Page 1

De Zuidwester 22e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Zaterdag 30 mei van 13.00 tot 17.00 uur

Doe 20 of 21 maart mee met NLdoet!

Pagina 3

Pagina 5

Februari 2015

Ton Schroor leest voor bij Kinderdagverblijf De Blokkendoos Pagina 7

Nieuws van de verkeerscommissie Corpus de Hoorn In juni 2014 hadden we een gesprek met de gemeente over de verkeerssituatie in het zuidwestkwadrant van onze wijk. De verkeerscommissie maar ook de gemeente hadden aardig wat klachten ontvangen, die vooral over het onnodig omrijden in de wijk gingen en over het overtreden van de verkeersregels. Vooral het tegen eenrichtingsverkeer inrijden levert, in combinatie met te hard rijden, onveilige situaties op. We hebben nogal wat weggebruikers van jong tot oud die al lopend of fietsend hun weg proberen te vinden in de wijk. Als er qua verkeersveiligheid dus iets verbeterd kan worden proberen we te kijken welke kansen en mogelijkheden er eventueel liggen. In het gesprek met o.a. de verkeerskundige van de gemeente en de wijkbeheerder hadden we een verbeterplan opgesteld. De uitvoering zou ergens in september 2014 plaatsvinden. Ook zou er op een aantal plekken nog wat meer groen komen t.o.v. steen en asfalt. Door onverklaarbare redenen heeft

de gemeenteraad daarna een ander plan dan was afgesproken goedgekeurd. Er werden in oktober 2014 aanpassingen gedaan maar deze waren op een paar plekken niet zoals afgesproken. We hebben direct weer aan de bel getrokken en zijn weer om de tafel gaan zitten. Al gauw waren we er uit, maar de gehele procedure moest weer van voren af aan gevolgd worden. Bij de laatste editie van de Zuidwester was een folder toegevoegd met de plannen en konden de bewoners reageren. Tot nu toe zijn alle reacties positief te noemen. Eind februari komen de verkeersaanpassingen in de gemeenteraad, maar nu al zijn de borden aangepast (d.w.z. afgeplakt) naar de situatie zoals het straks moet gaan worden. De verkeers-commissie hoopt dat de bewoners nu meer duidelijkheid hebben en de komende tijd alvast wat meer ontspannen kunnen rijden door de wijk! Verkeerscommissie wijkraad Corpus den Hoorn

Bewoners Boerhaaveflats onderhouden Groenstrook Twaalf bewoners uit de Boerhaaveflats hebben van de milieustewards grijpers ontvangen. De bewoners gaan aan de slag om de Westelijke Groenstrook schoon te houden. Dit doen zij wanneer ze zin en tijd hebben. Daarnaast is het plan om in april een Lentekriebelactie te organiseren. Afgelopen jaar hebben de bewoners het initiatief genomen om de Westelijke Groenstrook aan te pakken. De eerste werkzaamheden zijn verricht en de wildgroei aangepakt. Minder gelukkig is dat het gestorte zand is dichtgeslagen waardoor er een vijver bij is gekomen. Voordat de beplanting in april aangebracht wordt, zal er iets geregeld zijn zodat dit niet weer voorkomt. Kinderen hebben in periodes met ijs wel heerlijk kunnen spelen.

Schoolomgeving Boerhaaveschool Semmelweisstraat

Onderhoud kunstwerk Rinus Oele gaat dit jaar het kunstwerk van Havermans, ’t Proathoes, onderhouden. Het kunstwerk staat langs de Hoornsedijk. Afgelopen jaar is het pad naar het kunstwerk opnieuw aangelegd en de gemeente heeft het kunstwerk een schoonmaakbeurt gegeven. Dat blijkt niet voldoende en daarom wordt er een beroep gedaan op bewoners. De gemeente afd. Stadsbeheer helpt Rinus aan materiaal. Wie wil meehelpen? Neem contact op met Stip of Petra Mens, opbouwwerker Corpus den Hoorn, Hoornsemeer 0624759067, p.mens@mjd.nl

