Page 1

UPONOR VVS G U LV VA R M E UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC

Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic

06 | 2006 5043


Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme

Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er pumpe- og shuntgrupper, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 22A leverer en konstant fremløbstemperatur, mens Uponor Push 22A Electronic er forsynet med udetemperatur-kompensering.

I systemer med primærpumpe, hvor primærpumpen leverer et tryk, der ligger væsentligt under det ønskede, kan reguleringsventilen bruges som hjælp til at fremskaffe en tilstrækkelig mængde primærvand, men dette bør gøres med forsigtighed, så dette ikke forstyrrer de øvrige dele af primærkredsløbet.

Ligesom alle andre varmesystemer kræver et gulvvarmesystem regulering af vandtemperatur og gennemstrømning. Hvis gulvvarmesystemet bygges sammen med et andet varmesystem, f.eks. radiatorvarme, er shuntgruppen som regel nødvendig, fordi gulvvarme normalt kræver større gennemstrømning og lavere vandtemperatur end andre varmesystemer. Shuntene begrænser fremløbstemperaturen til gulvvarmesystemet ved sammenkobling med f.eks. et system til 80/60°C eller 55/45°C.

Hvis Uponor Push 22A (sekundærkredsløbet) arbejder op mod en akkumulatortank (primærkredsløb uden pumpe), skal der udvises særlig forsigtighed ved lukning af reguleringsventilen. Hvis gennemstrømningen gennem akkumulatortanken er for stor, kan det forstyrre lagdelingen mellem varmt og koldt vand, hvilket medfører en hurtigere afkøling og en ringere virkningsgrad.

Uponor Push 22A er forsynet med en reguleringsventil, der kan bruges til at justere sekundærkredsløbets trykfald i forhold til primærkredsløbets. Bemærk! Kontrollér altid primærkredsløbets trykkonfiguration nøje. Cirkulationspumpen i sekundærkredsløbet har indbygget regulering afhængigt af differenstrykket, hvilket gør det muligt at tilpasse pumpen til de gældende anlægskrav; dermed kan omløb i sekundærkredsløbet som oftest undgås. Uponor Push 22A har kapacitet til at forsyne et sekundærkredsløb på op til 175 m² ved et varmebehov på 50 W/m²; for Uponor Push 22A Electronic er de tilsvarende specifikationer 220 m² ved samme forudsætninger (Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2,0 mm, c/c 300 mm og maksimal kredslængde på 120 m).

Uponor Push 22A

Afstanden mellem sekundærtilslutningerne er tilpasset, så shuntgruppen kan sluttes direkte til en gulvvarmefordeler. For at shuntgruppen kan monteres spejlvendt, sidder der et ekstra udtag til termometer på bagsiden af fremløbsrøret. Integreret reguleringsventil Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er forsynet med integreret reguleringsventil og kontraventil, som er placeret i omløbet mellem det primære fremløb og det primære returløb. Ved at indstille ventilen til en passende værdi kan man styre, hvor stor en andel af returløbet fra gulvvarmeslangerne der ledes tilbage i henholdsvis sekundærkredsløbet og primærkredsløbet. Det gør det muligt også at anvende shuntgruppen i mindre systemer uden primærpumpe.

Uponor Push 22A/Uponor Push 22A Electronic

3


Uponor Push 22A I grundmodellen, som har konstant fremløbstemperatur, styres fremløbstemperaturen af en automatisk termostat, hvis føler er monteret efter cirkulationspumpen. Termostaten har trinløs indstilling i området 20-55°C. Uponor Push 22A Electronic Uponor Push 22A kan også leveres med det elektroniske reguleringssystem Uponor ECL Comfort 100, som tilpasser fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Reguleringsenheden leveres komplet med udendørs- og fremløbsføler samt termometer til regulering af fremløbstemperatur. Det elektroniske reguleringssystem regulerer fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen.

Uponor Push 22A med Uponor WGF 1-tomme fordeler og Uponor CoSy Radio rumregulering.

Hvis reguleringsenheden styrer et separat lokale, f.eks. et montage-, værksteds- eller lagerlokale, kan enheden forsynes med udstyr til regulering af rumtemperaturen. Dette udstyr erstatter i givet fald rumtermostater og aktuator. Udstyret kan være en føler (art.nr. 882152) til maksimumbegrænsning af rumtemperaturen eller et rumpanel til overstyring af reguleringsenheden. Rumpaneler indgår ikke i Uponor’s standardsortiment, men kan leveres på forespørgsel. Øvrige funktioner •

Maksimumbegrænsning af fremløbstemperatur til 55 eller 40°C.

Minimumbegrænsning af fremløbstemperatur til 15 eller 25°C.

Pumpestyring (pumpebevægelse 1 min./3 døgn)

Frostbeskyttelse af varmeanlægget

Manuel styring af ventilmotor

Sommerfrakobling.

Uponor Push 22A Electronic med Uponor WGF 1-tomme fordeler og Uponor CoSy Radio rumregulering.

