Page 1


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC OSTRÓW WIELKOPOLSKI

KA L E N D A R I U M STULECIA OSTROWSKIEGO HARCERSTWA lata 1912 - 2012

Ostrów Wielkopolski - 2013


Wydanie publikacji dofinansowane przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego.

Wydawca – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski


„Wydawnictwem tym zamykamy symbolicznie obchody 95-lecia harcerstwa na ziemi ostrowskiej, jak równieŜ pewien etap prac dokumentujących naszą „małą historię”. Równocześnie jednak otwieramy przygotowania do obchodów 100-lecia ostrowskiego harcerstwa oraz pracę nad „Kalendarium 100-lecia”.”

Tymi słowy w roku 2008 kończyłem wstęp do „Kalendarium 1998-2008”. Nikt wtedy nie mógł przypuszczać jakŜe efektownie wyglądać będą obchody stulecia harcerstwa w naszym mieście. Po ich zakończeniu nie pozostało zatem nic innego, jak dokończyć dzieła pod postacią niniejszego opracowania. W zamyśle moim miało to być dzieło kompletne, w sposób uporządkowany i wyczerpujący prezentujące wszystkie waŜne wydarzenia w dziejach harcerstwa na terenie Powiatu Ostrowskiego. Wydawać by się mogło, Ŝe wydarzenia takie jak Harcerska Akcja Letnia i Zimowa, powstawanie druŜyn i innych jednostek, awanse instruktorskie, nadawanie jednostkom imion, sztandarów i inne waŜne uroczystości, jak równieŜ udział ostrowskich harcerzy w przedsięwzięciach pozahufcowych stanowią określoną liczbę, którą wystarczy przelać na papier. W praktyce jednak okazało się to zadaniem niewykonalnym. Przed sobą macie zatem dzieło ułomne, niekompletne, pełne białych plam i znaków zapytania. Pomimo tych wszystkich ułomności, ośmielę się jednak postawić tezę, iŜ jest to opracowanie które w sposób najpełniejszy na dzień dzisiejszy dokumentuje historię ostrowskiego harcerstwa, zawierające ponad 2 tys. wydarzeń i faktów. Nie byłoby tej publikacji, gdyby nie praca moich poprzedników. Wielką pracę nad dokumentowaniem naszej historii wykonał pierwszy przewodniczący Komisji Historycznej Hufca – harcmistrz Marian Grześczyk, autor „Kalendarium 1913-1939”. Godnym kontynuatorem jego dzieła był harcmistrz Jerzy Biegański, przewodniczący Komisji Historycznej w latach 1993-2008, autor „Kalendarium 1913-1998”. Zwrócić jednak trzeba uwagę, Ŝe największą kopalnią informacji na temat harcerskiej historii Ostrowa są ksiąŜki obecnego przewodniczącego Komisji Historycznej Hufca – harcmistrza Zbysława JeŜewskiego. To tym ludziom w głównej mierze zawdzięczamy, iŜ pamięć historyczna w naszym hufcu jest ciągle Ŝywa i Ŝe moŜemy czerpać z niej jak z otwartej księgi, co pragnę podkreślić prezentując na pierwszych kartach tegoŜ kalendarium sylwetki tych postaci. Biorąc pod uwagę zgromadzone przez nich materiały, jedyne co mi pozostało, to zebrać wszystko w całość, uzupełniając nieco o informacje pozyskane z lektury przedwojennych numerów „Orędownika Ostrowskiego”, a takŜe materiałów dostarczonych przez hm. Jacka Skibę (z Ŝycia przedwojennych druŜyn gimnazjalnych) oraz Andrzeja Kornaszewskiego jr, (materiały komendy hufca z lat 50-tych oraz 90-tych), za co składam im serdeczne podziękowania. Publikację niniejszą dedykuję Tym Którzy Byli, Tym Którzy Są i Tym Którzy Nadejdą. Ponad 12 miesięcy pracy nad Kalendarium były dla mnie wspaniałą przygodą. Przygodą podczas której miałem okazję poznać wspaniałych ludzi. Ludzi, których wcześniej nie znałem: Janka, Marcina, Michała, Zbrojka, Przema, Piotra, Mariana, Alfonsa, Zbyszka, Edka, Jurka... To wielcy, choć cisi bohaterowie naszego hufca. Zgłębiając ich dokonania nieodłącznie błądziła po mej głowie myśl, którą mam wraŜenie, chcieli nam przekazać: Byliśmy kim jesteście Jesteśmy kim będziecie. hm. Dariusz M. Potasznik Komendant Hufca Ostrów Wielkopolski


Harcmistrz Marian Grześczyk Urodził się 15 sierpnia 1909 roku w Ostrowie Wielkopolskim, Miastu temu poświęcił całe swoje Ŝycie. Był czynnym patriotą, działaczem społecznym, długoletnim nauczycielem i instruktorem harcerskim, artystą plastykiem, zbieraczem pamiątek historycznych. Od najmłodszych lat szczególny talent przejawiał w rysunkach i recytacji. Jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 swoje zdolności krasomówcze rozwijał podczas szkolnych akademii, a nad jego talentem rysowniczym czuwała starsza siostra Franciszka. Swojemu bratu Stanisławowi zawdzięczał miłość do harcerstwa, to z jego inspiracji przeczytał ksiąŜkę "Harcerz w polu". Harcerskim bakcylem zaraził się na tyle skutecznie, Ŝe juŜ w 1923 roku załoŜył 6 DH im. Stefana Czarnieckiego. Nie mogąc ze względów finansowych rozwijać talentu plastycznego, po ukończeniu szkoły średniej kontynuował edukację w Wojskowym Instytucie Kartograficznym. Po wybuchu II wojny światowej z jego inicjatywy juŜ w listopadzie 1939 roku powołano w Ostrowie Tajną Organizację Wojskową, w której objął funkcję komendanta. Aresztowany przez Gestapo w 1940 roku skazany został przez sąd wojenny Rzeszy Niemieckiej w Berlinie na długoletnie więzienie. Po kilkumiesięcznym pobycie w niemieckich więzieniach trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen - Gusen. TuŜ po wyzwoleniu obozu w 1945 roku objął funkcję Dowódcy Oddziału Ochronnego, wchodzącego w skład 1 Polskiej Dywizji Pancernej, wojsko polskie zawdzięcza mu równieŜ zorganizowanie polskiego szkolnictwa w Linzu i Ostrauderfehn. Okres powojennym pozwolił mu zamienić aktywność niepodległościową na działalność społeczną – podjął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego angaŜując się w działalność sportową i turystyczną w ramach PTTK, a takŜe podejmując działalność kulturalną. Był inicjatorem "Teatru Małych Form", „Koła Miłośników Sceny” oraz szkolnych zespołów „śywego Słowa”. W swojej działalności harcerskiej pełnił funkcję członka Rady Chorągwi Wielkopolskiej, szefa referatu harcerskiej SłuŜby Informacyjnej oraz Komendanta Hufca Ostrów Wielkopolski w latach 1947-1949. Od 1973 przewodził Komisji Historycznej ostrowskiego Hufca. Opracował monografię hufca. Jest autorem „Kalendarium ostrowskiego harcerstwa 1913-1939". ZaangaŜowany w ideę utworzenia Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w 1988 roku przekazał nowopowstałemu muzeum zbiory Komisji Historycznej Hufca tworząc z nich pierwszą stałą ekspozycję „Ostrowskie Harcerstwo w latach 1913-1949”. Działalność jego była doceniana przez władze państwowe i harcerskie – był odznaczany KrzyŜem „Za Zasługi dla ZHP” oraz Srebrnym KrzyŜem „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami”, KrzyŜem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, KrzyŜem Partyzanckim, KrzyŜem Oświęcimskim, KrzyŜem Kampanii Wrześniowej 1939, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939, odznaką ZasłuŜony dla Chorągwi Kaliskiej oraz odznaka Seniora ZHP. W 1995 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W dniu 22.04.1999 r. odszedł na „Wieczną Wartę”. 22 sierpnia 2006 roku, Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nadała jego imię jednej z nowo powstałych ulic.


Harcmistrz Jerzy Biegański Urodził się 1 stycznia 1942 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Będąc uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 w 1948 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1957 roku podjął naukę w Technikum Kolejowym. Tu wstąpił do 3 DruŜyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. NaleŜał do najgorliwszych harcerzy w druŜynie, pełniąc w niej funkcje: zastępowego, przybocznego, a w latach 1963-64 jej druŜynowego. Uczestniczył w obozach wędrownych i stałych dokumentując Ŝycie obozowe na niezliczonych fotografiach. Aparat fotograficzny towarzyszył mu przez całe Ŝycie, a swoje zdjęcia umieszczał w opracowanych przez siebie FotoKronikach. Zawodowo pracował w FMiUPS „Spomasz” w Ostrowie Wielkopolskim, moŜna jednak zaryzykować stwierdzenie, Ŝe praca zawodowa była dla niego dodatkiem do słuŜby harcerskiej. Swoją wiedzę harcerską zdobywał na kursach, obozach, a wraz z nią zdobywał kolejne stopnie instruktorskie. Wiedzę tą starał się przekazywać zuchom, harcerzom i instruktorom. DąŜył do tego by kaŜdy zuch i harcerz czuł się współgospodarzem ukochanej przez niego organizacji. Sam organizował wiele obozów, rajdów i biwaków. Był twórcą ostrowskiego Złazu Hufca. Pełnił wiele funkcji nie tylko w ostrowskim Hufcu, był zastępcą Komendanta Hufca w latach 1967-69 oraz 1970-75, natomiast od 1975 do 1980 roku pracował jako zastępca Komendant Chorągwi Kaliskiej. W latach 1973 i 1977 był delegatem na V i VI Zjazd ZHP w Warszawie. W 1980 roku wrócił do ostrowskiego Hufca i utworzył Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów, obejmując w nim funkcję Przewodniczącego pełniąc ją nieprzerwanie do końca Ŝycia. W 1993 roku objął funkcję Przewodniczącego Komisji Historycznej Hufca, którą pełnił do roku 2008. Z pasją oddawał się pracy twórczej. Tworzył kroniki, pisał informacje do gazet, przygotowywał albumy i publikacje. Pod jego kierownictwem opracowano i wydano „Kalendarium Ostrowskiego Harcerstwa 1913-1998”. Jest autorem albumu „90 lat Ostrowskiego Harcerstwa w obiektywie”. W roku 2006 rozpoczął pracę nad kalendarium Hufca obejmującym lata 1998-2005, niestety nie było mu dane dokończyć tego opracowania. W trudnych chwilach dh. Jerzy znajdował wsparcie u swojej Ŝony Aleksandry, która do dnia dzisiejszego jest czynnym instruktorem harcerskim. Swoim zaangaŜowaniem zaraził do pracy harcerskiej swoje córki, które tak jak on nosiły mundur harcerski. Za swoją wieloletnią, pełną pasji i poświęcenia „słuŜbę Bogu i Ojczyźnie” był wielokrotnie wyróŜniany odznaczeniami harcerskimi i państwowymi. Otrzymał m.in. Złoty KrzyŜ za Zasługi dla ZHP – najwyŜsze odznaczenie harcerskie oraz Złoty KrzyŜ Zasługi. Za wieloletnią pracę na rzecz chorągwi otrzymał honorową odznakę „Harcerska SłuŜba Wielkopolsce” oraz „ZasłuŜony dla Chorągwi Kaliskiej”. W Hufcu ZHP w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał honorowe wyróŜnienie seniorów – „Kapelusz Skautowy”. Jego pracę społeczną doceniły równieŜ władze samorządowe naszego miasta odznaczając go „Medalem za Zasługi dla Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. Był inicjatorem tradycji umieszczania na grobach zasłuŜonych instruktorów KrzyŜy Harcerskich. W harcerskim mundurze słuŜył przez 60 lat. W dniu 11 kwietnia 2008 roku w wieku 66 lat odszedł na „Wieczną Wartę”.


Harcmistrz Zbysław JeŜewski Urodził się 19.08.1942. roku jako syn Ŝołnierza ostrowskiego 60.Pułku Piechoty. W 1956 roku wstąpił do ZHP w szeregi 1 DH im. T. Kościuszki, prowadzonej wówczas przez... dh. Mariana Grześczyka. W kolejnych latach pełnił w tej dru Ŝynie funkcje: zastępowego, przybocznego i druŜynowego (1960-61). W latach 1964-76, z krótką przerwą pełnił funkcję druŜynowego 3 DH im. Zawiszy Czarnego. W latach 1969-70 i 1978-80 był zastępcą komendanta hufca, przewodniczącym Rady Hufca (1989-91), przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich (1980-82), przewodniczącym Sądu Harcerskiego w Kaliszu (1991-94), kierownikiem Referatu Starszoharcerskiego (1965-66 i 1986-90), przewodniczącym Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskiej (1982-1985), członkiem Rady Chorągwi w Poznaniu (1969-1974), członkiem prezydium Chorągwi Kaliskiej (1980-1984) oraz członkiem komendy hufca (2009-10). Społecznik, wieloletni przewodniczący Rady Osiedla Krępa. Trzykrotnie nominowany do tytułu "Ostrowianina Roku"(1992, 1993 i 2008). W latach 1994-2002 radny Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim w tym, przez 4 lata członek Zarządu Miasta. Ławnik Sądu Okręgowego w Kaliszu. W 1997 roku powołał do Ŝycia Stowarzyszenie "Krępianie". Autor wielu ksiąŜek dokumentujących miejsca, wydarzenia i ludzi związanych z historią regionu ostrowskiego: - „Z dziejów harcerstwa na Krępie" (2003), - „Homo – Homini. Ruch Honorowych Dawców Krwi” (2004), - „Ostrowska DruŜyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego”, - „Ostrowskie Eleusis 1939-1946” cz. 1 (2007), - „Ostrowskie Eleusis 1939-1946” cz. 2 (2008), - „Ostatnie ślady 1939 – 1946”, - „100 lat Harcerstwa Polskiego” (2010). Współuczestniczył w opracowywaniu listy nazwisk Ostrowian poległych w czasie II wojny światowej, umieszczonej następnie na tablicach pamiątkowych przy kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, był inicjatorem renowacji grobów wojennych z I wojny światowej na cmentarzu parafii ewangelicko-augsburskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Współorganizator coroczne wyjazdów delegacji ostrowskich organizacji społecznych do Łęczycy na uroczystości rocznicowe bitwy nad Bzurą. Twórca Izby Tradycji Ostrowskiego Harcerstwa. W roku 2012 czynnie uczestniczył w organizacji obchodów Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego. Za swoją działalność otrzymał szereg odznaczeń w tym m.in.: - KrzyŜ „Za Zasługi dla ZHP” (1982), - Srebrny KrzyŜ Zasługi (1984), - ZasłuŜony dla Chorągwi Kaliskiej (1986), - ZasłuŜony dla Chorągwi Kaliskiej (1986), - Złoty KrzyŜ „Za Zasługi dla ZHP” (1987), - Medal "Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa", - Honorowa Odznaka „Harcerska SłuŜba Wielkopolsce” (2001), - Order Zasługi KrzyŜ Rycerski Krwi (2007), - Honorowe WyróŜnienie Seniorów - Kapelusz Skautowy (2007), - Złota Odznaka Komisji Historycznej Hufca (2013). Od roku 2008 pełni funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej Hufca, będąc równocześnie członkiem Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.


1911 ------

Jan Jachowski poznaje we Lwowie ideologię i metodykę ruchu skautowego. W porozumieniu z Leonem Sokołowskim, działającym w organizacji ,,Wyzwolenie”, przenoszą zebrane wiadomości do organizacji patriotycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

1912 ------

Włodzimierz Lewandowski, Leon Sokołowski, Czesław Michałowicz, Jan Jachowski tworzą pierwszy zastęp skautowy w Ostrowie Wielkopolskim.

1913 wrzesień

Leon Sokołowski przekształca zastęp w Drużynę Skautową im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Drużyna liczy 12 skautów, skupiając młodzież kupiecko - rzemieślniczą. Pierwszym drużynowym zostaje Kazimierz Laskowski.

1914 ------

Wizyta w Ostrowie Wielkopolskim Tadeusza Strumiłły - jednego z twórców polskiego skautingu.

3 maja

Drużyna Skautowa obchodzi święto narodowe przy wschodzie słońca w lasach Bagateli. Uroczystość poprzedzają ćwiczenia i podchody skautów.

maj

Prezydium Policji w Poznaniu wydaje zakaz działania drużyn skautowych na terenie Wielkopolski. Zbiórki i wycieczki rozpędzane są przez policję.

------

Wybuch I wojny światowej. Wskutek nasilających się represji oraz z powodu wcielenia części skautów do armii pruskiej, Drużyna Skautowa zaprzestaje swojej działalności.

1915 -----marzec

W Poznaniu powstaje Naczelnictwo Żeńskich Drużyn Skautowych. W Gimnazjum Męskim, z inicjatywy Mariana Skowrońskiego, Kazimierza Schuerdera i Kazimierza Stefańskiego powstaje tajna drużyna skautów, która kończy działalność w 1917 roku.

1916 ------

Odrodzenie ostrowskiego skautingu, związane z rozpoczęciem działalności ks. Lecha Ziemskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

14 maja

Ksiądz Lech Ziemski zakłada Drużynę Skautową im. Tadeusza Kościuszki. Pierwszym drużynowym zostaje Czesław Zawielak.

grudzień

W Poznaniu powstaje Główna Kwatera Skautów. Ks. Lech Ziemski zostaje jej członkiem reprezentując drużyny pozapoznańskie pełniąc równocześnie rolę ich kapelana. 9


1917 ------

Harcerskie szkolenie "Pierwszej Pomocy" prowadzone przez dr Aleksandra Dubiskiego

------

Powstaje Drużyna Skautów w Odolanowie. Drużynowym zostaje dh. Czesław Sobiech.

czerwiec

Powstaje pierwsza harcówka w Domu Katolickim przy kościele Farnym.

lipiec

Pierwszy obóz Drużyny Bublicach/Babkach.

Harcerskiej

im.

Tadeusza

Kościuszki

w

------

Drużyna im. Tadeusza Kościuszki dzięki staraniom ks. Lecha Ziemskiego otrzymuje sztandar z wyhaftowanym Białym Orłem.

1918 luty

Aresztowanie przez władze pruskie ks. Lecha Ziemskiego pod zarzutem "zdrady stanu podczas wojny". Pomimo wyroku skazującego, dzięki złożonemu odwołaniu "Siwy Sokół" unikna kary więzienia.

kwiecień

Pierwsze wystąpienie ze sztandarem Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki na pogrzebie swojego drużynowego dh. Stefana Mertki.

maj

Rozwiązanie skautingu przez władze pruskie, jako organizacji antyniemieckiej. Rewizje u ks. Lecha Ziemskiego oraz drużynowego Czesława Goszczyńskiego.

lipiec-sierpień Obóz Drużyny Skautowej w Kobylnicy, zorganizowany w warunkach

konspiracyjnych. wrzesień

Powstaje pozaszkolna Drużyna Skautek im. Królowej Jadwigi, założona przez Józefę Adamską (siostrzenicę Leona Sokołowskiego).

1-2 listopada Zjednoczenie

dzielnicowych organizacji skautowych w ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego.

10 listopada

"Republika Ostrowska" - ostrowscy skauci biorą czynny udział w oswobodzeniu miasta podzieleni na drużyny sanitariuszy, strażaków i gońców.

20 grudnia

Na terenie Gimnazjum Męskiego powstaje II Drużyna Skautowa im. gen. Henryka Dąbrowskiego. Drużynowym zostaje Piotr Jeż.

1919 1 stycznia

Zofia Krysińska z inicjatywy Leona Sokołowskiego organizuje (I) żeńską Drużynę Skautową im. Emilii Plater przy Wyższej Szkole Dziewcząt.

16 marca

Pierwsze Przyrzeczenie Harcerskie w Gminazjum Męskim złożone przez 80 druhów w obecności drużynowego Wojciechowskiego (Czesława) i ks. Lecha Ziemskiego. 10


1 kwietnia

Powstaje III Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego wskutek podziału liczącej 120 harcerzy I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Pierwszym drużynowym zostaje Ignacy Klimek.

maj

Powstaje IV Drużyna Harcerska im. gen. Ignacego Prądzyńskiego przy szkole powszechnej im. Tadeusza Kościuszki. Drużynowymi tej drużyny byli m.in. Józef Warszawski i Wiktor Grzesiek.

------

Wręczenie sztandaru III Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, ufundowanego ze składek członków drużyny.

19 maja

Powstaje V Drużyna Harcerska im. Tomasza Zana wskutek podziału II Drużyny Harcerskiej. Pierwszym drużynowym zostaje Lech Witaszek.

25 maja

Wręczenie sztandaru Drużynie Skautek im. Królowej Jadwigi z udziałem kapelana drużyn żeńskich ks. Mariana Myczkowiaka.

24-25 maja

Zlot Harcerstwa Wielkopolskiego w Kórniku z udziałem ostrowskich drużyn - m.in. Drużyny Skautek im. Królowej Jadwigi oraz I DH im. Tadeusza Kościuszki i III DH im. Zawiszy Czarnego. Ostrowska reprezentacja posiada własną orkiestrę wyposażoną w werble i sygnałówki.

12 grudnia

Z inicjatywy phm. ks. Lecha Ziemskiego, Tadeusza Eustachiewicza i Dominika Zbierskiego powstaje Koło Przyjaciół Harcerstwa. W relacji z uroczystości pojawia się pierwsza wzmianka o "komendantach ostrowskiego harcerstwa" Dominiku Zbierskim i Janinie Błaszczakównie/Błaszczykównie.

14 grudnia

II Drużyna im. Henryka Dąbrowskiego organizuje w ówczesnej Strzelnicy Miejskiej (późniejszy Dom Kultury Kolejarza) "Wieczór Trzech Wieczorów" składający się z występu orkiestry gimnazjalnej, recytacji wierszy oraz fragmentów "Dziadów" i "Kordiana".

1920 12 stycznia

Ks. Lech Ziemski obejmuje funkcję komendanta w Ostrowie.

2 lutego

Funkcję drużynowego III DH obejmuje Stanisław Frąszczak.

5-8 lutego

Pierwsza wycieczka ostrowskiego harcerstwa na trasie Jarocin-ŻerkówŚmiełów.

8-11 lutego

Wycieczka ostrowskiego harcerstwa na trasie Kobyla Góra-Odolanów.

marzec

Przegląd szkolnych drużyn harcerskich dokonany w ramach koordynacji ruchu młodzieżowego przez członków Kwalifikacyjnej Misji w Polsce. Raport o stanie drużyn składa wizytatorom nienaganną angielszczyzną drużynowy II DH - Eryk Szymkowiak.

12 marca

Ks. Lech Ziemski uchwałą NKHW zostaje uhoorowany odznaką "Za Zasługi".

13


2-3 maja

Biwak ostrowskich drużyn w Sadowiu zakończony udziałem w obchodach Święta 3 Maja na ostrowskim Rynku, gdzie posadzono "lipę wolnościową".

lipiec

Funkcję drużynowego III DH obejmuje Stefan Niezgódzki.

3 lipca

Przewodniczącym ZHP zostaje gen. Józef Haller, który kieruje apel do młodzieży harcerskiej o zgłaszanie się do pełnienia zadań związanych z obronnością kraju.

4-18 lipca

Kurs harcerski - obóz ćwiczebny w Biedrusku dla harcerzy, którzy zgłosili się na ochotnika do udziału w wojnie polsko-bolszewickiej (380 osób). Jednym z instruktorów kursu jest ks. Lech Ziemski. W skład sformowanego "pułku harcerskiego" wchodzi 27 ostrowskich harcerzy.

10 sierpnia

Funkcję Drużynowego III DH obejmuje Zdzisław Siniecki.

15 grudnia

Oficjalna rejestracja Hufca Harcerzy w Ostrowie. Komendantem Hufca zostaje mianowany ks. Lech Ziemski. Na siedzibę Komendy Hufca wyznaczono Konwikt Arcybiskupi.

1921 ------

Wystawa obrazująca działalność drużyn harcerskich, zorganizowana przez Komendę Hufca.

12 kwietnia

Funkcję drużynowego III DH ponownie obejmuje Stanisław Frąszczak. Niestety drużyna przechodzi poważny kryzys, aż w końcu zawiesza swoją działalność

lipiec

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na szlaku Kraków Wieliczka - Zakopane (Giewont, Czerwone Wierchy, Hala Gąsienicowa, Zawrat, Pięć Stawów Polskich, Morskie Oko, Dolina Roztoki, Wodogrzmoty Mickiewicza). Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 28 dni, bierze udział 20 harcerzy.

------

Biwaki i obozy organizowane w okolicach Ostrowa w ramach akcji letniej.

10-18 lipca

Ogólnopolski kurs instruktorski dla nauczycieli w lesie krępskim.

19-21 lipca

I Zjazd Harcerstwa Starszego w Ostrowie - w lesie krępskim.

1922 lipiec

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na trasie Hajnówka Białowieża - Nowy Dwór - Międzyrzecze - Zelwa - Baranowicze - Zaosie Tuhanowicze - Świteź - Czombrów - Nowogródek - Wilno - Troki - Werki Zielone Jezioro. Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 5 tygodni, bierze udział 18 harcerzy.

14


1923 luty

Wskrzeszenie działalności III DH im. Zawiszy Czarnego za sprawą dh. Antoniego Stasińskiego.

13 marca

Funkcję Drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje Mirosław Frąszczak.

marzec

Staraniem dh. Mariana Grześczyka powstaje na Krępie VI Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego. Drużynowym zostaje dh. Antoni Stasiński.

19-20 czerwca Zlot 10-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w Poznaniu na Malcie z

udziałem m.in. I DH im. T. Kościuszki i III DH im. Zawiszy Czarnego, pod komendą przybocznego hufca dh. Józefa Warszawskiego. 17 czerwca

Święto Harcerskie zorganizowane przez Hufiec Harcerzy, w czasie którego odbyło się Przyrzeczenie Harcerskie.

lipiec

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na trasie: Zakopane Giewont - Czerwone Wierchy - Rzędy Hala Tomanowa - Dolina Kościeliska - Hala Gąsienicowa - Zawrat - Orla Perć - Krzyżne - Morskie Oko - Rysy - Wodogrzmoty Mickiewicza - Bukowina Tatrzańska - Jurgów Łapsze - Czorsztyn - Pieniny - Szczawnica - Borysław - Drohobycz - Lwów Pełkinie - Kraków - Wieliczka - Częstochowa - Ostrów. Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 5 tygodni, bierze udział 16 harcerzy.

2 lipca

Funkcję drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh. Antoni Stasiński

październik - Kurs dla drużynowych zorganizowany przez komendę hufca. listopad grudzień Tradycyjny bazar gwiazdkowy harcerek. Zebrano 6 mln. marek, które

przeznaczono na pomoc dla sierot. ------

Funkcję drużynowego / kierownika III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh. Feliks Adamczewski.

1924 ------

Odprawa drużynowych Chorągwi Harcerek w Poznaniu, w której uczestniczy drużynowa ostrowskiej żeńskiej drużyny.

kwiecień

Wielkie podchody harcerskie w lesie na Szczygliczce z udziałem m.in. I DH im. Tadeusza Kościuszki.

maj

Funkcję drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh. Jan Drygas.

19


25 maja

Tydzień Harcerski: - pochód harcerski głównymi ulicami miasta pod przewodnictwem dh. Józefa Warszawskiego - uroczysta msza św. z kazaniem ks. Lecha Ziemskiego - poświęcenie i przekazanie sztandaru żeńskiej Drużynie Harcerskiej im. Emilii Plater - akademia harcerska - wystawa dorobku harcerskiego na Majdanie - pokazy harcerskie V DH im. Tomasza Zana - odczyty dla harcerzy przygotowane przez grono profesorskie - zawiązanie Koła Przyjaciół Harcerstwa pod przewodnictwem prof. Emila Pelikana

25 maja

W relacjach z Tygodnia Harcerskiego lokalna prasa informuje o życiu ostrowskiego harcerstwa (m.in. o istnieniu Drużyny Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej oraz Gromady Zuchów przy Szkole Wydziałowej).

lipiec

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na trasie: Kartuzy Szwajcaria Kaszubska - Żarnowiec - Piaśnica - Błota Karwieńskie Jastrzębia Góra - Wielka Wieś - Jastarnia - Hel - Puck - Gdynia - Sopot Gdańsk - Bydgoszcza - Gniezno - Ostrów. Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 5 tygodni, bierze udział 30 harcerzy. Na tym obozie hm ks. Lech Ziemski otrzymuje totem ,,Siwy Sokół”.

lipiec

Obóz stały (tzw. kolonia) w majątku p. Docoefra w Zalesiu koło Ostrowa, zorganizowany przez L. Ziemskiego

3-9 lipca

Zlot Harcerzy i Harcerek w Warszawie z udziałem przeszło dziesięciu tysięcy młodzieży w tym reprezentacji ostrowskiego hufca pod wodzą "Siwego Sokoła". W czasie Zlotu odbywa się publiczny przegląd drużyn przez Przezydenta Rzeczypospolitej, protektora ZHP. Ze zlotem połączone są zawody i popisy o pierwszeństwo drużyn.

lipiec

Obóz stały IV DH im. Ignacego Prądzyńskiego w Sobiejuchach.

lipiec

Obóz stały V DH im. Tomasza Zana w Trzebawiu pod Poznaniem.

15-29 sierpnia Chorągwiany Kurs dla drużynowych w Gądkach z udziałem m.in.

drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego - dh. Jana Drygasa. 27 grudnia - 7 Kurs Narciarski II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Nowym Targu, pod stycznia kierownictwem ks. Lecha Ziemskiego. Udział bierze 12 harcerzy. Oprócz

zajęć kursowych zwiedzono Trybś, Łapsze, Czorsztyn, Niedzicę, Dębno i Zakopane.

1925 styczeń ------

Funkcję drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh. Michał Konieczny. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Harcerzy w swoim potwierdza działalność ośmiu drużyn w ostrowskim hufcu. 20

wykazie


czerwiec

Zlot Hufca na boisku „Sokoła”. W czasie dwudniowych zajęć przeprowadzono m.in. zawody z zakresu pionierki obozowej. Pierwsze miejsce zajęła I DH im. T. Kościuszki.

lipiec sierpień

Ostrowskie drużyny uczestniczą w tzw. ,,wykapkach": dwudniowych wyprawach w okolice Ostrowa i Odolanowa.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na trasie: Ostrów Kraków - Kalwaria Zebrzydowska - Wieliczka - Lwów - Stryj - Gorgony Dolina Łomnicy (aż do Siwuli) - Jeremcze - Chomiak - Sennik Worochta Czarnohory (od Howerki przez Turkul, Munczel do doliny Bystrzycy) Czeremoszem do Żabnego - tratuami do Kut - Kossów - Pistyń - Kołomyję Horodenkę - Zaleszczyki - Lwów - Kraków - Częstochowa. Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 5 i pół tygodnia, bierze udział 25 harcerzy.

jedno

i

1 października Funkcję drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh. A.

Walczak. listopad grudzień

Hufcowy kurs dla zastępowych i drużynowych.

1926 12-14 maja

W czasie Przewrotu Majowego harcerze I DH im. Tadeusza Kościuszki pełnią służbę ochronną przy wodociągu miejskim w lesie krępskim.

------

Powstają Koła Przyjaciół Harcerstwa przy ostrowskich drużynach.

------

Ks. Lech Ziemski otrzymuje nominację na funkcję kapelana Oddziału Wielkopolskiego ZHP.

lipiec

Stałe zajęcia z przysposobienia obronnego prowadzone przez plutonowego Zapłatę z 60 p.p. z udziałem m.in. I DH im. Tadeusza Kościuszki.

------

Obóz wędrowny nad morzem I DH im. Tadeusza Kościuszki.

4-13 lipca

Obóz Wędrowny III DH im. Zawiszy Czarnego na trasie: Redłowo Gdynia - Puck - Wielka Wieś - Jastarnia - Hel. Komendę sprawuje dh. Michał Konieczny. W obozie bierze udział 13 harcerzy.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na trasie: Ostrów Warszawa - Wilno - Troki - Werki - Zielona Jezioro - Nowogródek Czomrów - Świteź - Woronowa - Tuchanowicze - Zaosie. Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 5 tygodni, bierze udział 20 harcerzy.

------

Obóz stały drużyn gimnazjalnych w Trzebawiu. Obóz prowadzi H.O. Czesław Bereszyński /oboźny Narcyz Buchwald/.

------

Początki harcerstwa na Ziemi Skalmierzyckiej. Przy Szkole Powszechnej im. J. Piłsudskiego powstaje zalążek pierwszej drużyny z inicjatywy Wojciecha Skoraczewskiego, Józefa Lange i Edmunda Klickiego.

23


1927 13 lutego

Przedstawienie teatralne w Sali Domu Katolickiego wraz z zabawą taneczną zorganizowane przez III DH im. Zawiszy Czarnego w ramach akcji zarobkowej na planowany obóz stały (kolonię).

22 lutego

III DH im. Zawiszy Czarnego organizuje uroczystą zbiórkę z okazji 70 urodzin Roberta Baden-Powella. W tym samym dniu król Jerzy V odznacza twórcę skautingu Kawalerskim Orderem św. Michała i św. Jerzego.

kwiecień

Otwarcie nowej harcówki I DH im. Tadeusza Kościuszki w koszarach przy ul. Ułańskiej (obecnie Wojska Polskiego).

kwiecień

I DH im. Tadeusz Kościuszki prezentuje w Sali Domu Katolickiego przedstawienie amatorskie, jednoaktówkę z życia harcerzy "Jak to na wycieczce ładnie" oraz dwuaktową komedię Aleksandra Fredry "Nikt mnie nie zna". W przerwie przygrywa orkiestra z jazz-bandem.

3 maja

III DH im. Zawiszy Czarnego bierze udział w uroczystej wieczornicy z okazji święta narodowego, prezentując przedstawienie "Żołnierz".

------

Obie drużyny gimnazjalne (II DH im. Henryka Dąbrowskiego i V DH im. Tomasza Zana) organizują stały obóz w Śmiełowie, w majątku Chełkowskich.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na trasie: Ostrów Kraków - Zakopane - Dolina Kościeliska - Czarnosmreczyński Staw - Rzędy - Czerwone Wierchy - Roztoka - Polski Grzebień - Smokowiec - Lodowy Tatrzańska Łomnica - Bielskie Groty - Szczyrbskie Pleso - Rysy - Pięć Stawów - Zawrat - Nowy Targ - Dębno - Czorsztyn - Nidzica - Pieniny Szczawnica - Orla Perć Pienińska - Żegrestów - Krynica - Kraków Wieliczka - Ojców - Kalwaria Zebrzydowska - Częstochowa - Ostrów. Komendę Sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 5 tygodni, bierze udział 18 harcerzy.

8-22 lipca / 1- Obóz stały (tzw. kolonia) III DH im. Zawiszy Czarnego w Redłowie 14 lipca k/Gdyni z udziałem harcerzy I DH im. Tadeusza Kościuszki. Komendant

obozu - phm. Michał Konieczny. W obozie bierze udział 16 harcerzy. ------

Obóz drużyn gimnazjalnych (II DH im. Henryka Dąbrowskiego i V DH im. Tomasza Zana) w Trzebawiu.

10 września

Rejestracja X DH im. Michała Wołodyjowskiego ze Skalmierzyc Nowych w ostrowskim hufcu harcerzy.

20 listopada Uroczysta Zbiórka zorganizowana przez III DH im. Zawiszy Czarnego z

okazji 15-lecia harcerstwa wielkopolskiego, z udziałem całego Hufca Ostrowskiego.

24


1928 ------

Rozwiązanie VII DH im. Bolesława Krzywoustego działającej przy Szkole Wydziałowej w związku z likwidacją szkoły.

------

Na bazie drużyn gimnazjalnych powstaje pierwszy w Ostrowie Harcerski Klub Sportowy. Ogółem w Wielkopolsce w tym czasie działało 12 HKSów.

------

Powstanie DH im. Władysława Łokietka w Skalmierzycach Nowych z młodzieży gimnazjalnej i pozaszkolnej. Brak informacji na temat dalszego funkcjonowania tej drużyny.

------

Obchody 10-lecia II DH im. Henryka Dąbrowskiego.

------

Funkcję drużynowego VI DH im. Stefana Czarnieckiego obejmuje HO Jan Grzesiek.

12 maja

Wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Ostrowie Wielkopolskim. Defilada Hufca przed Prezydentem.

maj

Zlot Harcerzy Południowej Wielkopolski w Krotoszynie z udziałem reprezentacji ostrowskiego hufca, w tym m.in. III DH im. Zawiszy Czarnego.

czerwiec

Zlot Hufca zorganizowany w Zielone Świeta na terenie przyszłego Stadionu Miejskiego.

1 lipca. - 30 lipca

Obóz stały drużyn gimnazjalnych (II DH im. Henryka Dąbrowskiego i V DH im. Tomasza Zana) w Zalesiu.

------

Obóz hufca ostrowskiego w Baszkowie.

------

III DH im. Zawiszy Czarnego przez dwa tygodnie obozuje w Redłowie (Chyloni).

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego na trasie: Ostrów Kraków - Wieliczka - Ojców - Borysław - Drohobycz - Stanisławów Jaremcze - Worochta - Howerla - Pistyn - Kołomyja - Horodenka Zaleszczyki - Dniestrem do Okopów św. Trójcy - Chocim - Iwanie Puste Lwów - Warszawa - Wilanów - Ostrów. Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie trwającym 5 tygodni, bierze udział 27 harcerzy.

1929 -----czerwiec

Wizytacja ostrowskich drużyn harcerek przez przedstawicielkę Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek. Powiatowy Zlot Hufca na terenie budowanego Stadionu Miejskiego

lipiec

Komenda Hufca wysyła siedmiu druhów na kurs szkoleniowy Komendy Chorągwi Wielkopolskiej do Ignalina.

14-23 lipca

Reprezentacja hufca bierze udział w II Narodowym Zlocie ZHP podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. 27


lipiec

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu - II Zlot Harcerstwa Wielkopolskiego. Uczestniczą w nim harcerki i harcerze z Ostrowa Wielkopolskiego.

1930 czerwiec

Dwudniowy Zlot Hufca na majdanie gimnazjalnym.

------

Zawieszenie działalności VI DH im. Stefana Czarnieckiego.

------

Spływ żeglarski własną łodzią zastępu z V DH im. Tomasza Zana – Prosną i Wartą do Poznania.

lipiec / sierpień

Obóz Hufca nad Jeziorem Góreckim w Trzebawiu. Obóz jest przeglądem pracy drużyn oraz stanowi przygotowanie techniczne do udziału w Zlocie XX-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Komendę sprawuje ks. hm. Lech Ziemski. Udział biorą wszystkie drużyny (wg. różnych źródeł 50 100 harcerzy).

------

Powstanie Koła Przyjaciół Harcerstwa w Skalmierzycach Nowych.

------

I Drużyna Harcerek im. Emilii Plater przy Państwowym Gimnazjum Żeńskim liczy 54 harcerki w czterech zastępach.

------

III DH im. Zawiszy Czarnego wystawia swoje reprezentacje w siatkówce i w koszykówce w Mistrzostwach Ostrowa.

1931 ------

III DH im. Zawiszy Czarnego nawiązuje współpracę z ostrowskim 60 pułkiem piechoty. W udostępnionych obiektach harcerze prowadzą zającia z wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego.

kwiecień

Dzień Świętego Jerzego - alarm i ognisko I DH im. Emilii Plater.

31 maja

Wizyta w Ostrowie Wielkopolskim gen. Józefa Hallera, Przewodniczącego ZHP w latach 1920 - 1923.

czerwiec

Dwudniowy Zlot Hufca pod hasłem ,,Technika harcerska". Przeprowadzono ćwiczenia w zakresie: łączności, pionierki obozowej, samarytanki i pracy artystycznej.

lipiec / sierpień

Obóz "rotacyjny" III DH im. Zawiszy Czarnego w Wysocku Wielkim. Przez 2 miesiące prze obóz przewinęli się wszyscy członkowie drużyny.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Tatrach Wysokich (Orla Perć, Lodowy, Łomnica Tatrzańska, Demianowskie Jaskinie, Zakopane skąd autobusem do Szczawnicy). Komendę sprawuje ks. Lech Ziemski. W obozie bierze udział 16 harcerzy.

------

Tradycyjne wycieczki i gry polowe zorganizowane w sezonie letnim w okolicach Ostrowa.

wrzesień

Reaktywacja VI DH im. Stefana Czarnieckiego. Funkcję drużynowego obejmuje nauczyciel Piotr Kaj. Drużyna przyjmuje barwy pomarańczowe.

28


wrzesień

Pokazy techniki harcerskiej zorganizowane przez Komendę hufca z okazji Święta Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

listopad

Początki turystyki rowerowej w ostrowskim hufcu. Rozkazem drużyny nr L. 1/31 powołany zostaje przy III DH im. Zawiszy Czarnego zastęp kolarski ,,Renifery”. Zastępowym zostaje znany tramp dh. Kazimierz Górny.

1932 17 stycznia

Wizytacja ostrowskich drużyn przez komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Męskiej - druha Czarneckiego "Siwego Orła". Spotkanie opłatkowe z udziałem władz samorządowych i wojskowych.

22 lutego

Dzień Świętego Jerzego - hufcowe uroczystości zorganizowane przez II DH im. Henryka Dąbrowskiego i III DH im. Zawiszy Czarnego w Kościele Farnym.

3 maja

Msza polowa i defilada na ostrowskim rynku z okazji Święta Konstytucji 3Maja. W uroczystościach biorą udział ostrowscy harcerze.

3 maja

Zawody sportowe z okazji Święta Konstytucji 3-Maja z udziałem drużyn: II DH im. Henryka Dąbrowskiego (koszykówka drużyn szkolnych) i III DH im. Zawiszy Czarnego (koszykówka).

14-16 maja

Zlot 20-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w Poznaniu na Dębcu. W Zlocie bierze udział 50-osobowa reprezentacja ostrowskiego hufca pod komendą "Siwego Sokoła".

17 maja

Do Ostrowa dociera informacja o planowanym przeniesieniu ks. prof. Lecha Ziemskiego do Gimnazjum w Rydzynie.

5 czerwca

Święto Przysposobienia Wojskowego i Wychowania pokazami harcerskimi z udziałem ostrowskich drużyn.

Fizycznego

z

lipiec

Przeszło 3-tygodniowy obóz wędrowny pod komendą ks. prof. Lecha Ziemskiego. Harcerze przebywają trasę: Kraków - Ojców - Lwów (2 dni) Jaremcze - Worochta - pasmo Czarnohory przez Howerlę. Po odpoczynku w Zablecu uczestnicy zdobywają Kosów (blisko 50 km pieszo w jednym dniu, wśród ulewnego deszczu), autobusem Kołomyje i wreszcie Zaleszczyki. Dalej Dniestrem (na dziurawych łodziach) do Okopów św. Trójcy (przeszło 100 km.) aż do granicy Polski, Rumunii i Sowietów. Zwiedzają także Chocim (po stronie rumuńskiej) ze słynnymi ruinami zamku i drogą powrotną przez Lwów i Warszawę. Ostatnim etapem jest Częstochowa z klasztorem na Jasnej Górze.

------

Obóz II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Żelaźnie.

16 lipca - 8 sierpnia

Obóz stały III DH im. Zawiszy Czarnego nad granicą polsko-niemiecką w Szklarce Śląskiej. Komendę sprawuje phm. Michał Konieczny. W obozie udział bierze 19 harcerzy.

31


lipiec sierpień

Obóz V DH im. Tomasza Zana na terenie Sakowszczyzny w woj. Nowogródzkim.

lipiec sierpień ------

Obóz VI DH im. Stefana Czarnieckiego na Trąbie w lesie krępskim. Obóz stały żeńskiej I DH im. Emilii Plater w Orłowie Morskim.

8-13 sierpnia Obóz VI DH im. Stefana Czarnieckiego zorganizowany w łączności z

kursem zastępowych na drużynowy - Willy Sinner.

Trąbie

we

Wtórku.

Komendę

sprawuje

sierpień

Obóz stały w Żelaźnie w powiecie kościańskim dla uczestników Zlotu XXlecia w Poznaniu, w tym m.in. II DH im. Henryka Dąbrowskiego.

wrzesień

Funkcję drużynowego IV DH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego obejmuje phm. Jan Grzesiek.

------

Otwarcie szkolnej harcówki w Gimnazjum Męskim.

wrzesień

Pokaz techniki harcerskiej zorganizowany przez Komendę hufca z okazji Święta Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

8 września

W Szkole Podstawowej w Skalmierzycach powstaje XII Drużyna Harcerska im. ks. Józefa Poniatowskiego. Drużynowym zostaje G. Liebchen.

11 listopada

Defilada z udziałem ostrowskich harcerzy z okazji rocznicy powstania państwa polskiego.

30 listopada Uroczyste otwarcie nowej harcówki III DH im. Zawiszy Czarnego w

budynku gospodarczym przy konwikcie arcybiskupim. Otwarcia dokonuje komendant hufca „Siwy Sokół" oraz Leon Sokołowski. Prace adaptacyjne wykonali harcerze przy pomocy materialnej komendanta Hufca. Harcówka staje się miejscem codziennych spotkań harcerzy. W okresie zimowym organizowane są w niej zajęcia kulturalna-oświatowych prowadzone m.in. przez dh Kargela, ks. Andrzejewskiego oraz Leona Sokołowskiego z Katolickiego Koła Wstrzemięźliwości „Wyzwolenie”. ------

III DH im. Zawiszy Czarnego tworzy oddział Przysposobienia Wojskowego. Szkolenie prowadzą podoficerowie 60 Pułku Piechoty. Szkolenia specjalistyczne odbywają się w koszarach i prowadzone są systematycznie aż do 1939 r. Utrzymywane są stałe kontakty pomiędzy Komendą Hufca (referat WF i PW) a dowództwem 60 pp.

1933 ------

Drużyny harcerek z terenu Ostrowa Wielkopolskiego zostają włączone do II Hufca Harcerek w Krotoszynie.

------

Powstaje Drużyna Harcerek im. Emilii Plater w Odolanowie.

32


luty

III DH im. Zawiszy Czarnego podejmuje akcję pomocy dla bezrobotnych harcerzy, oferując usługi dla ludności: introligatorskie, stolarskie, instalatorstwo elektrycznej oraz przepisywanie na maszynie i pisanie podań.