Vanuit verschillende hoeken (ouders van de school, bewoners vlakbij de school en natuurlijk vooral de schoolkinderen zelf) kwamen afgelopen half jaar toch met enige regelmaat klachten en zorgen binnen over verkeersonveilige situaties rond de Boerhaaveschool aan de Semmelweisstraat. Zo was er bezorgdheid over het parkeren op het ‘speelplein’, kinderen die zich tussen parkerende auto’s door verplaatsen richting hun wachtende ouders of de verwarrende witte voetstapjes op het asfalt bij het oversteken. Daarnaast was de aanduiding van de ‘zoen en zoef’ zone op het plein niet goed zichtbaar middels borden. De school staat centraal in de Semmelweisstraat en is onderdeel van een flat met woonappartementen. Momenteel is de bouw van fase 2 in volle gang en men verwacht dat

de 2e flat rond juni/juli gereed is. Natuurlijk helpt de overzichtelijkheid in het verkeer in deze bouwfase niet echt mee, maar daarom was het fijn te horen dat een aantal partijen (Nijestee, verkeerskundigen van de gemeente en de wijkraad, verkeerswerkgroep van de Boerhaaveschool, MJD en Bestuur van de Boerhaaveschool) met elkaar in overleg gingen om te zoeken naar kansen en mogelijkheden ter verbetering van de huidige situatie. De eerste gesprekken zijn geweest en met dit brede draagvlak hopen we dat de schoolomgeving een vriendelijkere, verkeersveiligere en groenere uitstraling zal krijgen. Verstandig zal dan zeker zijn om de schoolkinderen er ook bij te betrekken. Wordt vervolgd! De verkeerswerkgroep van de wijkraad.

En toen was er de storm... Na een dikke drie maanden voorbereiding waren wij er helemaal klaar voor: de Kerstmarkt, zaterdag 20 december, op het Overwinningsplein. 40 Zeer diverse Kerstkramen, een 15 koppige Charles Dickensband en een heuse Kerstman, met gevolg, die cadeautjes uit zou delen. Wat hadden wij er zin in!!!! Vrijdag de 19de van december waaide het al flink en na een aantal telefoontjes onderling was het duidelijk dat het tijd werd voor een spoedoverleg. Na een uur verhit overleg, het checken van alle weersvoorspellingssites die wij konden bedenken hebben wij helaas de conclusie moeten trekken dat het niet verantwoord was om de Kerstmarkt

door te laten gaan. Wij konden niet het risico lopen dat er iets mis zou gaan met stormvlagen van 60 tot wel 100 km per uur. Vervolgens zijn wij de hele middag bezig geweest om iedereen hiervan op de hoogte te stellen. Via deze weg willen wij de winkeliers aan het Overwinningsplein nog hartelijk bedanken voor hun sponsoring en positieve inzet. De cadeautjes hebben gelukkig ook een goede bestemming gekregen bij de kinderafdeling van het Martiniziekenhuis en bij de vrienden van het UMCG, die leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. Het organisatie comité


februari 2015 - pagina 2

De Zuidwester


februari 2015 - pagina 3

De Zuidwester

Zaterdag 30 mei van 13.00 - 17.00 uur

Op de laatste zaterdag van mei is er weer de jaarlijkse Kunstmarkt Hoornsemeer op het Salvador Al-

