Page 1

De Zuidwester 17e jaargang nr. 4

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Buurt in beeld poster opnieuw

Buurtconciërges: ook voor kleine klusjes

Aankondiging Schaatsclinic met de wijk

Pagina 8 en 9

November 2010

Pagina 6

Pagina 3

‘Wijkvernieuwing Corpus den Hoorn successtory’

Peter de Wolf neemt afscheid als stadsdeelcoördinator ‘Dit werk doe ik nu achttien jaar. Eerst in de oude wijken, later in Groningen-Zuid. De gemeente heeft me in die periode behoorlijk veel kansen gegeven die ik goed kon ontplooien’. Peter de Wolf (63) is nog tot 1 januari stadsdeelcoördinator in Groningen-Zuid en treedt dan vervroegd uit. Hij was mede belast met de begeleiding van de wijkvernieuwing in Corpus den Hoorn, een operatie die binnen afzienbare tijd wordt afgerond. ‘Mijn functie is in feite gegroeid uit de wijkvernieuwing in de jaren zeventig. Het idee was toen: ‘We laten de Stadjers wonen in mooie huizen in een mooie omgeving, dan komt het wel goed’. Nee dus, want er komt veel meer bij kijken. Je moet ook rekening houden met sociale-, veiligheids- en verkeersaspecten. Sla je eenmaal in een wijk aan het vernieuwen dan moet je het integraal aanpakken. En zo is de functie van projectleider uitgegroeid tot stadsdeelcoördinator’. Samen met zijn collega Bert Eillert werkt De Wolf in heel GroningenZuid. In totaal wonen hier 45.000 tot 50.000 mensen. Een enorm aantal, reden waarom de wijkvernieuwing door de stadsdeelcoördinator alleen op hoofdlijnen kan worden aangepakt. De Wolf: ‘De details laten we door gespecialiseerde mensen, organisaties en bedrijven doen. Maar wel volgens een gezamenlijke aanpak en steeds in overleg met de direct betrokkenen. In de praktijk betekent dat dan ook dat we veel samenwerken met de bewoners van de wijk. We richten ons daarbij op vooral georganiseerde verbanden. Zo werken we samen met organisaties van bewoners, ondernemers en natuurlijk de woningbouwcorporaties’. Erg populair De wijk Hoornse Meer is nu twintig jaar oud en Corpus den Hoorn ont-

Het bruist in de zuidelijke wijken als nooit tevoren. MJD, Stiel en Humanitas hebben buurtwelzijnteams opgericht, die aan het werk gaan met initiatieven van onderaf. Samen met bewoners uit de wijk willen zij activiteiten organiseren, die zijn gericht op ontmoeting. Een nobel streven, want we kunnen wel wat samenhang en initiatief in de buurt gebruiken. Soms lijkt het wel of iedereen zich in z’n eigen huis heeft gebarricadeerd en stug langs elkaar heen loopt. Op andere momenten ben ik blij verrast door wat er groeit en bloeit in mijn wijk en wat mensen samen tot stand kunnen brengen. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is de wijk net als in de jaren ’60 van de vorige eeuw kennelijk weer hip. Hopelijk is dit geen gril. Ik ben benieuwd of mijn buurtwelzijnteam

wordt het voor de gemeente tijd er iets aan te doen en in te grijpen’, aldus De Wolf. Semmelweisstraat ‘Zo is de stadsvernieuwing in Corpus den Hoorn vanaf circa 2000 gestart. Het betekende vooraf natuurlijk veel overleg met alle betrokken partijen, vooral met woningbouwcorporaties Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium. Je moet er samen zien uit te komen hoe je de wijk herinricht. Naar mijn oordeel zijn we daar met elkaar goed in geslaagd. We zijn begonnen met het Overwinningsplein. Je kunt van mening verschillen of dat nou echt mooi is geworden maar functioneel is het zeker. We schieten nu goed op. De tweede fase van de Flexwoningen aan Kochstraat, Pasteurlaan en Einthovenlaan wordt eind dit jaar of begin volgend jaar opgeleverd. De laatste klus ligt aan de Semmelweisstraat. De gebouwen die daar stonden zijn inmiddels gesloopt en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Daar komt nieuwbouw voor de Boerhaaveschool, een multifunctioneel centrum, kinderopvang en woningen. De bouw gebeurt in fasen waarbij eerst de school wordt neergezet. Het complex La Liberté aan de Laan van de Vrijheid schiet ook mooi op. Als beide projecten gereed zijn is de fysieke wijkvernieuwing van Corpus den Hoorn over zo’n drie jaar afgerond’.

Stadsdeelcoördinator Peter de Wolf. (Foto: Johan van der Wal) stond al in de jaren zestig, vertelt De Wolf. ‘Ze zijn gebouwd op grond die vroeger als weiland in gebruik was. Dat geldt ook voor andere wijken, zoals Vinkhuizen en Paddepoel. Die grond was uitstekend geschikt voor woningbouw voor de sociale middenklasse. Er werden mooie, ei-

Droom

in staat is alle toekomstige bezuinigingsrondes te overleven. De tijd zal het leren. Mijn buurvrouw trekt ondertussen haar eigen spoor. Ik bewonder haar inzet en kracht. Samen met een compagnon en haar tweelingzus heeft ze ingezet op de al langer leegstaande ruimte in de Potgieterstraat in De Wijert. Dat pand staat al sinds de bouw leeg. Het is er rommelig en de grijze stenen en de groezelige gordijnen zorgen voor een trieste aanblik. Een doorn in het oog van de buurtbewoners. Het is de droom van mijn buurvrouw en haar zus daar een creatief centrum te starten. Het is hun uitdaging om het pand te verlossen van zijn grauwsluier, het fris en fruitig te laten ogen, en het ook weer uitstraling te geven naar de buurt. Wijkbewoners kunnen er cursussen volgen en hun creatieve

gentijdse woningen neergezet, die direct al erg populair werden. Het waren kinderrijke wijken met goede voorzieningen, dichtbij de stad maar ook dichtbij de mooie natuur er omheen’. Maar op den duur veranderde de bevolkingssamenstelling, er ontstond vergrijzing en daarmee veel

ei kwijt. Ondanks de krappe kas van mijn buurvrouw, ziet het er naar uit dat haar droom verwezenlijkt gaat worden, want woningbouwvereniging Nijestee is bereid om daar in mee te investeren. Een goed besluit en een cadeautje voor de buurt. In Hoornse Meer bestaat buurtcentrum De Buren al weer ruim een jaar. In het afgelopen jaar is er van alles georganiseerd; een straatspeeldag, het mozaïekproject, en nog veel meer. Ook zijn er gezellige koffieochtenden, wordt er gegeten met en in de Buren, en zijn er kunstexposities. Een veel belovende start, die navolging verdient. Buurtwerkers Filiz en Deborah gaan proberen dit samen met de bewoners verder uit te bouwen en dat is een nobel streven. Is dit de kans om uw droom in uw eigen wijk te realiseren? Wycher

eenpersoons huishoudens en een deel van de bevolking trok op zeker moment weer weg. Zo veranderden die eens zo mooie, frisse wijken en kregen de bewoners te maken met minder leuke zaken als verpaupering, onveiligheid en overlast van bepaalde groepen jongeren. ‘Dan

Opnieuw ‘Buurt in Beeld’ Als bijlage bij deze krant vindt u opnieuw ‘Buurt in Beeld’ van Alette de Groot en Daniëlle de Wilde. Het exemplaar dat in het vorige nummer zat was door een aantal misverstanden niet goed gedrukt, waardoor sommige teksten zich moeilijk of helemaal niet lieten lezen. Uiteraard tot grote teleurstelling van beide kunstenaars maar ook van die van ons als redactie en niet in de laatste plaats vast ook voor u als lezer. Daarom hebben we in samenwerking met de Wijkraad, de uitgever van deze krant, besloten de bijlage opnieuw te laten drukken en in de krant te steken. Hopelijk gaat het deze keer allemaal goed en laat ‘Buurt in Beeld’ zich goed lezen. Alette de Groot en Daniëlle de Wilde danken wij voor hun medewerking en hun geduld!