23 lutego

Funkcję drużynowego VI DH im. Stefana Czarnieckiego obejmuje dh Willy Sinner.

marzec

Przy Gimnazjum Męskim powstaje Gromada Starszych Harcerzy, której Wielkim Wodzem zostaje dh Franciszek Zieliński.

26 marca

Walny Zjazd ZHP Oddziału Poznań z udziałem delegatów z ostrowskiego hufca.

7 maja

Rozkazem Komendanta Hufca dzień 7 maja zostaje ogłoszony dorocznym "Dniem Harcerza".

14 maja.

Podczas akademii szkolnej V DH im. Tomasza Zana wystawia fragmenty sztuki Stanisława Wyspiańskiego pt. „Daniel” w reżyserii dr. Józefa Jachimka oraz fragmenty sztuki pt. "Forteca".

16 maja - 15 Piesza wędrówka krajoznawcza po Polsce członka III DH im. Zawiszy października Czarnego - dh Kazimierza Górnego na trasie: Ostrów - Ostrzeszów -

Częstochowa - Katowice - Kraków - Zakopane - Lwów - Stanisławów Zaleszczyki - Tarnopol - Lublin - Łuck - Pinsk - Białystok - Warszawa Łódź - Ostrów. 21 maja 5-6 czerwca

Wręczenie sztandaru V DH im. Tomasza Zana podczas "Dni Harcerza". Zlot Hufca Powiatowego na majdanie gimnazjalnym. W pierwszym dniu przygotowano wielkie ognisko dla społeczeństwa.

12-28 czerwca Zlot Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w Puszczykowie z udziałem

harcerek z I DH im. Emilii Plater. ------

Powstaje Gromada Zuchowa w szkole przy ul. Grabowskiej. Wodzem Gromady zostaje phm. Piotr Kaj.

------

W szkole powszechnej im. T. Kościuszki, z inicjatywy nauczyciela Marcina Kierzyńskiego, powstaje Gromada Zuchowa im. Stasia Tarkowskiego. Odtąd na terenie Hufca datuje się prężny rozwój ruchu zuchowego.

lipiec

Obóz stały V DH im. Tomasza Zana w Podwiślu na Wileńszczyźnie,

lipiec

Obóz stały II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Obabiu, pow. Brasław, woj.. Wileńskie.

lipiec

Obóz stały IV DH im. Ignacego Prądzyńskiego w Bógdaju.

lipiec

Obóz stały VI DH im. Stefana Czarnieckiego na Trąbie.

1 lipca

Msza św. prymicyjna ks. Józefa Warszawskiego - wychowanka III DH im. Zawiszy Czarnego, późniejszego "Ojca Pawła" z Powstania Warszawskiego. W uroczystości udział bierze III DH wraz z pocztem sztandarowym.

35


------

Reaktywacja VII DH im. Bolesława Krzywoustego przy Szkole Powszechnej im. Ewarysta Estkowskiego, kontynuacja działalności i tradycji wcześniej istniejącej drużyny przy Szkole Wydziałowej (zlikwidowanej).

------

Podział w Hufcu Harcerzy na drużyny miejskie i terenowe: drużyny miejskie - 325 harcerzy, terenowe - 175.

lipiec

Wycieczki I DH im. Tadeusza Kościuszki po Powiecie Ostrowskim.

24 lipca - 7 sierpnia

Obóz stały III DH im. Zawiszy Czarnego w Szklarce Śląskiej. Komendę sprawuje phm. Michał Konieczny. W obozie udział bierze 18 harcerzy.

sierpień

12-dniowa wycieczka ostrowskich harcerzy pod wodzą Siwego Sokoła nad morze. 16 sierpnia w Gdyni uczestnicy wycieczki wraz z harcerzami ze skalmierzyckiej DH im. Józefa Poniatowskiego witają przybyłego do Polski wraz z małżonką gen. Roberta Baden - Powella.

wrzesień

Funkcję drużynowego VII DH im. Bolesława Krzywoustego obejmuje Mirosław Ferić.

listopad

Gromada Starszoharcerska przy Gimnazjum Miejskim wydaje "Jednodniówkę" z okazji 20-lecia pracy harcerskiej hm. Lecha Ziemskiego „Siwego Sokoła”.

listopad

Uroczystość 20-lecia pracy harcerskiej Komendanta Hufca - hm. Lecha Ziemskiego. Życzenia na ręce "Siwego Sokoła" przekazują harcerze z Latowic, Odolanowa, Raszkowa, Sieroszewic, Skalmierzyc i Sulmierzyc, a także drużynowi I DH - Jan Grzesiek, II DH - Zbroisław Muszyński, III DH - Michał Konieczny, IV DH - Leon Iwaszkiewicz, V DH - Kazimierz Kamiński, VI DH - Willy Sinner oraz VII DH - Mirosław Ferić.

11 listopada

Z inicjatywy ówczesnego drużynowego X DH phm. Edmunda Grześkowiaka powstaje w Skalmierzycach Nowych pozaszkolna XI Drużyna Harcerzy im. Henryka Dąbrowskiego.

26 listopada

Mistrzostwo Ostrowa w koszykówce zdobywa ekipa z III DH im. Zawiszy Czarnego.

17 grudnia

Wręczenie sztandaru II DH im gen. Henryka Dąbrowskiego.

1934 styczeń

Zabawa karnawałowej zorganizowana przez III DH im. Zawiszy Czarnego w ramach akcji zarobkowej na obóz letni.

------

Ostrowski Hufiec Harcerzy liczy: 8 drużyn harcerskich (300 harcerzy), 5 gromad zuchowych (150 zuchów).

styczeń

Otwarcie nowej harcówki III DH im. Zawiszy Czarnego w budynku stacyjnym.

36


1 lutego

15-lecie działalności III DH im. Zawiszy Czarnego, IV DH im. Ignacego Prądzyńskiego i V DH im. Tomasza Zana. W Domu Katolickim odbyła się z tej okazji uroczysta akademia.

11 marca

XIV Zjazd Walny Zarządu Oddziału Wielkopolskiego z udziałem ks. hm. Lecha Ziemskiego oraz dyrektora Gimnazjum A. Czechowskiego. Chorągiew Poznańska liczy 15.000 członków (najliczniejsza w Polsce).

------

Funkcję drużynowego VI DH im. S. Czarnieckiego obejmuje dh Marian Kardaś.

maj

Reprezentacja III DH im. Zawiszy Czarnego w koszykówce zdobywa Puchar Przechodni „Kolejowego Przysposobienia Wojskowego" pokonując w finale reprezentację Klubu Sportowego „Venetia” przy Gimnazjum Męskim.

maj

Powstaje VIII Drużyna Harcerska im. Kazimierza Wielkiego przy Szkole Handlowej / Gimnazjum Kupieckim.

6 maja

Powstaje zastęp pozaszkolny przy VI DH im. Stefana Czarnieckiego, przekształcony wkrótce w IX DH im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, działająca ostatecznie przy Szkole Powszechnej nr 5 (ul. Gimnazjalna). Funkcję drużynowego obejmuje dh Franciszek Jarmużek.

6 maja

V DH im. Tomasza Zana prezentuje sztukę dr. Józefa Jachimka „Król Sobieski". Spektakl wyreżyserował autor.

19-21 maja

Zlot Powiatowy Ostrowskiego Hufca ZHP na majdanie gimnazjum przy ul. Kościuszki. W Zlocie bierze udział 14 drużyn harcerskich i 7 gromad zuchowych - w sumie ponad 500 osób.

16-17 czerwca Wręczenie

sztandaru X Skalmierzycach Nowych.

DH

im.

Michała

Wołodyjowskiego

w

------

Powstaje w Nowych Skalmierzycach żeńska DH im. Marii Konopnickiej oraz Gromada Zuchowa. Również w Skalmierzycach powstają - żeńska Drużyna Harcerek prowadzona przez dh Podgórską oraz Gromada Zuchowa.

------

Utworzenie w ramach ostrowskiego hufca Ośrodka Harcerskiego Skalmierzyce Nowe, skupiającego drużyny skalmierzyckie. Funkcję Komendanta Ośrodka aż do wybuchu II wojny światowej pełni phm. Edmund Grześkowiak

------

Wydanie przez II DH im. Henryka Dąbrowskiego pisemka „Czuwajka”, traktującego o działalności harcerskiej. w miesięczniku szkolnym Gimnazjum Męskiego „Promień” ukazują się również informacje harcerskie.

lipiec

Obóz Harcerski w Kurkowie nad morzem. Uroczyste otwarcie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Jastarni.

------

Obóz I DH im. Tadeusza Kościuszki w Kluszkowie k/Czorsztyna.

37


lipiec lipiec sierpień ------

Obóz stały II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Kurhanach k/Ostroroga z udziałem 40 harcerzy. Obóz IV DH im. Ignacego Prądzyńskiego w Kokoszkach na Podhalu. Obóz V DH im. Tomasza Zana w Ludwipolu (Karkonosze).

lipiec sierpień

Obóz VII DH im. Bolesława Krzywoustego w Kluszkowicach k. Czorsztyna (pow. Nowy Targ).

15 - 30 lipca

Obóz Wędrowny III DH im. Zawiszy Czarnego na trasie: Nowy Targ Kokoszki - Kowaniec - Turbacz - Maksmod - Ostrowsko - Łopuszno Chorelowo - Dębno - Podtuban - Manjowo - Czorsztyn - Szczawnica Krościenko - Nowy Targ - Kraków.

------

Kolonia zuchowa w Komorowie k. Mikstatu.

1 września

Mianowanie dh Marcina Kierzyńskiego namiestnikiem zuchowym ostrowskiego Hufca Harcerzy przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej Harcerzy.

wrzesień

Powstaje (V) Drużyna Harcerek im. Zofii Wocalewskiej przy Szkole Powszechnej im. Marii Konopnickiej. Drużynową zostaje dh Józefa Przybylska-Ostrowska.

wrzesień

Funkcję drużynowego VI DH im. Stefana Czarnieckiego obejmuje ponownie phm. Piotr Kaj.

------

W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi powstaje żeńska Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi. Drużynową zostaje sam. Maria Górczyńska. Brak informacji nt. powiązań z drużyną im. Król. Jadwigi powstałą w roku 1918.

------

W Skalmierzycach Nowych w szkole powszechnej zorganizowano drużynę żeńską im. Emilii Plater. Drużynową zostaje dh J. Przybylska-Ostrowska.

9 września

Powstaje Koło Przyjaciół Harcerstwa.

18 listopada

Uroczystości 15-lecia III DH im. Zawiszy Czarnego. Uroczysta msza święta odprawiana przez ks. Lecha Ziemskiego oraz akademia z udziałem bratnich drużyn ze sztandarami.

22 listopada

Zjazd okolicznych hufców w Ostrowie Wielkopolskim.

------

Kurs narciarski w Zakopanem zorganizowany przez Hufiec Harcerzy.

1935 Stan liczebny ostrowskiego Hufca Harcerek: * szkoły powszechne miejskie - 196 harcerek; * szkoły powszechne wiejskie - 30 harcerek; * gimnazjum - 54 harcerki; * szkoły zawodowe - 20 harcerek; * młodzież pozaszkolna m. nieprac. - 40 harcerek; * młodzież pozaszkolna w. nieprac. - 3 harcerki oraz zuchy - 67, w tym z pierwszą gwiazdką - 11. 38


Stan liczebny Ośrodka Harcerskiego w Skalmierzycach Nowych: * Skalmierzyce Nowe: - X DH im. Michała Wołodyjowskiego (34) - XI DH im. Henryka Dąbrowskiego (33) - Gromada Zuchowa (23) - Koło Przyjaciół Harcerstwa (41) * Skalmierzyce: - XII DH im. Księcia Józefa Poniatowskiego (28) - Drużyna Harcerek (12) - Gromada Zuchowa (11) 13 marca, 14 Biegi Harcerskie zorganizowane przez Komendę Hufca z udziałem oficerów czerwca 60 pułku piechoty. Biegi zawierały elementy kursów: ratownictwa, pionierki, łączności, terenoznastwa. 1 kwietnia maj 12 czerwca

Pod opiekę „Rodziny Kolejarskich" przechodzi III DH im. Zawiszy Czarnego. W Psarach zorganizowano 7-dniowy Ogólnopolskim Zlotem ZHP w Spale.

obóz

przygotowawczy

przed

Funkcję drużynowego VI DH im. S. Czarnieckiego obejmuje HO Józef Chroniak.

15-17 czerwca Dzień Harcerza z okazji 25-lecia ZHP w Skalmierzycach Nowych, 1-6 lipca

Zlot Hufca na ostrowskim Majdanie. Przygotowania do udziału w Zlocie w Spale.

------

Obóz żeńskiej I DH im. Emili Plater w Szklarce Śląskiej,

------

Obóz stały II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Psarach.

------

Obóz stały IV DH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Bógdaju pow. Ostrów.

------

Obóz stały VII DH im. Bolesława Krzywoustego w Jordanowie.

------

Obóz stały XI DH im. Henryka Dąbrowskiego.

5 lipca

Wielki Kiermasz harcerski na boisku "Sokoła" na Krępie zorganizowany przez Zarząd obwodowy ZHP celem umożliwienia udziału niezamożnym harcerzom ostrowskim w Wszechsłowiańskim Zlocie Harcerskim w Spale.

7-24 lipca

Obóz stały III DH im. Zawiszy Czarnego w miejscowości Maniowy koło Nowego Targu. Komendę sprawuje phm. Michał Konieczny. W obozie udział bierze 44 harcerzy.

11-25 lipca

Zlot Jubileuszowy 25-lecia ZHP w Spale z udziałem reprezentacji ostrowskiego hufca męskiego (24 os.) i żeńskiego. Komendantem reprezentacji męskiej zostaje hm. ks. Lech Ziemski, a żeńskiej phm Józefa Przybylska-Ostrowska. W trakcie Zlotu rozkazem GK powołano HR Mariana Grześczyka do grupy sędziów obozownictwa.

39


wrzesień

W hufcu powstaje specjalny oddział Przysposobienia Wojskowego kierowany przez dh Mariana Grześczyka, złożony z harcerzy III DH im. Zawiszy Czarnego.

1 października Z inicjatywy dh Danuty Szwiliżanki (Olkiewicz) w Gimnazjum Kupieckim

powstaje żeńska (IV) Drużyna Harcerek im. Doroty Chrzanowskiej. 2 grudnia

Wizytacja drużyn gimnazjalnych przez hm. Trzewikowskiego z Komendy Chorągwi Poznańskiej.

1936 1 marca

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. prefekta Lecha Ziemskiego. Koło Przyjaciół Harcerstwa, drużyny harcerskie oraz instruktorzy fundują z tej okazji bibliotekę harcerską im. "Siwego Sokoła" dla użytku całego hufca.

------

Funkcję drużynowego II DH im. Henryka Dąbrowskiego pełni dh W. Szymanowski.

kwiecień

Przy „Rodzinie Kolejowej" rozpoczyna działalność żeńska (III) Drużyna im. Marii Konopnickiej (wg. innych źródeł im. Marii Skłodowskiej-Curie). Drużynową zostaje Wanda Michalakówna.

maj

III DH im. Zawiszy Czarnego organizuje dzienne i nocne ćwiczenia polowe na trasie Krępa-Wtórek-Trąba-Bagatela, z udziałem żołnierzy z 60 pułku piechoty. Ćwiczeniami zakończono kurs z przysposobienia wojskowego prowadzony przez instruktorów z 60 pp.

3 maja

Uroczystości z okazji święta 3 Maja. Harcerstwo prezentuje się w pokaźnej liczbie. Po południu odbywają się w lasach krępskich wielkie ćwiczenia polowe, w których udział bierze cały hufiec. "Gdy zmrok zapadł zapłonęło na placu ułańskim ogromne ognisko. Komendant Hufca - "Siwy Sokół" oświetlił wstępującym na drogę zuchową ok 70. zuchom drogę po której kroczyć mają. Również część harcerzy składała Przyrzeczenie Harcerskie. Zanotować tu należy powstanie drużyny harcerskiej przy szkole V p. kier. Szłapki" - donosi "Orędownik Ostrowski".

3 maja

Wręczenie sztandaru VI DH im. Stefana Czarnieckiego.

30 maja - 2 Powiatowy Zlot Hufca na majdanie gimnazjum z udziałem 500 harcerzy i czerwca zuchów. W ramach zlotu przeprowadzono m.in. ćwiczenia łącznościowe,

wielkie ognisko z popisami harcerskimi, nabożeństwo w kaplicy wojskowej i defiladę na Rynku. Wystawiono prace wykonane przez harcerzy z III DH im. Zawiszy Czarnego oraz wyświetlano obrazy z życia harcerzy w łączności z przedstawieniem na wolnym powietrzu. 24 czerwca ------

Dzień Harcerza w Ośrodku Harcerskim Skalmierzyce Nowe. Powstają pierwsze gromady zuchowe w Odolanowie - dziewcząt i chłopców.

40


------

Funkcję drużynowego II DH im. H. Dąbrowskiego pełni dh Włosowicz.

------

Obóz stały V DH im. Tomasza Zana w Podwiślu (woj. Wileńskie).

lipiec sierpień

Obóz stały VI DH im. Stefana Czarnieckiego na Trąbie w lasach krępskich.

lipiec sierpień

Obóz stały VII DH im. Bolesława Krzywoustego w Jabłonicy k/Worochty (Przełęcz Jabłonicka). Opiekę nad harcerzami sprawował nauczyciel p. Tomczyk.

lipiec sierpień

Obóz stały XI DH im. Henryka Dąbrowskiego ze Skalmierzyc w Gródku na Pomorzu.

lipiec sierpień

Obóz stały żeńskiej IV DH im. Doroty Chrzanowskiej z Gimnazjum Kupieckiego w Mojej Woli / Szklarce Śląskiej nad granicą niemiecką.

7 lipca - ?

Obóz stały III DH im. Zawiszy Czarnego w miejscowości Maksimud. Komendę sprawuje phm. Michał Konieczny. W obozie udział bierze 40 harcerzy.

24 lipca - 14 Obóz stały II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Tatarowie / Worochcie na sierpnia Huculszczyźnie z udziałem 40 harcerzy. Komendę sprawuje ks. Lech

Ziemski. lipiec

Obóz stały IV DH im. Ignacego Prądzyńskiego w Jaremczu k.Czorsztyna w dolinie Prutu pod dowództwem phm. Grześka i nauczyciela Schweitzera.

1 września

Rozkazem Naczelnika Harcerzy startuje Wyścig Pracy drużyn harcerskich. W akcji tej biorą udział m.in. II DH im. Henryka Dąbrowskiego, III DH im. Zawiszy Czarnego, V DH im. Tomasza Zana.

wrzesień

III DH im. Zawiszy Czarnego organizuje co tydzień w swojej nowej harcówce tzw. tańcujące herbatki w łączności z nauką "kultury towarzyskiej". W spotkaniach uczestniczą rodzice i zaproszeni goście. Przy drużynie powstaje Koło Przyjaciół Harcerzy.

------

Przy Warsztatach Wagonowych w Ostrowie harcmistrz Franciszek Brzozowski organizuje męską VIII Drużynę Starszoharcerską im. Andrzeja Małkowskiego. Przechodzi do niej kilku starszych harcerzy ,,zawiszaków" w nadziei otrzymania stałej pracy w fabryce.

11 listopada

Wręczenie Buławy Marszałkowskiej gen. Rydzowi Śmigłemu. W wielu miastach Polski organizowane są z tej okazji uroczystości - w Ostrowie biorą w nich liczny udział harcerze.

1937 styczeń

Przy III DH im. Zawiszy Czarnego powstaje Krąg Starszych Harcerzy samodzielna jednostka, mająca swój własny regulamin zatwierdzony przez władze harcerskie. Na czele Kręgu staje HO Ziętek.

43


------

VIII Drużyna im. Andrzeja Małkowskiego otrzymuje w Warsztatach Wagonowych „Wagon” duże pomieszczenie na harcówkę którą urządzono w stylu regionalnym. Przy drużynie powstaje zespół taneczny z kapelą ludową.

marzec

W III DH im. Zawiszy Czarnego powstaje zastęp krótkofalarski "Czajki". Zajęcia prowadzą p. Moderski i dh Lamperski - członkowie międzynarodowej organizacji krótkofalowców. Krótkofalówkę zastępu zarejestrowano pod harcerskim znakiem SPL-1707.

marzec

Kurs krótkofalarski zorganizowany z inicjatywy komendy hufca pod przewodnictwem phm. Jana Grześka.

13-14 marca

XXVIII Walny Zjazd Okręgu Wielkopolskiego ZHP z udziałem ostrowskich delegatów.

------

Powstaje regionalny zespół taneczny przy VIII DH im. Andrzeja Małkowskiego - przygotowujący tańce i stroje regionalne, by wystąpić na Jubileuszowym Zlocie z okazji XXV - lecia harcerstwa wielkopolskiego.

czerwiec

Tradycyjny Powiatowy Zlot Hufca na majdanie gimnazjalnym. Komendę Zlotu sprawuje hm. Jan Grzesiek.

czerwiec

Funkcję drużynowej żeńskiej I DH im. Emili Plater pełni Danuta Smętkówna.

13 czerwca - Do Ameryki Północnej wyjeżdża z polecenia Ministerstwa 20 wybitnych 13 września działaczy harcerskich, w tym m.in. ks. Lech Ziemski "Siwy Sokół".

Instruktorzy prowadzą zajęcia na ośmiu dwutygodniowych kursach harcerskich, urządzonych dla młodzieży i starszych tamtejszej polonii. czerwiec / lipiec

Zgrupowanie Drużyn ostrowskiego hufca w Mierzynie k/Międzychodu. Zgodnie z poleceniem Komendy Chorągwi, dla uczczenia 25-lecia wielkopolskiego harcerstwa obozy drużyn wielkopolskich miały się odbyć wzdłuż pogranicza ziem zachodnich. W ramach zgrupowania odbywają się obozy: I DH (kom. Grzelak), II DH (kom. Maks Włosowicz), III DH (kom. Michał Konieczny), IV DH (kom. St. Nowicki), V DH (kom. Konstanty Gieruszczak), VI DH (kom. Kazimierz Górny), VIII DH (kom. Fr. Brzozowski), IX DH (kom. Fr. Jarmużek) i XI DH im. H. Dąbrowskiego z Nowych Skalmierzyc (kom. L. Zając). Drużyny obozują średnio po 25 dni. Komendę nad całością sprawuje hm. Jan Grzesiek. W zgrupowaniu uczestniczy ok. 200 harcerzy.

2-23 lipca

Chorągwiany kurs drużynowych w Śmiełowie z udziałem m.in. drużynowej żeńskiej DH im. Doroty Chrzanowskiej, Danuty Szwiliżanki (Olkiewicz).

------

Kurs instruktorski w Szkole Instruktorskiej w Buczu z udziałem dwóch drużynowych z żeńskiego hufca - Józefy Przybylskiej i Wandy Michalakówny.

------

Obóz stały żeńskiej I DH im. Emili Plater w Mikulczynie (Mikulczycach),

44


------

Obóz stały VII DH im. Bolesława Krzywoustego w Mierzynku k. Międzychodu,

------

Kolonia zuchowa w Przygodzicach.

2-9 lipca

Zlot Jubileuszowy 25-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w Międzychodzie nad Wartą z udziałem m.in. II DH im. Henryka Dąbrowskiego, III DH im. Zawiszy Czarnego, VI DH im. Stefana Czarnieckiego. Komendę nad ostrowską reprezentacją sprawuje hm. Jan Grzesiek.

lipiec

Obóz stały VI DH im. Stefana Czarnieckiego w Szklarce Śląskiej. Udział bierze 12 harcerzy.

12-19 sierpnia Obóz kajakowy III DH im. Zawiszy Czarnego nad Jeziorem Trzcielińskim

pod Przygodzicami. Komendę sprawuje dh Czesław Kołodziej. ------

Obóz żeńskiej III DH im. Marii Konopnickiej w Maniowej.

wrzesień

Funkcję drużynowej żeńskiej I DH im. Emili Plater obejmuje Anna Dubiska.

listopad

W Powiatowym Hufcu Harcerzy działa osiem gromad zuchowych (przy każdej drużynie harcerskiej). Referat Zuchowy w Komendzie Hufca prowadzi phm. Marcin Kierzyński.

11 listopada

Odsłonięcie "Głazu Pamiątkowego" przy zbiegu ulic Grabowskiej i Kaliskiej na pamiątkę pobytu Legionów w Ostrowie. W uroczystości biorą udział ostrowscy harcerze.

11 listopada

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymuje hm. Michał Konieczny - długoletni drużynowy III DH im. Zawiszy Czarnego.

1938 luty

I DH im. Tadeusza Kościuszki organizuje składnicę harcerską „KA-DE-HA" (Rynek 27). Zyski wykorzystywano na potrzeby drużyny i pomoc dla bezrobotnych harcerzy.

19 lutego

Bal karnawałowy hufca zorganizowany w salach kasyna oficerskiego, pod protektoratem starosty p. Eckerta i płk. Walczaka - dowódcy 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Dochód z zabawy przeznaczono na potrzeby hufca.

kwiecień

Uroczystości 20-lecia III Drużyny im. Zawiszy Czarnego. Msza św. celebrowana przez ks. L. Ziemskiego, akademia oraz wystawa dorobku drużyny w budynku dworca kolejowego.

kwiecień

"Orędownik Ostrowski" w Dodatku Specjalnym publikuje dane dotyczące ostrowskiego harcerstwa: Skład Komendy Hufca: komendant - ks. prof. hm. Lech Ziemski, zastępca komendanta - hm. Jan Grzesiek, sekretarz phm. Stefan Nowicki, namiestnik zuchowy - phm. Kierzyński, referat Gospodarczo-Skarbowy - Narcyz Buchwald, referat Drużyn Szkół Powszechnych podinsp. phm. Ziętek, referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego prof. phm. Buchalik 45


kwiecień

I Drużyna Skautowa im. Tadeusza Kościuszki, stan drużyny: 22, drużynowy - prof. phm. Buchalik

kwiecień

II Drużyna Harcerska im. Henryka Dąbrowskiego, stan drużyny: 49, drużynowy - HR Szymanowski

kwiecień

III Drużyna Skautowa im. Zawiszy Czarnego, stan drużyny: 30, drużynowy - hm. Michał Konieczny

kwiecień

IV Drużyna Harcerska im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, stan drużyny: 38, drużynowy - naucz. phm. Nowicki

kwiecień

V Drużyna Harcerska im. Tomasza Zana, stan drużyny: 56, drużynowy HO Marian Kajdasz

kwiecień

VI Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego, stan drużyny: 25, drużynowy - phm. Piotr Kaj

kwiecień

VII Drużyna Harcerska im. Bolesława Krzywoustego, stan drużyny: 37, drużynowy - naucz. HR Pawłowski

kwiecień

VIII Drużyna Skautowa wodna im. Andrzeja Małkowskiego, stan drużyny: 23, drużynowy - hm. Franciszek Brzozowski

kwiecień

IX Drużyna Harcerska im. gen. Lisa-Kuli, stan drużyny: 38, drużynowy phm. Franciszek Jarmużek

kwiecień

X Drużyna Harcerska im. Kazimierza Wielkiego, stan drużyny: 30, drużynowy - ćwik Musielski

kwiecień

XI Drużyna Harcerska im. Michała Wołodyjowskiego, stan drużyny: 29, drużynowy - phm. Grześkowiak (Nowe Skalmierzyce)

kwiecień

XII Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego, stan drużyny: 25, drużynowy - phm. Wojtasik (Odolanów)

kwiecień

XII Drużyna Skautowa im. Henryka Dąbrowskiego, stan drużyny: 28, drużynowy - phm. Broda (Nowe Skalmierzyce)

kwiecień

XIV Drużyna Harcerska przy Gimnazjum Prywatnym, stan drużyny: 33, drużynowy - HO Mazurek

kwiecień

XV Drużyna Skautowa, stan drużyny: 20, drużynowy - prof. hm. Zbigniew Ciećkiewicz

kwiecień

Drużyna Zuchowa, drużynowy - phm. Marcin Kierzyński

kwiecień

Drużyna Zuchowa, drużynowy - phm. Nowicki

kwiecień

Drużyna Zuchowa, drużynowy - phm. Franciszek Jarmużek

kwiecień

Drużyna Zuchowa, drużynowy - phm. Maćkowiak

kwiecień

Drużyna Zuchowa, drużynowy - phm. Wojtowicz

kwiecień

Drużyna Zuchowa, drużynowy - ?

kwiecień

Drużyna Zuchowa, drużynowy - ?

46


kwiecień

Hufiec Harcerzy składa się z 5 drużyn skautowych (od 16 lat wzwyż), 10 drużyn harcerskich (12-16 lat) i 7 drużyn zuchowych (9-12 lat). Razem liczy hufiec harcerzy i zuchów 741

maj

I DH im. Tadeusza Kościuszki rozpoczyna wydawanie własnego pisemka (miesięcznika) pt. „Kocie Jęki“.

------

Pomoc III DH im. Zawiszy Czarnego przy budowie stadionu sportowego „Kolejarz” (170 roboczogodzin).

8-15 maja

Wystawa obrazująca 20-letni dorobek Hufca Harcerzy w salach restauracji „Grand Cafe” przy ul. Wrocławskiej pod kierownictwem hm. Jana Grześka. Oprawę plastyczną wykonał dh Edward Marszałek.

30 maja - 2 Zlot Hufca na majdanie gimnazjalnym. pod hasłem „Technika harcerska". czerwca Całością kierują: hm. Jan Grzesiek i hm. Michał Konieczny. Drużyny

prezentują swój dorobek. ------

Zbiórka pieniędzy na karabin maszynowy z udziałem ostrowskich harcerzy. Zebrane pieniądze wpłacono na książeczkę Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta.

------

Z inicjatywy harcerzy z drużyn gimnazjalnych odbywa się na terenie powiatu ostrowskiego zbiórka metali na Fundusz Obrony Narodowej.

10 czerwca

Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10 powstaje trzecia grupa metodyczna skupiająca chłopców w wieku 15-18 lat - "Skauci". Oznaką skautów jest zielony lewy naramiennik z wyhaftowanym ogniskiem (trzy polana i płomień). Część ostrowskich drużyn (m.in. III DH) zmienia nazwę na "Drużyna Skautowa".

29 czerwca

XII Drużyna Harcerska im. Henryka Dąbrowskiego przy Rodzinie Kolejowej w Nowych Skalmierzycach organizuje ognisko i pokazy sprawnościowe. Wieczorem harcerze na czele z orkiestrą kolejową defilują ulicami miasteczka, a następnie udają się na stadion KPW. Podczas ogniska odczyt wygłasza phm. Broda.

lipiec

Koło Przyjaciół Harcerek przy Państwowym Gimnazjum Żeńskim urządza kolonię letnią w górach dla członków i sympatyków.

lipiec

Obóz II DH im. Henryka Dąbrowskiego w Czorsztynie.

lipiec

IV Drużyna Harcerek im. Doroty Chrzanowskiej urządza obóz w Mojej Woli / Szklarce Śląskiej (Sośnie).

lipiec

Obozy w Niedzicy V DH im. Tomasza Zana i DH z Gimnazjum Prywatnego. Obydwa obozy pod komendą drużynowych i opieką prof.. Zgolińskiego i referenta drużyn gimnazjalnych phm. E. Serwańskiego (kierownictwo programowe). Opiekę lekarską sprawuje student medycyny HO E. Kupczyk. Wspólnie z polskimi druhami obozują francuscy skauci z Paryża.

47


lipiec

Dwie imprezy obozowe organizuje VIII Drużyna Harcerska przy Warsztatach Wagonowych PKP im. Andrzeja Małkowskiego, pod kierownictwem swego drużynowego hm. Franciszka Brzozowskiego najpierw obóz stały w Trzcielinach, a potem wodną wędrówkę kajakową po Wielkopolsce

lipiec

Po kursie drużynowych wyrusza w Pieniny na obóz wędrowny ks. Lech Ziemski ze skautami i harcerzami drużyn gimnazjalnych.

lipiec

VII Drużyna im. Bolesława Krzywoustego obozuje pod kierownictwem nauczyciela HO Pawłowskiego w Brzeziu pod Bydgoszczą.

------

Obóz stały IV DH im. Ignacego Prądzyńskiego w Czorsztynie.

lipiec

W Czorsztynie obozuje IX DH im. płk. Lisa-Kuli. Obóz prowadzi nauczyciel HO Franciszek Jarmużek.

lipiec

Podobnie jak drużyny gimnazjalne - w Pieninach organizuje swój obóz IV DH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, pod kierownictwem hm. J. Grześka i phm. St. Nowickiego

------

Obóz X DH im. Kazimierza Wielkiego w okolicach Czorsztyna.

lipiec

W Potaśni pod Ostrzeszowem odbywa się kurs wodzów zuchowych i kolonia zuchów ostrowskich pod kierownictwem nauczyciela phm. Kierzyńskiego.

5-10 lipca

Kurs Drużynowych harcerstwa z południowej wielkopolski na Trzcielinach. Organizację i prowadzenie kursu Komenda Chorągwi powierza ks. hm. L. Ziemskiemu i hm. J. Grześkowi.

7-21 lipca

Obóz stały VI DH im. Stefana Czarnieckiego w Poroninie. Komendę sprawuje phm. Piotr Kaj.

10 lipca - 1 Obóz stały III DH im. Zawiszy Czarnego w Tatarowie nad Prutem na sierpnia Huculszczyźnie. Komendę sprawuje phm. Michał Konieczny. W obozie

udział bierze 27 harcerzy. 10 lipca - 1 I Drużyna im. Tadeusza Kościuszki urządza obóz stały jak i wędrowny w sierpnia Czarnogrodzie / Ucieszkowie z wycieczkami do Zaleszczyk, Okopu św.

Trójcy i Chocimia w Rumunii oraz po drodze - zwiedzanie Krakowa. Komendę i opieke sprawuje HR phm. Franciszek Zieliński. ------

Inne drużyny obozują w powiecie ostrowskim. Harcerski Ośrodek w Skalmierzycach organizuje kilkudniowe wycieczki do Gdyni, Zakopanego, Bydgoszczy, Poznania oraz po powiecie ostrowskim.

------

Żeńska I DH im. Emili Plater organizuje obóz-kolonię w Krościenku.

wrzesień

Zlot Powiatowy Ostrowskiego Hufca ZHP zorganizowany pod hasłem "Obronność Granic".

wrzesień

Funkcję drużynowej żeńskiej I DH im. Emili Plater obejmuje Krystyna Woschkówna.

48


25 września

Uroczyste poświęcenie fundamentów i murów nowego kościoła pw. Św. Antoniego w Ostrowie. W uroczystości biorą udział harcerze z ostrowskich drużyn.

11 llistopada

20-lecie Niepodległości Państwa Polskiego. Ostrowskie drużyny biorą udział w uroczystej defiladzie oraz poświęceniu karabinów ufundowanych dla ostrowskiego 60 pułku piechoty.

grudzień styczeń

Obóz narciarski w Zakopanem pod kierownictwem „Siwego Sokoła” .

31 grudnia - 1 Uroczystości 20 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. stycznia -----W hufcu działa 10 gromad zuchowych, nad którymi opiekę sprawuje

Referat Zuchowy, niezmiennie pod kierownictwem zuchmistrza Marcina Kierzyńskiego.

1939 ------

Wskutek podziału I DH im. Emili Plater działającej przy Gminazjum i Liceum im. Emilii Sczanieckiej, powstaje kolejna żeńska (VII) Drużyna Harcerek .

4 luty

W ramach pozyskiwania środków na działalność harcerską Komenda Ostrowskiego Hufca Harcerzy urządza zabawę w salach hotelu "Polonia". Komitet zabawowy przygotowuje szereg atrakcji, a każdy posiadacz biletu nierze udział w losowaniu cennej nagrody.

marzec

Rozkazem Głównej Kwatery powstają Komisariaty Wojennego Pogotowia Harcerzy i Harcerek. W ostrowskim hufcu komisarzem Pogotowia Wojennego zostaje hm. Zbigniew Ciećkiewicz. W akcji tej biorą udział przede wszystkim drużyny pozaszkolne i gimnazjalne.

------

Uroczystości 20-lecia II Drużyny im. Henryka Dąbrowskiego.

3 maja

Uroczystość przekazania sprzętu wojskowego 60 p.p. z udziałem pocztów sztandarowych ostrowskich drużyn. W imieniu dzieci i młodzieży sprzęt do obrony ojczyzny przekazuje harcerz - dh Rogoziński.

czerwiec

Powstają harcerskie jednostki obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Intensywne ćwiczenia na sprzęcie otrzymanym z Powiatowej Komendy PW i WF prowadzi hm. Zbigniew Ciećkiewicz.

-----9 czerwca

Zlot Hufca na terenie Ogródków Jordanowskich. Zjazd Drużyn Starszoharcerskich Południowej Wielkopolski zorganizowany w Gołuchowie z udziałem kierowników Wydziałów Starszoharcerskich: KCh - phm. Teicherta oraz GK - phm. Ossowskiego. W Zjeździe bierze udział zastęp starszoharcerski z II DH im. Henryka Dąbrowskiego w liczbie 9 osób pod komendą dh Edmunda Fabiszczaka. Komendę Zjazdu sprawuje hm. Matuszczak z Krotoszyna. Oprócz sprawozdań poszczególnych kręgów, uczestnicy dyskutują o zadaniach na przyszłość w kręgach starszoharcerskich oraz biorą udział we mszy św. i zwiedzają Muzeum Czartoryskich.

49


21 czerwca - W tajnym szkoleniu dywersyjnym organizowanym w miejscowości 2 sierpnia Rawka pod Warszawą przez Ośrodek Dywersyjny TOK (Tajnej Organizacji

Konspiracyjnej) biorą udział wytypowani przez "Siwego Sokoła" harcerze Józef Suski (3 DH) i Mieczysław Krysztofiak (1 DH). 23 czerwca

XII Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego z Odolanowa organizuje wycieczkę do Chruszczyn, gdzie 15 członków druzyny pod opieką drużynowego naucz. J. Wojtasika rozbija obóz by spędzić tam dwa tygodnie.

lipiec

III Drużyna Skautów im. Zawiszy Czarnego organizuje obóz w Poroninie. Ćwiczenia z zakresu pogotowia wojennego prowadzi komendant obozu hm. Michał Konieczny.

lipiec

Kurs łączności przewodowej z udziałem harcerzy I DH, II DH, V DH zorganizowany przez Komendę Hufca w porozumieniu z miejscową jednostką wojskową (obsługa aparatów telefonicznych, central polowych). Kurs prowadzi hm. Zbigniew Ciećkiewicz.

------

Obóz IV DH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Poroninie.

------

Obóz XII Drużyny im. Henryka Dąbrowskiego ze Skalmierzyc w Wieżycy nad jeziorem Ostrzyckim (Szwajcaria Kaszubska).

------

Obozy miejscowe w okolicach Ostrowa i Odolanowa.

lipiec

Obóz stały drużyn żeńskich (DH im. Królowej Jadwigi, DH im. Zofii Wocalewskiej i DH im. Emilii Plater) przy granicy polsko-niemieckiej w Mąkoszycach (pow. kępiński). Komendę sprawuje phm. J. Przybylska.

lipiec

Obóz stały II DH im. Henryka Dąbrowskiego w miejscowości Biskupia Góra nad jeziorem Rekowskim koło Chmielna.

lipiec

Powołanie Pogotowia Wojennego Głównej Kwatery Harcerek.

------

Centralny Obóz szkoleniowy w ramach Pogotowia Wojennego Harcerek z udziałem drużynowej - Danuty Szwiling z ostrowskiego hufca harcerek.

sierpień

Obóz V Drużyny im. Tomasza Zana w Jurgowie na Podhalu. Funkcję przybocznego pełni Edward Niesobski.

sierpień

Ćwiczenia obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej przeprowadzone na terenie miasta dla młodszych roczników harcerzy. Starsi zostają objęci mobilizacją do Wojska Polskiego.

15 sierpnia

Rozkaz komendanta hufca harcerzy hm. ks. Lecha Ziemskiego nakazujący likwidację dokumentacji drużyn oraz ukrycie sztandarów i wyposażenia harcerskiego.

50

Harcerek

rozkazem

Naczelniczki


------

III Drużyna Skautów im. Zawiszy Czarnego obejmuje dyżury w Oddziale Ruchowo-Handlowym PKP oraz na poczcie w charakterze gońcow i roznosicieli telegramów. Specjalistyczny zastęp krótkofalowców „Zawiszaków” pełni służbę w łączności.

------

W drużynach żeńskich i męskich powstają harcerskie patrole sanitarne. które prowadzą intensywne zajęcia szkoleniowe.

------

Przygotowanie harcerzy skalmierzyckich do działalności obronnej i konspiracyjnej przez phm. Edmunda Grześkowiaka - komendanta Ośrodka Harcerskiego w Skalmierzycach Nowych. W ramach przygotowań przeprowadzono szkolenia z zakresu obserwacji i samarytanki oraz zorganizowano grupy: sanitarne i ochrony mostów. Mlodzież harcerska bierze udział w kopaniu rowów ochronnych.

sierpień

Do służby pomocniczej w 60 p.p. w ramach Harcerskiego Pogotowia Wojennego zostają skierowani ostrowscy harcerze. Pełnią m.in. funkcje gońców, sanitariuszy i kierowców.

------

Służba obserwacyjna w nastawni kolejowej w Skalmierzycach Nowych przez harcerzy XII DH im. Henryka Dąbrowskiego.

31 sierpnia

Ogłoszenie powszechnej mobilizacji. Harcerki i harcerze pełnią dyżury w wyznaczonych posterunkach obserwacyjnych i sanitarnych. Akcja trwa do wieczora 1 września 1939 roku, kiedy to władze miasta zarządzają ewakuację, a wojsko po całodziennych zmaganiach nad granicą w rejonie Odolanowa, rozpoczyna odwrót za linię rzeki Prosny.

------

Stan organizacyjny Hufca Harcerek w chwili wybuchu wojny: 236 harcerek, 16 instruktorek, 9 drużyn.

1 września

Wybuch II wojny światowej. Ewakuacja urzędów oraz ludności w kierunku wschodnim. Wielkopolska zostaje włączona w obszar III Rzeszy pod nazwą Warthegau - Kraj Warty.

3 września

Na stacji kolejowej w Sieradzu zostaje zbombardowany pociąg ewakuujący mieszkańców Ostrowa. Wśród 50 ofiar nalotu znaleźli się również harcerze i harcerki ostrowskich drużyn.

wrzesień

Dh Edward Niesobski ratuje harcerskie zbiory z zajętego przez niemiecką policję budynku konwiktu - książki, proporce, dokumenty.

wrzesień

Dh Marian Stawik wraz z Bronisławem Gunterem ratują ok. 200 tomów książek z likwidowanych bibliotek: Gimnazjum Męskiego i Towarzystwa Czytelni Ludowych Stefana Rowińskiego.

wrzesień

W nalocie w Brzezinach pod Warszawą ginie sanitariuszka 60 p.p., drużynowa drużyny żeńskiej z Odolanowa - dh Ludomira Namysł.

październik

Powrót harcerek i harcerzy z ucieczki, na którą poszli wraz ze swoimi rodzinami. Urzędy i szkoły zostają zajęte przez okupanta.

październik

Reaktywacja w konspiracji V DH im. Tomasza Zana przez jej drużynowego dh Mariana Kajdasza. Powstają cztery konspiracyjne zastępy. Drużyna zajmuje się m.in. nasłuchem radiowym i tajnym nauczaniem podejmując również akcje sabotażowe. Drużyna liczy ok. 50 harcerzy. 53


październik

Powstaje tajny zastęp harcerski im. Zawiszy Czarnego złożony z harcerzy I DH im. Tadeusza Kościuszki i III DH im. Zawiszy Czarnego. Jego członkowie zajmują się m.in. nasłuchem radiowym oraz akcjami sabotażowymi. Zastępem dowodzi dh Józef Suski ps. "Czajka". Wielu członków zastępu stanowią wychowankowie Gromady Zuchowej ze Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki prowadzonej przez Marcina Kierzyńskiego.

------

Ewakuacja książek z biblioteki Gimnazjum Żeńskiego przez harcerzy z II DH im. Henryka Dąbrowskiego i V DH im. Tomasza Zana.

październik

Dh Marian Stawik ps. "Chytry Lis" oraz ukrywający się przed aresztowaniem nauczyciel phm. Piotr Kaj rozpoczynają regularne nasłuchy radiowe zachodnich stacji sporządzając meldunki przekazywane komendantowi TOW - Marianowi Grześczykowi.

październik

Powstaje zalążek konspiracyjnej komendy hufca. Z polecenia dh. Edwrada Serwańskiego organizacją drużyn zajmuje się dh Zbroisław Muszyński, podejmując obowiązki komendanta hufca.

------

Z inicjatywy druhów Stefana Maćkowiaka i Włodzimierza Szymanowskiego (drużynowego II DH) powstaje konspiracyjna drużyna im. Henryka Dąbrowskiego. Funkcję drużynowego pełni Wł. Szymanowski. W ramach drużyny prężnie działa m.in. zastęp BCB (Banda Czerwonego Byka) prowadzony przez dh Leona Klamana ps. "Ryś". Członkowie drużyny prowadzą zajęcia z kartografii, łączności, terenoznastwa, posługiwania się bronią. Organizują również akcje tzw. "małego sabotażu" oraz obserwacje transportów wojskowych.

listopad

"Siwy Sokół" - ks. hm. Lech Ziemski unika aresztowania przez gestapo. Zawczasu ostrzeżony, iż znajduje się na liście ostrowskich działaczy wyznaczonych do aresztowania, ewakuuje się na południe Polski. Przebywa w Krynicy, Elsowie i Miechowie. Obejmując funkcję kapelana AK angażuje się w konspiracyjną działalność Szarych Szeregów, utrzymując stały kontakt ze środowiskiem harcerskim w Ostrowie.

10 listopada

Z inicjatywy dh Mariana Grześczyka odbywa się w budynku przy ul. Kościuszki 26, odprawa przywódców grup konspiracyjnych. W konsekwencji powstaje Tajna Organizacja Wojskowa w Ostrowie, której komendę obejmuje dh Grześczyk.

------

Z inicjatywy dh Edwarda Serwańskiego powstaje tajna organizacja o charakterze charytatywnym "Ojczyzna".

------

Dh Edward Serwański podejmuje próby powiązania działalności lokalnej ostrowskiego środowiska harcerskiego z Wielkopolską Komendą Chorągwi.

grudzień

Obowiązki drużynowego drużyny im. Henryka Dąbrowskiego przejmuje dh Stefan Maćkowiak.

