Page 1

Jaarverslag 2012

Vallei Wonen jaarverslag 2012


VALLEI WONEN JAARVERSLAG 2012


Inhoudsopgave Voorwoord

6

1. Algemene gegevens

7

2. Governance structuur 2.1 Bestuur 2.2 Raad van Commissarissen 2.3 Interne controlefunctie en externe accountant 2.4 Ondernemingsplan 2009-2013 2.5 Landelijke ontwikkelingen 3. De klant centraal 3.1 KWH-Huurlabel 2.0 3.2 Service en aftersales 3.3 Geschillencommissie 3.4 Klachtenmanagement 3.5 Samenwerken met bewoners 3.6 Onze bijzondere doelgroepen 3.7 Communicatie en informatie 3.8 Leefbaarheid 3.9 Sponsoring 4. Markt en producten 4.1 Verhuur van woningen 4.2 Reacties woningzoekenden 4.3 Mutaties en toewijzingen 4.4 Urgentieaanvragen 4.5 Huren per 1 juli 4.6 Huurincasso 4.7 Leegstand 4.8 Nieuwbouwprojecten 4.9 Verkoop bestaande woningen 4.10 Kwaliteit van onze woningen 4.11 Milieubeleidsplan 4.12 Onderhoud en woningaanpassing 4.13 Strategisch voorraadbeleid en huurbeleid 5. Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners 5.1 Samen met de gemeente Woudenberg 5.2 Samen met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg 5.3 Samen met de gemeente Scherpenzeel 5.4 Samen met de Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg 5.5 Samenwerking met collega-corporaties 5.6 Samen met zorgpartners 5.7 Overleg met maatschappelijke partners

4

Vallei Wonen jaarverslag 2012

8 8 8 9 10 13 18 18 18 19 19 19 20 21 21 22 24 24 24 25 25 26 26 26 26 27 28 28 29 30 33 33 33 33 33 34 34 35


Inhoudsopgave 6. Organisatie volgt ambitie 6.1 De werkorganisatie van Vallei Wonen 6.2 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 6.3 Integriteitscode 6.4 Algemene ledenvergadering 6.5 Vacaturewebsite 6.6 Visitatie 6.7 Deelnemingen

37 37 37 38 38 38 38 38

7. FinanciĂŤle continuĂŻteit 7.1 Positief jaarresultaat in lastiger tijden 7.2 Ontwikkeling solvabiliteit en eigen vermogen tot 2022 7.3 Externe beoordeling 7.4 Risicomanagement 7.5 Treasury 7.6 Vallei Wonen Energie B.V.

40 40 40 41 41 42 43

8. Verslag van de Raad van Commissarissen 8.1 Invulling toezichtstaak 8.2 Werving en selectie 8.3 Integriteit 8.4 Verantwoording Raad van Commissarissen 8.5 Evaluatie

44 44 46 46 47 49

9. Kengetallen

50

10. Jaarrekening 10.1 Balans 10.2 Winst- en Verliesrekening 10.3 Waarderingsgrondslagen 10.4 Toelichting op de balans 10.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 10.6 Kasstroomoverzicht

51 52 54 55 64 77 83

11. Overige gegevens 11.1 Resultaatbestemming 11.2 Accountantsverklaring

84 85

Vallei Wonen jaarverslag 2012

5


Voorwoord Na het vertrek van de directeur-bestuurder in april 2012, zijn de belangrijkste zaken waargenomen door de parttime interim-bestuurder J.M.M. Meesters. In deze vacature is in het verslagjaar voorzien. U kunt in dit jaarverslag lezen dat er, ondanks het turbulente jaar, door de medewerkers van Vallei Wonen veel prestaties zijn geleverd. Zo hebben wij 59 appartementen opgeleverd in de uitbreidingswijk Het Groene Woud in Woudenberg, zowel in de sociale huur (40), dure huur (11) als sociale Koop (8). Ook in Scherpenzeel hebben we wat betreft onze sociale vastgoed prestaties een duidelijke bijdrage geleverd door het opleveren en verkopen van 24 grondgebonden starterswoningen (met korting) in Plan Renes. In de bestaande voorraad is wederom veel geld geïnvesteerd in het onderhouden en verbeteren van de woningen. Onze prestaties ten aanzien van het verminderen van de CO2 uitstoot en daarmee het ontlasten van het milieu en verlagen van de woonlasten, liggen daarmee prima op schema. De dienstverlening is continu getoetst door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Gemiddeld scoorden wij in 2012 een acht voor de meest belangrijke klantprocessen. Daarmee behouden wij het keurmerk KWH-Huurlabel. Ondanks dat er ook altijd zaken misgaan, blijft de dienstverlening in zijn totaliteit op peil en wordt dat door onze klanten gewaardeerd. Daar zijn wij blij mee want dat is wel waar we het voor doen. Naast lokale samenwerking met vele belanghouders in de gemeenten waar wij werkzaam zijn, krijgt ook de samenwerking met de corporaties uit Leusden, Barneveld en Nijkerk steeds meer handen en voeten. Ik verwacht dat die samenwerking de aankomende jaren meer gaat opleveren. Helaas heeft de landelijke politiek het aanbod Wonen 4.0 dat is opgesteld door AEDES (de gezamenlijke corporaties), de Woonbond, Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse vereniging van makelaars, niet opgepakt. Wonen 4.0 pleit voor een integrale aanpak van de woningmarkt van zowel de koop- als huursector. De plannen die nu ten uitvoer worden gebracht treffen vooral de corporaties en veel erger, daarmee de huurders. Net als veel andere corporaties en huurdersverenigingen hebben wij samen met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg zonder resultaat geageerd tegen deze plannen. Vallei Wonen is geen voorstander van inkomensafhankelijke huurverhogingen zoals het kabinet voorschrijft, maar helaas zijn de opgelegde extra huurverhogingen noodzakelijk om de (ver)huurdersheffingen op de lange termijn te bekostigen en de financiële continuïteit van Vallei Wonen te garanderen. In 2013 schrijven we het nieuwe ondernemingsplan 2013-2017. Samen met medewerkers en belanghouders wordt de koers bepaald. De lokale verankering en (blijven) doen waar je voor bent als sociale verhuurder, krijgen nadrukkelijk een plaats in die koers. Maar ook moeten we nadenken over zaken als: het borgen van onze dienstverlening, meer digitalisering, de kwetsbaarheid van een kleine organisatie, vastgoedprestaties op de lange termijn, de financiële kaders en nog veel meer. Dat vraagt uitdrukkelijk dat we keuzes moeten gaan maken. Keuzes die duidelijk en transparant zijn en waar wij zeker bij u op terug komen! Met vriendelijke groet, Kees van Kampen directeur-bestuurder

