Page 1

groenkrant EDITIE DISTRICT ANTWERPEN CENTRUMWIJKEN HERFST 2010

Staatshervorming: waarom we meedoen

3 Bomen maken stad leefbaar

4

Tom van de bosbezetters: "Het BAM-tracé mag er nooit komen, want het is een aanslag op onze gezondheid en op de Antwerpse bossen, zó hard nodig voor een klimaats- en biodiversiteitsbeleid."

Geen verbreding van de Ring Maar toch het BAM-tracé: een autostrade dwars door de stad Geen verbreding, en tunnels i.p.v. de Lange Wapper. De volgehouden inspanningen van de actiecomités en de volksraadpleging hebben dus toch enig resultaat gehad. Ook Groen! heeft zijn beste beentje voorgezet. We trokken zelfs met een deurwaarder naar de BAM om de openbaarheid van hun plannen af te dwingen. Toch zijn we er nog lang niet. © HUGO VAN DIENDEREN

Ilse, met zoontje en dochtertjes, vraagt: "wanneer krijgen fietsende ouders "zoen- en vroemzones" aan de scholen?"

We zijn blij dat de recreatiezones vlak aan de

Intussen is het mooie project van de groene

Ring en het ringfietspad niet langer bedreigd

Singel begraven. Als we ervoor zouden kiezen

zijn. Die zouden worden opgeofferd bij een

om een pak minder verkeer aan te trekken naar

verbreding.

de Ring, dan kan ook de Singel ontlast en

Fietsen is gezond, maar...

vergroend worden.

In een enquête van de Fietsersbond geeft de

Maar de Ring blijft een bron van veel fijn stof en

Antwerpenaar het Antwerpse fietsbeleid 4,5 op

lawaai in de stad. Want de Vlaamse regering én

Ook het idee om een tram op de Singel te laten

10. Opmerkelijk: ook de communicatie van de

het stadscollege hielden vast aan het BAM-tracé:

rijden of een ‘light train’ op het ringspoor, moet

marketeer-burgemeester kreeg een buis.

veel verkeer op een autosnelweg dwars door de

verder onderzocht worden.

In 2008 hadden 662 mensen een fietsongeluk in

stad. En dat terwijl er een uitgewerkt alternatief

Antwerpen.

Er

vielen

7

doden.

Niet

te

Groen! zoekt voort naar mogelijkheden om de

verwonderen. In de Nationalestraat bijvoorbeeld

leefbaarheid rond Singel en Ring te verhogen.

krijgt de fietser tussen trottoir en tramsporen

Misschien zal de Ring ooit worden ontlast door

"Daarbij denken we vooral aan de gezondheid

maar een smalle strook. Dat blijft zo, ook in de

een verbinding Merksem-Wommelgem en de

van kinderen en ouderen," zegt Anne.

nieuwste plannen voor heraanleg. En probeer op

voorligt (zie p. 2).

ondertunneling van de Krijgsbaan (R11). Maar

de Marnixplaats maar eens recht te blijven op de

dan spreken we al over ná 2021.

kasseien en de tramsporen - en intussen voorrang van rechts te verlenen aan de auto’s. Daarom

Plannen om de Ring op bepaalde plaatsen te

stelde ik in de districtsraad voor om een actieplan

overkappen, lijken ver weg. "Dat zou pas echt

op te maken voor een beter onderhoud en de

een keuze zijn voor meer leefbaarheid aan beide

aanleg van ontbrekende fietsschakels. "Niet

kanten van de Ring, voor heel de stad. In Madrid

nodig", zei de meerderheid.

is een stadsautostrade ondertunneld. Waarom kan dat niet in Antwerpen?", vraagt raadslid Anne Poppe.

ANNE POPPE Districtsraadslid anne.poppe@groen.be

ILSE VAN DIENDEREN Fractieleidster Groen! - ilse.vandienderen@groen.be


Meccano verdient eerlijke kans

© SIEN VERSTRAETEN

Kamerlid Kristof Calvo (rechts) nam in het najaar nog deel aan een grote antinucleaire betoging in Berlijn.