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 1e editie 2015 Verschijning 4x per jaar Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Annika van Dijk, Jan Nieborg, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4.700 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.dezuidwesterkrant.nl Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

lendeplein bij de haven aan het Hoornsemeer. Er is ruimte voor minimaal 24 kunstenaars. Het is de afgelopen jaren goed gelukt gevarieerde en kwalitatief aantrekkelijke kunst te bieden: schilderijen, sieraden, tekeningen, glas, foto’s, poëzie, bloemsierkunst. Kunst om te kijken en te kopen. Zie voor een overzicht van de deelnemende kunstenaars in 2012 en 2014 en een impressie van de markt in 2014 onze site: wwwkunstmarkthoornsemeer.nl De deelnemende kunstenaars worden verdeeld over een aantal tenten. Per tent is er in principe ruimte voor 4 kunstenaars. Voor kinderen is er ook dit jaar weer gelegenheid om onder deskundige begeleiding zelf te schilderen of anderszins creatief aan de slag te gaan. Er is een centrale plek op het plein voor de catering: koffie, thee, fris, wijn en hapjes. Verder is er een crêpekraam en mogelijk een ijskar. Wijkkoor Hoorngeschal geeft vermoedelijk weer een muzikaal optreden. Voor het publiek is de toegang gratis. De kans is groot dat de Kunstmarkt Hoornsemeer en het Rondje Méér in hetzelfde weekend vallen. We zijn in gesprek met de organisatie van Rondje Méér over een gezamenlijke presentatie in een van de tenten op de kunstmarkt. In de volgende Zuidwester meer over de programmering. Wanneer je zin hebt mee te doen neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, per mail of per telefoon (zie contactgegevens onderaan). Je krijgt dan per omgaande een aanmeldingsformulier gestuurd. Het is de bedoeling uiterlijk 1 maart de lijst met definitieve deelnemers te hebben vastgesteld. Kun je zelf niet, maar weet je een kunstenaar die mogelijk wel mee wil doen, laat het ons weten. De markt wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Meer Hoornse Meer, zie ook www.meerhoornsemeer.nl Verder informatie en opgave bij: Elly Hohé, 050-5265145/061875 5941 of Matthé Snijders, matsnijders@kpnplanet.nl

Alle gemeentelijke sporthallen voorzien van AED’s Mede op verzoek van de verenigingen zijn er in alle gemeentelijke sporthallen AED’s geplaatst. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat waarmee bij een hartstilstand, indien nodig, een elektrische schok kan worden toegediend om het hart weer aan het kloppen te krijgen. De sporthallen waar de AED’s zijn geplaatst, zijn: De Brug, De Wijert, Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg en het Corpushuis. Sporthal Kardinge, Selwerd en Hoogkerk waren eerder al voorzien. Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke sporthallen op: www.sport050.nl


februari 2015 - pagina 4

De Zuidwester

Corpus den Hoorn website en facebook weer toegankelijk Door personele onderbezetting is de laatste tijd de website www.corpusdenhoorn.nl niet goed onderhouden. Wij hebben een vrijwilliger gevonden die de website weer gaat bijwerken en berichten aangaande de wijk gaat plaatsen. Ook de facebookpagina Wijkraad Corpus den Hoorn heeft een nieuwe vrijwilliger. Vanaf nu zullen ook op deze pagina leuke nieuwtjes en weetjes rondom de wijk geplaatst worden.

Kent u het Stip in Corpus den Hoorn al?

In de gemeente Groningen hebben veertien wijken een Stip: een informatiepunt voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de wijk, vrijwilligerswerk of een klusje zoekt, informatie of advies wil hebben of hulp nodig heeft. Maar kom vooral ook bij Stip langs als u ideeën voor uw wijk heeft! We denken graag met u mee om ideeën om te zetten in acties. Samen houden we de wijk leuk en leefbaar. Aan de Stipbalie wordt u geholpen door geschoolde vrijwilligers. Op de

Het is toch normaal om elkaar te helpen?! Wie heeft mijn hulp nodig? En… wie zou mij kunnen en willen helpen? Tegenwoordig is er een nieuw gratis digitaal middel WeHelpen.nl. Daarin kun je bij jou in de buurt mensen vinden die hulp nodig hebben. Wil jij een keertje boodschappen doen voor een buurtbewoner, de kat eten geven, of iemand wegwijs maken in Excell? Geef het aan ze door. Ook kun jij er mensen vinden die jou willen helpen bij dat ene klusje in huis of tuin. Of zoek je nieuwe vrijwilligers voor het buurtfeest? Nu kun je in je eigen wijk zien wie vrijwillig hulp biedt of hulp nodig heeft. Je maakt digitaal kennis. Vervolgens spreek je bij voorkeur af op een openbare plek in de buurt (bijv. het Stip). Klikt het? Maak dan afspraken over het vervolg.

