Page 1

GUMAKIU7K¤ DISTRICT ANTWERPEN LINKEROEVER LENTE - ZOMER 2011

Onderwijs kleuterklassen splitsen, nu!

 Creatieve Buurtschatten voor beter samenlevenNatuurpunt en Ademloos hebben de voorbije maanden zo'n tweehonderd bomen geplant. Het was één van de vele protestacties tegen de plannen om het Sint-Annabos te kappen.

Acties voor Sint-Annabos VEEL TE WAARDEVOL OM TE LATEN KAPPEN! Met Pasen rapen kinderen paaseieren in het Sint-Annabos. Geregeld zijn er natuurwandelingen of "hagepreken". Een spectaculaire protestactie was de omarming van Hof ter Schelde in volle winter. Massaal is vooral het aantal bezwaarschriften tegen de plannen van de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur om het bos te kappen voor een slibstort. Ademloos,

stRaten-Generaal

en

Natuurpunt

Sint-Annabos in geld waard is. Hij gebruikte een

blijven actie voeren tegen het kappen van het Sint-

methode ontwikkeld voor de Vlaamse Regering.

Annabos. Het zou moeten verdwijnen voor de

Het bos biedt ontspanning. Wat is die waard in

Oosterweelverbinding. Die volgt het BAM-tracé,

geld? Het bos zuivert de lucht. Wat kost dat, als je

dat de Antwerpenaren hebben afgewezen.

het met filters doet? In de bomen, takken en blaren

Raadslid Ilse van Dienderen wilde over het bos een

zit CO2 opgeslagen. Die kan dus alvast niet langer

Hagepreker voor Sint-Annabos

hoorzitting in de districtsraad: “De BAM zou dan

het klimaat veranderen. Wat kost het als je

Waarom

haar plannen kunnen uitleggen, en de tegen-

evenveel CO2 wilt vasthouden?

Theuninck een hagepreek voor het bos op de

standers hun alternatieven voorstellen. Ik vind het

Johan kwam uit op het aanzienlijke bedrag van

Linkeroever? “Antwerpen is een fijne stad om in te

logisch dat de districtsraad een advies geeft aan

166,8 miljoen euro. Ilse: "Ik vind het aartsdom om

wonen, maar er is wel een tekort aan parken, bossen,

het stadsbestuur. Onze raad is toch het verkozen

een zo waardevol bos te kappen. Vooral omdat

bomen en open ruimte. Die zijn er absoluut nodig

orgaan dat het dichtst bij de betrokken bevolking

stRaten-Generaal steeds maar betere alternatieven

om van deze plek een leefbare, mensvriendelijke en

van Linkeroever staat?” De meerderheid van Sp.a,

uitwerkt die het bos, de stad en het milieu sparen."

toekomstgerichte stad te maken. Toen ik hoorde dat

CD&V en Open-VLD verwierp het voorstel van Ilse.

Zie www.stratengeneraal.be, www.ademloos.be en www.natuurpuntwal.be

het St.-Annabos plaats moet ruimen voor een

Jef Van De Wiele van Natuurpunt WAL vindt dat

Peter Theunynck in het Sint-Annabos. Ook voor het Lappersfortbos in Brugge mobiliseerde hij schrijvers.

hield

de

Antwerpse

schrijver

Peter

slibstort, borrelde er een enorme verontwaardiging en teleurstelling in me op. Ik voelde me door mijn

heel erg: “Het bos is een gratis recreatieplaats voor

stad en mijn bestuurders belazerd. We moeten alle

iedereen - ook voor degenen die op de rand van de

zeilen bijzetten om de lucht- en lawaaivervuiling in

armoede leven. We hebben hier meer dan 1000

en om Antwerpen te bestrijden. Ik ben ervan

verschillende soorten planten en dieren geteld. Het

overtuigd dat de nieuwe Meccanoplannen van

is een geweldige buffer tussen de industrie en de

stRaten-Generaal

woonzones. Want vergeet niet: we zitten hier op

oplossingen voor Antwerpen en omgeving bieden

de rand van de tweede grootste concentratie van

dan wat de BAM nu voorlegt, zowel verkeers-

chemische industrie ter wereld.”

technisch als op het vlak van leefbaarheid.”