25 grudnia

W obawie przed aresztowaniem grupa doświadczonych działaczy harcerskich opuszcza Ostrów z zamiarem przedostania się za granicę. W grupie tej znajdują się: Włodzimierz Szymański, Marian Kajdasz, Marian Kołodziej, Władysław Urbaniak, Zdzisław Michalak i Jacek Jasiński. 54


1940 luty / marzec Grupa

harcerzy z II DH im. Henryka antyniemieckie plakaty na terenie miasta.

Dąbrowskiego

rozlepia

1 marca

Pierwsze wspólne posiedzenie Rady Hufca w domu Zbroisława Muszyńskiego z udziałem drużynowych drużyn konspiracyjnych.

28 marca

Największa akcja sabotażowa na terenie Ostrowa - wysadzenie torów kolejowych na wysokości ul. Staroprzygodzkiej na trasie Ostrów-Kępno przez harcerzy z konspiracyjnego zastępu im. Zawiszy Czarnego. W następstwie wybuchu wykoleił się pociąg jadący z Wrocławia do Warszawy. Ze względu na represje ze strony Niemców wobec społeczeństwa miasta Ostrowa, zaniechano kolejnych dużych akcji sabotażowych.

------

Wejście ośrodka konspiracyjnego ostrowskich harcerzy w Wielkopolskiej Chorągwi Szarych Szeregów - Ul „Przemysław”.

skład

kwiecień

Na polecenie drużynowego Edwarda Niesobskiego, dh Marian Stawik przekazuje swój odbiornik radiowy do jego domu przy Fabryce Wagon. Tam prowadzone są dalsze nasłuchy dla Związku Walki Zbrojnej, kolportującego tajne gazetki na bazie pozyskanych informacji.

kwiecień

V DH im. Tomasza Zana rozpoczyna zajęcia z przysposobienia wojskowego teoretyczne i praktyczne w terenie. Zajęcia prowadzą zastępowi - m.in. Władysław Durczyński, Marian Stawik. Zajęcia tajnego nauczania koordynje dh "Przemo" Ożegowski.

maj

Aresztowanie przez gestapo Zbroisława Muszyńskiego - członka tajnej organizacji "Ojczyzna", p.o. Komendanta hufca. W konsekwencji aresztowania zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego MauthausenGusen.

maj

Obowiązki komendanta hufca przejmuje najpierw Jan Szymoniak, a następnie Przemysław Ożegowski.

------

Funkcję drużynowego konspiracyjnej V DH im. Tomasza Zana obejmuje dh Edward Niesobski . Drużyna posługuje się nazwą Konspiracyjna Drużyna Harcerska (KDH). Z chwilą utworzenia żeńskiego zastępu sanitarnego "Jaskółki" (zastępowa - Krystyna Dolacianka) drużyna rozszerza swoją działalność i nawiązuje współpracę z PCK.

25 lipca

Aresztowanie przez gestapo komendanta TOW - Mariana Grześczyka. Wydany początkowo wyrok śmierci zamieniono ostatecznie na bezterminowy pobyt w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen, gdzie przebywa do końca wojny.

------

W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu ginie dh Marian Kajdasz drużynowy V DH im. Tomasza Zana.

55


------

Powstaje w Ostrowie tajna żeńska drużyna harcerska na bazie I Drużyny im. Emilii Plater. Drużynową zostaje dh Krystyna Wolniakówna. Skupia ona ok. 20 harcerek podzielonych na pięcioosobowe zastępy. Drużyna zajmuje się m.in. tajnym nauczaniem i pomocą dla rodzin osób aresztowanych.

1941 17 lutego

Podczas zajęć terenowych KDH zostają zatrzymani przez gestapo Władysław i Bronisław Durczyńscy oraz Ildefons Ilski. Po krótkim przesłuchaniu zostają zwolnieni. Ze względów bezpieczeństwa działalność drużyny na krótki czas zostaje zawieszona.

9 marca

W mieszkaniu Przemysława Ożegowskiego odbywa się kolejna odprawa Komendy Hufca, na której przedstawione zostały nowe rozkazy i dyrektywy.

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczyste zbiórki organizowane przez poszczególne drużyny w łączności z odczytaniem rozkazu komendanta hufca.

maj

W ramach prób na sprawność fotografisty ostrowscy harcerze dokumentują niemieckie zniszczenia - m.in. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz potrzaskane krzyże w Sadowiu.

------

Wywiezienie na przymusowe roboty do Niemiec dh M. Krysztofiaka z KZH im. Zawiszy Czarnego.

lipiec

Wznowienie nasłuchów przez dh M. Stawika na odzyskanym radioodbiorniku. "Chytry Lis" nawiązuje współpracę z przedstawicielem ZWZ Henrykiem Bigosiem przy wydawaniu tajnych gazetek.

październik

Pod wpływem informacji o możliwej dekonspiracji, drużynowa K. Wolniakówna podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności żeńskiej drużyny harcerskiej. Dalsza działalność harcerek prowadzona była w sposób nieformalny w małych grupach rówieśniczych.

4 listopada

Podczas budowy "bunkra" na potrzeby KDH przy ul. Wrocławskiej 32, wskutek zawalenia stropu ginie zastępowy Wacław Spychalski.

1942 styczeń

H. Bigoś wraz z dh M. Stawikiem z KDH opracowują okolicznościowe wydanie specjalne gazetki pt. "Pod Hasłem Warszawianki" powielonej w ilości 50 szt. Gazetka zawiera teksty wzmacniające ducha narodowego.

------

Podporządkowanie podziemia harcerskiego Inspektoratowi Rejonowemu ZWZ - AK w Ostrowie Wielkopolskim.

marzec

Dh Marian Stawik rozpoczyna samodzielną pracę nasłuchowowydawniczą w postaci konspiracyjnej gazetki pt. "Wiadomości". Drukuje po ok. 30-40 egz. dziennie. Kolportażem oraz wsparciem technicznym zajmuje się jego zastęp "Lisy" z KDH. 56


------

Nie ustaje harcerska działalność artystyczna. Tajne koncerty recytatorsko muzyczne odbywają się konspiracyjnie w domach prywatnych dla podtrzymania ducha narodowego (1942 - 1944). Aktywnym uczestnikiem koncertów jest m.in dh Jerzy Dymała (skrzypce).

------

Z inicjatywy dh Mieczysława Grzędy powstaje konspiracyjna Drużyna Harcerska im. Bolesława Chrobrego. Działalność drużyny koncentruje się na typowej pracy harcerskiej - terenoznastwie, pionierce itp..

------

Ppor. Edmund Dymalski "absolwent" V DH im. Tomasza Zana obejmuje funkcję komendanta miasta Ostrowa z ramienia ZWZ-AK. Od roku 1944 pełni funkcję komendanta obwodu AK Ostrów.

wrzesień

Ze względu na konieczność podjęcia pracy zarobkowej "Chytry Lis" - M. Stawik zmuszony jest zawiesić swoją działalność nasłuchowowydawniczą.

grudzień

Przebywa w Ostrowie Dowódca Obszaru Zachodniego ZWZ Tadeusz BórKomorowski - późniejszy Komednant Główny AK. Współorganizatorem wizyty jest hm. Edward Serwański.

1942/43

Jako nowy element pracy harcerskiej pojawia się wojskowe szkolenie w zakresie dywersji i walki zbrojnej.

1942/43

Wizyta w Ostrowie Wielkopolskim komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Jana Skrzypczaka. Narada komendanta chorągwi z pełnomocnikiem Biura Zachodniego - dh Edwardem Serwańskim, która dotyczy zarówno spraw harcerskich jak i ogólnokonspiracyjnych, dotyczących terenu Południowej Wielkopolski.

1943 ------

Zastępowym zastępu "Lisy" z KDH zostaje Alfons Zawidzki. Zastęp podejmuje indywidualne działania w zakresie drobnego sabotażu w miejscach pracy członków zastępu (nieszczenie surowca, uszkadzanie maszyn, wsypywanie piasku do oliwiarek osi naprawianych wagonów).

------

Harcerze z KDH wykradają dwukrotnie z ostrowskiego kina kasety z niemieckimi filmami propagandowymi. Podczas trzeciej próby aresztowany zostaje przyboczny - Alfons Zawidzki ps. "Podstępny Ryś".

lipiec

Zastępowym zastępu "Lisy" z KDH zostaje Henryk Matuszczak ps. "Stary Lis". Alfons Zawidzki obejmuje obowiązki zastępowego zastępu "Wilki" będąc nadal przybocznym. Żeńskim zastępem "Jaskółki" kieruje Teresa Maciejewska i Nina Walczakówna.

57


wrzesień

Wprowadzenie przez komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, płk. Henryka Kowalówki rozkazu Komendy Głównej AK na teren okręgu, dotyczącego nowych zasad współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

------

Włączenie działalności ostrowskich harcerzy w formacje Armii Krajowej, w tym m.in. w pluton harcerski kompanii „Metal” oraz KEDYW. O wartości bojowej oraz moralnej ostrowskich harcerzy świadczy bardzo dobra opinia szefa ostrowskiego KEDYW-u, ppor. Władysława Urbana, ps. Żbik”.

------

Alfons Zawidzki organizuje III zastęp męski w KDH. Jego obowiązki w zastępie "Wilki" przejmuje jego brat Alfonsa - Stefan Zawidzki ps. "Szary Wilk".

10 Aresztowanie i wywiezienie do Lagru BSI w Falkennse Osthaidland października zastępowego KZH im. Zawiszy Czarnego - dh Józefa Suskiego. ------

Funkcję zastępowego KZH im. Zawiszy Czarnego przejmuje dh Henryk Szczepaniak.

1943/44

Akcje sabotażowe KDH: zrywanie instalacji telefonicznych w budynkach strażników przy torach kolejowych linii Ostrów-Krotoszyn, KrotoszynOdolanów, Ostrów-Kępno; wypady odstraszające wymierzone w grupy Hitler Jugend napadające na polskich przechodniów. Harcerze organizują również pomoc dla więźniów obozu karnego w Ostrowie.

1944 ------

W Fabryce Napraw Wagonów, obecnie ZNTK, powstaje konspiracyjna grupa harcerzy, pracujących i uczących się w warsztacie uczniowskim.

styczeń

W wielkiej obławie w Poznaniu aresztowany zostaje działający w poznańakim kierownictwie AK ppor. Edward Niesobski.

------

Zastęp "Lisy" z KDH rozpoczyna zajęcia z posługiwania się bronią. Zajęcia prowadzi drużynowy - Bogdan Niesobski oraz instruktor Armii Krajowej.

------

Kolejna akcja KDH - "odwiedziny" w domu funkcjonariusza gestapo Knacke-Knakowskiego. Akcją kieruje drużynowy - Bogdan Niesobski.

------

Nieudany zamach na konfidenta gestapo - Lipińskiego. Akcją kieruje drużynowy KDH - Bogdan Niesobski. W zamachu ginie omyłkowo postrzelony mieszkaniec Ostrowa Antoni Stawik.

19 lipca

Rozstrzelanie ppor. phm. Edwarda Niesobskiego w obozie koncentracyjnym w Żabikowie k. Poznania. Tam również rozstrzelano jego ojca Kazimierza, żołnierza Armii Krajowej. Dh Edward Niesobski odznaczony zostal pośmiertnie przez Komendę Główną AK Krzyżem Walecznych.

58


1 sierpnia

Wybuch Powstania Warszawskiego. Biorą w nim udział również ostrowscy harcerze i harcerki. W czasie walk na ulicach Warszawy giną m.in: Halina Bątkiewicz, Janina Szyja i Wiesława Szyja - harcerki, uczennice Gimnazjum Żeńskiego oraz phm. Tadeusz Kamiński z KDH. Do końca w Powstaniu uczestniczą w nim m.in: ks. Józef Warszawski ps. "Ksiądz Paweł" z III DH im. Zawiszy Czarnego, dh Edward Serwański ps. "Wojtek", czy dh Stefan Maćkowiak.

sierpień

Masowe wywożenie młodzieży, w tym harcerek i harcerzy m.in. do kopania rowów przeciwczołgowych. Akcja ta, to ostatni zryw Niemców w celach obronnych III Rzeszy Niemieckiej w Wielkopolsce.

27 listopada

Aresztowanie przez gestapo drużynowego KDH dh Bogdana Niesobskiego w budynku przy ul. Limanowskiego.

4 grudnia

Nieudana próba aresztowania na terenie fabryki maszyn młyńskich przy ul. Kaliskiej przybocznego KDH dh Alfonsa Zawidzkiego."Podstępny Ryś" ukrywa się przed gestapo do końca okupacji.

grudzień

Obowiązki drużynowego Konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej przejmuje dh Henryk Matuszczak.

grudzień

Ginie Bogdan Niesobski ps. "Stary Orzeł", "Drapieżny Orzeł" - rozstrzelany przez gestapo w okolicach Kalisza.

1945 23 stycznia

Zastęp "BCB" z konspiracyjnej drużyny Henryka Dąbrowskiego bierze udział w potyczce z oddziałem niemieckim w rejonie Jankowa Przygodzkiego. Następnie pełni służbę patrolową w rejonie mostu krotoszyńskiego i mostu odolanowskiego.

styczeń

Z polecenia władz Armii Krajowej drużynowy Henryk Matuszczak ogłasza zawieszenie działalności Konspiarcyjnej Drużyny Harcerskiej. Członkowie drużyny wchodzą w skład Ochotniczej Obrony Miasta.

styczeń

W czasie wyzwalania miasta ginie pełniąc służbę przewodnika radzieckiego czołgu dh Zenon Ponęta - harcerz zastępu "Lisy" z KDH.

1 marca

Wznowienie działalności I DH im. Tadeusza drużynowego obejmuje dh Bogdan Troiński.

Kościuszki.

Funkcję

marzec

Wznowienie działalności III DH im. Zawiszy Czarnego. drużynowego obejmuje ponownie dh Michał Konieczny.

Funkcję

marzec

Wznowienie działalności żeńskich drużyn: I DH im. Emilii Plater, II DH im. Królowej Jadwigi, IV DH im. Doroty Chrzanowskiej, V DH im. Zofii Wocalewskiej, VI DH im. Olgi Małkowskiej.

------

Wznowienie działalności V DH im. Tomasza Zana. Funkcję przybocznego, a następnie drużynowego objejmuje dh Jerzy Dymała.

59


12 kwietnia

W obozie koncentracyjnym w Mauthasen-Gusen umiera dh Zbrojmir Muszyński - pierwszy komendant konspiracyjnego hufca ostrowskich harcerzy.

kwiecień

Wznowienie działalności II DH im. Henryka Dąbrowskiego, IV DH - im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, VI DH im. Stefana Czarnieckiego, VII DH im. Bolesława Krzywoustego, VIII DH im. Kazimierza Wielkiego, IX DH im. Andrzeja Małkowskiego, X DH im. Mariusza Zaruskiego, XI DH im. Juranda ze Spychowa.

------

Wznowienie działalności pierwszej Gromady Tarkowskiego pod kierownictwem dh Paluszaka.

------

Przekazanie przechowywanych przez okres wojny sztandarów drużyn: I DH im. Tadeusza Kościuszki, II DH im. Henryka Dąbrowskiego, V DH im. Tomasza Zana, żeńskiej V DH im. Zofii Wocalewskiej - właściwym drużynom. Nie odzyskano sztandaru III DH im. Zawiszy Czarnego.

kwiecień

Wznowienie działalności Komendy Hufca Harcerzy. Komendantem zostaje dh Józef Szulc.

kwiecień

Mianowanie przez Komendę Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w Poznaniu, komendantką Hufca Harcerek w Ostrowie Wielkopolskim dh Danutę Szwiling.

------

Dzień Harcerza zorganizowany w Ostrzeszowie - wieczornica i ognisko harcerskie.

czerwiec

Zuchowej

im.

Stasia

Powiększenie Hufca Harcerek o trzy drużyny z Ostrzeszowa.

lipiec

Wznowienie, pod zmienioną numeracją, działalności skalmierzyckich drużyn - XIII DH im. Michała Wołodyjowskiego (wcześniej X DH), XII DH im. Henryka Dąbrowskiego (wcześniej XI) w Skalmierzycach Nowych i XIV DH im. Józefa Poniatowskiego (wcześniej XII) w Skalmierzycach.

------

Funkcję Drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje Bolesław Graja.

sierpień

Obóz Hufca w Nadstawkach. W podobozie leśnym, pod namiotami zakwaterowani są harcerze starsi (komendant Stanisław Kubicki). W drugim podobozie, w szkole zakwaterowani są harcerze młodsi.

sierpień

Obóz stały V DH im. Tomasza Zana w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Komendant - Jerzy Dymała.

wrzesień

Powstają nowe skalmierzyckie drużyny żeńskie XVII DH im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz VII DH im. Emilii Plater.

wrzesień

III DH im. Zawiszy Czarnego przenosi się do nowopowstałego Gimnazjum Mechaniczno-Kolejowego przy ul. Koszarowej.

------

Wznowienie działalności kolejnych gromad zuchowych - dwie gromady przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, jedna przy Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego oraz przy Szkole Podstawowej na Krępie.

60


wrzesień

Funkcję Komendanta Hufca Harcerzy obejmuje ponownie ks. hm. Lech Ziemski.

------

Powstaje XXII Drużyna Harcerska im. Edwarda Niesobskiego przy szkole powszechnej na Zębcowie. Drużynowym zostaje dh Mieczysław Nowicki.

1946 ------

Mianowanie dh Marcina Kierzyńskiego namiestnikiem zuchowym ostrowskiego Hufca Harcerzy przez Komendę Wielkopolska Chorągwi Harcerzy w Poznaniu.

------

Powstanie gromad zuchowych przy Skalmierzycach Nowych i Odolanowie.

------

Powstanie nowych drużyn harcerek i harcerzy: DH im. Marii Skłodowskiej (kolejowej, pozaszkolnej) DH im. Potockiej w Radłowie, drużyn w Topoli Małej, Zacharzewie, Pruślinie, Mikstacie i na Krepie oraz pozaszkolnej DH im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, XIV DH im. Józefa Poniatowskiego i XV DH w Odolanowie, XVI DH im. Zawiszy Czarnego w Raszkowie, XVII DH im. Bolesława Chrobrego w Przygodzicach, XVIII DH w Jankowie Przygodzkim, DH im. Floriana Hłasko w Ostrowie Wielkopolskim.

styczeń

Otwarcie nowej harcówki III DH im. Zawiszy Czarnego w baraku przyszkolnym.

1 lutego

Wznowienie działalności VI DH im. Stefana Czarnieckiego. Funkcję drużynowego obejmuje dh Czesław Jaś. Opiekunem pozostaje phm. Piotr Kaj.

9 maja

Defilada z okazji Dnia Zwycięstwa z udziałem ostrowskich drużyn.

drużynach

harcerskich

w

------

Chorągwiany Kurs Drużynowych Harcerzy w miejscowości Długie, pow. Strzelce Krajeńskie. Uczestniczy ok. 15 harcerzy starszych z ostrowskiego hufca.

------

Pierwszy obóz Hufca Harcerek w miejscowości Moja Wola.

------

Obóz Hufca w Dębnicy.

------

Obóz harcerzy odolanowskich w Chojnastach k/ Jeleniej Góry.

lipiec

Obóz V DH im. Tomasza Zana w Kowarach.

lipiec / sierpień

Obóz stały III DH im. Zawiszy Czarnego w miejscowości Podgórze k/Jeleniej Góry. Komendę obozu sprawuje Mieczysław Gąsiorek.

lipiec / sierpień

Obóz stały drużyn gimnazjalnych II DH im. Henryka Dąbrowskiego, V DH im. Tomasza Zana i X DH im. Mariusza Zaruskiego w miejscowości Podgórze k/Jeleniej Góry. Komendant - ks. hm. Lech Ziemski. Zlot Harcerzy Wrocławskich z udziałem reprezentacji ostrowskich hufców harcerek i harcerzy. Zlot Drużyn Żeglarskich Chorągwi Wielkopolskiej z udziałem X DH im. Mariusza Zaruskiego. 63


1 września

Powstaje Krąg Starszoharcerski im. Władysława Nowaka.

wrzesień

Funkcję Drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje Edmund Niespodziany.

15 września

Uroczystość wręczenia sztandaru ostrowskiemu 10 pułkowi piechoty, z udziałem Marszałka Polski Michała Roli-Żymierskiego. W uroczystościach biorą udział harcerze z ostrowskich drużyn.

21 Manifestacyjny pogrzeb ekshumowanych zwłok Powstańców Ostrowskich października zamordowanych w Winiarach w czasie okupacji. listopad

Przekazanie do Hufca Harcerek dwóch drużyn z Kępna, na rozkaz Komendy Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w Poznaniu.

grudzień

Wspólna zbiórka gwiazdkowa ostrowskich Rad Hufców w auli SP im. Ewarysta Estkowskiego.

21 grudnia

Obóz zimowy III DH im. Zawiszy Czarnego w miejscowości Krzyżatki. Komendę obozu sprawuje Edmund Niespodziany. W obozie bierze udział 20 harcerzy.

1946/47

Pierwsze zimowiska drużyn gimnazjalnych jeleniogórski.

w Bierutowicach pow.

1947 ------

Powstają nowe drużyny: XIX DH im. Stefana Batorego w Dębnicy, XX DH w Topoli Małej, XXI DH w Zacharzewie, XXIV LDH im. Mirosława Ferica, XXV DH im. Jana III Sobieskiego w Mikstacie.

styczeń

Funkcję drużynowego VI DH im. Stefana Czarnieckiego obejmuje dh Jerzy Dolata.

20 lutego

W ramach Dnia Myśli Braterskiej III DH im. Zawiszy Czarnego organizuje uroczystą zbiórkę poświęconą twórcy skautingu - Robertowi BadenPowellowi.

12 kwietnia

Funkcję drużynowego IX DH im. Andrzeja Małkowskiego objemuje dh Antoni Westfal.

kwiecień

Udział ostrowskich drużyn w uroczystościach 950-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie. Reprezentacją dowodzi "Siwy Sokół".

20 kwietnia

Komenda Hufca organizuje w lesie na Karskach zbiórkę poświęconą patronowi harcerzy - św. Jerzemu. 120 harcerzy na ręce "Siwego Sokoła" składa Przyrzeczenie Harcerskie.

2 maja

Komenda Hufca organizuje bieg na stopień wywiadowcy i ćwika.

7-8 czerwca

Uroczystości 30-lecia I DH im. Tadeusza Kościuszki, z udziałem władz miejskich i komendanta Wielkopolskiej Chorągwi ZHP - hm. Trzewikowskiego zorganizowane na stadionie miejskim. W auli szkoły im. E. Estkowskiego urządzono okolicznościową wystawę prezentującą dorobek drużyny.

czerwiec

Obóz Hufca nad Jeziorem Długie (pow. Strzelce Krajeńskie) na ziemi lubuskiej. Komendę sprawuje dh Leszek Dymała. 64


lipiec

Obóz stały I DH im. Tadeusza Kościuszki w Wojciechowicach k/Kłodzka. Komendant obozu - Bogdan Troiński.

------

Obóz żeńskich drużyn gimnazjalnych w Świerkowie k. Lubniewic.

------

Obóz żeńskiej VI DH im. Olgi Małkowskiej w Ustroniu, pow. Kępiński.

------

Obóz żeńskich drużyn ostrzeszowskich w Dobrej Podhalańskiej.

------

Obóz żeńskiej drużyny odolanowskiej w Goszczu k. Twardej Góry.

------

Obóz żeglarski VIII DH im. Kaziemierza Wielkego w Międzybrodziu.

------

Obóz XV DH w Polanicy.

------

Obóz XXIV LDH im. Mirosława Ferića w Tęgoborzu.

sierpień

Obóz stały III DH im. Zawiszy Czarnego w miejscowości Długie na Ziemi Lubuskiej. Komendę sprawuje phm. Marian Grześczyk.

sierpień

Zgrupowanie obozów męskich drużyn gimnazjalnych II DH im. Henryka Dąbrowskiego, V DH im. Tomasza Zana i X DH im. Mariusza Zaruskiego w Piławkach - Ostródzie.

------

Wręczenie sztandaru Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Odolanowie.

------

Ks. Lech Ziemski wskutek nacisków władz komunistycznych zostaje przeniesiony do małej parafii Łódź k. Leszna.

wrzesień

W wyniku akcji naborowej do III DH im. Zawiszy Czarnego, podjęto decyzję o wydzieleniu nowej drużyny spośród uczniów mieszkających w bursie. Powstaje XXVI Drużyna Harcerska im. gen. Władysława Sikorskiego.

19 Wręczenie sztandaru skalmierzyckiej XII DH im. Henryka Dąbrowskiego. Z października rąk komendanta hufca Ostrów sztandar odbiera drużynowy phm.

Kazimierz Gabiś. listopad

Funkcję komendanta Hufca Harcerzy obejmuje phm. Marian Grześczyk.

28 grudnia - Obóz zimowy III DH im. Zawiszy Czarnego w Kowarach. Komendę obozu 6 stycznia sprawuje phm. Marian Grześczyk. W obozie bierze udział 22 harcerzy. 1947/48 ------

Akcja zimowa drużyn ostrowskiego hufca w Bierutowicach. Stany ilościowe drużyn w hufcach: Hufiec Harcerek - 15 drużyn, Hufiec Harcerzy - 26 drużyn w tym dwie żeglarskie i jedna lotnicza.

1948 22 lutego

Uroczysta zbiórka III DH im. Zawiszy Czarnego z okazji Dnia Mysli Braterskiej.

czerwiec

Ćwiczenia z udziałem wojska zorganizowane przez Hufiec w ramach programu Harcerskiej Służby Polsce. Program obejmuje cztery kierunki działania: odbudowa kraju, lasy i rola, kultura i oświata, dziecko.

------

Powstanie ośrodka harcerskiego w Odolanowie, komendantka ośrodka – Barbara Namysł. 69


------

Zgrupowanie obozów Hufca Harcerek w Pietrzykowicach na Ziemi Żywieckiej - cztery obozy w tym obóz VI DH im. Klaudyny Potockiej.

lipiec

Zlot Harcerski w Miłosławiu w 100-lecie Wiosny Ludów. Udział bierze m.in. V DH im. Tomasza Zana.

9 lipca 3 sierpnia

Zgrupowanie Hufca w Łagowie Lubuskim. W ramach programu Harcerskiej Służby Polsce na Ziemiach Odzyskanych, harcerze biorą udział w elektryfikacji i porządkowaniu miasta oraz w zwalczaniu stonki ziemniaczanej. Komendę sprawuje phm. Marian Grześczyk.

-----wrzesień

Samodzielny obóz III DH im. Zawiszy Czarnego w Łagowie Lubuskim. Funkcję komendantki Hufca Harcerek przejmuje drużynowa po próbie Wanda Adamska.

1 października Funkcję drużynowego III DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh Damian

Wojciechowski. 28 listopada

Rejonowa Konferencja ZHP zorganizowana w Gimnazjum Żeńskim dla przedstawicieli hufców męskich i żeńskich z Kalisza, Kępna, Ostrzeszowa, Jarocina, Pleszewa, Krotoszyna, Koźmina i Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestników konferencji poinformowano o zerwaniu ZHP z pozostałościami skautingu i światowym ruchem skautowym oraz o oparciu pracy harcerskiej na zasadach wychowania socjalistycznego w ramach Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej.

22 grudnia - Obóz zimowy III DH im. Zawiszy Czarnego w Podgórzynie k/Cieplic 4 stycznia Zdroju. Komendę obozu sprawuje Damian Wojciechowski. W obozie bierze

udział 25 harcerzy. 1 października Uchwała Głównych Kwater Harcerek i Harcerzy oraz dotychczasowego

naczelnictwa o przekształceniu się w jeden kierowniczy organ Związku pod nazwą Naczelnictwa. Połączenie w ZHP pionu męskiego i żeńskiego. W Wielkopolsce połączenie chorągwi nastąpiło 17 marca 1949 roku. Natomiast łączenie hufców zakończono dopiero jesienią 1949 r.

1949 luty czerwiec

Kurs zastępowych zorganizowany przez Komendę Hufca Harcerzy. Ćwiczenia terenowe zorganizowane przez Komendę Hufca Harcerzy.

------

Przygotowania do wspólnej akcji letniej harcerek i harcerzy na Ziemiach Odzyskanych.

czerwiec

Wskutek nacisków ze strony władz promujących działalność w szkołach Związku Młodzieży Polskiej, rozwiązana zostaje III DH im. Zawiszy Czarnego.

lipiec

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej w Swarzędzu z udziałem I DH im. Tadeusza Kościuszki wraz z pocztem sztandarowym.

lipiec

Zgrupowanie obozów harcerek i harcerzy w Wojciechowicach, pow. kłodzki. Komendanci zgrupowań - Wanda Adamska i Bogdan Troiński. 70


wrzesień

Komenda Chorągwi powołuje dh Damiana Wojciechowskiego na stanowisko kierownika Ośrodka Metodycznego ZHP w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się przy ul Kaliskiej.

------

Stopniowe wygaszanie działalności ZHP poprzez m.in. mianę odznak, regulaminów, zwalnianie instruktorów, likwidację harcerstwa starszego.

1950 15 Wcielenie ZHP w struktury Związku Młodzieży Polskiej. października

1951 1 czerwca

Powołanie Organizacji Harcerskiej ZMP działającej według wzorców radzieckiej Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Lenina. W miejsce działających do tej pory drużyn powoływane są drużyny OH. Na terenie każdej szkoły podstawowej działa jedna "drużyna" (masowa). Klasa stanowi "ogniwo", a drużyną kieruje "Przewodnik OH" (etatowy).

maj

Powstaje na terenie Ostrowa Wlkp. tajna organizacja „Biały Orzeł”, licząca dziesięciu członków, z których większość należała w latach 1946-1949 do ZHP. Jej organizatorem jest dh Kazimierz Kurzawski ps. „Wilk” (jednocześnie członek ZMP i kółka różańcowego). Celem i zadaniem organizacji jest walka z ustrojem poprzez propagandę, zastraszanie działaczy polityczno-społecznych przez listy pogróżkowe, sabotaż, zdobywanie broni palnej w drodze ataków na Posterunki MO.

czerwiec

Dowództwo w organizacji „Biały Orzeł” przejmuje Marian Graf. Kazimierz Kurzawski pozostawia sobie wpływ na organizację i jest inicjatorem jej działań. Członkowie „Białego Orła” prowadzą werbunek nowych członków oraz próbują nawiązać kontakty z innymi organizacjami. Od maja do grudnia przeprowadzają siedem akcji w tym: napisy ścianach budynków i akcje ulotkowe. Większość z tych antysystemowych ulotek wykonano na maszynie do pisania.

8 lipca

Członkowie „BO” dokonują sabotażu, odcinając kabel powodują prawie dobową przerwę w działaniu lokalnego radiowęzła. Czterokrotnie członkowie organizacji wysyłają listy pogróżkowe do redakcji „Gazety Ostrowskiej”, do Szafa PUBP w Ostrowie Wlkp., do Stanisława Wójcińskiego, z Zalesia k. Jarocina którego syn milicjant zginął w walkach ze zbrojnym podziemiem, a także do mieszkańca Ostrowa Wlkp., który doniósł milicji na właściciela prywatnego sklepu. Wszystkie te listy podpisywano „Biały Orzeł”.

7 grudnia

Aresztowanie i w konsekwencji rozbicie organizacji „Biały Orzeł”. Jest ono następstwem rozpracowania grupy przygotowującej w tym czasie atak na posterunek MO na Krępie celem zdobycia broni i amunicji.

73


1952-1955 Lata 1950-1956 to najsmutniejszy okres w dziejach harcerstwa polskiego. To co nie udało się władzom okupacyjnym, skutecznie przeprowadziły władze komunistyczne. Harcerstwo w formie „badenpowellowskiej” miało przestać istnieć raz na zawsze. Jak pisał hm. Stefan Mirowski: harcerstwo jako organizacja miało istnieć jako ozdoba życia społecznego, w rzeczywistości sprowadzonego do systemu wieców, manifestacji i uroczystości, ale istotna treść harcerskiej służby, metody, programy i ideały musiały zostać okiełznane. Nurt nieskażonej idei jednak nie zamarł, płynął pod skorupą lodu tworzonego przez władze. Metody pionierskie, komsomolskie, wychowanie makarenkowskie miały bardzo płytkie korzenie i nie były przez ogół harcerskiej młodzieży akceptowane. Związek Harcerstwa Polskiego za to, że był postrzegany jako siedlisko „wrogich idei” został wtłoczony w struktury Związku Młodzieży Polskiej, jako dziecięca przybudówka szkolna, kompletnie wyprana z harcerskiej metodyki i harcerskiego etosu. Instruktorzy harcerscy stanęli przed dylematem - co dalej? Nieliczni próbowali kontynuować harcerską pracę w ramach nowej organizacji. Nie było to zadanie łatwe – po pierwsze nie byli oni mile widziani w szeregach OH, będąc masowo zastępowani działaczami z nadania ZMP (automatycznie otrzymującymi stopień podharcmistrza). Po drugie komsomolski system pracy stanowił zaprzeczenie systemu harcerskiego – ukierunkowany ideologicznie, masowy, zatracił swoją atrakcyjność dla młodych ludzi. Na przeciwnym biegunie znaleźli się ci, którzy opowiadali się za koniecznością czynnej walki z obowiązującym systemem politycznym. Dla nich rozwiązanie ZHP oznaczało konieczność przejścia do konspiracji, bardzo często również radykalizację swoich działań. Inni poszukiwali możliwości prowadzenia działalności quasi-harcerskiej po egidą innych organizacji takich jak PCK, PTTK lub stowarzyszeń sportowych. Jeszcze inni podjęli decyzję o zrzuceniu harcerskich mundurów – niektórzy bezpowrotnie, niektórzy – powrócili do harcerstwa w nowej rzeczywistości. Odradzający się w 1956 Związek Harcerstwa Polskiego, w imię kompromisu, zmuszony był przejąć dotychczasową OH ZMP "z dobrodziejstwem inwentarza". Jaki był ten "inwentarz"? Z jednej strony - rzesza "dzialaczy harcerskich" namaszczonych przez władze komunistyczne, obdarowanych stopniami instruktorskimi, których nie można było kwestionować. Z drugiej strony - etatyzacja ZHP, umożliwiająca rozwój struktur terenowych, finansowanych przez skarb państwa. Warto również zwrócić uwagę, że OH ZMP miała niewątpliwie pozytywny wpływ na rozwój harcerstwa na terenach wiejskich. Mimo, iż formalnie ZHP stało się kontunuatorem OH ZMP, trudno obecnie dotrzeć do materiałów które dokumentowały by ten okres dziejów harcerskich na terenie Powiatu Ostrowskiego. Na dzień dzisiejszy pozostaje on zatem białą kartą...

74


1956 styczeń

Przyjęto nowe "Zasady działalności Organizacji Harcerskiej" diametralnie zmieniające oblicze harcerstwa.

14 czerwca

Powołanie Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej, wyodrębnionej ze struktur ZMP. Podniesienie wieku harcerskiego z 14 do 16 lat.

------

Powołanie Powiatowej Komendy OHPL. Funkcję komendanta obejmuje Zdzisław Porczyński.

9 listopada

Członkowie komend wojewódzkich i Komendy Głównej OHPL uchwalają rezolucję zakładającą powstanie samodzielnej organizacji i mającej być podstawą programową "odnowy harcerstwa". Postanowiono w niej "rozszerzyć skład zespołu Komendy Głównej, zapraszając do wspólnej pracy ludzi o wysokich wartościach ideowych i moralnych, posiadających autorytet w społeczeństwie i doświadczenie w pracy harcerskiej".

8-10 grudnia

Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich - Zjazd Łódzki. Reaktywacja Związku Harcerstwa Polskiego. Organizacja zrzesza zarówno dotychczasowych działaczy OH ZMP, jak i dawnych instruktorów harcerskich. W obradach zjazdu uczestniczy przedstawiciel Ostrowa - HR Andrzej Kornaszewski.

grudzień

Narada ostrowskich instruktorów harcerstwa. Naradzie przewodniczy phm. Franciszek Jarmużek. Powstaje Komenda Hufca ZHP. Funkcję komendanta obejmuje hm. Zbigniew Ciećkiewicz.

1957 ------

Wznowienie działalności drużyn harcerek i harcerzy:

------

* 1 DH im. Tadeusza Kościuszki przy Zasadniczej Szkole Zawodowej;

------

* 2 DH im. Henryka Dąbrowskiego przy Liceum Męskim;

------

* 3 DH im. Zawiszy Czarnego przy Technikum Kolejowym MK;

------

* 5 DH im. Tomasza Zana przy Liceum Męskim;

------

* 6 DH im. Emilii Plater przy Liceum Żeńskim;

------

* DH im. Tadeusza Kościuszki, DH im. Stefana Czarnieckiego, DH im. Hanki Sawickiej w Odolanowie.

------

Powstanie nowych drużyn:

------

* 8 DH im. Emilii Plater przy Technikum i Zasadniczej Szkole Gospodarczej;

------

* 10 DSH im. Tadeusza Zawadzkiego, ps. „Zośka” przy ,,Jedenastolatce" (obecnie III LO).

------

* 11 DH im. Marii Curie - Skłodowskiej przy Liceum Pedagogicznym;

------

* 26 DH im. Elizy Orzeszkowej przy „Jedenastolatce” (obecnie III LO).

75


12 stycznia

Funkcję drużynowego 3 DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh Tadeusz Wange.

1 kwietnia

Funkcję drużynowego 2 DH im. Henryka Dąbrowskiego objemuje dh Antoni Westfal.

10 maja

Stan liczebny zuchów na dzień 10 maja 1957 roku - 27 drużyn zuchowych, w tym żeńskich 14 i jedna koedukacyjna - 643 zuchów, w tym 348 dziewcząt.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny 1 DH po Ziemi Kłodzkiej.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny 6 DH i 10 DH po Ziemi Lubuskiej.

------

Chorągwiany Kurs Drużynowych w Borku Gorzowskim, woj. Zielonogórskie oraz końcówka kursu podharcmistrzowskiego - w dwóch turnusach z ostrowskiego hufca uczestniczyło ponad czterdzieści osób.

------

Chorągwiany Kurs Drużynowych Zuchowych w Mielnie - ostrowiacy zarówno uczestniczyli w kursie, jak i byli członkami kadry.

5 - .. sierpnia

Harcerska Akcja Letnia – obóz Hufca w miejscowości Moja Wola, gm. Sośnie, w tym kurs zastępowych. Komendę sprawuje z-ca komendanta hufca phm. Franciszek Jarmużek.

5 września

Przyjęto nową strukturę organizacyjną ostrowskiego hufca opracowaną przez dh Andrzeja Kornaszewskiego. Projekt zakładał utworzenie referatów: organizacyjnego, gospodarczo-finansowego, szkoleniowego oraz HSI, a także tzw. referatów liniowych - harcerek, harcerzy i zuchowego.

------

Funkcję namiestnika zuchowego obejmuje phm. Marcin Kierzyński. Powstaje Krąg Pracy Drużynowych Zuchowych, kierowany przez namiestnika. Funkcję namiestnika harcerzy obejmuje dh Andrzej Kornaszewski.

8 października

Celem gruntowniejszego przygotowania drużynowych i przybocznych w terenie ustalono następujące środowiska - ośrodki szkoleniowe, wyznaczając instruktorów mających kierować ośrodkami:

------

Odolanów - dh Antoni Ratajczak

------

Sośnie - dh Witold Leraczyk

------

Daniszyn - dh Zbigniew Sztukowski

------

Raszków - dh Jan Nowak

------

Skalmierzyce - dh Kazimierz Gabiś

------

Sobótka - dh Danuta Olkiewicz

------

Sieroszewice - dh Józefa Ostojska

25 października

Wizytacja ostrowskiego hufca przez phm. Sicińskiego z referatu zuchowego Głównej Kwatery ZHP.

76


20 listopada listopad

21-22 grudnia

Inauguracja kursu zastępowych dla harcerek i harcerzy szkół średnich. Namiestnik Zuchowy - phm. Marcin Kierzyński bierze udział w 5dniowym kursie w Cieplicach. Złaz drużyny drużynowych w Technikum Leśnym w Mojej Woli.

1958 16 lutego

Wizytacja ostrowskiego hufca przez hm. Sielickiego z komendy chorągwi.

27 lutego

Zatwierdzono skład komendy hufca:

------

Komendant Hufca - hm. Zbigniew Ciećkiewicz

------

Z-ca komendanta - phm. Danuta Olkiewicz

------

Z-ca komendanta - phm. Franciszek Jarmużek

------

Namiestnik Zuchowy - phm. Marcin Kierzyński

------

Kwatermistrz hufca - Edward Pawlak

luty

Ostrowski hufiec liczy 36 drużyn zuchowych.

27 marca

Komenda Hufca podjęła decyzję o przyjęcie do ZHP następujących drużyn:

------

21 DH im. Stefana Czarnieckiego /Ostrów Wlkp./

------

25 DH im. Karola Świerczewskiego /Sobótka/

------

31 DH im. Tadeusza Kościuszki /Wierzbno/

------

34 DH im. Emilii Plater /Topola Mała/

------

39 DH im. Adama Mickiewicza /Radłów/

------

40 DH im. Marii Konopnickiej /Rososzyca/

------

43 DH im. Stefana Czarnieckiego /Przygodzice/

------

47 DH im. Zawiszy Czarnego /Raszków/

------

51 DH im. Karola Świerczewskiego /Wysocko Wielkie/

------

52 DH im. gen Sowińskiego /Topola Mała/

------

53 DH im. Zawiszy Czarnego /Czarnylas/

------

54 DH im. Andrzeja Małkowskiego /Sośniach/

------

55 DH im. Marii Skłodowskiej-Curie /Janków Zaleśny/

27 marca

Komenda Hufca podjęła decyzję o rozwiązaniu następujących drużyn:

------

24 DH przy Technikum Handlowym /Ostrów Wlkp./

------

58 DH przy Szkole Młodych Pielęgniarek /Ostrów Wlkp./

------

35 DH przy Szkole Podstawowej /Bieganin/

79


------

37 DH przy Szkole Podstawowej /Lewków/

------

45 DH przy Liceum /Odolanów/

------

57 DH przy Szkole Podstawowej /Lamki/

7-8 czerwca

Złaz drużynowych w Antoninie.

------

Udział reprezentacji hufca w Zlocie Hufca Ostrzeszów w Grabowie uroczystość wręczenia sztandaru miejscowej drużynie harcerskiej.

3-23 lipca

HAL '58 - zgrupowanie hufcowe harcerek i harcerzy oraz Kurs Zastępowych w Wapiennicy (pow. żywiecki). Komendę sprawuję phm. Franciszek Jarmużek (obóz harcerzy) i phm. Danuta Olkieiwcz (obóz harcerek). W ramach obozu żeńskiego swój podobóz zorganizowała 16 DH im. Emilii Plater. Ogółem w zgrupowaniu udział bierze 126 osób (z kadrą).

7-23 lipca

Obóz 3 DH im. Zawiszy Czarnego w Łagowie na Ziemi Lubuskiej. Komendę sprawują dh Edmund Niespodziany i dh Tadeusz Wange.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny 1 DH w Górach Izerskich. Komendę sprawuje phm. Marian Grześczyk.

lipiec / sierpień

Obóz 6 DH w Jagniątkowie.

lipiec / sierpień

Obóz 12 Drużyny Harcerek i 13 Drużyny Harcerzy ze Skalmierzyc. Komendę sprawuje pwd. Kazimierz Tacik.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny Zuchowego Kręgu Pracy w Beskidzie Żywieckim.

lipiec / sierpień

W ramach akcji letniej komenda hufca tworzy tzw. drużynę wakacyjną dla harcerzy pozostających w Ostrowie.

sierpień

Centralna Akcja Szkoleniowa z udziałem 4 instruktorów z ostrowskiego hufca.

wrzesień

Remont i otwarcie nowej harcówki 3 DH im. Zawiszy Czarnego w przydzielonym przez szkołę pomieszczeniu.

22 września

Funkcję z-cy komendanta hufca obejmuje hm. Antoni Ratajczak, zastępując phm. Franiszka Jarmużka.

wrzesień

Komenda Hufca przeprowadza "lustrację drużyn". Bardzo wysoko oceniono pracę: 36 DH w Gorzycach Wielkich, 25 DH w Sobótce, 54 DH w Sośniach oraz ośrodki w Skalmierzycach Nowych i Odolanowie.

-----22 października

Zlot Drużyn w Odolanowie. Rozkazem komendanta hufca Ostrów Wlkp., powstaje Szczep Harcerski w Skalmierzycach Nowych skupiający wszystkie skalmierzyckie drużyny. W skład szczepu wchodzą: 12 DH im. M. Konopnickiej,13 dh im. M. Wołodyjowskiego, 24 DH im. S. Sempołowskiej, 33 DH im. T. Kościuszki, 37 DH im. H. Dąbrowskiego (zmiana numeracji) oraz dwie Gromady Zuchowe. Funkcję komendanta szczepu obejmuje phm. Kazimierz Gabiś.

80


1959 15 lutego

luty 18-20 kwietnia

------

Wizytacja ostrowskiego hufca przez komedanta chorągwi - hm. Cz. Żakowskiego. Ostrowski hufiec zrzesza 55 drużyn harcerskich. Walny Zjazd ZHP z udziałem ostrowskich delegatów: hm. Zbigniewa Ciećkiewicza i hm. Antoniego Ratajczaka. W defiladzie z okzaji Święta Pracy udział biorą wszystkie drużyny hufca.

23-24 maja

Zlot Hufca z okazji jubileuszu 40-lecia 3 DH im. Zawiszy Czarnego. Wręczenie drużynie nowego sztandaru ufundowanego przez byłych członków drużyny. Zjazd byłych "Zawiszaków".

------

Ognisko dla społeczeństwa zorganizowane z okazji Dnia Dziecka przez 11 Drużynę Harcerek im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Liceum Pedagogicznym.

------

HAL'59 - Zgrupowanie Hufca w Torzymiu. W skład zgrupowania wchodzą: obóz żeński (kom. phm. Józef Ostojski), obóz męski (kom. pwd. Bogdan Troiński), obóz 3 DH (kom. phm. Dionizy Nagórski), obóz Skalmierzyce (kom. pwd. Kazimierz Gabiś). Komendę zgrupowania sprawuje phm. Tadeusz Wange. Zgrupowanie jest wizytowane przez Ministra Obrony Narodowej, gen. broni Mariana Spychalskiego. W wyniku tej wizyty hufiec otrzymuje sprzęt samochodowy i motocyklowy. W zgrupowaniu bierze udział ok. 340 uczestników.