Vermijd nucleair, kies hernieuwbaar Deze zomer organiseerde NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) een openbaar onderzoek rond haar afvalplan. Het plan bepaalt dat hoogradioactief

afval

definitief

ondergronds

wordt

opgeslagen in de Boomse klei van de Noorderkempen. © WOUTER VAN VOOREN

'Geen ring die verkeer naar stad zuigt en die Antwerpenaar zelf betaalt', aldus de strijdvaardige senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns.

Maar liefst 3000 bezwaarschriften werden daar tegen ingediend. Niet alleen het plan zelf, maar ook de werkwijze zorgde voor ergernis. Niet toevallig vond het onderzoek plaats

De Vlaamse overheid begraaft dan toch de Lange Wapperbrug. Actiegroepen en Antwerpenaren hebben een belangrijke eerste overwinning behaald. Maar de strijd is nog niet voorbij. Het blijft een

tijdens de zomer, en dat zonder ook de betrokken gemeenten te betrekken. Kamerlid Kristof Calvo kaartte de kwestie aan bij energieminister van Paul Magnette. Het afvalprobleem toont ook aan waarom het zo belangrijk is

tracé dat het verkeer midden door de stad stuurt. Er bestaan

dat we kiezen voor een duurzaam energiebeleid. Als we de

nochtans alternatieven die beter en goedkoper zijn.

kernuitstap blijven in twijfel trekken, zorgen we voor nog meer nucleair afval. "Hernieuwbare energie is bovendien de beste keuze voor het creëren van nieuwe, groene jobs".

Groen! vindt het alvast een goede zaak dat de Vlaamse regering voor een tunnel koos, en niet voor de Lange Wapperbrug. Tegelijk vinden we het onbegrijpelijk dat het MECCANO-alternatief van stRaten-Generaal, een alternatief traject dat het

KRISTOF CALVO Federaal Volksvertegenwoordiger | kristof.calvo@groen.be

verkeer buiten de stad leidt, geen eerlijke kans krijgt. Samen met de tunnel kozen Kris Peeters en Patrick Janssens toch voor het BAM-tracé. Ze kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, veel lawaai en fijn stof veroorzaakt en veel groen vernietigt. Zo wordt het groen van het Noordkasteel bedreigd en zou op korte termijn het Sint- Annabos op Linkeroever, een groene buffer tussen de haven en de stad, moeten wijken voor een slibstort. Het BAM-tracé zal ook zorgen voor 18 rijstroken op de ring ter hoogte van het Sportpaleis. Die verbreding van de Antwerpse Ring is voor Groen! onaanvaardbaar. “Het is ongehoord dat het Antwerpse gemeentebestuur zich zo heeft laten rollen door de Vlaamse overheid,” vindt senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns: “Het doorgaand verkeer in Antwerpen is verkeer dat vanuit heel Vlaanderen en omstreken komt. Wij zien niet in waarom de Antwerpenaren mee moeten betalen voor de kosten als er geen rekening wordt gehouden met hun gezondheid.” Het tij kan nog steeds gekeerd worden. Daarom blijft Groen! gaan voor oplossingen die het verkeer rond de stad leiden. Voorwaarde is wel dat deze oplossingen de leefkwaliteit in de rand niet bedreigen. Dat kan als we de tunnels in het westen, het noorden en het oosten van de stad aanleggen.

© SIEN VERSTRAETEN

“Ik wil ook af van de files in Mortsel", zegt burgemeester Ingrid Pira. "Maar we moeten ons behoeden voor erger”.