‘Successtory’ De woningbouwcorporaties en de gemeente hebben met de wijkvernieuwing behoorlijk in Corpus den Hoorn geïnvesteerd, vindt De Wolf. ‘Ook in veiligheid. Er is een tijd geweest dat de overlast door jongeren groot was. Daar kun je iets aan doen middels activiteiten als jongerenwerk en hulpverlening. Ik kan nu met recht zeggen dat er geen structurele overlast meer is en dat het een veilige wijk is geworden. Dat blijkt ook uit reacties van de bewoners zelf, die de gemeente periodiek inzamelt’. Peter de Wolf kan dus met een gerust hart gebruik maken van de Flexibele Pensioen Uittreding (FPU). ‘Ik kijk tevreden op mijn loopbaan terug. Een opvolger is er al, die is nu nog elders in de stad werkzaam. Ik heb er lang over gedubt of ik nu vervroegd zou uittreden of niet. In feite kon ik vorig jaar al van de regeling gebruik maken, maar ik dacht er nog niet aan toe te zijn. Ik wacht niet nog een jaar, want dan ben ik bijna 65 en heeft het weinig zin meer. Bang om in een zwart gat te vallen ben ik niet. Ik heb altijd veel gesport, daar komt nu meer tijd voor. Er staat een racefiets in de schuur en onlangs heb ik golfclubs aangeschaft. En er ligt een flinke stapel boeken te wachten. Nu ben ik er wel aan toe, met name omdat mijn taak nagenoeg is afgerond. Daar heb ik een goed gevoel over; ik zie de stadsvernieuwing in Corpus den Hoorn als een successtory’. Johan van der Wal


november 2010 - pagina 2

De Zuidwester

Voor al uw groente en fruit en vlees Flemingstraat 3 Naast de Aldi achter Overwinningsplein 06-46336407, kittyenherbert@hotmail.com

“Kopen wij voordelig in, dan zult u mee profiteren”

DEZE WEEK IN DE AANBIEDING:

�����������������������������������

� �

���������������������������������������������� � ����������������

� �

� �

� �������������������� �����������������������������������������

� � � �

� � � �

� � �

��������������� ����������������� ����������������������

1 KILO BANANEN + 1 KILO MANDARIJNEN VOOR:

��������������������������������

1,99 €

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


november 2010 - pagina 3

De Zuidwester

De buurtconciërges, ook voor kleine klusjes

Wijkraad Corpus den Hoorn Nieuws van de Wijkraad Op 17 september j.l. hebben twee wethouders, de dames Karin Dekker en Jannie Visscher, een werkbezoek gebracht aan Corpus den Hoorn. Het eerste uur hebben we gebruikt om te praten over de toekomst van onze wijk: wat zijn de ontwikkelingen en wat zijn de mogelijkheden? We moeten er rekening mee houden dat, in verband met de bezuinigingen, de eerst komende jaren minder geld los komt om alles te realiseren. Ook hebben we gekeken hoe het geld van het Nieuw Lokaal Akkoord is besteed en welke plannen er nog gerealiseerd moeten worden. Verder kwam het Overwinningsplein kwam ter sprake: men was nou niet direct enthousiast over de inrichting van het plein. De wijkraad wil graag een speelhoekje voor de jeugd, betere voorzieningen voor de ouderen en een mooiere aankleding van het plein, het is nu een groot kaal parkeerterrein. Een van de leden van de wijkraad, Rico Sloover, heeft een plan voor het plein gemaakt en het opgestuurd naar de wethouder. Karin Dekker vond het een mooi plan en gaat het met haar medewerkers verder onderzoeken. Het tweede uur zijn we op de fiets

Colofon De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Zie ook: www.hoornsewijken.nl Met medewerking van: Petra Ansmink, Evelien Buter, Jan Nieborg en Johan van der Wal (redactie), Mirjam Smitz (Nijestee) en Claudia Scholte (De Huismeesters) Uitgave november 2010 Druk: Banda BV, Kollum Oplage: 4500 Redactieadres: Voor al uw vragen, op- en/of aanmerkingen kunt u terecht in het Corpushuis. Postadres: Postbus 8043, 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Van Swietenlaan 1. Telefoon: 050-5274127. Fax: 050-5271327. e-mail: de-zuidwester@home.nl Bijdragen in Word of in de body van de email en niet in bijv. PDF! Foto’s los als bijlagen meesturen en zeker niet in Word plakken Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid Deadline voor het volgende nummer: 7 maart, verschijning 25 maart Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting

de wijk doorgereden en hebben gekeken naar de wijkvernieuwing, de speelvelden, het verkeer en wat er nog gedaan moet worden, bijvoorbeeld het groen kaderplan. De wijkraad vond het een geslaagde bijeenkomst. De verkeerscommissie is met de gemeente druk doende met de verkeersvraagstukken in de wijk. Intussen is, dankzij o.a. de verkeerscommissie, de rotonde Laan Corpus den Hoorn/Van Swietenlaan veiliger gemaakt voor de schooljeugd. Lees elders in de krant het artikel van de verkeerscommissie. De bouwplannen voor de school in de Semmelweisstraat zijn nu in een ver gevorderd stadium, als het meezit gaat de eerste paal voor de school misschien nog dit jaar de grond in. De wijkraad is met alle partijen die in het nieuwe Multi Functioneel Centrum komen, bezig de indeling van het gebouw op papier te krijgen. De samenwerking met de medegebruikers is uitstekend. In overleg met de wijkcoördinator zijn er problemen opgelost, zoals o.a. weer de stroomstoring in de Pasteurlaan en de stoepbestrating (boomwortels) in de Semmelweisstraat. Als La Liberté klaar is (de hoogbouw aan de Laan van de Vrijheid) worden de stoepen en straten in het ZW-kwadrant door de gemeente geïnspecteerd en zo nodig opnieuw bestraat. Ook waren er klachten over de hoge grondwaterstanden in de wijk. In veel huizen staat water onder de vloeren. De gemeente is nu begonnen met een onderzoek en heeft toegezegd dat zowel de gemeente als ook woningcorporatie Nijestee naar een oplossing zoeken en het probleem eventueel blijvend willen verhelpen. We zijn ook druk bezig met het kaderplan groenvoorziening rondom de vijvers Boerhaavelaan. Hopelijk dat het plan in 2011 gerealiseerd kan worden. De wijkraad wil graag met wijkbewoners in contact komen die mee willen denken en praten over onze wijk. De wijkvernieuwing is bijna voltooid, maar we moeten wel de wijk op orde houden met o.a. de voorzieningen, het verkeer, de veiligheid, enz? Het kost u ongeveer twee uren in de maand. We hebben zoveel nieuwe bewoners in de wijk gekregen, daar moeten toch mensen onder zijn die belang hebben in een goede en mooie wijk? Als u belangstelling heeft, bel mij en dan en gaan wij een vrijblijvend gesprek aan.

