Page 1

OCHRÁNCI PAMÁTEK PEVNOSTI JOSEFOV

RAVELIN NO. XIV


OCHRÁNCI PAMÁTEK PEVNOSTI JOSEFOV RAVELIN NO. XIV občanská organizace

Vznik:

1992 (1994)

Předseda organizace: Milan Libich Počet členů: 12 Adresa:

Jízdecká 107, Jaroměř - Josefov 551 02

Mail: info@josefov.com Web: www.josefov.com Facebook: www.facebook.com/pevnostjosefov Video: www.youtube.com/user/ravelin14


Pevnost Josefov byla postavena na obranu Habsburské monarchie v letech 1780 -1789. Císař Josef II. pověřil stavbou francouzského inženýra v rakouských službách Claude Duhamel de Querlonde. Projekt bastionové pevnosti byl vypracován dle nejnovějších tendencí meziérské školy s přihlédnutím k Vaubanově třetímu obrannému systému a teoriemy od Louise de Cormontaigne. Díky tomu se stala pevnost nejmodernějším obranným prvkem své doby a dodnes je požadována za vrchol fortifikačních staveb, s tím samozřejmě souvisely i vysoké finanční nároky. Dle dobových spisů cihelny ročně vyprodukovaly 40 mil. cihel a bylo za ně zaplaceno okolo 10,5 milionu zlatých konvenční měny. Pevnostní status byl zrušen po bitvě u Hradce Králové roku 1888. Od té doby se započalo s bouráním hradeb a pevnostních bran. Devastaci podpořilo opětovné povýšení Jaroměře nad Josefov, hlavně pak 1. světová válka a zde umístěný nejkapacitnější zajatecký tábor monarchie. Na bourání se kromě civilního obyvatelstva podíleli v hojném počtu i zajatci z ruské, srbské a italské fronty. Devastace se na určitou dobu pozastavila během 2. světové války, kdy v Josefově sídlily německé jednotky SS. Bourání hradeb pokračovalo i za působení ruských vojenských oddílů a připojila se i jejich transformace na sklady, což skončilo až po roce 1989. V roce 1971 byl Josefov ustaven městskou památkovou rezervací, ale ani to nezměnilo nezájem a chátrání. Po roce 1990 se v Josefově začíná seskupovat parta lidí zajímající se o pevnost a snažící se o její opravy. Od roku 1992 se část z nich transformuje na občanské sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV. Sdružení si oblíbilo obranný trojúhelníkový prvek s dělostřeleckými kasematy a podzemními prostory umístěný v hradebním příkopu na jihovýchodním úseku pevnostní obranné fronty a nazývaný Ravelin No. XIV s Reduitem. Objekt byl poničen transformací na sklady československé armády. Nedochovalo se pískovcové nároží ani cihelné zdivo na 1/3 objektu rozebrané místním obyvatelstvem pro  soukromé stavební účely. Skupina nadšenců započala po svém založení s rekonstrukcí tohoto mohutného prvku. Na většině objektů byly odstraňovány náletové dřeviny. Byla zahájena kultivace Reduitu. Odstranění náletu ještě více poukázalo na bídný stav objektu. V roce 1994 byla odstartována rekonstrukce obytných kasemat v hrdle Reduitu. Obnovením kasemat se sdružení dočkalo zázemí, klubovny. Pokračovalo se opravou nájezdových ramp, které vedou k dělostřeleckým kasematům, v nichž je v současnosti stálá muzejní expozice. Mimo jiné zde ve významných dnech jednotka v dobových uniformách předvádí dynamickou ukázku střelby z pevnostního 4 lb děla. Důležitým krokem se stalo rozhodnutí o obnově levé spojovací střelecké galerie ravelinu, která trvala přes čtyři roky. Postupem času se podařilo znovupostavit celou levou část hrdla Ravelinu. Díky získání demoličních povolení na pozůstatky po ruské armádě se daří vrátit celému areálu podobu z roku 1910. Sdružení se nezabývá pouze opravou pronajatého objektu ravelinu No.XIV, ale i opravami v celém“areálu“ pevnosti Josefov. Většinou z vlastních financí bylo opraveno schodiště k vyhlídce a vyhlídka Boženy Němcové. Obnovou prošlo zábradlí

