__MAIN_TEXT__

Page 1

De Zuidwester 24e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied: Corpus den Hoorn en Hoornsemeer In deze krant: Herinrichting voorplein Martiniziekenhuis van start Pagina 3

September 2017

Boomgaard Hoornse Meer zoekt enthousiaste buurtgenoten

´´Het is er een nettere buurt van geworden´´

Pagina 4

Pagina 7

Opening Speelplek Invasiestraat op Buitenspeeldag Woensdagmiddag 14 juni was het de landelijke Buitenspeeldag 2017, een prachtige dag voor de feestelijke opening van de speelplek aan de Invasiestraat. Arda Klijnsma, wijkprojectleider van de gemeente Groningen, was de eerste spreker. Zij was vanuit haar functie betrokken bij de totstandkoming van deze speelplek. Zij schetst wat aan de opening vooraf is gegaan. Het initiatief voor de nieuwe speelplek komt van twee wijkbewoners, Marisja Roossien en Ilona Unlu. Zij vonden, dat er in hun deel van de wijk onvoldoende speelgelegenheid voor jonge kinderen was en vonden het grasveld op de hoek van de Invasiestraat en de Distributiestraat een prima locatie. De buurt was het hiermee eens, zo bleek uit een draagvlakonderzoek dat ze zelf uitvoerden. Het gebiedsteam Zuid van de gemeente Groningen en woningstichting Patrimonium hebben in een prima samenwerking de speelplek mogelijk gemaakt en hebben de financiering voor hun rekening genomen. Er staan nu drie prachtige houten speeltoestellen en een houten picknickbank. Na Arda Klijnsma memoreerde wijkwethouder Ton Schroor, dat de gemeente bij dit soort initiatieven graag ‘masseert en helpt’ en soms ook bij wil dragen in de financiering. Hij benadrukte, dat de plek erg geschikt is als speelplek en blij te zijn met de tafel die in het plan is opgenomen: een mooie ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners. De gemeente neemt het onderhoud van de speelplek voor haar rekening. Auke de Vries, directeur van woningstichting Patrimonium, ziet de speelplek die er nu is als een bewijs van ‘gebundelde eenheid’. Samen met de huurders en andere bewoners van de wijk wil Patrimonium laten zien, dat het haar gaat om leefbaarheid voor de bewoners en voor de bebouwde omgeving. Bij goed wonen gaat het Patrimonium niet alleen om de huizen, maar ook de omgeving hoort erbij. Aldus Auke de Vries. Na het gezamenlijk doorknippen van het lint rond een van de speeltoestellen door Ton Schroor en Auke de Vries bewijzen de aanwezige kinderen hoe welkom deze nieuwe speelplek aan de Invasiesstraat is. (foto gemaakt door Henk Tammens, fotograaf bij de gemeente Groningen).

Parkeerproblemen of niet? In MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan 1 was woensdag 5 juli j.l. door de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd over het toekomstig parkeerbeleid in de stad. De redactie van De Zuidwester was er voor u bij. Het college van B&W presenteerde eind mei de contourennota ‘Parkeren in de levende stad’. Daarin worden overwegingen, uitgangspunten en mogelijke maatregelen voor het nieuwe parkeerbeleid in de stad uiteengezet. Op de inloopavonden in juli ging de gemeente in gesprek met stadjers en er was een stadspanel-enquête door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente in de eerste twee weken van juli. De parkeerproblemen in de stad Groningen zijn niet nieuw. In het verleden golden ze vooral in de binnenstad en de wijken er direct omheen. Intussen zijn er ook wijken verder van de binnenstad waar parkeerproblemen spelen. De gemeente geeft aan dat zij per gebied wil kijken naar wat de parkeerbehoefte is, wat de knelpunten zijn en de alternatieven voor het parkeren. De leefbaarheid in de straten vindt de gemeente van groot belang. Het fenomeen “vreemd parkeren” zorgt voor overlast in wijken waar je vrij kunt parkeren. Het speelt vooral in buurten waar grote bedrijven zijn gevestigd die voor veel auto’s van personeel of bezoekers zorgen. De gemeente onderkent deze praktijken.

Al is parkeren op eigen terrein wel mogelijk, toch wordt het in een aantal gevallen niet gedaan. De auto’s staan dan toch op straat en zorgen voor meer parkeerdruk in de wijk. In alle gevallen zegt de gemeente in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Nadrukkelijk geeft de gemeente in de contourennota aan, dat het niet de bedoeling is overal betaald-parkeren in te invoeren. Het gaat erom te bekijken welke maatregelen het beste passen bij een buurt. Wanneer een deel van de buurt problemen ervaart, dan zullen voor dat deel maatregelen genomen worden Een van de redactieleden kwam onlangs in gesprek iemand die al 27 jaar in Corpus den Hoorn woont, we noemen hem Pieter. Hij heeft een auto, maar wandelt ook zeer regelmatig in de wijk en omgeving. Volgens hem zijn er vooral parkeerproblemen in de omgeving van het Martini Ziekenhuis, van het KPN kantoor op het Overwinningsplein en op zondagen rondom de kerken. Ook bij evenementen in de Martinihal staan er veel auto’s in de Laan van de Vrijheid en omgeving. Bij de eventuele “nieuwe” Jumbo op het Overwinningsplein, (wanneer die komt), zal de parkeerdruk in de straten daar toenemen. Pieter stelt echter ook, dat wanneer je goed rondkijkt rondom de “probleemgebieden” en directe omgeving er vaak ruimte genoeg is om te parkeren. Volgens hem zou de gemeente