de wijkraad wenst u prettige kerstdagen en een goed en een gezond 2011. Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn Tel. 050-5274127

(Foto: Johan van der Wal) Wist u dat in Corpus den Hoorn een tweetal buurtconciërges werkzaam is? Het zijn Henk de Jonge (links op de foto) en Rolf Oostinga. Zij zijn in dienst van Sociaal Buurtbeheer, een onderdeel van Werkpro. Hun taak is, de buurt leefbaar te houden. De hele wijk is dan ook hun werkterrein, hoewel ze wat de leefbaarheid rond woningen in opdracht werken van woningcorporatie Nijestee. Hun andere opdrachtgever is de gemeente. ‘Wij doen letterlijk van alles in de buurt’, licht Henk de Jonge toe. ‘Vuil opruimen, fietswrakken aanpakken, portieken nakijken, noem maar op. Zo gek kun je het niet bedenken of we hebben het al eens meegemaakt’. De buurtconciërges doen daarnaast desgewenst ook kleine klusje voor bewoners. Rolf Oostinga: ‘Het gaat dan om werkjes als een nieuwe lamp indraaien, de CV bijvullen of ontluchten of een schilderij ophangen. Maar het is niet zo dat we bijvoorbeeld een kamer

gaan behangen. Daar zijn bedrijven voor’. Vaak komt het voor dat bewoners de conciërges ontbieden voor een klusje maar de gelegenheid tegelijkertijd aangrijpen om een praatje te maken. ‘Natuurlijk hebben we eveneens een sociale functie’, vindt De Jonge. ‘Dat hoort ook bij de buurt leefbaar houden’. Iedereen in de wijk kan voor klusjes een beroep op de conciërges doen, niet alleen de huurders van Nijestee. Hun hulp is echter niet gratis, er wordt een aanvaardbaar bedrag in rekening gebracht van vier euro per persoon per half uur. Deze dienst van de conciërges is vanzelfsprekend alleen voor ouderen en voor mensen die er zelf niet toe in staat zijn. Fietsen Een andere taak is het attenderen op fietsen die verkeerd geplaatst zijn, bijvoorbeeld in een portiek. Oostinga: ‘Daar hangen we een label aan met de boodschap dat de fiets binnen veertien dagen verwijderd moet zijn. Staat-ie er dan nog, dan volgt

Wegwijs in de wijk Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie Ambulance Brandweer Meldpunt Overlast Meldpunt Misdaad Anoniem Gemeente informatie

112 0900 – 88 44 050 – 367 47 77 050 – 367 47 77 050 – 587 58 85 0800 – 70 00 050 – 367 70 00

SOS telefonische hulpdienst Centrale Doktersdienst Ouderenhulplijn Dokterstelefoon Kindertelefoon Maatschappelijke Juridische Dienst

050 – 525 00 00 0900 - 92 29 050 – 526 07 07 050 – 312 61 61 0800 – 04 32 050 – 526 97 10

STIP Thuiszorg Stad Dierenambulance Gemeente Wijkpost OW/Buurtonderhoud Milieuafval Bibliotheek Zuid Opbouwwerk (Stiel) Speeltuinvereniging Corpus WIC-Hoornse Wijken (Stiel) Wijkraad/Buurtconciërges Evenementencomité NOVO Vensterschool Hoornse Wijken

050 – 527 34 93 050 – 524 12 41 050 – 579 19 09 050 – 367 70 00 050 – 367 89 10 050 – 367 10 00 050 - 525 50 55 06 – 285 38 653 050 – 526 72 17 050 – 527 82 76 050 – 527 41 27 050 – 850 49 57 050 – 526 58 33 050 – 526 08 15/ 050 – 525 01 13

een laatste waarschuwing. Is het karretje binnen de gestelde termijn nog niet weg, dan nemen we het in beslag en wordt het verwijderd. Maar we proberen wel zo coulant mogelijk op te treden’. De twee buurtconciërges hebben zoals gezegd al van alles meegemaakt. Ze lopen zoveel mogelijk in de wijk, met hun ogen en oren wijd open. De Jonge: ‘We kijken bijvoorbeeld ook naar slecht onderhouden tuinen en trekken als dat nodig is aan de bel. We bemiddelen ook wel tussen bewoners en instanties en kijken mee als er iemand vermist is. Zo was er vanmorgen een jongetje van negen jaar weggelopen van de Prof. Bladergroenschool aan de Donderslaan. We hebben opgelet of we het kind zagen maar gelukkig hadden de onderwijzers het weer snel te pakken. Zo is er altijd wel wat. Elke dag is anders voor ons’. Contactgegevens De buurtconciërges zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Ze zijn ‘gestationeerd’ in het Corpushuis aan de Van Swietenlaan. Hun telefoonnummer is 527 41 27 en hun e-mailadres corpus@buurtbeheer.nl Johan van der Wal

Kennismaking nieuwe buurtwerker Graag stel ik mezelf aan u voor, ik ben Deborah Granville en sinds 1 juli ben ik in dienst bij Stichting Stiel als buurtwerker. Ik ben actief in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse wijken. Samen met bewoners uit de wijk wil ik activiteiten organiseren, gericht op ontmoeting. Dus heeft u een goed idee en u weet niet hoe u deze kan verwezenlijken, dan kunt u bij mij terecht. U kunt mij bereiken via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Daarnaast heb ik op donderdag inloopspreekuur in buurtcentrum De Buren van 12.00 tot 14.00. Tot ziens ! Deborah Granville Email: d.granville@stiel.nl Mobiel: 06-426 35132


november 2010 - pagina 4

De Zuidwester

D-reizen fotomiddag Aanstaande koopzondagen organiseren wij foto middagen, ( 28 november en 19 december). Neem uw mooiste vakantie foto’s mee naar de winkel en deel uw ervaringen met ons en uw medereizigers! Uw foto’s krijgen een speciaal plekje in ons klantenalbum. Tevens maakt u kans op een Nörlander leren reis tas t.w.v. € 39,95 Eén van onze favorieten:

Himba vrouw in Namibië Namibië: Zandduinen, dorre vlaktes, leegtes, dieren, bijzondere mensen en prachtige kleurcombinaties! In dit prachtige land blijf je fotograferen, de zonsondergangen en contrasten zijn enorm. Een ideale reis voor de wild-en natuurliefhebber!

