Page 1

GUMAKIU7K¤ DISTRICT ANTWERPEN ST.-ANDRIES ZUID LENTE - ZOMER 2011

Onderwijs kleuterklassen splitsen, nu!

 Munthof: oase in de binnenstad© NAAM FOTOGRAAF

Raadslid Gina Verstraeten bevestigt een protestbordje: de gezonde bomen zorgen voor schaduw, frisse lucht, nemen fijn stof op, bieden onderdak aan vogels. Toch moeten ze weg. Uit pure gemakzucht.

Nationalestraat: een autovrije 'Meir'... ALS AANZET NAAR AUTOVRIJE BINNENSTAD? DAT BLIJFT EEN DROOM “De Nationalestraat autovrij”, zei stadsschepen Van Campenhout. Maar het districtscollege is hiervoor bevoegd, en dat heeft een definitief plan van heraanleg goedgekeurd dat integendeel meer ruimte geeft aan auto’s dan aan fietsers of tram. Grote teleurstelling dus bij Groen!: een prachtige winkel-wandel-boulevard tussen het Zuid en de Groenplaats zal helaas nog niet voor morgen zijn. Van Campenhout doet wat het verantwoordelijke

mogelijk, bijvoorbeeld voor 10 u en na 19 u."

districtscollege van Sp.a, CD&V en Open-VLD

Het plan van het districtsbestuur durft niet kiezen.

nalaat. Hij kiest voor stedelijke kwaliteit. Enorm

Het propt auto’s, bussen, trams, fietsers en voet-

Jeugdbeweging, ideaal voor kinderen en jongeren. Maar

spijtig dat zijn uitspraak geen gevolg zal hebben.

gangers allemaal in een vrij smalle straat. De fietser

krijgen jeugdgroepen ruimte in de (binnen)stad?

is dan de pineut. Soms heeft hij goed 60 cm tussen

ILSE VAN DIENDEREN

Groen! pleit al jaren voor de uitbreiding van de

de stoeprand en het tramspoor. De tram zal net als

Speelruimte en lokalen

autovrije zones. In een Nationalestraat die autovrij

nu voortdurend gehinderd worden door auto’s.

Dat zijn de grote problemen van jeugdbewegingen.

is krijgen wandelaars, kooplustigen, fietsers en het

Ook erg: de bomen moeten weg. Districts-

Lokalen kregen jeugdgroepen dikwijls ter beschik-

openbaar vervoer meer plaats. Kortom pure winst

voorzitter Anseeuw (Sp.a) noemde ze ziek. Groen!

king van parochies en scholen. Maar parochies zijn

voor een aangenaam en levendig hart van de stad.

liet een specialist van het Instituut Natuur en Bos

volop aan het verkopen en scholen zitten zelf met

Binnen- en buitenlandse voorbeelden tonen aan

Onderzoek komen. Die verklaarde de bomen

een nijpend plaatstekort. Uiteraard is het geen

dat een tram in een autovrije wandelboulevard

gezond. Hij zei ook dat het nu veel moeilijker is

oplossing een jeugdgroep uit het centrum te doen

perfect kan. Kijk maar naar de Veldstraat in Gent of

voor jonge bomen om “volwassen” te worden. Net

verhuizen naar de rand. Zulke groepen rekruteren uit

de Leidsestraat in Amsterdam.

als voor mensen is voor bomen de stress fel

de onmiddellijke buurt en dat is maar goed ook.

toegenomen; die remt de groei. Daarom voerde

(Anders moet papa of mama hun scout, met de auto

Groen! meermaals actie om de bomen te redden.

weeral, naar het ver afgelegen lokaal brengen). De

De auto bannen schept ruimte voor terrassen én voor de huidige bomen.

stad kiest voor lokalen die verschillende groepen gebruiken. Maar de jeugd wil een eigen stek. Ook speelruimte verdwijnt volop uit de binnenstad. Jeugdgroepen hebben behoefte aan informele

Raadslid Anne Poppe: "Wij zien de realisatie van

ruimte om te spelen. Een park of speeltuin zijn voor

een autovrije Nationalestraat als een aanzet tot een

hen dikwijls niet geschikt. Kan de stad van

autoluwe binnenstad. Bewoners, handel en horeca

bouwpromotoren niet eisen dat ze een informele

halen uit die verblijfskwaliteit maximale winst.

ruimte én een jeugdlokaal opnemen in hun plannen?

