 102) houdt een

Antwerpenaar het Antwerpse fietsbeleid 4,5 op

voorligt (zie p. 2). Misschien komt er ooit een

deel van het verkeer weg uit de stad, maar offert

10. Opmerkelijk: ook de communicatie van de

ontlasting van de Ring door de ondertunneling van de

een groene long tussen Merksem en Schoten op.

marketeer-burgemeester kreeg een buis.

Krijgsbaan (R11). Maar dan spreken we al over ná

Groen!

en

In 2008 hadden 662 mensen een fietsongeluk in

2021. Eerst wordt het BAM-tracé gebouwd. Met

districtsbesturen die een geboorde tunnel eisen.

Antwerpen. Er vielen 7 doden. Daarom stelde ik in

tunnels weliswaar. Maar wel het BAM-tracé: een

Anders schuiven we de problemen van de stad af

de districtsraad voor om een actieplan op te

snelweg dwars door de stad.

op de rand.

maken voor beter onderhoud en het aanpakken

Voor de Luchtbal: weinig goed nieuws dus, na de

van ontbrekende fietsschakels. Niet nodig, zei de

beslissing van de Vlaamse regering.

meerderheid.

De twee viaducten van Deurne en Merksem

steunt

alle

gemeente-

verdwijnen. Dat is positief. Maar om die af te breken

Ik houd ook het Masterplan voor de Luchtbal in

moet je geen Oosterweelverbinding bouwen. De

het oog vanuit het standpunt van de fietser en de

twee bouwprojecten staan compleet los van mekaar.

voetganger. De stads- en districtsbesturen zeggen

Je kunt de viaducten vandaag al afbreken en

wel dat ze voorrang geven aan die zachte

vervangen door een tunnel. En tegelijk kiezen voor

weggebruikers. In praktijk merk je dat dikwijls

een autostrade die veel verder weg ligt van de stad.

niet.

Dat zou in elk geval ook veel goedkoper zijn. En dan

Tips van ervaringsdeskundigen zijn welkom.

heb je extra geld over om ook elders de Ring te overkappen en om meer te investeren in echt modern openbaar vervoer.

ANNE POPPE Districtsraadslid anne.poppe@groen.be

ILSE VAN DIENDEREN Fractieleidster Groen! - ilse.vandienderen@groen.be


Meccano verdient eerlijke kans

© SIEN VERSTRAETEN

Kamerlid Kristof Calvo (rechts) nam in het najaar nog deel aan een grote antinucleaire betoging in Berlijn.

Vermijd nucleair, kies hernieuwbaar Deze zomer organiseerde NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) een openbaar onderzoek rond haar afvalplan. Het plan bepaalt dat hoogradioactief

afval

definitief

ondergronds

wordt

opgeslagen in de Boomse klei van de Noorderkempen. © WOUTER VAN VOOREN

'Geen ring die verkeer naar stad zuigt en die Antwerpenaar zelf betaalt', aldus de strijdvaardige senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns.

Maar liefst 3000 bezwaarschriften werden daar tegen ingediend. Niet alleen het plan zelf, maar ook de werkwijze zorgde voor ergernis. Niet toevallig vond het onderzoek plaats

De Vlaamse overheid begraaft dan toch de Lange Wapperbrug. Actiegroepen en Antwerpenaren hebben een belangrijke eerste overwinning behaald. Maar de strijd is nog niet voorbij. Het blijft een

tijdens de zomer, en dat zonder ook de betrokken gemeenten te betrekken. Kamerlid Kristof Calvo kaartte de kwestie aan bij energieminister van Paul Magnette. Het afvalprobleem toont ook aan waarom het zo belangrijk is

tracé dat het verkeer midden door de stad stuurt. Er bestaan

dat we kiezen voor een duurzaam energiebeleid. Als we de

nochtans alternatieven die beter en goedkoper zijn.

kernuitstap blijven in twijfel trekken, zorgen we voor nog meer nucleair afval. "Hernieuwbare energie is bovendien de beste keuze voor het creëren van nieuwe, groene jobs".