eens moeten kijken of er niet meer parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden in de straten. Daarbij is te denken aan dwarsparkeren of een stukje groen opofferen voor meer parkeerplaatsen. Maar dit alles is voor Pieter geen aanleiding om betaald parkeren in te voeren. In de vorige Zuidwester berichtten we over de nieuwbouw van de Huisartsenpost bij het Martini Ziekenhuis. Op de informatiebijeenkomst hierover waren veel bewoners van de van Boekhovenstraat aanwezig. Op de site van OOGTV schreef Menno van Duinen in april j.l. “Bewoners van de Boekhovenstraat in de wijk Hoornse Meer zijn het parkeren door werknemers en bezoekers van het Martini Ziekenhuis zat”. Een van de bewoners reageert als volgt: “Zij overspoelen onze straat en onze wijk, lopen vanaf 6.30 met hakjes door de straat, gooien sigarettenpeuken en afval in onze tuinen en maken lawaai”. Een ander schrijft: “Ik herken me als bewoner van de wijk – pal tegenover het ziekenhuis en met de gewraakte parkeerplaatsen voor de deur – wel gedeeltelijk in de geuite klachten, hoewel mijn anonieme buurtgenoot m.i. een beetje overdrijft”. Misschien denkend aan de plannen voor een nieuw parkeerbeleid van de gemeente zegt hij aan het eind van zijn reactie: “Ik zou ook wat voorzichtig zijn met het zomaar spuien van dit soort klachten: voor je het weet ziet het gemeentebestuur hierin aanlei-

ding om ook in de Hoornsemeer betaald parkeren in te voeren…”. En dan is er nog de reactie: “Niks van gemerkt, prachtige straat, aardige mensen, boomrijk. Don’t worry, be happy!” En dan is er natuurlijk nog het Topsportzorgcentrum op Sportpark Corpus den Hoorn, waarvoor Arjen Robben op 22 mei de starthandeling voor de bouw verrichtte. Volgens plan komen er bij het centrum 212 openbare plekken en 84 plekken voor de gebruikers. Op de site van de hockeyclub GHBS lazen we dat er eind juni op het sportpark een bijeenkomst was voor alle verenigingen op het park. Aan de orde kwamen planning en voortgang van de bouw en het parkeerbeleid. Het parkeerterrein van het sportpark wordt aangepakt en daardoor zijn er soms minder plaatsen beschikbaar. De gemeente heeft al in een eerdere fase nagedacht over oplossing daarvoor. Zij heeft het parkeerterrein voor personeel van het Martini Ziekenhuis in het weekend opengesteld voor bezoekers van het sportpark. In de praktijk blijken veel bezoekers aan het sportpark echter te kiezen voor parkeren langs de openbare weg, in de berm of op de stoepen van de parkeerplaats. Aldus de site van de GHBS. De gemeente heeft beloofd strenger te gaan handhaven en ook boetes uit te delen. De gemeente is van plan alle reacties op de contourennota ‘Parkeren

in de levende stad’ mee te nemen bij het ontwerp van een Concept Parkeervisie. Dit gebeurt in de periode juli tot en met september. In de maand oktober zal dit concept in de inspraakprocedure komen. De redactie van De Zuidwester roept de lezers op hun mening over het parkeren in onze wijken te delen. Ervaart u problemen, geef ze door op redactie@dezuidw esterkrant.nl. Zijn ze er volgens u niet, dan horen we dat ook graag. Natuurlijk zijn oplossingen voor parkeerproblemen nog het meest welkom!


september 2017 - pagina 2

De Zuidwester

Weggeefkast bij WIJ: kom iets brengen of halen! WIJ Corpus den Hoorn heeft nu ook een Weggeefkast!

Inloop in ‘de huiskamer’ De huiskamer is een plek in de wijk waar je terecht kunt als ouder of opvoeder om een kop koffie of thee te drinken en voor een praatje. Ook wanneer je vragen hebt over opvoeden of het opgroeien van je kinderen kun je hier terecht. De huiskamer is gevestigd naast het consultatiebureau zodat ouders en opvoeders ons gemakkelijk kunnen vinden. Ook worden er vanuit de huiskamer diverse activiteiten georganiseerd door en voor wijkbewoners zoals koken, sporten en ouder en kind activiteiten. We zijn iedere ochtend van 9.00 – 12. 00 uur aanwezig in het Menno Lutterhuis, loop gerust eens binnen.

Tijdens Noorderzon Groningen 2014 was er een plek ingericht onder de naam Social Labs. Een plek waar bewoners van Groningen konden aangeven waar zij op sociaal gebied tegenaan lopen. Vervolgens werden de mensen ook gevraagd met oplossingen te komen. Eén van de punten die naar voren kwam is het feit dat we in een consumptiemaatschappij leven. Wat we nodig hebben kopen we, ook al gebruiken we het maar één keer.

meenemen. En wie weet kom je zelf iets tegen in de Weggeefkast wat jij weer kan gebruiken.

Vervolgens gooien we bruikbare spullen maar weg want we hebben ruimte nodig in huis. Vaak zijn het spullen die nog goed zijn en waar een ander nog iets aan kan hebben. Een stadjer kwam toen met het idee van de Weggeefkast. Spullen die je niet meer nodig hebt plaats je in de Weggeefkast en iemand die het nodig heeft kan het

In 2015 zijn de eerste Weggeefkasten in de wijken verschenen en inmiddels staan er ook in Corpus den Hoorn al drie Weggeefkasten. In De Semmelstee, de Immanuelkerk en ook bij WIJ Corpus den Hoorn in het Menno Lutter (Paterswoldseweg 267). De kast staat in onze ontvangstruimte. Iedereen is van harte welkom er iets in te zetten en/of er iets uit te pakken.