Door de auto te bannen uit de Nationalestraat komt er ruimte voor de terrassen. Bevoorrading van winkels, cafés en restaurants blijft uiteraard

ANNE POPPE Districtsraadslid anne.poppe@groen.be

ANNE POPPE Districtsraadslid - anne.poppe@groen.be


Meer bossen, minder stenen

© CJB22

Revolutie in het Midden-Oosten Begin

januari

overleed

Mohammed

Bouazizi,

een

jonge

hoogopgeleide fruitverkoper, in Tunesië. Moegetergd door de politie, en moedeloos door de uitzichtloosheid van zijn bestaan stak hij zichzelf in brand. Dat was de aanleiding voor een ware revolutie in het hele Midden Oosten. Een protest waar jongeren en vrouwen actief het voortouw nemen. Een protest dat met argusogen gevolgd wordt door de allochtone jongeren hier. Hun etnische achtergrond, maar ook de gedeelde ervaring van werkloosheid en achterstelling In 2000 was bijna 20 procent (18) van Vlaanderen bebouwd,. Als we zo verder doen wordt dat in 2050 bijna de helft (42 procent) (bron: KUL)

zijn hier niet vreemd aan. Het protest in het Midden Oosten belangt ons allen aan. We moeten democratie niet langer enkel propageren, maar ook in de praktijk brengen en stoppen met het steunen van

Al is een kwart van Vlaanderen volgebouwd, toch wil de Vlaamse

corrupte regimes.

regering nog meer bedrijventerreinen en wegen aanleggen. Voor

over de islam bij te stellen. Om iets te doen aan de stijgende

Groen! is dat geen optie, want anders dreigen we te verstenen tegen 2050. Ook moeten er dringend meer bossen aangelegd worden.

Deze revolutie is ook een uitgelezen kans om onze denkbeelden armoede en werkloosheid, aan achterstelling en discriminatie wereldwijd. Het moet ons aan het denken zetten over de neoliberale agenda die al te vaak een afbraak van sociale verworvenheden inhoudt. Op dit moment is het nog koffiedik kijken of het protest

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dreigt Vlaanderen nog meer te verstenen.

effectief leidt tot het einde van de Arabische dictaturen. De

Tussen 1985 en 2010 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 35 procent.

internationale gemeenschap moet daarom

Sinds 2001 ging er 236 km² open ruimte verloren: dat is meer dan de grootte van de stad

schulp komen en de kant van het volk kiezen. Het is meer dan tijd.

dringend uit haar

Antwerpen (204 km²) of het equivalent van 33.000 voetbalvelden. Als we tegen dit tempo verder gaan zal volgens een doctoraats-onderzoek van Lien Poelmans (KULeuven), in 2050 42 procent van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. Nu is dat al 26 procent.

MEYREM ALMACI Federaal parlementslid | meyrem.almaci@groen.be

De Vlaamse regering offert massa’s open ruimte op aan de aanleg van nieuwe wegen, de zogenaamde missing links. Oorspronkelijk waren er 25 missing links voorzien, nu zijn dat er al 35. Deze nieuwe wegen kosten niet alleen ruimte, maar ook veel geld. Via privaatpublieke

samenwerkings-constructies

worden

de

kosten

naar

de

toekomst

doorgeschoven. De privé betaalt vandaag voor de aanleg en het onderhoud, maar de overheid betaalt wel jarenlang hoge bedragen af . Dat zal een zware weerslag hebben op toekomstige begrotingen. Het debat over de kost van al die nieuwe infrastructuur wordt echter angstvallig ontweken.

10.000 ha nieuw bos nodig Het structuurplan bevat ook nobeler doelstellingen. Zo moet Vlaanderen 10.000 ha bebossen. Maar dan moeten we wel minsten 10 jaar lang elk jaar 700 ha aanplanten.