“Een echt goede oplossing voor stad en rand is perfect mogelijk. Door meer

'Maak de problemen niet erger'

verkeer op het spoor of op het water te zetten, zorgen we voor minder auto’s en

De Vlaamse regering wil de Krijgsbaan (R11) ondertunnelen

vrachtwagens. En via een slimme kilometerheffing sturen we de verkeerstromen.

om zoveel mogelijk verkeer van de Antwerpse Ring te houden.

De stad en de rand kunnen samen kiezen voor een moderne oplossing die de

Wat dit concreet inhoudt, kan men niet zeggen. Komen er op-

economie verzoent met milieu en gezondheid. Want een duurzame oplossing voor

en afritten voor plaatselijk verkeer? Wordt de R11 een soort

de Antwerpse mobiliteitsproblemen willen we allemaal.”

Boomsesteenweg temidden van druk bewoond gebied? Wordt de groene spoorwegberm in Mortsel – waar een fiets- en voetgangersbrug komt – een autostrade voor doorgaand verkeer? Hoe lang gaat dit duren en wie gaat dat betalen? Maar vooral : waarom wordt er nooit nagedacht over minder verkeer over de weg? Om naar écht duurzame oplossingen te zoeken,

FREYA PIRYNS Senator en gemeenteraadslid Antwerpen freya.piryns@groen.be

is Ingrid Pira gastvrouw voor een mobiliteitscongres van Groen! op 4/12. INGRID PIRA Burgemeester Mortsel | ingrid.pira@groen.be


© wouter torbeyns

Voldoende hoge minimuminkomens in heel Europa

© sien verstraeten

Wouter Van Besien (voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

Ondanks tien jaar (Europees) engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog: 17 procent van de Euro-

Staatshervorming: waarom we meedoen

peanen leeft onder de armoedegrens. Nochtans liggen er al jaren doelstellingen vast om armoede terug te dringen. Maar tot dusver is er geen wettelijk instrument dat dit kan afdwingen. Daarom pleitte de Europese groene fractie onlangs nog voor de invoering van een EU-kaderrichtlijn rond minimuminkomens. Die zou voor de hele EU

Sinds de federale verkiezingen onderhandelt Groen! mee over een zesde

wettelijk vastleggen dat mensen niet onder een minimuminkomen mogen zakken. Helaas: chris-

staatshervorming, misschien wel de ingrijpendste uit onze geschiedenis. Waarom

tendemocraten en liberalen stemden tegen, het

werkt Groen! hier eigenlijk aan mee?

blijft dus bij ‘woorden’ en ‘intenties’. Sociale uitkeringen zijn nochtans de hoeksteen van

Als progressieve partij vindt Groen! een sterke

wet. Als enige politieke familie hebben we op dit

een stabiele welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat

overheid belangrijk. In een federale staatsstruc-

punt een gezamenlijk voorstel.

mensen niet wegglijden in armoede en dakloosheid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn

tuur moeten bevoegdheden logisch verdeeld zijn over de beleidsniveaus. Dit is nu niet altijd het

Groen! wil via de staatshervorming sociale en

echter ontoereikend om menswaardig te kunnen

geval, dus is het goed dat we dit via een staats-

ecologische punten realiseren. We verdedigen

leven. En met miljarden besparingen dreigen in

hervorming beter regelen. De voorbije jaren was

een sociale staatshervorming, concreet voorbeeld

sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren de

de federale overheid bovendien verlamd door

daarvan is het principe dat wanneer de gewesten

rekening van de financiële crisis te betalen.

een impasse. Uiteindelijk is de burger hiervan het

een deel van de personenbelasting zullen innen,

Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60

slachtoffer, want de overheid zat stil rond belang-

ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten

procent van het (mediaan) gemiddeld inkomen

rijke uitdagingen inzake klimaat, vergrijzing,

dragen. We verdedigen dat de sociale zekerheid

in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond

gezondheidszorgen,... Een goede werking van

federaal moet blijven, dat is het meest solidair. Op

te komen, het is ook mensonwaardig en biedt

onze staatsstructuur is een noodzakelijke voor-

vlak van milieu stelde Groen! voor dat gewesten

geen houvast om op termijn uit de armoede te

waarde om goed beleid te kunnen voeren.