u mostu přes Metuji i nedaleká mrazem poškozená hradební zeď ve stoupání silnice do Josefova. Podařilo se odstranit neautentické prvky pískovcové kašny na josefovském náměstí. Jednou z největších akcí byla demolice, čištění a příprava areálu autoparku Ravelinu no. XIII pro konání kulturních akcí. Nelze opomenout ani ochranu podzemních chodeb v Josefově. Při povodních v roce 2006 se sdružení podílelo na stavbě protipovodňových hrází. Jestliže ještě v roce 2003 fungovala pravá dělostřelecká kasemata reduitu jako depozitář muzea, tak již na podzim roku 2004 byl dokončen první exemplář kasematní josefínské lafety určené pro šestiliberní hlaveň. Ještě v říjnu téhož roku byla lafeta pokřtěna a v prosinci mohlo proběhnout první silvestrovské střílení – dnes již tradiční akce pro veřejnost. Členové sdružení byli postupně vybaveni dobovými uniformami a již v roce 2005 mohlo proběhnout silvestrovské střílení v uniformách. Celá dělostřelecká jednotka si mohla dopřát také trochu zábavy formou účasti na terezínských slavnostech. Kromě toho se každoročně účastní letních slavností pořádaných v Josefově. Čas od času s podaří vyrazit „na družbu“ do jiného pevnostního muzea – byli jsme například v nepřístupném podzemí tvrze na Stachelbergu. V poslední době sdružení navázalo kontakt s Vojenským ústředním archivem v Praze a Kreigsarchivem ve Vídni, kde se snaží dopátrat podstatných dokumentů k rekonstrukcím v celé pevnosti. Vytváříme či spolupracujeme s mnoha spolky na osvětových – kulturních – edukativních akcích, které se zaměřují na nejrůznější skupiny odborné i široké veřejnosti všech věkových kategorií Například s Československou obcí legionářskou na vzpomínkových bitvách z období první světové války; Veteran Car Club Hradec Králové a Dvůr nad Labem na jejích akcích pro motorové veterány; VOŠ stavební a FA ČVUT na diplomových, seminárních a řemeslných pracech s odkazem na historii atd. Většina akcí je prezentována na následujících stránkách.


REKONSTRUKCE I. STAVEBNÍ OPRAVY NA OBJEKTU RAVELINU NO. XIV S REDUITEM

Stavební práce na objektu jsou prováděny vlastními silami a již i technikou. Vnější finanční podpora od sponzorů a grantů je cílena pouze na samotný stavební materiál a případnou potřebnou techniku, či subdodávku. Když se členové ujali objektu, byl značně zarostlý a díky využívání ruskou armádou i zdevastovaný. Prvními kroky bylo vymýcení náletové zeleně narušující jak hradební zdivo tak i celkový vzhled objektu. První rekonstrukcí prošla oprava příruční prachárny u strážnice. Následovala rampa, pravé dělostřelecké kasematy, římsy až byla pravá část Reduitu opravena. Od roku 2003 postoupily rekonstrukční práce do vyšší fáze a začalo se s 85 % rekonstrukcí střelecké galerie v ravelinu, která přešla v obnovu zaniklé špice objektu, jejíž dokončení se datuje do roku 2012. Během roku se pracuje v širším areálu a přilehlých objektech. Kácení a sekání náletových travin je rutinní záležitostí. K roku 2013 se povedlo zbavit areál všech novodobých objektů od Ruské armády a navrátit tak vzhled z let 1910.


REKONSTRUKCE II. STAVEBNÍ OPRAVY NA OSTATNÍCH OBJEKTECH V PEVNOSTI

Stavební práce, úpravy a zabezpečení organizace provádí na žádosti Památkového ústavu, Města Jaroměře a soukromých majitelů i na jiných objektech a částech pevnosti Josefov. Značně náročný byl úklid tzv. Autoparku v prostoru Ravelinu no. XIV, který se změnil na kulturní areál dnes hojně využívaný pro metalový festival Brutal Assult. Dále se podílíme na zabezpečení nepřístupných podzemních chodeb, kterých je v pevnosti dochováno na cca 35 km. Vytváří teoretickou základnu speleologům spravujícím kanalizační stoky, jenž jsou nejstaršími na území České republiky. Z drobných akcí například můžeme jmenovat obnovu schodiště a vyhlídky Boženy Němcové, opravu zábradlí u mostu přes řeku Metuji, vyčistění areálu u pevnostního mlýnu atd.


KASEMATNÍ DĚLOSTŘELECTVO LIVE HISTORY

Objekt Ravelin no. XIV s Reduitem je navržen i pro kasematní dělostřelectvo, které chránilo hradební příkopy. Tento fakt přivedl členy organizace k vytvoření jednotky kasematního dělostřelectva z období napoleonských válek obsluhující repliku 4lb kanónu na kasematní josefínské lafetě, který byl prvním tormentovaným svého druhu v republice. Dynamická ukázka střeleb probíhá pouze u významných příležitostí - vojenské slavnosti pevnostních měst, výroční dny pevností, dny evropského kulturního dědictví, návštěvy dětí s poztižením, vlastní akce jako jsou veteráni atd. Do budoucna je naplánováno vytvořit ze stávajícího muzea dobovou dělostřeleckou kasematu s funkčními replikami 4lb kanónů. Též se v současné době připravují i podklady pro výrobu 30 lb obranné houfnice, jenž bude umístěna na valu Reduitu.


