Page 1

De Zuidwester 16e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Hoornse Wijken

In deze krant: Vrijwilliger in het zonnetje

Dagtocht Sprookjeshof Zuidlaren

Pagina 3

Pagina 9

September 2009

Corpus den Hoorn zegt ja tegen Cruyff Court Pagina 11

Noodklok voor De Zuidwester De Wijkraad Corpus den Hoorn zoekt vrijwilligers in Corpus den Hoorn en het Hoornse Meer die zich in willen zetten als redactielid. Als redactielid kan je een bijdrage leveren aan het maken van de wijkkrant De Zuidwester en/of de website van de nodige updates voorzien. Bent u de fotograaf die bij activiteiten e.e.a. wil vastleggen? Wilt u een activiteitenagenda bijhouden? Hebt u een bijzonderheid te melden uit uw omgeving? Bent u handig met het beheren van websites? Elke ondersteuning is van harte welkom. Zowel voor de krant als voor de website is ondersteuning aanwezig om u in te werken en eventueel bij te scholen. Inlichtingen en aanmeldingen bij: Roberto Refos Projectleider Samenlevingsopbouw – Stiel - 06-53180788 r.refos@stiel.nl www.stiel.nl www.hoornsewijken.nl

in Corpus den Nieuwbouw La Liberté, Vrijheidsplein Kunstmarkt Hoorn op 26 september 2009! Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt om er voor te zorgen dat eind september de kelder klaar is. Dit is noodzakelijk in verband met de kosten die samenhangen met de bronbemaling. Zodra de kelder klaar is, kan de bronbemaling worden uitgezet.

Recent is in twee grote storten een groot deel van de betonvloer van de kelder klaargemaakt. De eerste grote stort vergde zoveel tijd dat ’s morgens om 5.00 uur al werd gestart met de werkzaamheden terwijl er tot 10.00 uur in de avond is doorgewerkt. Voor omwonenden gaf dit helaas enige (extra) overlast. Bij het boren van de 30 meter lange heipalen bleek dat het water wat op deze diepte zit, erg zout is. Misschien gaat het om water wat nog afkomstig is van de tijd dat de zee nog invloed had op dit gebied.

Om deze datum te kunnen halen, was het noodzakelijk dat er in de zomervakantie werd doorgewerkt. Constant waren er in deze periode zo rond de dertig man actief in de bouwput. Een deel van de aanwezige vaklieden komt uit Polen. Het is jammer dat de meeste van hen alleen Pools spreken, want daarmee is het moeilijk om contact Jan van der Heide met ze te hebben. Wat het werk betreft verstaan ze hun directeur-bestuurder vak. chr. woningstichting Patrimonium

”Wijkraad Corpus den Hoorn zoekt vrijwilligers” Lijkt het u leuk om iets voor de wijk te betekenen? De wijkraad kan uw hulp goed gebruiken, we zoeken nog vrijwilligers voor de redactie van de wijkkrant en voor verschillende bestuursfuncties. Heeft u interesse? Neem dan contact op met dhr. H. Cools. h.cools@planet.nl tel: 050 – 525 63 71

Op zaterdag 26 september 2009 vindt er een kunstmarkt plaats in Corpus den Hoorn. Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u diverse kunstwerken van onder andere kunstenaars uit de wijk komen bekijken in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein. De entree is gratis, dus loopt u gerust even binnen. De kunstmarkt wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage via Goed Idee van de gemeente Groningen.


september 2009 - pagina 2

De Zuidwester

STEENBERGEN www.steenbergenfietsen.nl

����������

������ ������

��������� ���� De Twist Sport heeft een heren of dames frame met een sportieve zithouding. Met de electrische ondersteuning ligt de wereld aan je voeten. - Verkrijgbaar met 2 of 1 uitneembare accu(‘s) - Dichte kettingkast met versnellingen - Geveerde stuurpen en zadelpen - Diverse kleuren

Vanaf 

1699

www.steenbergenfietsen.nl

Overwinningsplein 119, 9728 GS Groningen

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


september 2009 - pagina 3

De Zuidwester

Veel succesvolle projecten in Corpus den Hoorn Nieuw Lokaal Akkoord gelden worden goed besteed In Groningen hebben we het Nieuw Lokaal Akkoord. Dit is een uitgebreide set aan afspraken tussen gemeente en corporaties over intensivering van de woningbouw, gemeenschappelijke investeringen in de leefbaarheid van 14 wijken en een aantal andere onderwerpen, zoals investeren in duurzaamheid en huisvesting van specifieke groepen.

Op dit moment ziet de lijst er als volgt uit: Initiatieven 2008 Zorgen voor Morgen Corpus den Hoorn Samen actief voor een leefbare buurt De Volksbouwkeuken Film Groeten uit Corpus den Hoorn deel II Zomeropenstelling BSV Corpus Kunst in Corpus I Huisbezoek samenwonende 70+ Buitensport Hoornse Wijken MFC-bestuur ondersteuner Opbouwwerker Speeltuinbestuur Cruyff Court Vernieuwen/uitbreiden sport- en spelcontainer Buurtbemiddeling Wijkinternetcafé Corpus STIP (bijdrage) Corpus Paraat ALO huisvesting Dialoog als kans (wijkraad) De Zuidwester (ondersteuning) Heel de Buurt (uitvoering) Bslim (bijdrage)

Bewoners en instellingen in de wijk beslissen mee. Zij weten het beste wat er speelt in de wijk en zijn vaak bereid verantwoordelijkheid te nemen. In Groningen kiezen de gemeente en de corporaties ervoor om aan te sluiten bij de talenten uit de buurt zelf. Ze scheppen ruimte voor initiatieven van bewoners en organisaties in de wijk, zoals onderwijsinstellingen, welzijnswerk, corporaties of buurtagenten. Zo kunnen ze zelf bijdragen aan het voorkomen van problemen en het verbeteren van de leefbaarheid. Bslim Het Bslim project heeft een ver”Vertrouwen in de buurt” vormt nieuwde website (www.bslim.nl) een belangrijk uitgangspunt voor met veel informatie over sportactigemeente en corporaties. Bij alle viteiten en leuke foto’s. Daarop staat stappen die in de wijk worden gezet onder andere dat Corpus den Hoorn wordt er goed naar bewoners geluis- heeft meegedaan aan het straatvoetterd. Bewoners worden actief betrok- baltoernooi en tennisclinics van ken en daar waar het kan gestimu- Paul Haarhuis en Jacco Eltingh. leerd om zelf verantwoordelijkheid Bslim staat voor de gezondheid en te nemen. veelvuldig sporten van kinderen uit de wijk Corpus. Daarom hebben de De afgelopen periode hebben be- medewerkers van Bslim op veel actiwoners en instellingen in Corpus viteiten fruit uitgedeeld en clinics geden Hoorn ook hard gewerkt aan geven met streetsurfing, BMX, wielinitiatieven om zo de leefbaarheid rennen, zwemmen en een geweldige in de wijk te vergroten. Er zijn veel workshop van Circus Santelli. Wat projecten toegekend welke (deels) zij ook heel belangrijk vinden is om worden gefinancierd vanuit het te investeren in materiaal. Daarvoor Nieuw Lokaal Akkoord. heeft Bslim meebetaald aan de speluitleen, een bakfiets en spelmateriaal Veel projecten uit zowel 2008 als voor de brede vakdocent gym. 2009 bekleden een langere periode. Om u een indruk te geven van de De komende periode gaan de medeverschillende soorten projecten, zul- werkers van Bslim zich onder andere len we er een aantal toelichten. richten op de maandagmiddag, voor

Colofon De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Met medewerking van: Dick Baauw Mirjam Smitz (Nijestee) Claudia Scholte (De Huismeesters) Anko Kooi Suzanne Groeneveld Uitgave 4e editie 2009, Verschijningsdatum: 27 november 2009, week 48 Deadline digitaal aanleveren kopij en advertenties uiterlijk 26 oktober 2009 Druk: Banda bv., Kollum. Oplage: 4500 Redactieadres: Voor al uw vragen, op- en/of aanmerkingen kunt u terecht in het Corpushuis, Postadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Van Swietenlaan 1 Telefoon: 050-5274127 Fax: 050-5271327 e-mail: de-zuidwester@home.nl Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

Initiatieven 2009 Mobiele spelcontainer Zwerfvuilteam Verhalen Breien Kunst in Corpus II Activiteiten vrouwengroep de Ster Buurtconciërge buiten Heymanstichting, Jeu de Boulesbaan Groningen Zuid Actief Go4It

de leeftijd 8 – 12 jaar. Elke maandag bieden zij naschools van 15.15 tot 16.30 uur sporten aan op en rondom het hockeyveld van het sportpark. Sporten zoals skaten, hockey, voetbal en tennis komen aan bod. Dit willen zij het hele jaar aanbieden, dus ook in de winter. Daarvoor gaan zij samenwerken met de sportverenigingen en de naschoolse opvang. Uiteraard is fruit en een gecertificeerde trainer aanwezig. Meer informatie wordt verspreid via het buurtsportwerk, kinderwerk en de basisschool. Jeu de Boulesbaan Bij de Heymansstichting aan de H. Dunantlaan is een jeu de boulesbaan voor ouderen gerealiseerd. Kunst in Corpus Veel bewoners in Corpus den Hoorn hebben aangegeven kunst te missen in de wijk en daar wel behoefte aan te hebben. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de mogelijkhe-

ZATERDAG 12 DECEMBER KERSTMARKT IN DE IMMANUELKERK Georganiseerd door het Evenementencomité Corpus den Hoorn. 10.00 – 17.00 uur in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein. Inlichtingen en opgave: tel 050 8504957 of @mail: kooi.a.b@home.nl