In onze maatschappij speelt geld een heel belangrijke rol. Daarom vroeg een andere Natuurpunter, Johan Vandewalle, zich af wat het

ILSE VAN DIENDEREN Fractieleidster Groen! ilse.vandienderen@groen.be

en

Ademloos

veel

betere

PETER THEUNYNCK Website Lappersfortdichters: http://goo.gl/Rb2Fd peter.theunynck@telenet.be


Meer bossen, minder stenen

© CJB22

Revolutie in het Midden-Oosten Begin

januari

overleed

Mohammed

Bouazizi,

een

jonge

hoogopgeleide fruitverkoper, in Tunesië. Moegetergd door de politie, en moedeloos door de uitzichtloosheid van zijn bestaan stak hij zichzelf in brand. Dat was de aanleiding voor een ware revolutie in het hele Midden Oosten. Een protest waar jongeren en vrouwen actief het voortouw nemen. Een protest dat met argusogen gevolgd wordt door de allochtone jongeren hier. Hun etnische achtergrond, maar ook de gedeelde ervaring van werkloosheid en achterstelling In 2000 was bijna 20 procent (18) van Vlaanderen bebouwd,. Als we zo verder doen wordt dat in 2050 bijna de helft (42 procent) (bron: KUL)

zijn hier niet vreemd aan. Het protest in het Midden Oosten belangt ons allen aan. We moeten democratie niet langer enkel propageren, maar ook in de praktijk brengen en stoppen met het steunen van

Al is een kwart van Vlaanderen volgebouwd, toch wil de Vlaamse

corrupte regimes.

regering nog meer bedrijventerreinen en wegen aanleggen. Voor

over de islam bij te stellen. Om iets te doen aan de stijgende

Groen! is dat geen optie, want anders dreigen we te verstenen tegen 2050. Ook moeten er dringend meer bossen aangelegd worden.

Deze revolutie is ook een uitgelezen kans om onze denkbeelden armoede en werkloosheid, aan achterstelling en discriminatie wereldwijd. Het moet ons aan het denken zetten over de neoliberale agenda die al te vaak een afbraak van sociale verworvenheden inhoudt. Op dit moment is het nog koffiedik kijken of het protest

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dreigt Vlaanderen nog meer te verstenen.

effectief leidt tot het einde van de Arabische dictaturen. De

Tussen 1985 en 2010 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 35 procent.

internationale gemeenschap moet daarom

Sinds 2001 ging er 236 km² open ruimte verloren: dat is meer dan de grootte van de stad

schulp komen en de kant van het volk kiezen. Het is meer dan tijd.

dringend uit haar

Antwerpen (204 km²) of het equivalent van 33.000 voetbalvelden. Als we tegen dit tempo verder gaan zal volgens een doctoraats-onderzoek van Lien Poelmans (KULeuven), in 2050 42 procent van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. Nu is dat al 26 procent.

MEYREM ALMACI Federaal parlementslid | meyrem.almaci@groen.be

De Vlaamse regering offert massa’s open ruimte op aan de aanleg van nieuwe wegen, de zogenaamde missing links. Oorspronkelijk waren er 25 missing links voorzien, nu zijn dat er al 35. Deze nieuwe wegen kosten niet alleen ruimte, maar ook veel geld. Via privaatpublieke

samenwerkings-constructies

worden

de

kosten

naar

de

toekomst

doorgeschoven. De privé betaalt vandaag voor de aanleg en het onderhoud, maar de overheid betaalt wel jarenlang hoge bedragen af . Dat zal een zware weerslag hebben op toekomstige begrotingen. Het debat over de kost van al die nieuwe infrastructuur wordt echter angstvallig ontweken.

10.000 ha nieuw bos nodig Het structuurplan bevat ook nobeler doelstellingen. Zo moet Vlaanderen 10.000 ha bebossen. Maar dan moeten we wel minsten 10 jaar lang elk jaar 700 ha aanplanten.