achtergrond werken ervaren buurtwerkers, maatschappelijk werkers en anderen om u de informatie en hulp te geven die u nodig hebt. Door de korte lijnen naar alle organisaties die aan Stip verbonden zijn, gaat dat soepel en snel. U bent van harte welkom bij Stip Corpus den Hoorn! Locatie: De Confiance, Kochstraat 1-4a Openingstijden: ma, di, do en vrij van 9 tot 12. Tel. 050 527 34 93 e-mail: corpusdenhoorn@stip-groningen.nl

Facebook: Stip Corpus den Hoorn Like ons op Facebook, en u blijft op de hoogte van activiteiten, diensten en nieuws van Stip Corpus den Hoorn! Met foto’s van en terugblikken op wijkactiviteiten, maar ook landelijk nieuws over de zaken waar Stip zich mee bezig houdt.

ontmoetingsplaats en dynamische plek voor populaire cultuur, informatie, actualiteit en media. Voor ontspanning en verdieping. Voor iedereen. Terwijl de BAM timmert aan het nieuwe gebouw achter de Grote Markt, bouwen wij aan de invulling en organisatie. Tot de opening in 2017 opereert het Groninger Forum op twee hoofdlocaties: de oude Camera-bioscoop aan het Hereplein en de Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat. Daarnaast vallen ook de zes wijkfilialen van de stadsbibliotheek onder de Forumorganisatie. Meer informatie is te vinden op www.groningerforum.nl.

Maak een account aan op www.wehelpen.nl en kijk wat jij je de buurt voor een ander kunt betekenen of wie jou kan helpen. Hulp nodig om wegwijs te worden op WeHelpen? Geen punt. De vrijwilligers van Humanitas helpen je graag. Neem contact op met via g.vanalteren@humanitas.nl of 06 83 810 223 Gerda van Alteren

Februari - mei Groninger Forum Bibliotheek Vanaf 1 januari 2015 is de Bibliotheek in de stad Groningen integraal onderdeel van het Groninger Forum. De dienstverlening in de Centrale Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat, maar ook in de zes wijkvestigingen blijft ongewijzigd. Het enige dat voorlopig verandert is de naam op de gevel. Het Groninger Forum wordt een

Doe mee met de Nederlandse Kinderjury! 4 maart t/m 13 mei Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Doe dan vanaf 4 maart mee met de Kinderjury! Kies uit alle boeken die in 2014 zijn uitgekomen jouw drie favoriete boeken. Alle stemmen samen beslissen welke boeken de Prijs van de Kinderjury 2015 winnen. Stemmen kan tot en met 13 mei. Vraag een stemformulier in de bibliotheek. Je kunt ook stemmen, leestips opdoen en chatten op de website van de Kinderjury. www.kinderjury.nl

Boekenweek 7 t/m 15 maart De 80ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 maart t/m zondag 15 maart 2015 en heeft als thema Waanzin, onder het motto: Te gek voor woorden. De literatuur zit vol met fascinerende hoofdpersonen die afwijken van de norm of tot waanzin worden gedreven. Denk aan Eline Vere van Louis Couperus. Tijdens de Boekenweek organiseert het Groninger Forum interessante literaire activiteiten. Lees hierover tijdens de Boekenweek meer op onze website www.groningerforum.nl www.boekenweek.nl