Groen! vindt het alvast een goede zaak dat de Vlaamse regering voor een tunnel koos, en niet voor de Lange Wapperbrug. Tegelijk vinden we het onbegrijpelijk dat het MECCANO-alternatief van stRaten-Generaal, een alternatief traject dat het

KRISTOF CALVO Federaal Volksvertegenwoordiger | kristof.calvo@groen.be

verkeer buiten de stad leidt, geen eerlijke kans krijgt. Samen met de tunnel kozen Kris Peeters en Patrick Janssens toch voor het BAM-tracé. Ze kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, veel lawaai en fijn stof veroorzaakt en veel groen vernietigt. Zo wordt het groen van het Noordkasteel bedreigd en zou op korte termijn het Sint- Annabos op Linkeroever, een groene buffer tussen de haven en de stad, moeten wijken voor een slibstort. Het BAM-tracé zal ook zorgen voor 18 rijstroken op de ring ter hoogte van het Sportpaleis. Die verbreding van de Antwerpse Ring is voor Groen! onaanvaardbaar. “Het is ongehoord dat het Antwerpse gemeentebestuur zich zo heeft laten rollen door de Vlaamse overheid,” vindt senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns: “Het doorgaand verkeer in Antwerpen is verkeer dat vanuit heel Vlaanderen en omstreken komt. Wij zien niet in waarom de Antwerpenaren mee moeten betalen voor de kosten als er geen rekening wordt gehouden met hun gezondheid.” Het tij kan nog steeds gekeerd worden. Daarom blijft Groen! gaan voor oplossingen die het verkeer rond de stad leiden. Voorwaarde is wel dat deze oplossingen de leefkwaliteit in de rand niet bedreigen. Dat kan als we de tunnels in het westen, het noorden en het oosten van de stad aanleggen.

© SIEN VERSTRAETEN

“Ik wil ook af van de files in Mortsel", zegt burgemeester Ingrid Pira. "Maar we moeten ons behoeden voor erger”.

“Een echt goede oplossing voor stad en rand is perfect mogelijk. Door meer

'Maak de problemen niet erger'

verkeer op het spoor of op het water te zetten, zorgen we voor minder auto’s en

De Vlaamse regering wil de Krijgsbaan (R11) ondertunnelen

vrachtwagens. En via een slimme kilometerheffing sturen we de verkeerstromen.

om zoveel mogelijk verkeer van de Antwerpse Ring te houden.

De stad en de rand kunnen samen kiezen voor een moderne oplossing die de

Wat dit concreet inhoudt, kan men niet zeggen. Komen er op-

economie verzoent met milieu en gezondheid. Want een duurzame oplossing voor

en afritten voor plaatselijk verkeer? Wordt de R11 een soort

de Antwerpse mobiliteitsproblemen willen we allemaal.”

Boomsesteenweg temidden van druk bewoond gebied? Wordt de groene spoorwegberm in Mortsel – waar een fiets- en voetgangersbrug komt – een autostrade voor doorgaand verkeer? Hoe lang gaat dit duren en wie gaat dat betalen? Maar vooral : waarom wordt er nooit nagedacht over minder verkeer over de weg? Om naar écht duurzame oplossingen te zoeken,

FREYA PIRYNS Senator en gemeenteraadslid Antwerpen freya.piryns@groen.be

is Ingrid Pira gastvrouw voor een mobiliteitscongres van Groen! op 4/12. INGRID PIRA Burgemeester Mortsel | ingrid.pira@groen.be


© wouter torbeyns

Voldoende hoge minimuminkomens in heel Europa

© sien verstraeten

Wouter Van Besien (voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

Ondanks tien jaar (Europees) engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog: 17 procent van de Euro-

Staatshervorming: waarom we meedoen

peanen leeft onder de armoedegrens. Nochtans liggen er al jaren doelstellingen vast om armoede terug te dringen. Maar tot dusver is er geen wettelijk instrument dat dit kan afdwingen. Daarom pleitte de Europese groene fractie onlangs nog voor de invoering van een EU-kaderrichtlijn rond minimuminkomens. Die zou voor de hele EU

Sinds de federale verkiezingen onderhandelt Groen! mee over een zesde

wettelijk vastleggen dat mensen niet onder een minimuminkomen mogen zakken. Helaas: chris-

staatshervorming, misschien wel de ingrijpendste uit onze geschiedenis. Waarom

tendemocraten en liberalen stemden tegen, het

werkt Groen! hier eigenlijk aan mee?

blijft dus bij ‘woorden’ en ‘intenties’. Sociale uitkeringen zijn nochtans de hoeksteen van

Als progressieve partij vindt Groen! een sterke

wet. Als enige politieke familie hebben we op dit

een stabiele welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat

overheid belangrijk. In een federale staatsstruc-

punt een gezamenlijk voorstel.

