Page 1

GUMAKIU7K¤ DISTRICT ANTWERPEN NOORD LENTE - ZOMER 2011

Onderwijs kleuterklassen splitsen, nu!

 Noord AntWoord kiest voor positieve actiesManu Claeys van stRaten-Generaal wijst op het onleefbare karakter van de 'Paperclip' grenzend aan Antwerpen-Noord: een brede sleuf boordevol vrachtwagens, op zomaar eventjes 19 rijstroken.

De 'Paperclip': een BAM-cadeau? INTEGENDEEL: EEN BEDREIGING - OOK VOOR '2060'! Het viaduct aan het Sportpaleis verdwijnt volgens de plannen van de stad en de Vlaamse regering. Dat is goed nieuws. Maar in de plaats komt de 'Paperclip': 19 rijstroken. Hoewel die worden ingesleufd, wijzen Ademloos, stRaten-Generaal én Groen! het plan resoluut van de hand. “Zo’n sleuf van 19 rijstroken is een enorme barrière.

goedkoper dan het plan van regering en stad”,

Fijn stof en lawaai tegenhouden doet ze niet. Vraag

betoogt Manu Claeys van stRaten-Generaal.

dat maar aan de mensen van Boom. En hún sleuf telt maar 6 stroken. Ook zal het erg druk zijn op die

Raadslid Anne Poppe: “Ik heb een heel grote

paperclip. Regering en stad laten al het oost-west

bewondering voor Manu en ook voor Wim Van

(vracht)verkeer daar door de stad passeren."

Hees van Ademloos. Hun plannen zijn véél beter voor onze gezondheid, doordat ze het fijn stof en

Biologische groenten, fruit en zuivel, allemaal van producenten uit de streek: zo werken de Voedselteams.

Voedselteam Botaknol!

"Onze Meccano-Plus voorziet een bypass voor al

het lawaai beperken. Vooral de overkapping van

dat doorgaand verkeer. Maar het BAM-tracé - dat

de Ring vind ik echt toekomstgericht. Tegen 2026

Ook in Antwerpen-Noord is nu sinds vorige zomer

de Antwerpenaren hebben weggestemd - blijft

mogen

een voedselteam actief. Voorzitter Els De Keyzer: “Wij

verkeer naar de Ring zuigen. Stad en regering

verwachten. Veel kinderen ook. Dus moeten voor

kopen samen voedsel aan van producenten uit de

zeggen nu wel dat ze de Ring niet gaan verbreden.

ons die Groene Vesten helemaal groen worden

streek: dichtbij, dus korter transport. Groenten en

Wij vrezen dat ze dat wel zullen doen."

ingevuld.”

fruit komen van het Wijngaardhof uit Westmalle, een

"Vooral een overkapping van de Ring vind ik echt toekomstgericht."

we

zo’n

100.000

inwoners

Meer hierover op de volgende websites:

méér

biologisch landbouwbedrijf. Brood en zuivel kopen we bij Widar, een coöperatieve uit Merksplas.

http://www.ademloos.be/

Onze naam ‘Botaknol’ verwijst naar een strip van

http://www.stratengeneraal.be/

Suske en Wiske. We laten ons immers bevoorraden in Centrum de Wijk aan het Willy Vandersteenplein.” Raadslid Ilse van Dienderen, sinds oktober lid: “De groenten zijn steeds supervers. En er zit altijd wel een

"Onze by-pass heeft nóg een enorm voordeel. Je

ietwat vergeten groente bij. Zo maakte ik al

kan dan het vrachtverkeer weren op het drukste

pastinaaksoep en stoofde ik warmoes. De kinderen

deel van de huidige Antwerpse Ring, tussen

vinden het alvast lekker."