Heeft u een nog mooiere foto? Loop dan op de koopzondagen onze winkel aan de Herestraat binnen!


november 2010 - pagina 5

De Zuidwester

Strooigoed bij het Stip ! Het einde van het jaar is in zicht! Vaak een moment dat er weer allerlei vragen op je af komen. Moet ik nu vanaf januari sommige zaken anders gaan regelen? Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan? Heb ik volgend jaar nog steeds recht op een regeling of voorziening? Ook zien we in deze periode vaak dat wijkbewoners opnieuw keuzes maken. Soms geen gemakkelijke keuzes! Misschien besluit u om te verhuizen naar een andere plek of misschien wilt u juist ondersteuning zoeken om langer zelfstandig te blijven wonen. Voor sommige wijkbewoners betekent deze periode vaak ook even langer stil staan. Hoe sta ik in het leven en wat doe ik eigenlijk voor mijn omgeving? Kan ik misschien iets betekenen voor de mensen in mijn buurt? En heb ik daar dan wel tijd voor? Bij Stip ligt bijvoorbeeld een map met leuke vrijwilligersvacatures! Zo zijn er wijkbewoners die niet zelfstandig ‘leuke’ dingen kunnen doen en die op deze manier een buurtgenoot zoeken die nu en dan iets met hem of haar wil ondernemen. Eens naar de bioscoop of samen wat winkelen. Het zijn eenvoudige vragen van wijkbewoners die een beroep doen op hun omgeving. Meedoen in de wijk, dat willen we allemaal! Als we dingen samen kunnen doen maakt dat het meedoen zoveel eenvoudiger! Helpt u mee? Stip is er dus voor mensen met vragen en voor mensen die iets aanbieden. Het is dichtbij, u loopt makkelijk even naar binnen voor een kopje koffie, in december met wat strooigoed. En dan is die vraag snel gesteld!

(Foto: Groningen Plus)

Graag tot ziens,

BoodschappenPlusBus Groningen-Zuid

Stip Corpus den Hoorn Kochstraat 1-4A 9728 KA Groningen Telefoon: 050-5273493 Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00uur

Maak kennis met de PlusBus. Deze maand is het vervoer gratis!

PS: In de kerstvakantie alleen geopend op woensdagochtend 22-12 en 29-12 !

Samen actief voor 40- tot 65-jarigen Activiteitenpool Zuid heeft het initiatief genomen om actieve mannen en vrouwen tussen de 40 en 65 jaar in Groningen-Zuid bijeen te brengen. Doel: samen zeilen, wandelen, concertbezoek, museumbezoek, borrelmiddag, swingen, eetclub enz. Onze tweede bijeenkomst wordt gehouden op zondagmiddag 28 november vanaf 16:00 uur in het Scandinavisch Dorp. We gaan dan onder het genot van een drankje verder met kennismaken. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Info bij Stieneke, tel. 06 1665 1697 of bij tinekep@home.nl

Deze maand gratis vervoer De eerste keer dat u meegaat met de bus, ontvangt u vier kortingsbonnen à 5 euro. Als u in november een kortingbon inlevert, profiteert u extra: het vervoer is dan helemaal gratis. Voor wie, wat en hoe • De uitstapjes zijn bestemd voor alle 55-plussers in Groningen-Zuid: ten zuiden van de Weg der Verenigde Naties / A7. • U kunt per uitstapje één gast naar keuze meenemen – bijvoorbeeld een buurvrouw of een familielid; uw gast betaalt de normale prijs. • Per uitstapje kan er één rolstoelgebruiker mee in de eigen rolstoel. In de bus is een begeleider en een rolstoellift aanwezig. • We kunnen ook enkele rollators meenemen. • U wordt thuis opgehaald, tenzij we anders afspreken. Aanmelden U kunt zich voor een uitstapje opgeven per brief, telefoon of email bij: Groningen Plus, Vondellaan 77 - 9721 CC Groningen, 050 – 364 23 20 of 06 - 1789 9691; maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 13:00 uur. Email : groningenplusbus@live. nl. Website: www.groningen.com Zelf een uitstapje bedenken? Neem contact op! Wij hebben niet de hele week vol gepland met uitstapjes. Als u op een vrij dagdeel met een groepje van vijf à zeven personen een uitstapje bedenkt, kunt u dat met ons bespreken. U hoort wat het uitstapje kost en of de bus nog vrij is. De BoodschappenPlusBus is een initiatief van Het Nationaal Ouderenfonds In verband met de verschijningsdatum van deze krant rest er nog één activiteit in november: Zaterdagmiddag 27 november U wordt opgehaald na 13.00 uur en thuis gebracht voor 17.00 uur. Bestemming: 4e unieke kinderboekenmarkt in NoordNederland in de Nicolaaskerk aan het Kerkpad te Winsum. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening. Vervoer per BoodschappenPlusBus is gratis na inlevering van kortingbon.

Buurtmaatschappelijk werker Mijn naam is Robin Kleian. Ik werk als buurtmaatschappelijk werker in de wijken Corpus den Hoorn en het Hoornsemeer. Ik ben in dienst van de welzijnsinstelling MJD. Als buurtmaatschappelijk werker wil ik graag fungeren als aanspreekpunt voor de wijkbewoners van Corpus den Hoorn en de Hoornsemeer. Ik probeer in te spelen op uw vragen en behoeften. Om wat voor vragen gaat het dan? Hieronder enkele voorbeelden: · · § § § § § § §

Hoe vul ik deze moeilijke formulieren in? Hoe vraag ik zorg- en huurtoeslag of bijzondere bijstand aan? Mijn moeder wordt dement, wat kan ik nu doen? Ik heb problemen met de opvoeding van mijn kind, kan ik opvoedingsondersteuning en -advies krijgen? Ik begrijp niks van al die ingewikkelde regelingen, kan ik uitleg krijgen? Ik word uit huis gezet, wat moet ik nu doen? Mijn partner slaat mij en de kinderen, wat moet ik doen? Ik zie dat mijn buren erg vervuild zijn, ook zijn zij eenzaam. Wie kan ik inschakelen? Ik heb schulden, wie kan mij helpen om uit de financiële problemen te komen?

Naast bovenstaande voorbeelden kunt u ook bij mij terecht met vragen over huisvesting, relaties, geweld, financiën, stress en depressiviteit, bemiddeling en problemen in de wijk (overlast, hangjongeren, burenruzie, etc). Ik heb vast niet op elke vraag direct een antwoord maar ik zal mijn best doen door met u mee te denken en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Wanneer u niet in staat bent om op ons kantoor te komen dan kan ik bij u thuis een afspraak maken. Hoe kunt u mij bereiken? Dit kan op verschillende manieren. · U kunt mij bellen of bezoeken via het kantoor van de MJD, P.C.Hooftlaan 1, 9721JM Groningen, telefoon 050-5269710, mobiel 06-29485044 · En natuurlijk kunt u mij ook altijd per email bereiken: r.kleian@mjd.nl Robin Kleian Buurtmaatschappelijkwerker Stichting MJD

St. Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid Sinds januari 2010 is de Huurdersvereniging Huismeesters De WijertCorpus den Hoorn overgegaan in een Stichting. De Stichting behartigt de belangen van de huurders van de woningcorporatie De Huismeesters in Corpus den Hoorn, de Hoornse wijken en De Wijert. Onze doelstellingen zijn: wonen in goede woningen, betaalbare huurwoningen en een goede en mooie woonomgeving. Wij hebben regelmatig overleg met

de woningcorporatie en bespreken met hen onze woningen en wijken. Op dit moment komen ter sprake onder andere de energiebesparingen, isolatie, energielabels, (groot) onderhoud, groenvoorzieningen en de komende herstructurering van De Wijert. Ook behandelen wij klachten die niet binnen een redelijke termijn opgelost worden. Graag ontvangen wij opmerkingen of ideeën die betrekking hebben op onze wijken en de leefbaarheid vergroten.