22 april 2013

6

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Algemeen

1. Algemene gegevens Statutaire naam Vallei Wonen Adres Schans 30 Plaats 3931 KJ Woudenberg Postadres Postbus 168 3930 ED Woudenberg Telefoon (033) 286 17 40 E-mail info@valleiwonen.nl Website www.valleiwonen.nl Datum van oprichting, rechtsvoorganger van Vallei Wonen: 26 maart 1947. Bij Koninklijk Besluit d.d. 28 maart 1971, nr. 79 is de toelating als instelling bedoeld in art. 59 van de Woningwet gehandhaafd. Bij beschikking van de staatssecretaris van Justitie d.d. 29 maart 1978 is de duur van de vereniging voor onbepaalde tijd verlengd. Vallei Wonen heeft sinds 26 mei 2008 een toelating voor de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Leusden, Soest, Barneveld, Nijkerk, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Vallei Wonen is als vereniging geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort, nummer 31014997.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

7


Governance

2. Governance structuur Vallei Wonen wil als maatschappelijk ondernemer integer en transparant handelen. Vallei Wonen is lid van Aedes vereniging van woningcorporaties en onderschrijft de uitgangspunten uit de AedesCode en daarmee ook de Governancecode Woningcorporaties. Goed bestuur en goed toezicht hierop zijn van belang voor het vertrouwen van de belanghouders. Bij de inrichting van de organisatie was dit het uitgangspunt. Vallei Wonen wordt geleid door een directeur-bestuurder. Het interne toezicht wordt uitgevoerd door een Raad van Commissarissen van vijf personen. Binnen Vallei Wonen zijn, naast de statuten, de volgende reglementen vastgesteld: n Reglement voor de Raad van Commissarissen n Gedragscode (integriteitcode) voor het personeel, bestuur, de Raad van Commissarissen en alle overige organisaties die optreden namens Vallei Wonen n Klokkenluidersregeling Bovenstaande regelingen staan op de website van Vallei Wonen. Daarnaast maken we afspraken met onze belanghouders en leggen die vast. Verder is de inrichting van onze organisatiestructuur gebaseerd op de Governance Code uit de Aedescode. Dit ziet er puntsgewijs als volgt uit: n De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn opgenomen in de statuten. n De rechtspositie en bezoldiging van de nieuwe directeur-bestuurder zijn door de Raad van Commissarissen vastgesteld en opgenomen in een met de directeur-bestuurder afgesloten arbeidsovereenkomst voor een periode van vier jaar. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de directeur bestuurder. In de arbeidsovereenkomst is geen afvloeiingsregeling opgenomen. n Gezien de grootte van de Raad van Commissarissen (vijf personen) zijn geen aparte kerncommissies ingesteld. n De Raad van Commissarissen heeft voor de controle van de verslaglegging opdracht verstrekt aan een externe accountant. De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag 2012 en het accountantsrapport besproken met de accountant (BDO Audit & Assurance B.V.). n Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben jaarlijks een voortgangsgesprek met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg.

2.1 Bestuur

De directeur-bestuurder vertegenwoordigt Vallei Wonen. In de statuten is vastgelegd welke besluiten van de directeur-bestuurder onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder heeft verder geen nevenfuncties die de onafhankelijkheid in het geding brengen en die kunnen zorgen voor tegenstrijdige belangen.

2.2 Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Vallei Wonen en haar deelnemingen (Vallei Wonen Holding BV en Vallei Wonen Energie BV). De Raad staat daarnaast het bestuur met advies ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Vallei Wonen en weegt de belangen af van de partijen die bij Vallei Wonen betrokken zijn.