Berchem Station en Merksem. En dat stuk kan je

Interesse? www.voedselteams.be els_keyzers@hotmail.com

ondertunnelen. Dan krijg je een nieuw stadsgebied van 145 hectare. Wij noemen dat de Groene Vesten. Het is vergelijkbaar met de situatie op en rond de Craeybeckxtunnel. Bovendien is onze MeccanoPlus, met inbegrip van de overkapping van de Ring,

ANNE POPPE Districtsraadslid anne.poppe@groen.be

ILSE VAN DIENDEREN Fractieleidster Groen! - ilse.vandienderen@groen.be


Meer bossen, minder stenen

© CJB22

Revolutie in het Midden-Oosten Begin

januari

overleed

Mohammed

Bouazizi,

een

jonge

hoogopgeleide fruitverkoper, in Tunesië. Moegetergd door de politie, en moedeloos door de uitzichtloosheid van zijn bestaan stak hij zichzelf in brand. Dat was de aanleiding voor een ware revolutie in het hele Midden Oosten. Een protest waar jongeren en vrouwen actief het voortouw nemen. Een protest dat met argusogen gevolgd wordt door de allochtone jongeren hier. Hun etnische achtergrond, maar ook de gedeelde ervaring van werkloosheid en achterstelling In 2000 was bijna 20 procent (18) van Vlaanderen bebouwd,. Als we zo verder doen wordt dat in 2050 bijna de helft (42 procent) (bron: KUL)

zijn hier niet vreemd aan. Het protest in het Midden Oosten belangt ons allen aan. We moeten democratie niet langer enkel propageren, maar ook in de praktijk brengen en stoppen met het steunen van

Al is een kwart van Vlaanderen volgebouwd, toch wil de Vlaamse

corrupte regimes.

regering nog meer bedrijventerreinen en wegen aanleggen. Voor

over de islam bij te stellen. Om iets te doen aan de stijgende

Groen! is dat geen optie, want anders dreigen we te verstenen tegen 2050. Ook moeten er dringend meer bossen aangelegd worden.

Deze revolutie is ook een uitgelezen kans om onze denkbeelden armoede en werkloosheid, aan achterstelling en discriminatie wereldwijd. Het moet ons aan het denken zetten over de neoliberale agenda die al te vaak een afbraak van sociale verworvenheden inhoudt. Op dit moment is het nog koffiedik kijken of het protest

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dreigt Vlaanderen nog meer te verstenen.

effectief leidt tot het einde van de Arabische dictaturen. De

Tussen 1985 en 2010 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 35 procent.

internationale gemeenschap moet daarom

Sinds 2001 ging er 236 km² open ruimte verloren: dat is meer dan de grootte van de stad

schulp komen en de kant van het volk kiezen. Het is meer dan tijd.

dringend uit haar

Antwerpen (204 km²) of het equivalent van 33.000 voetbalvelden. Als we tegen dit tempo verder gaan zal volgens een doctoraats-onderzoek van Lien Poelmans (KULeuven), in 2050 42 procent van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. Nu is dat al 26 procent.

MEYREM ALMACI Federaal parlementslid | meyrem.almaci@groen.be

De Vlaamse regering offert massa’s open ruimte op aan de aanleg van nieuwe wegen, de zogenaamde missing links. Oorspronkelijk waren er 25 missing links voorzien, nu zijn dat er al 35. Deze nieuwe wegen kosten niet alleen ruimte, maar ook veel geld. Via privaatpublieke

samenwerkings-constructies

worden

de

kosten

naar

de

toekomst

doorgeschoven. De privé betaalt vandaag voor de aanleg en het onderhoud, maar de overheid betaalt wel jarenlang hoge bedragen af . Dat zal een zware weerslag hebben op toekomstige begrotingen. Het debat over de kost van al die nieuwe infrastructuur wordt echter angstvallig ontweken.

10.000 ha nieuw bos nodig Het structuurplan bevat ook nobeler doelstellingen. Zo moet Vlaanderen 10.000 ha bebossen. Maar dan moeten we wel minsten 10 jaar lang elk jaar 700 ha aanplanten.

© SIEN VERSTRAETEN

Daar is de 500.000 euro die minister Schauvliege onlangs vrijmaakte echt niet voldoende. In het Internationale Jaar van de Bossen mogen we meer verwachten van de minister.