Aangepaste openingstijden De locaties van de Groninger Forum Bibliotheken zijn gesloten op de volgende feestdagen: 1e en 2e Paasdag Zondag 5 april en maandag 6 april Koningsdag Maandag 27 april Bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei Hemelvaartsdag Donderdag 14 mei 2e Pinksterdag Maandag 25 mei


februari 2015 - pagina 5

De Zuidwester

Il Gusto Italiano geopend

Aan de S.O.J. Palmalaan zit sinds 10 januari de Italiaanse lunchzaak Il Gusto Italiano. Deze vernieuwde zaak zit gevestigd onder het Italiaanse restaurant Il Lago (waar voorheen het pinautomaat zat) en wordt gerund door Chiara Camera, de dochter van Pino; eigenaar van Il Lago. Wij stelden een aantal vragen aan Chiara.

menukaart heb ik zelf samengesteld. Hier staan broodjes op die ik zelf altijd maakte. Ik zelf ben echt van de smoothies, sapjes en superfoods en mijn vader is meer van de Italiaanse broodjes en Italiaans ijs. Op dit moment heb ik nog geen ijs in het assortiment maar dit wordt toegevoegd in het voorjaar.

Heb je altijd al een passie voor eten gehad: Ja, ik houd erg van koken en bakken. Ik denk dat dit echt in onze familie zit. Ik maak zowel gezonde als iets minder gezonde gerechten. Op de menukaart staan verantwoorde smoothies en juices met superfoods en lekkere Italiaanse broodjes en quilty pleasures zoals Tiramisu, appeltaart van amandelmeel en chocoladeballetjes met verschillende superfoods.

Wat is de specialiteit van Il Gusto Italiano? Ik denk zelf dat dit de smoothies en juices zijn. De Italiaanse broodjes natuurlijk ook. Zelf ben ik erg enthousiast over de Italiaanse chocolade. Dit is niet de standaard chocolade die wij hier kennen zoals de melk, puur en witte chocolade. Deze chocolade is gevuld met onder andere vijgen, rozijnen of verschillende noten. Dit maakt de chocolade erg uniek. Ook ben ik erg blij dat ik Italiaanse ijsthee in mijn assortiment heb. Deze ijsthee is namelijk maar op heel weinig plekken in Nederland te verkrijgen. Dit drankje doet mij denken aan vroeger als ik in Italie op vakantie ging.

Heb je altijd al een eigen zaak willen runnen en wanneer kwam je op het idee om Il Gusto Italiano op te zetten? Ik heb de opleiding International Aviation Services, luchtvaartdienstverlening afgerond, maar kwam er achter dat dit niet bij mij past. Ik ben meer iemand die graag leiding geeft dan dat ik orders moet opvolgen. Met mijn vader was ik al een tijdje bezig om te kijken naar diverse mogelijkheden en toen deze locatie zich voordeed was dit het perfecte moment om te starten. We hebben samen ideeen bedacht en naar de mogelijkheden gekeken. De

Tot slot: Wat is er verder naast de smoothies, broodjes en juices te krijgen bij jullie? Je kan eigenlijk voor veel bij ons terecht. Naast de genoemde producten kan je ook terecht voor salades, yoghurt en lekkere warme dranken als Italiaanse koffiespecialiteiten, thee, warme chocolademelk en heerlijke chocolaatjes. Kortom voor ieder wel iets.

Schoonheidsverzorging bij Jennie Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben Jennie Harms , schoonheidsspecialiste en sinds augustus dit jaar ben ik gestart met mijn eigen praktijk aan de Kochstraat 1-2 in Groningen. Al meer dan twintig jaar ben ik met veel plezier werkzaam als schoonheidsspecialiste. In mijn praktijk kunt u terecht voor losse behandelingen, zoals epileren, waxen, verven van wimpers en wenkbrauwen maar ook voor complete behandelingen waarmee u verzorging en ontspanning beleeft. Daar naast geef ik ook ontspannende massages en volg ik een opleiding voor Natuur-voedings-adviseur, zodat ik zowel de buitenkant als de binnenkant kan verzorgen en adviseren.