8

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Governance Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval: n De realisatie van de doelstellingen van Vallei Wonen n De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Vallei Wonen n De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen n Het kwaliteitsbeleid n De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording n Het financiële verslaggevingsproces n De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving n De implementatie en naleving van de Governance Code Woningcorporaties De Raad van Commissarissen neemt statutair toegewezen beslissingen over strategie, organisatie, investeringen en prestaties van de Vallei Wonen.

Audit- en remuneratiecommissie

Deze commissie is niet ingesteld. De volledige Raad van Commissarissen beheert deze portefeuilles.

2.3 Interne controlefunctie en externe accountant

De interne controlefunctie wordt uitgevoerd door de teamleiders en de medewerker verslaglegging. De accountant is aangesteld door de Raad van Commissarissen en rapporteert aan de Raad na afstemming met de directeur-bestuurder. De Raad beoordeelt de onafhankelijkheid van de accountant. De accountant heeft zijn onafhankelijkheid in het controleverslag toegelicht en bevestigd. Interne risicobeheersing en controle externe accountant In 2012 hebben we de risico’s voor Vallei Wonen nader in beeld gebracht en besproken met de Raad van Commissarissen. Het ging om een actueel beeld van de risico’s in relatie tot de beleidsdoelstellingen uit het aangepaste ondernemingsplan. We actualiseren dit periodiek. Bij tussentijdse controle heeft de accountant een risico-inschatting opgesteld die blijft doorlopen, ook na de getroffen interne beheersingsmaatregelen. Het volgende schema geeft de stand van zaken eind 2012 weer vergeleken met de situatie eind 2011.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

9


Governance 2.4 Ondernemingsplan 2009-2013

Ons ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen voor maatschappelijke prestaties is in 2010 geactualiseerd. In 2012 is in verband met de directiewisseling besloten om het huidige ondernemingsplan met een jaar te verlengen. Dit geeft de nieuwe directeur-bestuurder de mogelijkheid om samen met de belanghouders een nieuw ondernemingsplan op te stellen. Naast de missie en visie zijn 5 strategische thema’s in het ondernemingsplan benoemd.

Missie

Ons bestaansrecht staat als volgt beschreven in onze missie: Vallei Wonen is er voor iedereen, en vooral voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun eigen woningbehoefte, met een lager inkomen of uit bijzondere doelgroepen. Vallei Wonen geeft als maatschappelijke onderneming inhoud aan de kwaliteit en duurzaamheid van wonen, primair in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.

Werkgebied en activiteiten

Hoewel ons formele werkgebied zich uitstrekt over de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei, streven we de komende jaren naar lokale verankering en richten we ons primair op Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.

Maatschappelijke positie Vallei Wonen en contacten belanghouders

Vallei Wonen wil haar rol als woningcorporatie maatschappelijk verankeren. Dat lukt alleen maar met behulp van onze belanghouders. Tot de belanghouders van Vallei Wonen behoren alle individuen, groepen en organisaties die een zekere invloed kunnen uitoefenen op onze organisatie en/of zelf voor het realiseren van hun doelstellingen afhankelijk zijn van Vallei Wonen. We onderscheiden de volgende groepen belanghouders: n Huurdersbelangenvertegenwoordiging n Strategische belanghouders, zoals lokale en regionale overheden n Maatschappelijke belanghouders, zoals zorgpartijen en maatschappelijke instellingen n Klantengroepen n Collega-corporaties n Externe toezichthouders n Interne en overige belanghouders

Vijf strategische thema’s

De positiebepaling als maatschappelijke onderneming en de missie en visie van Vallei Wonen resulteren in vijf strategische thema’s voor de periode 2009-2013. Bij elk thema zijn doelstellingen geformuleerd. Deze werken we tijdens het lopende ondernemingsplan uit in jaarplannen voor de activiteiten van organisatie en afdelingen. De strategische thema’s zijn: n De klant centraal n Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners n Markt en producten n Financiële continuïteit en maatschappelijke opgave n Organisatie volgt ambitie

10

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Governance Onderstaand het overzicht van de thema’s en doelstellingen uit ons ondernemingsplan.