Inloop: Bij WIJ Corpus den Hoorn 9.00 – 12.00 uur in de huiskamer (Menno Lutter) Paterswoldseweg 267 Contactgegevens: Marije Smid (WIJ Corpus den Hoorn) 06-31940992 Marije.smid@wij groningen.nl

De volgende dag stond op Noorderzon het eerste prototype van de Weggeefkast. En wat bleek, het werkt! Er werden spullen achtergelaten, anderen namen het mee en lieten weer spullen achter die zij niet meer gebruikten maar waar een ander vast nog iets aan kon hebben.

HULPDIENST GRONINGEN ZUID Lukt het tijdelijk niet meer om zelf boodschappen te doen? Durft u niet meer op een trapje te staan om een lamp te vervangen? Bent u in een situatie terecht gekomen, waardoor u bepaalde dingen (tijdelijk) niet zelf kunt doen? Dan is het prettig dat u hierbij hulp kunt krijgen van de Hulpdienst bij u in de buurt. Voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of mantelzorgers die bepaalde klusjes of activiteiten in en om huis niet meer zelf(standig) kunnen uitvoeren of bekostigen kan de hulpdienst in uw buurt een uitkomst zijn. De hulpdienst werkt alleen met vrijwilligers, waardoor de hulp gratis is. Hieronder nog een aantal voorbeelden van klussen waar de hulpdienst u bij kan helpen: • vervoer naar bijv. het ziekenhuis (begeleiding is ook mogelijk) • klein tuinonderhoud • kleine technische klussen • uitleg of installatie van apparaten (tv, mobiel, etc) • boodschappen doen Voor gebruik van eigen materiaal en reiskosten wordt een vergoeding gevraagd. Contact Wilt u meer weten of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem dan contact op met WIJ Corpus den Hoorn: 050-5273493/ 050 367 74 50 of loop binnen bij WIJ Corpus den Hoorn aan de Paterswoldseweg 267 - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die (wekelijks) boodschappen willen doen voor mensen uit de wijk.

TE HUUR Parkeer ook uw auto in onze parkeergarage aan de Semmelweisstraat Veilig Geen last van weersinvloeden (nooit meer krabben in de winter!) Niet meer hoeven zoeken naar een parkeerplek Nijestee is de grootste woningcorporatie van de stad Groningen en biedt in vrijwel alle wijken van de stad ruimte, ook parkeerplekken. In de garage aan de Semmelweisstraat zijn per direct enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Uw voertuig staat hier droog en veilig. De plek is ook geschikt voor het parkeren van een motor.

Prijs: 31,36 euro per maand Dit bedrag is inclusief een korting van 20 euro per maand tot 31 december 2019

Heeft u interesse?

Neem dan contact op via info@nijestee.nl of bel naar 050-853 35 33


september 2017 - pagina 3

De Zuidwester

Herinrichting voorplein Martini Ziekenhuis van start

Vandaag start de eerste fase van de herinrichting van het voorplein van het Martini Ziekenhuis. De herinrichting is een langgekoesterde wens van het ziekenhuis. Patiënten, bezoekers en medewerkers ervaren de huidige situatie als onoverzichtelijk. Het nieuwe voorplein biedt alle gebruikers goed en veilige toegang met de fiets, auto en openbaar vervoer. Er komen vier kiss-and-ride plaatsen en een aparte lus voor taxi’s en pendelbussen. Ook komt er een nieuwe overdekte fietsenstalling met plek voor 450 fietsen. Naar verwachting is het hele project in het voorjaar van 2018 klaar. Peter Littooij, lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis: ‘We zijn heel

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 3e editie 2017 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Thomas Maat, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.600 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van eind november: uiterlijk 1 november 2017. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

blij dat we nu eindelijk kunnen beginnen met de aanpak van het voorplein. Het is al langere tijd een doorn in ons oog. Vergelijk het met het de bouw van een nieuw huis, waar je er pas na verloop van tijd achter komt dat een bepaalde indeling in de praktijk toch niet zo werkt als je het bedacht had. Zo was het met ons voorplein ook. We hebben nu goed onderzoek gedaan aan welke voorwaarden het plein moet voldoen en bijvoorbeeld ook een verkeersexpert bij het ontwerp betrokken. Daarnaast voeren we de veiligheidsmaatregelen voor het verkeer, zoals de aanleg van zebrapaden, in nauw overleg met Gemeente Groningen uit. Nu liggen

alle puzzelstukjes op de juiste plek en kunnen we van start.’ Groen, veilig en gastvrij voorplein Om de overlast zoveel mogelijk te

beperken en het ziekenhuis goed toegankelijk te houden tijdens de werkzaamheden, gaat de herinrichting in fases. De eerste fase begint met het vrij maken van het middenterrein voor de fietsenstalling voor patiënten en bezoekers. De fietsenstalling wordt ook ’s avonds goed verlicht en krijgt een open ontwerp met een duurzaam sedumdak. De stalling heeft 450 plaatsen en heeft ook oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de tweede fase gaat de rechterzijde van het plein op de schop en wordt de huidige fietsenstalling opgeruimd. Hier wordt de route langs het gebouw naar de hoofdingang voor voetgangers verbeterd en de nieuwe aanrijroute voor het autoverkeer aangelegd. In de nieuwe situatie is er sprake van eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer, waarbij zij rechts inrijden en links het voorplein weer verlaten. In fase drie en vier wordt het gebied voor de hoofdingang en de huidige

in- en uitrit aangepast. Aansluitend op de nieuwe rijbaan komt een speciale lus voor taxi’s en de pendelbussen. Zij kunnen daardoor passagiers blijven afzetten voor de deur. Ook komen er zebrapaden voor een veilige oversteek van het middengebied. Het gebied voor de hoofdingang zal straks ook onderdeel zijn van het rookvrije ziekenhuis. Tenslotte wordt de linkerzijde van het voorplein aangepakt. Er komt een nieuwe rijbaan met eenrichtingsverkeer en een kiss-and-ride zone. Het nieuwe voorplein blijft een ‘groen’ karakter houden, onder andere door nieuwe groene aanplant met hagen, een deel van de bestaande bomen en het sedumdak op de fietsenstalling. In de plannen is ook een fontein opgenomen.