In de salon werk ik met de producten van DR Tadlea. De producten hebben een natuurlijke bron die de huid helpt om te korten aan te vullen, beschadigingen te herstellen en natuurlijke functies te optimaliseren. Wat ik zelf erg belangrijk vind is rust en ontspanning tijdens de behandeling en ik ga u dat zeker laten ervaren bij mij in de praktijk. Maak eens een afspraak in de salon of kijk op www.schoonheidsverzorg ingbijjennie.nl Bellen kan ook telefoon 0628242104 Bij Jennie Kochstraat 1-2 9728 KA Groningen

Sinds een jaar is het Kinderwerk van de SKSG en het Jongerenwerk van de MJD samengevoegd tot 1 team, jeugdteam Zuid. Wij zijn enthousiaste werkers en ons team bestaat uit 4 jeugdwerkers en 1 buurtsportwerker. Het buurtsportwerk is onderdeel van B-Slim Wij als jeugdwerkers begeleiden en ondersteunen kinderen en jongeren tussen de 4 t/m 18 jaar op weg naar hun tiener-en volwassenheid. Wij organiseren samen met de jeugd allerlei leuke en leerzame activiteiten. Van invulling van wekelijkse- en eenmalige activiteiten tot invulling van vakantie aanbod. Wil je meedenken of heb je zelfs nu al leuke ideeën? Wacht niet maar kom langs. Iedereen is welkom! Voorbeelden van activiteiten: Meidenclub, Gezonde kookclub, Chill club, vakantieactiviteiten als karten of bowlen, Thema activiteiten zoals Halloween; Film; Disco; Verder leggen wij actief contact met kinderen en jongeren door een praatje met ze te maken tijdens activiteiten of op straat. Wij stimuleren de kinderen en jongeren om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten en actief en gezond te leven. Samen activiteiten organiseren op het gebied van sport, cultuur, muziek en vrijetijd. Zoveel mogelijk in samenwerking met ons en anderen. Leeftijden: Afhankelijk van de soort activiteit kiezen we onze leeftijdsindeling. Dit kan specifiek voor de jongere groep zijn van 4-5-6 jaar, of 7-8-9 jaar, of 10-12 jaar, of de oudere 10-14 jaar, maar ook 10-16 of 10-18 jaar. Andere activiteiten kunnen weer gericht zijn op de leeftijdsgroep 13+ of bijvoorbeeld specifiek meiden of jongens. Binnen ons team zijn er volop mogelijkheden om vrij-

willigerswerk te doen of je in te zetten voor je eigen leeftijdsgroep of een andere groep uit de wijk. Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats op de volgende locaties: -Buurt Speeltuin Vereniging Corpus Den Hoorn en Jeugdruimte Space Out, Semmelweisstraat 2. -MFC de Wijert in de Jeugdruimte Chill Room, PC Hooftlaan1. -Gymzaal naast de school, Semmelweisstraat en locatie Sporthal de Wijert. Zomers zijn we te vinden op het Cruijff Court, Donderslaan Corpus Den Hoorn. Activiteitenoverzicht 2015 Kijk voor ons actuele aanbod op www.check050.nl of volg ons op Facebook. Tijdens de schoolvakanties hebben wij een aangepast programma. Heb je een idee, kom maar op! Voor informatie mag je altijd bellen. Voor opgave van bijvoorbeeld vakantie- en of wekelijkse activiteiten gebruik email jongerenwerkzuid@mjd.nl Jeugdwerkers Zuid: Mona Flohr (06) 52228945 Joep Schuringa (06) 11164593 Janny Boer (06) 13198017 Natasja Siekman (06) 49494616 Buursportwerker: Irene Thoman (06) 27207774

m.flohr@mjd.nl j.schuringa@mjd.nl j.boer@sksg.nl n.siekman@sksg.nl i.thoman@mjd.nl

Kantoor jeugdwerkers: P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen, tel. (050) 526 97 10