meer middelen krijgen als ze de CO2-uitstoot terug-

geraken. Mensen hebben nood aan een inkomen

dringen. Zo kunnen we met deze staatshervorming

waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen behou-

We kunnen moeilijk doen alsof de staatshervor-

sociale en ecologische stappen vooruit zetten.

den. Een voldoende hoog minimuminkomen is

ming niet belangrijk is. De vorige regering viel over Brussel-Halle-Vilvoorde en het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er een probleem is met de huidige wetgeving. Daarom moet dit dossier

daarom een minimum.

Wouter Van Besien Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

bart staes Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

Stefaan Van Hecke Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be

dringend opgelost worden. De verkiezingsuitslag van 13 juni is ook duidelijk: veel kiezers willen eindelijk oplossingen, zodat we de impasse achter

Ja, ik lees mee // doe mee // word lid

ons kunnen laten en andere belangrijke dossiers kunnen aanpakken.

Lees mee_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten van Groen!  Doe mee_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen?  word lid_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben

Groen! werkt constructief en in dialoog mee aan

je al lid van Groen!

deze oplossingen. Groen! en Ecolo werken al 30 jaar als gemeenschappelijke fractie in het federale parlement. Ook tijdens de onderhandelingen overlegt de groene familie als enige permanent

naam straat postcode

nr

bus

plaats

over de taalgrens. Niet dat we het over alles eens zijn – er zijn regelmatig verschillen in visie – maar

tel./GSM

e-mail

we slaagden er in om het eens te worden over een

Ja, ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

progressief model voor een nieuwe financierings-

Ja, ik wil graag meehelpen. Ja, ik wil graag lid worden van Groen!

®

colofon Deze krant is een uitgave van Groen! Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.


Webtip www.groendistrictantwerpen.be

Appartementen en een kolos op de Kaaien Veel uitleg kreeg je er niet over. Tegenover het Museum voor Schone Kunsten komt op de Kaaien een bijna even groot gebouw van acht lagen. Wat komt er in deze kolos: een tentoonstellingsruimte? Filmzalen? Een café? Dat is nog onbeslist. Aan de Rijnkaai komen er appartementen. Is dat in beide gevallen geen (verdoken) privatisering? Voor Groen! gaat dit in tegen de afspraak dat de Kaaien een groene openbare ruimte zouden worden die stad en stroom verbindt. Groen! vindt overigens dat de mooi onderhouden lindebomen bij de heraanleg een ereplaats moeten krijgen. Jweyers@telenet.be -----------------------------------------

Bibiotheken: duurder, minder en korter Sinds 1 september is het abonnementsgeld van de

Raadsleden Ilse van Dienderen, Anne Poppe en Gina Verstraeten. Voorzitter Jong Groen! Ivo Van Ginneken, Morad Ramachi, werkgroep diversiteit en Hugo van Dienderen, voorzitter district Antwerpen

Bomen maken de stad leefbaar Bomen verwijderen als echte stofzuigers fijn stof uit de lucht. Ze zijn de longen

bibiotheken duurder en de ontleenperiode korter.

van de stad. Ze zorgen voor koelte en schaduw op hete dagen en laten ons

De wijkbibliotheken Zurenborg en Isabella sluiten.

de seizoenen volgen. Bewegen in het groen is gezond voor geest en lichaam.

De stad bespaart op cultuur dicht bij de mensen. De schooldirecties van De Brug en De Dageraad hebben

Vogels en insecten vinden in bomen hun thuis. Bomen houden zelfs het

terecht geprotesteerd. Raadslid Anne Poppe is daar

klimaat mee in stand...

fel tegen ingegaan: de bibliotheken van de randgemeenten zijn goedkoper of zelfs gratis. Ze stelde de districtsraad voor om de stad te vragen de besparingsmaatregelen terug te schroeven. Geen sprake van, zei de meerderheid. -----------------------------------------

De schande van armoede ‘Armoede treft 1 op 5 ouderen’ was de slogan van de Ouderenweek

2010.