Het Evenementencomité Corpus den Hoorn bedankt alle sponsoren, winkeliers en kraamhouders voor de medewerking bij het organiseren van het wijkfeest 2009 op het Overwinningsplein. Het was dankzij u, het publiek en het mooie weer een gezellig en een geslaagd feest. Wij hopen bij het organiseren van een volgend evenement weer een beroep op u te mogen doen. Namens het evenementencomité, A.B. Kooi.

den voor kunst in Corpus den Hoorn. Want waar wil je de kunst plaatsen? Wat voor materiaal moet het zijn? Moet er voor de hele wijk een soort thema worden ontworpen? Om hier meer inzicht in te verkrijgen kwam de werkgroep Kunst terecht bij de Academie Minerva en het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK). Vertegenwoordigers van deze instanties hebben afgelopen zomer veel rondgefietst in de wijk en met de leden van de werkgroep en overige professionals in de wijk (zoals mensen van de gemeente) gepraat. Na deze gesprekken kwamen ze met twee denkrichtingen voor het realiseren van kunst in Corpus den Hoorn. Beide denkrichtingen worden in overleg met de werkgroep Kunst in Corpus den Hoorn verder uitgewerkt in meer concrete projecten.

groepen kunnen de aanzet vormen voor het vergroten van de sociale cohesie in de wijk. Samen koken en eten is een laagdrempelige manier om wijkbewoners met elkaar in contact te leggen. Circa 360 nieuwe bewoners, die de afgelopen 2 jaren in de nieuwbouw van Corpus den Hoorn zijn komen wonen, worden in ieder geval persoonlijk uitgenodigd. Bestaande wijkvertegenwoordigers koken en eten samen met de nieuwe bewoners en wisselen informatie uit over de wijk Corpus den Hoorn.

Meer informatie Op donderdag 8 oktober zal er een inloopmarkt worden gehouden in De Oosterpoort in Groningen. Bewoners worden van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met het wijkteam. De Volksbouwkeuken Ook zullen hier verschillende projecHet betreft hier een mobiele de- ten nader worden toegelicht. monteerbare keuken die opgebouwd gaat worden in de openbare ruimte. Heeft u een suggestie of wilt u meer Passanten en genodigden wordt informatie? Neem dan contact op gevraagd de keuken zelf op te bou- met Joan van der Horst (Stiel) via wen, een maaltijd te bereiden en te telefoonnummer 06 38822111 of enuttigen. Deze spontaan gevormde mail j.vanderhorst@stiel.nl.

Vrijwilliger in het zonnetje’ ”Het is hier heel gezellig, het werk levert erg veel voldoening”. Deze editie in het zonnetje: Dick Cazemier van der Berg. Dick is sinds 2004 vrijwilliger in het Heymanscentrum aan de Henri Dunantlaan 20. Hij was geen onbekende binnen het Heymanscentrum, 61⁄2 jaar geleden werd zijn vader verpleegd in het verpleeghuis van het Heymanscentrum en ging zijn moeder in het verzorgingshuis wonen. Dagelijks kwam Dick over de vloer in het Heymanscentrum om zijn ouders te bezoeken. Hij werkte toen nog als boekhouder bij de Friesche Vlag. ”Veertig jaar in de zuivel, eerst de Volharding, daarna DOMO, vervolgens FRICO en toen nog eens Coberco en als laatste de Friesche Vlag; ik stroomde door fusies en overnames.” Toen Dick op 55 jarige leeftijd met de VUT kon stond één ding voor hem vast, hij wilde vrijwilligerswerk in het Heymanscentrum verrichten. De plezierige sfeer en de goede onderlinge samenwerking tussen vrijwilligers en personeel heeft hem erg aangesproken. ”Je bent er voor de bewoners, dat is wat we allemaal voor ogen hebben, daar doen we het voor. De prettige werksfeer, de leuke contacten onderling zijn daarbij erg belangrijk. De club vrijwilligers is daarom ook erg trouw denk ik.” Er is veel variatie in vrijwilligerswerk in het Heymanscentrum. Voor de meeste diensten zijn er wel vrijwilligers, zo is er een klusjesman naast de technische dienst, vrijwilligers bij de activiteitenbegeleiding, een kabelkrantvrijwilliger, bezoekvrijwilligers, vrijwilligers voor wandelen en op de duofiets, een vrijwilliger voor de jeu de boulesbaan enzovoorts.

Dick is vrijwilliger in het restaurant en het winkeltje. Ook is hij daarbij ’contactvrijwilliger’, dat wil zeggen een soort schakel tussen deze club vrijwilligers en de organisatie. Het dragen van de extra verantwoordelijkheid en het omgaan met de vrijwilligers als contactvrijwilliger vindt Dick heel boeiend. Hij zorgt bijvoorbeeld voor de indeling van de diensten en kan hij bij ziekte benaderd worden om vervanging te regelen. ”Dat gaat natuurlijk in goed overleg, want iedereen heeft al aangegeven wie wanneer eventueel kan invallen. We hebben een vrijwilligerscoordinator, waar ik ook altijd op terug kan vallen.” Dick vindt het erg leuk om in het restaurant te werken. ”Sinds de heropening is het een gezellige buurtrestaurant voor senioren geworden. Het restaurant is ook ’s avonds open tussen 17.00 en 18.30 uur. Dan komen meestal senioren uit de buurt. Je ziet dan heel goed dat het restaurant ook een belangrijke sociale functie

heeft voor buurtbewoners. Veel senioren ontmoeten elkaar hier weer en na zoveel jaren is er dan veel gesprekstof Dat is heel leuk. Herinneringen worden opgehaald en verhalen over vroeger gaan over de tafel.” De sfeer ’s avonds is bijzonder, met gezellige verlichting, een glaasje wijn en de rust komt het restaurantgevoel echt tot zijn recht. Het werk voor de vrijwilliger is ’s avonds ook iets anders dan ’s middags. ”Ja, dat komt omdat de gasten ’s avonds zich meestal zelf goed kunnen helpen. ’s Middags ondersteunen en bedienen we meer. Voor de rest bestaan onze taken uit het dekken van de tafels en natuurlijk het afruimen, zodat ’s middags het Grand Café weer netjes kan openen. ”Ja, nu kun je misschien voorstellen waarom het vrijwilligerswerk hier zo leuk is. Het is een fijne daginvulling, ik neem actief deel, het

levert leuke contacten op en niet te vergeten geeft het voldoening om iets voor je medemens te kunnen betekenen.” Op de vraag of iedereen vrijwilliger zou kunnen worden is Dick heel duidelijk. ”Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend, er wordt hier via een rooster gewerkt, meestal is het vroeg van te voren duidelijk wanneer je moet werken, onderling ruilen mag, als er maar iemand is, er wordt dus op je gerekend. Dat is een verantwoordelijkheid die je moet kunnen dragen. Daarnaast moet je goed beseffen dat je met ouderen werkt, dus geduld en hulpvaardig zijn is ook heel belangrijk. Gemoedelijkheid en een praatje maken hoort er natuurlijk bij.” Mensen die het leuk lijkt om vrijwilliger te worden in het Heymanscentrum kunnen contact opnemen met D. van der Kloet, vrijwilligerscoordinator. Dick geeft aan dat voor diverse soorten activiteiten in het Heymanscentrum vrijwilligers van harte welkom zijn. Dick is geintervieuwd door Cora Dobma van het Heymanscentrum. Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk? Voor informatie en advies over de vrijwilligersvacatures kunt u terecht bij: Stiel vrijwilligersvacaturebank in de Confeance / STIP Openingstijden: op werkdagen tussen 9.00-12.00 Contactpersoon: Joan van der Horst 06-38822111 Janneke van Vondel 06-28538653


september 2009 - pagina 4

De Zuidwester

������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������ ��������������� ���������������������������� �����������������������������

�������������� ������������������� ����������������� ������������������������

�������������

������������� ����������������� ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

Shia tsu Ryoho

�������������������������������

prak tijk

dHarma

���������������� ����������������� ����������������� � ��������������������� ��������

Karui Shia tsu Ryoho

�� ���� ���� ��� �� ������

����������������������������������������������������

Reiki Me ta morfosemassage

������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������

������������������

�������������� ������������������

����������������������������������������������������������������������������������

Voor al uw groente en fruit

� � � �

����������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

‘"Kopen wij goedkoop in, dan zult u mee profiteren" -------------------------------------Enkele aanbiedingen:

10 kilo Bildstar aardappelen 5 kilo Irene aardappelen 2 kilo Perssinasappels 2 kilo Elstar appels (nieuwe oogst) 500 gram Zuurkool uit het vat

€ 3,99 € 2,99 € 1,59 € 2,49 € 0,79

3 droge Groninger metworsten

€ 5, -

Verder hebben wij diverse noten en Oudhollands snoep.

Graag tot ziens….

Herbert de Vries Flemingstraat 3 naast de Aldi


september 2009 - pagina 5

De Zuidwester

Er wordt nog steeds gebouwd

En er wordt verbeterd!

Aan de portieketageflats aan de Henri Dunantlaan en Madam Curiestraat wordt kwaliteitsverbetering in de woningen uitgevoerd. Dat betekent dat keukens, toilet en sanitair wordt vervangen en waar nodig worden cv-ketels vervangen. Het grootste deel van de bewoners doet mee aan deze kwaliteitsverbetering. Zij krijgen tegen een huurverhoging van € 16,-, de HR-ketels, mechanische ventilatiesysteem en zonneboilers op het dak. Daar staat dan weer een aardige besparing van energiekosten tegenover. Ook de huur van de geiser komt te vervallen. Deze bewoners zullen het straks zeker gaan merken in de portemonnee. Met deze kwaliteitsverbetering kunnen Nijestee en de bewoners weer jaren verder met deze woningen.