EXPOZICE SOUKROMÁ SBÍRKA HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ

Od začátku činnosti sse začaly shromažďovat cenné artefakty, které připomínají historii pevnosti Josefova od jejího vzniku až po druhou světovou válku. Postupem času se opravila pravá dělostřelecká kasemata a nasbírané předměty v ní vytvořily základ první expozice, která se dodnes rozrostla i o několik vzácných exponátů - např. hodiny ze stavby pevnosti s hranatými ložisky, jediný zachovaný francouzský povoz z roku 1813, kříž spadlý z posádkového kostela v roce 2002 atd. Připravuje se nová expozice doplněná o projekci původního stavu pevnosti a o jejím dobývání dle školních předpisů francouzské fortifikační školy.


PŘEDNÁŠKY EDUKATIVNÍ ČINNOST PRO ŽÁKY A VEŘEJNOST

Nízké povědomí o vzniku takto významné fortifikační památky, která nemá v Evropě/světě obdoby, bylo důvodem pro vytvoření série přednášek se specializovaným zaměřením. Spolupracující základní a střední místní školy umožnily dané téma přednést jak mladé generaci v době vyučování, tak i široké veřejnosti v podvečerních hodinách. Díky spolupráci s Vojenským ústředním archívem - Vojenským historickým archívem bylo možné přiblížit pevnost na dobových plánech, část z nich byla až 230 let starý. Získáním kontaktů na příslušné odborníky bylo možné zrealizovat téma Jak to bylo s Josefovem - před stavbou pevnosti. Při přednáškách se posluchači setkali s francouzskou odbornicí na politické situace v období Josefova II. a jeho matky Marie Terezie. Fortifikační teoretik nastínil vznik Josefova v kontextu s předchůdci této pevnosti. Otázky vesnic před stavbou a po stavbě pevnosti prezentoval evropský odborník na lidovou architekturu.


SOUTĚŽE EDUKATIVNÍ ČINNOST HROU

Během několika let přibylo návštěvníku, kteří se vracejí na pravidelné akce organizace. Právě pro nejmenší byla vytvořena vědomostní soutěž s tématikou o historii pevnosti, kde hlavní cenu představuje výstřel z kanónu. Opuštění řady objektů armádou a též působení organizace přispělo k tomu, že se většina z dříve zahalených areálů pevnosti otevřela a zpřístupnila. Výtvarná soutěž s názvem „Neznámá místa pevnosti Josefov“ určená pro žáky 1. a 2. stupně základních a pomocných škol měla právě tyto prostory poodhalit mladým a díky jejich malbám a kresbám zprostředkovat dalším lidem.


PREZENTACE PREZENTACE ORGANIZACE MIMO JOSEFOV

Pravidelně se účastníme mezinárodního festivalu s názvem FortExpo, která prezentuje činnosti ogranizací opravující vojenský fortifikační objekt a zabývající se i samotnou vojenskou historií. Pro rozvoj turismu a přístupu ke grantové politice v tomto spedifickém okruhu jsme se účastnili konference pořádané Granátovým Jablkem s názvem „Vojenské památky a cestvoní ruch“. S tím souvysí i účast na semináři pořádané Památkovým ústavem s názvem „Památky bez bariér“, které mají zpřístupnit a vytvořit program pro handicapované spoluobčany. Díky pracovním dvacetiletým zkušenostem na rekonstrukci Ravelinu no. XIV se organizace spolupodílela na vzniku pracovní skupiny při Národním památkovým ústavem nazvané „Pevnostní stavitelství“, které má podpořit jednotlivé pracovníky památkového ústavu při řešení rekonstrukcí fortifikací. Též se připravují v rámci této skupiny odborné konference. Památkový ústav každoročně připravuje konferenci zvanou „Svorník“ a v roce 2013 zaměřenou na „Historické zdivo“, kde organizace prezentovala teoretické poznatky o výstavbě pevností a též samotné rekonstrukční prácee.


EDUKATIVNÍ ČINNOST PODPORA ŽÁKŮ A STUDENTŮ V OBORU

Od roku 2012 spolupracuje organizace s jednotlivými fakultami výsokých škol (hlavně architektura, urbanismus, „památková péče“, historická antropologie atd.). Od počátku spolupráce se podařilo získat již několik seminárních a diplomních prací, které organizace zaštiťovala jako odborný garant - např. „Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci“ od Petra Wohlmutha, „Revitalizace pevnostního pivovaru“ od Julie Durrové, „Stavebně historický průzkum vojenské nemocnice“ od Václava Muzikáře a třeba i „Sociologický výzkum Josefova“ od Jana Snopka. Během roku 2013 započala spolupráce s Vyšší odbornou školou stavební v Náchodě, kde jsou studentům při přednáškách prezentovány technologické postupy výstavby pevnosti včetně získávání materiálů. V praktických a absolvenských pracích se pak zaměřují na zmapování jednotlivých objektů, kterým následně navrhují nové využití.