Doe 20 of 21 maart mee met NLdoet! Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. Corpus den Hoorn en Hoornse Meer Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Ook in Groningen Zuid worden er bij verengingen, scholen en vrijwilligersorganisaties leuke klussen georganiseerd. Draag een steentje bij in uw wijk en help mee! U helpt niet alleen een organisatie met een klus waar ze vaak geen menskracht voor hebben, het is ook nog eens heel gezellig! Of u nu met uw hele gezin ergens wilt helpen, met collega’s, met de klas, in uw eentje of met vrienden, alles kan. Zoek een leuke klus uit op www.nldoet.nl en meld u aan! Meedoen als organisatie Als uw organisatie meedoet, heeft u 1 of 2 dagen extra hulp. Daarnaast levert NLdoet u veel publiciteit, nieuwe netwerken en… misschien ook nog eens nieuwe vrijwilligers op! Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, moet het gaas van de dierenopvang vervangen worden, wilt u een verwendagje voor alle ouderen of heeft u een andere leuke klus? Meld uw klus dan aan op www.nldoet.nl en

doe mee! Recordaantal In de 2014 editie waren op 21 en 22 maart 325.000 Nederlanders actief bij meer dan 8.600 klussen, een recordaantal. In Groningen waren zo’n 750 vrijwilligers op de been. Dit jaar willen we nog veel meer mensen enthousiasmeren mee te doen. Meld dus ook uw klus aan of doe mee als vrijwilliger! MJD is intermediair voor NLdoet Overweegt u als organisatie mee te doen maar heeft u nog vragen over NLdoet? MJD is intermediair voor NLdoet. Wij kunnen u helpen met het bedenken van een geschikte klus en kunnen tips geven om NLdoet voor uw organisatie een succes te maken. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat jullie klus opvalt en zich mensen aanmelden? Wat kan je op langere termijn hebben aan NLdoet? Voor dit soort vragen kunt u contact opnemen met Bianca Rekker, Buurtwerker Vrijwilligerswerk van MJD in Corpus den Hoorn: b.rekker@mjd.nl of 06 42 452 241. Ook als u graag bij een klus wilt helpen maar u weet niet wat geschikt is helpt de MJD u graag.


februari 2015 - pagina 6

De Zuidwester


februari 2015 - pagina 7

De Zuidwester

Van Levensverhaal naar Levensboek Zegt u dat ook wel eens: “ ik had er wel een boek over kunnen schrijven” of “jammer dat we dat nooit hebben opgeschreven”? Maar het kan nog. Met hulp van een Humanitas-vrijwilliger die wat handig met de pen is, kunt u er samen een boekje van maken.

Ton Schroor leest voor bij Kinderdagverblijf De Blokkendoos Op woensdag 21 januari starten de Nationale Voorleesdagen officieel. Dit jaar staat het boek “Boer Boris gaat naar zee” van Ted van Lieshout en Philip Hopman centraal. Bij Kinderdagverblijf De Blokkendoos hebben alle peuters zich verzameld voor de start van de Nationale Voorleesdagen. “Boer Boris gaat naar zee” werd deze morgen voorgelezen door Ton Schroor, wethouder van de Gemeente Groningen. Ieder jaar worden de Nationale Voorleesdagen georganiseerd om het voorlezen aan jonge kinderen

tussen de nul en zes jaar te promoten. Boer Boris is de creatie van schrijver Ted van Lieshout en illustrator Philip Hopman. Deze boer met zijn rode laarsjes en stoere pet wil graag op vakantie naar zee. Wat neemt hij allemaal mee in zijn koffertje? Zijn kammetje, zijn onderbroek, zijn knuffel en zijn jas. Boer Boris wil zoveel meenemen dat zijn koffertje overvol raakt. Daarom neemt hij de tractor met daarachter een aanhangwagen mee, gevuld met koe, kalf, kippen, haan, alle meubeltjes en zijn

broertje en zusje. Bij de peutergroepen van Kinderdagverblijf De Blokkendoos staat deze weken het thema “Boer Boris” centraal. Op de groepen wordt er volop tijd besteed aan de boerderij en het leven op de boerderij. We lezen boekjes over de boerderij, knutselen dieren en tractors, verkleden ons als echte boer en boerin en zingen allemaal liedjes. Hoogtepunt van deze themaweken zal zijn; een bezoek van een echte boer en zijn tractor aan Kinderdagverblijf De Blokkendoos.