Thema

De klant centraal

Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners

Markt en producten

Financiële continuïteit en maatschappelijke opgave

Organisatie volgt ambities

Doelstellingen

– Het vergroten van de kennis van onze klanten en hun wensen. – Het opzoeken van contact met huidige en toekomstige klanten en luisteren naar hun wensen. – Het handhaven van keuzevrijheid in de woning. – Het te koop aanbieden van woningen uit zowel het bestaand bezit als nieuwbouw. – Het behoud van KWH-huurlabel en het verwerven van KWH-participatielabel. – Het onderhouden en intensiveren van het relatienetwerk. – Samen met de lokale overheden de samenwerkingsrelatie verder vorm geven en prestatieafspraken maken. – Het betrekken van de samenwerkingspartners bij strategie, beleid en activiteiten. – Het bouwen en beheren van voldoende woningen voor de primaire doelgroep. – Interactie aangaan met starters om deze sneller te kunnen huisvesten. – Het met samenwerkingspartners realiseren van (maatschappelijk) vastgoed. – Het realiseren van nieuwe duurzame en levensloopgeschikte woningen met lage woonlasten. – Het aankopen van grond om de nieuwbouwopgaven te realiseren. – Het uitbreiden van woningen door het participeren in wijkontwikkeling. – De belangenhouders inzicht geven in het financiële en maatschappelijke rendement. – Het informeren van belangenhouders over de verdeling van maatschappelijke budgetten. – Het ondernemen van commerciële activiteiten om de maatschappelijke prestaties te financieren. – Het nemen van financiële maatregelen om de maatschappelijke prestaties te realiseren. – Het realiseren van een organisatiecultuur die laagdrempelig, klant vriendelijk en betrouwbaar is. – Het intensiveren van verbindingen die meerwaarde opleveren. – Het ontwikkelen van HR beleid waarbij het “goed werkgeverschap” wordt geconcretiseerd. – Het verder ontwikkelen van een cultuur waarin medewerkers ruimte krijgen voor ontwikkeling en ontplooiing. – Het toetsen van de kwaliteit van werkgeverschap.

Vanuit deze strategische thema’s zijn er voor het jaar 2012 in het totaal 26 doelstellingen en activiteiten vastgesteld. In het totaal zijn 13 doelstellingen van de 26 in 2012 volledig gehaald. Verder kregen 10 doelstellingen in de loop van 2012 een andere prioriteit. Verschillende jaarplannen zijn doorgeschoven naar 2013 en enkele activiteiten zijn nog niet afgerond of niet uitgevoerd, omdat we andere strategische keuzes hebben gemaakt. In 2012 is er veel aandacht en energie besteed aan de wisseling van de directeur-bestuurder. In april hebben we afscheid genomen van de vorige directeur-bestuurder. Vanaf mei tot ultimo 2012 was een ad interim directeurbestuurder werkzaam. Hij legde vooral de focus op de interne organisatie, zoals het creëren van rust binnen de werkorganisatie, cultuurverandering en het stellen van prioriteiten in onze ambities. Vallei Wonen jaarverslag 2012

11


Governance Na een intensieve wervingsselectie voor een nieuwe directeur-bestuurder ging Vallei Wonen in september een arbeidsovereenkomst aan met de geselecteerde kandidaat; de nieuwe directeur-bestuurder is per 1 januari 2013 benoemd. Als gevolg van deze organisatieverandering schoven we verschillende doelstellingen door naar 2013, zoals: n Opstellen participatiebeleid in BLNW verband n Evaluatie huidige ondernemingsplan n Opstellen nieuw ondernemingsplan n Afsluiten duurzaamheidsconvenant met de gemeente Woudenberg n Invoeren beloningsmanagement op BLNW niveau n Opstellen van resultaatgerichte functiebeschrijvingen op BLNW niveau

JAARPLANNEN 2012 doelstellingen en activiteiten

De klant centraal 1.1

Woonwensen enquete onder woningzoekenden i.c.m. woningmarktonderzoek

1.2

After sales beleid formuleren en implementeren

1.3

Woontevredenheid onderzoeken (alleen i.c.m. woningmarktonderzoek)

1.4

Op basis van nulmeting KWH-participatielabel het participatiebeleid aanpassen

1.5

Invoeren en oprichten klantenpanel

2.1

Netwerken breder in de organisatie verankeren

2.2

Realiseren prestatieconvenant gemeente Woudenberg

2.3

Evaluatie huidig ondernemingsplan

2.4

Opstellen nieuw ondernemingsplan

3.1

Herijken van het huurbeleid i.c.m. het strategisch voorraad beleid

3.2

Afronding herijking strategisch voorraad beleid

3.3

Evaluatie woonruimteverdeelsysteem (WRV)

3.4

Implementatie social media als een communicatiekanaal

3.5

Afsluiten convenant met gemeente Woudenberg, HBV en Woudenberg Duurzaam

4.1

Onderzoek herijking waarderingsgrondslagen

4.2

Formuleren en implementeren risicomanagement

4.3

Herijken kwartaal en MIS rapportages incl. nieuw format jaarverslag

4.4

Evalueren tweede kansbeleid (Via traject)

4.5

Oprichten leefbaarheidscommissie incl. een leefbaarheidsfonds

4.6

Minimaal 2 leefbaarheidsprojecten per jaar uitvoeren (voor 2012 vooralsnog 1 project)

4.7

Herijken treasury statuut

5.1

Realiseren eenduidige organisatiecultuur

5.2

Organiseren themabijeenkomsten RVC /directie /teamleider 1 maal per jaar

5.3

Digitalisering bedrijfsprocessen (zoals post en archief/ mutatieprocedure)