De bouw van Flex 2 is gestart. In september worden de heipalen de buurt ingereden en in het najaar start het heiwerk. Rond deze periode zal er ook een officiële handeling plaats vinden.

Semmelweisstrook

Het plan voor de Semmelweisstrook is een lastig plan. Dat komt mede ook door de combinatie van een parkeerbak, een school, een multifunctioneel centrum, kinderdagverblijf en de woningen. Daarnaast moet er ook nog veel gebeuren in de openbare ruimte rond de gebouwen. Eind vorig jaar is de ontwikkeling geheel stil komen te komen, toen bleek dat het plan grote financiële tekorten liet zien. Zowel de gemeente als Nijestee hebben alles op alles gezet om dit plan (financieel) weer op de rails te krijgen. Begin dit jaar hebben gemeente en Nijestee overeenstemming bereikt over de verdere aanpak en het financiële tekort. Sindsdien is de planontwikkeling weer opgepakt en draait nu op volle toeren. We denken dat voor het einde van het jaar kan worden gestart met de bouw van de parkeerbak. Daarvoor moet eerst in het najaar de school worden gesloopt. Daarna verhuist de Blokkendoos naar het nieuwe tijdelijke onderkomen bij de oude ALO. Deze locatie wordt nu gereed gemaakt. Begin 2010 zal de sloop van de Blokkendoos volgen. De komende periode wordt met betrokken partijen voor het multifunctionele centrum, dat in fase 2 wordt gebouwd, nog druk overleg gevoerd om ook de plannen hiervoor dit jaar te kunnen afronden. Het is wel een spannende tijd, maar als alles een beetje meezit, gaan we toch echt los.

Wegwijs in de wijk Ook de bouw van de nieuwe eengezinshuurwoningen verloopt voorspoedig. Volgens de planning is deze fase voor de kerst afgerond.

Speelruimteplan Speels Corpus den Hoorn opgesteld Bewoners van Corpus den Hoorn hebben tijdens diverse bijeenkomsten, georganiseerd in het kader van de uitwerking van het Nieuw Lokaal Akkoord, aangegeven dat aantrekkelijke, veilige en goed bereikbare speel- en sportvoorzieningen belangrijk zijn voor de jeugd uit de wijk. De wijkvernieuwing in Corpus den Hoorn is in volle gang en de komende jaren wordt ook de openbare ruimte sterk verbeterd. Er is daarom een speelruimteplan opgesteld voor Corpus den Hoorn. Speels Corpus den Hoorn Het speelruimteplan ‘Speels Corpus den Hoorn’ en de daarin opgenomen maatregelen is afgestemd op de bevolkingssamenstelling van de wijk, de beschikbare ruimte, de wensen van de bewoners uit Corpus den Hoorn en de uitgangspunten van het gemeentelijk speelruimtebeleid. Een projectgroep heeft de bewoners

van de vier kwadranten uit Corpus den Hoorn uitgenodigd om mee te denken én te werken aan het opstellen van een visie en maatregelenprogramma voor de periode 2009 t/m 2012. Vanuit inloopbijeenkomsten voor bewoners zijn werkgroepen geformeerd die de wensen van de bewoners verder hebben uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma eerste fase (2009-2010) en een uitvoeringsprogramma tweede fase (2011, 2012). Het uitvoeringsprogramma eerste fase ligt ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

-

-

-

voetbalvoorziening en een nieuw speeltoestel; in het groen van de Canadalaan en de Boerhaavelaan meer elementen aanbrengen zodat het voor kinderen aantrekkelijk is om in het groen te spelen; een klein speelplekje realiseren voor de jonge jeugd in het groen van de Einthovenlaan en de Invasielaan; de speelplek aan de Staringstraat opknappen; de speelomgeving van de basisschool de Triangel aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de kinderen uit de wijk om er te spelen en elkaar (jong en oud) te ontmoeten.

Om alvast een indruk te geven volgt hier een kort overzicht van de te verwachten maatregelen in de komende jaren: Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u graag meedenken? Dan - de openbare speelplek aan de Ca- kunt u contact opnemen met mevr. nadalaan in het najaar verbeteren. M. Reneman (m.reneman@ocsw.gro Er komt bijvoorbeeld een verharde ningen.nl, telefoon 06-52098287).

Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie Ambulance Brandweer Meldpunt Overlast Meldpunt Misdaad Anoniem Gemeente informatie SOS telefonische hulpdienst Centrale Doktersdienst Ouderenhulplijn Dokterstelefoon Kindertelefoon Maatschappelijk Juridische Dienst

112 0900 - 88 44 050 - 367 47 77 050 - 367 47 77 050 - 587 58 85 0800 - 70 00 050 - 367 70 00 050 - 525 00 00 0900 - 92 29 050 - 526 07 07 050 - 312 61 61 0800 - 04 32 050 - 526 97 10

STIP 050 - 527 34 93 Thuiszorg Stad 050 - 524 12 41 Dierenambulance 050 - 579 19 09 Gemeente 050 - 367 70 00 Wijkpost O W / Buurtonderhoud 050 - 367 89 10 Milieuafval 050 - 367 10 00 Bibliotheek Zuid 050 - 525 50 55 Opbouwerk (Stiel) 06 - 285 38 653 Speeltuinvereniging Corpus 050 - 526 72 17 WIC-Hoornsewijken (Stiel) 050 - 527 82 76 Wijkraad/Buurtconciërges 050 - 527 41 27 Evenementencommité 050 - 850 49 57 NOVO 050 - 526 58 33 Vensterschool Hoornse Wijken 050 - 526 08 15 \ 050 - 525 01 13


september 2009 - pagina 6

De Zuidwester

Wintertijd 2009: Verhalen breien voor jong en oud op 8 woensdagmiddagen in de Immanuelkerk.

Wijkkoor Hoorngeschal zoekt nieuwe leden: bassen, tenoren, alten en sopranen

Breien is van alle tijden, of is die tijd voorbij? Ouderen kunnen het nog. Jongeren lijken het ook weer leuk te vinden. Jong en oud in Corpus den Hoorn breien dit najaar samen een groot kunstwerk. In 8 bijeenkomsten leren we de kneepjes van en aan elkaar. Alle persoonlijke bijdragen vormen samen één kunstwerk, en dat gaan we laten zien.

Informatie en opgave

Vertellen is van alle tijden, maar verstaan we elkaar nog wel? Iedereen krijgt ruimte voor een eigen verhaal. Alle verhalen worden aan elkaar gebreid tot een mooie samenhangende vertelling.

Alette de Groot 050-5276110 email@alettedegroot.nl Daniëlle de Wilde 050-8539222 danielle.dewilde@home.nl

Bij de laatste bijeenkomst breit een professionele verhalenverteller het kunstwerk en de verhalen aan elkaar.

Wijkkoor Hoorngeschal is een gemengd vierstemmig koor met 34 leden uit de Hoornse Wijken. Waar ieder koorlid zingt met een reden: omdat zingen zo ontspannend is, omdat de dirigent zo bezielend is, of vanwege de openbare repetities in de prachtige Groninger kerkjes, om wijkgenoten te leren kennen, of omdat de repetities dichtbij huis zijn, vanwege het repertoire, of gewoon omdat zingen zo heerlijk is. Benieuwd of ons koor iets voor u is? Wij repeteren 3 x per maand op woensdagavond van 20.00 -22.00 uur in het Hampshire Hotel. Bezoek de website: www.hoorngeschal.nl voor meer informatie. Ook bent u welkom op onze openbare repetitie op zondag 27 september van 14.00-16.00 uur in de kerk van Middelbert, waar we ons repertoire ten gehore brengen en u eventueel mee kunt zingen.

Pedicurepraktijk

Je zwemdiploma halen bij Zwemschool EBERT…..

Cathrie de Haan

Lid Provoet

Gediplomeerd pedicure

Wij hebben al 25 jaar ervaring met het geven van zwemlessen aan kinderen vanaf 4 jaar.

Ook voor:

l Zwemeisen volgens de Nationale Raad Zwemdiploma’s l _______________________________

Diabetische en reumatische voetverzorging

Informeer ook eens naar de volgende lessen:

Mijn praktijk is gevestigd aan huis op de begane grond. Henri Dunantlaan 23 te Groningen. Tel.: 050-5268513

Email: pedicurepraktijk@kpnplanet.nl

Flemingstraat 5 • 9728 GZ Groningen • Tel. 050-5272777 www.zwemschoolebert.nl - info@zwemschoolebert.nl

KERKEN IN CORPUS den HOORN Er zijn 4 kerken in onze wijk en hieronder vind u de adressen en contactpersonen.

PUS den Gemeente. HOORN Gereformeerde Magnalia Deikerk. Landsteinerlaan 2 N CORPUS den HOORN 9728 KM Groningen

Centrum Het Helperhart, voor “intuïtieve ontwikkeling en balans”, organiseert dit najaar interessante activiteiten zoals:

tel. 050-5251259 Diensten: tot mei zo. 10.00 en 16.00 uur EN INokt. CORPUS den HOORN mei tot okt. Zo. 09.45 en 15.30 uur

Inl. Dhr. J.Bart tel: 050-5370270

Cursus Hoofdmassage, start woensdag 25 nov, 15.30 uur Cursus Intuïtieve Ontwikkeling, start in overleg, 2 dagen Workshop Pad van jouw Hart, start in oktober en november De praktijk voor volwassenen en kinderen met individuele

Voetreflexologie Healing Massage en Aromatherapie. Er is deskundige begeleiding voor zwangere vrouwen en (sensitieve) kinderen met o.a. baby, kinder en - zwangerschapmassage.