© SIEN VERSTRAETEN

Daar is de 500.000 euro die minister Schauvliege onlangs vrijmaakte echt niet voldoende. In het Internationale Jaar van de Bossen mogen we meer verwachten van de minister.

Onrust door stijgende voedselprijzen

Vooreerst moeten we de bestaande bossen behouden en beter beschermen. Daarnaast moet de bosuitbreidingcel bij het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) sneller werk kunnen maken van de stadsrandbossen en moet er in samenwerking met de

De voedselprijzen breken record na record. Deze toestand is niet te

landbouwsector effectief gewerkt worden aan herbebossen in de buitengebieden.

onderschatten. Zo steeg de index van de voedselprijzen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) al acht maanden

In 2009 deed minister Schauvliege al eens een soortgelijke oproep naar de

op rij, tot dicht bij de recordniveaus van 2008. En dat leidde dan

gemeentebesturen voor meer stedelijk groen. Slechts 15 gemeentebesturen gingen daar

weer tot sociale onrust en politieke instabiliteit in vele landen. Nu

toen op in. We hopen dat ze met deze oproep veel meer succes heeft.

ook weer, kijk maar naar de onrust in Noord-Afrika. Voedselzekerheidsbeleid is bij uitstek defensiebeleid. Elk land dat er niet in slaagt haar bevolking veilig en betaalbaar voedsel te bieden en haar boeren en boerinnen een redelijke levensstandaard, stevent af op instabiliteit en voedselrellen. Het recht op voedsel is een elementair en fundamenteel mensenrecht. Daarom keurde het

DIRK PEETERS Vlaams parlementslid dirk.peeters@groen.be

Europees Parlement in februari nog een resolutie goed die het recht op voedselzekerheid centraal zet en een multidimensionale aanpak bepleit.

BART STAES Europees parlementslid | bart.staes@groen.be


Kleuterklassen: splitsen, nu!

© SIEN VERSTRAETEN

In 2015 moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om eindelijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie.

De weg vrijmaken voor hernieuwbare energie Door de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima woedt het debat over de kernuitstap weer volop. Vandaag zijn we in België te afhankelijk van één producent en één technologie. Met een geleidelijke kernuitstap wil Groen! weg van die afhankelijkheid. In  moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om ein-

© SIEN VERSTRAETEN

delijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie. Kernener-

Leerlingen, leerkrachten, ouders, beleidsdeskundigen en wetenschappers zijn het

gie verhindert immers een sterke groei van hernieuwbare energie.

over één ding eens: investeer veel meer in jonge kinderen.

‘Beide technologieën zijn niet te combineren en net daarom moeten we keuzes maken’, zeggen Calvo en Van Besien. ‘Kerncentrales pro-

Investeer meer in het kleuter- en lager onderwijs. En steek meer

duceren immers op elk moment evenveel elektriciteit. Produceren we

geld in kleinere kleuterklassen. Dat is één van de belangrijke uit-

in de toekomst veel hernieuwbare energie, dan stelt er zich een probleem. Bij veel zon of wind zal de goedkope groene energie worden

komsten van een onderwijscongres in het voorjaar. ‘Want kleine

uitgeschakeld, omdat de hoeveelheid elektriciteit uit kernenergie

klassen geven de beste resultaten op vlak van gelijke kansen voor

veel moeilijker bij te sturen is. Voor investeerders in groene energie is dat niet meteen een prettig vooruitzicht. Het is hoog tijd om aan hen

alle kinderen. En nu investeren in onderwijs bespaart ons voor

te zeggen: investeer in België, wij maken werk van groene energie.’

morgen.’