------

W ramach akcji letniej komenda hufca tworzy tzw. drużynę wakacyjną dla harcerzy pozostających w Ostrowie. Organizacją drużyny oraz jej prowadzeniem w zajmuje się phm. Andrzej Kornaszewski.

------

Akcja Szkoleniowa Chorągwi Wielkopolskiej i Lubuskiej - LAS '59. Ostrowska Kadra Instruktorska zorganizowała dwa zgrupowania w ramach tej akcji – harcerskie i zuchowe, jako kursy drużynowych dla młodzieży starszoharcerskiej Południowej Wielkopolski.

------

Udział reprezentacji hufca w Zlocie Hufca Głogów z okazji 850 rocznicy obrony Głogowa.

------

Biwak letni 16 DH im. Emilii Plater pod komendą drużynowej pwd. Barbarą Drobnik.

lipiec / sierpień

Rajd Kolarski po Ziemi Lubuskiej z udziałem 6 DH i 10 DH. Komendę sprawują phm. Tadeusz Stawik (ekipa męska) i Maria Kornaszewska (ekipa żeńska).

wrzesień

Powstanie Harcerskiej Stanicy Technicznej w budynku byłej szkoły powszechnej przy ul. Gimnazjalnej 5 w związku z otrzymanym sprzętem z Ministerstwa Obrony Narodowej - dwa samochody GAZ-64 i dwa motocykle WFM.

85


5 września

Miejskie uroczystości z okazji 20 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W obchodach czynny udział biorą ostrowskie drużyny.

17 września

Dh Danuta Olkiewicz składa rezygnację z funkcji z-cy komendanta hufca.

------

Organizacja dwóch kursów samochodowo - motocyklowych, zakończonych egzaminem państwowym na prawo jazdy. Komendant Stanicy - phm. Tadeusz Wange.

1 grudnia

Phm. Taduesz Wange obejmuje funkcję kierownika Stanicy Technicznej i instruktora technicznego hufca.

1960 ------

Uczestnictwo i współorganizacja dwudniowych ćwiczeń Terenowej Obrony Przeciwlotniczej i Atomowej przez z 1 DH im. Tadeusza Kościuszki.

1 marca

Funkcję drużynowego 3 DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh Czesław Rymanowski.

-----12-13 marca

6 DH bierze udział w Chorągwianej Akcji „Harcerska Fala”. Zlot Instruktorów Hufca Ostrów Wielkopolski i Głogów.

1 maja

Drużyny ostrowskiego hufca biorą udział w pokazie z okazji Święta Klasy Robotniczej.

3-15 maja

Ogólnopolskie Dni Oświaty, Książki i Prasy. Ostrowscy harcerze organizują stoisko na kiermaszu oraz porządkują i oprawiają zbiory biblioteczne.

7 maja

Dni Lasu i Zadrzewienia Kraju. Ostrowscy harcerze przyłączają się do akcji Ligi Ochrony Przyrody pod hasłem "Sadzimy, pielęgnujemy i chronimy drzewa".

------

Funkcję drużynowego 1 DH im. T. Kościuszki obejmuje dh Zbysław Jeżewski.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '60 - obóz Hufca w lasku miejskim pod Ostrzeszowem.

lipiec / sierpień

Obóz 14 DH, drużyn odolanowskich pod Ostrzeszowem.

lipiec / sierpień

Obóz 20 DH w Sułowie Milickim.

lipiec / sierpień

Obóz drużyn skalmierzyckich w Zaniemyślu.

lipiec / sierpień

Zuchowy Krąg Pracy - wędrówka na trasie Kalisz - Kruszwica.

lipiec / sierpień

Lato Wiejskich Drużyn - LWD. Hufcowa baza pod Sieroszewicami.

86


1961 lipiec / sierpień

30 listopada

Harcerska Akcja Letnia HAL '61 - zgrupowanie obozów Hufca w Pobierowie, woj. Szczecińskie, dwu turnusy - I harcerzy, II harcerek. Funkcję komendanta hufca obejmuje phm. Tadeusz Raczak.

1962 ------

Przekazanie nowej harcówki Szczepowi Harcerskiemu w Nowych Skalmierzycach w nowowybudowanej Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL '62. Zgrupowanie obozowe Hufca w Jedlinkach k. Kowar, woj. jeleniogórskie.

październik

Funkcję komendanta hufca obejmuje hm. Damian Wojciechowski. W skład komendy hufca wchodzą: zastępcy - hm. Danuta Olkieiwcz (ds. organizacyjnych), phm. Tadeusz Wange (ds. programowych) oraz: phm. Józefa Ostojska, phm. Mieczysław Łuczak, pwd. Włodzimierz Mieloch.

24-25 listopada

Wycieczka instruktorska do Krakowa. Zwiedzanie Ojcowa, Wieliczki i Nowej Huty.

grudzień

35 drużynowych pozytywnie ocenionych przez komendę hufca otrzymuje nagrodę komendanta hufca.

1963 9 stycznia

Wizytacja ostrowskiego hufca przez instruktora komendy chorągwi - hm. Mariana Niełacnego.

9 lutego

Hufcowe eliminacje do IV Konkursu Recytatorskiego "Jedno serce wszyscy mamy".

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL '63. Zgrupowanie obozów Hufca (koedukacyjne) w tym kolonia zuchowa w ramach chorągwianej Akcji „Konin '63”.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny na Mazurach - 35 DH im. Marii Rodziewiczówny.

lipiec / sierpień

Obóz żeglarski na Mazurach - 3 DH im Zawiszy Czarnego.

15 października

Stan instruktorów Hufca na dzień 15.10.63 - 37 osób, w tym 3 hm., 5 phm., 29 pwd.

23 grudnia

Funkcję drużynowego 3 DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje pwd. Jerzy Biegański.

1963/64

Chorągwiany Kurs Namiestników w uczestniczy 4 instruktorów ostrowskich.

93

Szumiradzie

k.

Kluczborka,


1964 luty

Powstaje skalmierzycka Drużyna Starszoharcerska im. Zawiszy Czarnego jako drużyna przyzakładowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych.

------

I Harcerski Koncert z Lilijką zorganizowany przez 35 DH im. Marii Rodziewiczówny przy Technikum Ekonomicznym.

5-6 czerwca

Jubileusz 45-lecia 3 DH im. starszoharcerskich w Kąkolewie.

Zawiszy

Czarnego.

Biwak

drużyn

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL '64. Zgrupowanie obozowe Hufca w Sławie Śląskiej, woj. zielonogórskie.

sierpień

3 DH im. Zawiszy Czarnego organizuje letnią stanicę w Raduchowie nad Prosną, gdzie przebywają drużyny młodszoharcerskie i starszoharcerskie ostrowskiego hufca.

24-25 października

I Złaz Drużyn Starszoharcerskich z metą w Ołoboku. Funkcję kierownika Złazu pełni pwd. Jerzy Biegański.

1965 ------

I Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca, komendantem wybrano ponownie hm. Damiana Wojciechowskiego.

------

Realizacja zadań I Alertu Naczelnika ZHP „Zwiad Wiosenny” przez ostrowskie drużyny.

11 lutego

Funkcję drużynowego 3 DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje pwd. Zbysław Jeżewski.

9 maja

III Alert Naczelnika ZHP - Harcerska Próba Sprawności. W ramach zadań Alertu ostrowscy harcerze wyszukują miejsc związanych z walką narodu polskiego z hitlerowskim okupantem oraz odszukują obiekty zbudowane w powojennym dwudziestoleciu.

12-13 czerwca

II Złaz Drużyn Starszoharcerskich z metą w Janisławicach, pow. Ostrowski.

7-27 lipca

Harcerska Akcja Letnia HAL '65. Zgrupowanie obozowe Hufca w Sławie Śląskiej, woj. zielonogórskie - dwa turnusy. Komendę zgrupowania sprawuje Jerzy Biegański.

18 września

Wręczenie sztandaru I Szczepowi Harcerskiemu im. Marii Konopnickiej.

16-17 października

III Złaz Drużyn Starszoharcerskich na trasach pieszych i kolarskiej z metą w Odolanowie.

1966 29 stycznia

Otwarcie Klubu Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego im. Zawiszy Czarnego, działającego przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.

8 maja

Zlot Drużyn Hufca Ostrowskiego z okazji obchodów "Tysiąclecia Państwa Polskiego".

94


9 maja

17-19 czerwca

Wręczenie sztandaru ostrowskiemu hufcowi ZHP, ufundowanego przez Oddział ZBoWiD w Ostrowie Wielkopolskim. IV Złaz Drużyn Harcerskich z metą w Zamościu n/Prosną.

------

Realizacja zadań II Alertu Naczelnika ZHP pod hasłem „Harcerski Zwiad Tysiąclecia" przez ostrowskie drużyny.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '66. Zgrupowanie obozowe Hufca pod Wielowsią pow. ostrowski - dwa turnusy.

lipiec / sierpień

Obóz drużyn skalmierzyckich w miejscowości Kuźniak Młyn, pow. Międzychodzki.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny 3 DH im. Zawiszy Czarnego po Kotlinie Kłodzkiej.

11 września

Uroczystość przekazania sztandaru oraz nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szczepowi Harcerskiemu w Nowych Skalmierzycach.

23 września

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „Szarych Szeregów” Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim.

wrzesień

Zlot Młodzieży - Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej i Kół Młodzieży Wojskowej na terenie lasów podmiejskich Piaski - Szczygliczka.

14-16 października

V Jubileuszowy Złaz Drużyn Starszoharcerskich z metą w Bogdaju, pow. ostrowski.

20 października

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia gen. Józefa Bema Szczepowi Harcerskiemu nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim.

1967 11 marca

II Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca. Funkcję Komendanta Hufca obejmuje dh Mieczysław Łuczak.

------

Zbiórka Hufca na ostrowskim rynku, gra terenowa w krępskim lesie, ognisko w ramach realizacji zadań III Alertu Naczelnika ZHP „Harcerska Próba Sprawności”.

26 kwietnia

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „60 Pułku Piechoty” Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

1 czerwca

Funkcję komendanta hufca obejmuje phm. Jacek Skiba.

14 czerwca

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia gen. Karola Świerczewskiego 19 DH Nieprzetartego Szlaku przy Szkole Podstawowej nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim.

11 lipca

Obóz Wędrowny 3 DH im. Zawiszy Czarnego w Kotlinie Kłodzkiej. Komendę sprawuje dh Zbysław Jeżewski. Udział bierze 21 harcerzy.

103


lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '67 - obóz Hufca w lasach k. Wielowsi, pow. Ostrowski

lipiec / sierpień

Obóz SH im. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Kuźniak Młyn, pow. międzychodzki.

1968 ------

Realizacja zadań IV Alertu Naczelnika ZHP „Harcerstwo Dzieciom Polskim” – martyrologia dzieci polskich w czasie okupacji hitlerowskiej. Wypracowanie środków na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.

8/9 maja

Jubileusz 50-lecia 1 DH im. Tadeusza Kościuszki działającej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. PPR 10 (obecnie ul. Wolności). Wręczenie nowego sztandaru. Historyczny sztandar z roku 1917 zostaje przekazany do muzeum.

7-21 lipca

Obóz 3 DH im. Zawiszy Czarnego w Górach Izerskich. Komendę sprawuje dh Zbysław Jeżewski. Udział bierze 21 harcerzy.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '68. Obóz Hufca w Wąchabnie, woj. Zielonogórskie.

lipiec / sierpień

Obóz SH nr 10 w Boszkowie, woj. Poznańskie.

lipiec / sierpień

Obóz SH z Nowych Skalmierzyc w miejscowości Kuźniak Młyn.

wrzesień

Funkcję Kierownika Referatu Starszoharcerskiego obejmuje pwd. Zbysław Jeżewski.

wrzesień

Podział Ostrowskiego Hufca na 8 ośrodków harcerskich: Odolanów, Nowe Skalmierzyce (kierownik - phm. Kazimierz Szczepaniak), Raszków, Sieroszewice, Ostrów (podmiejski) oraz 3 ośrodki na terenie miasta (starszoharcerski i dwa harcerskie w tym zuchy).

5-6 października

XVII Ogólnopolski Rajd Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Jarocinie z udziałem 3 DH im. Zawiszy Czarnego.

11 października

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „Bohaterów Westerplatte” Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

1969 ------

26 stycznia

marzec

Stan ostrowskiego Hufca ZHP: instruktorzy - 173, w tym 13 hm., 26 phm., 88 pwd.; drużyn 137, w tym 14 specjalnościowych, 79 harcerskich i 44 zuchowe. III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca. Funkcję Komendanta Hufca obejmuje dh Paweł Tuszyński. Konkurs „Drużyna - szkołą kulturalnego zachowania się na jezdni” zorganizowany przez Komendę Hufca i Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej - I miejsce zdobyła 43 DH z Państwowego Technikum Rolniczego w Przygodzicach.

104


1 kwietnia

50-lecie 3 DH im. Zawiszy Czarnego. Przygotowana z tej okazji uroczystość zostaje odwołana przez dyrekcję szkoły na polecenia lokalnych władz.

27 kwietnia

Alert Naczelnika ZHP. Hufcowym sztabem kieruje phm. Zbysław Jeżewski.

-----14-15 czerwca

Funkcję komendanta hufca obejmuje phm. Paweł Tuszyński. VI Złaz Drużyn Starszoharcerskich z metą w Odolanowie, pow. ostrowski.

17 lipca

Na wieczną wartę odchodzi "Siwy Sokół" - ks. hm. Lech Ziemski. W pogrzebie, który odbył się 20 lipca uczestniczy 55 kapłanów i rzesze wychowanków. Trumnę złożono zgodnie z wolą zmarłego w Kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przu ul. Limanowskiego. Nagrobek wystawili mu jego dawni uczniowie.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '69. Obóz Hufca w Kętach Śląskich, woj. Katowickie.

lipiec / sierpień

Obóz SH z Nowych Skalmierzyc w Sławie Śląskiej, woj. Zielonogórskie.

4-18 sierpnia

Obóz Wędrowny 3 DH im. Zawiszy Czarnego po Ziemi Lubuskiej. Komendę sprawuje dh Zbysław Jeżewski. Udział bierze 21 harcerzy.

1970 19 kwietnia

II Rejonowe Manewry Techniczno-Obronne dla hufców Południowej Wielkopolski w lasach krępskich w Ostrowie. Udział bierze m.in. 3 DH im. Zawiszy Czarnego.

25 maja

VI Alert Zwycięstwa ogłoszony przez Naczelnika ZHP w 25. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.

12-14 czerwca

VII Złaz Drużyn Starszoharcerskich Ostrowskiego Hufca z metą w Czarnymlesie.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '70. Obóz Hufca w Czeszewie, pow. Jarociński.

2-17 sierpnia

Obóz Wędrowny 3 DH im. Zawiszy Czarnego po Krainie Wielkich Jezior. Komendę sprawuje phm. Zbysław Jeżewski. Udział bierze 20 harcerzy.

3 września

Funkcje komendanta hufca przejmuje pwd. Elżbieta Podlas.

wrzesień

Dochodzący kurs drużynowych i przewodniczących Młodzieżowych Kręgów Instruktorskich.

19 września

Funkcję drużynowej 3 DH im. Zawiszy Czarnego obejmuje dh Krystyna Masiuk.

12 października

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia 2 Armii Wojska Polskiego Hufcowi ZHP w Ostrowie Wielkopolskim.

1971 21 lutego

19-20 czerwca

IV Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca, komendantką hufca wybrano ponownie hm. Elżbietę Podlas. VIII Złaz Drużyn Starszoharcerskich z metą w Surminie, gm. Sośnie. 111


lipiec / sierpień

Harcerska Akcja letnia - HAL '71 - zgrupowanie obozowe Hufca w Czeszewie, pow. jarociński, w tym kurs drużynowych.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny 3 DH im. Zawiszy Czarnego po Ziemi Kaszubskiej.

30 września

stan organizacyjny Hufca: 204 drużyny, w tym 20 drużyn specjalnościowych, 105 drużyn harcerskich i 79 drużyn zuchowych; 222 instruktorów, w tym 27 hm, 61 phm, 50 pwd.

2 października

Otwarcie harcówki SH im. Powstańców Wielkopolskich w Zbiorczej Szkole Gminnej w Nowych Skalmierzycach.

1972 luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '72 -

------

Zimowisko szkoleniowe drużynowych w Moszczanicy.

------

Zimowisko wypoczynkowo-szkoleniowe w Poznaniu.

luty

Nieobozowa Akcja Zimowa w mieście Ostrowie Wielkopolskim.

1 maja

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „Powstańców Wielkopolskich” Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej w Odolanowie.

10-11 czerwca

Zlot Młodzieży Ziemi Ostrowskiej w Kąkolewie pod Ostrowem Wielkopolskim. Komenda Hufca jest odpowiedzialna za organizację miasteczka zlotowego.

------

Funkcje kierownika VI Ośrodka obejmuje hm. Kazimierz Tacik.

Harcerskiego

Nowe

Skalmierzyce

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja letnia - HAL '72. Zgrupowanie obozowe Hufca w Torzymiu, woj. zielonogórskie, dla 320 obozowiczów w dwóch turnusach.

15 października

Stan organizacyjny hufca – 11 szczepów harcerskich, 12 starszoharcerskich, 117 drużyn harcerskich i 83 drużyny zuchowe.

drużyn

1973 ------

Funkcję drużynowego 3 DH im. Zawiszy Czarnego ponownie obejmuje ponownie phm Zbysław Jeżewski.

6 maja

Spotkanie w Klubie Nauczyciela byłych harcerzy ostrowskich z okazji 60lecia Hufca.

6 maja

Z inicjatywy dr hm. Edwarda Serwańskiego powołana zostaje Komisja Historyczna Hufca. Funkcję przewodniczącego komisji powierzono hm. Marianowi Grześczykowi.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '73 - zgrupowanie obozowe Hufca w Torzymiu na Ziemi Lubuskiej - trzy tumusy.

112


15-28 lipca

Obóz Wędrowny 3 DH im. Zawiszy Czarnego po Ziemi Białostockiej. Komendę sprawuje phm. Zbysław Jeżewski. W obozie udział bierze 17 harcerzy.

------

Powołanie szczepów w szkołach ponadpodstawowych realizujących program Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej (HSPS). Jednostki takie powstają w Zespole Szkół Gastronomicznych, I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Technikum Kolejowym.

19-21 października

X Jubileuszowy Złaz Drużyn HSPS z metą w Odolanowie.

11 listopada

Spotkanie byłych harcerzy przy grobie „Siwego Sokoła” zorganizowane przez Komisję Historyczną Hufca z okazji 60-lecia ostrowskiego harcerstwa,

1974 lipiec

Budowa i otwarcie Odolanowie.

Domu

Harcerza

przez

Ośrodek

Harcerski

w

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '74 - zgrupowanie obozowe Hufca w Witnicy na Ziemi Lubuskiej dla ok. 400 obozowiczów w dwóch turnusach, w tym obóz żeglarski.

lipiec / sierpień

Kolonia zuchowa Ośrodka VI Nowe Skalmierzyce w Odolanowie.

lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia Ośrodka Odolanów w Odolanowie.

lipiec / sierpień

Obóz V Szczepu Harcerskiego w Boszkowie.

23 lipca sierpień

"Operacja Lednica" z udziałem 3 DH im. Zawiszy Czarnego. Funkcję komendanta podobozu IV pełni phm. Zbysław Jeżewski.

18 grudnia

Szczep Harcerski przy Technikum Kolejowym otrzymuje imię XXX-lecia PRL.

1975 luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ `75 - zimowisko Hufca w Żywcu, w tym kurs drużynowych.

23 kwietnia

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia gen. Karola Świerczewskiego X Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim.

10-11 maja

XI Złaz Drużyn Ostrowskiego Hufca z metą w Nowych Skalmierzycach.

maj

3 DH im. Zawiszy Czarnego otrzymuje tytuł "Drużyny Sztandarowej" Związku Harcerstwa Polskiego.

1 czerwca

Wskutek podziału Chorągwi wielkopolskiej powstaje Chorągiew Kaliska. Ostrowski hufiec zostaje włączony do nowopowstałej chorągwi.

119


1 czerwca

Reforma administracyjna kraju - likwidacja powiatów oraz utworzenie 49 województw. Powstaje województwo kaliskie. Następuje podział hufca powiatowego na 4 hufce (miejski Ostrów Wielkopolski oraz miejskogminne w Nowych Skalmierzycach, Odolanowie i Raszkowie) i 4 gminne związki drużyn (gmina Ostrów Wielkopolski oraz gminy Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie).

luty

Harcerska Akcja Letnia - HAL '75 - zgrupowanie obozów Hufca w miejscowości Suchacz Zamek, woj. elbląskie; trzy turnusy, w tym na trzecim turnusie kurs drużynowych; uczestniczyło 480 osób.

2 lipca - ?

"Operacja Lednica" z udziałem 3 DH im. Zawiszy Czarnego. Funkcję komendanta podobozu III pełni hm. Zbysław Jeżewski.

październik

Pierwsze konferencje hufców Komendantami wybrano:

i

gminnych

związków

drużyn.

------

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - pwd. Roman Ziółkowski

------

* Hufiec Miejsko-Gminny Nowe Skalmierzyce - hm. Aleksandra Biegańska

------

* Hufiec Miejsko-Gminny Odolanów - hm. Kazimiera Chwierut

------

* Hufiec Miejsko-Gminny Raszków - hm. Barbara Szczepaniak

------

* Gminny Związek Drużyn Ostrów Wielkopolski - hm. Maria Przepiórka

------

* Gminny Związek Drużyn Przygodzice - phm. Maria Horyza

------

* Gminny Związek Drużyn Sośnie - pwd. Wanda Handzlik

------

XII Złaz Drużyn Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski z metą w Odolanowie.

------

Stany organizacyjne hufców i GZD:

------

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski: zuchów - 1292/48 drużyn, harcerzy – 1798/51 drużyn, harcerzy starszych 1499/46 drużyn;

------

* Hufiec Nowe Skalmierzyce: 979 w tym 438 zuchów, 36 drużyn oraz 43 instruktorów;

------

* Hufiec Odolanów: zuchów 271/13 drużyn, harcerzy 371/12 drużyn;

------

* Hufiec Raszków: 744 zuchów i harcerzy, 15 drużyn zuchowych, 10 drużyn harcerskich

------

* Gminny Związek Drużyn Ostrów Wielkopolski: 801 w tym 391 zuchów, 23 drużyny, 33 instruktorów;

------

* Gminny Związek Drużyn Przygodzice: 147 zuchów (7 drużyn), harcerzy 160 (7 drużyn);

------

* Gminny Związek Drużyn Sieroszewice: 516 w tym 244 zuchów, 20 instruktorów;

------

* Gminny Związek Drużyn Sośnie - 2 drużyny zuchowe, 3 drużyny harcerskie.

120


1976 luty

Harcerska Akcja Zimowa HAZ '76:

luty

Nieobozowa Akcja Zimowa miejskiego hufca na terenie Nadleśnictwa Antonin;

luty

Nieobozowa Akcja Zimowa - 60 uczestników.,

luty

Zimowisko Gminnego Związku Drużyn Ostrów Wielkopolski - 50 uczestników

luty

Zimowisko szkoleniowe hufca skalmierzyckiego w Zbiorczej Szkole Gminnej Nowe Skalmierzyce - 80 uczestników.

------

VII Turniej Wiedzy Obywatelskiej Chorągwi Kaliskiej - dyplom i nagroda rzeczowa dla Gminnego Związku Drużyn Ostrów Wielkopolski.

------

XI Rajd Wiosenny Hufca Nowe Skalmierzyce z metą w Lezionie.

kwiecień

instruktorski bieg patrolowy zorganizowany przez Młodzieżowy Krąg Instruktorski przy I SH w Ostrowie Wielkopolskim.

29 kwietnia

Nadanie imienia Janusza Korczaka Szczepowi Harcerskiemu Nieprzetartego Szlaku przy Szkole Podstawowej nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim.

8-9 maja

XIII Złaz Drużyn Harcerskich Ostrowskiego Hufca z metą w miejscowości Moja Wola, gm. Sośnie.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL '76:

lipiec / sierpień

Chorągwiana Akcja „Operacja Żerków” - 83, w tym obóz Hufca Nowe Skalmierzyce w Śmiełowie, który stanowił również zaplecze kwatermistrzowskie sztabu Operacji.

lipiec / sierpień

Kolonia zuchowa GZD Sieroszewice w Kani - 120 uczestników

lipiec / sierpień

Obóz GZD Ostrów Wielkopolski - 40 uczestników,

lipiec / sierpień

Obóz GZD Sieroszewice w Kani - 77 uczestników;

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Ostrów Wielkopolski w Czeszewie, trzy turnusy,

lipiec / sierpień

"Operacja Lednica" z udziałem 3 DH im. Zawiszy Czarnego. Funkcję komendanta podobozu pełni org. Andrzej Jaś.

28 sierpnia

Funkcję komendanta Hufca Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przejmuje phm. Józef Kozan.

125


------

Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Złota Jabłoń” w odolanowskim Domu Harcerza - wyróżnienie Hufca Odolanów za działalność w tym konkursie.

październik

Święto Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski - zobowiązanie, nadanie stopni i wieczór instruktorski.

------

Stany osobowe hufców i GZD:

------

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski: zuchów 1310 (50 drużyn); harcerzy 1803 (55 drużyn), harcerzy starszych 2225 (71 drużyn);

------

* Hufiec Nowe Skalmierzyce - 516 zuchów (20 drużyn), 613 harcerzy (19 drużyn);

------

* Hufiec Odolanów: 334 zuchów (15 drużyn), 406 harcerzy (13 drużyn), harcerzy starszych 62 (2 drużyny),

------

* Gminny Związek Drużyn Ostrów Wielkopolski - 956 w tym 539 zuchów, 31 drużyn, 33 instruktorów,

------

* Gminny Związek Drużyn Przygodzice - zuchów 174 (6 drużyn), 253 harcerzy (7 drużyn), instruktorów 13;

------

* Gminny Związek Drużyn Sieroszewice - 718 w tym 432 zuchów, 25 instruktorów;

------

* Gminny Związek Drużyn Sośnie - zuchów 100 (5 drużyn), harcerzy 147 (5 drużyn), instruktorów 11.

1977 luty

Harcerska Akcja Zimowa HAZ '77: zimowisko hufca skalmierzyckiego w Nowych Skalmierzycach,

luty

Zimowisko Gminnego Związku Drużyn Ostrów Wielkopolski - 60 uczestników.

luty

Zimowisko Hufca Raszków w Przybysławicach,

marzec

Zakończenie kursu dochodzącego drużynowych Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Centralnej Szkole Instruktorskiej w Oleśnicy.

------

IV Wiosenny Rajd Hufca Nowe Skalmierzyce z metą w Biskupicach, ok. 300 uczestników

------

XIV Złaz Drużyn harcerskich Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski z metą w Górznie.

------

Reprezentacja Hufca Nowe Skalmierzyce zajmuje 1 miejsce w eliminacjach chorągwianych biegów na orientację.

------

VIII Turniej Wiedzy Obywatelskiej - dyplom Głównej Kwatery ZHP dla Hufca Gminnego Ostrów Wielkopolski za wzorowe wykonanie zadań turnieju.

1 maja

Funkcję komendanta Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski obejmuje phm. Urszula Janota. 126


lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL '77 - obozy:

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski- zgrupowanie obozowe w Nowym Wieku, woj. elbląskie, dwa turnusy,

lipiec / sierpień

* Hufiec Nowe Skalmierzyce - w Mierzynie k. Międzychodu - 120 uczest.,

lipiec / sierpień

* Hufiec Sieroszewice w Żerkowie,

lipiec / sierpień

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski w Czeszewie, woj. poznańskie - 45 uczestników,

lipiec / sierpień

* Hufiec Raszków w Śmiełowie.

lipiec / sierpień

Kolonie zuchowe:

lipiec / sierpień

* Hufiec Nowe Skalmierzyce w Lezionie 2 turnusy po 60 uczestników,

lipiec / sierpień

* Hufiec Sieroszewice w Pleszewie,

lipiec / sierpień

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski - 65 uczestników.

październik

XV Złaz Drużyn Harcerskich z metą w Ostrowie Wielkopolskim na Stanicy „Zielona Polana”.

------

Złazy harcerskie Hufca Raszków do Ligoty i Korymicy,

------

Stany osobowe hufców:

------

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski: zuchów 1114 (39 drużyn), harcerzy 2199 (71 drużyn), harcerzy starszych 2367 (66 drużyn);

------

* Hufiec Nowe Skalmierzyce - zuchów 562 (21 drużyn), harcerzy 647 (20 drużyn), 48 instruktorów,

------

* Hufiec Odolanów: zuchów 939 (16 drużyn), harcerzy 481 (14 drużyn), harcerzy starszych 47 (2 drużyny);

------

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski - 1000 w tym 560 zuchów, 31 drużyn, 29 instruktorów,

------

* Hufiec Sieroszewice -740 w tym 487 zuchów, 29 instruktorów.

------

* Hufiec Przygodzice - zuchów 162 (6 drużyn), harcerzy 342 (7 drużyn), 11 instruktorów;

------

* Hufiec Sośnie - zuchów 72 (4 drużyny), harcerzy 120 (4 drużyny).

1978 luty

Dochodzący kurs drużynowych I stopnia w Hufcu Miejskim Ostrów Wielkopolski.

129


maj

III "Spotkanie z Województwem" Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Kaliszu, w tym:

27-28 maja

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia Marii Konopnickiej Chorągwi Kaliskiej ZHP w Kaliszu - udział w Zlocie Chorągwi ostrowskiego harcerstwa.

czerwiec

Wystawa sprzętu obozowego w Parku miejskim, ufundowanego przez ostrowskie zakłady pracy dla Hufca Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z inicjatywy Miejskiej Rady Przyjaciół harcerstwa namioty, prycze, materace - wartości ok. 700 tys. zł.

maj

XVI Złaz Drużyn Harcerskich z metą w miejscowości Mikstat Las.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL'78 - obozy:

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski w Kadynach, woj. elbląskie - trzy turnusy,

lipiec / sierpień

* Hufiec Raszków w Antoninie, nadl. Kocięba,

lipiec / sierpień

* Hufiec Sieroszewice w Międzywodziu, woj. szczecińskie - 90 uczestników,

lipiec / sierpień

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski w Czeszewie, woj. poznańskie – 50 uczestników,

lipiec / sierpień

* Hufiec Nowe Skalmierzyce w Mierzynie, k/ Międzychodu - 120 uczestników

lipiec / sierpień

* Kolonia zuchowa Hufca Gminnego Ostrów Wielkopolski w Lewkowie dla 80 uczestników.

wrzesień

Powstanie Harcerskiego Zespołu Wokalno-Tanecznego w Hufcu Nowe Skalmierzyce.

wrzesień

XVII Złaz Drużyn Harcerskich Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski z metą w Antoninie

------

Stany osobowe hufców:

------

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski: zuchów 1277 (46 drużyn), harcerzy 2230 (77 drużyn), harcerzy starszych 2417 (89 drużyn);

------

* Nowe Skalmierzyce - zuchy 562 (21 drużyn), 652 harcerzy (20 drużyn) oraz 48 instruktorów,

------

* Hufiec Odolanów - zuchów 395 (16 drużyn), harcerzy 485 (14 drużyn), 36 instruktorów;

------

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski - 1051 w tym 572 zuchów, 30 drużyn, 33 instruktorów,

------

* Hufiec Przygodzice - zuchów 208, harcerzy 360 (7 drużyn), 16 instruktorów;

130


------

* Hufiec Sieroszewice - 521 w tym 216 zuchów oraz 35 instruktorów.

------

* Hufiec Sośnie - zuchów 191 (9 drużyn), harcerzy 170 (5 drużyn).

1979 luty

Harcerska Akcja Zimowa HAZ '79 -

luty

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - kurs drużynowych zakończony zimowiskiem w Cieszynie,

luty

* Hufiec Nowe Skalmierzyce - kurs zastępowych w Zbiorczej Szkole Gminnej Nowe Skalmierzyce - 100 uczestników,

luty

* Hufiec Sieroszewice - Zimowisko w Kaliszu dla 30 uczestników, kadra hufca stanowiła Chorągwiany Sztab HAZ w Kaliszu.

marzec

V Wiosenny rajd Hufca Nowe Skalmierzyce z metą w Śliwnikach dla 547 uczestników.

25 maja

X Turniej Wiedzy Obywatelskiej „Dzieciom uśmiech -światu pokój”. w Hufcu Nowe Skalmierzyce uczestniczyło 98 zastępów - 1251 uczestników, reprezentacja hufca na szczeblu chorągwianym w Jarocinie zdobyła I miejsce.

------

Oddanie do użytku Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" na PiaskachSzczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim.

lipiec / sierpień ------

Harcerska Akcja Letnia HAL '79: Uczestnictwo ostrowskich harcerzy starszych w kursach I stopnia (drużynowych) i II stopnia (komendantów szczepów) na stanicy „Grodzisko” w Kaliszu,

lipiec / sierpień

Obozy:

lipiec / sierpień

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski - kolonia zuchowa w Jarocinie,

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - zgrupowanie obozowe w Kadynach, woj. elbląskie - 2 turnusy,

lipiec / sierpień

* Hufiec Nowe Skalmierzyce w Mierzynie, k/ Międzychodu - 120 uczestników,

lipiec / sierpień

* Hufiec Przygodzice na stanicy „Soplicowo” w Żerkowie,

lipiec / sierpień

* obóz dla harcerzy z terenu Chorągwi Kaliskiej, w tym żeglarski ostrowskich harcerzy na Stanicy „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim,

------

Złazy Drużyn Harcerskich Ostrowskiego Hufca Miejskiego:

------

* XVIII z metą w miejscowości Moja Wola,

131


-----wrzesień

* XIX i XX z metą na Stanicy „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim. Miejskie drużyny i kręgi instruktorskie uczestniczą w Ruchu Sztandarowym i Mistrzowskich Drużyn Zuchowych ZHP zdobywając:

------

* 2 tytuły Wzorowego Kręgu Instruktorskiego,

------

* 3 tytuły Drużyny Sztandarowej w pionie HSPS,

------

* 4 tytuły Drużyny Sztandarowej w pionie harcerskim,

------

* 6 tytułów Mistrzowskich Drużyn Zuchowych.

wrzesień

Krąg Instruktorski przy komendzie Hufca w Nowych Skalmierzycach zdobył tytuł „Wzorowy Krąg Instruktorski”.

wrzesień

Funkcję komendanta Hufca w Raszkowie przejęła pwd Halina Nowacka.

wrzesień

Odsłonięcie "Ściany Pamięci" na budynku Klubu Nauczycielskiego. W uroczystości biorą udział ostrowscy harcerze.

październik

Odznaczenie Hufca Miejskiego ZHP im. 2 Armii Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” - rozkaz Naczelnika ZHP L 11/79 z dnia 27.10.79,

październik

W roku harcerskim 1978/79 w Hufcu Miejskim Ostrów Wielkopolski zorganizowano współzawodnictwo o Puchar Przechodni Przewodniczącego Miejskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, drużyn w poszczególnych pionach, którego zwycięzcami zostały: 3 DZ „Polne Kwiatki” (I SH), 4 DH im. gen. Kutrzeby (V SH), 5 DHSPS im. Szarych Szeregów (Studium Wychowania Przedszkolnego).

1980 ------

Funkcję opiekuna 3 DSH im. Zawiszy Czarnego obejmuje nauczyciel w-f, dh Mieczysław Biegański - członek zastępu "Wilki" (1943-45) w Konspiracyjnej Drużynie Harcerskiej.

luty

Harcerska Akcja Zimowa HAZ '80

------

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - Chorągwiany Kurs II stopnia.

luty

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - HAZ na Stanicy „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim,

luty

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - zimowisko dla harcerzy

luty

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - zimowisko dla harcerzy starszych Cieszynie (2 turnusy)

------

* Hufiec Nowe Skalmierzyce - kurs zastępowych harcerskich i przybocznych zuchowych w Zbiorczej Szkole Gminnej Nowe Skalmierzyce,

132


luty

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski - Nieobozowa Akcja Zimowa dla 250 uczestników.

luty

* Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski - Zimowisko dla 100 uczestników

------

Udział szczepów harcerskich Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w konkursie „Harcerze współgospodarzami osiedla”

------

Wyróżnienie dla SH im. Powstańców Wielkopolskich z Nowych Skalmierzyc w konkursie „Harcerze współgospodarzami osiedla”.

------

Reprezentacja Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski z IX SH im. Szarych Szeregów zajmuje IV miejsce w Chorągwianym Turnieju Gier i Zabaw.

------

Reprezentacja Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski zajmuje II miejsce na Ogólnopolskim Rajdzie Kurpiowskim.

maj

XVI Alert Naczelnika ZHP.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL '80

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Gądkowie Wielkim, woj. zielonogórskie, dwa turnusy po 75 uczestników,

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Nowe Skalmierzyce w Międzywodziu, woj. szczecińskie - 120 uczestn.,

lipiec / sierpień

Kolonie zuchowe - Hufca Miejskiego i Hufca Gminnego Ostrów Wielkopolski w Nowej Rudzie, woj. wałbrzyskie,

lipiec / sierpień

Kolonie zuchowe - Hufca Nowe Skalmierzyce w Lezionie, gm. Nowe Skalmierzyce

lipiec / sierpień

Kolonie zuchowe Miedzychodu

------

październik

-

Hufca

Nowe

Skalmierzyce

w

Mierzynie,

k/

Współzawodnictwo Ruchu Sztandarowego i Mistrzowskich Drużyn, ostrowskie miejskie drużyny zdobyły: 1 tytuł Drużyny Sztandarowej w pionie HSPS, 20 tytułów w pionie harcerskim i 11 tytułów Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej. Stany osobowe hufców:

------

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - 1289 zuchów (51 drużyn), harcerzy 2156 (79 drużyn), harcerzy starszych 2130 (83 drużyny); 306 instruktorów, w tym 10 hm PL., 27 hm., 55 phm., 86 pwd., pozostali bez stopnia.

------

* Hufiec Nowe Skalmierzyce - 599 zuchów (18 drużyn), harcerzy 546 (19 drużyn).

------

* Hufiec Odolanów - 543 zuchów (22 drużyny), 528 harcerzy (15 drużyn), 37 instruktorów.

------

* Hufiec Raszków - 388 zuchów (16 drużyn), 539 harcerzy (15 drużyn).

133


------

* Hufiec Przygodzice - 310 zuchów (10 drużyn), 416 harcerzy (7 drużyn).

------

* Hufiec Sieroszewice - 245 zuchów (11 drużyn), 280 harcerzy (9 drużyn), 36 instruktorów.

------

* Hufiec Sośnie - 191 zuchów (9 drużyn), 170 harcerzy (5 drużyn).

------

Konferencja Raszków.

październik

Sprawozdawczo-Wyborcza

Hufca

Miejsko-Gminnego

Uroczystości 10-lecia nadania hufcowi imienia II Armii Wojska Polskiego.

23 października

V Zlot Rodziny Walterowców Województwa Kaliskiego oraz Święto Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski., gospodarzem zlotu był X SH im. gen. Karola Świerczewskiego.

październik

Dzień Instruktora Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski na Stanicy „Zielona Polana”.

październik

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Gminnego Ostrów Wielkopolski, komendantką ponownie wybrano hm Marię Przepiórkę,

10 listopada

II Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejsko-Gminnego Nowe Skalmierzyce, komendantką hufca wybrano phm Teresę Szukalską.

11 listopada

VII Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski, komendantką hufca ponownie wybrano hm Urszule Janotę.

11 listopada

Wystawa pt. „Ostrowskie harcerstwo wczoraj i dziś” zorganizowana przez Komisje Historyczną Hufca.

16 listopada

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Sieroszewice, komendantką hufca wybrano ponownie hm Marię Ratajczyk.

1981 15 stycznia

Powstanje Krąg Instruktorski przy Komendzie Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski. Funkcję przewodniczącego kręgu obejmuje hm. Jerzy Biegański.

------

XII Turniej Wiedzy Obywatelskiej „Z myślą o przyszłości” - uczestniczy 31 drużyn harcerskich i 23 drużyny zuchowe oraz 451 osób niezrzeszonych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Finał chorągwiany w Ostrzeszowie – 11 miejsce zajmuje reprezentacja ostrowskiego hufca miejskiego

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '81

lipiec / sierpień

Kolonie zuchowe Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Nowej Rudzie, Hufca Nowe Skalmierzyce w Lezionie.

134


lipiec / sierpień

Kolonie zuchowe Hufca Nowe Skalmierzyce w Lezionie.

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski harcerzy starszych w Czaplinku,

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Boszkowie dwa turnusy,

lipiec / sierpień

Obóz Hufica Nowe Skalmierzyce w Mierzynie, k/ Międzychodu,

lipiec / sierpień

Obóz V SH w Boszkowie,

25-27 lipca

Zlot Harcerstwa Wielkopolskiego w Poznaniu - reprezentacja ostrowskiego hufca pełni honory drużyny sztandarowej Chorągwi Kaliskiej.

31 sierpnia

Funkcję komendanta Hufca Nowe Skalmierzyce przejmuje pwd Andrzej Fladro.

3-4 października

XXII Złaz Drużyn Ostrowskiego Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski.

10 października

Święto Hufca. Zbiórka Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski z okazji rocznicy wręczenia sztandaru i nadania imienia hufcowi.

październik

Spotkanie instruktorskie z okazji 70-lecia ZHP zorganizowane przez Komendę Chorągwi Kaliskiej w Klubie Nauczycielskim w Ostrowie Wielkopolskim.

18 października1 listopada

Wystawa „70-lecie ostrowskiego harcerstwa” w sali Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskiego, zorganizowana przez Komisję Historyczną i Krąg Instruktorski przy Komendzie Hufca.

10 listopada

"Spotkanie z historią" harcerzy starszych ostrowskiego Hufca na Stanicy „Zielona Polana”.

24 października

Święto Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski, Dzień Instruktora.

1982 ------

Utworzenie Kręgu instruktorskiego przy Komendzie Hufca w Nowych Skalmierzycach.

29-30 maja

Udział harcerskich zastępów Hufca Miejskiego w I Zlocie Zastępów Chorągwi Kaliskiej na Stanicy „Grodzisko” w Kaliszu. Uroczystość wręczenia Odznak Chorągwianych „Harcerska Służba Ziemi Kaliskiej”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL `81 - Obóz Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Boszkowie.

-----5 listopada

Obchody 65 rocznicy powstania harcerstwa w Odolanowie. Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski

137


1983 4-6 marca

Udział ostrowskich instruktorów w Chorągwianej Konferencji na zamku w Uniejowie.

27-29 maja

II Zlot Zastępów Chorągwi Kaliskiej w Gołuchowie - udział zastępów i współorganizacja zlotu przez ostrowskich instruktorów.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL 'S3 - zgrupowanie obozowe Hufca Nowe Skalmierzyce i Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Mierzynie, k/ Międzychodu,

lipiec / sierpień

Obóz harcerzy z GZD Ostrów Wlkp. na stanicy harcerskiej w Cieszynie.

lipiec / sierpień

Obóz IX SH im. Szarych Szeregów w Gołuchowie.

sierpień

18 DH im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” z IX SH im. Szarych Szeregów zdobywa tytuł Drużyny Sztandarowej Chorągwi Kaliskiej uczestnicząc w Turnieju Drużyn Sztandarowych w Gołuchowie.

1 września

Nadanie Złotego Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” hm PL. Zbigniewowi Ciećkiewiczowi, b. komendantowi ostrowskiego hufca.

21 września

Odchodzi na wieczną wartę hm PL. Zbigniew Ciećkiewicz.

10 października

Współorganizacja i udział ostrowskich instruktorów w Chorągwianym Spotkaniu Instruktorskim z okazji Dnia Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim.

1984 20 lutego

Zbiórka harcerzy starszych oraz instruktorów w sali Urzędu Miasta wieczornica z okazji 40 rocznicy śmierci 23 instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej w KL Gross Rosen, w tym Naczelnika Szarych Szeregów hm Floriana Marciniaka.

29-31 maja

Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku na Stanicy „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim.

31 maja 28 czerwca

Chorągwiane Manewry Techniczno-Obronne w Ostrowie Wielkopolskim. Turniej Drużyn Sztandarowych Chorągwi Kaliskiej w Marchwaczu - tytuł zdobywa 18 DH im. Tadeusz Zawadzkiego „Zośki” z Ostrowa Wielkopolskiego.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '84

lipiec / sierpień

Dwutygodniowy obóz chorągwiany w formie rozgrupowania w rejonie Erfurtu (NRD) z udziałem harcerzy z hufców miejsko-gminnych. Komendę nad reprezentacją GZD Ostrów Wlkp. sprawuje dh Bernadetta Jaszczyk.

138


lipiec / sierpień

Obóz drużyn Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Plaue (NRD).

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Nowe Skalmierzyce w Karnicach, woj. szczecińskie,

7 września

Spotkanie instruktorskie w ramach „Harcerskiego Startu '84” ostrowskiego hufca miejskiego.

22 września

Chorągwiane spotkanie w Kręgu Harcmistrzów Polski Ludowej. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymuje hm PL. Marcin Kierzyński.

27 października

Hufiec Miejsko - Gminny w Raszkowie i Hufiec Gminny w Przygodzicach zostają włączone do Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski.

10 listopada

IX Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, komendantem hufca wybrano ponownie hm Tadeusza Frąszczaka.

23 listopada

IX Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca w Skalmierzycach, komendantem wybrano hm. Andrzeja Fladro.

Nowych

1985 lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '85

lipiec / sierpień

Hufiec Nowe Skalmierzyce - kolonia zuchowa w ośrodku harcerskim Chorągwi Katowickiej w Chorzowie - dwa turnusy tygodniowe.

lipiec / sierpień

Hufiec Nowe Skalmierzyce - obóz w Karnicach, woj. szczecińskie dla 220 uczestników.

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 18 DH w Chorzowie w ramach Międzynarodowej Akcji Letniej ZHP.

5 października

X lecie Chorągwi Kaliskiej ZHP im. Marii Konopnickiej. w Kaliszu odznaczenie chorągwi Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP".

14 października

Dzień Instruktora ostrowskiego hufca miejskiego w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim - Wyróżnienie instruktorów odznaczeniami - Medalem 10-lecia Chorągwi Kaliskiej oraz Medalem Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Kaliskiej.

21 października

Święto Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski - zbiórka hufca, przemarsz ulicami miasta, złożenie kwiatów w miejscu pamięci narodowej, spotkanie z kombatantami II wojny światowej.