In de maanden oktober en november ontvang je op vertoon van deze advertentie eenmalig € 10,- korting op een behandeling . Voor meer informatie: Centrum Het Helperhart, Kochstraat 1-1, 9728 KA Groningen tel: 06 – 14 24 11 09, www.helperhart.nl, mail@helperhart.nl

ACTIVITEITEN IN DE IMMANUELKERK 01 Okt. Bavinck College. 15 Okt. Bavinck College. 12 Nov. Bavinck College.

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Groningen Refajahkerk Galenuslaan 1 9728 JA Groningen Postbus 8052 9702 KB Groningen Tel: 050-5251554 Diensten: zo. 9.30 en 16.30 uur Inl: K.H. Kieneker Tel: 050-5777319

14 Nov. Try Out Martini Brassband. 15 Nov. Wensconcert Harmonie 67. 12 Dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk.( E.C.-C.d.H.) 12 Dec. Concert Patrimonium. 14 Dec. Kerstfeest Passage. 15 Dec. Kerstfeest De Bolster. 16 Dec. Kerstfeest de Tamarisk. 17 Dec. Kerstfeest Immanuelkerk. 19 Dec. Kerstviering Dovenpastoraat. 24 Dec. Kerstnachtdienst.

behandelingen bestaan uit: Coaching

12 dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk

29 Okt. Bavinck College.

Cursus Voetreflexologie, start vrijdag 16 okt, 15.30 uur Cursus Aarden & Mediteren, start woensdag 14 okt, 15.30 uur

Activiteiten in de wijk

22.00 uur.

25 Dec. Kerstmorgendienst. 09.30 uur.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Paterswoldseweg 531 9728 AR Groningen Tel: 050-5256271 Diensten: zo. 09.30 uur 10.30 uur: Zondagschool 11.20 uur: Avondmaaldienst Cont. Pers. Dhr. J. Weening 050 5266754

Protestantse Kerk Nederland Wijkgemeente Immanuelkerk. Overwinningsplein 1 9728 GP Groningen. Tel: 050-5252172 Diensten: zo. 9.30 uur V.o.W. 11.00 uur. Open Kerk woensdag 10.00-12.00 uur Inl: Mevr L.P. Bierling-Koster Tel: 050-5257060 Kerk op maandag. Maandagmiddag 14.00-16.00 uur. Kochstraat 3 (kantoor Stip)

Diensten op de zondag in de Immanuelkerk. 13-sept. 20-sept. 27-sept. 04-okt.

15 nov. 22 nov.

9.30 9.30 9.30 9.30 11.00 9.30 9.30 9.30 9.30 11.00 9.30 11.00 9.30 9.30

29 nov. 06 dec

9.30 9.30

11 okt. 18 okt. 25 okt. 01 nov. 08 nov.

Ds. L.v. Houte Dr. Spinder Ds. R. Peetoom Ds.v.d. Spek Ds. Wolthaus Prof.Dr. Roldanus Pastor G. ter Beek Ds. Wolthaus Ds. v. Houte Ds. v.d. Spek Ds. Wolthaus Ds. v.d.Spek Ds. De Jong-Dorland Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus Ds. v.d. Spek Ds. Wolthaus

Bijna alles wat je weet, wordt ooit iets wat je wist.


september 2009 - pagina 7

De Zuidwester

Kinderclubs BSV Corpus den Hoorn Elke woensdag, donderdag en vrijdag worden er verschillende kinderclubs georganiseerd in de Buurt- en Speeltuin vereniging Corpus den Hoorn. De kinderclubs worden georganiseerd voor kinderen uit de Hoornse Wijken (o.a. Corpus den Hoorn). Tijdens de kinderclubs worden er leuke en gezellige activiteiten uitgevoerd. Er wordt gekookt, geknutseld, gesport, spelletjes gespeeld en nog allerlei andere leuke activiteiten. De clubs zijn op woensdag verdeeld in de groepen één en twee, groep drie tot en met vijf en groep zes tot en met acht. Op de donderdag hebben we nog een speciale meidenclub voor groep vijf tot en met acht (vanaf 9 jaar). Op de vrijdag is de kinderclub voor kinderen uit groep 1 t/m 4. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligsters en stagiaires. Het lidmaatschap van de speeltuinvereniging bedraagt slechts € 10,00 per jaar voor het hele gezin. De kinderen kunnen dan gratis naar de wekelijkse kinderclubs, het Sinterklaasfeest en de vakantieactiviteiten. Tijdens de vakanties worden regelmatig dagtochten georganiseerd. Als kinderen geen lid zijn, betalen ze € 0,50 per keer.

Overzicht kinderclubs Woensdagmiddag:

groep 1 + 2 Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8

Donderdag:

14.00 – 15.30u 14.00 – 15.30u 14.00 – 15.30u

Meidenclub (vanaf 9 jaar)

15.00 – 16.30u

We gaan weer naar school!!

Ik kan mij voorstellen dat deze tekst vreemd op u overkomt. Op het moment dat u dit leest zijn wij immers alweer 6 In de vakanties worden vakantieactiviteiten georganiseerd! weken volop in actie. Daar heeft u gelijk in maar op het moment van schrijven Voor meer informatie over de kinderclubs kun je contact opnemen met hebben we nog maar net de zomervakantie achter de rug. Eugène Hegeman, kinderwerker BSV Corpus den Hoorn, 06 – 13198067 Een vakantie die wij als Tamarisk locatie Corpus feesemail: e.hegeman@sksg.nl telijk in gegaan zijn, we hadden namelijk net een groot feest achter de rug want: 14 mei is de Tamarisk officieel een Christelijke Daltonschool geworden!! Een Daltonschool gaat uit van 3 principes waarbinnen alle lessen gegeven worden: 1 Vrijheid binnen bepaalde, duidelijke regels en afspraken, 2 Zelfstandigheid, maar dus ook eigen verantwoordelijkheid, 3 Samenwerken. Vrijdagmiddag:

Groep 1 t/m 4

13.15 – 15.00u

Speels Corpus den Hoorn: uitleen buitensport- en spelmateriaal voor de wijk Corpus den Hoorn

Binnen onze school komt u deze uitgangspunten in alle groepen en lessen tegen. Naar het moment van Daltonschool worden, hebben wij als school 5 jaar toegewerkt. Toen de Daltoncommissie dan ook kon melden dat we ”met vlag en wimpel” geslaagd waren was dat voor ons

een reden voor een groot feest. We hebben dit ’s morgens gevierd op onze eigen locatie en ’s middags samen met de andere 2 Tamarisklocaties. Genoeg over het verleden, de komende jaren gaan we natuurlijk verder met Daltononderwijs geven op onze school aan de Canadalaan! Dit schooljaar hopen we natuurlijk ook weer bijzondere activiteiten te ondernemen. In Oktober gaan we bijvoorbeeld nadat we eerst de Kinderboekenweek gevierd hebben, meedoen aan ”Streetwise”! Een activiteit die alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 laat zien hoe belangrijk het is op te letten in het verkeer. In een volgende Zuidwester hopen wij u te kunnen vertellen hoe deze en andere activiteiten gegaan zijn. Mocht u als ouder met een kind in de leeftijd van de basisschool of bijna in deze leeftijd geïnteresseerd zijn geraakt, dan nodig ik u van harte uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Met vriendelijke groeten namens het team, Menno Luiks (locatieleider). Christelijke Dalton basisschool ”De Tamarisk”, Canadalaan 2 Groningen. 050-5263098.

In de wijk Corpus den Hoorn is sinds kort het project buitensport- en spelmateriaal gestart. Buurtbewoners kunnen op verschillende plekken in de wijk sport- en spelmateriaal lenen. In 2008 is een enquête onder buurtbewoners in de wijk gehouden om te inventariseren welk soort sport- en spelmateriaal er aangeschaft moet worden. Aan de hand van deze enquête is het materiaal aangeschaft en ligt bij diverse instellingen opgeslagen. Buurtbewoners en instellingen in de wijk kunnen het materiaal lenen bij de instellingen. Wilt u een straatfeest organiseren, een verjaardagsfeest voor uw kinderen of een gezellig buurtfeest, dan is er de mogelijkheid om het materiaal te lenen. Elke instelling heeft een contactpersoon met wie je kunt bellen/mailen. Het materiaal kan dan afgehaald worden bij de instellingen en is een aantal weken te leen. Het buitensport- en spelmateriaal ligt op de volgende locaties: • Corpushuis, van Swietenlaan 1 • Boerhaaveschool locatie Veenweg 1 • BSV Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat 2

(Sport) Activiteiten Aanbod “Corpus den Hoorn” Jongerenwerk & Buurtsportwerk 24-08-‘09 t/m 16-10-’09 Dag Maandag Dinsdag

Tijd

Activiteit

15.00-16.30

Inloop Soos

16.30-17.30 19.00-21.00

Bij de locaties zijn verschillende contactpersonen per instelling:

Woensdag

Corpushuis, van Swietenlaan 1 SKSG Activiteitencoördinator kinderwerk Eugène Hegeman(algemeen contactpersoon) 06 – 13198067

Donderdag 15.00-16.30 16.30-17.30

Boerhaaveschool Barry Vaszlovsky

050 – 5250113

BSO de Blokhut/COP groep Karin Braakman/Gerdi Dieterman

050 - 5268813

Boerhaaveschool, locatie Veenweg Ellen de Thomis

050 – 5260815

BSV Corpus den Hoorn Tjalling Leffers

050 – 5267217

Tijdens de schoolvakanties zijn de meeste instellingen dicht, dus is het handig om dan vooraf te reserveren en op te halen. Het sport- en spelmateriaal is gefinancierd vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord(NLA). Het NLA is een samenwerkingsverband met onder andere de gemeente, woningcorporaties en bewoners om de leefkwaliteit in de wijken te vergroten door middel van verschillende activiteiten en projecten. Er is materiaal aangeschaft dat u zelf niet zo gauw zult aanschaffen, maar wel leuk is om een keer te gebruiken.