KRISTOF CALVO Federaal parlementslid | kristof.calvo@groen.be WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

In de aanloop naar het onderwijscongres, in Gent, verzamelde de partij tientallen getuigenissen van mensen uit de praktijk: leerlingen, leerkrachten, ouders, deskundigen uit het onderwijsbeleid en wetenschappers. Uit hun verhalen kwam telkens één prioriteit naar voor: investeer meer – veel meer – in jonge kinderen. ‘Dit is voor ons dan ook de enige optie voor de toekomst: steek meer geld in kleine kleuterklassen’, verklaart onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman. Vandaag zijn kleuterklassen gemiddeld groter dan klassen in de lagere school – kleuterklassen met  of meer kinderen zijn geen uitzondering. Reden is dat ze anders gesubsidieerd worden. In verband met het lager onderwijs zijn er voor één op drie kleuters geen middelen. Groen! vindt dat kleuters evenveel steun verdienen als kinderen op de lagere school en diende daarom een decreet in dat lestijden en werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op hetzelfde niveau brengt als het lager onderwijs. ‘Zo kunnen we ervoor zorgen dat instapklasjes voor peuters voortaan maximum twintig leerlingen tellen’, vertelt Meuleman. ‘Dat kost geld:  miljoen euro om precies te zijn. Een stevige maar slimme investering. Want kleinere klassen leiden

© SIEN VERSTRAETEN

Mieke Vogels en Wouter De Vriendt stellen een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

Steeds meer gezinnen met schulden Sinds  blijft het aantal gezinnen met betaalproblemen stijgen.

tot meer kwaliteit en betere prestaties. Investeren in kleinere klassen is geen kost, maar een investering in de jongeren en dus ook in de toekomst van de samenleving. Het spaart in het latere leven veel uitgaven uit: denk maar aan gezondheids-, welzijnsen justitiële uitgaven.’

ELISABETH MEULEMAN Vlaams parlementslid | elisabeth.meuleman@groen.be

Hoog tijd om in te grijpen, zeggen Vlaams parlementslid Mieke Vogels en federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt. Samen stellen ze een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

JA, ik wil lid worden van Groen!

Een eerste pakket moet waardige inkomens en sociale basisrechten

NAAM

garanderen. ‘Zo willen we onder andere de laagste uitkeringen optrek-

STRAAT

ken tot het niveau van de Europese armoedegrens’, zeggen Vogels en De Vriendt. Een tweede pakket maatregelen wil overkreditering voorkomen door meer sociale wetgeving. ‘Zo willen we onder meer maatregelen om uithuiszettingen te beperken. En met een derde pakket willen we maatregelen om mensen met schulden beter te helpen.’

MIEKE VOGELS Senator | mieke.vogels@groen.be WOUTER DE VRIENDT Federaal parlementslid | wouter.devriendt@groen.be

NR

POSTCODE

PLAATS

TEL./GSM

E-MAIL

GEBOORTEDATUM

/

/

GESLACHT

vrouw man

Deze gegevens zullen onder geen beding voor iets anders gebruikt worden dan je lidmaatschap.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat -,  Brussel of schrijf je in via www.groen.be.

COLOFON DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN! GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER. ®

BUS


:HEWLS Webtip

www.groendistrictantwerpen.be

Scheldekaaien: graag openbaar De bouw van een nieuwe waterkering aan de Schelde is nodig voor de veiligheid. Zeker omdat door de klimaatverandering de zeespiegel stijgt. (Door minder CO2 te lozen kunnen we dat trouwens afremmen). Met dit project kunnen we meteen een nieuwe publieke ruimte scheppen van het Eilandje tot aan Hoboken. Maar dan mogen we niet in halve oplossingen blijven steken. JOOST VAN LANGENDONCK

Raadslid Anne Poppe: “Auto’s horen niet thuis in het

De buurtbewoners en de Stuurgroep Sint-Andries krijgen een Groene Pluim voor hun jarenlange strijd tegen beton en voor groen in hartje Antwerpen.

midden van de stad: niet op, maar ook niet onder de kaaien. De stad mag de kaaien niet in handen geven van projectontwikkelaars."

anne.poppe@groen.be anne.poppe@groen.berule

Zitbanken met leuning Dat wil de seniorenraad van het district. Toch tekenen ontwerpers zitbanken zonder leuning. En voetpaden

