Page 1

Warunki i kryteria rekrutacji do LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej w Warszawie, w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie : zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013 / 2014; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zmianami).

I. Propozycja klas pierwszych w LXXVIII LO w roku szkolnym 2013/2014 Klasa I A lingwistyczno – turystyczna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, języka hiszpańskiego lub niemieckiego i geografii przeznaczona dla uczniów z predyspozycjami do nauki języków obcych. Absolwenci klasy powinni kontynuować naukę na uniwersyteckich kierunkach filologicznych i kierunkach przyrodniczych uczelni humanistycznych. Klasa I B matematyczno – fizyczna z rozszerzonym programem matematyki, fizyki. Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. Jako drugi język młodzież może wybierać spośród języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego, ze zwiększonym wymiarem godzin. Naukę w klasie powinni podjąć uczniowie zainteresowani przedmiotami ścisłymi, informatyką i grafiką komputerową (dodatkowe zajęcia tematyczne). Absolwenci klasy to przyszli studenci kierunków ścisłych uczelni politechnicznych i matematyczno – przyrodniczych. Klasa IC biologiczno – chemiczna z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii, z dodatkowymi godzinami fizyki lub geografii w klasie II i III. Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. Jako drugi język młodzież może wybierać spośród języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego , ze zwiększonym wymiarem godzin. Dodatkowo przewidziane warsztaty chemiczne i współpraca z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Klasa dla uczniów wybierających przede wszystkim studia na kierunkach medycznych, przyrodniczych i psychologicznych. Klasa I E humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, WOS-u. Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. Jako drugi język młodzież może wybierać spośród języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego , ze zwiększonym wymiarem godzin. Uczniowie uczestniczą w warsztatach rekonstrukcji historycznej , prowadzonych przez pracowników Muzeum Pałac w Wilanowie. Przeznaczona dla zainteresowanych historią , kulturą i naukami społecznymi. Dla przyszłych studentów kierunków humanistycznych i społecznych.

1


II. Wymagane dokumenty w rekrutacji do szkół na podbudowie gimnazjum: 1. Podanie - kwestionariusz potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4. 3 fotografie. 5. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów). III. Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji do szkół dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane). 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów). 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania: o kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału, o każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, o jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, o kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów, o kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa 1 kopię tych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru. 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. 6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu. 7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 8. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna: a. podaje informację o warunkach rekrutacji,

2


b. c. d. e. f.

g.

przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, podaje informację o wolnych miejscach w szkole, rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

IV. Kryteria rekrutacji do szkół dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego. 3. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt). 4. Punkty przyznawane są za: a. egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt), b. za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt.). 5. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone z w skali procentowej dla zadań z zakresu : języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie , matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2. 6. Absolwentowi gimnazjum , który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum mnoży się razy dwa sumę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji za: oceny uzyskane na świadectwie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć wskazanych w statucie szkoły, inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, średnią arytmetyczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki. 7. Absolwentowi gimnazjum , który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego): 20 punktów stopień celujący, 16 punktów stopień bardzo dobry, 12 punktów stopień dobry, 8 punktów stopień dostateczny, 4 punkty stopień dopuszczający. 8. Absolwentowi gimnazjum , który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii): 20 punktów średnia ocen 5,51-6,0; 16 punktów średnia ocen 4,51-5,50; 12 punktów średnia ocen 3,51-4,50; 8 punktów średnia ocen 2,51-3,50; , 4 punkty średnia ocen 2,00 -2,50.

.

3


9. Przez określenie "przedmioty wybrane dla klasy" rozumie się: oddział rozszerzone zajęcia Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, edukacyjne które są punktowane IA j.angielski, j.hiszpański j.polski, 2 języki obce, geografia, lub j.niemiecki, geografia IB matematyka, , fizyka j.polski, matematyka, fizyka, informatyka IC biologia , chemia , j.polski, biologia, chemia, fizyka lub geografia IE j.polski, historia, WOS j.polski, język obcy, historia, WOS,

10. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w pkt.5, uczeń otrzymuje punkty według następującego przelicznika: ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający

11. Uczeń może uzyskać gimnazjum:

liczba punktów 18 14 10 6 2

punkty za osiągnięci wymienione na świadectwie ukończenia

13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów, 5 punktów – niezależnie od liczby zawodów , w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim; 2 punkty - niezależnie od liczby zawodów , w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym); 4


2 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego, 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, do 6 punktów - liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). 12. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: 6 pkt. - ocena: celujący 5 pkt. - ocena: bardzo dobry 4 pkt. - ocena: dobry 3 pkt. – ocena: dostateczny 2 pkt. – ocena: dopuszczający. (np. za średnią 4,75 przyznane będzie 4,75 pkt.)

VI. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z zarządzeniem nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu: 1. od 10 maja od godz. 10:00 do 24 maja, do godziny 15:00 kandydaci składają w sekretariacie szkoły kwestionariusze - podania o przyjęcie do szkoły; 2. od 21 czerwca od godz. 10:00 do 25 czerwca, do godziny 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów (poprzez wycofanie złożonego wcześniej podania i złożenie nowego podania o przyjęcie do szkoły; 3. od 28 czerwca od godz. 11:00 do 1 lipca do godz. 16:00 kandydaci składają do ( nie więcej niż trzech) szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację : „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania; 4. od 2 lipca godz. 09:00 do 4 lipca godz. 15:00 szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur; 5


5. do 4 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły; 6. 5 lipca od godz. 09:00 do 8 lipca do godz. 15:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w LXXVIII LO oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 7. 8 lipca do godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do LXXVIII LO, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc; 8. od 9 lipca do 11 lipca, SKRK przeprowadza rekrutację uzupełniającą do LXXVIII, w przypadku nie dokonania pełnego naboru wg następującego harmonogramu: 9 lipca od godz. 9:00 do 15:00 kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do LXXVIII LO; 10 lipca SKRK prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych w szkole procedur; 10 lipca do godz. 12:00 SKRK ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej – listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej do LXXVIII LO 10 lipca od godz. 12:30 do 11 lipca do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXXVIII LO w wyniku rekrutacji uzupełniającej potwierdzają wolę uczęszczania do LXXVIII LO oraz składają oryginały dokumentów. 9. 12 lipca, do godz. 12:00 dyrektor LXXVIII LO , za pośrednictwem administratora systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji przesyła do Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie informację o liczbie kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach; 10. od 27 sierpnia do 31 sierpnia szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację w przypadku nie dokonania pełnego naboru .

6

Regulamin201314  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you