1986 luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '86

luty

- Zimowisko drużyn starszoharcerskich Hufca Ostrów Wlkp. w Woli Sołeckiej (woj.. Świętokrzyskie).

------

- Zimowisko szkoleniowe Hufca Ostrów Wlkp. w Laskach k. Kępna,

141


------

- Chorągwiana Akcja Szkoleniowa - udział harcerzy starszych oraz współorganizacja przez ostrowskich instruktorów, w tym:

------

- Chorągwiane Zgrupowanie Kursów w Ziębicach, woj. Wałbrzyskie,

------

- Chorągwiany Kurs Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerskich w Radomiu.

------

Rajd Wiosenny Hufca Nowe Skalmierzyce.

14 maja

-----lipiec / sierpień

Jubileusz 70-lecia 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystości zorganizowane na stanicy harcerskiej "Zielona Polana" - m.in. wystawa dorobku drużyny w sali kominkowej. Funkcję komendanta hufca obejmuje hm. Andrzej Stodolski. Harcerska Akcja Letnia - HAL '86 -

21 lipca-3 sierpnia

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - kolonia zuchowa hufca w miejscowości Przysucha.

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 22 ŚDH „Zawiszacy” w Gryfowie Śląskim.

lipiec / sierpień

Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego w Gdyni-Redłowie z udziałem drużyn z ostrowskiego hufca.

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 58 DH „Szuwary” w Kani k. Zamościa.

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz w Kobylej Górze.

lipiec / sierpień

Chorągwiany Zlot Nieobozowej Akcji Letniej. Pierwsze miejsce zajmuje samodzielny zastęp „Dęby” z ostrowskiego hufca miejskiego.

------

Tytuł „Drużyna Sztandarowa ZHP" po raz kolejny zdobywa 18 DH im. Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego Z IX SH im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wielkopolskim.

20 listopada

Uroczystość wręczenia byłym członkom Szarych Szeregów Krzyży „Za Zasługi dla ZHP z z Rozetą - Mieczami" zorganizowana przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów w Klubie Nauczyciela. Odznaczenia otrzymują hm. Tadeusz Wange oraz pwd. Antoni Westfal.

1987 styczeń

Spotkanie noworoczne Chorągwianej Komisji Historycznej w I LO w Ostrowie Wielkopolski, zorganizowane przez Komisję Historyczną ostrowskiego hufca miejskiego.

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '87

------

Chorągwiane Kursy Drużynowych wszystkich pionów, kierowane przez ostrowskich instruktorów w Olszance, woj. chełmskie, Radomiu i Gliwicach.

142


luty

Zimowisko 18 DH w Ostrzeszowie.

luty

Zimowisko ostrowskiego hufca miejskiego z grupą młodzieży niemieckiej z Apoldy w Mikstacie,

luty

Zimowisko drużyn starszoharcerskich w Lalikach k. Żywca.

27 lutego-29 maja

Kurs drużynowych miejskiego.

harcerskich

i

zuchowych

ostrowskiego

hufca

18 marca

Hm. Marcin Kierzyński otrzymuje Rozetę z Mieczami do Krzyża Za Zasługi dla ZHP.

maj

I Rajd "PRIMO" z metę w Chynowie, zorganizowany przez 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki.

28-31 maja

Zlot Harcerstwa Wielkopolskiego na Cytadeli w Poznaniu - uczestnictwo harcerzy oraz ostrowskiej kadry instruktorskiej w zgrupowaniu kaliskim (1300 uczestników).

------

Turniej Wiedzy Obywatelskiej - I miejsce na szczeblu chorągwianym i udział w eliminacjach centralnych zdobyła 18 DH. II miejsce - 7 DH z ostrowskiego hufca miejskiego.

------

Chorągwiany konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” poświęcony twórczości Marii Konopnickiej - w pionie harcerskim I miejsce zajmuje reprezentantka Hufca Odolanów.

30-31 maja

------

Chorągwiane seminarium Wielkopolskim.

kadry

instruktorskiej

w

Ostrowie

I Chorągwiane Zawody Balonowe na Ogrzane Powietrze w Kaliszu - II i III miejsce zdobywają harcerze ostrowscy ze 131 Ldh

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '87

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obozy w Niemczech dla 5 grup po 16 osób,

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 58 DH „Szuwary” w Linzu Niemcy

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz hufca w Kaczorach, trzy turnusy;

lipiec / sierpień

Hufiec Nowe Skalmierzyce w Karnicach, woj. szczecińskie,

lipiec / sierpień

Hufiec Sieroszewice - kolonia zuchowa w Wejherowie,

lipiec / sierpień

Obóz drużyn starszoharcerskich w Biedrusku. Udział biorą 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki, 119 DSH przy ZS "ZAP", 11 DSH przy Liceum Medycznym. Komendę sprawuje phm. Jarosław Ruch.

lipiec / sierpień

Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego we Fromborku z udziałem harcerzy z ostrowskiego hufca.

145


------

Chorągwiany Kurs Drużynowych Harcerskich i Zuchowych, kierowany przez kadrę instruktorską z ostrowskiego hufca miejskiego, hufca Nowe Skalmierzyce i Sieroszewice. `

lipiec / sierpień

Uczestnictwo 18 DH im. Tadeusza Zawadzkiego z Ostrowa Wielkopolski w zgrupowaniu chorągwianym w Charkowie - ZSRR,

wrzesień

Funkcję drużynowego 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki obejmuje dh Radosław Kasprzyk.

24 września

Funkcje komendanta Hufca w Nowych Skalmierzycach przejmuje phm Maria Szymańska.

------

We współzawodnictwie hufców Chorągwi Kaliskiej w roku harcerskim 1986/87 uzyskano następujące wyniki:

------

* w kat. 1 - V miejsce zajmuje Hufiec Sieroszewice.

------

- XI miejsce Hufiec Sośnie.

------

* w kat. II - l miejsce zajmuje Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski

------

- VII miejsce Hufiec Odolanów,

------

- IX miejsce Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski,

------

- XV miejsce Hufiec Nowe Skalmierzyce

październik

Złaz Drużyn Hufca Miejskiego Ostrów miejscowości Moja Wola, gm. Sośnie.

Wielkopolski

z

metą

w

1988 25 stycznia

Uroczystość nadania imienia „Szarych Szeregów” Kręgowi Instruktorskiemu przy Komendzie Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski oraz wręczenie Krzyża „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą - Mieczami”

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '88:

------

- Chorągwiane Zgrupowanie Kursów Drużynowych w Częstochowie zorganizowane i przeprowadzone przez ostrowskich instruktorów.

luty

Zimowisko drużyn starszoharcerskich w Czernichowie k. Żywca.

maj

Starszoharcerski Złaz miejscowości Sośnie.

maj

Rajd Hufca Nowe Skalmierzyce z okazji Dnia Zwycięstwa.

7 maja

maj

Hufca

Miejskiego

Ostrów

Wielkopolski

w

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej członków Ruchu Oporu z okresu okupacji hitlerowskiej na symbolicznym grobie w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego Kazimierza Niesobskiego i jego synów harcerzy: Edwarda i Bogdana. II Rajd "PRIMO" zorganizowany przez 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki.

146


czerwiec

Centralne Manewry Techniczno - Obronne ZHP w Olsztynie, w wieloboju modelarsko-lotniczym Chorągiew Kaliską reprezentuje 131 LDH z Ostrowa Wielkopolskiego.

------

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” - eliminacje zorganizowane przez Krąg Harcerstwa Akademickiego - Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim.

------

Turniej Wiedzy Obywatelskiej - 1 miejsce na szczeblu chorągwianym i udział w podsumowaniu centralnym w Białej Podlaskiej zdobyła 116 DH im. Marii Dąbrowskiej - Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '88:

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz hufca w ramach Zgrupowania Kalisko - Konińskiego Ogólnopolskiego Zlotu ZHP - GRUNWALD '88. W skład obozu wchodzą reprezentacje: 3 DSH, 8 DSH, 11 DSH, 14 DH, 15 DH, 18 DH, 116 DH, 123 DSH. Reprezentacja KI im. Szarych Szeregów uczestniczy w Zlocie w grupie Chorągwianej Komisji Historycznej.

lipiec / sierpień

Kolonia zuchowa hufca w Filipowicach.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny 97 DSH na Wale Pomorskim,

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny 3 DSH im. Zawiszy Czarnego w Bieszczadach.

-----wrzesień

Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego w Przemyślu. Złazik Zuchowy z okazji 75-lecia ostrowskiego harcerstwa.

16-18 września

Złaz 75-lecia ostrowskiego hufca miejskiego z metą na stanicy „Zielona Polana” w Ostrowie Wielkopolskim.

23 września

Zlot 50 - lecia Szarych Szeregów w Warszawie. Udział biorą przedstawiciele KI im. Szarych Szeregów: hm. Andrzej Kornaszewski, hm. Henryk Matuszczak, pwd. Antoni Westfal, pwd. Mieczysław Biegański.

30 września 1 października 30 września

75-lecie ostrowskiego harcerstwa. Uroczyste posiedzenie Rady Hufca - wręczenie odznaczeń

30 września

Otwarcie izby tradycji ostrowskiego harcerstwa - wystawa „Harcerstwo Ziemi Ostrowskiej 1913-1949" oraz wystawy 75-lecia ostrowskiego harcerstwa w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

30 września

"Spotkanie z historią" w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

1 października

Uroczystość odznaczenia Hufca Honorowa Odznaka „Zasłużonego dla Chorągwi Kaliskiej”

151


1 października

Spotkanie instruktorów z władzami miasta w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

1 października

Kominek „Ognisko 75-lecia” w Ostrowskim Domu Kultury,

1 października

Spotkanie instruktorów i byłych instruktorów ostrowskiego hufca w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim.

7 października

Chorągwiane spotkanie w Kręgu Harcmistrzów Polski Ludowej w Muzeum Miasta i I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

10 listopada

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku byłego konwiktu arcybiskupiego przy Al. Powstańców Wielkopolskich, w którym mieściła się w roku 1918 kwatera gońców i łączników harcerskich podczas Republiki Ostrowskiej, natomiast w latach 1920-1939 oraz 1945-1947 - Komenda Hufca Harcerzy.

19 listopada

X Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski. Komendantem hufca ponownie wybrano hm Andrzeja Stodolskiego.

21-27 listopada

Hufcowy Kurs Drużynowych Harcerskich i Zuchowych w Miedzychorągwianej Szkole Instruktorów w miejscowości Potok Złoty, k/ Częstochowy

10 grudnia

IV Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Chorągwi kaliskiej im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Ostrowscy instruktorzy otrzymują Złot Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”.

1989 ------

Funkcję drużynowego 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki obejmuje pwd. Dariusz Potasznik.

11 stycznia

Funkcję Komendanta Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski przejmuje pwd. Małgorzata Miądowicz.

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '89

------

* Chorągwiane Zgrupowanie Kursów Drużynowych - zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich w Piławie Gómej, przygotowane i przeprowadzone przez z ostrowską kadrę kształceniową,

luty

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - Zimowisko 58 DH „Szuwary” w Ludwikowie, I11 SH w Międzyborzu.

luty

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - Zimowisko hufca i młodzieży niemieckiej z Heiligenstadt w Gołuchowie,

luty

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - Zimowisko III SH w Międzyborzu.

luty

Biwak zimowy drużyn starszoharcerskich w Mikstacie zorganizowany przez 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki.

152


31 marca - 1 kwietnia maj

Jubileusz 70-lecia 3 DHS im. Zawiszy Czarnego. zorganizowane na terenie Technikum Kolejowego.

Uroczystości

III Rajd "PRIMO".

21 maja

Odchodzi na wieczną wartę hm PL. Marcin Kierzyński.

24 maja

30 rocznica wręczenia sztandaru (drugiego) 3 DH im. Zawiszy Czarnego w Ostrowie Wielkopolskim - zbiórka na Stanicy „Zielona Polana”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '89:

lipiec / sierpień

* Chorągwiany Obóz Nieprzetartego Szlaku dla 100 uczestników w Pogorzelicy, woj. szczecińskie, zorganizowany przez ostrowskich instruktorów.

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 1 DSH (wędrowny) po Wale Pomorskim. Komendę sprawuje phm. Izabela Obiegła.

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 10 DSH (wędrowny) w Sudetach,

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 116 i 18 DH w Piatigorsku ZSSR.

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 3 DSH (wędrowny) w Bieszczadach,

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 61 DH i 131 DH w NRD,

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz młodzieży niemieckiej i 58 DH w Gryfowie Śląskim,

lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz na Stanicy „Zielona Polana”

9-22 lipca

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz wędrowny 1 DHS po Wale Pomorskim. Komendant phm. Izabela Obiegła.

24 lipca-7 sierpnia lipiec / sierpień

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - kolonia zuchowa w Woli Sołeckiej

8-10 września

* Hufiec Raszków w Zaniemyślu. VIII Zlot Zastępów Chorągwi Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

wrzesień

Chorągwiany Turniej Drużyn Sztandarowych w Kobylej Górze - tytuł „Drużyny Sztandarowej Chorągwi” zdobywa 18 DH im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” z Ostrowa Wielkopolskiego.

14-16 września

XX Rajd Alpinada „Mont Kobyla” w Kobylej Górze - na trasie rowerowej zwycięża zastęp „Pędziwiatry” z ostrowskiego hufca miejskiego.

159


26 września

Odchodzi na wieczną wartę hm Tadeusz Frąszczak.

11 listopada

Udział Drużyny Sztandarowej Hufca Miejskiego 116 DH im. Marii Dąbrowskiej i Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy ul. Partyzanckiej, upamiętniającej inspekcję gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

19 grudnia

50 rocznica powstania Szarych Szeregów - spotkanie z byłymi członkami Szarych Szeregów z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego zorganizowane przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów. W uroczystości uczestniczą m.in. komendant chorągwi kaliskiej hm. Zbigniew Magaj oraz komendantka hufca hm. Małgorzata Miądowicz.

------

Podsumowanie współzawodnictwa hufców Chorągwi Kaliskiej - I miejsce zajmuje Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski.

grudzień

Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podejmuje decyzję o nadaniu nazwy "Harcerska" ulicy łączącej ul. Kaliską z ul. Królowej Jadwigi.

1990 5-11 lutego

Zimowisko drużyn starszoharcerskich w Górach Stołowych. Komendę sprawuje phm. Dariusz Potasznik.

------

Funkcję drużynowego 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki obejmuje dh Dariusz Muszyński.

3 marca

Chorągwiana Konferencja Instruktorska - Rejon Ostrów Wielkopolski w Studium Nauczycielskim w Ostrowie Wielkopolskim

------

Chorągwiane Zawody Latawcowe w Kaliszu - w kategorii latawców płaskich zwycięża przedstawicielka 131 LDH z hufca Ostrów Wielkopolski.

25 kwietnia

Funkcję komendanta hufca miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim obejmuje ponownie hm. Andrzej Stodolski.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '90:

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - biwak 10 DSH w Beskidach (9 osób),

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - biwak 120 DH W Topoli,

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - biwak 121 DHS na Wale Pomorskim (10 osób),

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - biwak 3 SH w Odolanowie (30 osób).

lipiec / sierpień

W Nieobozowej Akcji Letniej uczestniczy 13 zastępów z 3 Szczepu Harcerskiego i 3 DSH.

160


22 sierpnia wrzesień

Odchodzi na wieczną wartę hm PL. Henryk Matuszczak. Chorągwiany Rajd Alpinada starszoharcerskim zwycięża 123 Harcerzy Starszych.

„Mount Kobyla” ~ w pionie Ostrowska Środowiskowa Drużyna

8 listopada

Pwd. Stanisław Augustyniak oraz hm. Andrzej Kornaszewski otrzymują Krzyże „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą - Mieczami". Uroczystość zorganizowana przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów z udziałem Prezydenta Miasta Mirosława Kruszyńskiego.

listopad

Konferencja Instruktorska Chorągwi Kaliskiej - Rejon Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, wybór delegatów na Zjazd ZHP.

1991 15 stycznia

Jubileusz 10-lecia Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów przy Komendzie Hufca Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '91:

luty

Zimowisko 1 DSH i 119 DSH w Ojcowie,

luty

Zimowisko 11 Szczepu Harcerskiego w Odolanowie.

luty

Zimowisko 116 DH w Antoninie,

luty

Zimowisko 58 DH i 116 DH w Antoninie,

luty

Zimowisko 9 DH W Bolkowie,

5 marca

I Zjazd Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski. Komendantem Hufca wybrano hm. Andrzeja Stodolskiego.

13 kwietnia

V Festiwal Piosenki Harcerskiej Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Odolanowie.

20 kwietnia

Turniej Siatkówki harcerzy starszych ostrowskiego hufca miejskiego w sali sportowej Technikum Kolejowego.

26 kwietnia

X Festiwal Piosenki Wielkopolskim.

26 maja

17-19 maja

Zuchowej

Hufca

Miejskiego

W

Ostrowie

Wycieczka instruktorska Szlakiem Orlich Gniazd zorganizowana przez ostrowski hufiec miejski. Jubileusz 75-lecia 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki w Wielkopolskim - IV Rajd „Primo”, przegląd piosenki harcerskiej.

Ostrowie

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '91:

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 1 DSH, 11 DH i 119 DH w Piwnicznej

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 131 LDH W Wilkowicach,

161


lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 22 ŚDH w Reczu (35 uczestników),

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz 58 DH w Alt Carge - Niemcy (25 uczestników),

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz wędrowny 10 DSH i 12 DSH w Beskidach ,

lipiec / sierpień

Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - obóz wędrowny 121 DSH na Wale Pomorskim,

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski na Stanicy „Zielona Polana” trzy turnusy dla 274 uczestników,

lipiec / sierpień

Obóz Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski w Kaczorach

lipiec / sierpień

Kolonia zuchowa hufca w Jagniątkowie.

lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia na Ogródkach Jordanowskich w Ostrowie Wielkopolskim

21 września

I Samochodowy Rajd Turystyczno-Krajoznawczy w Nieznane z metą w Kani, zorganizowany przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów w Ostrowie Wielkopolskim.

27-29 września

Udział ostrowskich harcerzy w X Zlocie Zastępów Chorągwi Kaliskiej ZHP im. Marii Konopnickiej w Kaliszu.

12-13 października

XXX Jubileuszowy Złaz Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski z metą w Korytach. Na trasach pieszych i rowerowych - uczestniczy ogółem 16 drużyn (157 uczestników).

24 listopada

Wydanie pierwszego numeru gazetki harcerskiej „Wejście Smoka".

1992 luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '92:

luty

Zimowisko 116 DH i 58 DH w Odolanowie, 14 DH i 21 DH w Ołoboku,

luty

Zimowisko 14 DH i 21 DH w Ołoboku,

luty

Zimowisko 10 DSH i 12 DSH w Kani

luty

Zimowisko 22 ŚDH w Bolkowie, woj. Wałbrzyskie,

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katechetycznym przy kościele p.w. św. Antoniego.

28 marca

Turniej Piłki Siatkowej harcerzy starszych w hali sportowej Technikum Kolejowego.

5 kwietnia

Rozwiązanie Chorągwi Kaliskiej ZHP im. Marii Konopnickiej w Kaliszu

162


19 maja

Włączenie Hufca ZHP im. 2 Armii Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim do Chorągwi Poznańskiej.

31 maja

II Rajd Samochodowy Turystyczno-Krajoznawczy w Nieznane z metą w Gołuchowie, zorganizowany przez Krąg Instruktorski ZHP im. Szarych Szeregów.

5-8 czerwca

Udział 58 DH „Szuwary” (42 osoby) w Zlocie Skautów Niemieckich Deutsch Pfadfinderschaft Sankt Georg w Ruthen - Niemcy.

6-7 czerwca

Zjazd byłych członków harcerstwa odolanowskiego z lat 1917 - 1947 w Odolanowie.

------

Hufiec Gminny Ostrów Wielkopolski i Hufiec Miejsko-Gminny Odolanów (połączony wcześniej z Hufcem Gminny Sośnie) włączono do Hufca Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

------

Hufiec Gminny Sieroszewice włączono do hufca Miejsko - Gminnego w Grabowie (częściowo).

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '92:

lipiec / sierpień

Obóz ostrowskiego hufca na Stanicy „Zielona Polana”, dwa turnusy po 200 osób.

lipiec / sierpień

Obóz 116 DH w Jarosławcu,

lipiec / sierpień

Obóz 14 DH w Kobylej Górze,

lipiec / sierpień

Obóz 22 ŚDH w Rogowie,

lipiec / sierpień

Obóz 58 DH w Cisnej, woj. krośnieńskie,

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 121 DHSiH i 103 DH.

lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia na Ogródkach Jordanowskich w Ostrowie Wielkopolskim.

21-25 sierpnia

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu - Rajd Piastowski. Udział biorą 3 DHS i 34 DSH.

21 sierpnia

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu. Połączenie Chorągwi Kaliskiej, Konińskiej, Leszczyńskiej, Pilskiej i Poznańskiej w Chorągiew Wielkopolską. W dniu Zjazdu Chorągiew liczy 78 hufców i 5 ośrodków. Skupia ponad 50 tys. zuchów, harcerzy i instruktorów.

wrzesień

Wobec zaniku działalności większości drużyn, następuje rozwiązanie hufca Nowe Skalmierzyce przez ówczesnego komendanta - hm. Józefa Głowackiego.

24-25 października

XXXI Złaz Ostrowskiego Hufca z metą w Antoninie - trasy piesze i samochodowa.

165


26 października

Odchodzi na wieczną wartę hm. PL. Henryk Woźniczak.

1993 18 stycznia

Harcerska Liga Rzeczy Miłych, Łatwych i Przyjemnych w świetlicy Sióstr Salezjanek zorganizowana przez Referat Turystyki i Sportu Komendy Hufca w Ostrowie Wielkopolskim.

21 stycznia

II Nadzwyczajny Zjazd Hufca Ostrów Wielkopolski. Komendantem Hufca wybrano phm. Krzysztofa Maciejewskiego.

21 stycznia

Na Zjeździe Hufca Złoty Krzyż ,,Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Maria Dybała i hm. Alicja Maciejewska.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katechetycznym przy kościele p.w. św. Antoniego. Gośćmi ostrowskich harcerzy byli szaroszeregowcy 2 Ula „Przemysław” w Poznaniu.

5 marca

Odchodzi na wieczną wartę hm. Andrzej Stodolski.

5 marca

Hm. Andrzej Stodolski zostaje pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11 marca

Funkcję drużynowego 28 PŚDH im. Obrońców Westerplatte obejmuje phm. Roman Kryś.

14-18 kwietnia

Wizyta w Ostrowie skautów - instruktorów niemieckiej Deutche Pfadfinderschaft Sankt George - okręg Dortmund i Soest-Hamm. Grupę podejmuje 58 DH ,,Szuwary”.

kwiecień

Harcerski Festyn na Stanicy „Zielona Polana”.

23 kwietnia

Msza św. z okazji święta patrona harcerzy św. Jerzego w kościele św. Antoniego.

25 kwietnia

Festyn Harcerski w Parku X-lecia.

25 maja 1 czerwca

Rewizyta 58 DH „Szuwary” w Dortmundzie u niemieckich skautów z DPSG.

22 maja

III Harcerski Rajd Samochodowy w Nieznane z metą w Mojej Woli, zorganizowany przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '93:

lipiec / sierpień

Obóz 22 ŚDH w Rogowie (50 uczestników)

lipiec / sierpień

Obóz SH „Nieprzemakalni”, 28 i 37 DH w Wysocku Wielkim,

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny na trasie Olsztynek - Gdańsk 121 DHSiH.

166


lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia - dwa tygodniowe turnusy dla dzieci młodszych (po 90 uczestników każdy) na Stanicy „Zielona Polana” oraz baza na Ogródkach Jordanowskich w Ostrowie Wielkopolskim.

15 lipca

24. rocznica śmierci ks. hm. Lecha Ziemskiego. Msza św. w kościele św. Antoniego w jego intencji oraz złożenie kwiatów na grobie w kwaterze Powstańców Wielkopolskich.

27 września

54. rocznica powstania Szarych Szeregów - uroczysta zbiórka ostrowskiego hufca na terenie miejscowej jednostki wojskowej, inauguracja Ogólnopolskiej Akcji „Harcmistrz Florian". Nadanie Krzyży „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą - Mieczami"

2-3 września

XXXII Złaz Ostrowskiego Hufca z metą w Gołuchowie na stanicy harcerskiej.

21 października

Funkcję drużynowej 27 DH obejmuje pwd. Katarzyna Szymczak.

23 października

III Zjazd Hufca w Ostrowie Wielkopolskim. Komendantem Hufca ponownie wybrano phm. Krzysztofa Maciejewskiego.

październik

Udana próba reaktywacji skalmierzyckich drużyn przez phm. K. Gabisia, hm. K. Tacika oraz ks. phm. Piotra Szkudlarka. Powstaje drużyna męska oraz dwie drużyny żeńskie.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego hm PL. Edwardowi Serwańskiemu.

11 listopada

Konferencja Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim - wybór delegatów na Zjazd ZHP.

20 listopada

Halowe Mistrzostwa Drużyn Harcerskich w hali sportowej ZSZ - ZNTK. Puchar Przechodni Komendanta Hufca zdobył zespól dziewcząt z 90 DH.

9-12 grudnia

XXIX Zjazd ZHP w Warszawie. Członkinią Naczelnego Sądu Harcerskiego ponownie zostaje hm. Wiesława Klimowicz, instruktorka ostrowskiego Hufca.

grudzień

Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” - ogień przejmuje komendant hufca phm Krzysztof Maciejewski z Komendy Hufca w Kaliszu przekazując go do ostrowskich kościołów, drużyn i kręgów.

1994 14 stycznia

Funkcję drużynowej 25 DH "Czarne Pantery" obejmuje pwd. Monika Nowak.

14 stycznia

Funkcję komendantki Szczepu "Flash" obejmuje pwd. Monika Nowak.

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '94:

167


luty

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy ,,Zielona Polana” w formie codziennych zajęć organizowanych dla 120-150 dzieci.

18-20 lutego

Ogólnopolskie Spotkanie Zastępów realizujących zadanie „Harcmistrz Florian” w Poznaniu. W centralnych uroczystościach bierze udział Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów.

marzec

Reaktywacja 3 DHS im. Zawiszy Czarnego.

kwiecień

I Turniej Strzelecki Ostrowskiego Hufca - udział bierze 48 harcerek i harcerzy.

15 kwietnia

Przyłączenie do hufca Kalisz reaktywowanych skalmierzyckich drużyn: 11 DH im.Marii Konopnickiej oraz 12 DH im. Henryka Dąbrowskiego.

20 kwietnia

Funkcję drużynowej 101 DH "Orły" obejmuje pwd. Kamila Pietrzykowska.

20 kwietnia

Funkcję drużynowego 91 DH "Kolumbowie" obejmuje pwd. Paweł Roszczak.

23 kwietnia

Uroczysta polowa msza św. w amfiteatrze Parku Miejskiego z inicjatywy Komendy Hufca. Rozpoczęcie akcji „Pomocna Dłoń”.

30 kwietnia-3 maja

Młodzieżowe Manewry Pożarnicze zorganizowane przez ostrowskie Pożarnicze Drużyny Harcerskie.

2 maja

II Festyn Harcerski w Parku Miejskim.

7-8 maja

Zlot Drużyn Gross-Rosen - Rogoźnica w Rogoźnicy. Uczestniczy Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów.

3-4 czerwca

Dzień Dziecka na Stanicy „Zielona Polana” dla harcerzy i dzieci niezrzeszonych.

24 czerwca

75-lecie 5 DH im. Tomasza Zana przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL ‘94:

lipiec / sierpień

Obóz drużyn pożarniczych w Antoninie,

lipiec / sierpień

Obóz Hufca w Boszkowie, dwa turnusy dla 125 uczestników,

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny SH „Nieprzemakalni” w Górach Świętokrzyskich.

17 lipca 1 sierpnia

Obchody 25 rocznicy śmierci „Siwego Sokoła” - hm. ks. Lecha Ziemskiego. 50. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczysta zbiórka Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów na Stanicy „Zielona Polana”

168


12 sierpnia

Obchody Dnia Wojska Polskiego na terenie miejscowej Jednostki Wojskowej. Krzyże Armii Krajowej otrzymują żołnierze Szarych Szeregów: pwd. Mieczysław Biegański, pwd. Mieczysław Brodziak, hm. Andrzej Kornaszewski i hm. Tadeusz Wange.

9 września

Otwarcie harcówki SH „Nieprzemakalni” - „Smocza Jama” w Ostrowskim Centrum Kultury przy ul. Wolności.

10 września

IV Harcerski Rajd Samochodowy w Nieznane z metą w MikstaciePustkowiu zorganizowany przez KI im. Szarych Szeregów.

29 września 2 października

I Ogólnopolska Gra Specjalnościowa ZHP w Ośrodku SportowoRekreacyjnym w Blachowni k. Częstochowy - I miejsce w kategorii dziewcząt zajmują harcerki z ostrowskiej 28 PŚDH.

październik

Utworzenie Związku Drużyn Starszoharcerskich "Rangers" zrzeszającego 1 DHS i 3 DHS.

1 października

Harcerski Start '94 - uroczyste ognisko na Stanicy „Zielona Polana”.

1 października

Funkcję drużynowego 7 DH "Piasty" obejmuje phm. Tadeusz Pakuszewski.

1 października

Funkcję drużynowego 22 ŚDHHiHS im. Zawiszaków obejmuje hm. Ireneusz Kubiak.

1 października

Funkcję drużynowej 29 DH "Pasieka" obejmuje phm. Anna Ruszczak.

1 października

Funkcję przewodniczącego KI "Pajdehar" obejmuje hm. Ireneusz Kubiak.

22 października

Dzień Instruktora w Młodzieżowym Domu Kultury, zorganizowany przez Komendę Hufca.

14 listopada

Funkcję drużynowego 19 DH NS obejmuje pwd. Tomasz Frąszczak.

14 listopada

Funkcję drużynowej 3 GZ NS "Leśne Ludki" obejmuje pwd Iwona Bilan.

20 grudnia

Funkcję drużynowej 8 DSH im. Emilii Plater obejmuje hm. Krystyna Sufryd.

22 grudnia

Spotkanie wigilijne instruktorów ostrowskiego hufca, zorganizowane przez 58 DH „Szuwary” w Szkole Podstawowej nr 7.

1995 8 stycznia

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - harcerze ostrowscy zbierają kwotę 38.400.900 ówczesnych złotych.

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '95:

luty

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy „Zielona Polana”, dwa turnusy (ok. 500 uczestników).

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

169


marzec 10 marca

Rajd Arsenał w Warszawie z udziałem patrolu ZD "Rangers". Hufcowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Podstawowej nr 3 - I miejsce zajmuje zespół „Kalosze” z 54 DH.

Szkole

23 kwietnia

Rewizyta 58 DH „Szuwary” i Kręgu Instruktorskiego „West” u skautów DPSG w Welver, Westfalia - Niemcy.

------

II Hufcowe Mistrzostwa w Koszykówce. Zwyciężają harcerki z 17 DH i harcerze z 3 DHS.

22 kwietnia

Finał miejski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zespołowo I miejsce zdobywają harcerskie drużyny pożarnicze.

29 kwietnia 2 maja maj 19 czerwca

Harcerskie Manewry Pożarniczo-Obronne na Stanicy „Zielona Polana”. Harcerski Festyn w Parku Miejskim. Złoty Krzyż ,,Za Zasługi dla ZHP” otrzymuje hm. Andrzej Kornaszewski. Nadanie Honorowego Tytułu ,,Senior ZHP” hm. Danucie Olkiewicz, hm. Andrzejowi Kornaszewskiemu i hm. Tadeuszowi Wange.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '95:

lipiec / sierpień

Obóz drużyn pożarniczych 28 PŚDH i 37 PDH w Ostrowie Wielkopolskim,

lipiec / sierpień

Obóz hufca w Pobierowie, woj. szczecińskie.

lipiec / sierpień

Obóz 58 DH i skautów niemieckich w Kosewie, woj. poznańskie (81 uczestników w tym 18 skautów niemieckich z Welver).

------

Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego Zegrze ‘95. W Zlocie uczestniczą: 22 ŚDH, 28 PŚDH, 37 PDH, 103 DH, 121 DHSiH oraz przedstawiciele Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów i Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

------

Zlot Grunwaldzki `95 - 7 ŚDH im. Bolesława Krzywoustego otrzymuje tytuł „Drużyny Grunwaldzkiej ZHP”.

lipiec

Obóz Wędrowny 3 DHS na trasie Tuczno-Wałcz-Żabice-Jastrowie. Udział bierze 7 harcerzy.

sierpień

Rozwiązanie Związku Drużyn "Rangers".

2 września

Spotkanie Kręgu Instruktorskiego i Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów z hm. ks. Józefem Warszawskim w Domu Katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

4 września

Funkcję drużynowego 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki obejmuje dh Arkadiusz Stężycki.

4 września

Funkcję drużynowej 2 GZ "Kosmiczne Krasnale" obejmuje dh Karolina Krawczyk.

170


4 września

Funkcję drużynowej 40 DH NS obejmuje dh Joanna Ławska.

4 września

Funkcję drużynowej 131 LDH "Desant" obejmuje hm. Józefa Szlachta.

9 września

V Jubileuszowy Harcerski Rajd Samochodowy w Nieznane z metą w Mikstacie - Pustkowiu zorganizowany przez Krąg Instruktorski im Szarych Szeregów.

22 września

Funkcję drużynowej 5 EDH im. Tomasza Zana obejmuje dh Małgorzata Janowska.

23 września

X-lecie 58 DH „Szuwary” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim.

13-15 września

XXXIV Złaz Drużyn Hufca z metą w Mikstacie-Las.

21 października

IV Zjazd hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. Komendantem Hufca ponownie wybrano phm. Krzysztofa Maciejewskiego.

grudzień

„Betlejemskie Światło Pokoju” - komendant hufca przejmuje światło z Hufca Krotoszyn, przekazując je do kościołów, urzędów i jednostek harcerskich.

1996 16 stycznia

Funkcję zastępowego 6 SZSH im. Świętego Jerzego obejmuje dh Krzysztof Barczyński.

16 stycznia

Funkcję drużynowego 21 DH im. Bohaterów Westerplatte obejmuje dh Sebastian Skrzypek.

16 stycznia

Funkcję drużynowego 37 PDH im. 2 Plutonu "Alka" obejmuje dh Michał Włodarczyk.

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ '96:

luty

Zimowisko 22 ŚDH w Stryszynie k. Suchej Beskidzkiej.

luty

Ferie zimowe na stanicy "Zielona Polana" zorganizowane przez Komendę Hufca.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katechetycznym przy kościele p.w. św. Antoniego.

6 marca

Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn "Nieprzetartego Szlaku" Rejonu Kaliskiego w Ostrowie Wielkopolskim - 90 uczestników.

9 marca

Uroczystość 15-lecia działalności Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów zorganizowana w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

maj

"Festyn Harcerski" zorganizowany przez hufiec.

10-12 maja

Harcerska Pielgrzymka ZHP na Jasna Górę - wśród organizatorów harcerze SH „Nieprzemakalni” z Ostrowa Wielkopolskiego.

25 maja

IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca na Ogródkach Jordanowskich. 171


14-15 czerwca

I Tumiej Zastępów Ostrowskiego Hufca na Stanicy „Zielona Polana”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL '96:

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny 22 ŚDH w Bieszczadach.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - 7 GŚDH, SH „Nieprzemakalni”,

lipiec

Obóz Wędrowny 3 DHS po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

wrzesień

Trzydniowy Zlot Ostrowskiego Hufca „Jambo 96" przy Ostrowskim Centrum Kultury, zorganizowany przez SH „Nieprzemakalni” z udziałem 120 uczestników.

6-8 września

XX-lecie 22 Środowiskowej Drużyny Harcerek, Harcerzy i Harcerzy Starszych im. Zawiszaków.

13 września

Funkcję drużynowego 3 DSH im. Zawiszy Czarnego obejmuje pwd. Paweł Sobczak.

13 września

Funkcję drużynowego 23 DH im. Siwego Sokoła obejmuje hm. Arkadiusz Szymanek.

13 września

Funkcję drużynowego 121 DHSiH "Smoki" obejmuje hm. Krzysztof Maciejewski.

13 września

Funkcję komendanta szczepu "Nieprzemakalni" obejmuje hm. Krzysztof Maciejewski.

13 września

Funkcję komendanta Związku Druzyn "West" obejmuje hm. Zbigniew Dybała.

21 września

VI Harcerski Rajd Samochodowy w Nieznane z metą w Antoninie.

23 września

Powstaje 1 Gromada Zuchowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

27 września

Uroczysta zbiórka Hufca na terenie miejscowej Jednostki Wojskowej z okazji 57. Rocznicy powstania Szarych Szeregów.

4 października

Zlot Harcerstwa Diecezji Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach z udziałem Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.

październik

Utworzenie Związku Drużyn "Wigry" zrzeszającego 1 DSH, 3 DSH, 21 DH, 22 ŚDHHiHS, 27 DH.

10 października

Funkcję drużynowej 1 GZ obejmuje pwd. Katarzyna Maciejewska.

12 października

Święto Ostrowskiego hufca na Stanicy „Zielona Polana”

19 października

Święto Pieczonego Ziemniaka dla harcerzy oraz zuchów.

grudzień

Betlejemskie Światło Pokoju ostrowskich szczepów z Warszawy.

przywiezione

172

przez

przedstawicieli


1997 7 stycznia

Harcerski Opłatek zorganizowany przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów i Krąg Stowarzyszenia Szarych Szeregów w IV LO w Ostrowie Wielkopolskim.

styczeń

V Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem ZD "Wigry" i 3 DSH.

25 stycznia

XV Krotoszyńskie Spotkania z Piosenką Harcerską i Zuchową z udziałem 3 DSH.

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ ”97:

luty

Zimowisko SH „Nieprzemakalni” i 25 DH w Szklarskiej Porębie.

luty

Zimowisko ZD „Wigry” w Głuszycach - Góry Sowie (30 u.),

luty

3 DSH występuje ze Związku Drużyn "Wigry".

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej - spotkanie przy grobie „Siwego Sokoła” oraz w Domu Katolickim przy konkatedrze.

24 marca

Funkcję drużynowej 54 DH "Mewy" obejmuje dh Katarzyna Mazur.

marzec

Sejmik Drużyn Starszoharcerskich Chorągwi Wielkopolskiej z udziałem m.in. przedstawicieli 3 DSH.

22 kwietnia

Otwarcie harcówki Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów i Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów w budynku mieszkalnym przy I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

9-10 maja

X-lecie 131 Lotniczej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.

maj

Uroczystość odsłonięcia na budynku Klubu Nauczyciela tablicy poświęconej konspiracyjnej działalności polskich pedagogów. W uroczystości biorą udział ostrowscy harcerze.

27-29 maja

II Harcerska Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczą przedstawiciele SH „Nieprzemakalni” i KI im. Szarych Szeregów.

19 czerwca

Umieszczenie w internecie stron WWW Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski oraz Szczepu Drużyn ZHP ,,Nieprzemakalni”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL ”97:

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny we Włoszech reprezentacji SH „Nieprzemakalni” z okazji 200. rocznicy powstania „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach obozu ostrzeszowskiego Hufca ZHP.

lipiec

Zorganizowanie Młodzieżowego Sztabu na Rzecz Powodzian przez SH „Nieprzemakalni”

175


2 sierpnia

Spotkanie Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów i Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów przy grobie uczestniczki Powstania Warszawskiego dh Haliny Bątkiewiczówny. Poświęcenie plakietki Żołnierza Armii Krajowej umieszczonej na jej grobie.

sierpień

Powstanie hufcowego sztabu Akcji „Zeszyt” - pomocy dla powodzian zainicjowanej przez Główną Kwaterę ZHP.

sierpień

XIV Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego w Perkozie z udziałem m.in. 3 DSH.

10 września

Odchodzi na wieczną wartą pwd. Jerzy Dymała, „Senior ZHP".

15 września

Funkcję druzynowej 25 DH "Czarne Pantery" obejmuje dh Katarzyna Dębicka.

20 września

VII Harcerski Rajd Samochodowy w Nieznane z metą na Stanicy Harcerskiej „Watra” w Kobylej Górze.

27 września

58. rocznica powstania Szarych Szeregów - zbiórka Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów i Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów na terenie miejscowej Jednostki Wojskowej.

10 października

Funkcję drużynowego 58 DH "Niezawodni" obejmuje dh Paweł Dybała.

10 października

Funkcję drużynowej 58 DH "Nieobliczalni" obejmuje dh Monika Biadała.

10 października

Funkcję drużynowej 58 DSH "Gira" obejmuje dh Izabela Krakowska.

10 października

Funkcję zastępowego 58 SZSH obejmuje dh Krzysztof Barczyński.

10 października

Funkcję drużynowej 4 GZ "Czarne Stopy" obejmuje dh Emiliia Gregowska.

11 października

Rejonowa Zbiórka Wyborcza delegatów na Zjazd ZHP. Wybrano m.in. dwie delegatki z ostrowskiego Hufca.

październik

Zdobycie I miejsca przez 121 DHSiH „Smoki” na V Rajdzie „Nalot” Organizacji Harcerskiej „Rodło” w Jarocinie.

październik

Stan organizacyjny hufca na dzień 17.10.1997:

------

26 drużyn harcerskich i starszoharcerskich

------

3 gromady zuchowe

------

80 instruktorów w tym: 35 pwd., 15 phm., 30 hm.

17-19 października

Udział 121 DHSiH w JOTI '97 - Jamboree on the Internet, pierwszym światowym Jamboree w intemecie, zorganizowanym przez Światowe Biuro WOSM.

176


25 października

V Zjazd Hufca ZHP im. 2 Armii Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Komendantem Hufca ponownie wybrano hm. Krzysztofa Maciejewskiego.

1 listopada

Odchodzi na wieczną wartę ks. hm. Józef Warszawski, ps. "Ojciec Paweł", b. przyboczny komendanta hufca.

6-11 listopada

Udział czteroosobowej reprezentacji Hufca w harcerskiej wyprawie do Ośrodka Skautowego w Kandresteg w Szwajcarii.

listopad

Udział w uroczystościach miejskich Narodowego Święta Niepodległości.

15 listopada

Odchodzi na wieczną wartę hm. Bogdan Troiński, Senior ZHP.

4-7 grudnia

XXXI Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego w Zegrzu z udziałem delegatów ostrowskiego Hufca - hm. Krystyny Sufryd i phm. Anny Ruszczak.

1998 styczeń

VI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

luty

Harcerska Akcja Zimowa – HAZ ’98:

luty

Zimowisko Szczepu „Nieprzemakalni” w Szklarskiej Porębie,

luty

Zimowisko 22 ŚDH w Szklarskiej Porębie,

luty

Zimowisko Szczepu „Szuwary” w Grabowie.

5-8 lutego

Wizyta skautmistrzów niemieckiej, katolickiej organizacji skautów św. Jerzego DPSG w Szczepie „Szuwary” w Ostrowie.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katolickim przy konkatedrze, spotkanie kadry instruktorskiej z Prezydentem Miasta - Mirosławem Kruszyńskim oraz z delegatami na XXXI Zjazd ZHP - Anną Ruszczak i Krystyną Sufryd.

11 marca

XI Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego zorganizowany w sali gimnastycznej I LO.

27-30 marca

XXVIII Rajd Arsenał z udziałem 7 GŚDH i 22 ŚDH.

kwiecień

80-lecie harcerstwa gimnazjalnego (Gimnazjum Męskie – obecnie I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim).

24-26 kwietnia

Harcerska Pielgrzymka Szlakiem Ottona II do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie z udziałem reprezentacji ostrowskiego hufca.

22-24 maja

Harcerska Pielgrzymka „Nieprzemakalni”.

na

Jasną

30-31 maja

VIII Harcerski Rajd Samochodowy „W nieznane” z metą w Szklarce Myślniewskiej, zorganizowany przez KI im. Szarych Szeregów.

2-4 czerwca

XX Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Borzęciczkach z udziałem reprezentacji hufca Ostrów Wielkopolski.

179

Górę

z

udziałem

Szczepu


5-6 czerwca

24-godzinna Sztafeta Rowerowa zorganizowana przez Szczep „Szuwary”.

29 czerwca

W „Kurierze Ostrowskim” ukazuje się pierwszy z trzech numerów „Kuriera Harcerskiego”.

lipiec / sierpień ------

Harcerska Akcja Letnia – HAL ’98: XXVII Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH i 8 DSH.

lipiec / sierpień

Zlot Skautów w Welver (Niemcy) z udziałem harcerzy Szczepu „Szuwary” i Szczepu „Nieprzemakalni”.

------

Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego w Jeżowie Sudeckim z udziałem 22 ŚDH.

28 czerwca - 12 lipca

Obóz Szczepu „Szuwary” i skautów Stamm Brilon DPSG w Eberbach (Niemcy).

lipiec / sierpień

Obóz 91 DH „Kolumbowie” i 1 GZ „Impeesa” w Kobylej Górze,

lipiec / sierpień

Obóz 7 GŚDH i 25 DH w Białym Borze,

lipiec / sierpień

Obóz 22 ŚDH w Rogowie Żnińskim,

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny kadry 131 LDH po Warmii i Mazurach,

lipiec / sierpień

Kolonia Zuchowa 1 GZ w Kobylej Górze,

lipiec / sierpień

Kolonia Zuchowa 4 GZ w Mojej Woli.

1 sierpnia

54 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – spotkanie przy grobie łączniczki AK - druhny Haliny Bątkiewiczówny i hm. płk. ks. Lecha Ziemskiego - "Siwego Sokoła".

1 września

59 rocznica wybuchu II wojny światowej – złożenie kwiatów na grobach żołnierzy września.

11-13 września 14 września

XXXVII Rajd Chopinowski z udziałem 7 GŚDH. Utworzenie 11 Drużyny Harcerskiej „Rex” /Szczep „Nieprzemakalni”/ przy SP w Wysocku Małym. Drużynowy - mł. Krzysztof Kubicki.

25-27 września

XVII Rajd Piastowski z metą na stanicy w Imiołkach z udziałem 22 ŚDH.

25-27 września

VII Krajowy Złaz Seniorów ZHP w Warszawie z udziałem przedstawicieli Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów - hm. Danuty Olkiewicz i hm. Włodzimierza Mielocha.

------

Zlot „Jambo’98” zorganizowany przy Ostrowskim Centrum Kultury.