Maxima STAD Oosterhamriklaan 91 Groningen www.kledingbankmaxima.nl

Het afgelopen jaar hebben we elke vrijdag kleding ingezameld voor de Voedselbank in MFC de Wijert. Dit gaat nu stoppen! Wij danken iedereen die ons geholpen heeft hartelijk voor de inbreng.

UW KLEDING VOEDSELBANK

VOOR

DE

We hebben besloten dat het voldoende is als de inbreng alleen plaatsheeft in de winkel aan de Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen. Dit betekent, dat u voortaan kleding kunt brengen in de winkel, op openingstijden: dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.30 uur.

elke vrijdag van 16.00 - 18.00 uur

in de hal van MFC De Wijert/Helpman

iedereen uit1de Hoornse wijken, van P.C. Hooftlaan jong tot oud.

blijven doen hebben wij meer hulp nodig. Vooral bij het klaarzetten en Vrijwilligers en klanten zullen u We heten sinds 2015 De Semmel- opruimen hebben we meer hulp nodankbaar zijn. dig. Maar ook de buitenkant van het stee. gebouw (vegen, onkruid weghalen) Het gaat om schone en gangbare kleding, schoenen, tasjes, Namens het bestuur van Kledingflyeren vergen veel tijd. Een beWe zijn het nieuwe seizoen gestart sieraden en kinderboeken. op zaterdag 2 september om 14.00 en bank Maxima, kend spreekwoord is: Vele handen maken licht werk. De kleding gaat naar Kledingbank Maxima Stad (voorWakker minima), uur met een dweilorkest Lydia van Peursem Gelukkig hebben we een groot Worden uit Veendam. Zij brachten Oosterhamriklaan 91 Groningen. Een modezaak zonder kassa, veel reuring binnen en buiten het activiteiten bestuur die zeer actief alleen voor de cliënten van de Voedselbank. centrum. Ze zijn ook bij het Hey- is en die goed kunnen organiseren. manscentrum langs geweest om Kijk alleen al naar deze dag of de Beste lezers, onze ouderen en hulpbehoevenden kerstmarkt of het diner voor alleen gaanden. Voedselbank Stad en Kledingbank Stad werken samen om meeMaxima te laten genieten. Mijn naam is Anneke Vos. Ik ben Maar ook als u iets wilt organiseren de cliënten te ondersteunen met Binnen voedselinen kleding. sinds 2010 de voorzitter van de ons centrum was de pre- stellen wij de accommodatie graag BuurtSpeeltuinvereniging Corkinderen is hulp noodzakelijk. Vooralenvoor sentatie van diverse activiteiten een beschikbaar en helpen mee, als dit pus den Hoorn. De vereniging is op- hapje en een drankje. binnen onze mogelijkheden valt. gericht in 1964 en toegankelijk voor Om dit soort leuke activiteiten te Bij ons kunt u terecht voor al uw

Er is geen inzameling in juli en augustus en in de kerstvakantie.

ontmoetingen en activiteiten die u al jaren bij ons doet zoals: zumba, handwerken, schilderen, pilates, kaarten, kookgroep, biljarten, computerles, vergaderingen, presentaties, maar ook een kunstmarkt en kerstmarkt zullen wij weer (mede)organiseren. Zie voor een compleet overzicht in ons activiteitenboekje die in het buurcentrum “De Semmelstee” ligt of op onze website: www.semmelstee.nl We hebben 2 mooie biljarttafels die ‘s morgens of ’s middags vrij gebruikt mogen worden als u niet bij een vereniging wilt horen. Wel moet u kunnen biljarten. Voor het aansluiten bij een biljartclub kunt u de gegevens vinden in ons activiteitenboekje. Buiten de volwassen activiteiten en de incidentele presentaties hebben we iedere week vele jeugd/jongeren activiteiten. Op de maandag kookt de BSO, op de vrijdagmiddag is er een jeugdschaakclub. Kinderactiviteiten zijn er op de woensdag- en vrijdagmiddagen. Jeugdactiviteiten die gepland staan kun je vinden op www.check050.nl U kunt al uw vragen stellen aan: Info@semmelstee.nl Het bestuur, dat zich al jaren voor u allen inzet, wenst iedereen een gezellig, vrolijk en gezond seizoen.


september 2017 - pagina 4

De Zuidwester

Update stand van zaken uitbreiding Noordoosthoek Hoornsemeer In de Zuidwester van maart j.l. berichtten we u over de stand van zaken wat betreft de uitbreiding van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer. In de krant van juni kwam de uitbreiding zijdelings ter sprake toen het ging over het beweegparcours dat gepland is als onderdeel van het bestemmingsplan. De meeste van de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer zijn door de Raad van State afgewezen. Op 1 punt heeft de gemeente het bestemmingsplan aan moeten passen: de bestaande bosschage achter de percelen aan de Den Uylstraat heeft expliciet de bestemming Groen gekregen. Daardoor is het niet mogelijk, dat er in de toekomst eventueel een wandelpad of parkeerplaatsen zouden worden aangelegd. In de raadsvergadering van 1 februari j.l. is het herziene bestemmingsplan zonder verdere bespreking aangenomen. Er zijn geen verdere bezwaren hiertegen meer ingediend. Intussen zijn alle vergunningen aangevraagd. Het is vooral de omgevingsvergunning waartegen bezwaar zouden kunnen worden aangetekend. Er zijn regelmatig gesprekken van de projectontwikkelaar met wijkbewoners die zich zorgen maken om onderdelen van vooral de omgevingsvergunning. Op de tekening bij dit artikel een schets hoe het zicht op het Hampshire Hotel er na de uitbreidingswerkzaamheden uit zal kunnen zien.