5.4

Invoering beloningsmanagement op BNLW niveau

5.5

Opstellen van resultaatgerichte functiebeschrijvingen op BNLW niveau

2012 1

2

Samenwerking met gemeente(n) en maatschappelijke partners

Markt en producten

Maatschappelijk rendement en financiĂŤle continuĂŻteit

Organisatie volgt ambitie

12

Stand van zaken

periode

Vallei Wonen jaarverslag 2012

3

goed

matig

slecht


Governance 2.5 Landelijke ontwikkelingen Nieuwe woningwet

Na meer dan tien jaar politieke discussie lijkt de besluitvorming rond de nieuwe woningwet in het eindstadium te komen. De nieuwe woningwet bepaalt wat corporaties wel en niet mogen doen. In de Wet Herziening toegelaten instellingen volkshuisvesting worden toezicht op de corporatiesector (FinanciĂŤle Autoriteit Woningcorporaties, FAW) en de implementatie van de Europese beschikking over staatssteun voor Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB) geregeld. Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer hierover gestemd en is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting inclusief amendementen aangenomen. De wet staat nu op de rol voor behandeling door de Eerste Kamer. De kernpunten van de nieuwe wet zijn behoorlijk ingrijpend. We vatten ze hier kort samen:

Strenger extern toezicht

n De bevoegdheden van de FAW (voorheen Centraal Fonds) zijn uitgebreid: de nieuwe Autoriteit mag onder meer een dwangsom opleggen en krijgt beperkte opsporingsbevoegdheden. n De Algemene Rekenkamer controleert de autoriteit en kan ook zelf onderzoek doen bij corporaties.

Beperkingen voor commissarissen

n In de Raad van Commissarissen moeten minimaal drie commissarissen zitten. Hiervan kan slechts tijdelijk afgeweken worden). Er is een bindende voordracht van huurders voor ĂŠĂŠn commissaris. n Burgemeesters en wethouders mogen geen commissaris zijn bij een corporatie die in hun werkgebied actief is.

Minder vrijblijvende governance

n De nieuwe Governancecode wordt door de sector opgesteld en door de minister algemeen verbindend verklaard of door de minister opgesteld en opgelegd. n De vierjaarlijkse visitatie is verplicht en de rapportage wordt onder de relevante stakeholders verspreid.

Meer Huurdersinvloed

n Bij een verzoek tot toelating van een corporatie in een gemeente worden de huurdersorganisaties en de bewonerscommissies geraadpleegd. n Huurdersorganisaties en bewonerscommissies nemen met corporaties en B&W deel aan het overleg over het volkshuisvestingsbeleid. n Bij fusie of splitsing moet een corporatie niet alleen met de gemeente, maar ook met overleggen met huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Er komt in 2014 een evaluatie van de nieuwe woningwet. Daarbij wordt gekeken hoe burgers (huurders) meer invloed kunnen krijgen op het interne toezicht.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

13


Governance Meer toezicht op investeringen

n Bestuurders moeten voor investeringen boven € 3 miljoen altijd goedkeuring vragen aan de RvC. n Daarnaast moeten bestuurders goedkeuring aan de RvC vragen voor investeringen boven een bepaald percentage van het balanstotaal.

Beperking risicovolle financieringsvormen

n n

Er komt een verplichting voor een Financieel Reglement voor elke corporatie met beschrijving van de risico’s die de corporatie loopt. Treasury mag in het vervolg alleen via Bank Nederlandse Gemeenten, Waterschapsbank en schatkist (of andere aangewezen, niet-commerciële banken).

Regeling van overdracht en verbindingen

n n n n

Er gelden nieuwe regels voor overdracht vastgoed DAEB naar niet-DAEB: het eerste jaar mogen dit alleen duurdere huurwoningen zijn, daarna ook maatschappelijk vastgoed. Overdracht van DAEB naar niet-DAEB moet altijd goedgekeurd worden door de FAW. Daarnaast wordt in de wet geregeld dat de administratieve scheiding tussen DAEB en niet-DAEB voor 1 januari 2013 moet plaatsvinden, ongeacht de datum waarop de wet in werking treedt. Voor verkoop van sociale huurwoningen is goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vereist; zonder goedkeuring is verkoop nietig. Voor verbindingen met rechtspersonen moeten corporaties toestemming vragen bij de FAW.

Strengere regels voor verslaggeving

n n n

14

In de Algemene Maatregelen Van Bestuur (AMVB) die een groot aantal zaken in deze wet nader regelt, worden minder eisen gesteld worden aan het Jaarverslag en meer aan volkshuisvestelijk verslag. In het jaarverslag moeten alle nevenfuncties van commissarissen en bestuurders openbaar gemaakt worden. Jaarstukken moeten per 1 mei gedeponeerd worden, waarschijnlijk in 2015 voor het eerst; tot die tijd blijft de deadline van 1 juli gelden.

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Governance Waarborgen voor integriteit van bestuurders

n n

Bestuurders en commissarissen die een aanwijzing of ingreep hebben gehad, kunnen geen bestuursfunctie of toezichthoudende functie meer uitoefenen bij een corporatie. Bestuurders, directieleden en toezichthouders moeten een verklaring hebben waaruit blijkt dat ze niet eerder bestuurder, directeur of toezichthouder waren bij een corporatie (of andere semipublieke instelling) waar is ingegrepen en waaruit blijkt dat ze nooit voor financiële delicten zijn vervolgd.