180


-----25-27 września

40-lecie 8 DSH im. Emilii Plater. 85-lecie harcerstwa na ziemi ostrowskiej:

26 września

I Ogólnopolska Zbiórka Internetowa - OZI’98 zorganizowana przez harcerzy Szczepu „Nieprzemakalni”.

26 września

Wystawa w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego „Ostrowskie Harcerstwo dziś” przygotowana przez Szczep „Nieprzemakalni” Szczep „Szuwary”, 3 DHS, 8 DSH, 131 LDH oraz KI im. Szarych Szeregów

26 września

Spotkanie pokoleń w Klubie Nauczyciela – program historyczny przygotowany przez Komisję Historyczną Hufca, program artystyczny przygotowany przez 131 LDH „Desant”.

27 września

Msza św. w intencji harcerstwa w Domu Katolickim przy konkatedrze.

wrzesień

Utworzenie 15 Drużyny Harcerskiej /Szczep "Komary" - późn. "Excalibur"/ przy SP 3 w Ostrowie Wielkopolskim. Drużynowy - Krzysztof Szulc.

wrzesień

Utworzenie 4 Drużyny Harcerek „Chaos” /Szczep "Nieprzemakalni"/. Drużynowa - Barbara Kubicka.

wrzesień

Utworzenie 14 Drużyny Harcerskiej. Drużynowa - hm. Małgorzata Pakuszewska.

23-25 października

VIII Rajd „Nalot” zorganizowany pod hasłem "Władca Pierścieni" przez Organizację Harcerską „Rodło” z Jarocina z udziałem reprezentacji Szczepu „Nieprzemakalni” (1 miejsce).

12 października

Tytuł i odznakę „Seniora ZHP” otrzymało 7 instruktorów hufca: Aleksandra Biegańska, Józef Kozan, Stanisław Majenta, Maria Przepiórka, Maria Ratajczyk, Janian Skiba, Stanisław Zimny.

październik / listopad

Udział 50 harcerzy ostrowskiego Hufca ZHP w szkoleniach zorganizowanych przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej w ramach programu „Kolumbowie 2001” – skierowanego do zastępowych w wieku 13-15 lat.

1 listopada

W „Panoramie Wielkopolskiej” ukazuje się pierwszy z trzech numerów „Panoramy Harcerskiej”.

23 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerki i harcerze 11 DH „Rex” przekazują światło do kościoła w Wysocku Wielkim.

grudzień

Reaktywacja 1 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki /Szczep „Excalibur”/. Drużynowy - Łukasz Palczewski.

1999 styczeń 10 stycznia

styczeń / luty

Stan liczebny hufca na rok 1999: 507 członków. VII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca. Harcerska Akcja Zimowa – HAZ ’99:

183


styczeń / luty

Zimowisko Szczepu „Szuwary” w Żerkowie,

24-31 stycznia

Zimowisko Szczepu "Nieprzemakalni" z udziałem: 1 GZ, 4 DH, 11 DH, 91 DH, 103 DH i 121 DH, w Szklarskiej Porębie pod hasłem „Niech większy opiekuje się tymi najmniejszymi”.

27 stycznia 4 lutego

Zimowisko Szczepu „Excalibur” w Żerkowie.

30 stycznia 5 lutego

Zimowisko Szczepu „Wigry” w Przedborowie.

luty

Nieobozowa Akcja Zimowa zorganizowana w SP 11 przez 131 LDH „Desant” i w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przez 8 DSH.

20 lutego

55. rocznica śmierci hm. Floriana Marciniaka - Naczelnika Szarych Szeregów. Udział przedstawicieli ostrowskiego Hufca w uroczystościach zorganizowanych przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu w Forcie VII.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katechetycznym przy kościele p.w. św. Antoniego - msza św. oraz kominek okolicznościowy.

23 marca

XII Turniej Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w sali sportowej I LO w Ostrowie Wielkopolskim.

26-28 marca

XXIX Rajd Arsenał w Warszawie z udziałem 7 GŚDH i 8 DSH /II miejsce na swojej trasie/.

16 kwietnia

Utworzenie 58 Drużyny Harcerskiej „Impeesa” /Szczep "Szuwary"/. Drużynowa - Anna Dybała.

22 kwietnia

Na wieczną wartę odchodzi hm. Marian Grześczyk. Komendant Hufca w latach 1947-1949, długoletni Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca, autor Kalendarium Ostrowskiego Harcerstwa 1913-1939. Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

23 kwietnia

Harcerska Pielgrzymka szlakiem Ottona z Ostrowa Lednickiego do Gniezna z udziałem 60. harcerzy ostrowskiego Hufca ZHP.

29 kwietnia - 2 maja

Wizyta instruktorów z DPSG (Niemcy) w Ostrowie Wielkopolskim oraz wspólny wyjazd z harcerzami Szczepu „Szuwary” do Trójmiasta.

kwiecień

VI Wielkopolski Sejmik Grunwaldzki zorganizowany przez 7 GŚDH „Piasty”.

w

Ostrowie

Wielkopolskim

maj - czerwiec

Kurs Drużynowych Starszoharcerskich zorganizowany przez Hufcowy Zespół Kształcenia.

12 maja

Przekazanie paczek dla dzieci - ofiar wojny w Kosowie przez harcerzy i harcerki ostrowskiego hufca miejscowemu PCK.

22 maja

Ukazuje się pierwszy numer „Nieprzemakalnika” Informacyjnego Szczepu Drużyn ZHP „Nieprzemakalni”.

maj

-

Biuletynu

Hufcowy Rajd Rowerowy oraz Przegląd Piosenki zorganizowane 13 DH i 131 LDH.

184


11-12 czerwca

I Rajd Szczepu „Nieprzemakalni” na sześciu trasach z metą w Wierzbnie.

18-20 czerwca

80-lecie 3 DHS im. Zawiszy Czarnego z udziałem byłych członków oraz zaproszonych drużyn.

czerwiec

„Zuchowe Igry” zorganizowane w SP w Wierzbnie. Zwycięża 1 Gromada Zuchowa „Impeesa”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL'99:

lipiec / sierpień

Obóz Związku DruŜyn „Wigry” (7 GŚDH, 14 DH i 22 ŚDH) w Rogowie koło śnina,

------

XXVIII Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH i 8 DSH.

lipiec / sierpień

Chorągwiany „Zlot Kolumbów” w Mikorzynie z udziałem harcerzy ze Szczepów „Szuwary” i „Nieprzemakalni”.

lipiec / sierpień

Zgrupowanie Szczepu „Nieprzemakalni” w Jastrowiu koło Piły.

lipiec / sierpień

Obóz Szczepu „Szuwary” ze skautami niemieckimi w miejscowości Ostrowo koło Jastrzębiej Góry,

lipiec / sierpień

Obóz Szczepu „Szuwary” ze skautami z Niemiec, Litwy i Łotwy – wędrówka po Litwie i Łotwie.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny KI „Fatamorgana” w Bieszczadach.

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny 22 ŚDH w Bieszczadach,

lipiec / sierpień

Obóz wędrowny kadry 13 DH i 131 LDH w Czechach i Austrii,

lipiec / sierpień

Obóz 13 DH i 131 LDH w Jastrzębiej Górze

sierpień

Wydanie „Kalendarium 85 lat ostrowskiego harcerstwa 1913-1998”.

1 września

60. rocznica wybuchu II wojny światowej – złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej przez instruktorów i harcerzy ostrowskiego Hufca.

4-5 września

IX Rajd Samochodowy „W nieznane” zorganizowany przez KI Szarych Szeregów na trasie: Ostrów Wlkp. - Szklarka Myślniewska.

25,27 września

60. rocznica powstania Szarych Szeregów. Uroczysty apel hufca i ognisko na Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana". Nadanie KI im. Szarych Szeregów medalu "Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego".

wrzesień

Utworzenie 2 Gromady Zuchowej. Drużynowa - Karolina Krawczyk.

wrzesień

Utworzenie 17 Drużyny Harcerskiej "Szare Sokoły" w Gimnazjum w Wierzbnie. Drużynowa - pwd. Katarzyna Maciejewska.

187


15-17 października

IX Rajd „Nalot” w Żerkowie organizowany przez Organizację Harcerską „Rodło” z Jarocina z udziałem reprezentacji Szczepu „Szuwary” (1 miejsce).

23 października

VI Zjazd Ostrowskiego Hufca ZHP. Wybrano Komendę Hufca w składzie: Komendantka Hufca - hm. Krystyna Sufryd, zastępcy: hm. Maria Dybała, hm. Andrzej Kornaszewski, członkowie komendy: phm. Tadeusz Pakuszewski, hm Józefa Szlachta oraz Komisję Rewizyjną: Przewodnicząca phm. Anna Ruszczak, członkowie - pwd. Katarzyna Maciejewska i pwd. Grzegorz Wawrzyniak. Delegatami na Zjazd Chorągwi wybrano: pwd. Pawła Dybałę, hm. Krzysztofa Maciejewskiego, hm. Krystynę Sufryd i pwd. Alicję Szlachtę.

październik

Utworzenie 10 Jeździeckiej Drużyny Harcerek „Oxer” przy Stadninie Koni we Wtórku. Drużynowa - Agnieszka Janowska.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości z udziałem drużyny sztandarowej hufca.

26-27 listopada

XXI Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Borzęciczkach z udziałem reprezentacji Hufca Ostrów Wielkopolski.

listopad

Powołanie w hufcu Harcerskiej Służby Informacyjnej. Szefem zostaje hm. Krzysztof Maciejewski.

listopad

Zawarcie porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej a Szczepem „Nieprzemakalni”. W ramach porozumienia Straż Pożarna objmuje patronat nad 91 Pożarniczą Drużyną Harcerzy.

15 grudnia

Funkcję Komendanta Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" obejmuje pwd. Ryszard Zoga.

17 grudnia

Wigilijne spotkanie instruktorów hufca w SP 7 zorganizowane przez Szczep Harcerski „Szuwary”.

22 grudnia

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu z udziałem delegatów ostrowskiego Hufca.

23 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju - zbiórka drużynowych i przewodniczących kręgów instruktorskich, kominek oraz program artystyczny przygotowany przez 131 LDH.

2000 styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2000: 25 drużyn, 2 szczepy, 2 związki drużyn, 3 kręgi instruktorskie.

9 stycznia

VIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego Hufca.

13 stycznia

Funkcję Kronikarza Hufca obejmuje hm. Jerzy Biegański.

13 stycznia

Funkcję Komendanta Kręgu Instruktorskiego "Fatamorgana" obejmuje hm. Krzysztof Maciejewski.

188


13 stycznia

Powołanie hufcowego Referatu Sportu i Turystyki. Kierownik Referatu hm. Włodzimierz Mieloch.

23 stycznia

65. Rocznica Wyzwolenia Miasta spod okupacji hitlerowskiej - udział reprezentacji Hufca w uroczystościach miejskich.

24 stycznia

Funkcję Instruktora ds. finansowych Hufca obejmuje hm. Ewa Dybała.

styczeń 23-30 stycznia

Harcerska Akcja Zimowa – HAZ ’2000: Zimowisko Szczepu Drużyn „Nieprzemakalni” w Karpaczu Górnym pod hasłem „Alicja w Krainie Czarów”.

styczeń

Zimowisko Szczepu „Szuwary” w Krotoszynie.

styczeń

Zimowisko 13 DH i 131 LDH w Zakopanem.

styczeń

Biwak zimowy 14 DH.

24-28 stycznia

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” z udziałem 150 dzieci z terenu miasta.

15 lutego

X-lecie Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów – msza św. w kaplicy Sióstr Elżbietanek oraz spotkanie w Zakładzie Wychowawczym .

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katolickim z udziałem harcerzy ZHP i ZHR z hufców: Kalisz, Grabów, Ostrzeszów i Ostrów Wielkopolski - msza św. w Konkatedrze i wieczornica z udziałem ks. bp. Stanisława Napierały.

29 lutego

Imieniny Zucha w harcówce Szczepu „Nieprzemakalni” - bal z udziałem zuchów z 1 GZ „Impeesa” i 2 GZ.

4-5 marca

Nocne Zawody na Orientację „Nietoperz 2000” - Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z udziałem 25 DH „Czarne Pantery” zorganizowane przez poznańską Błękitną Czternastkę.

9 marca

Na wieczną wartę odchodzi phm. Józefa Ostojska - drużynowa 14 DH im. Marii Konopnickiej, kierowniczka referatu młodszoharcerskiego, szefowa sztabu Nieobozowej Akcji Letniej oraz instruktorka obozów, pracownik Komendy Hufca w latach 1957 - 1968.

14 marca

XIII Turniej Gier i Zabaw Drużyn Nieprzetartego Szlaku z byłej Chorągwi Kaliskiej i Konińskiej zorganizowany w sali gimnastycznej I LO w Ostrowie Wielkopolskim.

17-18 marca

III Giełda Baz i Ośrodków ZHP – Chorzów 2000 z udziałem przedstawicieli ostrowskiego hufca.

24-26 marca

XXX Rajd Arsenał w Warszawie z udziałem dwóch patroli z 7 GŚDH, 14 DH i 22 ŚDH.

26 marca marzec

Rajd „Marzanna 2000” z udziałem 13 DH „KOT-y” i 131 LDH „Desant”. Utworzenie 12 Drużyny Harcerskiej /Szczep "Nieprzemakalni"/. Drużynowa pwd. Beata Maciejewska.

191


31 marca

marzec

I Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku". Utworzenie Drużyny Harcerskiej w Gimnazjum Drużynowy - phm. Stanisław Bądkowski.

w

Odolanowie.

11 kwietnia

95. rocznica powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej z udziałem przedstawicieli Komendy Hufca.

14-16 kwietnia

Sejmik Starszoharcerski we Wtórku zorganizowany przez Namiestnictwo Harcerstwa Starszego.

20 kwietnia

Rozwiązanie Harcerskiej Służby Informacyjnej przy Komendzie Hufca.

kwiecień

Festiwal Piosenki Turystycznej „OSTUR 2000” organizowany przez PIK „Centrum Ostrów” z udziałem zuchów i harcerzy ostrowskiego Hufca.

19-20 maja

„Wigraż 2000” - Złaz Drużyn i II Turniej Zastępów Hufca Ostrów Wielkopolski na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowany przez Związek Drużyn „Wigry”.

23-25 maja

XXII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego na Stanicy „Zielona Polana”.

3 czerwca

Rajd Kolarski „Szlakiem Architektury Drewnianej” i „Święto Roweru” zorganizowane przez 13 DH „KOT-y” i 131 LDH „Desant”.

9-11 czerwca

II Rajd Szczepu „Nieprzemakalni” z metą na stanicy harcerskiej w Gołuchowie.

9-13 czerwca

Wizyta harcerzy ze Szczepu „Szuwary” w Assinghausen - spotkanie ze skautami z DPSG z Brilon.

26 czerwca 1 lipca

Nieobozowa Akcja Letnia - biwak na Stanicy „Zielona Polana”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL' 2000:

10-16 lipca

XXIX Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH, 8 DSH, 9 DH i 14 DH.

17 lipca 1 sierpnia

Obóz 7 GŚDH i 14 DH w Lginiu koło Leszna.

------

Obóz wędrowny 7 GŚDH i 22 ŚDH.

30 lipca - 2 sierpnia

Biwak integracyjny na Stanicy "Zielona Polana" z udziałem dzieci z Kazachstanu w ramach przygotowań do Światowego Zlotu "Gniezno 2000".

1-12 sierpnia

Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego „Gniezno 2000” - zgrupowanie ostrowskiego Hufca - Szczep "Szuwary", Szczep "Nieprzemakalni", 13 DH, 131 LDH, 8 DSH, 25 DH.

192


3-7 sierpnia

IX Złaz Seniorów ZHP w Gnieźnie z udziałem przedstawicieli KI im. Szarych Szeregów.

16-17 września

X Jubileuszowy Harcerski Rajd Samochodowy „W Nieznane” z metą w Gołuchowie zorganizowany przez KI im. Szarych Szeregów.

16 września

Uroczysta Zbiórka Hufca na terenie Jednostki Wojskowej z udziałem żołnierz jednostki z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.

wrzesień

Wizyta harcerzy starszych z DPSG Brilon w Szczepie „Szuwary” w Ostrowie Wielkopolskim.

1 października

Utworzenie Harcerskiego Klubu Strzeleckiego „Grot”. Szef Klubu - hm. Arkadiusz Szymanek.

2 listopada

Harcerskie Zaduszki zorganizowane przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów i Krąg Stowarzyszenia Szarych Szeregów - złożenie zniczy i symboli harcerskich na grobach instruktorów i członków Szarych Szeregów.

3 listopada

Na wieczną wartę odchodzi pwd. Mieczysław Biegański - Senior ZHP, członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów i Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.

9 listopada

Zmiana na funkcji Komendanta Szczepu "Nieprzemakalni" - hm. Krzysztofa Maciejewskiego zastępuje hm. Arkadiusz Szymanek.

17 grudnia

Święto Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu z udziałem reprezentacji Hufca.

21 grudnia

Rozwiązanie 14 Drużyny Harcerskiej przy SP 1.

22 grudnia

Wigilijne spotkanie instruktorskie w SP 11 zorganizowane przez 131 LDH i 13 DH. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju jednostkom harcerskim.

29 grudnia

V Mistrzostwa Miasta Ostrowa – Badmintonowa Liga Masmediów z udziałem reprezentacji gazety „Wejście Smoka” Szczepu „Nieprzemakalni”.

2001 styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2001: 28 drużyn, 2 szczepy, 2 związki drużyn, 3 kręgi instruktorskie.

7 stycznia

IX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

20 stycznia

Utworzenie Klubu Instruktorskiego „Dinozaur” przy Stanicy „Zielona Polana”. Przewodniczący klubu - pwd. Tomasz Filipiak.

styczeń / luty

Harcerska Akcja Zimowa – HAZ ’2001:

27 stycznia 2 lutego

Zimowisko Szczepu Drużyn „Nieprzemakalni” w Miłkowie koło Karpacza.

luty

Zimowisko drużyn: 131 LDH „Desant” i 13 DH „KOT-y” w Zakopanem.

195


luty 29 stycznia 2 lutego

Zimowisko 25 DH „Czarne Pantery” w Szklarskiej Porębie. Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” dla dzieci z miasta i powiatu.

10 lutego

Hufcowe "Walentynki" na Stanicy „Zielona Polana”.

22 lutego

Utworzenie Harcerskiego Klubu Medycznego "Nieprzemakalni". Szef Klubu - ćwik Piotr Kucharski.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katolickim przy Konkatedrze.

23 marca

II Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku".

23-24 marca

XX-lecie Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów - msza św. w kaplicy Sióstr Klarysek, wręczenie proporca, spotkanie instruktorskie z udziałem Prezydenta Miasta Mirosława Kruszyńskiego i Przewodniczącej Rady Miasta Aleksandry Kierstein.

4 kwietnia

XIV Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego.

18-20 maja

VI Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę z udziałem przedstawicieli Komendy Hufca, Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów i Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

25-27 maja

Zlot Kaliskiego Hufca ZHP z udziałem Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.

maj

przy

przedstawicieli

Szczepie

Kręgu

Udział instruktorów Szczepu „Szuwary” w zlocie DPSG Brilon – Vechta.

5-7 czerwca

XXIII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Kaliszu z udziałem reprezentacji Hufca Ostrów Wielkopolski.

09-10 czerwca

III Rajd Szczepu „Nieprzemakalni” - zorganizowany pod nazwą „Lewar”, z metą na stanicy harcerskiej w Gołuchowie.

czerwiec

Udział harcerzy Szczepu „Szuwary” w zlocie „Spot 2001” w Ruethen (Niemcy).

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL'2001:

4-14 lipca

Obóz 13 DH „KOT-y” i 131 LDH „Desant” w Jastrzębiej Górze.

10-16 lipca

XXX Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH.

14-28 lipca

Obóz Szczepu „Szuwary” na Łotwie i w Estonii.

25 lipca 4 sierpnia

Obóz 8 DSH im. Emilii Plater w Pobierowie.

30 lipca 12 sierpnia

Obóz 22 ŚDH im. Zawiszaków w Kobylej Górze.

30 lipca 12 sierpnia

Obóz 7 GŚDH "Piasty" w Kobylej Górze.

196


30 lipca 4 sierpnia

Nieobozowa Akcja Letnia na Stanicy „Zielona Polana”.

1 sierpnia

57. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - spotkanie pokoleń na Stanicy "Zielona Polana".

10-20 sierpnia

Obóz 25 DH „Czarne Pantery” w Pobierowie.

10-20 sierpnia

Obóz Szczepu „Szuwary” w Wisełce.

14 sierpnia

Święto Wojska Polskiego - odsłonięcie tablicy upamiętniającej konspiracyjną działalność Rodziny Niesobskich w okresie okupacji hitlerowskiej /ul.Wrocławska 33/ oraz żołnierski apel na terenie Jednostki Wojskowej - awansowanie członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów na stopnie oficerskie. Ostrowski Hufiec reprezentują harcerze Szczepu „Nieprzemakalni”.

23 lipca 5 sierpnia

Obóz Szczepu „Nieprzemakalni” w Próchnówku.

23 września

Zbiórka Wyborcza delegatów Rejonu II na XXXII Zjazd ZHP w Kaliszu z udziałem ostrowskich instruktorów – delegatem na Zjazd z Hufca Ostrów Wielkopolski wybrana zostaje hm. Krystyna Sufryd.

29 września

XXXVI Złaz Ostrowskiego Hufca z metą na Stanicy „Orle Gniazdo” w Grabowie nad Prosną.

5-6 października

25-lecie 22 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszaków na Stanicy „Zielona Polana”.

6 października

Zmiana na funkcji Komendanta Szczepu "Nieprzemakalni" Arkadiusza Szymanka zastępuje hm. Krzysztof Maciejewski.

14 października

Dzień Papieski. Udział ostrowskiech harcerzy w kweście na terenie miasta.

październik

Polsko-niemiecka konferencja „Kontakt” w Rogalinku zorganizowana przez Szczep „Szuwary”.

11 listopada

Reaktywacja 1 DH im. Tadeusza Kościuszki /Zębców - SP 6/ działającej w latach 1957-1999 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Drużynowy - phm. Dariusz Potasznik.

14 listopada

Utworzenie Poczty Harcerskiej nr 148 Ostrów Wielkopolski. Naczelnik Poczty - ćwik Krzysztof Kubicki.

listopad

Hufcowa wycieczka instruktorska "Pożegnanie Jesieni" do Wrocławia z okazji Dnia Instruktora - Wychowawcy.

3 grudnia

Utworzenie Kręgu Instruktorskiego "Pajdehar". Przewodniczący - pwd. Romuald Rzekiecki.

3 grudnia

Utworzenie Szczepu 22 Środowiskowych Drużyn Harcerskich. Komendant Szczepu - hm. Ireneusz Kubiak.

199

-

hm.


6-9 grudnia

XXXII Zjazd ZHP w Warszawie. W Zjeździe biorą udział instruktorzy ostrowskiego hufca: hm. Wiesława Klimowicz oraz delegat hm. Krystyna Sufryd. Zjazd wybrał nowe władze ZHP - Przewodniczącym ZHP zostaje hm. Wojciech Katner, Naczelnikiem ponownie hm. Wiesław Maślanka. Wiceprzewodniczącą Naczelnego Sądu Harcerskiego zostaje hm. Wiesława Klimowicz.

7-9 grudnia

VII Międzygalaktyczny Rajd Mikołajkowy w Pile z udziałwm 7 GŚDH.

11 grudnia

Hufcowy Turniej Pływacki zorganizowany przez 13 DH i 131 LDH.

16 grudnia

Święto Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu z udziałem ostrowskich instruktorów.

23 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy władzom miasta i powiatu oraz społeczeństwu na ostrowskim Rynku.

23 grudnia

Hufcowy opłatek instruktorski w Gimnazjum nr 2 z udziałem Starosty Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Dery.

2002 styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2002: 32 jednostki podstawowe (28 drużyn, 3 kluby specjalnosciowe, poczta harcerska), 3 szczepy, 1 związek drużyn, 4 kręgi instruktorskie.

13 stycznia

X finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

30 stycznia

Na wieczną wartę odchodzi hm. Stanisław Majenta, Senior ZHP - członek Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.

styczeń

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ'2002:

styczeń

Zimowisko Szczepu „Nieprzemakalni” w Zakopanem.

styczeń

Zimowisko Szczepu „Szuwary” w Żerkowie

styczeń

Zimowisko 131 LDH i 13 DH w Zakopanem

styczeń

Zimowisko 22 ŚDH w Wysocku Wielkim.

styczeń

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy „Zielona Polana” dla harcerzy i dzieci niezrzeszonych z terenu miasta.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w PIK „Centrum-Ostrów” zorganizowany przez Szczep "Nieprzemakalni". Msza św., apel hufca, spotkanie instruktorskie, gry i zabawy harcerskie.

22 lutego

Nadanie imienia gen. Roberta Baden-Powella Szczepowi Drużyn ZHP „Nieprzemakalni”;

21 marca

Rozwiązanie 1 Gromady Zuchowej "Impeesa" /Szczep "Nieprzemakalni"/.

21 marca

Utworzenie 3 Gromady Zuchowej „Przyjaciele Kubusia Puchatka” /Szczep "Szuwary"/. Drużynowa - Agnieszka Finger.

200


23-24 marca

marzec

III Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego - prezentacja ostrowskiego hufca na zorganizowanym stoisku. XXXII Rajd Arsenał w Warszawie z udziałem 22 ŚDH.

5 czerwca

III Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku".

21-23 maja

XXIV Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Cerekwicy z udziałem reprezentacji hufca Ostrów Wielkopolski.

23 kwietnia

XV Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Koźminie z udziałem reprezentacji hufca Ostrów Wielkopolski.

maj

Zakończenie Harcerskiej Ligi Strzeleckiej 2001/2002 (112 uczestników z 10 drużyn). Tytuł mistrzowski zdobyła 4 DH "Chaos".

maj

VII Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę z udziałem harcerzy ze Szczepu „Nieprzemakalni” oraz 8 DSH.

31 maja 2 czerwca

IV Turniej Zastępów Hufca i II Rajd "Patrol" zorganizowane na Stanicy „Zielona Polana” przez 22 ŚDH, KI „Dinozaur” i Komendę Hufca.

13-15 czerwca

IV Rajd „Lewar” Szczepu „Nieprzemakalni” z metą na Strzelnicy Myśliwskiej w Wolicy.

15 czerwca

Zjazd Sprawozdawczy Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu. Hufiec ostrowski reprezentują: hm. Krystyna Sufryd, hm. Wiesława Klimowicz.

17 czerwca

Funkcję Instruktora ds. Promocji i Informacji Hufca obejmuje dh Krzysztof Kubicki.

24-30 czerwca

Nieobozowa Akcja Letnia na Stanicy „Zielona Polana”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL'2002:

8-23 lipca

Obóz 13 DH i 131 LDH w Dąbkach.

9-16 lipca

XXXI Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH i 8 DSH.

15-22 lipca

Obóz 22 ŚDH w Szczenurzy koło Łeby.

lipiec / sierpień

"Wyprawa Starszoharcerska" Szczepu „Nieprzemakalni” do Lwowa,

26 lipca 8 sierpnia

Obóz Wędrowny Szczepu „Szuwary” na Litwie (z Alytus do Palangi) ze skautami z Niemiec, Rumunii, Rosji, Białorusi, Litwy i Łotwy.

29 lipca 11 sierpnia

Obóz Szczepu „Nieprzemakalni” w Niesulicach.

13-14 sierpnia

Biwak dla dzieci z parafii św. Ducha – Szczep „Szuwary”.

16-26 sierpnia

Udział instruktorów hufca w wycieczce instruktorskiej do Włoch.

21-31 sierpnia

Obóz Językowy Szczepu „Szuwary” w Wisełce koło Międzyzdrojów ze skautami z niemieckiego DPSG.

211


31 sierpnia 1 września

Zlot 90-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w Poznaniu z udziałem ostrowskich drużyn: 8 DSH, 22 ŚDH, oraz KI im. Szarych Szeregów.

1,17 września

63. rocznica „Września 39” – udział przedstawicieli ostrowskiego hufca w obchodach zorganizowanych w Przygodzicach i Ostrowie Wielkopolskim.

wrzesień

XX Jubileuszowy Rajd „Alpinada Mount Kobyla Góra” z metą na Stanicy Harcerskiej "Watra" w Kobylej Górze z udziałem Szczepu „Nieprzemakalni”.

5 października

XXXVII Złaz Ostrowskiego Hufca ZHP z metą w Mojej Woli z udziałem 122 uczestników z 9 drużyn. Inauguracja Roku 90-lecia ostrowskiego harcerstwa.

13 października

Dzień Papieski. Udział ostrowskich harcerzy w kweście na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

25 października

Na wieczna wartę odchodzi hm. ppor. Kazimiera Chwierut, zd. Gasidło Senior ZHP, z-ca komendanta Hufca w Ostrowie Wielkopolskim 1970-75, komendant hufca w Odolanowie 1975-80.

październik

Polsko-niemiecka Konferencja „Kontakt” w Niemczech z udziałem instruktorów Szczepu „Szuwary”.

12 listopada

Powołanie Zespół Promocji i Informacji hufca. Szef - ćwik Krzysztof Kubicki.

12 listopada

Zmiana na funkcji przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego "Fatamorgana" - hm. Krzysztofa Maciejewskiego zastepuje phm. Krzysztof Marciniak.

20 listopada

W „Gazecie Ostrowskiej” ukazuje się pierwszy numer „Gazety Harcerskiej” (do roku 2005 ukazało się 50 numerów).

28 listopada

Reorganizacja Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich - powstają: Komisja Stopni Instruktorskich - przewodnicząca phm. Anna Ruszczak oraz Zespół Kadry Kształcącej - przewodniczący hm. Zbysław Jeżewski.

listopad

Chorągwiany Kurs Ratowników Medycznych zorganizowany w SP 7, z udziałem 140 osób. Brązową Odznakę Ratownika Medycznego zdobywa 3 harcerzy ostrowskiego hufca.

6-8 grudnia

VIII Międzygalaktyczny Rajd Mikołajkowy w Pile z udziałem 7 GŚDH.

15 grudnia

Święto Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu z udziałem reprezentacji ostrowskiego hufca. Komendantka – hm. Krystyna Sufryd.

20 grudnia

Wigilia Instruktorska hufca zorganizowana przez 131 LDH "Desant" i 13 DH "KOT-y".

23 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom samorządowym i mieszkańcom miasta. Patrole harcerskie roznoszą światło do ostrowskich kościołów.

212


2003 styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2003: 327 członków (w tym 72 instruktorów), 24 jednostki podstawowe (21 drużyn, 2 kluby specjalnościowe, poczta harcerska), 3 szczepy, 4 kręgi instruktorskie.

12 stycznia

XI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

23 stycznia

Mianowanie przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej dh phm. Annę Ruszczak pełnomocnikiem do spraw kontaktów z zagranicą.

24 stycznia

Powołanie Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku. Namiestnik - hm. Janina Skiba.

styczeń ------

Harcerska Akcja Zimowa – HAZ‘2003: Rajd Zimowy "Głuchołazy "Nieprzemakalni".

2003"

z

udziałem

harcerzy

styczeń

Zimowisko 131 LDH „Desant” i 13 DH „KOT-y” w Białym Dunajcu.

styczeń

Biwak ZD „Wigry” (7 GŚDH i 22 ŚDH) w Biniewie.

Szczepu

3-7 lutego

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy „Zielona Polana” dla harcerzy i dzieci niezrzeszonych pod hasłem „Spotkanie z Harry Potterem”.

luty

Zmiana na funkcji Komendanta Związku Drużyn „Wigry” - pwd. Iwonę Grzeluszkę zastępuje pwd. Mariusz Poczta.

luty

„Ostrowianin Roku 2002” - w gronie 10 osób nominowanych znajduje się komendantka hufca hm. Krystyna Sufryd.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej na terenie Jednostki Wojskowej - polowa msza św. i kominek przygotowany przez 131 LDH i 13 DH.

8-9 marca

IV Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego - stoisko harcerskie przygotowane przez Szczepy „Szuwary” i „Nieprzemakalni” oraz Komisję Historyczną Hufca.

12 marca

Zmiana na funkcji Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich - phm. Annę Ruszczak zastępuje hm. Ewa Dybała.

19 marca

XVI Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Jarocinie z udziałem reprezentacji hufca Ostrów Wielkopolski.

28 marca

IV Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku".

28-30 marca

5 kwietnia

XXXIII Rajd Arsenał w Warszawie - zwycięstwo starszoharcerskiej odnosi patrol Szczepu „Nieprzemakalni”.

na

trasie

II Spotkanie Użytkowników Internetowej Galerii foto.ZHP w Międzyzdrojach z udziałem przedstawicieli ostrowskiego Hufca: phm. Romualda Rzekieckiego, pwd. Tomasza Filipiaka i ćwika Krzysztofa Kubickiego. 217


5 kwietnia

Zbiórka kręgów seniorów Chorągwi Wielkopolskiej przedstawicieli Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.

5 kwietnia

Zakończenie Harcerskiej Ligi Strzeleckiej 2002/2003 (88 uczestników z 13 drużyn). Tytuł mistrzowski zdobyła 121 DHS "Smoki".

11-12 kwietnia

Sejmik Grunwaldzki Przedstawicielstwa Wielkopolskiego w harcówce przy ul. Wrocławskiej 22 - zorganizowany przez 7 GŚDH i 8 GDSH.

7 maja

Unijny Rajd Rowerowy z Lilijką – „Święto Flag” zorganizowany przez Komendę Hufca oraz 13 DH „KOT-y” i 131 LDH „Desant”.

24-25 maja

VIII Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę z udziałem Komendantki Hufca i przedstawicieli Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów.

27-29 maja

XXV Jubileuszowy Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Borzęciczkach.

30 maja 1 czerwca

III Rajd „Patrol 2003” zorganizowany przez Logistyczny Klub Instruktorski „Dinozaur” na terenie Ostrowa Wielkopolskiego z metą na Stanicy „Zielona Polana”.

10 czerwca

V Rajd „Lewar” Szczepu „Nieprzemakalni” z metą na stanicy harcerskiej "Watra" w Kobylej Górze.

20 czerwca

Uroczystość przekazania historycznego sztandaru z 1968 roku reaktywowanej przy SP 6 - 1 Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kosciuszki.

21 czerwca

Utworzenie 16 Drużyny Harcerskiej "Puchacze" przy Gimnazjum w Raszkowie. Drużynowa - Małgorzata Lis.

25 czerwca 5 lipca lipiec / sierpień 3-5 lipca

z

udziałem

Nieobozowa Akcja Letnia na Stanicy „Zielona Polana”. Harcerska Akcja Letnia - HAL'2003: Biwak 22 ŚDH w Surminie.

8-22 lipca

Obóz 13 DH „KOT-y” i 131 LDH „Desant” w Dąbkach k. Darłowa.

8-15 lipca

XXXII Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH „Piasty”.

12-18 lipca

Kolonia zuchowa 3 GZ Szczepu „Szuwary” w Kobylej Górze.

14-27 lipca

Obóz Szczepu „Nieprzemakalni” w Lginiu.

15-20 lipca

Biwak 8 DSH im. Emilii Plater w Kobylej Górze.

15 lipca

Nadanie Honorowej Odznaki Instruktora i Obywatela Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich pwd. Natalii Pacynie.

21 lipca 3 sierpnia

Obóz 22 ŚDH im. Zawiszaków i 1 DH im. Tadeusza Kościuszki ze skautami z Niemiec w Kobylej Górze.

21 lipca 3 sierpnia

Obóz Wędrowny Szczepu „Szuwary” w Bieszczadach.

218


lipiec / sierpień

Wycieczka instruktorska do Grecji.

lipiec / sierpień

Wyprawa Starszoharcerska w Bieszczady.

29-30 sierpnia

Harcerskie Mistrzostwa Strzeleckie Wielkopolski o Puchar Komendanta Chorągwi zorganizowane przez Harcerski Klub Strzelecki „Grot” - zwycięża 121 DHS "Smoki".

5-6 września

70-lecie 7 Grunwaldzkiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Krzywoustego – Jubileuszowy Rajd z metą na Stanicy „Zielona Polana”.

11 września

Utworzenie 1 Gromady Zuchowej „Wilczęta” /Szczep "Nieprzemakalni"/. Drużynowy - ćwik Przemysław Paluszyński.

20 września

XXXVIII Złaz Ostrowskiego Hufca ZHP z metą na Stanicy „Zielona Polana”. Msza św, ognisko i spotkanie instruktorskie w ramach obchodów 90-lecia ostrowskiego harcerstwa.

wrzesień

Utworzenie 17 Drużyny Starszoharcerskiej "Szare Sokoły" przy Gimnazjum w Wierzbnie. Drużynowa - pwd. Katarzyna Maciejewska.

11 października

Obchody 90-lecia ostrowskiego harcerstwa:

------

Harcerska gra – „Groby i tablice mówią” na terenie miasta z udziałem harcerzy i wojska.

------

Instruktorskie spotkanie z władzami powiatu i miasta oraz zaproszonymi gośćmi w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

------

Apel 90-lecia ostrowskiego harcerstwa na Rynku.

28 października

VII Zjazd Ostrowskiego Hufca ZHP. Wybrano władze hufca - Komendę Hufca: Komendantka Hufca hm. Krystyna Sufryd, zastępcy - hm. Włodzimierz Mieloch, phm. Dariusz Potasznik, Skarbnik - hm. Ewa Dybała, członkowie Komendy: hm. Józefa Szlachta, hm. Małgorzata Kranz, pwd. Krzysztof Kubicki, Komisję Rewizyjną Hufca: Przewodniczący hm. Jan Czerwiński, phm. Romuald Rzekiecki, pwd. Grzegorz Wawrzyniak oraz Sąd Harcerski: Przewodnicząca hm. Maria Dybała, członkowie: hm. Arkadiusz Szymanek, hm. Stanisław Zimny. Delegatam na Zjazd Chorągwi wybrano: hm. Krystynę Sufryd, hm. Jerzego Biegańskiego i hm. Krzysztofa Maciejewskiego.

10 listopada

Inauguracja obchodów 600-lecia miasta Ostrowa Wielkopolskiego z udziałem przedstawicieli Komendy Hufca ZHP. Uhonorowanie Komendantki Hufca, hm. Krystyna Sufryd nagrodą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolski.

29 listopada

Harcerskie "Andrzejki" w harcówce 22 Śdh

10 grudnia

Powstaje Rada Przyjaciół Harcerstwa. Przewodniczącym zostaje Starosta Powiatu Ostrowskiego - Włodzimierz Jędrzejak.

221


19 grudnia

Wigilia Instruktorska hufca zorganizowana w SP 11 przez 131 LDH "Desant" i 13 DH "KOT-y".

23 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom samorządowym i mieszkańcom miasta. Patrole harcerskie roznoszą światło do ostrowskich kościołów.

2004 styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2004: 398 członków (w tym 76 instruktorów), 26 jednostek podstawowych (23 drużyny, 2 kluby specjalnościowe, poczta harcerska), 3 szczepy, 4 kręgi instruktorskie.

1 stycznia

Przekształcenie 22 Środowiskowej Drużyny Harcerek „Orlice” /ZD "Wigry/ w 18 Drużynę Harcerską przy SP 9. Drużynowa - pwd. Paulina Chruściel.

2 stycznia

Rozwiązanie Szczepu "Excalibur".

8 stycznia

Rozwiązanie Szczepu 22 Środowiskowych Drużyn Harcerskich.

11 stycznia

XII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

styczeń / luty

Harcerska Akcja Zimowa – HAZ‘2004:

17-25 stycznia

Zimowisko 131 LDH „Desant” i 13 DH „KOT-y” w Białym Dunajcu – Zakopanem.

18-22 stycznia

Chorągwiana Akcja Szkoleniowa w Ośrodku ZHP na Głodówce z udziałem 5 instruktorów ostrowskiego Hufca.

19-23 stycznia

Biwak zimowy 22 ŚDH, 18 DH i 1 DH w Strzyżewie.

20-23 stycznia

Biwak zimowy Szczepu "Szuwary" w Krotoszynie.

26-30 stycznia

Biwak zimowy 7 GŚDH w Szczurawicach.

26-30 stycznia

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy „Zielona Polana” pod hasłem „Zimowe harce”.

28 stycznia – 1 lutego

Biwak zimowy 1 DH w Szczurach.

23 stycznia

Obchody 59. Rocznicy Wyzwolenia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z udziałem przedstawicieli Komendy Hufca ZHP. Awansowanie członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów, w tym członków Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów na wyższe stopnie oficerskie.

styczeń czerwiec

Akcja "Bookcrossing" w Ostrowie Wielkopolski zorganizowana przez Szczep „Nieprzemakalni” - w jednym z domów handlowych można bylo wypożyczać książki zebrane od mieszkańców miasta.

13 lutego

"Ostrowianin Roku 2003". W kategorii „Wydarzenie Społeczne roku 2003” wśród 5 wydarzeń nominację otrzymuje „90–lecie ostrowskiego harcerstwa”.

222


14 lutego

Hufcowe walentynki w Gimnazjum w Wierzbnie organizuje 17 DSH „Szare Sokoły”.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w SP 7 zorganizowany przez Szczep Harcerski „Szuwary” - msza św., spotkanie instruktorskie, harcerskie igrce, ognisko.

29 lutego

Imieniny Zucha w SP 7 z udziałem biorą 1 GZ „Wilczęta” i 3 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.

marzec

XVII Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” zorganizowany w sali gimnastycznej I LO w Ostrowie Wielkopolskim.

6-7 marca

V Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego. Stoisko harcerskie organizuje Szczep Harcerski „Nieprzemakalni” przy wsparciu Zespołu Promocji i Informacji hufca.

13 marca

Zakończenie Harcerskiej Ligi Strzeleckiej 2003/2004 (11 drużyn). Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna HKS "Grot"-"Smoki".

26 marca

V Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku".

kwiecień

V Turniej Zastępów o puchar Komendanta Hufca zorganizowany na Stanicy „Zielona Polana” przez 22 ŚDH - w kategorii harcerskiej zwycięża zastęp „AtomRówki” z 1 DH, w starszoharcerskiej - zastęp „Grom” z 7 GŚDH.

16 kwietnia

5 rocznica utworzenia 58 DH „Impeesa” – zbiórka niespodzianka przygotowana przez harcerzy.

30 kwietnia

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu. Hufiec ostrowski reprezentują hm. Krystyna Sufryd, hm. Jerzy Biegański i hm. Krzysztof Maciejewski. Gościem Zjazdu jest hm. Wiesława Klimowicz. Na członków Chorągwianego Sądu Harcerskiego wybrano m.in. hm. Wiesławę Klimowicz i hm. Krzysztofa Maciejewskiego.

maj

IX Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę z udziałem harcerzy ze Szczepu „Nieprzemakalni”.

maj

Reaktywacja 14 Drużyny Harcerskiej przy SP 1. Drużynowy - wyw. Piotr Kalewski.

3 maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja z udziałem reprezentacji Hufca.

14-16 maja

Rajd „Primo” zorganizowany przez 1 DH z metą na terenie SP 6 wygrywa 7 GŚDH "Piasty".

24 maja

Utworzenie 5 Gromady Zuchowej NS "Borówki" przy Zespole Szkół Specjalnych. Drużynowa - Lidia Góralska.

25-28 maja

XXVI Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Kobylej Górze zorganizowany przez ostrowskich instruktorów.

237


25 maja

Zmiana na funkcji przewodniczącego Zespołu Kadry Kształcącej, hm. Zbysława Jeżewskiego zastępuje phm. Romuald Rzekiecki.

4-6 czerwca

IV Rajd „Patrol 2004” zorganizowany przez Logistyczny Klub Instruktorski „Dinozaur” z metą na Stanicy „Zielona Polana” z udziałem ok. 100 harcerzy.

11-13 czerwca

VI Rajd „Lewar” Szczepu „Nieprzemakalni” z trasą Kowalew - Baranówek Brzezie - Rokutów - Nowolipski.

19 czerwca

Harcerskie Mistrzostwa Polski w Strzelaniu Sportowym o Puchar Naczelnika ZHP w Starachowicach z udziałem ostrowskich drużyn strzeleckich z HKS „Grot”, oraz 17 DSH "Szare Sokoły".

27 czerwca

II Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej zorganizowane przez HKS „Grot” - zwycięża 121 DH „Wilki”.

28 czerwca 4 lipca

Kurs Drużynowych harcerskich i starszoharcerskich zorganizowany przez Hufce: Grabów, Kępno, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Turek i Ostrzeszów.

------

Medal 600-lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz wyróżnienie Kapelusz Skautowy - otrzymuje hm. Danuta Olkiewicz.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia HAL‘2004:

lipiec / sierpień

Biwak 58 DH „Impeesa” w leśniczówce Nowy Staw.

lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowana przez Komendę Hufca.

lipiec / sierpień

Obóz 1 DH im. Tadeusza Kościuszki w Siamoszycach na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

lipiec / sierpień

Obóz 22 ŚDH im. Zawiszaków w Kobylej Górze.

lipiec / sierpień

Obóz Szczepu „Nieprzemakalni” - Ryte Błota (4 DH „Chaos”, 103 DH „Bene Gesserit” i 121 DH „Wilki”).

lipiec / sierpień

Obóz Szczepu „Szuwary” ze skautami z Brilon w Błotach Karwieńskich.

------

XXXIII Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH i 8 DSH.

lipiec / sierpień

Zlot Skautów Niemieckich (DPSG) w Brilon z udziałem przedstawicieli Szczepu Harcerskiego „Szuwary”.

15 lipca

Nadanie Honorowej Odznaki Instruktora i Obywatela Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich pwd. Mariuszowi Poczcie.

17 lipca

35. rocznica śmierci „Siwego Sokoła” - hm. płk. ks. Lecha Ziemskiego, byłego komendanta Hufca Harcerzy. Harcerski apel w kwaterze Powstańców Wielkopolskich zorganizowany przez Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów i Krąg Stowarzyszenia Szarych Szeregów z udziałem 1 DH i 22 ŚDH.

238


27-29 sierpnia

Letania Akcja Szkoleniowa LAS-2004 w Załęczu Wielkim z udziałem czterech instruktorów ostrowskiego Hufca.

1 września

65. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - Dzień Weterana z udziałem 13 DH i 131 LDH oraz przedstawicieli Komendy Hufca.

4-5 września

I Rajd „Siódemka” zorganizowany przez 7 GŚDH „Piasty”.