“Het is er een nettere buurt van geworden” Op een steenworp afstand van de Grote Markt ligt het hofje Bleekveld. Tot een jaar geleden was het binnenterrein stenig, waren hier en daar tuinen verwaarloosd en was het onderlinge contact tussen buren minimaal. Het leefbaarheidsproject Buurt in Bloei van woningcorporatie Nijestee bracht daar verandering in. “Het is er gewoon een nettere buurt van geworden. Het straalt meer gezelligheid uit en mensen gaan er nu ook zitten”, vertelt bewoonster Daniëlle vol enthousiasme. Samen met haar buren Yvonne en ‘Mo’ besloot ze het terrein op te fleuren met potten vol planten en bloemen. De binnenplaats van het hofje had weliswaar een paar houten plantenbakken, maar heel sfeervol oogde het niet. Samen smeedden ze nog meer plannen en dienden hun ideeën in bij Nijestee.

Genieten Van Nijestee kregen ze een dakplataan cadeau voor in één van de grote plantenbakken in het midden van de binnenplaats. De grote bladeren en het dichte bladerdek van deze boom zorgen voor veel schaduw. Naast het boompje zorgde Nijestee voor een buitenkraan waarmee met een tuinslang alle bloemen en planten bewaterd kunnen worden. Met de bonnen voor Tuinland die ze van Nijestee ontving heeft Daniëlle planten gekocht. “Niet iedereen heeft er iets mee of is bereid mee te doen, maar mensen genieten er wel van!” Heeft u ook ideeën voor uw buurt? Een buurtmoestuintje, een wilde bloementuin, een plantenbak, zitjes waar u elkaar als buurtgenoten kunt ontmoeten of iets anders? Lees meer over Buurt in Bloei op Nijestee.nl/buurt-in-bloei.

Komt er een “snel” fietspad van Groningen naar Assen? De wijkraad was uitgenodigd door de provincies Groningen en Drenthe om mee te denken en te praten over een snel fietspad evenwijdig langs het Noord-Willemskanaal van Groningen naar Assen. Het zijn nog onuitgewerkte plannen, alleen de route is bekend. Het fietspad begint aan de Brailleweg richting de van Iddekingebrug en dan naar de Ketwich Verschuurbrug. En hier liggen er direct al de problemen. De fiets oversteken bij de beide bruggen zijn gevaarlijk. Het voorstel van de wijkraad is om de oversteken te onder tunnelen met eventuele af en opritten voor de fietsers. Op deze manier krijg je veilige verbindingen. De plannen worden in fases aangelegd. Tussen Groningen (Ketwich Verschuurbrug) en Haren (Witte molen) begint men al in 2018, d.i. met de dijkverhoging en verzwaring. Het pad wordt 4 meter breed met gescheiden banen middels strepen. Ook de verlichting vraagt de nodige aandacht. LED verlichting via palen of de zogenaamde eksterogen met LED.

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


september 2017 - pagina 5

De Zuidwester

Zaterdag 14 oktober 13.00 - 17.00 uur Buurtcentrum De Semmelstee Toegang gratis WALL House # 2 / A.J. Lutullistraat 17 Groningen Vanaf 15 april tot en met 29 oktober 2017 elke zaterdag en zondag geopend tussen 12.00 - 17.00 uur. Toegang tot het Wall House is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. * zondag 1 oktober Dierenrijk! Workshop voor kinderen door illustrator Marieke Middendorp. Voor kinderen van 7-11 jaar; 15-16 uur; deelname gratis; * zaterdag 7 oktober Vertoning van de film Reporter. Inleiding en toelichting door hoofdrolspeler Albert Secuur. Film gaat over een hobbyfotograaf met een grote fascinatie voor de hulpdiensten. Is opgenomen in Groningen. Vanaf 16 jaar; 20.00 uur; gratis;

In de vorige Zuidwester deden we een oproep aan kunstenaars zich aan te melden voor de kunstmarkt. Intussen ‘zitten we vol’. In totaal doen ruim 20 kunstenaars mee, verdeeld over verschillende ruimtes in de Semmelstee. Er is een flinke variatie aan kunst te bewonderen en te kopen natuurlijk. Voor de schilderijen geldt dat er een grote verscheidenheid is in onderwerp, stijl en prijs. Sommige kunstenaars schilderen met acryl, anderen met olieverf, of ze gebruiken gemengde technieken. Er is abstract werk en er zijn realistische schilderijen van dieren, landschappen en stadsgezichten. Keramiek is er in diverse stijlen, afmetingen en prijzen. Er zijn er lino’s, houtsnedes en zeefdrukken. Verrassend zijn de diverse sieraden, zoals handgeborduurde sieraden en sieraden van glas. Andere glaskunst, foto’s, poëzie en handgemaakte tassen zijn ook te bekijken en te koop.