Munthof: oase in binnenstad

worden bij ingangen van garages schuin aangelegd ten behoeve van koning auto. “Maar dat is moeilijk voor mensen

met

rollators,

in

rolstoelen

en

met

Na 30 jaar strijd halen de buurtbewoners en de Stuurgroep Sint-Andries stilaan

kinderwagens, zeker bij sneeuwval en ijs. Wij vragen

hun slag thuis: het Munthof wordt een groene oase in de versteende omgeving

horizontaal aangelegde voetpaden - ook bij ingangen

van de binnenstad. Lange tijd probeerden promotoren die open ruimte hele-

van garages. Dat is veel gemakkelijker voor de rolstoelen. Zwarte steenblokken als zitgelegenheid deugen niet. Op

maal vol te bouwen - met de hulp van stad en district. Later werden die plannen

warme zomerdagen kan je er eieren op bakken”, zegt

gehalveerd. Nu blijft 80 % open. En volgend jaar is het nieuwe buurtpark af.

voorzitter Romain Goesaert. Groen! raadslid Gina Verstraeten wil dat de adviezen van de raad ernstig worden genomen.

Door

eerst

eeuwen en Moderne tijden werden er munten

buurtbewoners en later de Stuurgroep Sint-

aanhoudende

acties

konden

geslagen in de buurt van het "Munthof". Vandaar

romain.goesaert@skynet.be

Andries de plannen tegenhouden. Kantel-

de naam. Op voorstel van Ilse wordt daarnaar

gina.verstraeten@groen.be

moment was een themacommissie van de

verwezen door munten op te nemen in de

lijn

districtsraad. Het kwam tot een degelijk gesprek

bestrating.

tussen de bewoners en het verantwoordelijke

Ilse: "Ik hoop dat er nog meer zulke groepen

Nu ook dure musea

kabinet. Groen! raadslid Ilse van Dienderen had

mondige, enthousiaste en vastberaden burgers

het initiatief tot die commissie genomen: “Dat

zullen opstaan in de binnenstad. Om meer

Het stadscollege had bibliotheken, zwembaden en

vond ik nu echt een taak voor het district:

groene ruimte te scheppen. Op groene steun

andere sportinfrastructuur al duurder gemaakt. Nu ook

bemiddelen tussen bewoners en schepen. Ik ben

kunnen ze zeker rekenen."

nog de musea. “Cultuur en sport moeten meer

dan ook heel blij met het resultaat. Vooral in de

toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doe je niet door de

binnenstad moet er meer groen komen. Zeker nu

tarieven te verhogen. In vergelijking met de gemeenten

het aantal inwoners van de stad de volgende

rond ons worden wij nu van de duurste. Ooit waren onze

jaren fors gaat toenemen, met vooral meer

tarieven de meest aantrekkelijke. Zo bouw je geen stad

kinderen. Alle bewoners - maar zeker kinderen -

voor iedereen uit”, aldus gemeenteraadslid Freya Piryns.

hebben groen nodig.”

De groene fractie in de gemeenteraad stemde dan ook

De districtsraad en de bewoners worden

tegen de tariefverhogingen.

betrokken bij de uitwerking.

freya.piryns@groen.be Enkele amendementen van Ilse kregen een

lijn

meerderheid. Een voorbeeld: in de Middel-

ILSE VAN DIENDEREN Fractieleidster Groen! ilse.vandienderen@groen.be

Allochtone jongeren aan de slag Veel allochtone jongeren vinden geen job. Maar Antwerpen heeft nu een activeringsconsulent. Hij begeleidt

individueel

werkzoekenden,

geeft

gezamenlijke infosessies en organiseert ontmoetingen tussen werkgevers en jongere werkzoekenden. Raadslid Gina Verstraeten: "Ik vind het heel goed dat hij samenwerkt met de VDAB en met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en dat hij deelneemt aan overlegorganen."

Consulent Mohamed Bali - 0488 373 735 mohamed.bali@fmv-vzw.be

>MK¤7>¤ Groen! district Antwerpen Hugo van Dienderen Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 02 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be www.groendistrictantwerpen.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Antwerpen district centrum 2011 04