© SIEN VERSTRAETEN

Daar is de 500.000 euro die minister Schauvliege onlangs vrijmaakte echt niet voldoende. In het Internationale Jaar van de Bossen mogen we meer verwachten van de minister.

Onrust door stijgende voedselprijzen

Vooreerst moeten we de bestaande bossen behouden en beter beschermen. Daarnaast moet de bosuitbreidingcel bij het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) sneller werk kunnen maken van de stadsrandbossen en moet er in samenwerking met de

De voedselprijzen breken record na record. Deze toestand is niet te

landbouwsector effectief gewerkt worden aan herbebossen in de buitengebieden.

onderschatten. Zo steeg de index van de voedselprijzen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) al acht maanden

In 2009 deed minister Schauvliege al eens een soortgelijke oproep naar de

op rij, tot dicht bij de recordniveaus van 2008. En dat leidde dan

gemeentebesturen voor meer stedelijk groen. Slechts 15 gemeentebesturen gingen daar

weer tot sociale onrust en politieke instabiliteit in vele landen. Nu

toen op in. We hopen dat ze met deze oproep veel meer succes heeft.

ook weer, kijk maar naar de onrust in Noord-Afrika. Voedselzekerheidsbeleid is bij uitstek defensiebeleid. Elk land dat er niet in slaagt haar bevolking veilig en betaalbaar voedsel te bieden en haar boeren en boerinnen een redelijke levensstandaard, stevent af op instabiliteit en voedselrellen. Het recht op voedsel is een elementair en fundamenteel mensenrecht. Daarom keurde het

DIRK PEETERS Vlaams parlementslid dirk.peeters@groen.be

Europees Parlement in februari nog een resolutie goed die het recht op voedselzekerheid centraal zet en een multidimensionale aanpak bepleit.

BART STAES Europees parlementslid | bart.staes@groen.be


Kleuterklassen: splitsen, nu!

© SIEN VERSTRAETEN

In 2015 moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om eindelijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie.

De weg vrijmaken voor hernieuwbare energie Door de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima woedt het debat over de kernuitstap weer volop. Vandaag zijn we in België te afhankelijk van één producent en één technologie. Met een geleidelijke kernuitstap wil Groen! weg van die afhankelijkheid. In  moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om ein-

© SIEN VERSTRAETEN

delijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie. Kernener-

Leerlingen, leerkrachten, ouders, beleidsdeskundigen en wetenschappers zijn het

gie verhindert immers een sterke groei van hernieuwbare energie.

over één ding eens: investeer veel meer in jonge kinderen.

‘Beide technologieën zijn niet te combineren en net daarom moeten we keuzes maken’, zeggen Calvo en Van Besien. ‘Kerncentrales pro-

Investeer meer in het kleuter- en lager onderwijs. En steek meer

duceren immers op elk moment evenveel elektriciteit. Produceren we

geld in kleinere kleuterklassen. Dat is één van de belangrijke uit-

in de toekomst veel hernieuwbare energie, dan stelt er zich een probleem. Bij veel zon of wind zal de goedkope groene energie worden

komsten van een onderwijscongres in het voorjaar. ‘Want kleine

uitgeschakeld, omdat de hoeveelheid elektriciteit uit kernenergie

klassen geven de beste resultaten op vlak van gelijke kansen voor

veel moeilijker bij te sturen is. Voor investeerders in groene energie is dat niet meteen een prettig vooruitzicht. Het is hoog tijd om aan hen

alle kinderen. En nu investeren in onderwijs bespaart ons voor

te zeggen: investeer in België, wij maken werk van groene energie.’

morgen.’