Kinderen zijn ook dit jaar weer van harte welkom. Mariska Lunsing geeft kinderen de gelegenheid zelf creatief aan de slag te gaan. De kunstmarkt wordt gehouden in De Semmelstee, het prachtige buurtcentrum van Corpus den Hoorn en de andere Hoornse Wijken. Het is er licht en kleurrijk. In het gebouw is een grote bar en een prima keukenvoorziening. Koffie, thee, fris, pils of wijn: alles kunt u er krijgen. Het adres van de Semmelstee is: Semmelweisstraat 182. Het is de onderste etage van de flat in gele steen bij de rotonde op de kruising van de van Swietenlaan en de Laan Corpus den Hoorn. De ingang is aan de Semmelweisstraat. Zie ook: www.semmelstee.nl. Zie voor een impressie van de markt van vorig jaar en voor informatie over de deelnemende kunstenaars en hun werk: www.kunstmarkthoornsewijken.nl

* zondag 8 oktober filosofiejuf Fabien van der Ham. Zij gaat met kinderen in gesprek over ‘Toal’ en poëzie. Voor kinderen van 4-10 jaar; 15.00 uur; deelname €2,50; * zaterdag 14 oktober Fotogrammen maken: ontdek de magie van fotografie! Workshop door Arjan Verschoor in zijn mobiele doka. Vanaf 7 jaar; 14-16 uur; deelname €2,50; * zondag 15 oktober Knippen, tekenen, scheuren, plakken en breken. Illustrator Marieke Middendorp geeft de interactieve workshop ‘Vorm een dier’. Voor kinderen van 7-11 jaar; 15-16 uur; deelname gratis; * zaterdag 21 oktober Open inloopatelier onder leiding van Kristi Neider en Mascha van Kempen. Maak kennis met druktechnieken. Voor iedereen; van 14-16 uur; deelname €2,50; * zondag 22 oktober Filmopname van de voorstelling ‘Woensdag Gehaktdag’ door het NNT. Voorstelling van het Noord Nederlands Toneel naar het gelijknamige boek van Richard klinkhamer over de moord op zijn vrouw. In de hoofdrol Albert Secuur, met wie ook een nabespreking. Voor iedereen; van 14-16 uur; gratis; * 28 & 29 oktober Kunstverkoop. Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober verkoop van kunstwerken, ansichten, posters, boeken en CD’s. Voor iedereen; van 12-17 uur; * zondag 29 oktober Feestelijke afsluiting van het seizoen. Voor iedereen; van 12-17 uur; * Voor verdere informatie:

www.groningermuseum.nl/wallhouse www.facebook.com/wallhouse2

Handgemaakte postcards; schilderijen; souvenirs van Olga Schellenberg (Studio Schell)

Bouw supermarkt Ter Borch volop in discussie In de vorige Zuidwester berichtten we over de stand van zaken van het ontwerp bestemmingsplan supermarkt Ter Borch. Het plan was op 16 mei in de raad besproken en met een meerderheid van stemmen werd besloten het ter inzage te leggen, in combinatie met het verkeersplan aanpassing Borchsingel. Tot 14 juli was er gelegenheid zienswijzen (voor of tegen het plan of onderdelen ervan) in te dienen. Volgens de actiegroep STOPTynaarlo heeft een behoorlijk aantal omwonenden een zienswijze ingediend. Een van de indieners zou zelfs 40 waaromvragen hebben gesteld. Bij de ingediende zienswijzen gaat het volgens STOPTynaarlo onder andere om te dicht liggen van een hogedruk gasleiding van de Gasunie bij de geplande supermarkt. Door sommigen wordt het overbodig zijn van een supermarkt gekoppeld aan een grote behoefte nieuwe woningen in Ter Borch. Volgens anderen past een supermarkt van de geplande grootte niet in een tijd waarin mensen steeds meer hun boodschappen via internet doen. Ook de Bewonersvereniging Ter Borch heeft een zienswijze

ingediend. De vereniging stelt nadrukkelijk geen actiegroep te zijn en daarom niet voor of tegen de supermarkt te zijn. In de zienswijze die de bewonersvereniging indiende, gaat het vooral om verkeersveiligheid, beperking van overlast en kwalitatief hoogwaardig groen. Deze onderwerpen zijn dan ook terug te vinden in de aandachtspunten die de vereniging noemt in haar brief / zienswijze aan de gemeente Tynaarlo: - een meer gedetailleerde uitwerking van de voorgestelde oversteekplaatsen aan de Borchsingel en van de afhandeling van verkeersstromen, in overleg met de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier; - een bevestiging de norm van 6.000 verkeersbewegingen niet alleen te laten gelden op een relatief rustig meetpunt ( bij Rietwijk Noord), maar ook bij de scholen aan de Borchsingel; - de bevoorrading van de supermarkt met fluistervrachtwagens niet plaats te laten vinden tijdens piekperiodes van de scholen; - het uit laten voeren van een Boom Effect Analyse om te toetsen of de bomen in het Entreegebied niet hoeven te worden gekapt en daarmee ‘parkachtige uitstraling van

het Entreegebied’ gegarandeerd blijft, zoals beloofd in het Beeldkwaliteitplan Entreegebied; Naar verwachting zal de gemeenteraad in september reageren op de ingediende zienswijzen. Wij kunnen de uitkomst daarvan in deze editie van de Zuidwester helaas niet meer meenemen. STOPTynaarlo heeft in een brief aan de raad al gevraagd de besluitvorming over de supermarkt uit te stellen tot na de verkiezingen van maart 2018 en de komst van de supermarkt een thema te laten zijn in de aanloop naar de verkiezingen. Dat veel ondernemers in Eelde-Paterswolde tegen de komst van de supermarkt in Ter Borch zijn is bekend. Dat maakten ze nog eens zeer duidelijk in een gezamenlijke open brief van ‘Eelde Paterswolde Zakelijk’ en de ‘Commerciële Club Eelde’ in de loop van april. Zij riepen daarin alle partijen op hun gezond verstand te gebruiken en in de raadsvergadering van 16 mei tegen de komst van ‘deze MEGA-supermarkt’ te stemmen. In de open brief gaven ze al aan zich juridisch blijvend te laten ondersteunen en zich ‘met alle middelen te blijven verzetten tegen de geplande ontwikkeling’. Het belooft een warme herfst te worden en een dito winter!