Wij zoeken enige huurders van De Huismeesters die mee willen praten en denken over onze wijken. De Stichting Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid is aangesloten bij de Huurdersraad De Huismeesters, het Huurders Platform Groningen en de Woonbond Nederland. Correspondentieadres: Paterswoldseweg 455, 9728 AN Groningen. tel. 050-5256371. e-mail: st.huurdehuis@kpnplanet.nl

Verkeersveiliger en mooier straatbeeld Zuidwestkwadrant De plannen om Boerhaavelaan, Pasteurlaan en Kochstraat verkeersveiliger en mooier te maken is door het wijkteam aangenomen. De nieuwe ontwerpen, opgezet door de gemeente, zien er geweldig uit. Toch zullen deze plannen aan de direct betrokken bewoners moeten worden voorgelegd. Tevens moet het hele plan nog financieel gewaarborgd worden. Als de laatste tekeningen en details zijn

doorgevoerd zal er z.s.m. een bewonersavond worden belegd. Tijdens deze bewonersavond wordt het plan gepresenteerd en is er ruimte om vragen te stellen en om mee te denken. Naar alle verwachting zal dit maart 2011 worden. Bij de oplevering van Flex II (periode november-december 2010) zullen de twee kruispunten (Pasteurlaan-Hippocrates en Kochstraat-Hippocrates) alvast

voorbereid worden. De reden van deze voorbereidende werkzaamheden is, dat in het najaar 2011 hetzelfde werk dan niet opnieuw hoeft te gebeuren. De definitieve uitwerking en uitvoering gebeurt in de periode september-oktober 2011. Namens de wijkraad, Henk Cools en Rico Sloover


november 2010 - pagina 6

De Zuidwester

Vrijwilliger in het zonnetje: Isam Sirriyeh Niet alleen is hij goed met computers, ook met mensen kan Isam goed overweg. Een gouden combinatie als je werkt in het Wijk Internet Café van Corpus den Hoorn. Isam Sirriyeh is geboren in Palestina waar techniek en computers als een rode draad door zijn werkverleden lopen. Toen Isam de brochure van Stiel op zijn deurmat vond werkte hij al als vrijwilliger in het internetcafé van Maartenshof . Nieuwsgierig geworden nam hij contact op met Stiel, waar hij in een gesprek werd geattendeerd op een vacature voor het geven van computerinstructies. Al snel bleek dat dit voor zowel Isam als zijn leerlingen een goede match was. Isam ging aan de slag bij het Wijk Internet Café. Deze is gevestigd in de Buurt- en Speeltuinvereniging aan de Semmelweislaan. Hij geeft daar les aan allochtone vrouwen. Een groot voordeel is dat Isam Arabisch spreekt, waardoor het voor veel allochtone vrouwen laagdrempelig is om de lessen te volgen. Isam zorgt ervoor dat de lessen aansluiten bij de wensen van de vrouwen. Zo legt hij uit hoe je via internet kan winkelen en wat er allemaal te vinden is op de site van Marktplaats. Isam: ‘Je moet het voor jezelf doen, voor je eigen ontwikkeling.’ Bescheiden is Isam wel. Zowel deelnemers als collega’s zijn vol lof over hem. Souraija: ‘Het is een lieve man, als je hulp nodig hebt dan helpt hij je meteen.’Maurice (collega): ‘Isam is erg behulpzaam. Hij weet veel over computers.’ Op de foto: Vrijwilliger Internetcafé Isam Sirriyeh (Foto: Wijk Internet Café)

Fun in the Park Woensdagmiddag 27 oktober vond het sportevenement Fun in the Park plaats in het Stadspark. Bijna 100 leerlingen uit Groningen Zuid kwamen opdagen op een herfstachtige dag. De blaadjes waren gevallen, de wind waaide hard en de regen kwam ook nog om de hoek kijken. Het werd een ware survival met een klimmuur, een mountainbike parcours, boogschieten, een zeskamp en variatiespelen. Het mooiste was nog wel, dat iedereen via een kabel over het water kon tokkelen. Vanaf een zeven meter hoge toren, gezekerd in een harnas en glijden maar! Tijdens de dag werden de kinderen met een open bus rondgereden door het Stadspark. Tevens werden ze opgehaald en weggebracht naar onder andere Helpman en de Wijert. Voor de kinderen een hele belevenis en dat

trok veel bekijks in de wijken. Helaas hebben we geen foto’s, want dat zegt meer dan woorden. Jongens die onder de modder zitten, meisjes die met grote precisie de pijl in de roos schieten en een gemixte groep die vol voor de overwinning gaat bij de zeskamp estafette. Het werd een schitterende middag in de herfstvakantie. Het project Bslim heeft de organisatie op zich genomen, met medewerking van stichting MJD en Huis voor de Sport Groningen. Dank ook aan de brede vakdocenten die de flyers op alle scholen hebben uitgedeeld. P.S: er kwam toch nog een foto van het boogschieten voor de dag Ary Littooy, Sportconsulent

Corpus op de schaats – geef je ook op! Bij het Wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord is een wens ingeleverd voor een gezellige ijsbaan op het Overwinningsplein in december. Het wijkteam vond dit een goed idee, en even leek het allemaal in kannen en kruiken te zijn. Helaas kon de organisatie die het project zou uitvoeren, het organisatorisch toch niet rond krijgen. Maar niet te lang getreurd; het wijkteam biedt nu aan bewoners van Corpus die dat willen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een heuse schaatsclinic op de ijsbaan in Kardinge. Dus wil je je schaatstechnieken verbeteren, meld je dan aan! Op vrijdag 21 januari is er ruimte voor 60 deelnemers. Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Het programma duurt van 20:00 uur tot 22:00 uur, waarvan één uur instructie wordt gegeven. Voor bewoners die graag willen meedoen maar die geen schaatsen hebben, bestaat de mogelijkheid om

Vrijwilligers absoluut onmisbaar in Hoornse Meer! Beste wijkbewoners… Wilt u ook vrijwilligerswerk doen in uw wijk, bijvoorbeeld omdat het u voldoening geeft of u het leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten of andere ervaringen op te doen? Dat kan! Stiel is nu gestart met een vrijwilligersvacaturebank in Hoornse Meer. Het vacatureaanbod is heel gevarieerd. Voor jong en oud, werkend of niet werkend, korte klussen of voor langere tijd. U kunt in uw eigen wijk bijdragen aan een leefbare buurt, maar u kunt ook vrijwilligerswerk doen op een andere plek in de stad. Kortom, er is voor elk wat wils. De spreekuren van de vrijwilligersvacaturebank Hoornse Meer zijn in het buurtcentrum De Buren op elke dinsdag van 12:00 tot 14:00 uur. Kom gerust langs, de koffie staat voor u klaar. Samen met u zoeken we vrijwilligerswerk dat bij u past. Natuurlijk kunt u ook even bellen of mailen voor alle vragen op het gebied van vrijwilligerswerk of om een afspraak te maken met de medewerker vrijwilligersvacaturebank Hoornse Meer: Filiz Durasi. mobiel: 06-81172827. e-mail: f.durasi@stiel.nl. Meer informatie over Stiel? Kijk op www.stiel.nl Medewerker vrijwilligersvacaturebank Hoornse Meer: Filiz Durasi. (Foto: Johan van der Wal)

gratis gebruik te maken van de schaatsen die bij Kardinge verhuurd worden. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen de goede maat klaarligt, is het wel belangrijk dit bij het aanmelden aan te geven. Aanmelden Aanmelden kan tot en met 31 december 2010 via Anna Alkemade, lid van het Wijkteam. Dit kan via e-mail: a.alkemade@dehuismeesters.nl en telefonisch via 050 – 365 71 71 (De Huismeesters). Bij het aanmelden graag de volgende gegevens vermelden: Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, of je schaatsen van Kardinge wilt gebruiken en zo ja, welke maat. Je krijgt na aanmelding zo spoedig mogelijk te horen of je tot de eerste 60 aanmeldingen behoort!


������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���� �������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������

������������������������������

������������������ ������������������������ ������������������������������������� ������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������������������������� �������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

������������

�����������������������������������������

������������������������������������

�����������������

������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������ �������������������������

������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

� � � � �

� � � � �

� � � � � �

� � � ����� � ������ � ����� � �������������� ����������������� �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

������������ ����������� ��������������� �������������� ������������ ����������� ��������������� ����������������������

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � �� � �

� � � � � � � � �


CORPUS DEN HOORN

���������������������� �����������������������

Soms is het leuk om namen te herleiden

���������������������� ������������������������� ������������������������� �����������

bijvoorbeeld van de wijk Corpus den Hoorn dan maakt de tijd een sprong terug naar voor’n toen vrouwen, kloosters vol, nog sokken breiden

���������������� ������������������ ��������������������� ���������������������

’t was op een hoek (hoorn), ‘t klooster was geboor’n in vijftienhonderd, met wat grond vol weiden: Corpus genaamd, maar ’t Sticht met vrome meiden

����������������������� ������������������������ �����������

had geen bestaansrecht en veel wol verloor’n

���������������������� ������������������������ ����������

een mooie plek, maar financieel geen buit

’t lag aan de weg van Grunn naar Paterswolde

toén reeds had crisis vat op al wat rolde

al ging het niet om geld of hom en kuit een priester kocht het landgoed (slecht bezoldigd)

������������������ ������������������� ������

voor één ton boter. Welk een vroom schavuit.

© JELOU

�������������������� ������������������������ �����������������������

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������������������������� ���������������������������

������������������������� �������������������������� ������������������������������ ����������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������� �������������������

���������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������� ����������� ����������������� ��������������� ���������������������� �����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

�������������� �����������

������������������������ ���������������������� �����������

����������������������

������������������������ ���������������������������

���������������������������

����������������


november 2010 - pagina 11

De Zuidwester

Groots Gronings Kerstconcert Op zondag 12 december wordt in de Immanuëlkerk aan het Overwinningsplein een bijzonder kerstconcert georganiseerd door het Koninklijk Mannenkoor Gruno, het NoordNederlands Opera- en Operettekoor en het Russisch-Byzantijnskoor Groningen. Gruno staat onder leiding van dirigent Christofoor Baljon, Zana Naidionova dirigeert het Opera- en Operettekoor en Cas Straatman het Russisch-Byzantijnskoor. De presentatie van het concert is in handen van Evi de Vries. Verder verlenen medewerking Sjoerd Ruisch (orgel), Cas Straatman en Aleg Tryfanenkau (piano), Aaf Punt en Zana Naidionova (sopraan) en Christofoor Baljon (tenor). Aanvang van het concert is 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50. Aangeraden wordt om vooraf kaarten te reserveren via 06 - 20 90 84 32 of e-mail: e.vd.graaf@home.nl

Elk jaar worden op de tweede zondag van december, de overleden kinderen van de wereld herdacht. Childrens Memorial Day is een initiatief van de Compassionate Friends en is in de USA in 1998 door Bill Clinton uitgeroepen tot nationale feestdag. Deze dag is bedoeld om alle overleden kinderen van de hele wereld te gedenken. Opdat hun licht voor altijd zal schijnen, worden op deze dag om 19:00 uur overal ter wereld brandende kaarsen voor de ramen gezet. Omdat het in elke tijdzone een uur later 19:00 uur wordt, ontstaat er een band van licht rond de wereld waarmee symbolisch het licht van de kinderen brandend wordt gehouden. De “Vereniging Ouders van een Overleden Kind” de Nederlandse zusterorganisatie van de Compassionate Friends organiseert al jaren herdenkingsbijeenkomsten in het kader van Kaarsen Branden Wereldwijd. Ook dit jaar is er weer een bijeenkomst in de Kerkboerderij te Haren waar een ieder die een overleden kind wil herdenken bij aanwezig mag zijn. Naast het ontsteken van de kaarsen zullen we de namen van de kinderen nogmaals noemen en zijn er verhalen en gedichten en is er muziek. Het thema van de avond is: ‘Wat ik je nog wilde zeggen’ Eventuele belangstellenden zijn van harte uitgenodigd bij deze herdenking aanwezig te zijn en kunnen wanneer ze dat willen een foto van hun dierbaren meenemen voor de fototafel Aanvang: Zondag 12 december 2010, 19:00 uur Zaal open: 18:30 uur Lokatie: Kerkboerderij Haren (Gr) Oude Middelhorst 24 www.vook.nl jnieborg@home.nl

De Vogelwerkgroep Zuidwest heeft het initiatief genomen om in de J.M. den Uylstraat twintig mussennestkasten te plaatsen. De gemeente Groningen heeft bijgedragen in de kosten. De kasten worden door Woningcorporatie Nijestee op donderdag 21 oktober vanaf 8.30 uur geplaatst. GRONINGEN - De mussenkasten in de J.M. den Uylstraat krijgen een plekje onder de dakpannen. De gemeente Groningen heeft bijgedragen in de kosten voor de aanschaf van de mussennestkasten. Huurders en kopers aan de J.M. den Uylstraat kunnen op deze manier kosteloos meer woonruimte verschaffen aan de mus. Het initiatief werd door de bewoners zeer positief ontvangen. De huismus is de meest voorkomende tuinvogel. Toch is het aantal mussen in de loop der jaren sterk afgenomen. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de woningen die als gevolg van het bouwbesluit goed geïsoleerd zijn, maar weinig ruimte laten voor de mussen om te nestelen. De Vogelwerkgroep Zuidwest zet zich in voor meer vogels in de wijken Hoornse Meer, Hoornse Park en de Piccardthof. Zij doet dit onder andere door het plaatsen van nestkasten door de wijk, maar ook door het geven van excursies en het adviseren van bewoners. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit persbericht dan kunt u contact opnemen met: Vogelwerkgroep Zuidwest, Martijn van der Glas (06-17781588)

Kerstmarkt in Immanuëlkerk Kaarsen Branden Wereldwijd

Mussen onder dak in de J.M. den Uylstraat

Zaterdag 11 december vindt de jaarlijkse Kerstmarkt plaats in de Immanuëlkerk aan het Overwinningsplein. Dit jaar staan er 40 kramen in een gezellige sfeer in de zalen van de kerk. Door Stiel is geregeld dat er vervoer is tussen de verzorgingshuizen in Corpus den Hoorn en de Immanuëlkerk. De organisatie van de Kerstmarkt is in handen van het Evenementencomité Corpus den Hoorn. De tijden zijn dit jaar iets gewijzigd en zijn nu van 10.00 uur tot 16.00 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen naar 050 - 850 49 57 of mailen naar kooi.a.b@home.nl

Wijkkoor Hoorngeschal

Het wijkkoor Hoorngeschal geeft zondag 28 november 2010 van 14.00-16.00 uur een openbare repetitie in de Dorpskerk aan de hoofdweg in Eelde.Wij brengen een deel van ons nieuwe repertoire ten gehore. U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren en mee te zingen. Toegang is gratis.