Proces wetsvoorstel

Op dit moment ligt Herzieningswet bij de Eerste Kamer. Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer voorlopig verslag uitgebracht en wacht momenteel (februari 2013, red.) op de memorie van antwoord. Onduidelijk is wanneer de Eerste Kamer een definitief besluit neemt over de Herzieningswet. Verder is in 2012 de commissie-Hoekstra ingesteld naar aanleiding van de problemen bij woningcorporatie Vestia. De opdracht is om met aanbevelingen te komen over de vorm van het toezicht op woningcorporaties in het licht van de financiële risico’s die woningcorporaties kunnen lopen. De commissie stelt aanvullende maatregelen voor die zowel het in- als externe toezicht versterken. Aedes onderschrijft dit en zou nog verder willen gaan door het financiële toezicht en het volkshuisvestelijke toezicht feitelijk te scheiden. Minister Blok heeft aangegeven alsnog te bekijken welke rol de adviezen van de commissie Hoekstra over het toezicht op de woningcorporaties kunnen spelen bij de aangekondigde wijzigingen van de nieuwe Woningwet.

Stand van zaken verhuurderheffing

De Tweede Kamer debatteerde eind 2012 over de begroting voor Wonen. De begroting en een aantal moties werden aangenomen. De Kamer sprak vooral over de gevolgen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties en de bouwsector en over het huurbeleid. Minister Blok van Wonen maakt begin 2013 een uitwerking van de verhuurderheffing en het woningwaarderingsstelsel, die voor 1 maart 2013 naar de Kamer moet. Blok neemt alle doorrekeningen en reacties van de Kamer en de maatschappij mee. Hij kondigde aan de maximale huur van 4,5% van de WOZ-waarde niet uniform in te voeren. Wel houdt hij voorlopig vast aan € 2,0 miljard als jaarlijkse opbrengst van de heffing. Vóór 1 maart 2013 worden de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de uitwerking van het voorstel. Daarna wordt zo snel mogelijk het wetsvoorstel waarin de verhuurderheffing voor de jaren na 2013 is vormgegeven, aan het parlement aangeboden. Tot die tijd is er in ieder geval geen zekerheid voor corporaties.

Nieuwe beloningsnorm bestuurders en Raad van Commissarissen

Begin december 2012 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties nieuwe beloningsnormen gepubliceerd waarin enkel en alleen, op basis van schaalgrootte van de corporatie, het maximum salaris van de bestuurder wordt bepaald. Op basis daarvan wordt ook de maximale vergoeding van de Raad van Commissarissen vastgesteld. Voor kleinere en middelgrote corporaties heeft dit grote gevolgen. De problemen kunnen acuut worden als er sprake is van personele wisselingen bij het bestuur of het toezicht. Deze normen zijn een aanvulling op de Wet normering Topinkomens en specifiek voor de corporatiesector. De commotie in de sector is groot omdat daarmee ook op de langere termijn het gehele salarisgebouw (dus ook van medewerkers) wellicht onhoudbaar is. Het gewenste of ongewenste gevolg kan schaalvergroting (fusies) zijn. Op dit moment wordt door verschillende belangenbehartigers (VTW/NVBW en in mindere mate Aedes) onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze normen aan te vechten. Het benoemen van de nieuwe directeur-bestuurder van Vallei Wonen heeft geen problemen gegeven omdat dit onder de overgangsregeling van de nieuwe wet valt. Bij het tekenen van de overeenkomst waren de nieuwe beloningsnormen nog niet bekend.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

15


Governance

Parlementaire enquête

De Tweede Kamercommissie Woningcorporaties is gestart met de voorbereiding van de parlementaire enquête naar het functioneren van woningcorporaties. PVV Kamerlid Roland van Vliet zit de tijdelijke commissie voor. De commissie maakt een plan van aanpak voor de enquête, dat in het voorjaar naar de Kamer gaat. Een parlementaire enquêtecommissie voert de enquête vervolgens uit. De tijdelijke commissie bestaat uit de volgende leden: n Roland van Vliet, voorzitter (PVV) n Anne Mulder (VVD) n Ed Groot (PvdA) n Farshad Bashir (SP) n Peter Oskam (CDA) n Wassila Hachchi (D66)

16

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Ronald van Harmelen, relatiemanager Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH):

‘Vallei Wonen scoort opnieuw mooie cijfers’ Ronald van Harmelen is als relatiemanager vanuit KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) betrokken bij de klantmetingen bij Vallei Wonen. ‘Vallei Wonen scoort al jaren bovenin de KWH-Prestatie-Index. Hierin worden de klantprestaties van bijna 200 corporaties met elkaar vergeleken. Kleine corporaties scoren doorgaans beter op klantwaardering. De lokale verankering speelt hierbij een belangrijke rol. Deze is sterk, dat blijft een kracht.’