Dat

zal

in

verschillende

Antwerpse wijken nog een pak meer zijn. Stop Armoede Nu! wil dit probleem op de politieke agenda krijgen. Groen! steunt de maandelijkse acties van Stop Armoede Nu aan het stadhuis. Op 20 december 2010 om 18u gaat het om allochtonen in armoede.

“Nu

de

armoede

stijgt,

is

het

onaanvaardbaar dat de stad het OCMW doet besparen. Juist in crisistijd moeten we meer investeren in de strijd tegen armoede, en in de sociale economie om mensen aan een job te helpen”, zegt Groen!-OCMW-raadslid Dirk Geldof.

Buurtbewoners beseffen dat beter dan het

vragen.

bestuur van district en stad. Wat vroegen de

Bomen passen in ecowijken. Vauban in

mensen tijdens de inspraakronde over De

Freiburg (Duitsland) is een voorbeeld voor

Keyserlei? Veel groen met terrassen, autovrij,

Nieuw-Zuid

een mooie aansluiting op de Meir. Maar

Groen! Daar zijn de voorzieningen voor de

schepen Voorhamme wil de lindebomen

fiets, het openbaar vervoer en autodelen zó

weg. “Zulke laanbomen krijg je pas na een

goed, dat velen de auto kunnen missen.

en

Nieuw-Zurenborg,

halve eeuw. Ga er dus zorgvuldig mee om”, zei Groen! Maar de meerderheid in de

Groen! heeft nu een bomenfietstocht: vraag

districtsraad verwierp ons voorstel om de

onze brochure aan via het contactadres of

bomen te behouden.

download ze: http://bit.ly/9s9UOw

Ook elders willen districts- of stadsbestuur de huidige

bomen

weg:

Scheldekaaien,

Nationalestraat, Bogaerdeplein... Op vele plaatsen zijn ze al gekapt: Prekersstraat, Lombardenvest, Everdijstraat. Gelukkig zijn er nog de buurtbewoners. Op de Dageraadplaats, voor het Stadspark en het Harmoniepark, voor het Muntplein zijn de

www.dirkgeldof.be -----------------------------------------

Film 'HOME' van Yann ArthusBertrand; en ook: Kerstborrel!

kapplannen ingetrokken. Die acties geven de groene raadsleden energie om respect voor de bestaamde bomen te

ilse.vandienderen@groen.be anna.poppe@groen.be gina.verstraeten@groen.be

Home is een beklijvende documentaire over de prachtige planten en dieren op aarde en hoe de mensen daar dwaas mee omgaan, tot hun eigen nadeel. Meer over die film: www.home-2009.com. Jong Groen! verwacht je op maandag 27 december om 20u in Chapo, Statiestraat 144, Berchem (dichtbij treinstation). Jong Groen! brengt zo elke maand een boeiende filmavond. De jonge groenen nodigen je ook uit op een kerstborrel op de Grote Markt op dinsdag

21

december

www.jonggroen.be/antwerpen www.facebook.com/jgantwerpen

om

19.30u.

vindt

contact Groen! District Antwerpen Hugo van Dienderen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be www.groendistrictantwerpen.be/

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groen_ANT_v1_DistrictAntwerpenWijkCentrum201011  

Geen verbreding, en tunnels i.p.v. de Lange Wapper. De volgehouden inspanningen van de actiecomités en de volksraadpleging hebben dus toch e...

Groen_ANT_v1_DistrictAntwerpenWijkCentrum201011  

Geen verbreding, en tunnels i.p.v. de Lange Wapper. De volgehouden inspanningen van de actiecomités en de volksraadpleging hebben dus toch e...

Advertisement