Onrust door stijgende voedselprijzen

Vooreerst moeten we de bestaande bossen behouden en beter beschermen. Daarnaast moet de bosuitbreidingcel bij het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) sneller werk kunnen maken van de stadsrandbossen en moet er in samenwerking met de

De voedselprijzen breken record na record. Deze toestand is niet te

landbouwsector effectief gewerkt worden aan herbebossen in de buitengebieden.

onderschatten. Zo steeg de index van de voedselprijzen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) al acht maanden

In 2009 deed minister Schauvliege al eens een soortgelijke oproep naar de

op rij, tot dicht bij de recordniveaus van 2008. En dat leidde dan

gemeentebesturen voor meer stedelijk groen. Slechts 15 gemeentebesturen gingen daar

weer tot sociale onrust en politieke instabiliteit in vele landen. Nu

toen op in. We hopen dat ze met deze oproep veel meer succes heeft.

ook weer, kijk maar naar de onrust in Noord-Afrika. Voedselzekerheidsbeleid is bij uitstek defensiebeleid. Elk land dat er niet in slaagt haar bevolking veilig en betaalbaar voedsel te bieden en haar boeren en boerinnen een redelijke levensstandaard, stevent af op instabiliteit en voedselrellen. Het recht op voedsel is een elementair en fundamenteel mensenrecht. Daarom keurde het

DIRK PEETERS Vlaams parlementslid dirk.peeters@groen.be

Europees Parlement in februari nog een resolutie goed die het recht op voedselzekerheid centraal zet en een multidimensionale aanpak bepleit.

BART STAES Europees parlementslid | bart.staes@groen.be


Kleuterklassen: splitsen, nu!

© SIEN VERSTRAETEN

In 2015 moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om eindelijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie.

De weg vrijmaken voor hernieuwbare energie Door de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima woedt het debat over de kernuitstap weer volop. Vandaag zijn we in België te afhankelijk van één producent en één technologie. Met een geleidelijke kernuitstap wil Groen! weg van die afhankelijkheid. In  moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om ein-

© SIEN VERSTRAETEN

delijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie. Kernener-

Leerlingen, leerkrachten, ouders, beleidsdeskundigen en wetenschappers zijn het

gie verhindert immers een sterke groei van hernieuwbare energie.

over één ding eens: investeer veel meer in jonge kinderen.

‘Beide technologieën zijn niet te combineren en net daarom moeten we keuzes maken’, zeggen Calvo en Van Besien. ‘Kerncentrales pro-

Investeer meer in het kleuter- en lager onderwijs. En steek meer

duceren immers op elk moment evenveel elektriciteit. Produceren we

geld in kleinere kleuterklassen. Dat is één van de belangrijke uit-

in de toekomst veel hernieuwbare energie, dan stelt er zich een probleem. Bij veel zon of wind zal de goedkope groene energie worden

komsten van een onderwijscongres in het voorjaar. ‘Want kleine

uitgeschakeld, omdat de hoeveelheid elektriciteit uit kernenergie

klassen geven de beste resultaten op vlak van gelijke kansen voor

veel moeilijker bij te sturen is. Voor investeerders in groene energie is dat niet meteen een prettig vooruitzicht. Het is hoog tijd om aan hen

alle kinderen. En nu investeren in onderwijs bespaart ons voor

te zeggen: investeer in België, wij maken werk van groene energie.’

morgen.’