Tidsur Hvis reguleringsenheden forsynes med et ugeur (art.nr. 882156) til Uponor ECL 100, får man også mulighed for at sænke temperaturen (tilpasset aktuel udetemperatur eller til en fast værdi).

Principskema for Uponor Push 22A 6 1.

Primær fremløbstilslutning med termostatventil

2.

Primær returtilslutning med returventil

3.

Indbygget regulerings- og kontraventil

4.

Udvendigt greb til reguleringsventil

5.

Cirkulationspumpe

6.

Sekundær fremløbstilslutning

7.

Sekundær returløbstilslutning

8.

Gulvvarmefordeler

9.

Primærpumpe

5

9

4

1

3

4

8

2

7

Uponor Push 22A/Uponor Push 22A Electronic


Tekniske data 3,25

100,00

Primær fremløbs- og returventil

3,5 3,75 4

4,5

5

5,5

6

6,5

Forudindstilling af returventilen i antal omdrejninger fra lukket ventil.

Tryktab (kPa)

10,00

1,00

0,10

Fremløbsventil Uponor Push 22A Fremløbsventil Uponor Push 22A Electronic

0,01 0,001

Indbygget reguleringsventil

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

0,5

100,00

1,0

Flow 1 (l/s)

1,5 3,0 5,0

Forudindstilling i antal omdrejninger fra lukket ventil.

9,0

Tryktab (kPa)

10,00

1,00

0,10

0,01 0,01

0,05

0,1

0,5

Flow 1 (l/s)

Pumpediagram 50

Tilgængeligt tryk for sekundærkredsløbet med den indbyggede reguleringsventil helt åben.

40 Tryk (kPa)

III 30

II

20

I 10

0 0

Uponor Push 22A/Uponor Push 22A Electronic

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Flow 0,7 (l/s)

5


Tekniske data Uponor Push 22A

Uponor Push 22A Electronic

Cirkulationspumpe Grundfos ALPHA+ 15-60 130, enfaset 230 V, 60 W, 0,28 A, elektrisk kapacitetsregulering i tre trin med differencetrykregulering. Primær fremløbsventil Markaryd VR20 DN 15, Kvs 0,7 (2 K) med automatisk kapillarrørstermostat Markaryd ENTZ. Indstillingsområde 20-55°C. Primær returventil Markaryd RVR15 DN 20 Kvs 2,0 Indbygget reguleringsventil Kvs 4,3 Termometer monteret på den sekundære fremløbsledning.

Cirkulationspumpe Grundfos ALPHA+ 15-60 130, enfaset 230 V, 60 W, 0,28 A, elektrisk kapacitetsregulering i tre trin med differencetrykregulering. Primær fremløbsventil Markaryd VR15 DN 20 Kvs 1,2 med termoelektrisk ventilaktuator Danfoss ABV 230 V NC Reguleringsenhed Uponor ECL Comfort 100 Udendørsføler ESM 10, Pt 1000-føler, 1 000 Ω ved 0°C Fremløbsføler ESM -11, Pt -1000-føler, 1 000 Ω ved 0°C Primær returventil Markaryd RVR15 DN 20 Kvs 1,3 Indbygget reguleringsventil Kvs 4,3 Termometer monteret på den sekundære fremløbsledning.

Art.nr. 80794 VVS-nr. 38.1111.342 Art.nr. 80795 VVS-nr. 38.1111.352 Mål

130

92

50

51

225

386

393

50 80

50

Shuntenes øvrige mål er Uponor Push 22A

Uponor Push 22A Electronic

Bagkant til rørets midte

14 mm

14 mm

Samlet byggedybde

133 mm

125 mm

Rørtilslutning, prim.

G1/2 indv. gev.

G1/2 indv. gev.

Rørtilslutning, sek.

G3/4 indv. gev.

G3/4 indv. gev.

G1 udv. gev.

G1 udv. gev.

Rørtilslutning, sek. med excenter

6

Uponor Push 22A/Uponor Push 22A Electronic


1 3 4 1 4 0 6 - 0 6 - 3 Ly h n e s S p e c i a l t r y k

Uponor A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for anlæggets komponenter i overensstemmelse med firmaets politik vedrørende løbende forbedring og udvikling.

Uponor A/S Uponor VVS Banemarksvej 2 A 2600 Glostrup

T 43 26 34 00 F 43 43 10 11 W www.uponor.dk

Profile for Uponor Hungary

5043 push22a og push22 a electronic teknisk brochure  

https://www.uponor.hu/-/media/country-specific/denmark-bld/download-centre/current/underfloor_heating/push/5043-push22a-og-push22-a-electron...

5043 push22a og push22 a electronic teknisk brochure  

https://www.uponor.hu/-/media/country-specific/denmark-bld/download-centre/current/underfloor_heating/push/5043-push22a-og-push22-a-electron...

Profile for hu_uponor