Wat zou het toch aardig zijn als u al die verhalen over hoe het vroeger bij u thuis, op school of op het werk ging, niet zo af en toe aan uw kinderen vertelt maar het ze kan laten lezen. Zo’n boek(je) kan een mooi aandenken zijn voor uw familie maar ook voor andere belangstellenden. Behalve leuk voor uw kinderen en kleinkinderen is het ook voor uzelf plezierig om herinneringen die er voor u toe doen, naar boven te halen. Het is immers fijn om eens bij uzelf na te gaan wat nu echt belangrijk was en misschien nog is, in uw leven. Soms kan het praten over vroeger ook een reden zijn om weer eens contact op te nemen met uit het zicht geraakte vrienden en/of bekenden. Hoe dat in z’n werk gaat, zo’n levensboek? • Als de verhalen niet spontaan opborrelen, helpen we een handje door samen aan de praat te gaan en vragen te stellen. • Samen foto’s bekijken en eventueel selecteren voor het levensboek. • Rangschikken van de verhalen, oude brieven, (sinterklaas-)gedichten of persoonlijk dingen. • Het aardigste is als u met wat hulp zelf schrijft maar als dat niet lukt, doet de vrijwilliger het aan de hand van uw verhalen. • Wat ook mogelijk is: niet een boekje maken maar een herinneringsdoos, -map of –koffer. • Het kost niets, behalve de print- of kopieerkosten en eventueel een mooie omslag met foto. Als het u wat lijkt, al of niet samen met een Humanitas-vrijwilliger uw levensverhaal leesbaar, tastbaar of zichtbaar maken, neem dan contact met ons op. Telefoon: 050 3126000 en E-mail: mip.groningen@humanitas.nl Website: www.humanitasgroningen.nl

Drukbezochte bewonersavond Noordoosthoek Groen over plannen Hampshire Ongeveer 90 bewoners van het Hoornsemeer hebben op 15 december de bewonersavond van de Werkgroep Noordoosthoek Groen bezocht. De werkgroep lichtte de aanwezigen voor over de plannen van het Hampshire, het grootste bouwproject in het Hoornse Meer gebied sinds de bouw van Kaap Hoorn. De gemeente Groningen ondersteunt het plan en wil daarvoor het geldende bestemmingsplan wijzigen. De aanwezige bewoners werden opgeroepen hun reacties op de plannen aan de gemeente te sturen. Ongeveer de helft van de aanwezigen deed dat ter plekke. Ze willen dat het groene, rustige karakter behouden blijft en vrezen voor aantasting van de natuur nu en op langere termijn. Ze vinden dat er al genoeg horeca rond het meer is en

vrezen verder voor extra verkeersen parkeeroverlast. Ook vinden ze dat de wijk eerder en beter had moeten worden betrokken bij de discussie over het gebied. De werkgroep heeft met de wijk-

bewoners afgesproken deze op de hoogte te houden en heeft de opmerkingen verwerkt in de reacties die ze aan de gemeente heeft verstuurd. De Werkgroep concludeert dat het Voorontwerp, opgesteld op basis

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

van een niet openbaar gemaakte overeenkomst tussen Hampshire en gemeente, alleen maar gericht is op een betere exploitatie van het Hampshire hotel. Het plan is bovendien in strijd met het beleid van zowel rijk,

gemeente, provincie als Meerschap. Zij vraagt B&W het Voorontwerp in te trekken. Bewoners die informatie willen over de werkgroep Noordoosthoek Groen! Kunnen mailen naar no-groen@ziggo.nl


februari 2015 - pagina 8

De Zuidwester

Zuidwester februari 2015  

februari 2015

Zuidwester februari 2015  

februari 2015

Advertisement