KRISTOF CALVO Federaal parlementslid | kristof.calvo@groen.be WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

In de aanloop naar het onderwijscongres, in Gent, verzamelde de partij tientallen getuigenissen van mensen uit de praktijk: leerlingen, leerkrachten, ouders, deskundigen uit het onderwijsbeleid en wetenschappers. Uit hun verhalen kwam telkens één prioriteit naar voor: investeer meer – veel meer – in jonge kinderen. ‘Dit is voor ons dan ook de enige optie voor de toekomst: steek meer geld in kleine kleuterklassen’, verklaart onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman. Vandaag zijn kleuterklassen gemiddeld groter dan klassen in de lagere school – kleuterklassen met  of meer kinderen zijn geen uitzondering. Reden is dat ze anders gesubsidieerd worden. In verband met het lager onderwijs zijn er voor één op drie kleuters geen middelen. Groen! vindt dat kleuters evenveel steun verdienen als kinderen op de lagere school en diende daarom een decreet in dat lestijden en werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op hetzelfde niveau brengt als het lager onderwijs. ‘Zo kunnen we ervoor zorgen dat instapklasjes voor peuters voortaan maximum twintig leerlingen tellen’, vertelt Meuleman. ‘Dat kost geld:  miljoen euro om precies te zijn. Een stevige maar slimme investering. Want kleinere klassen leiden

© SIEN VERSTRAETEN

Mieke Vogels en Wouter De Vriendt stellen een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

Steeds meer gezinnen met schulden Sinds  blijft het aantal gezinnen met betaalproblemen stijgen.

tot meer kwaliteit en betere prestaties. Investeren in kleinere klassen is geen kost, maar een investering in de jongeren en dus ook in de toekomst van de samenleving. Het spaart in het latere leven veel uitgaven uit: denk maar aan gezondheids-, welzijnsen justitiële uitgaven.’

ELISABETH MEULEMAN Vlaams parlementslid | elisabeth.meuleman@groen.be

Hoog tijd om in te grijpen, zeggen Vlaams parlementslid Mieke Vogels en federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt. Samen stellen ze een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

JA, ik wil lid worden van Groen!

Een eerste pakket moet waardige inkomens en sociale basisrechten

NAAM

garanderen. ‘Zo willen we onder andere de laagste uitkeringen optrek-

STRAAT

ken tot het niveau van de Europese armoedegrens’, zeggen Vogels en De Vriendt. Een tweede pakket maatregelen wil overkreditering voorkomen door meer sociale wetgeving. ‘Zo willen we onder meer maatregelen om uithuiszettingen te beperken. En met een derde pakket willen we maatregelen om mensen met schulden beter te helpen.’

MIEKE VOGELS Senator | mieke.vogels@groen.be WOUTER DE VRIENDT Federaal parlementslid | wouter.devriendt@groen.be

NR

POSTCODE

PLAATS

TEL./GSM

E-MAIL

GEBOORTEDATUM

/

/

GESLACHT

vrouw man

Deze gegevens zullen onder geen beding voor iets anders gebruikt worden dan je lidmaatschap.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat -,  Brussel of schrijf je in via www.groen.be.

COLOFON DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN! GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER. ®

BUS


:HEWLS Webtip

www.groendistrictantwerpen.be

Snoepwinkeltje op het Astridplein: gedoemd om te verdwijnen? Op het Astridplein, op het nummer 36, vind je een snoepwinkeltje. Dat heeft nog een prachtig en uniek interieur uit de jaren '60. Sinds 2006 doet het winkeltje ook dienst als de ‘verhalenbazaar’. Je maakt er kennis met verhalen uit de buurt. Maar sinds het overlijden van de eigenares is het winkeltje bedreigd. Ilse van Dienderen heeft met collega’s uit de meerderheid een voorstel van advies gemaakt. “Wij vragen dat de stad

Ook Jong Groen! wil meer positieve acties in Antwerpen-Noord: hier picknicken ze samen met de bezoekers van het De Coninkckplein.

de toekomst van het winkeltje waarborgt. Waarom kan het geen functie krijgen in de 'Zomer van Antwerpen'?” lijn

Onveilig verkeer Sint-Jansplein: verdwijnpalen, een goed idee De pare kant van het plein is enkel een laad- en loszone

Noord AntWoord wil positieve acties

voor horeca en winkels. Maar daar stuiven geregeld auto’s door. Dat is erg onveilig voor spelende kinderen. Raadslid