18-19 września

XXXIX Złaz Ostrowskiego Hufca ZHP z metą w Odolanowie zorganizowany przez Referat Sportu i Turystyki Komendy Hufca - pierwsze miejsca zdobyły: 3 GZ /trasa zuchowa/ i 1 DH /trasa harcerska/.

25 września

90-lecie harcerstwa na Ziemi Ostrzeszowskiej – udział ostrowskich harcerzy z 1 DH i 7 GŚDH oraz przedstawicieli Komendy Hufca.

27 września

65. rocznica powstania Szarych Szeregów – msza św. w Domu Sióstr Elżbietanek, spotkanie okolicznościowe.

30 września 2 października

Rajd „Alpiniada Mount Kobyla 2004” w Kobylej Górze zorganizowana przez harcerki i harcerzy 22 ŚDH.

22 października

Hufcowy Dzień Instruktora – Wychowawcy. Spotkanie instruktorskie wręczenie wyróżnień i podziękowań za pracę instruktorską.

27 października

Hufcowe Andrzejki zorganizowane przez 1 DH im. Tadeusza Kościuszki w SP 6.

1-2 listopada

Harcerskie Zaduszki – warty przy grobach wystawiają: 1 DH, 7 GŚDH, 13 DH, 14 DH, 22 ŚDH i 131 LDH oraz zapalenie zniczy na grobach harcerskich przez członków KI im. "Szarych Szeregów".

1 grudnia

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich otrzymuje uprawnienia do otwierania, prowadzenia i zamykania prób podharcmistrzowskich.

3 grudnia

Konferencja Instruktorska na temat bieżącej sytuacji hufca zorganizowana w harcówce SH „ Szuwary”.

16 grudnia

Rozwiązanie 19 DH NS oraz 58 DH „Szopy” /Szczep Szuwary/.

18 grudnia

Harcerska Wigilia na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowana przez Namiestnictwo Drużyn Harcerskich z udziałem ok. 80 harcerzy.

22 grudnia

Wigilia Instruktorska hufca zorganizowana w SP 11 przez 131 LDH "Desant" i 13 DH "KOT-y".

23 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom samorządowym i mieszkańcom miasta. Patrole harcerskie roznoszą światło do ostrowskich kościołów.

2005 styczeń

2 stycznia

Stan liczebny hufca na rok 2005: 345 członków (w tym 64 instruktorów), 20 jednostek podstawowych (18 drużyn, 2 kluby specjalnościowe), 2 szczepy, 4 kręgi instruktorskie. Rozwiązanie drużyn: 9 DH, 15 DH i 21 DH.

239


9 stycznia

XIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

19 stycznia

Funkcję Kierownika Archiwum hufca obejmuje phm. Zbigniew Sikora.

19 stycznia

Funkcję Kierownika Biura hufca obejmuje pwd. Leokadia Różańska.

styczeń

60. Rocznica Wyzwolenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji hitlerowskiej - uroczystości z udziałem delegacji harcerzy i instruktorów.

styczeń / luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ'2005:

styczeń / luty

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowana przez Komendę Hufca.

styczeń / luty

Zimowisko 13 DH i 131 LDH w Białym Dunajcu, k. Zakopanego.

1-5 lutego

Kurs Ratowników Medycznych w Szamotułach z udziałem 50 osób z Wielkopolski, w tym przedstawicieli hufca Ostrów Wielkopolski.

9-12 lutego

Biwak 1 DH, 7 GŚDH, 14 DH, 16 DH, 22 ŚDH - w Szczurawicach (75 osób).

styczeń - marzec

Kurs Drużynowych Hufców Południowej Wielkopolski zorganizowany w formie 3 biwaków przez międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej z udziałem 28 drużynowych Hufców Koźmin, Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w kościele p.w. Św. Pawła Apostoła zorganizowany przez Komendę Hufca i 8 DSH - msza św., spotkanie harcerskie i instruktorskie.

22 lutego

Spotkanie autorskie hm. Jerzego Biegańskiego w IV LO z okazji wydania albumu „90 lat ostrowskiego harcerstwa w obiektywie”.

26 lutego

Zakończenie Harcerskiej Ligi Strzeleckiej 2004/2005 (113 uczestników z 10 drużyn). Tytuł mistrzowski zdobyła 4 DH "Chaos".

5-6 marca

VI Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego. Stoisko harcerskie organizują harcerze Szczepu "Nieprzemakalni".

11 marca

VI Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku".

15 marca

XVIII Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” zorganizowany w Ostrowie Wielkopolskim - w sali gimnastycznej I LO.

1-3 kwietnia

XXXV Rajd Arsenał w Warszawie - reprezentacja Szczepu "Nieprzemakalni" zwycięża na trasie wędrowniczej oraz zajmuje II miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu.

3 kwietnia

Zbiórka Hufca ku czci zmarłego Papieża Jana Pawła II. Apel na ostrowskim Rynku, odczytanie Rozkazu Specjalnego Naczelnika ZHP i przemarsz ulicami miasta do kościoła p.w. św. Antoniego, harcerski krąg i zapalenie zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II.

240


8 kwietnia

Harcerski Konkurs Recytatorski w harcówce Szczepu „Nieprzemakalni” zorganizowany przez 103 DH.

18 kwietnia

Funkcję Szefa Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" obejmuje pwd. Paweł Sobczak.

30 kwietnia

VI Turniej Zastępów Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski zorganizowany przez 7 GŚDH „Piasty”.

3 maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja z udziałem ostrowskich harcerzy i instruktorów. W VII Obiedzie Ostrowskich Stanów bierze udział zastępca komendanta hufca - phm. Dariusz Potasznik.

13-15 maja

VI Rajd „Primo” zorganizowany przez 1 DH. Na trasie Topola Osiedle – SP 6 – Stanica „Zielona Polana” wygrywa 14 DH.

16 maja

I Gra św. Jerzego zorganizowana przez Szczep "Nieprzemakalni". Nagrodę przechodnią - Miecz św. Jerzego zdobywa 8 DW z Ostrzeszowa.

17-19 maja

XXVII Zlot Krotoszynie.

Drużyn

Nieprzetartego

Szlaku

Rejonu

Kaliskiego

w

20-22 maja

X Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę z udziałem przedstawicieli Szczepu Harcerskiego „Nieprzemakalni” oraz 17 DH „Szare Sokoły” i 14 DH.

4 czerwca

III Harcerskie Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej - zwycięstwo w kategorii harcerskiej odnosi Harcerski Klub Strzelecki „Grot”.

7 czerwca

Zbiórka Wyborcza delegatów Rejonu Kaliskiego na XXXIII Zjazd ZHP. W zbiórce uczestniczą ostrowscy instruktorzy – delegatem na Zjazd wybrany zostaje m.in. phm. Dariusz Potasznik.

10-12 czerwca

VI Rajd „Patrol” z metą na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowany przez Logistyczny Klub Instruktorski „Dinozaur” - zwycięzcą rajdu zostaje 14 DH.

10-12 czerwca

VII Rajd „Lewar” Szczepu „Nieprzemakalni” z metą w leśniczówce "Buczyna" w Hannopolu.

15-17 czerwca

Harcerskie Mistrzostwa w Płukaniu Złota w Złotoryi z udziałem 1 DH.

18 czerwca

Mistrzostwa Polski ZHP w Strzelaniu Sportowym o Puchar Naczelnika ZHP w Starachowicach. Hufiec ostrowski reprezentowały dwie drużyny strzeleckie z HKS „Grot”, które zajęły III i IV miejsce oraz druŜyny 131 LDH „Desant” i 17 DH „Szare Sokoły”.

22 czerwca

Warsztaty dla drużynowych i kadry obozów nt. „Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku” zorganizowane przez hufcowy Zespół Kadry Kształcącej.

23 czerwca

Przegląd Piosenki Harcerskiej na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowany przez 1 DH.

241


25 czerwca ------

Rozwiązanie drużyn: 1 GZ /Szczep "Nieprzemakalni"/, 18 DH i 25 DH. Seminarium Polsko-Niemieckie w Krakowie zorganizowane przez Szczep „Szuwary”.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL'2005:

lipiec / sierpień

Biwak 22 ŚDH w Dębnicy,

2-9 lipca

Biwak letni 17 DH w Próchnówku.

8-22 lipca

Wizyta reprezentacji szczepu „Szuwary” w Wertach – Niemcy.

11-25 lipca

Obóz Szczepu „Nieprzemakalni” w Próchnówku.

11-17 lipca

XXXIV Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH i 14 DH.

25-29 lipca

Kolonia Zuchowa 3 GZ w Kobylej Górze.

4-13 sierpnia

Letnia Akcja Szkoleniowa LAS‘2005 w Rogalinku z udziałem ostrowskich instruktorów.

5-16 sierpnia

Obóz Hufca w Lginiu z udziałem 1 DH, 7 GŚDH, 13 DH, 14 DH, 16 DH i 131 LDH.

6-21 sierpnia

Obóz Szczepu „Szuwary” w Amsbergu k. Kolonii – Niemcy.

18-21 sierpnia

II Ogólnopolski Zlot Drużynowych w Krakowie z udziałem 10 osobowej reprezentacji hufca.

18-31 sierpnia

Wycieczka instruktorska do Hiszpanii zorganizowana przez Komendę Chorągwi.

1 września

Utworzenie 10 Gromady Zuchowej „Jagodowe Smerfy” przy SP 6. Drużynowa - Katarzyna Skrzypczak.

1 września

Utworzenie 101 Drużyny Harcerek Starszych przy SP 6. Drużynowa Paulina Pawlak.

2-4 września

II Rajd „Siódemka” z metą na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowany przez 7 GŚDH „Piasty” - zwycięża patrol z Wielunia.

3-4 września

Zlot Chorągwi Łódzkiej w Spale zorganizowany z okazji 70. rocznicy Zlotu Jubileuszowego ZHP z 1935 roku. Hufiec ostrowski reprezentują: hm. Danuta Olkiewicz – uczestniczka zlotu sprzed 70 lat oraz hm. Włodzimierz Mieloch - z-ca komendanta hufca.

10 września

30-lecie utworzenia byłej Chorągwi ZHP im. Marii Konopnickiej w Kaliszu - uroczystości z udziałem ostrowskich instruktorów pełniących funkcje w ówczesnej komendzie chorągwi i hufcach.

17-18 września ------

Święto Ostrowskiego Hufca ZHP: Uroczystość nadania nazwy "Aleja Siwego Sokoła" drodze dojazdowej do stanicy.

242


------

Polowa msza św. odprawiona przez phm. ks. Piotra Szkudlarka, Duszpasterza Harcerstwa Diecezji Kaliskiej.

------

Wkopanie kamienia węgielnego pod kopiec „Siwego Sokoła".

------

XL Złaz Ostrowskiego Hufca ZHP z metą na Stanicy „Zielona Polana”;

30 września 2 października

Rajd „Alpiniada Mount Kobyla 2005” z udziałem 22 ŚDH.

październik grudzień

Kurs Drużynowych zorganizowany przez hufcowy ZKK w formie 3 biwaków. Kurs ukończyło 6 harcerzy.

październik / listopad

Kurs Ratowników Medycznych w SP 7. Brązową Odznakę Ratownika Medycznego zdobywa 3 harcerzy z Hufca Ostrów Wielkopolski.

16 października

Dzień Papieski - spotkanie harcerzy pod pomnikiem Jana Pawła II, a nastepnie przemarsz ze sztandarem na Rynek na mszę św.. Służbę medyczną pełnią harcerze Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

1-2 listopada

Harcerskie Zaduszki - warty przy grobach pełnią harcerze z 1 DH i 58 DH. Instruktorzy KI im. Szarych Szeregów zapalają znicze na grobach instruktorów i harcerzy.

4-6 listopada

Zbiórka delegatów na XXXIII Zjazd ZHP w Załęczu Wielkim z udziałem ostrowskiego delegata - phm. Dariusza Potasznika.

11 listopada

Utworzenie Szczepu Drużyn ZHP „Jedyneczka” z drużyn działających przy SP 6: 1 DH, 10 GZ i 101 DHS. Komendant Szczepu - phm. Dariusz Potasznik.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości z udziałem instruktorów Hufca oraz harcerzy Szczepów "Nieprzemakalni" i "Jedyneczka".

16 listopada

I Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej dla drużyn Nieprzetartego Szlaku rejonu kaliskiego zorganizowany w hali Zespole Szkół Transportowych w Ostrowie Wielkopolskim.

19-20 listopada

Hufcowy Dzień Instruktora - Wychowawcy. Wycieczka do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki, Starówka) oraz do Spały.

24 listopada

Utworzenie 7 Gromady Zuchowej przy SP 1. Drużynowa - trop. Elżbieta Frąszczak.

24 listopada

Utworzenie Harcerskiego Klubu Ratowniczego. Szef Klubu - ćwik Łukasz Palczewski.

24 listopada

Zmiana na funkcji Komendanta Szczepu "Szuwary" - hm. Zbigniewa Dybałę zastępuje hm. Maria Dybała.

24 listopada

Zmiana na funkcji Przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego "West" - hm. Marię Dybałę zastępuje hm. Ewa Dybała.

1-4 grudnia

XXXIII Zjazd ZHP w Warszawie. W Zjeździe biorą udział instruktorzy ostrowskiego hufca: hm. Wiesława Klimowicz oraz delegat phm. Dariusz Potasznik. Zjazd wybrał nowe władze ZHP - Przewodniczącym ZHP został hm. Andrzej Borodzik, Naczelniczką wybrano hm. Teresa Hernik.

243


9-11 grudnia

Zimowy Sejmik Drużyn Grunwaldzkich. Podziękowanie za udział w „Alercie 60-lecia wyzwolenia” otrzymuje 7 GŚDH.

23 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom samorządowym i mieszkańcom miasta. Patrole harcerskie roznoszą światło do ostrowskich kościołów.

2006 styczeń

II edycja Funduszu Grantowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego - środki na realizację własnych projektów pozyskały: 3 DW, 14 DH, HKR i ZPI.

styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2006: 385 członków (w tym 73 instruktorów), 22 jednostki podstawowe (20 drużyn, 2 kluby specjalnościowe), 3 szczepy, 3 kręgi instruktorskie.

1 stycznia

Zmiana na funkcji Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego "West" - hm. Ewę Dybałę zastępuje hm. Maciej Maśliński.

8 stycznia

XIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

13 stycznia

Hufcowe Spotkanie Świąteczno-Noworoczne instruktorów i drużynowych zorganizowane w Gimnazjum w Raszkowie przez 16 DH „Puchacze”.

14-15 stycznia

I Rajdo-biwak "Szlakiem Powstańców Wielkopolskich" zorganizowany w Nowych Skalmierzycach przez tamtejszy Szczep Drużyn ZHP.

27 stycznia

Powstaje Krąg Wędrowników "Nieprzemakalni". Przewodnicząca - och. Martyna Celmer.

luty 10-14 lutego 10 lutego

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ 2006: Zimowisko 22 ŚDH w Grabowie nad Prosną. Zuchowy „Bal u Pani Zimy” zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 dla zuchów z 7 GZ "Przyjazne Wilczęta" i 10 GZ „Jagodowe Smerfy”.

11-14 lutego

Biwak Zimowy Szczepu "Nieprzemakalni" w Wierzbnie.

13-15 lutego

Biwak Zimowy 7 GZ w Jankowie Przygodzkim.

13-17 lutego

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowana przez Komendę Hufca.

17-22 lutego

Zimowisko Hufca w Wierzbnie z udziałem 1 DH, 3 DW, 7 GŚDH, 10 GZ, 16 DH i 101 DHS.

20-22 lutego

Biwak Zimowy 17 DH w Wierzbnie.

20-26 lutego

Zimowisko 13 DH i 131 LDH w Białym Dunajcu, k. Zakopanego.

21-23 lutego

Biwak Zimowy Szczepu "Szuwary" w Żerkowie.

244


22 lutego

Dzien Myśli Braterskiej w Wierzbnie z udziałem uczestników zimowiska i instruktorów - msza św., gra terenowa i świecowisko.

4-5 marca

VII Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego. Stoisko harcerskie organizują harcerze 13 DH "KOT-y" i 131LDH "Desant".

4 marca

Zakończenie Harcerskiej Ligi Strzeleckiej 2005/2006 na strzelnicy PKP Cargo SA – Zakładu Taboru w Ostrowie Wielkopolskim (63 uczestników z 6 drużyn). Tytuł mistrzowski zdobyła 101 DHS.

14 marca

Rozwiązanie 4 DH i 91 PDH /obie Szczep "Nieprzemakalni"/.

17 marca

Peregrynacja relikwii bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa polskiego - uroczysta msza św. w Konkatedrze z udziałem harcerzy instruktorów i duchowieństwa.

22 marca

XIX Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego o puchar Komendanta Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski, zorganizowany w sali gimnastycznej I LO przez Namiestnictwo Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Zwycięstwo odnosi reprezentacja Ostrowa Wielkopolskiego.

24-26 marca

XXXVI Rajd Arsenał w Warszawie. Zwycięstwo na trasie wędrowniczej odnosi reprezentacja Szczepu "Nieprzemakalni".

24 marca

VII Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn "Nieprzetartego Szlaku".

25 marca

25-lecie Kręgu im. Szarych Szeregów: msza św. w kaplicy św. Jana Bosko przy kościele św. Antoniego, uroczysty harcerski apel, spotkanie instruktorskie oraz wystawa „Nasz Krąg w obiektywie”. Ukazuje się także broszura autorstwa hm. Jerzego Biegańskiego opisująca historię Kręgu.

26 marca

Na wieczną wartę odchodzi phm. Barbara Kujawa-Banach - harcerka HS i 22 ŚDH, przez lata prowadząca w MDK młodzieżowe grupy teatralne.

28 marca

VIII Zjazd Sprawozdawczy Hufca połączony z wyborem delegatów na Zjazd Chorągwi. Delegatami wybrano hm. Zbysława Jeżewskiego i phm. Romualda Rzekieckiego.

18 kwietnia

Pogrzeb ks. Prałata Czesława Majorka. Zasłużonego duszpasterza żegnają tłumy Ostrowian. W uroczystości uczestniczy delegacja komendy hufca, harcerskie poczty sztandarowe, instruktorzy i harcerze.

23 kwietnia

II Gra św. Jerzego zorganizowana przez Szczep "Nieprzemakalni". Nagrodę przechodnią - Miecz św. Jerzego zdobywa 1 DH.

28-30 kwietnia

VII Turniej Zastępów zorganizowany przez 22 ŚDH - zwyciężają: zastęp harcerski z 1 DH i zastęp starszoharcerski z 101 DHS.

28 kwietnia

Warsztaty dziennikarskie zorganizowane przez Zespół Promocji i Informacji Hufca w Szkole Podstawowej w Szczurach dla harcerzy oraz uczniów miejscowej szkoły.

245


29 kwietnia

IV Harcerskie Mistrzostwa Strzeleckie o puchar Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Raszkowie, zorganizowane przez Harcerski Klub Strzelecki „Grot”.

3 maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja z udziałem instruktorów hufca i harcerzy Szczepu "Jedyneczka" i Szczepu "Nieprzemakalni".

12-14 maja

90 rocznica 1 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Szczep „Jedyneczka” organizuje VII Rajd PRIMO oraz Przegląd Piosenki Harcerskiej, uroczysty apel oraz polową mszę św. na Stanicy "Zielona Polana".

19 maja

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu. Członkiem Rady Chorągwi została hm. Wiesława Klimowicz natomiast członkiem Chorągwianego Sądu Harcerskiego - hm. Krzysztof Maciejewski. Komendantem Chorągwi ponownie wybrano hm. Jarosława Rurę.

czerwiec

Strzeleckie Mistrzostwa Polski ZHP zorganizowane przez HKS "Grot" tytuły mistrzowskie w swoich kategoriach zdobywają: drużynowo - 101 DHS i 13 DH, indywidualnie: Karina Wojdag, Przemysław Pietrzak i Dariusz Potasznik.

6-8 czerwca

XXVIII Zlot Drużyn Nieprzetartego ostrowskiej stanicy "Zielona Polana".

Szlaku

Rejonu

Kaliskiego

na

6-8 czerwca

Zlot z okazji 80-lecia harcerstwa na Ziemi Skalmierzyckiej z udziałem 101 DHS, przedstawicieli 7 GŚDH, 16 DH i 22 ŚDH oraz delegacji Komendy Hufca.

9-11 czerwca

Rajd „Lewar” Szczepu „Nieprzemakalni” z metą w Ośrodku ZHP w Grabowie.

9-11 czerwca

VII Rajd „Patrol” organizowany przez KI „Dinozaur” - zwycięża 1 DH.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL'2006:

27-29 czerwca

50. rocznica „Poznańskiego Czerwca 1956”. W uroczystościach uczestniczy Szczep „Jedyneczka”, 7 GŚDH, 8 DSH, 22 ŚDH oraz delegacja Komendy Hufca.

30 czerwca 7 lipca

Biwak Szczepu "Jedyneczka" na stanicy w Kobylej Górze.

lipiec / sierpień

Biwak 58 DH "Impeesa" w Bieszczadach.

lipiec / sierpień

Biwak HKS "Grot" na stanicy w Kaliszu - Wolicy.

lipiec / sierpień

Na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” odbywają się obozy drużyn z Bydgoszczy, Wrocławia i Zielonej Góry oraz młodzieży niezrzeszonej z Czempinia.

7-16 lipca

Obóz Szczepu "Nieprzemakalni" w Bieszczadach.

246


9-16 lipca

XXXV Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH 8 DSH i 14 DH.

11-15 lipca

Biwak Zuchowy 7 GZ i 10 GZ na Stanicy "Zielona Polana".

15-18 lipca

Biwak 17 DSH na Stanicy "Zielona Polana".

20-31 lipca

Obóz Szczepu Szczepu "Szuwary" i skautów z niemieckiego DPSG Bilon w Dąbkach.

25 lipca 7 sierpnia

Biwak 22 ŚDH na stanicy w Kobylej Górze.

5-16 sierpnia

Obóz 13 DH i 131 LDH w Drężnie koło Szczecinka

21-25 sierpnia

Biwak 16 DH na Stanicy "Zielona Polana".

1 września

Reaktywacja 23 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku im. Jana Winieckiego przy Zespole Szkół Specjalnych. Drużynowa - pwd. Lidia Góralska. Rozwiązanie 5 GZ NS "Borowki".

8-10 września

III Rajd „Siódemka” organizowany przez 7 GŚDH „Piasty” z udziałem drużyn z Ostrowa Wielkopolskiego oraz z Przedstawicielstwa Drużyn Grunwaldzkich Chorągwi Wielkopolskiej.

11 września

Mianowanie przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej dh hm. Janiny Skiby członkiem Referatu Nieprzetartego Szlaku.

12 września

Rozwiązanie hufcowego Referatu Turystyki.

12 września

Utworzenie 72 Drużyny Harcerskiej przy SP we Wtórku. Drużynowy pwd. Jerzy Hnatyk.

27 września

67. rocznica powstania Szarych Szeregów. Msza św. w budynku Sióstr Elżbietanek przy ul. Gimnazjalnej oraz zbiórka okolicznościowa Kręgów: Instruktorskiego i Stowarzyszenia Szarych Szeregów z udziałem członków Komendy Hufca.

28-29 września

30-lecie 22 ŚDH im. Zawiszaków na Stanicy "Zielona Polana" - msza św. i uroczyste ognisko z udziałem byłych i obecnych członków drużyny. Uroczyste przekazanie drużyny pwd. Damianowi Ławniczakowi przez wieloletniego drużynowego - hm. Ireneusza Kubiaka.

30 września

Rozwiązanie Zespołu Promocji i Informacji Hufca oraz 5 Gromady Zuchowej NS.

30 września

Utworzenie 9 Drużyny Wędrowniczej przy parafii p.w. Św. Antoniego. Drużynowy - wyw. Damian Grzegorczyk.

20-22 października

XLI Złaz Ostrowskiego Hufca ZHP z metą na Stanicy "Zielona Polana" zorganizowany przez Krąg Instruktorski „Pajdehar”. Z okazji Złazu ukazuje się wydanie specjalne „Gazety Harcerskiej”, poświęcone historii ostrowskich złazów.

1-2 listopada

Harcerskie Zaduszki - warty przy grobach pełnią harcerze ze Szczepu "Jedyneczka" oraz 13 DH, 22 ŚDH i 131 LDH. Instruktorzy KI im. Szarych Szeregów zapalają znicze na grobach instruktorów i harcerzy.

247


listopad

Kurs Ratowników Medycznych w Szczurach zorganizowany przez Harcerski Klub Ratowniczy oraz Inspektorat Medyczny Chorągwi Wielkopolskiej z udziałem 20 harcerzy z całej Wielkopolski. Brązową Odznakę Ratownika Medycznego zdobyło 7 harcerzy ostrowskiego hufca.

6 listopada

II Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej dla drużyn Nieprzetartego Szlaku rejonu kaliskiego.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości z udziałem delegacji instruktorów Hufca oraz harcerzy Szczepów "Nieprzemakalni" i "Jedyneczka". W uroczystościach w Odolanowie uczestniczą harcerze 17 DSH z Wierzbna.

22 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na ostrowskim Rynku władzom samorządowym i mieszkańcom miasta. Patrole harcerskie roznoszą światło do ostrowskich kościołów oraz do kościoła w Wierzbnie.

2007 styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2007: 406 członków (w tym 80 instruktorów), 24 jednostki podstawowe (21 drużyn, 2 kluby specjalnościowe, poczta harcerska), 3 szczepy, 4 kręgi instruktorskie.

12 stycznia

Hufcowe Spotkanie Świąteczno-Noworoczne instruktorów i drużynowych zorganizowane w SP 11 przez 13 DH „Kot-y” i 131 LDH „Desant”.

styczeń

W „Faktach Ostrowskich" ukazuje się pierwszy z 13 numerów "Faktów Harcerskich".

15 stycznia

XV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca. Z tej okazji ukazuje się specjalny numer „Gazety Harcerskiej” poświęcony historii WOŚP w Ostrowie Wielkopolski.

styczeń

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ'2007:

styczeń

Biwak Zimowy 72 DH, 103 DH i KW "Nieporzemakalni" w szkole w Lewkowie.

styczeń

Biwak Zimowy Szczepu "Nieprzemakalni" w Biniewie.

15-19 stycznia

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy "Zielona Polana"

17-21 stycznia

Biwak Zimowy "Krasnoludkolandia 2007" 7 GZ, 7 GŚDH, 9 DW i 14 DH w Sośniach.

17-21 stycznia

Biwak Zimowy Szczepu "Jedyneczka" wraz ze Szczepem z Nowych Sklamierzyc w Biskupicach Ołobocznych.

22-26 stycznia

Biwak Zimowy 22 ŚDH w Kiekrzu.

22-25 stycznia

Biwak Zimowy Szczepu "Szuwary" w Krakowie.

22-28 stycznia

Zimowisko 13 DH i 131 LDH w Białym Dunajcu, k. Zakopanego.

25-29 stycznia

Biwak Zimowy Szczepu "Jedyneczka", Szczepu z Nowych Skalmierzyc oraz harcerzy z Kalisza w szkole w Lewkowie.

248


luty

II Rajdo-biwak "Szlakiem Powstańców Wielkopolskich" zorganizowany w Nowych Skalmierzycach przez tamtejszy Szczep Drużyn ZHP. Pierwsze dwa miejsca zajmują drużyny z Ostrowa - 3 DW i 101 DHS.

luty - kwiecień

Kurs Drużynowych Zuchowych „Wesołe Iskierki” zorganizowany przez ZKK Hufca przy udziale instruktorek i instruktorów ostrowskiego hufca.

22 lutego

Utworzenie Szczepu Drużyn ZHP „Wigry”. W skład szczepu wchodzą drużyny: 7 GZ, 7 GŚDH, 9 DW, 14 DH i 22 ŚDH. Komendant Szczepu - pwd. Piotr Kalewski.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Domu Katolickim przy parafii św. Antoniego zorganizowany przez Szczep „Wigry”. Spotkanie harcerskie i instruktorskie.

1 marca

Szkolenie nt. „Wykorzystanie odznak krajoznawczo-turystycznych w pracy drużyny i zastępu” zorganizowane dla drużynowych, przybocznych oraz zastępowych przez Krąg Instruktorski „WEST” oraz Klub TurystycznoKrajoznawczy Hufca.

3-4 marca

VIII Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego. Stoisko harcerskie zorganizowane przez harcerzy 13 DH "KOT-y" i 131LDH "Desant" otrzymuje wyróżnienie.

7 marca

Konferencja Instruktorska w auli I LO na temat Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w ramach dyskusji programowej przed XXXVI Zjazdem Programowym ZHP.

9-11 marca

Warsztaty "Jak promować harcerstwo?" zorganizowane dla członków hufcowych ZPI przez Zespół Promocji Chorągwi Wielkopolskiej oraz Chorągwianą „Szkołę Wodzów” w Ostrowie Wielkopolskim w SP 11. Zajęcia prowadzi m.in. rzecznik prasowy ZHP - Agnieszka Drogosz.

14 marca

Funkcję Szefa Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" obejmuje dh Marek Michalczak, zastępując pwd. Pawła Sobczaka.

21 marca

XX Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego o puchar Komendanta Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski zorganizowany w sali gimnastycznej I LO przez Namiestnictwo Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Zwycięstwo odnosi reprezentacja Ostrowa Wielkopolskiego.

23-25 marca

XXXVII Rajd „Arsenał” w Warszawie z udziałem 101 DHS i 103 DH.

23 marca

VIII Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn - 23 DH NS i 40 DH NS.

31 marca

Oficjalne otwarcie strzelnicy HKS "Grot" w Bursie Szkolnej przy ul. Tomczeka 34.

18 kwietnia

Zakończenie Harcerskiej Ligi Strzeleckiej 2006/2007 (84 uczestników z 10 drużyn). Tytuł mistrzowski zdobyła 13 DH "KOT-y".

249


21 kwietnia

Odsłonięcie Tablicy Pamięci w pierwszą rocznicę śmierci ks. prałata Czesława Majorka w kościele p.w. św. Pawła Apostoła z udziałem pocztu sztandarowego oraz delegacji Hufca.

21 kwietnia

Utworzenie 111 Drużyny Harcerzy Starszych /Szczep "Jedyneczka"/. Drużynowy - wyw. Paweł Brzykcy.

27-28 kwietnia

VIII Turniej Zastępów zorganizowany przez 101 DHS ze Szczepu „Jedyneczka” - zwycięstwa w swoich kategoriach odnoszą: patrol wędrowniczy "Brygada RR" /9 DW/, zastęp harcerski "Szakale" /1 DH/ i szóstka zuchowa "Skorpiony" /10 GZ/.

maj

Kurs Drużynowych „Wigwam Szamana” prowadzony w Nowych Skalmierzycach przez ostrowski ZKK przy wsparciu instruktorów hufca Kalisz.

3 maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja z udziałem instruktorów hufca i harcerzy Szczepu "Jedyneczka" i Szczepu "Nieprzemakalni".

10-13 maja

Zawody o puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na strzelnicy "Gwardii Zielona Góra" - III miejsce przedstawicielki HKS "Grot" Sonii Szymanek w konkurencji "Pistolet pneumatyczny 40 strzałów".

11-13 maja

VIII Rajd „Primo” zorganizowany przez Szczep "Jedyneczka" z udziałem 100 harcerzy z Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza i Nowych Skalmierzyc. Na poszczególnych trasach zwyciężają: 47 DHSiW "Popioły" z Nowych Skalmierzyc, 103 DH "Bene Geserit", 7 GZ "Przyjazne Wilczęta".

19 maja

Turniej Wiedzy o Polsce i Regionie zorganizowany na Stanicy "Zielona Polana" przez 72 DH.

25-26 maja

Harcerski Turniej Paintballowy na Stanicy "Zielona Polana" - zwycięstwo odnosi 3 DW.

25-28 maja

Międzynarodowy Zlot Intercamp we Francji z udziałem harcerzy z 22 ŚDH i 14 DH z Ostrowa. W drodze na InterCamp ofierze wypadku drogowego życie ratuje troje instruktorów harcerskich - w tym pwd. Damian Ławniczak - drużynowy 22 ŚDH.

26 maja

Mistrzostwa Wielkopolski Ligi Obrony Kraju na strzelnicy LOK-u w Pleszewie. Tytuł mistrzowski zdobywa drużyna HKS "Grot". Złote medale w swoich kategoriach zdobywają Sonia Szymanek i Przemysław Pietrzak, medal brązowy - Daria Czuchra.

1-3 czerwca

XXXIV Zjazd Programowy ZHP w Załęczu Wielkim z udziałem delegata z hufca Ostrów Wielkopolski - phm. Dariusza Potasznika.

4-6 czerwca

XXIX Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego na Stanicy "Watra" w Kobylej Górze z udziałem reprezentacji hufca Ostrów Wielkopolski. Gościem Zlotu był Przewodniczący ZHP hm. Andrzej Borodzik.

8-10 czerwca

Rajd „Lewar” Szczepu „Nieprzemakalni” z metą na stanicy harcerskiej w Gołuchowie.

250


8-10 czerwca

VIII Rajd „Patrol” z metą w szkole we Wtórku zorganizowany przez Logistyczny Klub Instruktorski „Dinozaur” oraz 72 DH. Zwycięzcą zostaje patrol z 9 DW.

21 czerwca

Festiwal Piosenki Harcerskiej na Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" z udziałem drużyn z Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL'2007:

24-28 czerwca

Kolonia Zuchowa na stanicy w Gołuchowie z udziałem 7 GZ i 10 GZ oraz zuchów z Nowych Skalmierzyc (40 os.)

25-27 czerwca

Biwak 13 DH i 131 LDH na Stanicy "Zielona Polana"

lipiec / sierpień

Biwak 22 ŚDH w Gdyni.

lipiec / sierpień

Obóz 17 DSH w Próchnówku.

10-16 lipca

XXXVI Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem 7 GŚDH i 14 DH.

22 lipca 9 sierpnia

Jubileusz 100-lecia skautingu - XXII Światowe Jamboree Skautowe w Chelmsford w Anglii. W skład 400-osobowego polskiego kontyngentu wchodzi 15-osobowa grupa harcerzy z Ostrowa Wielkopolskiego stanowiąca reprezentację Chorągwi Wielkopolskiej. Punktem kulminacyjnym Zlotu jest międzynarodowe "Odnowienie Przyrzeczenia Skautowego" - 1 sierpnia w setną rocznicę pierwszego Przyrzeczenia na Wyspie Brownse'a. Reprezentacją chorągwianą dowodzi phm. Dariusz Potasznik.

30 lipca 2 sierpnia

V Harcerskie Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej na strzelnicy KBS Kalisz.

sierpień

Biwak 1 DH na Stanicy "Zielona Polana" oraz udział w "Memoriale gen. Maczka" - rekonstruktcji wydarzeń z czasów II Wojny Światowej.

sierpień

Harcerskie Mistrzostwa Polski w Strzelaniu Sportowym zorganizowane na Zlocie w Kielcach przez instruktorów HKS „Grot”.

1 sierpnia

Hufcowe "Odnowienie Przyrzeczenia Harcerskiego" na Stanicy "Zielona Polana" z udziałem harcerzy i instruktorów hufca.

3-13 sierpnia

Obóz Szczepu "Szuwary" w Międzywodziu.

10-19 sierpnia

Zlot ZHP "Kielce 2007" z udziałem 65-osobowej reprezentacji Hufca.

31 sierpnia 1 września

Wizyta u Wojewody Wielkopolskiego delegacji hufca złożonej z uczestników Światowego Jamboree Skautowego i Zlotu ZHP. Uczestnicy biorą udział w chorągwianym podsumowaniu obchodów 100-lecia skautingu oraz uroczystościach rocznicowych wybuchu II Wojny Światowej.

9 września

XXXV Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Bydgoszczy. W Zjeździe uczestniczy delegat z hufca Ostrów Wielkopolski - phm. Dariusz Potasznik. Zjazd wybrał nowe władze ZHP - Przewodniczącym ZHP zostaje hm. Adam Massalski, Naczelniczką - hm. Małgorzata Sinica.

17 września

Rozwiązanie 121 DH oraz Szczepu "Nieprzemakalni". 251


28-30 września

IV Rajd „Siódemka” zorganizowany przez 7 GŚDH „Piasty” - zwycięża 3 DW.

12-14 października

XLII Złaz Ostrowskiego Hufca ZHP z metą na Stanicy "Zielona Polana", zorganizowany przez Komendę Hufca. Zwycięstwa w swoich kategoriach odnoszą: 10 GZ, 72 DH, 22 ŚDH i 7 GŚDH.

17 października

Mianowanie przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej phm. Pawła Sobczaka zastępcą kierownika Referatu Wędrowniczego.

17 października

Utworzenie 39 Raszkowskiej Drużyny Harcerskiej przy Podstawowej w Raszkowie. Drużynowa - dh Iwona Bieniek.

20 października

Finał Pucharu Polski w Strzelectwie Sportowym na strzelnicy "Gwardii" Zielona Góra z udziałem przedstawicieli HKS "Grot".

1-2 listopada

Harcerskie Zaduszki - warty przy grobach pełnią harcerze ze Szczepu "Jedyneczka" oraz 13 DH i 131 LDH. Instruktorzy KI im. Szarych Szeregów zapalają znicze na grobach instruktorów i harcerzy.

7 listopada

III Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej dla drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego. Puchar Komendantki Hufca zdobywa drużyna z Kalisza.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości z udziałem delegacji instruktorów hufca oraz harcerzy Szczepów "Nieprzemakalni" i "Jedyneczka".

23 listopada

IX Zjazd Ostrowskiego Hufca ZHP. Wybrano nowe władze hufca: Komenda Hufca - komendant phm. Dariusz Potasznik, zastępcy: hm. Maria Dybała, pwd. Piotr Kalewski, skarbnik: pwd. Paweł Sobczak, członkowie: phm. Rafał Luciński, hm. Krzysztof Maciejewski, pwd. Jerzy Hnatyk; Komisja Rewizyjna - przewodniczący pwd. Paweł Staszak, członkowie: pwd. Anna Dybała, pwd. Tomasz Szlachta; Sąd Harcerski - przewodniczący hm. Arkadiusz Szymanek, członkowie: hm. Ewa Dybała, hm Małgorzata Kranz.

23-25 listopada

Sejmik Wędrowników Chorągwi Wielkopolskiej w Koninie z udziałem przedstawicieli ostrowskiego hufca.

grudzień

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na ostrowskim Rynku władzom samorządowym i mieszkańcom miasta. Patrole harcerskie roznoszą światło do ostrowskich kościołów.

Szkole

2008 styczeń

Stan liczebny hufca na rok 2008: 419 członków (w tym 83 instruktorów), 26 jednostek podstawowych (23 drużyny, 2 kluby specjalnościowe, poczta harcerska), 3 szczepy, 4 kręgi instruktorskie.

styczeń

XVI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

styczeń

III Rajdo-biwak "Szlakiem Powstańców Wielkopolskich" zorganizowany w Nowych Skalmierzycach przez tamtejszy Szczep Drużyn ZHP. Pierwsze miejsce zajmuje 101 DHS. 252


24 stycznia

Otwarcie nowej siedziby Hufca - przy ul. Staszica 1. Hufcowe Spotkanie Świąteczno-Noworoczne instruktorów i drużynowych. W uroczystości udział biorą Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak oraz ks. prałat phm. Alfred Mąka.

27 stycznia

Rozwiązanie 3 Gromady Zuchowej /Szczep "Szuwary"/.

styczeń / luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ'2008:

28-31 stycznia

Biwak Zimowy Szczepu "Szuwary" na Górze św. Anny.

28 stycznia 2 lutego

Biwak Zimowy Szczepu "Wigry" w Chęcianach.

28 stycznia 1 lutego

Nieobozowa Akcja Zimowa 2008 na Stanicy przygotowana przez Zespół Programowy Hufca.

"Zielona

Polana"

4-10 lutego

Zimowisko 13 DH i 131 LDH w Białym Dunajcu, k. Zakopanego.

9-10 lutego

V Zimowa Wędrownicza Watra w Jałowcu w Beskidzie Żywieckim z udziałem KW "Nieprzemakalni"

13 lutego

XXI Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego o Puchar Komendanta Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski zorganizowany w sali gimnastycznej I LO przez Namiestnictwo Drużyn Nieprzetartego Szlaku oraz KW "Nieprzemakalni".

22 lutego

Funkcję Instruktora ds. Księgowości hufca obejmuje phm. Izabela Potasznik.

22 lutego

Funkcję Kierownika Izby Tradycji obejmuje hm. Jerzy Biegański.

22 lutego

Zmiana w składzie Komendy Hufca - hm. Krzysztofa Maciejewskiego zastepuje pwd. Maciej Jaszczyk.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej na Stanicy "Zielona Polana" - apel hufca i kominek harcerski. Wręczenie drużynowym 3 wyróżnień oraz 2 listów pochwalnych Naczelniczki ZHP (Katarzyna Potasznik - 10 GZ i Anna Płóciennik - 1 DH).

29 lutego

Imieniny Zucha z udziałem biorą 7 GZ „Przyjazne Wilczęta” i 10 GZ „Jagodowe Smerfy”.

marzec - maj

Leśna Szkoła Przetrwania - cykl biwaków zorganizowany przez Komendę Hufca dla młodzieży z Gimnazjum Sióstr Salezjanek.

14 marca

IX Integracyjny Festiwal Piosenki Harcerskiej "Witaminki na Start" w Krotoszynie z udziałem ostrowskich drużyn - 23 DH NS i 40 DH NS.

29 marca

Turystyczny Rajd "Marzanna" z udziałem 72 DH (II miejsce).

kwiecień

Zakończenie Harcerskiej Ligi Strzeleckiej 2007/2008 (100 uczestników z 10 drużyn). Tytuł mistrzowski zdobyła 13 DH "KOT-y".

253


11-13 kwietnia

IX Turniej Zastępów Powiatu Ostrowskiego zorganizowany przez 9 DW ze Szczepu „Wigry”. W poszczególnych kategoriach zwyciężają: wędrownicy zastęp 7 GŚDH, harcerze starsi - zastęp "Rowerzyści" z 13 DH, harcerze "Różowe Pantery" z 1 DH, zuchy - szóstka "Skorpiony" z 10 GZ. Patronat nad Turniejem objął Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak.

11 kwietnia

Na wieczną wartę odchodzi druh hm. Jerzy Biegański - wieloletni Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów, oraz Komisji Historycznej Hufca. W latach 60-tych i 70-tych Zastępca Komendanta Chorągwi Kaliskiej oraz Zastępca Komendanta Hufca. Autor Kalendarium Ostrowskiego Harcerstwa 1913-1998, Albumu "90 lat ostrowskiego harcerstwa w obiektywie".

12 kwietnia

Powstaje Zespół ds. Rozwoju Hufca. Szefowa zespołu - phm. Katarzyna Maciejewska.

3 maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja z udziałem reprezentacji hufca.

14 maja

W „Gazecie Ostrowskiej” ukazuje się „Harc-zeta” - kolejna odsłona harcerskiej strony w ostrowskiej prasie. Wydawana systematycznie do roku 2012.

16-18 maja

IX Rajd „Primo” zorganizowany przez Szczep "Jedyneczka"

22 maja

Funkcję Przewodniczącego Komisji Historycznej Hufca obejmuje hm. Zbysław Jeżewski.

czerwiec

IX Rajd „Patrol” zorganizowany we Wtórku przez Logistyczny Klub Instruktorski „Dinozaur” oraz 72 DH.

1 czerwca

Festyn Harcerski na Ogródkach Jordanowskich z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Szczep "Wigry"

2-4 czerwca

XXX Jubileuszowy Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Rejonu Kaliskiego w Borzęciczkach - 50-lecie Nieprzetartego Szlaku z udziałem drużyn z Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Krotoszyna, Kalisza, Kępna, Ostrzeszowa, Konarzewa, Cerekwicy, Borzęciczek oraz z Jarocina.

19 czerwca

X Nadzwyczajny Zjazd Hufca w sprawie zmiany bohatera Hufca. Zjazd podjął decyzję o pozostawieniu dotychczasowego bohatera oraz uzupełnił skład Komendy Hufca - phm. Rafała Lucińskiego i pwd. Macieja Jaszczyka zastąpili hm. Zbysław Jeżewski i phm. Katarzyna Maciejewska.

lipiec / sierpień

Harcerska Akcja Letnia - HAL'2008:

lipiec / sierpień

IX Zlot Skautów Europy Środkowej "Silesia 2008" z udziałem KW "Nieprzemakalni (10os.).

lipiec / sierpień

Kolonia Zuchowa 10 GZ i zuchów z Nowych Skalmierzyc w Kobylej Górze (30os.).

254


------

Letnia Akcja Szkoleniowa LAS ‘2008 na Stanicy "Zielona Polana" zorganizowana przez Chorągwianą Szkołę Wodzów.

lipiec

Nieobozowa Akcja Letnia - zorganizowana przez Komendę Hufca w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej.

lipiec / sierpień

Obóz 17 DH w Niesulicach (20os.).

lipiec / sierpień

Obóz Szczepu "Jedyneczka" w Jeleśni (Beskid Żywiecki) (45os.).

lipiec / sierpień

Obóz Szczepu "Wigry" w Podgajach (30os.).

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny Szczepu "Szuwary" w Bieszczadach (20os.).

lipiec

XXXVII Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki z udziałem reprezentacji hufca Ostrów Wielkopolski.

sierpień

Obóz 3 DW w Foros na Krymie wraz ze skautami niemieckimi i ukraińskimi (12os.).

29 sierpnia

I Zlot Weteranów Harcerskich na Stanicy "Zielona Polana".

lipiec / sierpień

Na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” odbywają się obozy drużyn z Bydgoszczy i Zielonej Góry.

9 września

Funkcję Przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów obejmuje hm. Krystyna Sufryd.

25-28 września

Ogólnopolski Zlot Instruktorów Nieprzetartego Szlaku z okazji 50-lecia "NS" z udziałem ostrowskich instruktorów.

8 października

Na "Wieczną Wartę" odchodzi dh Marian Stawik ps. "Chytry Lis" zastępowy Konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej (1939-45), major Sił Zbrojnych RP.

10-12 października

XLIII Złaz Ostrowskiego Hufca ZHP z metą na Stanicy "Zielona Polana", zorganizowany przez Komendę Hufca - zwycięstwa w swoich kategoriach odniosły: 7 GZ, 72 DH, 111 DHS i 3 DW.

12 października

Powołanie Namiestnictwa Zuchowego. Namiestniczka - pwd. Elżbieta Frąszczak.