Vrijdag

15.00-17.00 15.00-17.15

1e Vrijdag v/d maand -

Leeftijd

Locatie

10-14 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2 10-14 jr. Corpushuys / Van Sport: Instuif Swietenlaan 1 Inloop Soos 15-23 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2 Meiden 10-14 jr. Space Out / activiteit Semmelweisstr. 2 10-14 jr. Corpushuys / Van Sport: Meidensport Swietenlaan 1 15-23 jr Sporthal de Sport: Voetbal Wijert / Vondellaan Inloop Soos 10-14 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2

18.30-20.30

Disco

20.30-22.30

Disco

10-13 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2 14-18 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2

Activiteiten vinden wekelijks plaats, maar vervallen tijdens feestdagen / vakanties. In vakanties is er een speciaal vakantieaanbod. Alle activiteiten zijn gratis en hebben vrije inloop, tenzij anders vermeld!

Wil je via email op de hoogte gehouden worden (of je aanmelden) voor: - Sportactiviteiten mail of bel dan naar Gineke Wijsbeek (Buurtsportwerker) g.wijsbeek@mjd.nl / 06-412 982 79 - Jongerenactiviteiten mail of bel dan naar Arlan Mainassy (Jongerenwerker) a.mainassy@mjd.nl / 06-508 562 31

Bijzonderheden

Achter ingang gebruiken.

Achter ingang gebruiken.

Jongeren helpen organiseren Jongeren helpen organiseren


september 2009 - pagina 8

De Zuidwester teken van eten en snoepen. renkok Jean-Michel Henge en kies de beste taart die banketSamen met het Groninger Forum en Filmtheater Images heeft bakkers in Groningen gemaakt hebben! de bibliotheek een lekker en gevarieerd programma samenge- Za 17 oktober - 14.00 uur Centrale Bibliotheek steld! o Gratis toegang

September De Jonge Jury, dat ben jij! De Jonge Jury daagt alle jongeren van twaalf tot zestien jaar uit om jeugdboeken die in 2008 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2010 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari, ook via de website! Dinsdag 1 september tot en met zondag 28 februari www.jongejury.nl NS Publieksprijs

Wat wordt het boek van het jaar 2009? Iedereen kan zijn favoriete titel kiezen uit zes genomineerde of andere geliefde boeken. De boeken zijn uiteraard te lenen bij de bibliotheek. Deelnemers maken kans op een mooie prijs, zoals een jaar lang iedere week een boek uitzoeken ter waarde van € 20,- een heerlijk gastronomisch diner of een NS dagkaart plus Boekenbon! Stemmen kan via de website. Zondag 6 september tot en met donderdag 15 oktober www.nspublieksprijs.nl

Oktober-november

Aan tafel! Vier met ons een smakelijke Kinderboekenweek! Van 7 tot en met 17 oktober staat de Kinderboekenweek in het

• Feestmiddag (6+) Lekkere letters prikken, snoepsnoetjes smeren, pollepelpoepen, snoepen en nog veel meer! Wo 7 oktober 14.00-16.00 uur Gratis toegang in alle vestigingen m.u.v. Bibliotheekpunten Floreshuis, Treslinghuis en Confiance

• Filmpjes kijken in filmtheater Images Wo 7 oktober - 16.00 uur Roald Dahl’s: Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) NL (6+) Za 10 oktober - 13.30 uur Sjakie en de Chocoladefabriek (2005) NL (8+) Zo 11 oktober - 13.30 uur Ratatouille NL (AL) Wo 14 oktober - 16.00 uur Ratatouille NL (AL) • Clown Snoepie wordt acrobaat door Poppentheater Ro- Za 17 oktober - 13.30 uur Roald Dahl’s: The witches zemarijn (4+) (1990) OV (9+) Do 8 oktober - 16.00 uur Familiebibliotheek Selwerd o Entree: volwassenen € 8,50 & kinderen: € 6,50 (met Vr 9 oktober - 16.00 uur Familiebibliotheek Hoogkerk kortingsbon uit programmaboekje € 5,-) Za 10 oktober - 11.30 uur Familiebibliotheek Beijum Wo 14 oktober - 14.00 uur Familiebibliotheek Lewenborg • Raadselroute, tentoonstellingen en nog veel meer… Do 15 oktober - 16.00 uur Familiebibliotheek Zuid Vrij 16 oktober - 16.00 uur Familiebibliotheek Vinkhuizen • Korting op lidmaatschap Za 17 oktober - 10.30 uur Bibliotheek Haren Ouders of opa’s en oma’s die hun (klein)kind lid maken tijdens o Duur: 45 min. de Kinderboekenweek en zelf nog geen lid zijn, krijgen 50% o Entree: gratis (op vertoon van toegangskaartje) korting op een abonnement. Zij moeten daarvoor wel een geldig legitimatiebewijs meenemen bij het inschrijven. • Aan Tafel! voorstelling door goochelaar en verhalen verteller Hilbert Geerling (5+) Kaartverkoop en reserveren Za 17 oktober – 15.00 uur Centrale Bibliotheek De kaarten voor de activiteiten in de Centrale Bibliotheek zijn o Duur: 45 min. verkrijgbaar bij de portiersbalie. Telefonisch o Entree: gratis (op vertoon van toegangskaartje) en per e-mail reserveren kan ook: (050) 368 36 83 of portier@ mijneigenbibliotheek.nl. Kaarten voor activiteiten in de fami• Animatiefilm workshop (9+) - De snoeptrommel liebibliotheken, bibliotheek Haren en filmtheater Images zijn Onder leiding van animator en docent Rozemarijn Tromp zelf ter plekke verkrijgbaar. een animatiefilm over snoep maken. www.kinderboekenweek.nl Wo 7 oktober - 14.00 uur Centrale Bibliotheek Do 8 oktober - 15.30 uur Familiebibliotheek Lewenborg Ma 12 oktober - 15.30 uur Familiebibliotheek Vinkhuizen Nederland leest… Oeroeg van Hella Di 13 oktober - 15.30 uur Familiebibliotheek Zuid Haasse! Wo 14 oktober - 14.00 uur Familiebibliotheek Beijum Vanaf vrijdag 23 oktober tot en met 20 Do 15 oktober - 15.30 uur Familiebibliotheek Selwerd november kan elk bibliotheeklid gratis Vri 16 oktober - 15.30 uur Familiebibliotheek Hoogkerk het boek Oeroeg van Hella Haasse halen! o Duur: 2 uur Nog geen lid? Pak dan deze kans! Wacht o Deelname: gratis (met opgave i.v.m. maximum van 15 niet te lang, want op = op. kinderen) Vrijdag 23 oktober tot en met vrijdag 20 november Vertoning filmpjes en Prijsuitreiking: www.nederlandleest.nl za 24 oktober - 13.00 uur Filmtheater Images Informatie • Finale Grote Kinderboekentaartwedstrijd Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en Maak deel uit van de jury van kinderen onder leiding van ster- bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

Computercursussen voor senioren(50 plussers) Curves steunt in oktober de Stichting Pink Ribbon

Beweeg! Geef borstkanker minder kans Groningen. Tijdens de maand oktober staan alle CURVES clubs in Nederland en wereldwijd, in het teken van ‘aandacht voor borstkanker’. Door middel van posters, brochures en factsheets wordt aandacht gevraagd voor borstkanker. In Nederland krijgt 1 op de 8 vrouwen borstkanker, waarvan slechts 5% erfelijk is. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat vrouwen die voldoende bewegen 20 - 40% minder kans hebben op het krijgen van borstkanker. Hierbij wordt de Nederlandse norm aangehouden, die 5 dagen in de week 30 minuten bewegen hanteert. Curves Groningen-De Wijert biedt een 30 minuten fitnessprogramma speciaal ontwikkeld voor vrouwen. € 56.000 “Vorig jaar kon Curves Holland aan stichting Pink Ribbon een cheque van € 56.189,- overhandigen, dit jaar hopen we boven dit enorme bedrag te komen.” Een prachtig doelstelling, volgens Trix v/d Wijk eigenaresse van Curves Groningen-De Wijert. Word je nl. in de periode van 5 tot en met 17 oktober lid, dan betaal je geen begeleidingskosten, maar doneer je minimaal € 25,- aan de stichting Pink Ribbon. Daarnaast gaan wij ook binnen de Curves clubs nog leuke acties organiseren en natuurlijk kunnen ook de huidige leden een donatie doen. Voor meer informatie over Pink Ribbon kijk op www.pinkribbon.nl Gezonder en sterker Curves zet zich in om vrouwen te helpen gezonder en sterker te worden middels een fitnessprogramma van slechts 30 minuten en zo bewegen tot een gezonde gewoonte te maken. Trix v/d Wijk: ”Curves is een fantastisch trainingsprogramma dat inmiddels miljoenen vrouwen over de hele wereld in shape houdt. Er zijn geen vaste lestijden; je kunt komen wanneer je wilt. De toestellen zijn speciaal ontworpen voor het vrouwelijke lichaam en zijn eenvoudig in gebruik. We merken dat vrouwen die bij Curves komen sporten zich prettig voelen. Geen machogedrag en strakke pakjes. De gezelligheid, aanmoediging en begeleiding die je bij Curves vindt, vind je in geen enkele andere sportschool.” Er zijn in 66 landen bijna 11.000 clubs waar miljoenen vrouwen Curves volgen. Trix v/d Wijk: “Kom gewoon even langs om te kijken en kennis te maken. We zijn te vinden aan de aan de PC Hooftlaan 1 (achterzijde van het MFC De Wijert/Helpman), via 050-5250067 of kijk op www.curves.nl.” voor meer informatie