september 2017 - pagina 6

De Zuidwester

Buurtboomgaard Hoornse Meer zoekt enthousiaste buurtgenoten De boomgaard in het Hoornse Meer bestaat al ruim 5 jaar. Regelmatig werken jonge en oudere buurtbewoners er samen om de fruitbomen en bessenstruiken goed te onderhouden. En dat leidt elk jaar weer tot een flinke oogst aan bessen, bramen, appels en peren. Lijkt het je leuk om met ons mee te doen? We werken één zaterdagmiddag per maand en soms een avond. Je hoeft geen groene vingers te hebben, iedereen is welkom. Ook doen we elk jaar mee met speciale activiteiten zoals NL Doet, Lentekriebels, Burendag en de Kerstmarkt in de wijk. Kom eens vrijblijvend kijken. Of koop een heerlijk potje boomgaardjam! Mail naar buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com of volg ons op Facebook enTwitter.

Activiteitenkrant 2017 – 2018 Mis hem niet: het Immagazine 2017 – 2018 is de kleurrijke activiteitenkrant van de Immanuelkerk en van de Ark (Helpman) voor het nieuwe seizoen. Hierin staan allerlei activiteiten waaraan de eigen leden maar ook buurtbewoners kunnen deelnemen. Dat gebeurt ook steeds meer. De krant is te krijgen bij de kerk, als die open is. Wie hem thuisbezorgd wil hebben kan contact opnemen: wijbengahalma8@gmail.com of tel 5255248 Filmavonden in de Immanuelkerk Vrijdag 6 oktober, 19.30 uur: The Good Lie (2014) In de jaren 80 en 90 woedde er een burgeroorlog in Soedan. Veel inwoners raakten ontheemd en belanden jaren in vluchtelingenkampen. Rond 2000 is Amerika bereid een aantal Soedanezen op te vangen. Die moeten wel erg wennen aan de Amerikaanse cultuur. Een maatschappelijk werkster (Reese Witherspoon) probeert hen te begeleiden. Een serieuze, maar ook een grappige film met een actuele ondertoon. vrijdag 6 november, 19.30 uur Biutiful (2012) Deze indringende film van Alejandro Gonzalo Inarritu gaat over het lot van illegale arbeidsters in Spanje. Uxbal (een mooie rol van Javier Bardem) is een hardvochtige koppelbaas die illegale Afrikanen ‘levert’ voor een Chinees naaiatelier in Barcelona. Hij leidt zelf leidt met zijn gezin een troosteloos bestaan. Maar dan wordt hij ernstig ziek. Wat doet het met hem als zijn eigen dood nadert? De entree is 3 euro, waarvoor u ook koffie of thee krijgt. Kom vanavond met verhalen …. De Stamtafel is een plek in de Immanuelkerk om elkaar verhalen te vertellen. Sprookjes en andere verhalen zijn vaak de weerslag van inzichten en wijsheid van vorige generaties. Maar ieder van ons heeft ook zijn eigen verhaal…. Toegang en koffie en thee zijn gratis, voor andere drankjes vragen we 1 euro. Datum: donderdag 19 oktober, aanvang 19.30 uur. Thema deze keer: levenslessen. Voltooid leven: een debat Op 23 november organiseert de Immanuelkerk een debat over het thema Voltooid leven. Dit is volop in de actualiteit, en houdt veel mensen bezig. We hebben landelijke deskundigen uitgenodigd die inleidingen verzorgen. De bijeenkomst duurt van 18 – 20.30 uur, en de toegang is gratis. In de weken daarvoor organiseren we ouderenmiddagen hierover in diverse buurten. Meer informatie tzt op onze website.