12 października

Zmiana w składzie Komendy Hufca - phm. Piotra Kalewskiego zastępuje phm. Anna Dybała.

12 października

Odsłonięcie Kopca Siwego Sokoła na Stanicy "Zielona Polana". Uroczysty apel Hufca.

24-25 października

V Rajd „Siódemka” zorganizowany przez 7 GŚDH „Piasty” - zwycięża 3 DW.

24 października

Spotkanie autorskie hm. Zbysława Jeżewskiego w auli I LO z okazji wydania 2. części książki "Ostrowskie Eleusis 1939-1946" zorganizowane przez Komendę Hufca, z udziałem harcerzy, instruktorów i zaproszonych gości.

255


8 listopada

95-lecie Harcerstwa na Ziemi Ostrowskiej z udziałem Prezydenta Miasta Radosława Torzyńskiego, Starosty Powiatu Ostrowskiego - Włodzimierza Jędrzejaka, przedstawicieli władz samorządowych, delegacji organizacji i szkół

------

Apel hufca przy konwikcie zasłużonym instruktorom.

Arcybiskupim

-

wręczenie

odznaczeń

------

Defilada harcerska ulicami miasta.

------

Msza św. w intencji harcerstwa w Konkatedrze.

------

Otwarcie Izby Tradycji Harcerskiej w siedzibie hufca przy ul.Staszica 1.

------

Spotkanie instruktorskie w sali Domu Katechetycznego przy Konkatedrze.

------

Uruchomienie okolicznościowej stacji krótkofalarskiej SN95ZHPOW.

9 listopada

90-lecie Republiki Ostrowskiej - wręczenie sztandaru Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, rekonstrukcja wiecu obywatelskiego z 1918r. oraz działań powstańczych na terenie miasta. W obchodach czynny udział biorą harcerze i instruktorzy hufca.

10-11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości - Święto Miasta. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego i delegacja instruktorów Hufca. Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymuje przewodniczący Komisji Historycznej Hufca - hm. Zbysław Jeżewski.

12 listopada

IV Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej dla drużyn Nieprzetartego Szlaku rejonu kaliskiego. Puchar Komendanta Hufca zdobywa drużyna z Kępna.

18 listopada

Zmiana w składzie Komendy Hufca - phm. Katarzynę Maciejewską zastępuje phm. Dariusz Suski.

24 listopada

Zmiana na funkcji zastępcy kierownika Refereratu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Wielkopolskiej - hm. Janinę Skibę zastępuje pwd. Lidia Góralska.

4-6 grudnia

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej z okazji 90-lecia Powstania Wielkopolskiego zorganizowany w Poznaniu, z udziałem 7 GZ, 14 DH, 22 ŚDH i 101 DHS.

9 grudnia

Spotkanie Opłatkowe instruktorów Nieprzetartego Szlaku Południowej Wielkopolski w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem Starosty Powiatu Ostrowskiego - Włodzimierzem Jędrzejakiem.

20 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Ostrowskiej Konkatedrze władzom samorządowym i mieszkańcom miasta. Patrole harcerskie roznoszą światło do ostrowskich kościołów.

27 grudnia

Funkcję Komendantki Szczepu "Jedyneczka" obejmuje pwd. Katarzyna Potasznik.

256


27 grudnia

90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego - w uroczystościach miejskich udział biorą harcerze i instruktorzy ostrowskiego Hufca. Zbiórka Hufca przy kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

31 grudnia

Rozwiązanie Klubu Wędrowniczego - Reprezentacji Hufca.

2009 styczeń

Stan liczebny hufca na koniec roku 2008: 466 członków (w tym 84 instruktorów), 28 jednostek podstawowych (25 drużyn, 2 kluby specjalnościowe, poczta harcerska), 3 szczepy, 4 kręgi instruktorskie.

29 stycznia

Rada Miejska na wniosek Komendy Hufca podejmuje uchwałę w sprawie użyczenia ZHP na okres 30 lat działki stanowiącej część Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana".

luty

Harcerska Akcja Zimowa - HAZ'2009:

13-17 lutego

Zimowisko Szczepu "Szuwary" w Kucobach k/Olesna. Komendant - hm. Ewa Dybała.

16-20 lutego

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy Harcerskiej. Komendant - phm. Anna Dybała.

16-20 lutego

Zimowisko 22 ŚDH im. Zawiszaków w Głuchołazach. Komendant - hm. Ireneusz Kubiak.

20-25 lutego

Zimowisko 13 TDH "KOT-y" i 131 LDH "Desant" w Białym Dunajcu. Komendant - hm. Józefa Szlachta.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej. W związku z feriami obchody zorganizowano w miejscach pobytu drużyn oraz przeprowadzono "Zlot SMS-ów".

23-27 lutego

Zimowisko Szczepu "Jedyneczka" w Owińskach. Komendant - phm. Izabela Potasznik.

6 marca

Konferencja Intruktorska w sprawie "Trybu dokonania zmian we władzach hufca" związana z dużą rotacją w składzie komendy hufca.

kwiecień

Hufcowy Kurs Drużynowych "Złota Strzała". Komendant kursu - hm. Romuald Rzekiecki.

14 kwietnia

Na wniosek Komendy Hufca Honorową Odznakę "Ruchu Przyjaciół Harcerstwa" otrzymuje Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak.

17-19 kwietnia

X Turniej Zastępów Powiatu Ostrowskiego.

23 kwietnia

Spotkanie instruktorskie z okazji 1 rocznicy śmierci hm. Jerzego Biegańskiego. Promocja "Kalendarium Ostrowskiego Harcerstwa 19982008".

kwiecień / maj

Leśna Szkoła Przetrwania - cykl biwaków zorganizowany przez Komendę Hufca dla młodzieży z Gimnazjum Sióstr Salezjanek.

257


1-2 maja

Hufcowy "Biwak Robo(tni)czy" na stanicy, mający na celu wykonanie prac remontowo- porządkowych przed jubileuszem 30-lecia stanicy.

2 maja

Funkcję drużynowego 131 LDH "Desant" obejmuje ćw. Przemysław Pietrzak.

2 maja

Powstaje Szczep Drużyny ZHP "Jedenastka" składający się z 13 GZ "Przyjaciele Koziołka Matołka", 13 TDH "KOT-y", 31 DSH "DesKOT" i 131 LDH "Desant". Funkcję komendantki szczepu obejmuje hm. Józefa Szlachta.

9 maja

Funkcję drużynowej 58 DSH "Anansi" obejmuje trop. Anna Klichowska.

9 maja

Funkcję szefa Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" obejmuje dh Adam Mikołajczak.

9 maja

Reaktywacja 3 Gromady Zuchowej "Przyjaciele Kubusia Puchatka" w Szczepie "Szuwary". Funkcję drużynowej obejmuje trop. Anna Olszewska.

9 maja

W Szczepie "Szuwary" powstaje 58 Drużyna Harcerska wskutek podziału 58 DSH "Anansi". Funkcję drużynowej obejmuje dotychczasowa drużynowa 58 DSH - phm. Anna Dybała.

maj

"Jarmark Średniowieczny" zorganizowany na Piaskach-Szczygliczce przez Szczep "Wigry".

29 maja

Rozkazem L.7/2009 Honorową Odznakę "Harcerska Służba Wielkopolsce" otrzymują instruktorzy ostrowskiego hufca: phm. Piotr Kalewski, pwd. Lidia Góralska, phm. Anna Dybała i phm. Izabela Potasznik.

29-31 maja

Zlot Hufca z okazji 30-lecia Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana".

29 maja

Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej na Stanicy „Zielona Polana” zorganizowany w ramach Zlotu Hufca.

30 maja

Zbiórka Wyborcza delegatów na XXXVI Zjazd ZHP na Stanicy "Zielona Polana" w Ostrowie. Delegatami na Zjazd wybrani zostali: hm. Wiktor Gruszka - hufiec Kępno, hm. Janusz Sibiński - hufiec Kalisz, hm. Marek Jasianek - hufiec Koźmin i pwd. Damian Ławniczak - hufiec Ostrów WIelkopolski.

22 czerwca 17 lipca lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia na stanicy "Zielona Polana" - 4 turnusy Harcerska Akcja Letnia HAL-2009

23 lipca 2 sierpnia

Zgrupowanie Hufca w Próchnówku. Podobozy: Szczepu "Szuwary" i 17 DSH "Szare Sokoły", Szczepu "Jedenastka", Szczepu "Jedyneczka, zuchowy. Komendant Zgrupowania - phm. Dariusz Potasznik.

14-23 sierpnia

Obóz Wędrowny 13 TDW w Bieszczadach. Komendant - phm. Tomasz Szlachta.

258


10-23 sierpnia 17 lipca

Obóz Szczepu "Wigry" w Kobylej Górze. Komendant phm. Piotr Kalewski. 40 rocznica śmierci ks. hm. Lecha Ziemskiego. Komenda Hufca wraz Komisją Historyczną organizuje z tej okazji "Harcerski Bieg Sokoła".

22 sierpnia

II Zlot Weteranów ostrowskiego hufca na stanicy "Zielona Polana".

1 września

70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczysty Apel Hufca na cmentarzu przy ul. Bema o godz. 4:45.

wrzesień

Hufcowe szkolenie dla administratorów danych osobowych związane z uruchomieniem ESHD - Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych. Obowiązki hufowego administratora danych obejmuje phm. Izabela Potasznik.

1 października

Funkcję drużynowej 1 DH im. T. Kościuszki obejmuje pion. Małgorzata Potasznik.

1 października

Funkcję drużynowej 10 GZ "Jagodowe Smerfy" obejmuje och. Paula Borek.

1 października

Powstaje 96 Drużyna Starszoharcerska przy Gimnazjum Sióstr Salezjanek. Funkcję drużynowej objemuje siostra Renata Karpiel.

1 października

Reaktywacja 6 DH im. Stefana Czarnieckiego przy SP 5. Funkcję drużynowej obejmuje dh Małgorzata Moneta-Molska.

9-11 października

XLIV Złaz Hufca z metą w Antoninie pod patronatem Prezydenta Miasta Radosława Torzyńskiego. W Złazie uczestniczy 212 zuchów, harcerzy i instruktorów reprezentujących 18 jednostek hufca.

24 października

Funkcję drużynowego 14 DH "Nemesis" obejmuje dh Jakub Szczepaniak.

27 października

Funkcję drużynowej 103 DH "Bene Gesserit" obejmuje dh Agata Maciejewska.

31 października

Funkcję drużynowej 39 RDH obejmuje dh Mariola Janiak.

31 października

Rozwiązanie 9 Drużyny Wędrowniczej.

10 listopada

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Miasta z udziałem licznej reprezentacji hufca. Poczet sztandarowy hufca wystawia 7 GŚDW "Piasty" im. Bolesława Krzywoustego.

12 listopada

Formalne rozwiązanie Poczty Harcerskiej nr 148.

12 listopada

Powstaje 27 Drużyna Harcerska przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich. Funkcje drużynowego obejmuje dh Grzegorz Walas.

12 listopada

Rozwiązanie Logistycznego Klubu Instruktorskiego "Dinozaur".

12 listopada

Rozwiązanie raszkowskiej 16 Drużyny Harcerskiej "Puchacze".

259


20-22 listopada

Wyprawa Instruktorska do Krakowa - w ramach przygotowań do Zlotu 100-lecia Harcerstwa.

26 listopada

Reaktywacja 121 DH "Wilki" przy Gimnazjum nr 3. Funkcję drużynowego obejmuje pwd. Tomasz Babiak.

27 listopada

XI Sprawozdawczy Zjazd Hufca. Zjazd dokonał wybórów uzupełniających skład komendy hufca oraz przyjął Program Rozwoju Hufca na lata 20102011.

1 grudnia

Powolanie Zespołu Programowego Hufca. Funkcję szefa zespołu obejmuje phm. Piotr Kalewski.

11-23 grudnia

Hufcowa Akcja Market.

2010 14 stycznia

Instruktorskie spotkanie noworoczne w SP 11.

15-23 stycznia

Zimowisko Szczepu "Jedenastka" w Białym Dunajcu. Komendantka - hm. Józefa Szlachta.

25-29 stycznia

Nieobozowa Akcja Zimowa na Stanicy "Zielona Polana". Komendant phm. Piotr Kalewski.

29 stycznia

Spotkanie instruktorskie pod hasłem Harcerski Klub Dyskusyjny "Szara Lilijka" zorganizowane z inicjatywy przewodniczącego Komisji Historycznej hm. Zbysława Jeżewskiego.

29 stycznia

Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymuje hm. Krystyna Sufryd.

styczeń / luty

Hufcowy Kurs Drużynowych Wędrowniczych. Komendant Kursu - phm. Paweł Sobczak.

styczeń / luty

Hufcowy Kurs Drużynowych Zuchowych. Komendant Kursu - hm. Romuald Rzekiecki.

11 lutego

Komenda Hufca ogłasza konkurs na nazwę siedziby hufca. Spośród czterech propozycji z największym uznaniem spotkala się nazwa "HARCOWNIA".

21 lutego

Z rąk Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy oraz Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego Listy Pochwalne z okazji Dnia Myśli Braterskiej otrzymuje 6 drużynowych ostrowskiego hufca: pwd. Przemysław Pietrzak (131 LDH), pion. Anna Klichowska (58 DSH), och. Paula Borek (10 GZ), pion. Małgorzata Potasznik (1 DH), pion. Anna Olszewska (3 GZ) i pwd. Karolina Zmyślona (31 DSH).

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej w Zespole Szkół Salezjanek.

22 lutego

Powołanie Harcerskiego Klubu Łączności. Funkcję szefa klubu obejmuje Marcin Jańczak.

13 marca

Na Wieczną Wartę odchodzi hm. Andrzej Kornaszewski - uczestnik Zjazdu Łódzkiego, wieloletni instruktor komendy hufca.

260


25 marca 9-11 kwietnia

Hufcowa Akcja Market. XI Turniej Zastępów.

10 kwietnia

Katastrofa Smoleńska. Podczas uroczystości pogrzbowych ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego służbę pełni m.in. dh Monika Przybył z 7 GŚDW "Piasty".

kwiecień

XI Targi Edukacyjne Powiatu Ostrowskiego. Stoisko ostrowskiego hufca przygotowane przez hm. Józefę Szlachtę otrzymuje wyróżnienie.

1 maja

Harcerski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendant Hufca.

3 maja

Narodowe Święto Konstytucji 3-Maja. W uroczystościach miejskich bierze udział liczna reprezentacja hufca, tworząc na ostrowskim rynku "żywą flagę".

7 maja

Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymuje phm. Lidia Góralska

28-30 maja 30 maja

25-27 czerwca

XI Rajd "PRIMO" organizowany przez Szczep "Jedyneczka". Dzień Dziecka na Jordankach - festyn organizowany przez Komendę Hufca oraz Szczep "Jedyneczka". Zlot Hufca na stanicy "Zielona Polana" z okazji 100-lecia Harcerstwa.

czerwiec

Ogólnopolska akcja pozyskiwania środków na remont S/Y "Zawisza Czarny". Ostrowscy harcerze i instruktorzy nabywają okolicznościowe cegiełki.

lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia na stanicy - 6 turnusów. Komendantka - pwd. Katarzyna Potasznik.

lipiec / sierpień

Obóz Wędrowny Szczepu "Szuwary" w Bieszczadach. Komendant - phm. Damian Ławniczak.

lipiec / sierpień

Kolonia Zuchowa w Rogalinku. Komendantka - ohm. Elżbieta Frąszczak.

1 sierpnia

Uroczysta zbiórka i apel hufca w 66 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

sierpień

Jubileusz 100-lecia Harcerstwa - Zlot ZHP Kraków 2010. Ostrowski Hufiec wystawia 4 drużyny zlotowe: Szczep "Jedyneczka", Szczep "Jedenastka", Szczep "Wigry" wraz z harcerzami z Nowych Skalmierzyc oraz 17 DSH, 27 DH i 103 DH. HKS "Grot" organizuje na Zlocie zajęcia strzeleckie oraz Strzeleckie Mistrzostwa ZHP. Komendę nad reprezentacją (130 os) sprawuje komendant hufca - hm. Dariusz Potasznik.

31 sierpnia

Na Wieczną Wartę odchodzi phm. Zbigniew Sikora - Kierownik Archiwum Hufca, w latach 60-tych i 70-tych współtwórca i animator Młodzieżowej Służby Ruchu.

1 września

Funkcję drużynowej 101 DHS "Neniri" obejmuje dh Paula Borek.

261


1 września

W uroczystościach Dnia Kombatanta w rocznicę wybuchu II wojny światowej udział bierze delegacja hufca. Warty honorowe oraz poczet sztandarowy hufca wystawia 101 DHS "Neniri".

15 września

Funkcję drużynowego 7 GŚDH "Piasty" obejmuje dh Michał Szczepaniak.

15 września

Funkcję drużynowej 22 ŚDH im. Zawiszaków obejmuje sam. Magdalena Frąszczak.

15 września

Funkcję szefowej Harcerskiego Klubu Ratowniczego obejmuje och. Agata Tomczak.

22 września

Powstaje 4 Gromada Zuchowa "Przyjacieje Twitty'ego" przy SP 4. Funkcję drużynowej obejmuje sam. Aleksandra Derczyńska. W miesiącu listopadzie drużyna zmienia miejsce działalności na SP 5.

1-3 października październik / listopad

XLV Złaz Hufca na terenie miasta Ostrowa i okolic. Hufcowy Kurs Drużynowych "Wigwam Wodzów". Komendant kursu - hm. Romuald Rzekiecki.

31 października

Funkcję drużynowej 58 DH obejmuje pion. Paulina Wasielewska.

31 października

Powołanie Próbnej Drużyny Wędrowniczej w Szczepie "Jedyneczka". Funkcję drużynowego obejmuje dh Jacek Szóstakowski.

31 października

Rozwiązanie 58 DW "Impeesa". Wskutek podziału 58 DSH "Anansi" powstają: 58 DW "Anansi" z drużynową sam. Katarzyną Markowską oraz 58 DSH z drużynową Anną Klichowską.

1 listopada

Warty honorowe na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i przy ul. Bema zaciągają harcerze szczepów "Jedenastka" i "Jedyneczka".

11 listopada

Święto Niepodległości. W uroczystościach instruktorzy i harcerze ostrowskiego hufca.

19 listopada

Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymuje hm. Dariusz Potasznik.

27 listopada

Hufcowe "Andrzejki" zorganizowane przez Szczep "Szuwary" w Gimnazjum nr 4.

30 listopada

Funkcję drużynowego 6 DH im. S. Czarnieckiego obejmuje HR Karol Wawrzyniak.

30 listopada

Funkcję drużynowej 7 GZ "Przyjazne Wilczęta" obejmuje dh Diana Sztukowska.

30 listopada

Rozwiązanie Namiestnictwa "Nieprzetartego Szlaku".

10-24 grudnia 11 grudnia

lokalnych

biorą

udział

Hufcowa Akcja Market. Chorągwiana "Gala Mistrzów Harcerstwa". W kategorii "Harcerski Organizator" tytuł otrzymuje hm. Maria Dybała - z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych.

262


11 grudnia

Zjazd Sprawozdawczy Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu. Hufiec ostrowski reprezentują: hm. Dariusz Potasznik i hm. Krzysztof Maciejewski. Hm. Wiesława Klimowicz zostaje ponownie wybrana członkinią Rady Chorągwi.

18 grudnia

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom samorządowym i kościelnym na stanicy "Zielona Polana". Odsłonięcie tablicy na Kopcu Siwego Sokoła z okazji 90-lecia powołania Ostrowskiego Hufca.

31 grudnia

17 DSH "Szare Sokoły" otrzymuje hufcowy tytuł "Lider 1% - 2009".

31 grudnia

Rozwiązanie 39 Raszkowskiej Drużyny Harcerskiej.

31 grudnia

Rozwiązanie Powiatowej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

2011 1 stycznia

Powstaje Namiestnictwo Wędrownicze. Funkcję Namiestnika obejmuje phm. Jarosław Ruch.

1 stycznia

Rozwiązanie Zespołu Programowego Hufca.

13 stycznia

Noworoczne Spotkanie Instruktorskie w SP 11.

29 stycznia 2 lutego

Biwak Zimowy Szczepu "Jedyneczka" w Szczurach. Komendant - hm. Dariusz Potasznik.

29 stycznia 1 lutego

Biwak Zimowy Szczepu "Szuwary" w Kucobach. Komendantka - hm. Maria Dybała.

29 stycznia 1 lutego

Biwak Zimowy Szczepu "Wigry" w Sobótce. Komendantka - phm. Elżbieta Frąszczak.

31 stycznia 4 lutego

Nieobozowa Akcja Zimowa na stanicy. Komendant pwd. Tomasz Babiak.

luty

Wędrownicza Watra 2011 w Beskidzie Żywieckim z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

5-12 lutego

Zimowisko Szczepu "Jedenastka" w Białym Dunajcu. Komendantka - hm. Józefa Szlachta.

22 lutego

Dzień Myśli Braterskiej - zbiórka hufca, spotkanie instruktorskie w sali OSP na ul Staszica, zajęcia dla harcerzy w I LO.

22 lutego

List Pochwalny Naczelniczki ZHP otrzymuje pwd. Tomasz Babiak drużynowy 121 DHS "Wilki".

1 marca 8-10 kwietnia

Funkcję Kierownika Archiwum Hufca obejmuje pwd. Krzysztof Kubicki. XII Turniej Zastępów.

9 kwietnia

Funkcję drużynowego 14 DSH "Nemesis" obejmuje phm. Piot Kalewski.

9 kwietnia

Rozwiązanie Komisji Historycznej Hufca.

263


kwiecień / maj

Leśna Szkoła Przetrwania - cykl biwaków zorganizowany przez Komendę Hufca dla młodzieży z ostrowskich gimnazjów.

30 kwietnia

Funkcję drużynowego 58 DSH obejmuje pwd. Jakub Szczepaniak.

30 kwietnia

Rozwiązanie próbnej Drużyny Wędrowniczej przy Szczepie "Jedyneczka".

27-29 maja

XII Rajd "PRIMO" organizowany przez Szczep "Jedyneczka".

5 czerwca

Dzień Dziecka na Jordankach - festyn organizowany przez Komendę Hufca oraz Namiestnictwo Zuchowe.

24-26 czerwca

III Zlot Hufca na stanicy "Zielona Polana". Komendant - phm. Piotr Kalewski

26 czerwca

111 Drużyna Harcerzy Starszych przy Szczepie "Jedyneczka" otrzymuje imię rotmistrza Witolda Pileckiego.

27 czerwca 10 lipca

Obóz Szczepu "Wigry" w Lginiu. Komendantka - phm. Elżbieta Frąszczak.

lipiec / sierpień

Nieobozowa Akcja Letnia na stanicy "Zielona Polana" - 6 turnusów. Komendantka - pwd. Katarzyna Potasznik.

5-16 lipca

Obóz 17 DSH i 27 DH w Nasicznem. Komendantka - phm. Katarzyna Maciejewska.

23 lipca 3 sierpnia

Obóz Szczepu "Jedenastka" w Imiołkach. Komendantka - hm. Józefa Szlachta.

29 lipca 7 sierpnia

Obóz Szczepu "Jedyneczka" w Szklarskiej Porębie. Komendantka - phm. Izabela Potasznik.

1 sierpnia

Funckję drużynowego 111 DHS im. Witolda Pileckiego obejmuje dh Dawid Binek.

1 sierpnia

Funckję drużynowej 101 DHS "Neniri" obejmuje dh Agnieszka Podhajska.

3-13 sierpnia

Obóz Szczepu "Szuwary" na Helu. Komendantka - hm. Maria Dybała.

7-12 sierpnia

Wizyta w Ostrowie 40 skautów brytyjskich powracających z Jamboree ze Szwecji. Projektem "Home Hospitality" kieruje phm. Alicja Jankiewicz.

9 września

Na Wieczną Wartę odchodzi pwd. Mieczysław Brodziak, członek Konspiracyjnej Drużyny im. Henryka Dąbrowskiego (1942-1945), późniejszy drużynowy 2 DH im. Henryka Dąbrowskiego, przewodniczący Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

17 września

"Dzień Sybiraka". Rocznica napaści ZSRR na Polskę. W uroczystościach bierze udział poczet sztandarowy hufca.

17 września

Zbiórka Instruktorska na stanicy "Zielona Polana" w celu opracowania Strategii Rozwoju Hufca na lata 2012-13.

30 września

Funkcję drużnowej 58 DW "Anansi" obejmuje dh Marcjanna Grzelak.

30 września

Funkcję drużnowej 7 GŚDW "Piasty" obejmuje dh Agata Tomczak.

264


30 września

Funkcję komendantki Szczepu "Wigry" obejmuje phm. Elżbieta Frąszczak.

30 września

Funkcję p.o. drużynowego 96 DSH obejmuje hm. Ireneusz Kubiak.

30 września

Powstaje 100 Drużyna Wędrownicza "Horyzont" przy Szczepie "Jedyneczka". Funkcję drużynowej obejmuje pwd. Katarzyna Potasznik.

30 września

Próba reaktywacji 16 DSH w Raszkowie z inicjatywy pwd. Sonii Tokarskiej. Drużyna funkcjonuje tylko kilka miesięcy.

14-16 października

XLVI Złaz Hufca z metą w Granowcu. Komendant - phm. Jarosław Ruch.

październik

Decyzją Komendy Hufca, Szkoła Podstawowa w Szczurach kierowana przez p. Bernadettę Jaszczyk otrzymuje tytuł "Szkoła Przyjazna Harcerzom".

20 października

XII Zjazd Hufca. Powołano Komendę Hufca w składzie: komendant hm. Dariusz Potasznik, zastępcy: hm. Maria Dybała, phm. Jarosław Ruch, skarbnik: pwd. Przemysław Pietrzak, członkowie: hm. Józefa Szlachta, phm. Lidia Góralska, phm. Izabela Potasznik, oraz Komisję Rewizyjną Hufca w składzie: przewodniczący phm. Paweł Staszak, członkowie: phm. Jerzy Hnatyk, pwd. Karolina Zmyślona. Zjazd podjął decyzję o niepowoływaniu Sądu Harcerskiego Hufca.

24 października

Powołanie Sztabu Obchodów 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego. Na czele sztabu staje komendant hufca - hm. Dariusz Potasznik.

20 listopada

Rozwiązanie Kręgu Instruktorskiego "West".

1 grudnia

Pwd. Paula Borek obejmuje funkcję "menadżera Harcowni".

grudzień

Hufiec bierze udział w akcji "Szlachetna Paczka". Akcję koordynuje dh Julita Borek.

16-24 grudnia grudzień 27-28 grudnia

Zarobkowa Akcja Market Betlejemskie Światło Pokoju. Reprezentacja Hufca bierze udział w centralnych uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

2012 12 stycznia

Noworoczne Spotkanie Instruktorskie w SP 11.

31 stycznia

Rozwiązanie Harcerskiego Klubu Łączności.

31 stycznia

Rozwiązanie Kręgu Wędrowników "Nieprzemakalni".

10 lutego

luty

Funkcję drużynowego 10 GZ "Jagodowe Smerfy" obejmuje odkr. Arkadiusz Głodek. Nieobozowa Akcja Zimowa na stanicy. Komendant - phm. Jarosław Ruch.

265


10-15 lutego

Zimowisko Szczepu "Jedyneczka" w Sośniach. Komendant - phm. Izabela Potasznik.

12-16 lutego

Biwak Zimowy Szczepu "Szuwary" w Żerkowie. Komendantka - hm. Maria Dybała.

22 lutego

Dzień Myśli Brateskiej.

1 marca

Komenda Hufca zatwierdza projekt nowego sztandaru.

15 marca

Funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej Hufca obejmuje ponownie hm. Zbysław Jeżewski.

17 marca

Hufcowe warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. W warsztatach bierze udział 6 instruktorów.

28 marca

Funkcję drużynowej 103 DH "Bene Gesserit" obejmuje dh Ilona Maciejewska.

28 marca

Funkcję drużynowej 58 DSH obejmuje pwd. Sonia Tokarska.

30 marca 1 kwietnia

II Wielkopolski wZlot Wędrowników w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowany przez referat wędrowniczy KCh oraz namiestnictwo wędrownicze ostrowskiego hufca.

31 marca

Funkcję szefowej Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" obejmuje hm. Józefa Szlachta.

13-15 kwietnia

XIII Turniej Zastępów na stanicy "Zielona Polana".

15 kwietnia

111 Drużyna Harcerzy Starszych im. rotmistrza Witolda Pileckiego przejmuje obowiązki Reprezentacji Hufca.

3 maja

Narodowe Święto Konstytucji 3-Maja. W uroczystościach miejskich biorą udział ostrowscy harcerze. Poczet sztandarowy i warty honorowe wystawiają 101 DHS i 111 DHS.

11 maja

MajOSTaszki - IV Kiermasz Organizacji Pozarządowych. Ostrowski hufiec przygotowuje stoisko w formie obozu harcerskiego.

26-27 maja

Ostrowscy harcerze pełnią służbę porządkową na Festynie Lotniczym w Michalkowie. Akcją kieruje phm. Jerzy Hnatyk.

22 czerwca

Rozwiązanie Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego "Pajdehar".

1 lipca

Rozwiązanie 96 DSH przy Gimnazjum Sióstr Salezjanek.

2 lipca 1 sierpnia

Nieobozowa Akcja Letnia na stanicy "Zielona Polana". Komendantka phm. Katarzyna Potasznik.

26 lipca 2 sierpnia.

Obóz 101 DHS i 111 DHS na stanicy "Biały Daniel" w Mojej Woli. Komendantka - phm. Katarzyna Potasznik.

28 lipca 10 sierpnia

Biwak HAL Szczepu "Szuwary" w Skorzęcinie. Komendant - phm. Damian Ławniczak.

266


11-15 sierpnia

100-lecie harcerstwa wielkopolskiego. Zlot Jubileuszowy Chorągwi Wielkopolskiej w Ostrowie Wielkopolskim. W uroczystościach uczestniczą m.in. Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, komendant chorągwi hm. Jarosław Rura. Miasteczko zlotowe dla ok. 1000 uczestników zlokalizowano na lotnisku w Michałkowie. W ramach uroczystości jubileuszowych odbywają się m.in.:

------

Wystawa w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego „Początki harcerstwa wielkopolskiego w zbiorach ostrowskiego Muzeum”. Konferencja Popularno – Naukowa „Wychowawcza Rola Harcerstwa” zorganizowana pod patronatem Minister Edukacji Narodowej w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Wystawa i spotkanie instruktorskie w Izbie Tradycji Ostrowskiego Harcerstwa w siedzibie Komendy Hufca przy ul. Staszica 1. Odsłonięcie Kamienia Pamiątkowego w Parku 3-Maja.

------

-----------

------

Prezentacja książki hm. Zbysława Jeżewskiego pt. „Ostrowskie Harcerstwo – Korzenie”. Defilada harcerska ulicami miasta.

------

Apel 100-lecia na ostrowskim Rynku.

------

Wręczenie hufcowi nowego sztandaru.

------

Msza św. w intencji harcerstwa w konkatedrze.

------

Festyn „Harcerze Ostrowianom” w Parku Miejskim,

------

Ustanowienie rekordu Polski w ilości osób tańczących "Zumbę".

------

11-15 sierpnia

Zlot Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Wielkopolskiej w bursie szkolnej przy ul. Tomczeka w Ostrowie. Komendantka - hm. Krystyna Sufryd.

1 września

Funkcję drużynowego 100 DW "HORYZONT" obejmuje wyw. Szymon Mędykowski.

1 września

Funkcję drużynowego 111 DHS im. Witolda Pileckiego obejmuje ćw. Bartłomiej Głodek.

1 września

Funkcję drużynowej 101 DHS "IRINEN" obejmuje pion. Zuzanna Płonka.

1 września

Powołanie Namiestnictw: Harcerskiego i Starszoharcerskiego.

6 września

Funkcję drużynowej 22 ŚDH im. Zawiszaków obejmuje dh Julita Borek.

6 września

Funkcję drużynowej 7 GŚDW "Piasty" obejmuje phm. Elżbieta Frąszczak.

6 września

Funkcję drużynowej 7 GZ "Przyjazne Wilczęta" obejmuje dh Magdalena Błaszczak.

10 września

Funkcję Namiestnika Starszoharcerskiego obejmuje pwd. Tomasz Babiak.

12 września

Funkcję drużynowego Szczepaniak.

58

DW

"ANANSI"

267

obejmuje

pwd.

Jakub


12 września

Funkcję drużynowej 3 GZ "Przyjaciele Kubusia Puchatka" obejmuje dh Aneta Piotrowska.

12 września

Funkcję drużynowej 58 DH "AVES" obejmuje dh Agnieszka Musielak.

12 września

Funkcję drużynowej 58 DSH obejmuje pwd. Paulina Wasielewska.

październik

Start projektu "Misja-Z" skierowanego do zastępów i zastępowych celem wzmocnienia systemu małych grup. Projekt adresowany do zastępów harcerskich i starszoharcerskich koordynuje pwd. Paula Borek.

październik listopad

Hufcowy Kurs Zastępowych "Impuls". Udział wzięło 14 zastępowych. Komendant kursu - pwd. Damian Grzegorczyk.

październik

Ukazuje się pierwszy numer hufcowej gazetki „MERITUM” - pod redkacją zespołu w składzie Julita Borek, Paula Borek, Agnieszka Podhajska, Katarzyna Potasznik.

5 października

Hufcowa Konferencja Instruktorska w Sośniach poświęcona nowej Strategii ZHP oraz Planu Operacyjnego Hufca na rok 2013.

5-7 października

XLVII Złaz Hufca z metą w Sośniach. Komendant - phm. Jarosław Ruch.

6 października

Funkcję drużynowej 1 DH im. T. Kościuszki obejmuje dh Katarzyna Wichłacz.

6 października

Funkcję drużynowej 27 DH "Rycerze Herbu Koniczynki" obejmuje dh Agata Walas.

8 października

Na Wieczną Wartę odchodzi hm. Mieczysław Łuczak - wieloletni instruktor ostrowskiego hufca, komendant hufca w 1967r.

17 października

Funkcję Namiestniczki Harcerskiej obejmuje pwd. Magdalena Frąszczak.

18 października

Funkcję Zastępcy Komendanta Hufca ds. Programowych obejmuje phm. Alicja Jankiewicz, zastępując phm. Jarosława Ruch.

18 października

Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku na stanicy "Zielona Polana" z okazji Stulecia Harcerstwa Wielkopolskiego.

27 października

Koncert "Ostrowianie - Harcerzom". Podsumowanie obchodów 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego z udziałem władz samorządowych, komendy chorągwi oraz komendantów hufców. Gościem specjalnym jest zespół "Wartaki".

29 października

Honorową Odznakę "Harcerska Służba Wielkopolsce" otrzymują instruktorzy ostrowskiego hufca: hm. Zofia Maćkowiak, pwd. Paula Borek, phm. Alicja Jankiewicz, phm. Elżbieta Frąszczak, phm. Jerzy Hnatyk, phm. Katarzyna Potasznik, hm. Maciej Masliński, pwd. Piotr Jastrzębski, phm. Jarosław Ruch, pwd. Tadeusz Jagielski.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości z udziałem harcerzy ostrowskiego hufca.

30 listopada

Powołanie przy komendzie hufca Kręgu Instruktorskiego "KULUARY". Funkcję przewodniczącego obejmuje phm. Jerzy Hnatyk.

268


30 listopada

Funkcję Namiestnika Wędrowniczego obejmuje pwd. Jakub Szczepaniak.

30 listopada

Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymują: hm. Izabela Potasznik, phm. Krzysztof Kaczmarek, phm. Leokadia Różańska, phm. Katarzyna Maciejewska. Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymuje hm. Romuald Rzekiecki. Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" otrzymuje hm. Józefa Szlachta.

15 grudnia

Funkcję drużynowej 17 DSH "Szare Sokoły" obejmuje pion. Martyna Rzekiecka.

17 grudnia

Funkcję drużynowego 14 DSH "Nemesis" obejmuje pwd. Damian Grzegorczyk.

21 grudnia

Funkcję drużynowego Maciejewski.

22 grudnia

Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazanie światła samorządowym i kościelnym podczas mszy w Konkatedrze.

27 grudnia

Delegacja ostrowskich harcerzy bierze udział w obchodach 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i Warszawie.

31 grudnia

Funkcję drużynowej 1 DH im. Tadeusza Kościuszki ponownie obejmuje pion. Małgorzata Potasznik.

13

TDW

"KOT-y"

269

obejmuje

ćw.

Wojciech władzom


Komendanci Hufców Powiatu Ostrowskiego 12 grudnia 1919

Z inicjatywy phm. ks. Lecha Ziemskiego, Tadeusza Eustachiewicza i Dominika Zbierskiego powstaje Koło Przyjaciół Harcerstwa. W relacji z uroczystości pojawia się pierwsza wzmianka o "komendantach ostrowskiego harcerstwa" Dominiku Zbierskim i Janinie Błaszczakównie/Błaszczykównie.

12 stycznia 1920

Ks. Lech Ziemski obejmuje funkcję komendanta w Ostrowie.

1934

Funkcję Komendantki Hufca Harcerek obejmuje hm. Janina Kaczyńska zd. Mazur.

październik 1939

Powstaje zalążek konspiracyjnej komendy hufca. Z polecenia dh.. Edwrada Serwańskiego organizacją drużyn zajmuje się dh. Zbroisław Muszyński, podejmując obowiązki komendanta hufca.

maj 1940

Obowiązki komendanta hufca przejmuje najpierw Jan Szymoniak, a następnie Przemysław Ożegowski.

kwiecień 1945 Wznowienie działalności Komendy Hufca Harcerzy. Komendantem zostaje

dh Józef Szulc. kwiecień 1945 Mianowanie

przez Komendę Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w Poznaniu, komendantką Hufca Harcerek w Ostrowie Wielkopolskim dh Danutę Szwiling.

wrzesień 1945 Funkcję Komendanta Hufca Harcerzy obejmuje ponownie ks. hm. Lech

Ziemski. listopad 1947 Funkcję komendanta Hufca Harcerzy obejmuje phm. Marian Grześczyk. wrzesień 1948 Funkcję komendantki Hufca Harcerek przejmuje drużynowa po próbie

Wanda Adamska. grudzień 1956 Narada ostrowskich instruktorów harcerstwa. Naradzie przewodniczy phm.

Franciszek Jarmużek. Powstaje Komenda Hufca ZHP. Funkcję komendanta obejmuje hm. Zbigniew Ciećkiewicz. 30 listopada Funkcję komendanta hufca obejmuje phm. Tadeusz Raczak 1961 październik 1962 1965

Funkcję komendanta hufca obejmuje hm. Damian Wojciechowski. I Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca, komendantem wybrano ponownie hm. Damiana Wojciechowskiego.

1 czerwca 1967 Funkcję komendanta hufca obejmuje phm. Jacek Skiba. 1969

Funkcję komendanta hufca obejmuje phm. Paweł Tuszyński.

3 września 1970

Funkcje komendanta hufca przejmuje pwd. Elżbieta Podlas.

21 lutego 1971 IV Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca, komendantką hufca

wybrano ponownie hm. Elżbietę Podlas.

271


październik 1975

Pierwsze konferencje hufców Komendantami wybrano:

i

gminnych

związków

drużyn.

* Hufiec Miejski Ostrów Wielkopolski - pwd. Roman Ziółkowski * Hufiec Miejsko-Gminny Nowe Skalmierzyce - hm. Aleksandra Biegańska * Hufiec Miejsko-Gminny Odolanów - hm. Kazimiera Chwierut * Hufiec Miejsko-Gminny Raszków - hm. Barbara Szczepaniak * Gminny Związek Drużyn Ostrów Wielkopolski - hm. Maria Przepiórka * Gminny Związek Drużyn Przygodzice - phm. Maria Horyza * Gminny Związek Drużyn Sośnie - pwd. Wanda Handzlik 28 sierpnia 1976

Funkcję komendanta Hufca Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przejmuje phm. Józef Kozan.

1 maja 1977

Funkcję komendanta Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski obejmuje phm. Urszula Janota.

wrzesień 1979 Funkcję

komendanta Hufca w Raszkowie przejmuje pwd. Halina Nowacka.

październik 1980

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Gminnego Ostrów Wielkopolski, komendantką ponownie wybrano hm Marię Przepiórkę.

10 listopada 1980

II Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejsko-Gminnego Nowe Skalmierzyce, komendantką hufca wybrano phm Teresę Szukalską.

11 listopada 1980

VII Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski, komendantką hufca ponownie wybrano hm Urszule Janotę.

16 listopada 1980

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Sieroszewice, komendantką hufca wybrano ponownie hm Marię Ratajczyk.

31 sierpnia 1981

Funkcję komendanta Hufca Nowe Skalmierzyce przejmuje pwd Andrzej Fladro.

10 listopada 1984

IX Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, komendantem hufca wybrano ponownie hm Tadeusza Frąszczaka.

23 listopada 1984

IX Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca w Skalmierzycach, komendantem wybrano hm. Andrzeja Fladro.

1986 24 września 1987

Nowych

Funkcję komendanta hufca obejmuje hm. Andrzej Stodolski. Funkcje komendanta Hufca w Nowych Skalmierzycach przejmuje phm Maria Szymańska.

273


19 listopada 1988

X Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski. Komendantem hufca ponownie wybrano hm Andrzeja Stodolskiego.

11 stycznia 1989

Funkcję Komendanta Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski przejmuje pwd Małgorzata Miądowicz.

25 kwietnia 1990

Funkcję komendanta hufca miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim obejmuje ponownie hm. Andrzej Stodolski.

5 marca 1991 I Zjazd Hufca Miejskiego Ostrów Wielkopolski. Komendantem Hufca

wybrano ponownie hm. Andrzeja Stodolskiego. 21 stycznia 1993

II Nadzwyczajny Zjazd Hufca Ostrów Wielkopolski. Komendantem Hufca wybrano phm. Krzysztofa Maciejewskiego.

23 III Zjazd Hufca w Ostrowie Wielkopolskim. Komendantem Hufca października ponownie wybrano phm. Krzysztofa Maciejewskiego. 1993 21 IV Zjazd hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. Komendantem Hufca października ponownie wybrano phm. Krzysztofa Maciejewskiego. 1995 25 V Zjazd Hufca ZHP im. 2 Armii Wojska Polskiego w Ostrowie października Wielkopolskim. Komendantem Hufca ponownie wybrano hm. Krzysztofa 1997 Maciejewskiego. 23 VI Zjazd Ostrowskiego Hufca ZHP. Komendantką Hufca wybrano hm. października Krystynę Sufryd. 1999 28 VII Zjazd Ostrowskiego Hufca ZHP. Komendantką Hufca ponownie października wybrano hm. Krystynę Sufryd. 2003 23 listopada 2007

IX Zjazd Ostrowskiego Hufca ZHP. Komendantem Hufca wybrano phm. Dariusza Potasznika.

29 XII Zjazd Ostrowskiego Hufca ZHP. Komendantem Hufca ponownie października wybrano hm. Dariusza Potasznika. 2011

275


Uroczystości wręczenia sztandarów harcerskich 1917

Drużyna im. Tadeusza Kościuszki dzięki staraniom ks. Lecha Ziemskiego otrzymuje sztandar z wyhaftowanym Białym Orłem.

1919

Wręczenie sztandaru III Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, ufundowanego ze składek członków drużyny.

25 maja 1919 Wręczenie sztandaru Drużynie Skautek im. Królowej Jadwigi, z udziałem

kapelana drużyn żeńskich ks. Mariana Myczkowiaka. 25 maja 1924 Poświęcenie i przekazanie sztandaru żeńskiej Drużynie Harcerskiej im.

Emilii Plater 21 maja 1933 Wręczenie sztandaru V DH im. T. Zana podczas "Dni Harcerza". 17 grudnia 1933

Wręczenie sztandaru II DH im gen. Henryka Dąbrowskiego.

16-17 czerwca Wręczenie sztandaru X 1934 Skalmierzycach Nowych. 3 maja 1936 1947

DH

im.

Michała

Wołodyjowskiego

w

Wręczenie sztandaru VI DH im. Stefana Czarnieckiego. Wręczenie sztandaru Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Odolanowie.

19 Wręczenie sztandaru skalmierzyckiej XII DH im. Henryka Dąbrowskiego. Z października rąk komendanta hufca Ostrów sztandar odbiera drużynowy phm. 1947 Kazimierz Gabiś. 23-24 maja 1959

Zlot Hufca z okazji jubileuszu 40-lecia 3 DH im. Zawiszy Czarnego. Wręczenie drużynie nowego sztandaru ufundowanego przez byłych członków drużyny. Zjazd byłych "Zawiszaków".

18 września 1965

Wręczenie sztandaru I Szczepowi Harcerskiemu im. Marii Konopnickiej.

9 maja 1966

Wręczenie sztandaru ostrowskiemu hufcowi ZHP, ufundowanego przez Oddział ZBoWiD w Ostrowie Wielkopolskim.

11 września 1966

Uroczystość przekazania sztandaru oraz nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szczepowi Harcerskiemu w Nowych Skalmierzycach.

23 września 1966

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „Szarych Szeregów” Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim.

20 Wręczenie sztandaru i nadanie imienia gen. Józefa Bema VII Szczepowi października Harcerskiemu nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim. 1966 26 kwietnia 1967

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „60 Pułku Piechoty” II Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

14 czerwca 1967

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia gen. Karola Świerczewskiego 19 DH Nieprzetartego Szlaku przy Szkole Podstawowej nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim.

277


8/9 maja 1968 Jubileusz 50-lecia 1 DH im. Tadeusza Kościuszki działającej przy Zespole

Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. PPR 10 (obecnie ul. Wolności). Wręczenie nowego sztandaru. Historyczny sztandar z roku 1917 zostaje przekazany do muzeum. 11 października Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „Bohaterów Westerplatte” 1968 Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie

Wielkopolskim. 12 Wręczenie sztandaru i nadanie imienia 2 Armii Wojska Polskiego Hufcowi października ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. 1970 1 maja 1972

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia „Powstańców Wielkopolskich” Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej w Odolanowie.

23 kwietnia 1975

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia gen. Karola Świerczewskiego X Szczepowi Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim.

27-28 maja 1978

Wręczenie sztandaru i nadanie imienia Marii Konopnickiej Chorągwi Kaliskiej ZHP w Kaliszu - udział w Zlocie Chorągwi ostrowskiego harcerstwa.

11 sierpnia 2012

Wręczenie hufcowi nowego sztandaru podczas Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa Wielkoposlkiego.

279


Kalendarium 100-lecia Ostrowskiego Harcerstwa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you