De computercursussen van SeniorWeb Groningen gaan weer van start in de week van 9 november 2009. Wij heten u van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag op dinsdag 3 november 2009. In ’t Vinkhuys aan de Diamantlaan 94 in Groningen van 13.30 tot 15.00 uur. U kunt zich dan ook alvast aanmelden voor een cursus want ook bij ons is vol echt vol. ’Beginners’ starten met de ’Basiscursus Windows’ om hun eerste computerkennis op te doen dan wel uit te breiden. Beschikt u al over voldoende basiscomputerkennis? Dan kunt u deelnemen aan één van de onderstaande cursussen: • ’Internet en e-mail’, • ’Tekstverwerken met Word’ Voor de gevorderde computergebruiker organiseren we de cursus: • ’Digitale fotobewerking. Wanneer daar voldoende belangstelling voor is kan worden deelgenomen aan de cursus:

• ’Vervolg basis Windows Vista, of: • ’Rekenprogramma Exel’. Een cursus bestaat uit 6 lessen van twee uur (overdag) Een lesgroep heeft maximaal 12 personen. Elke cursist heeft in onze ”Webstek” de beschikking over een computer. Meer als 3.000 cursisten namen deel aan één of meer van onze cursussen. Deskundige en enthousiaste ‘senior’-docenten (vrijwilligers) begeleiden de cursisten. Er word rekening gehouden met een ieders individuele tempo. De kosten voor deelname aan een cursus bedragen €52,50 (€67,50 voor Digitale Fotobewerking)inclusief het lesboek. Via de ‘Stadjerspas 2009’ zijn kortingen mogelijk. U kunt zich nu ook al telefonisch aanmelden voor een cursus. Mevrouw Henni Jullens staat u graag te woord, tel:0505778812, op werkdagen tussen 10.30 en 17.00 uur of via de website www.seniorenwebgroningen.nl

Zorgt u voor iemand? die ziek, oud of gehandicapt is dan bent u MANTELZORGER!

Het mantelzorgcompliment! Kom ik daarvoor in aanmerking?

Stip Corpus den Hoorn

Kochstraat 14a T: 5273493 E: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl Bereikbaar op werkdagen: 9.00 - 12.00 u

Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad

A-kerkhof ZZ 22 T: 3126000 E. mip.groningen@humanitas.nl W. www.humanitasgroningen.nl Bereikbaar op werkdagen: 9.00 - 17.00 u


september 2009 - pagina 9

De Zuidwester

Een compliment voor mantelzorgers! Ook dit jaar komt een groep mantelzorgers weer in aanmerking voor een mantelzorgcompliment van €250. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een mantelzorgcompliment, kom dan op maandagmiddag 28 september om 14.00 uur naar de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein te Groningen. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een ander die als gevolg van een handicap, ziekte of leeftijd hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het wassen, aankleden, eten of wondverzorging. Mantelzorg is zorg die vaak vanzelfsprekend wordt gedaan, omdat je een band hebt met degene die hulp nodig heeft. Kortom ‘dat doe je toch gewoon’. Mantelzorgers verrichten hiermee een belangrijk aandeel van de zorg die in de thuissituatie wordt gegeven. De overheid waardeert dit enorm en doet dit via een mantelzorgcompliment van €250. De regels zijn dit jaar verruimd waardoor meer mantelzorgers in aanmerking komen voor dit mantelzorgcompliment. Wilt u hier meer over weten, wilt u weten of u in aanmerking komt en hoe u dit kunt aanvragen, heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Kom dan bij de informatiemiddag van Steunpunt Mantelzorg Humanitas Groningen-stad over het mantelzorgcompliment in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1. Voor vragen of opgave kunt u contact opnemen met Humanitas, tel. 3126000, mail. mip.groningen@ humanitas.nl

Dagtocht Sprookjeshof Zuidlaren Nieuwe buurtconciërge Op donderdag 13 augustus zijn kinderen van BSV Corpus den Hoorn en bewoners van het Menno Lutterhuis samen naar Sprookjeshof Zuidlaren gegaan. De dagtocht werd aangeboden door de Riki Stichting. De Riki Stichting heeft tot doel het opzetten, organiseren en financieren van projecten in Nederland die zich richten op het verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen waaronder ouderen. De kinderen liepen vanuit BSV Corpus den Hoorn naar de bus die gereed stond bij het Menno Lutterhuis. Vandaar uit ging de bus naar Zuidlaren via een toeristische route. Nadat we waren aangekomen, werden we getrakteerd op koffie/fris en

gebak. Hierna konden de kinderen lekker in de speeltuin spelen of het sprookjesbos in lopen. Ook enkele bewoners van het Menno Lutterhuis durfden het sprookjeshof in. Om 13.00 stond een lekkere lunch klaar. Voor de kinderen stond patat, een snack en appelmoes op het menu en voor de volwassenen broodjes en soep. Na de lunch was er nog even gelegenheid om weer het park in te gaan. Het laatste onderdeel van het programma was een boottocht. Deze boottocht ging via de vaart het Zuidlaardermeer op. Iedereen genoot lekker van het uitzicht op het meer. Na ruim een uur zat de boottocht erop en konden we weer met de bus richting Groningen. Het was weer een gezellige dag

waarbij jong en oud veel plezier met elkaar hadden. Eugène Hegeman Kinderwerker BSV Hoorn

Corpus

den

Zwerfvuilteam Corpus den Hoorn In de wijk Corpus den Hoorn start binnenkort een Zwerfvuilteam. Kinderen van de basisschoolgroepen 6 tot en met 8 uit de wijk gaan wekelijks het zwerfvuil in de straten van Corpus den Hoorn opruimen. Op deze manier worden kinderen zich spelenderwijs bewust van hun omgeving. Ze vinden het geweldig om met een hesje aan en een grijper in de hand de boel op te ruimen. Het Zwerfvuilteam draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk en stimuleert kinderen en wijkbewoners zich positief in te zetten voor de wijk. De kinderen worden beloond voor hun inzet. Ze krijgen een leuke activiteit en/of uitstapje aangeboden! De start van het Zwerfvuilteam is, bij voldoende deelname, op woensdag 23 september. Er wordt van 15.30 tot 17.00 uur opgeruimd. Voor meer info en opgave kun je contact opnemen met Eugène Hegeman, telefoonnummer 06 – 13198067 of e-mail: e.hegeman@sksg.nl. Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord).

stelt zich voor

Hallo, ik ben Albert Reitsma. Sinds begin juni 2009 ben ik werkzaam als buurtconciërge in de wijk Corpus den Hoorn Zuid, via NLA ( Nieuw Lokaal Akkoord) en via Weerwerk. De werkzaamheden bestaan uit het toezicht houden, signaleren en melden van onrechtmatigheden. Ook het zwerfvuil ruimen in de wijk hoort tot de taken, zodat alles er netjes en ordelijk uitziet. Maar graag zou ik zien dat wijkbewoners ook hun steentje bijdragen aan het schoonhouden van de wijk. Ook kunnen wijkbewoners bij mij terecht voor informatie, meldingen of gewoon even een praatje maken. Het sociale contact hierbij vind ik erg belangrijk, zodat je weet wat er in de wijk gebeurt. Het geeft mij een fijn gevoel dat de wijk er opgeruimd en netjes uitziet. Samen met mijn collega Henk de Jonge maken we er een leefbare en nette wijk van in het mooie Corpus den Hoorn.


september 2009 - pagina 10

De Zuidwester

Mamamini deelt € 42.617,- uit Kringloopbedrijf Mamamini verdient geld met de spullen die inwoners

Blokfeest in Corpus

van Groningen aan haar schenken. Daar doen we al jaren graag iets voor terug. Naast de kosten, die gemaakt worden voor de organisatie, reserveren wij ieder jaar een bepaald bedrag voor initiatieven die ons aanspreken. Hierbij vindt u een zeer beknopt overzicht van de schenkingen die dit jaar worden gedaan uit het Mamaminifonds. De volledige lijst is te vinden op www.mamamini.nl Een paar voorbeelden: Fantastini: jeugdcircus Arme kant van de Marne: geld voor kerstpakketten

€ 1.000,= € 2.000,=.