Gina

Verstraeten

heeft

het

probleem

De gemeenteraad keurde Actieplan 2060 goed, om de lokale overlast aan te

aangekaart in de districtsraad. De politie gaf een advies.

pakken. Daarmee is de buurt nogmaals in een slecht daglicht geplaatst. Maar

Gina: “Ik pleit op basis daarvan voor verdwijnpalen, die

voor Groen! is dit plan NIET het juiste antwoord op de problemen van de wijk.

levering mogelijk maken vóór 10 u en na 19 u; en tussen die uren maken de palen het sluipverkeer onmogelijk.” lijn

Arm Mobieltje - Open Keuken Arm mobieltje bezorgt bij zo’n 1000 mensen voedsel aan huis. Vrijwilligers halen het op in winkels. Het zijn voedingswaren die dicht bij de vervaldatum zitten.

Freya Piryns zei in de gemeenteraad dat de wijk

positieve dynamiek. Het is fijn om vast te stellen

een meer genuanceerd debat verdient: “We

dat er al zoveel bewoners zijn die zich voor de

moeten enerzijds erkennen dat er problemen

wijk inzetten. Via het platform van Noord

zijn in '2060'. Maar anderzijds is dit een

AntWoord kan die positieve energie overwaaien

bruisende wijk. Je kunt schrijnende verhalen

naar ´álle bewoners van '2060'."

vertellen over de armoede. Maar ook mooie

Gina levert zelf een bijdrage tot beter begrip

verhalen: over de sterke cohesie, ondanks de

tussen de vele nationaliteiten in de Klipstraat.

problemen.”

Wekelijks organiseert Arm Mobieltje in Centrum De Wijk (Lange Scholiersstraat 94) ook een “Open Keuken”. Samen met minder kapitaalkrachtige mensen bereidt men daar de eigen maaltijd met het verkregen voedsel.

Met Nieuwjaar en bij andere gelegenheden organiseert ze gezellige straatfeesten, waaraan

'Noord AntWoord' wil loskomen van al die

iedereen meedoet.

negatieve berichtgeving, en een platform bieden

Meer info over Noord AntWoord: noordantwoord@gmail.com

aan de bewoners van de wijk om positieve ideeën uit te wisselen.

Deelname: slechts 1,5 euro. Voorzitter Sabina Gyselbrecht en co zoeken nog een

De twee wijkvergaderingen die intussen zijn georganiseerd, waren alvast een succes. Ze

koelwagen en een eigen buurthuis in '2060'. “Tof dat 'Buurtschatten' dit vrijwilligersinitiatief steunt”,

leverden een massa aan ideeën op om van de wijk een nog betere plek te maken: een wijkgazet

vindt raadslid Gina Verstraeten.

met een wijkkalender, een plan om met de

www.armmobieltje.com

jongeren van de wijk aan de slag te gaan, een wielklemploeg om foutparkeerders te beboeten. Ilse van Dienderen en Gina Verstraeten, allebei

lijn

Groen!-districtsraadsleden uit de wijk, waren er

Allochtone jongeren aan de slag

ook bij en stelden vast dat Noord AntWoord geen moment te laat komt: “Er heerst hier een heel

ILSE VAN DIENDEREN - GINA VERSTRAETEN ilse.vandienderen@groen.be gina.verstraeten@groen.be

Veel allochtone jongeren vinden geen job. Maar Antwerpen heeft nu een "activeringsconsulent". Hij begeleidt

individueel

werkzoekenden,

geeft

gezamenlijke infosessies en organiseert ontmoetingen tussen werkgevers en jongere werkzoekenden. Raadslid Ilse Van Dienderen: "Ik vind het prima dat hij samenwerkt met de VDAB en met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en dat hij deelneemt aan overlegorganen."

Consulent Mohamed Bali - 0488 373 735 mohamed.bali@fmv-vzw.be

>MK¤7>¤ Groen! district Antwerpen Hugo van Dienderen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 02 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be www.groendistrictantwerpen.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Antwerpen district noord 2011 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you