KRISTOF CALVO Federaal parlementslid | kristof.calvo@groen.be WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

In de aanloop naar het onderwijscongres, in Gent, verzamelde de partij tientallen getuigenissen van mensen uit de praktijk: leerlingen, leerkrachten, ouders, deskundigen uit het onderwijsbeleid en wetenschappers. Uit hun verhalen kwam telkens één prioriteit naar voor: investeer meer – veel meer – in jonge kinderen. ‘Dit is voor ons dan ook de enige optie voor de toekomst: steek meer geld in kleine kleuterklassen’, verklaart onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman. Vandaag zijn kleuterklassen gemiddeld groter dan klassen in de lagere school – kleuterklassen met  of meer kinderen zijn geen uitzondering. Reden is dat ze anders gesubsidieerd worden. In verband met het lager onderwijs zijn er voor één op drie kleuters geen middelen. Groen! vindt dat kleuters evenveel steun verdienen als kinderen op de lagere school en diende daarom een decreet in dat lestijden en werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op hetzelfde niveau brengt als het lager onderwijs. ‘Zo kunnen we ervoor zorgen dat instapklasjes voor peuters voortaan maximum twintig leerlingen tellen’, vertelt Meuleman. ‘Dat kost geld:  miljoen euro om precies te zijn. Een stevige maar slimme investering. Want kleinere klassen leiden

© SIEN VERSTRAETEN

Mieke Vogels en Wouter De Vriendt stellen een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

Steeds meer gezinnen met schulden Sinds  blijft het aantal gezinnen met betaalproblemen stijgen.

tot meer kwaliteit en betere prestaties. Investeren in kleinere klassen is geen kost, maar een investering in de jongeren en dus ook in de toekomst van de samenleving. Het spaart in het latere leven veel uitgaven uit: denk maar aan gezondheids-, welzijnsen justitiële uitgaven.’

ELISABETH MEULEMAN Vlaams parlementslid | elisabeth.meuleman@groen.be

Hoog tijd om in te grijpen, zeggen Vlaams parlementslid Mieke Vogels en federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt. Samen stellen ze een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

JA, ik wil lid worden van Groen!

Een eerste pakket moet waardige inkomens en sociale basisrechten

NAAM

garanderen. ‘Zo willen we onder andere de laagste uitkeringen optrek-

STRAAT

ken tot het niveau van de Europese armoedegrens’, zeggen Vogels en De Vriendt. Een tweede pakket maatregelen wil overkreditering voorkomen door meer sociale wetgeving. ‘Zo willen we onder meer maatregelen om uithuiszettingen te beperken. En met een derde pakket willen we maatregelen om mensen met schulden beter te helpen.’

MIEKE VOGELS Senator | mieke.vogels@groen.be WOUTER DE VRIENDT Federaal parlementslid | wouter.devriendt@groen.be

NR

POSTCODE

PLAATS

TEL./GSM

E-MAIL

GEBOORTEDATUM

/

/

GESLACHT

vrouw man

Deze gegevens zullen onder geen beding voor iets anders gebruikt worden dan je lidmaatschap.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat -,  Brussel of schrijf je in via www.groen.be.

COLOFON DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN! GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER. ®

BUS


:HEWLS Webtip

www.groendistrictantwerpen.be

Lift voetgangerstunnel Hij is eindelijk opnieuw in gebruik. De herstelling heeft bijna een jaar geduurd. Dat is bijna drie keer langer dan de heraanleg van de Ring - en daar moesten zelfs extra bruggen op de Singel voor gebouwd worden. Raadslid Ilse van Dienderen: "De vrachtwagens zijn dus veel belangrijker dan ouders met een kinderwagen of ouderen in een rolwagen. Die moesten bijna een jaar lang hun plan trekken. Waarom heeft de overheid geen veerboot ingezet? Dat had de seniorenraad nochtans voorgesteld en Groen! heeft dat toen gesteund." lijn

Zitbanken met leuning Dat wil de seniorenraad van het district. Toch tekenen ontwerpers zitbanken zonder leuning. En voetpaden

In de caravan van Buurtschatten kan je je voorstellen kwijt om het samenleven op Linkeroever aangenamer te maken. En je krijgt hulp om je goede ideeën waar te maken.