Samen aan tafel: geld voor verstrekking warme maaltijden Gasthuis Groningen Vogelopvang ’t Hemelrijk Regionale Seniorenomroep

€ 1.500,= € 2.000,= € 1.000,= € 2.000,=

Totaal heeft Mamamini in 2009 voor € 42.617,= beschikbaar gesteld

Thuiszorg Groningen organiseert komend najaar in de stad Groningen: Een gespreksgroep ”Omgaan met een dementerend familielid” Deze gespreksgroep ”Omgaan met een dementerend familielid” voor partners, familieleden en belangstellenden van dementerende ouderen bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur en gaat op 1 oktober om 13.30 uur van start in woonzorgcentrum De Ebbingepoort aan de Noorderbinnensingel 2. Ongeveer 70% van de dementerende ouderen woont thuis en doet een beroep op de zorg van de direct betrokkene; de mantelzorger. De zorg voor iemand die langzaam geestelijk achteruit gaat kan op sommige momenten heel zwaar zijn. Door het achteruitgaand geheugen wordt het steeds moeilijker om een zelfstandig leven te leiden. Familieleden moeten steeds vaker bijspringen en opletten dat er niets fout gaat. In de gespreksgroep krijgen deelnemers praktische en emotionele ondersteuning. Praten over de situatie met andere mensen die hetzelfde meemaken geeft herkenning en erkenning van de zorg voor iemand die dierbaar is. De cursus ”Onvergetelijk! Dé geheugencursus voor 50 plussers” De cursus start op 5 oktober en wordt gehouden aan de Laan Corpus den Hoorn 104 in Groningen, aanvang 14:00 (tot 16.00) uur. Veel mensen vinden van zichzelf dat ze vergeetachtig zijn. Vooral oudere mensen merken dat ze sneller dingen vergeten in vergelijking tot vroeger. Onderzoek onder 2000 mensen laat zien dat bijna de helft van de mensen ouder dan 50 jaar zichzelf vergeetachtig vindt. Ongeveer één op de tien mensen die zichzelf vergeetachtig vindt ondervindt hiervan zeer veel hinder waardoor het dagelijks leven wordt bemoeilijkt.

aan de Vondellaan 77, aanvang 9.45 uur. Voorkom vallen: Vallen is voor veel mensen waarschijnlijk geen onderwerp om dagelijks bij stil te staan. Toch kan een valpartij een hoop narigheid veroorzaken. Lichamelijk letsel, variërend van blauwe plekken tot botbreuken, of zelfs blijvende invaliditeit kunnen het gevolg zijn van vallen. Daarnaast kan angst om te vallen het zelfvertrouwen aantasten en leiden tot verlies van zelfstandigheid. Het is daarom logisch dat veel mensen bang zijn om te vallen. De kans dat u komt te vallen kunt u zelf kleiner maken. Met de cursus In Balans maakt u een goed begin. ‘In Balans’ bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Iedere bijeenkomst bestaat deels uit praktische oefeningen, deels uit informatie. Deelnemers krijgen onder meer antwoord op de volgende vragen: • welke onveilige situaties kan ik in mijn huis verbeteren? • ben ik actief genoeg om gezond te blijven? • wat kan ik doen om de kans op een val kleiner te maken? Kortom een cursus boordevol handige tips en weetjes en leuk om te doen. De cursus wordt uitgevoerd door een gezondheidsvoorlichter en een beweegdocent. De cursus ”Gezond leven met Diabetes” Deze cursus is voor mensen met diabetes mellitus type 2 en hun partners en start op 5 november. Hij bestaat uit 4 bijeenkomsten van 14.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in de Ruskenborg aan de Johan Dijkstralaan 7 in Groningen. Onderwerpen die aan de orde komen: - wat is diabetes, klachten en behandeling - wat zijn hypo’s en hypers - nieuwste voedingsrichtlijnen en variatiemogelijkheden - complicaties en zelfcontrole - etiketten en verpakkingen lezen - voeding tijdens reizen en op feestjes - informatie over de Diabetes Vereniging Nederland. Twee bijeenkomsten worden begeleid door een verpleegkundige met specialisatie diabetes en twee bijeenkomsten worden door een diëtist verzorgd.

PROGRAMMA De geheugencursus bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten. Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen: • Het normale geheugen • Ouderdomsvergeetachtigheid en dementie • Zelfvertrouwen en ‘veel gestelde vragen’ • Externe geheugenstrategieën • Interne geheugenstrategieën. Na aanmelding neemt één van de cursusleiders telefonisch contact met u op om u te informeren over de AANMELDING/INFORMATIE geheugencursus en om informatie te Aanmelding kan tot 8 dagen voor aanvang van de cursus/gesprekskrijgen over uw situatie. groep. Bij voldoende deelnemers De valpreventie cursus ”In Ba- gaat de cursus/groep van start. lans” In samenwerking met het Huis voor Voor meer informatie en aanmelding de Sport Groningen start op 29 ok- kunnen belangstellenden tijdens tober een valpreventie cursus ‘In kantooruren bellen naar het cursusBalans’ voor 65- plussers die de kans bureau van Thuiszorg Groningen via op een val kleiner willen maken. De 0900-8615 (lokaal tarief) of ga naar cursus vindt plaats in de Vondelflat www.thuiszorggroningen.nl/cursussen

Na een maand brainstormen, gezellige vergaderingen, afspraken maken en dingen regelen was het zaterdag 27 juni zover. Blok 1 (sociale huurbouw, voor en door bewoners. Het initiaPasteurlaan-Donderslaan-Boerhaatief kwam bij Nijestee vandaan. De velaan) had een feest georganiseerd bewoners wonen hier nu een jaar en het binnenterrein is sinds kort gerealiseerd, tijd voor een feestje dus. Het budget van Nijestee was leuk, maar eigenlijk wilden wij het wat groter aanpakken. Via een subsidie aanvraag EenGoedIdee bij de gemeente werd dit dan ook mogelijk. De bewoners konden genieten van een BBQ met gewoon vlees, vegetarisch en hallal vlees en heerlijke hapjes, zelfgemaakt door een aantal bewoners. Dit met een muzikale ondersteuning van bewoner DJ Mansoer en later nog door een optreden van Piratenfestival finalist Tobias. te doen. Zij vermaakten zich prima Ook voor de kinderen was er genoeg op het springkussen, een stormbaan van 13,5 meter lang en gratis suikerspinnen. Tevens konden de kinderen zich laten schminken en spelletjes doen zoals, reuzen “Boter Kaas en Eieren”, mikado en twister. Die spelletjes hadden wij geleend bij Buitensporten spelmateriaal. Wij vinden het ook erg belangrijk dat wij hier met zijn allen prettig kunnen wonen en dus hadden wij naast het idee je buren te leren kennen ook een thema bedacht: “Hoe houden wij ons blok leefbaar”. De bewoners, volwassenen en kinderen, konden hun ideeën op Flapovers schrijven. Daarna werden de beste ideeën via de welbekende sticker methode bepaald en beloond met een leuk prijsje. Bij de kinderen was dat: Niks kapot maken en niet door de plantjes heenlopen. Bij de volwassen kwam eruit dat de kinderen respect voor elkaar moeten hebben en dat volwassenen elkaar kunnen aanspreken op het gedrag van hun kinderen. Wij gaan nu proberen hier een soort workshop voor op te zetten. De opkomst was erg hoog, door een persoonlijke uitnodiging, en iedereen heeft zich prima vermaakt. Een grote wens van een ieder is: dit jaarlijks terug te laten keren.

Woonnieuws vanaf september beschikbaar via www.woningnet.nl

Nieuwe digitale woonkrant vervangt papieren versie krant presenteren wij u informatie op maat. U ontvangt alleen die woningen die passen bij uw wensen. Via www.woningnet.nl maakt u eenmalig uw zoekopdracht aan. Daarna krijgt u de zogenoemde Digizine per e-mail toegestuurd. Beschikt u niet over een computer of weet u niet goed hoe u internet moet gebruiken ? Het Stip helpt u graag Stip staat voor steun-en informatiepunt. Het Stip is er bij het aanmaken van een Digizine-abonnement of kijkt voor alle inwoners in de wijk on-line met u naar de beschikbare woningen. Bij verOok bij u in de wijk of buurt is er een Stip. Bij de Stips huizen komt echter vaak meer kijken. Misschien hebt u in de stad kunt u terecht met al uw vragen over wonen, vragen over woningaanpassingen, verhuiskosten of hebt welzijn, zorg en financiën. u hulp nodig bij het invullen van ingewikkelde formulieren ? Ook daarvoor kunt u langskomen bij het Stip ! Woonkrant Het Stip verzorgde tot nu toe de verspreiding van de Wilt u meer weten over het Stip in uw wijk ? Neem dan woonkrant. Dit gaat vanaf September veranderen. contact op met: De oude papieren woonkrant wordt namelijk vervangen door een nieuwe digitale versie In de digitale woon- (specifieke wijklocatie)


september 2009 - pagina 11

De Zuidwester

Corpus den Hoorn zegt ja tegen Cruyff Court Bewoners positief over komst jongerensportvoorziening Op donderdag 11 juni 2009 werd er een informatieavond gehouden over een toekomstige jongerensportvoorziening in Corpus den Hoorn. Het voorstel van de gemeente om een Cruyff Court aan te leggen is tijdens deze avond uitgebreid behandeld. Er werd een presentatie gegeven door Bert Eillert en Mariëlle Reneman van de gemeente Groningen over de voorgeschiedenis (het speelruimteplan) en er werden filmpjes getoond. Uiteraard konden de aanwezige bewoners, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider, al hun vragen stellen over het plan om zo tot een gezamenlijke conclusie te komen.

Inspraakprocedure Op de vraag wanneer de opening te verwachten is, nam de gemeente van de gelegenheid gebruik om de gehele procedure in het kort toe te lichten. De procedure rond het speelruimteplan (waaronder het Cruyff Court) gaat officieel komend najaar in werking. Het plan gaat dan met een financieringsvoorstel via de directie van de dienst OCSW (Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn) en het College van Burgemeester & Wethouders naar de gemeenteraad, die het plan en de bijbehorende financiering (Nieuw Lokaal Akkoord, Cruyff Foundation en dergelijke) uiteindelijk moet goedkeuren.

Goed voorbereid De aanwezige bewoners waren goed voorbereid. Er werden gerichte vragen gesteld en daarnaast werd er tijdens de avond goed geluisterd naar het verhaal van de gemeente en medebewoners. In de vorige editie van De Zuidwester was er al aandacht besteed aan de achtergrond van het voorstel en de informatieavond zelf. Voor de mensen die tijdens deze avond niet aanwezig konden zijn, zetten we in deze uitgave de belangrijkste vragen en conclusies op een rijtje.