AKCE - SILVESTROVSKÉ STŘELBY VZPOMÍNKOVÁ AKCE K UKONČENÍ ROKU

Závěr roku každoročně patří akci „Silvestrovské střelby“, která vznikla nejdříve jako komorní pouze pro členy místních vojenských historických klubů k rozloučení se s uplynulým rokem a vzpomínkou na již nežijící kamarády. Postupem času získala tato akce na oblibě nejen u místních obyvatel a žačali vždy o 14 hodině 31. prosince docházet do areálu Ravelinu no. XIV. Organizace si k této příležitosti pro veřejnost připravuje k tradiční prohlídce i historiky z dobového tisku, kronik a pamětních knih.


AKCE - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA SPOLUPRÁCE S ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU

Československá obec legionářská využila spolupráce s organizací, jenž jí nabídla možnost využívání zdejšího areálu jako zázemí pro její historické akce připomínající osudy československých legionářů na různých bojových frontách první světové války. Josefov byl zvolen i s ohledem na jeho význam za 1. světové války, kdy se stal jedním z největších zajateckých táborů pro východní frotnu v monarchii. V roce 2012 byla zrealizována akce připomínající 95. výročí bitvy u Zborova (1917), která měla připomenou osudy československých legionářů bojujících na východní frontě proti československým vojákům v řadách Rakousko-uherské armády. Pro rok 2013 bylo zvoleno 95. výročí vzniku československých legií v Itálii a to při krvavé bitvě na řece Piavě. Obě akce jsou koncipovány vždy za účasti klubu z tamních zemí (Rusko, Itálie) a jako víkendové. Základem je dobové ležení a tématické expozice vytvořené v areálu Ravelinu no. XIV. Hlavní program je připraven na sobotu, kdy dopoledne probíhají pietní akty na vojenském hřbitově za padlé vojáky a pochody městem. Odpoledne patří bitevní ukázce.


AKCE - VETERÁNI JOSEFOVEM TECHNIKA V JOSEFOVĚ

Pevnost jako posádkové město bylo navštíveno císařem Františkem Josefovem I., kterému dělal řidiče významný český rodák Ferdinand Porsche, otec zakladatele známé značky sportovních automobilů. Během první republiky zde byla umístěna motorizovaná jednotka, které zde sloužily až do 90. let minulého století. K odkazu na motoristickou tradici v Josefově a potřebě kulturních náplní byla vytvořena akce „Veteráni Josefovem“. Propojila se ve spolupráci s Veteran Car Clubem Hradec Králové a jejich „Královéhradeckou veterán rallye - memoriál Zdeňka Kuthana“. Druhý ročník „Veteráni Josefovem“ se propojil s VCC Dvůr Králové nad Labem a jejich akcí „Než vypustíme vodu z chladičů“. V roce 2013 nás navštívil i Veterán Trabi Klub se svými vozy z bývalé NDR (DKW, Barkas, Trabi atd.). Ravelin XIV je pro účastníky těchto akcí zastávkou spojenou s obědem, prohlídkou expozice, ukázkou střelby z kanonu. Doprovodným programem je řemeslný jarmark a statická ukázka veteránské techniky.


ZÁZEMÍ PODPORA DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Od počátku vznikala i poptávka na krátkodobé využití areálu od skupin nezabývající se vojenskou historií. Nejčastějšími návštěvníky jsou skautské skupiny. Spolupráce s nimi vyvrcholila v týdenním celostátní setkání roverů a rangers zvaném Obrok konané v roce 2009. Prezentace všech záchranných složek probíhala každoročně v akci zvané „Prezentace integrovaného záchraného systému“, které v periodických časech doplňovali krajské, či republikové cvičení. Nejzajímavější byla kontrola složek Ministerstvem zdravotnictví při zinscenované tragické události ztracených a zraněných 20 osob v podzemních chodbách. Dům dětí a mládeže v areálu každoročně připravuje akce stezky odvahy, pohádkový les atd. Největším uživatelem s několikatisícovými návštěvníky je v posledních letech mezinárodní metalový festival Brutal Assult. Areál využívají i soukromé osoby pro své akce - svatby, oslavy, sportovní akce - Dobývání pevnosti a tak dále.


© 2013 OPPJ Ravelin no. XIV Všechny práva vyhrazeny.

Brozura u2 povlcakovych korekturach  

Po vlcakovych korekturach

Brozura u2 povlcakovych korekturach  

Po vlcakovych korekturach

Advertisement