Creatieve Buurtschatten

worden bij ingangen van garages schuin aangelegd ten behoeve van koning auto. “Maar dat is moeilijk voor met

Foto’s maken over je buurt, ze op groot formaat afprinten, ze tentoonstellen

kinderwagens, zeker bij sneeuwval en ijs. Wij vragen

en per opbod verkopen. Een Babbelgroep met buurtbewoners over filosofie,

horizontaal aangelegde voetpaden - ook bij ingangen

kunst, maatschappij en geschiedenis. Het zijn voorstellen die op Linkeroever

mensen

met

rollators,

in

rolstoelen

en

van garages. Dat is veel gemakkelijker voor rolstoelen. Zwarte steenblokken als zitgelegenheid deugen niet. Op

worden uitgewerkt na de lancering van 'Buurtschatten', begin dit jaar.

warme zomerdagen kan je er eieren op bakken”, zegt voorzitter Romain Goesaert.

Het project Buurtschatten van Samenlevings-

Haar collega Gina Verstraeten valt haar bij. Gina

Groen! raadslid Gina Verstraeten wil dat de adviezen van

opbouw steunt mensen die een goed idee

levert zelf een bijdrage tot beter begrip tussen

de raad ernstig worden genomen.

hebben om het samenleven in hun buurt

de vele nationaliteiten in haar straat in '2060'.

romain.goesaert@skynet.be

aangenamer te maken. Ze helpen bij het

Met Nieuwjaar en bij andere gelegenheden

lijn

uitwerken van het voorstel. En Buurtschatten

organiseert ze gezellige straatfeesten, waaraan

heeft ook een beetje geld voor goeie activiteiten.

zowat iedereen meedoet.

Nu ook dure musea

Ben je ouder dan 16 en heb je een passie voor fotografie? Misschien worden jouw foto's ten-

Heb je voorstellen? Wil je je inschrijven? Neem

Het stadsbestuur heeft bibliotheken, zwembaden en

toongesteld. Vraag je je bijvoorbeeld af wat

contact met:

andere sportinfrastructuur al duurder gemaakt. Nu ook

"modernisme" is, dan kan je naar de Babbel-

benedict.mayuku@samenlevingsopbouw.be

nog de musea. “Cultuur en sport moeten meer

groep. Elke eerste woensdagavond van de

0800 15 175 - zie ook www.buurtschatten.be

toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doe je niet door de

maand

tarieven te verhogen. In vergelijking met de gemeenten

gelijkvloers, E. Claesstraat 10.

rond ons worden wij nu van de duurste. Ooit waren onze

In Antwerpen-Noord werkte Buurtschatten op

tarieven de meest aantrekkelijke. Zo bouw je geen stad

die manier al een 50-tal projecten uit.

in

Buurtsecretariaat

Europark,

voor iedereen uit”, aldus gemeenteraadslid Freya Piryns. De groene fractie in de gemeenteraad stemde dan ook

“Tof om zo mensen uit verschillende culturen

tegen de tariefverhogingen.

samen te brengen en te laten leren van mekaar.

freya.piryns@groen.be

Zo kunnen veel problemen worden voorkomen. Daarom verdient Buurtschatten onze steun en

lijn

geven we er graag bekendheid aan”, zegt Groen!

Allochtone jongeren aan de slag

districtsraadslid Anne Poppe.

ANNE POPPE EN GINA VERSTRAETEN anne.poppe@groen.be gina.verstraeten@groen.be

Veel allochtone jongeren vinden geen job. Maar Antwerpen heeft nu een activeringsconsulent. Hij begeleidt

individueel

werkzoekenden,

geeft

gezamenlijke infosessies en organiseert ontmoetingen tussen werkgevers en jongere werkzoekenden. Raadslid Gina Verstraeten: "Ik vind het heel goed dat hij samenwerkt met de VDAB en met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en dat hij deelneemt aan overlegorganen."

Consulent Mohamed Bali 0488/ 373 735 mohamed.bali@fmv-vzw.be

>MK¤7>¤ Groen! district Antwerpen Hugo van Dienderen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 02 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be www.groendistrictantwerpen.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Antwerpen district linkeroever 2011 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you