Interview

Klant centraal

‘De organisatie komt uit een lastige periode. Dat weerhield ze er niet van om de kwaliteit van de dienstverlening op orde te houden. Dat is sterk. Omdat de werkorganisatie te veel kosten maakte, is een reorganisatie doorgevoerd. Dat is nooit de leukste tijd, maar de klanten hebben daar geen hinder van ondervonden.’ ‘Al jaren komt Vallei Wonen voor in de top 25 van hoogst scorende corporaties en behaalde in 2012 opnieuw gemiddeld een 8. De organisatie heeft zich ook tijdens de reorganisatie stap voor ‘Wij bieden Vallei Wonen inzicht in de stap verbeterd en doet geen gekke dingen. Dat loont. Natuurlijk zijn er aanwaarde die zij biedt aan haar huurders dachtspunten in de dienstverlening. Zo blijkt uit onze metingen dat reparaen belanghouders. Daarnaast werken tieverzoeken niet altijd in één keer goed gaan. De organisatie moet nog wat we - in het Corporatiehuis - samen aan kennisdeling en kennisontwikkeling.’ meer aandacht besteden aan het aannameproces van dit soort verzoeken. ‘Het is goed om te zien dat Vallei Wonen in rustiger vaarwater is beland. Tegelijkertijd verandert de organisatie haar koers. Meer dan de voorbije jaren ligt de focus op het beheer van de bestaande woningvoorraad en het investeren in kleinschalige projecten. Parallel hieraan zijn ook allerlei contacten intensiever geworden, zoals met verschillende maatschappelijke partners en belangenorganisaties en ook met de gemeenten.’ ‘Als KWH merken we dat wij in deze economisch én politiek roerige tijden een grote meerwaarde kunnen hebben. Ons nieuwe KWH-Huurlabel meet de dienstverlening van corporaties door het jaar heen en richt zich meer dan vroeger op de beleving van de klanten. De meetresultaten zijn een prachtig hulpmiddel bij het monitoren van een effectieve en efficiënte dienstverlening. Dit jaar hebben we het Corporatiehuis geïntroduceerd. Het Corporatiehuis is een ontmoetingsplatform waar corporaties gezamenlijk kunnen werken aan vraagstukken, ideeën en innovaties. Zo hoeft niet iedere corporatie opnieuw het wiel uit vinden. Van elkaar leren is het idee. Vallei Wonen is er al te gast geweest.’ ‘Het imago van corporaties is landelijk niet bepaald goed te noemen. Opvallend genoeg geldt er lokaal een positiever beeld. Uit onze onderzoeken blijkt dat de belanghouders goed te spreken zijn over de nauwe contacten en goede samenwerking met de lokale corporatie. Dit geldt zeker ook voor een laagdrempelige club als Vallei Wonen.’

Vallei Wonen jaarverslag 2012

17


Klant centraal

3. De klant centraal Onze klanten bestaan uit huurders, kopers en woningzoekenden. Zij krijgen onze volle aandacht. Om ons werk zo goed mogelijk te doen en onze dienstverlening op peil te houden, laten we ons ondersteunen door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Zij meten continu hoe de klant onze service waardeert. Vanuit de resultaten kunnen we continu monitoren en bijsturen; daardoor zijn we doorlopend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

3.1 KWH- Huurlabel 2.0

Vanaf 2012 werkt KWH met het KWH-Huurlabel 2.0, een geheel vernieuwd kwaliteitskeurmerk voor woningcorporaties. Met het nieuwe label stelt het KWH de behoeften en beleving van de klant centraal. Wat verwacht hij/zij van zijn/haar corporatie als het gaat om dienstverlening, wat vindt de klant écht belangrijk? We worden het hele jaar door gemeten op de onderdelen Contact, Verhuizen, Onderhoud en Klachten behandelen en hebben doorlopend inzicht in de resultaten. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening tussentijds verbeteren en sneller inspelen op de wensen van onze klanten.

Score Vallei Wonen bij jaarlijkse KWH-meting

De KWH-meting leverde ons het gemiddelde cijfer 7,8 op. Hiermee behouden we het KWH-Huurlabel. De meting van 2012 geeft de volgende resultaten:

Onderdeel 1.Contact

2.Verhuizen

Wat meet het?

• Telefonische dienstverlening die de corporatie biedt • Het persoonlijk contact met de corporatie • Online dienstverlening via de website en e-mail • Informatievoorziening vanuit de corporatie • Wat is de klantbeleving bij het zoeken, betrekken en verlaten van de woning?

Resultaat 8,2

7,9

3.Onderhoud

• Hoe beoordeelt de klant het uitvoeren van reparaties en planmatig onderhoud?

8,3

4.Klachten behandelen

6,8

• Hoe gaat de corporatie om met klachten van de huurder?

3.2 Service & aftersales

Aftersales vinden wij net zo belangrijk als het verhuren of verkopen van een woning of het verlenen van een dienst zelf. In 2012 is aftersales opgenomen in een aantal bestaande procedures; in 2013 geven we het verder vorm. Daarna wordt aftersales standaard ingezet na het opzeggen van een woning, na een reparatieverzoek, na een klacht, na planmatig onderhoud en na verkoop van een woning. Hierbij luisteren we goed naar de klant: is de klant tevreden of juist minder tevreden over de afgenomen dienst of product. De resultaten van aftersales gebruiken we voor evaluatie van processen, verbetering van producten en diensten en innovatie. Aftersales geeft directe sturingsinformatie en belangrijke managementinformatie.