mensen niet wegglijden in armoede en dakloosheid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn

tuur moeten bevoegdheden logisch verdeeld zijn over de beleidsniveaus. Dit is nu niet altijd het

Groen! wil via de staatshervorming sociale en

echter ontoereikend om menswaardig te kunnen

geval, dus is het goed dat we dit via een staats-

ecologische punten realiseren. We verdedigen

leven. En met miljarden besparingen dreigen in

hervorming beter regelen. De voorbije jaren was

een sociale staatshervorming, concreet voorbeeld

sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren de

de federale overheid bovendien verlamd door

daarvan is het principe dat wanneer de gewesten

rekening van de financiële crisis te betalen.

een impasse. Uiteindelijk is de burger hiervan het

een deel van de personenbelasting zullen innen,

Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60

slachtoffer, want de overheid zat stil rond belang-

ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten

procent van het (mediaan) gemiddeld inkomen

rijke uitdagingen inzake klimaat, vergrijzing,

dragen. We verdedigen dat de sociale zekerheid

in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond

gezondheidszorgen,... Een goede werking van

federaal moet blijven, dat is het meest solidair. Op

te komen, het is ook mensonwaardig en biedt

onze staatsstructuur is een noodzakelijke voor-

vlak van milieu stelde Groen! voor dat gewesten

geen houvast om op termijn uit de armoede te

waarde om goed beleid te kunnen voeren.

meer middelen krijgen als ze de CO2-uitstoot terug-

geraken. Mensen hebben nood aan een inkomen

dringen. Zo kunnen we met deze staatshervorming

waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen behou-

We kunnen moeilijk doen alsof de staatshervor-

sociale en ecologische stappen vooruit zetten.

den. Een voldoende hoog minimuminkomen is

ming niet belangrijk is. De vorige regering viel over Brussel-Halle-Vilvoorde en het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er een probleem is met de huidige wetgeving. Daarom moet dit dossier

daarom een minimum.

Wouter Van Besien Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

bart staes Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

Stefaan Van Hecke Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be

dringend opgelost worden. De verkiezingsuitslag van 13 juni is ook duidelijk: veel kiezers willen eindelijk oplossingen, zodat we de impasse achter

Ja, ik lees mee // doe mee // word lid

ons kunnen laten en andere belangrijke dossiers kunnen aanpakken.

Lees mee_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten van Groen!  Doe mee_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen?  word lid_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben

Groen! werkt constructief en in dialoog mee aan

je al lid van Groen!

deze oplossingen. Groen! en Ecolo werken al 30 jaar als gemeenschappelijke fractie in het federale parlement. Ook tijdens de onderhandelingen overlegt de groene familie als enige permanent

naam straat postcode

nr

bus

plaats

over de taalgrens. Niet dat we het over alles eens zijn – er zijn regelmatig verschillen in visie – maar

tel./GSM

e-mail

we slaagden er in om het eens te worden over een

Ja, ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

progressief model voor een nieuwe financierings-

Ja, ik wil graag meehelpen. Ja, ik wil graag lid worden van Groen!

®

colofon Deze krant is een uitgave van Groen! Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.


Webtip www.groendistrictantwerpen.be

De schande van armoede De armoede stijgt door de crisis. De werkloosheid is hoog. Meer dan één op vijf ouderen heeft een pensioen onder de armoedegrens. Dat treft ook de mensen op de Luchtbal. 'Stop Armoede Nu!' wil de politiek wakker schudden. Op 20 december om 18u voeren ze actie aan het stadhuis. “Nu de armoede stijgt, is het onaanvaardbaar dat de stad het OCMW doet besparen. Juist in crisistijd moeten we meer Raadsleden Ilse van Dienderen, Anne Poppe en Gina Verstraeten. Ivo Van Ginneken, voorzitter Jong Groen!, Morad Ramachi, werkgroep diversiteit en Hugo van Dienderen, voorzitter district Antwerpen

investeren in de strijd tegen armoede, en in de sociale economie, om mensen aan een job te helpen”, zegt Groen!-OCMW-raadslid Dirk Geldof. www.dirkgeldof.be ----------------------------------------

4700 mensen op wachtlijst lessen Nederlands In Antwerpen moeten 4700 mensen nog maanden

Masterplan? Te weinig participatie

wachten tot ze aan hun Nederlandse lessen kunnen

Veel bewoners van de Luchtbal vragen meer aandacht voor groen en open

beginnen. Hoe kunnen die mensen zich dan

ruimte. Ze vinden in het Masterplan ook te weinig maatregelen om de

integreren? Is daarvoor kennis van het Nederlands niet het belangrijkste? Freya Piryns, senator en

mobiliteit in de wijk te verbeteren. Dat bleek op de eerste

gemeenteraadslid Groen!: “Het gaat hier om hún

bewonersvergadering waarop het plan werd voorgelegd. Ook de

toekomst én om de leefbaarheid van de Luchtbal. Minister van Onderwijs Smet had vorig jaar al maatregelen

beloofd.