Hondenspeeltuin Hoornse Meer

Hoornsemeer, een prachtige woonwijk, ruim opgezet met veel groen en aan de zuidkant begrensd door Hoornseplas en Paterswoldsemeer. Een gebied waar je vooral in de zomermaanden vele Pieterpad-gangers, wielrenners, hardlopers en recreanten kunt treffen. Een wijk met veel groen en recreatiemogelijkheden, een wijk waar je met genoegen woont. Is dan alles in onze wijk prima voor elkaar? Nou nee, niet helemaal. Aan de oostkant van de Den Uylstraat is een groenzone die voor een groot deel bestemd is voor recreatieve doeleinden; een skatebaan, een basketbalveld, een voetbalveld en een honden-losloop-gebied. Niks mis mee, past precies in het bestemmingsplan. Maar wat heb je nou aan een honden-losloop-gebied als dat niet toegankelijk is? In overleg met de gemeente is er een werkgroep opgericht om plannen te maken het losloopgebied toegankelijker te maken: het moest een hondenspeeltuin worden. En op advies van de gemeente zouden studenten van het Terra College het plan gaan uitwerken (stage-opdracht) en een offerte opstellen. En dus werd er veel vergaderd, plannen gemaakt, gekeken bij de hondenspeeltuin in Assen en Beilen en het enthousiasme groeide, totdat … Onze wethouder Van Keulen van het plan hoorde en vaststelde dat het honden-losloop-gebied tevens een ecologische zone zou zijn. En een ecologische zone mag niet worden gemaaid. Tja, dat hadden de honden en hun baasjes ook al ontdekt. Een losloopgebied vol distels, brandnetels en een broedplaats van teken (met de ziekte van Lyme) is nou niet bepaald een aantrekkelijk gebied om je hond uit te laten. En waarlijk: de gemeente ambtenaren hadden dit inmiddels ook ontdekt en hadden, volgens hun zeggen, al eens een discussie gevoerd of de combinatie losloopgebied en ecologische zone wel te combineren was. Het is tot nu toe helaas bij die discussie gebleven. Aan het einde van dit jaar zou er met de Stichting Hondvriendelijk Groningen nog een evaluatie volgen waarin dit ‘probleem’ besproken kon worden. Onder de noemer “dit is het beleid” zal het losloopgebied, tevens ecologisch gebied, dus niet gemaaid gaan worden, zal niet geschikt gemaakt gaan worden voor hondenspeeltuin en blijft dus ontoegankelijk voor de honden. Ons Hoornsemeer blijft een prachtige wijk, met hier en daar een “vlekje” waar de gemeente nog maar eens over na moet denken. Werkgroep Hondenspeeltuin Hoornse Meer

Kerstmarkt Hoornse Meer zaterdag 16 december Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt op het Allendeplein. De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd. Er is ruimte voor 25 kramen met een gevarieerd aanbod. Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, boeken, sieraden, speciale cosmetica voor de kerstdagen, kerstengelen of een heerlijke stoelmassage. Hier vindt u de mooiste cadeautjes en de lekkerste hapjes. Natuurlijk kunt u genieten van een kop snert, een lekker kopje koffie of een heerlijk broodje warme worst. U wilt deelnemen en een kraam huren? Er zijn nog kramen beschikbaar. Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.


september 2017 - pagina 7

De Zuidwester

U zoekt een vakman?

www.concierge-groningen.nl Die ene klus die maar steeds blijft liggen, waardoor uw woonomgeving niet optimaal op orde is. Onze conciërges ondersteunen u in de werkzaamheden die gedaan moeten worden of het nou gaat om tuinieren, timmeren, schilderen of zonnepanelen en ramen reinigen. We helpen u graag en zorgen dat het woongenot verbeterd en u weer optimaal kunt genieten van uw eigen (t)huis. Kijk op www.congierge-groningen.nl Vragen? bel ons op 050-280 9502 of stuur ons een e-mail; info@congierge-groningen.nl

Paterswoldseweg 552 9728 BE Groningen tel. 050 525 39 54 drogisterij@despaansevlieg.nl

4 huizenmuziekfestival zondag 1 oktober Voor de achtste keer organiseren vier musici in de wijk Hoornse Meer het 4 Huizen Muziekfestival dat plaatsvindt in de intimiteit van hun eigen woning. Zondag 1 oktober om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vindt in alle vier de huizen een dertig minuten durend concert plaats. In het huis van de contrabassist Philip Baumgarten, M.L. Kingstraat 51, kunt U luisteren naar Pot, Baumgarten & Friends. Bij de pianist Boelo Klat, L.B. Pearsonstraat 19, zullen solo’s en duo’s van Klat en de zanger/gitarist Marcel Kapteijn te beluisteren zijn. In de huiskamer van Liesbeth Völkel, G.C. Marshallstraat 10, treden op singer/songwriter José Keultjes en de contrabassist Tis Marang. De pianiste Nynke Eekhof, G.C. Marshallstraat 19, zal samen met de sopraan Francine van der Heijden onder andere de première van liederen van de componist Frans Vuursteen uitvoeren. Volwassenen Passe-partout 20 euro; kinderen tot en met 12 jaar passe-partout 7,50 euro. Reserveren via mail: n.eekhof@home.nl

������������������������� ���������������

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������


september 2017 - pagina 8

De Zuidwester

Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s Direct klaar!

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen in vrijwel alle wijken van de stad Groningen, ook in Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in uw wijk? Volg dan onze wijkcoördinator via www.twitter.nl/corpusdenhoorn.

Geschikt voor o.a. identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs. Ook voor visum USA en India Horlogebatterij leeg? Laat hem voordelig bij ons vervangen

Voor alle A-merken inktcartridges vanaf

€ 6,99 Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

MELD JE AAN OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: CURVES.NL/ACTIE

Mennoos kookerij; dé plek om te genieten van een heerlijke lunch (vanaf €5), diner (vanaf €10) of een lekker kopje koffie met een huisgemaakt gebakje!

30 MINUTEN FITNESS VOOR VROUWEN

Verder bieden wij:

CURVES GRONINGEN PC Hooftlaan 2 b | Tel: 050 5250067

* Alleen voor nieuwe leden.

JE KUNT ONS OOK GEWOON APPEN VOOR EEN AFSPRAAK 06-16259578

High tea (bedrijfs-) Catering Diverse Arrangementen voor partijen / groepen (groepen 3 gangen menu’s al vanaf €19.50!)

Kijk op onze website www.mennooskookerij.nl voor meer info

Paterswoldseweg 267 (ingang Laan vd Vrijheid) 9728 AC Groningen 050-2301848

Profile for Marc

Zuidwester september 2017  

3e editie Zuidwester 2017

Zuidwester september 2017  

3e editie Zuidwester 2017

Profile for hugelt
Advertisement