Wist u dat… … in onze wijk een beeld staat van Jan Wolkers? U vindt dat op de kruising van de Laan van de Vrede met de Paterswoldseweg. Menigeen fietst daar achteloos voorbij maar het loont alleszins de moeite het eens wat beter te bekijken. Het betreft het beeld ‘Vrouw met kat’, ook wel genoemd ‘Olga met de poes’, dat Wolkers in 1956 vervaardigde. Het werd door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de gemeente Groningen geschonken ter gelegenheid van het feit dat toen de tienduizendste naoorlogse woning in de gemeente werd opgeleverd. Het beeld van een vrouw die een kat in haar armen houdt, werd door Wolkers vervaardigd in zijn zogenaamde figuratieve periode. In de sculptuur wordt de dierenliefde van de vrouwelijke hoofdpersoon Olga uit zijn roman ‘Turks fruit’ verbeeld. In dat boek komt een passage voor die de verhouding tussen haar en de kat verduidelijkt. Nadat de mannelijke hoofdpersoon, waarvoor Wolkers zelf model stond, per ongeluk een jong bergeendje heeft vertrapt dat door Olga werd verzorgd, schreef hij: ‘Stuiptrekkend lag hij aan mijn voeten en Olga kroop met een schreeuw in elkaar. Ze heeft de hele dag met het dode diertje in de holte tussen haar lichaam en haar opgetrokken benen tegen de muur zitten huilen. En ik geloof dat daarom dat beeld van die vrouw met die kat zo innig is geworden. Want ze stond zo droevig te poseren en het liet haar maanden niet los’. Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Beelden_in_Groningen_(gemeente) (Foto: Johan van der Wal)


november 2010 - pagina 12

De Zuidwester

Gereformeerde Gemeente. Magnalia Deikerk. Landsteinerlaan 2 9728 KM Groningen tel. 050-5251259 Diensten: okt. tot mei zo. 10.00 en 16.00 uur mei tot okt. Zo. 09.45 en 15.30 uur Inl. Dhr. J.Bart tel: 050-5370270 Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Groningen Refajahkerk Galenuslaan 1 9728 JA Groningen Postbus 8052 9702 KB Groningen Tel: 050-5251554 Diensten: zo. 9.30 en 16.30 uur Inl: K.H. Kieneker Tel: 050-5777319

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Paterswoldseweg 531 9728 AR Groningen Tel: 050-5256271 Diensten: zo. 09.30 uur 10.30 uur: Zondagschool 11.20 uur: Avondmaaldienst Cont. Pers. Dhr. J. Weening 050 5266754 Protestantse Kerk Nederland Wijkgemeente Immanuelkerk. Overwinningsplein 1 9728 GP Groningen. Koster/beheerder - Anko en Bettie Kooi Tel: 050-5252172 Diensten: zo. 9.30 uur V.o.W. 11.00 uur. Open Kerk woensdag 10.00-12.00 uur Inl: Mevr L.P. Bierling-Koster Tel: 050-5257060

STEENBERGEN www.steenbergenfietsen.nl

��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� �������� ����������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������� ������������������

������������

www.steenbergenfietsen.nl

Overwinningsplein 119, 9728 GS Groningen

03 dec. Sinterklaasviering in de Immanuelkerk 11 dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk

27 Nov. Concert Gospelkoor. Exceltation. 03 dec. Sinterklaasviering in de Immanuelkerk 11 Dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk. 12 Dec. Concert Gruno Mannenkoor, NNOOK en het Russisch-Byzantijnskoor Groningen 13 Dec. Kerstfeest Passage. 14 Dec. Kerstfeest De Bolster. 15 Dec. Kerstfeest de Tamarisk. 16 Dec. Kerstfeest Immanuelkerk. 17 Dec. Chr. Harmoniegezelschap. Patrimonium Najaarsconcert in Kerstsfeer. 18 Dec. Kerstviering Dovenpastoraat. 24 Dec. Kerstnachtdienst. 22.00 uur. 25 Dec. Kerstmorgendienst. 09.30 uur. 06 Jan. Bavinck college 20.00 uur 12 Jan. Longpunt Astmafonds. 18 Jan. Bavinck college 20.00 uur

Diensten op de zondag in de Immanuelkerk 28 nov. 9.30 Ds. v.d. Spek 05 dec 9.30 Ds. Wolthaus 12 dec. 9.30 Ds. v.d. Spek 19 dec. 9.30 Ds. Wolthaus 24 dec. 22.00 Ds. Wolthaus en Ds. v.d. Spek 25 dec. 9.30 Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus 26 dec 9.30 Ds. v.d. Spek 31 dec 19.30 Ds. v.d. Spek 02 jan. 9.30 Ds. Wolthaus


november 2010 - pagina 13

De Zuidwester

Feestelijke ingebruikname MEEbus MEE Groningen ondersteunt alle mensen met een handicap of een beperking bij alle dingen waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben. Voor cliĂŤnten gratis en zonder doorverwijzing. Naast onze kantoren in Groningen en Veendam vindt u ons in samenwerking met vele organisaties overal in de provincie en ... komen wij met de MEEbus ook bij u in de buurt! Kom eens langs, wij zijn u graag van dienst. De MEEbus is uiteraard rolstoeltoegankelijk. Sinds september dit jaar staat de MEEbus vrijwel dagelijks op markten en pleinen door de hele provincie Groningen. In dit rijdende kantoor is niet alleen informatie verkrijgbaar, maar kunnen mensen ook ter plekke bij MEE Groningen worden aangemeld. Op deze manier komt de dienstverlening van MEE Groningen letterlijk dichtbij de Groningers. De eerste ervaringen zijn zeer positief, mensen zijn blij met deze voorziening in hun woonplaats. Na twee maanden proefdraaien werd de MEEbus op 6 november j.l. feestelijk in gebruik genomen. De missie van MEE Groningen is het versterken van de individuele positie van mensen met een blijvende of langdurige beperking in de samenleving. Wij streven naar een verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met een langdurige beperking. Hiermee willen wij onze bijdrage leveren om hen in staat te stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Wie kan terecht bij MEE Groningen? MEE is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en hun ouders, familieleden of verzorgers. Naast mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een chronische ziekte staat MEE ook open voor anderen die beperkingen in hun leven ervaren, zoals mensen met een zintuiglijke beperking, mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum (ASS) en mensen met een psychische beperking. Mee Groningen is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Centraal kantoor Groningen & Informatiecentrum, Postbus 1346 | 9701 BH Groningen. Koeriersterweg 26a | 9727 AC Groningen. T 050 5274500 | F 050 5275859 Email tca@meegroningen.nl en op internet : www.meegroningen.nl/ meebus

Start werkzaamheden aan de Semmelweisstraat De afgelopen jaren bent u via De Zuidwester regelmatig geĂŻnformeerd over de planontwikkeling voor de even zijde van de Semmelweisstraat.

Het was een lastige klus om het plan financieel haalbaar te krijgen en dat gaf helaas enige vertraging, maar nu kan het definitief van start. Op 7 juli

jl., vlak voor de zomervakantie was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Daar konden de toekomstige buren het bouwplan bekijken.