Hij

heeft

het

districtsraad is te weinig betrokken bij de uitwerking van het Masterplan.

Vlaamse

inburgeringsbeleid ongeloofwaardig gemaakt.”

De

en

Bewoners kunnen het groen onderhouden.

www.freyapiryns.be

sportbeleid. Het Masterplan Luchtbal sluit

Dat is aangenaam en gezond. En zo zal er

raad

heeft

een

eigen

jeugd-

onvoldoende aan op die lokale plannen,

meer respect zijn voor dat groen. Flinke

----------------------------------------

vindt Groen! De stad houdt wel een enquête

isolatie mét verluchting kan de stookkosten

Het is mijn energie?!

onder bewoners, verenigingen, kinderen en

voor de huurders verlichten. Specialisten van

jongeren. En dat is positief, zegt Groen!

het Ecohuis kunnen helpen. En ook PASH, hét

raadslid Gina Verstraeten.

overlegplatform van de sociale huurders in

Een jaar geleden keurde de stad het

de stad. "Kortom, door een groene aanpak en

Masterplan Luchtbal goed. Vijf geselecteerde

veel participatie kan het heel aangenaam

teams moeten hun ontwerp indienen. Het

wonen worden op de Luchtbal", hoopt Gina.

Samenlevingsopbouw voert actie voor het recht op energie.

Een

petitie

pleit

voor

een

betere

dienstverlening door energieleveranciers: een gratis telefoonlijn en kantoren waar mensen met vragen terecht kunnen; een vaste dossierbeheerder voor moeilijke problemen; duidelijke facturen; en het automatisch toekennen van rechten zoals gratis elektriciteit en de sociale maximumprijs. "Een knap initiatief tegen de energiearmoede, die steeds meer mensen treft", zegt Groen! raadslid Anne Poppe.

winnende team presenteert zijn voorstel begin volgend jaar. Start van de werken: zomer van 2012. Groen! steunt voluit de vraag van de bewoners voor meer bomen en ander groen, in veel open ruimte. Daarover moeten ze hun

ellen.baert@samenlevingsopbouw.be

zeg kunnen doen. Waarom ook geen groene

----------------------------------------

Turnhoutsebaan? Dat is mooi, de regen komt

HOME: film van Yann ArthusBertrand; en ook: Kerstborrel

houdt gebouwen warmer in de winter en

daken

zoals

bij

het

Ecohuis

aan

de

niet in één klap in de riolering terecht én het koeler in de zomer.

GINA VERSTRAETEN Districtsraadslid gina.verstraeten@groen.be

Home is een beklijvende documentaire over de prachtige planten en dieren op aarde en hoe de mensen daar dwaas mee omgaan, tot hun eigen nadeel. Jong Groen! verwacht je op maandag 27 december om 20u in Chapo, Statiestraat 144, Berchem (dichtbij treinstation). Jong Groen! brengt zo elke maand een boeiende filmavond. En de jonge groenen nodigen je ook uit op een kerstborrel op de Grote Markt: dinsdag 21 december om 19.30u. www.jonggroen.be/antwerpen en www.facebook.com/jgantwerpen

contact Groen! District Antwerpen Hugo van Dienderen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be www.groendistrictantwerpen.be/

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groen_ANT_v1_DistrictAntwerpenWijkLuchtbal201011  

EDITIE DISTRICT ANTWERPEN LUCHTBAL HERFST 2010 De Lange Wapper komt er niet. Het worden tunnels. Maar we blijven opgescheept met het BAM-tra...

Groen_ANT_v1_DistrictAntwerpenWijkLuchtbal201011  

EDITIE DISTRICT ANTWERPEN LUCHTBAL HERFST 2010 De Lange Wapper komt er niet. Het worden tunnels. Maar we blijven opgescheept met het BAM-tra...

Advertisement