Voor de besluitvorming rondom het Cruyff Court wordt een apart traject doorlopen. De verwachting is dat het college van Burgemeester en Wethouders half of eind september de nota Cruyff Court Corpus den Hoorn zullen vrijgeven voor inspraak. De inspraak zal starten via een officiële publicatie in de Gezinsbode. Burgers kunnen gedurende vier weken schriftelijk reageren op de voorgenomen plannen. Na de inspraakprocedure neemt het college een definitief besluit over de aanleg van een Cruyff Court. Voor de aanleg van het hekwerk rondom een Cruyff Court dient een bouwvergunning aangevraagd te worden. Deze vergunning wordt eveneens gepubliceerd in de Gezinsbode en burgers kunnen hier binnen zes weken bezwaar tegen indienen. Na afhandeling van deze procedures kan gestart worden met de aanleg, waarbij we rekening moeten houden met het huidige bedrijf dat op de locatie Donderslaan zit. Uiterlijk na 28 april 2010 kan dit pand gesloopt worden en het terrein bouwklaar gemaakt worden.

De allereerste vraag, was tegelijkertijd een hele logische. Want waarom wordt er specifiek voor een Cruyff Court een voorstel gedaan? Voldoet een basketbalveldje of iets in die richting dan niet? De gemeente heeft het speelruimteplan goedgekeurd; hiertoe zijn enige tijd geleden de behoeften van de bewoners van Corpus den Hoorn gepeild. Hieruit bleek dat men vooral meer ontmoetingsplekken wilde en dus onder andere ook meer speel- en sportvoorzieningen. Het klopt dat het Cruyff Court zelf technisch eigenlijk alleen als voetbalveld geschikt is, maar elders in de wijk zullen er als gevolg van het speelruimteplan ook extra ontmoetingsvoorzieningen komen voor jongeren, waar ook andere sporten en vormen van spelen mogelijk zijn. Het Cruyff Court is naast een voetbalveld ook een heel sterk bindende ontmoetingsplek. De gemeentelijke visie is dat in de wijk het aantal bewonerscontacten verhoogd moet worden en daarvan maakt het Cruyff Court onderdeel uit, net als bijvoorbeeld de opgeknapte openbare speelplek aan de Canadalaan. Ook is het de taak van de buurtsportwerkers om meer contacten te stimuleren. Uit ervaring is gebleken dat er alleen gevoetbald moet worden op het Cruyff Court. Het is niet echt mogelijk het veld te combineren met bijvoorbeeld basketbal, omdat er dan ruzietjes kunnen ontstaan tussen voetballende en basketballende jongeren over wie aan de beurt is . Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de onderlinge contacten tussen de jongeren. Praktische vragen Er werden voornamelijk praktische vragen gesteld. Is het beoogde terrein (achter de flat aan de Donderslaan) wel groot genoeg? Is er toezicht? Wat zijn de openingstijden? Wat voor soort gras komt er op het veld? Hoe zit het met de toegankelijkheid? Hoe wordt het water afgevoerd na veel regen? En: wanneer wordt de opening verwacht? Het terrein aan de Donderslaan is groot genoeg om een Cruyff Court (28 bij 42 meter) te vestigen. Hier is in het voorstel rekening mee gehouden. De gemeente zal hier geen speciaal toezicht aanstellen. Er staat dus niet iemand 24 uur per dag het veld te controleren, er is alleen algemeen toezicht. Dat betekent dat gebruikers van het veld of omwonenden

Bron: cruyff-foundation.org overlast zelf kunnen proberen op te lossen of kunnen bellen met de politie of de gemeente (Meldpunt Overlast) als er iets gebeurt. Verder komen wijkagenten, buurtconciërges, jongerenwerkers, stadswachten en dergelijke af en toe kijken of alles in orde is en maken zij een praatje met de jongeren.

eventuele overlastveroorzakers gericht kunnen worden aangepakt. Ook zal de groenstrook bij het Cruyff Court opener worden gemaakt, zodat het veld beter zichtbaar is voor de huizen aan de overkant van de vijver. Bij het eerder genoemde veld in de Oosterparkwijk zijn geen incidenten geweest die extra toezicht of camera’s vereisen. Het uitgangspunt is om Permanent toezicht is ook niet nodig, dit goede voorbeeld in Corpus den omdat er geen (levens)gevaarlijke si- Hoorn ook na te streven. tuaties kunnen ontstaan zoals in een zwembad. Bovendien zal het Cruyff De huisregels bij het Cruyff Court in Court regelmatig gebruikt worden de Oosterparkwijk vertellen dat het door scholen en (sport)verenigingen, veld open is van 10.00 tot 22.00 uur. dus dan is er gedurende die uren Deze regels zullen ook voor Corpus al automatisch toezicht. Voor het den Hoorn gaan gelden. Cruyff Court in de Oosterparkwijk (Resedastraat) geldt hetzelfde sy- Hoogwaardige kwaliteit steem en daarover zijn tot op heden Geen natuurgras, maar kunstgras van geen klachten over overlast bin- duurzaam, niet brandbaar materiaal. nengekomen. De Cruyff Founda- Mede door eerdere ervaringen met tion hanteert wel een gedragscode Cruyff Courts elders in het land, zijn met officiële omgangsregels (‘fair de voorzieningen sterk verbeterd. De play’), maar een bordje bij het veld huidige Cruyff Courts zijn van hoogplaatsen zal het gedrag niet echt waardige kwaliteit: goed (kunst)gras, beïnvloeden. Die verantwoordelijk- meer vandalismebestendig en voorheid ligt in eerste instantie bij de zieningen als geluidsarme hekken, jongeren zelf. Mocht er toch iets die minder lawaai maken als er een gebeuren en wordt dat gemeld bij de bal tegenaan komt. Ook wordt er politie of gemeente, dan spreekt de onder het veld een drainagesysteem wijkagent of een jongerenwerker de aangelegd, dat het water onmiddelbetreffende jongeren hierop aan en lijk afvoert na (overvloedige) regen. worden zij gewaarschuwd. Bij een Dit maakt het mogelijk dat het veld, vervolgincident wordt met de ouders in tegenstelling tot natuurgrasveldgesproken. Het is dus belangrijk dat jes, ook in de winter en hele natte bewoners overlast melden, zodat perioden goed bespeelbaar is.

Toegankelijkheid Met de aanleg van een Cruyff Court is het ook zinvol om te weten hoe de toegankelijkheid is geregeld. De huidige toegangsweg blijft intact. Volgens het zogeheten Kaderplan Corpus den Hoorn uit 2002, welke door de gemeente is goedgekeurd, moeten de groenstroken aan de oost- en westkant van de wijk (waaronder de beoogde locatie voor het Cruyff Court) worden opgeknapt en beter toegankelijk worden. Eén van de voorstellen in dit plan is om een bruggetje over de vijver te bouwen om het veld beter te kunnen bereiken. Hiervoor heeft de raad nog geen geld ter beschikking gesteld, maar het bruggetje is wel een concreet plan. Het bruggetje is in eerste instantie alleen geschikt voor voetgangers. Aangezien veel kinderen op de fiets komen, wordt door bewoners de vraag gesteld of het bruggetje dan ook voor fietsers geschikt kan worden gemaakt. De gemeente geeft aan dat dit afhankelijk zal zijn van de financiering, maar dat ze deze suggesties serieus in overweging zullen nemen. Ook de opmerking of auto’s bij het bruggetje worden geweerd in verband met de veiligheid zal worden meegenomen. Er komt in ieder geval een hekwerk rondom het veld, zodat auto’s niet bij of op het veld kunnen komen. Bij het Cruyff Court komt een stalling of rekken voor fietsen.

Het kost gemiddeld zo’n 6 weken om het veld aan te leggen, dit is onder andere afhankelijk van het weer. Al met al verwacht de gemeente dat het Cruyff Court in het najaar 2010 officieel geopend kan worden. Handtekeningen Nadat al deze zaken de revue waren gepasseerd, hadden de aanwezige bewoners geen vragen meer. De gestelde vragen en reacties deze avond gingen uitsluitend over de functies van en voorzieningen rondom het Cruyff Court. Er werden daarnaast, namens met name jongeren uit de wijk, 47 handtekeningen overhandigd aan Bert Eillert. Hieruit werd gezamenlijk geconcludeerd dat alle aanwezigen positief zijn over de aanleg van het veld. Het voorstel voor een Cruyff Court in Corpus den Hoorn gaat daarom nu de officiële besluitvorming in.

Geluidhinder Geluidontheffing Semmelweisstraat Burgemeester en wethouders willen de bouw mogelijk maken van drie nieuwe bouwblokken voor voorzieningen en appartementen aan de Semmelweisstraat. Dit is niet zonder meer mogelijk omdat de geluidsbelasting op deze locatie hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Dit komt door het wegverkeer op de Laan Corpus den Hoorn en de Van Swietenlaan. Om de nieuwbouw toch mogelijk te maken, willen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidsbelasting vanwege deze wegen.

Dit kan op grond van artikel 83 lid 2, artikel 85 en artikel 110a lid 1 en lid 5 van de Wet geluidhinder en artikel 3.2 lid 1b van het Besluit geluidhinder. Het ontwerp-besluit tot het vaststellen van de hogere waarden ligt met ingang van 3 september 2009 gedurende 6 weken ter inzage - bij het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gedempte Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00-17.00 uur - en in het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00-20.00 uur.

Tot en met 16 september 2009 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerp-besluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, p/a dienst RO/EZ, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen dan kunt u een afspraak maken met de Milieudienst, afdeling Beleid en Advies, telefoon (050) 367 10 89. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerp-besluit. Groningen, 2 september 2009 (bron: Stadsberichten van de gemeente Groningen)


september 2009 - pagina 12

De Zuidwester

Zuidwester september 2009