Plan Het plan bestaat nog steeds uit de bouw van een school, multifunctioneel centrum en een kinderdagverblijf. In het aangepaste plan is een andere oplossing gevonden voor de ondergrondse parkeerbak en worden er minder woningen gebouwd. Ondertussen lag het werk niet stil; als eerste was de sloper aan zet. Voor de vakantie is de Blokkendoos al gesloopt en na de zomervakantie startte de sloper met zijn werk in de voormalige school en gymzaal. Voordat deze konden worden gesloopt, moest het asbest uit de gebouwen worden verwijderd. Daarna kon de echte sloop pas starten. Nu wordt gewerkt aan de voorbereiding voor het bouwplan van fase 1,

het deel van het plan met de school. We doen onze uiterste best om zo snel mogelijk met de bouw te kunnen beginnen. In verband met de veiligheid is het voor onbevoegden verboden binnen de bouwhekken rond het werkterrein te komen. Start verkoop Tijdens de nieuwbouwbeurs in de Martinikerk op 29 en 30 oktober jl. werd ook het plan van de Semmelweisstraat gepresenteerd. Er was veel interesse voor, wat bleek uit het grote aantal mensen dat zich liet informeren. Wij hopen op een start van de verkoop in het begin van 2011. Mirjam Smitz, Nijestee Vastgoedontwikkeling


Pedicurepraktijk

november 2010 - pagina 14

De Zuidwester

Cathrie de Haan

Lid Provoet

Gediplomeerd pedicure Ook voor: Diabetische en reumatische voetverzorging

Mijn praktijk is gevestigd aan huis op de begane grond. Henri Dunantlaan 23 te Groningen. Tel.: 050-5268513

Email: pedicurepraktijk@kpnplanet.nl


november 2010 - pagina 15

De Zuidwester

����������� DECEMBER

NOVEMBER

Sinterklaas & de Kerstman Sints’ slaapkamer (a.l.) Sint is natuurlijk, samen met zijn Pieten, heel erg druk om alle pakjes op tijd bij alle kinderen te krijgen. En soms is hij moe en doet hij een dutje. Zijn bed staat al klaar, zijn typemachine voor al jullie gedichten ook en natuurlijk liggen er overal al pakjes. Kom je ook stiekem een kijkje nemen? • Do 18 november t/m ma 6 december • Centrale Bibliotheek - Jeugdafdeling • Gratis Sinterklaas maakt muziek (3+) Een leuke show rondom Sinterklaas met gekke acts en muziek. • Za 27 november, 14.00 uur - Bibliotheek Lewenborg Ma 29 november, 16.00 uur - Bibliotheek De Wijert Di 30 november, 16.00 uur - Bibliotheek Beijum Wo 1 december, 14.30 uur - Bibliotheek Vinkhuizen Do 2 december, 16.00 uur - Bibliotheek Selwerd Vri 3 december, 16.00 uur - Bibliotheek Hoogkerk Za 4 december, 14.00 uur - Centrale Bibliotheek • Gratis Een kale kerstboom (a.l.) Help je mee om onze grote kale kerstboom te versieren? Wij zorgen voor knip-, glitter-, plaken kleurspullen • Vanaf do 23 t/m vr 24 december • Alle bibliotheken in de stad * • Gratis Glühwein en kerstkransjes (a.l.) Om alvast in kerststemming te komen serveren we een warm glas glühwein, mèt een kerstkransje. Voor de kinderen is er ranja! • Do 23 en vr 24 december • Alle bibliotheken in de stad * * m.u.v. de bibliotheekpunten

Week van de mediawijsheid 24 november t/m 1 december Om mensen wegwijs te maken in het gebruik van met name digitale media, heeft de bibliotheek heeft het volgende programma samengesteld: Vraag & antwoord Leer nu internetten met het programma Klik en Tik. Maar ook demonstraties Sociale Media (o.a. Hyves, Facebook, Twitter ) en antwoord op al uw vragen. Ma 29 november 14.00-17.00 uur, Bibliotheek Hoogkerk Di 30 november 14.00-17.00 uur, Bibliotheek Lewenborg Wo 1 december 14.00-17.00 uur, Bibliotheek De Wijert • Gratis Gamen met de PS3, Xbox en Wii • Wo 24 november t/m wo 1 december 12.00-16.00 uur • Centrale Bibliotheek, Jeugdafdeling • Gratis Spreekuur Mijn kind mediawijs Vindt u het ook lastig om invloed uit te oefenen op het mediagedrag van uw kinderen? Praat er over met een van onze mediacoaches. • Wo 1 december, 14.00-15.00 uur • Centrale Bibliotheek, Jeugdafdeling • Gratis www.weekvandemediawijsheid.nl De Jonge Jury, dat ben jij. Nog t/m 28 februari De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 tot 16 jaar uit om jeugdboeken uit 2009 te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2011 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari, ook via de website! www.jongejury.nl Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

Gewijzigde openingstijden i.v.m. de feestdagen In verband met de verjaardag van Sinterklaas is de Centrale Bibliotheek gesloten op: • Zo 5 december Alle bibliotheken zijn geopend tussen Kerst en Nieuwjaar behalve op: • Vr 24 december vanaf 17.00 uur • Za 25 en zo 26 december • Vr 31 december • Za 1 januari 2011 Tijdens de feestdagen is de inleverbus van de bibliotheken in de wijken gesloten. De inleverbus van de Centrale Bibliotheek is alleen op vrijdag 31 december gesloten. Wij wensen iedereen prettige feestdagen! Zondagsschrijvers in de bieb Coen Peppelenbos ontvangt aan tafel: Gerbrand Bakker, Annejoke Smids en Ton Schroor. • Zo 19 december, 14.00-16.00 uur • Centrale Bibliotheek, Wolters-Noordhoffzaal • € 5,- (Stadjerspas/Bibliotheekpas € 4,-)

JANUARI 2011

Nationale Voorleesdagen 19 t/m 29 januari Elf dagen lang is de aandacht gericht op voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat. Voorleesontbijt Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het prentenboek Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak. • Wo 19 januari, 9.30 uur - Alle bibliotheken in de wijk * Wo 19 januari, 10.30 uur - Centrale Bibliotheek • Gratis (maar haal snel je toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol=vol!) * M.u.v. de bibliotheekpunten Theater Rensje Ronzebons - De wind speelt de baas • Do 20 januari, 16.00 uur - Bibliotheek Selwerd Vr 21 januari, 16.00 uur - Bibliotheek Hoogkerk Di 25 januari, 16.00 uur - Bibliotheek De Wijert Wo 26 januari, 10.30 uur - Bibliotheek Haren Wo 26 januari, 14.00 uur - Bibliotheek Vinkhuizen Wo 26 januari, 16.00 uur - Bibliotheek Beijum • Gratis (maar haal snel je toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol = vol!) Theater Kletskous • Zo 23 januari, 15.00 uur - Centrale Bibliotheek Vr 28 januari, 14.00 uur - Bibliotheek Lewenborg • Gratis (maar haal snel je toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol = vol!) Baby-, peuter- en kleutermarkt • Za 22 januari, 11.00-16.00 uur - Centrale Bibliotheek PS: Lid worden is tijdens de Nationale Voorleesdagen extra aantrekkelijk! Elk kind tot 6 jaar dat lid wordt van de bibliotheek ontvangt een leuke verrassing! Ouders die hun kind in deze periode lid maken en zelf nog geen lid zijn, krijgen 50% korting op een abonnement. Dit geldt ook voor opa’s en oma’s. www.denationalevoorleesdagen.nl


november 2010 - pagina 16

De Zuidwester

Zuidwester november 2010  
Zuidwester november 2010  
Advertisement