18

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Klant centraal

Nazorg in Het Groene Woud fase II

Na de oplevering van 59 nieuwbouwappartementen in Het Groene Woud fase II, heeft de opzichter van Vallei Wonen een aftersalesbezoek gebracht aan de nieuwe bewoners. Tijdens deze bezoeken beantwoordde hij vragen en gaf uitleg over bijvoorbeeld de woning en omgeving, servicekosten en afvalinzameling. In dit project is een warmte-koudeopslag (WKO) toegepast, een duurzaam energiesysteem. Een juiste bediening van de vloerverwarming zorgt voor optimaal wooncomfort en zo laag mogelijke verbruikskosten. We organiseerden een voorlichtingsavond om de bewoners praktische uitleg te geven over vloerverwarming en -koeling, warmtepompboiler/ filter, het bedienen van de thermostaten en aflezen van de energiemeter.

3.3 Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Als een huurder met een klacht over de dienstverlening bij de betrokken corporatie geen genoegdoening vindt, kan de huurder zich richten tot de onafhankelijke Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Woningstichting Nijkerk, Woningstichting Leusden, Woningstichting Barneveld, De Goede Woning (Nijkerkerveen) en Vallei Wonen hebben deze regionale geschillencommissie in 2009 opgericht. In 2012 hebben huurders van Vallei Wonen geen geschillen bij de commissie neergelegd.

3.4 Klachtenmanagement

Om klachten – nog geen geschillen – duidelijk in beeld te houden, werkt Vallei Wonen met een klachtenmanagementsysteem. Vanuit verschillende invalshoeken vinden we het waardevol om zorgvuldig met klachten om te gaan. Het goed en vakkundig omgaan met klachten en een goede klachtafhandeling leidt tot meer tevreden klanten. De productiviteit en de tevredenheid van onze medewerkers verbetert als klantreacties en -klachten goed worden gemanaged. Ook is het vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen cruciaal om adequaat en zorgvuldig om te gaan met klachten van klanten. Daarom hanteren we een registratiesysteem voor alle klachten. In 2012 hebben wij in het totaal 42 klachten ontvangen en behandeld. Naast de behartiging van de belangen van klanten, medewerkers en de maatschappij levert het goed omgaan met reacties van klanten belangrijke verbeterinformatie voor onze organisatie en onze producten. Het geeft ons inzicht in welke klachten er zijn en of dezelfde klachten vaak voorkomen. Wanneer er voor (steeds terugkerende) klachten een goede oplossing wordt gezocht, werkt dat ook kostenbesparend.

3.5 Samenwerken met bewoners

Met bewoners overleggen we intensief. Het loopt van zowel individueel contact bij de balie als bij mensen thuis en reguliere overleggen bewonerscommissies en bewonersplatforms. Bewonerscommissies en bewonersplatforms Bewonerscommissies en –platforms zijn gekoppeld aan woongebouwen en meestal erg betrokken bij de beleving van de bewoners. Zo is de Bewonerscommissie De Schans een actieve club die zich inzet voor de leefbaarheid van de oudere bewoners van de 72 appartementen. Ze organiseerden in 2012 een nieuwjaarsreceptie en een gezellige bijeenkomst met entertainment. Ook geven ze regelmatig een nieuwsbrief uit. Omdat wij het belangrijk vinden dat alle bewoners van een complex (huurders en kopers) vertegenwoordigd zijn, geven wij er de voorkeur aan om in de toekomst de bewonersvertegenwoordigingen in platforms op te zetten. Zowel in het appartementgebouw De Zilvervloot als in De Orangerie is in 2012 een bewonersplatform opgericht. In 2012 hebben de bewonerscommissies en -platforms de onderstaande activiteiten georganiseerd.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

19


Klant centraal Bewonerscommissie De Schans: n Bollen laten poten in de grasvelden rondom de complexen n Gezellige avond met bewoners met Oud-Hollandse spelen n Kerstversiering aangebracht/gekocht n Reanimatiecursus gehouden Bewonersplatform De Zilvervloot: n Aankoop leestafel en stoelen Bewonersplatform De Orangerie: n Braderie/expositie met zelf gemaakte artikelen n Diverse koffieochtenden n Eigen bibliotheek met boekenkast (Book Crossing) Digitaal klantenpanel In de loop van 2012 is het digitaal klantenpanel opgericht. In het laatste kwartaal is het aantal deelnemers gegroeid tot 18 leden. Met een klantenpanel proberen we de klant te betrekken bij de ontwikkeling van onze diensten en producten. We gaan als het ware een continue dialoog met onze klanten aan, waarbij we stapje voor stapje informatie opbouwen over hun meningen, wensen en behoeften. Eind juni is de eerste vragenlijst verstuurd over de informatievoorziening vanuit Vallei Wonen en in november de tweede vragenlijst over ons Milieubeleidsplan en energiebesparing. De antwoorden zijn verwerkt in een rapportage die intern wordt behandeld en ter informatie op onze website staat.

3.6 Onze bijzondere doelgroepen

Vallei Wonen heeft aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals gehandicapten of mensen die het om heel andere redenen moeilijk hebben, zoals asielzoekers of dak- en thuislozen.

Gehandicapten

Vallei Wonen heeft een kleine 25 woningen in bezit die volledig geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nog bijna 20 woningen zijn gedeeltelijk aangepast en voorzien van een traplift. Wanneer er een woning vrijkomt, is die bedoeld voor een woningzoekende met een indicatie voor gehandicapten. In 2012 kwam er geen aangepaste woning vrij; in 2011 was dit er ĂŠĂŠn. Andere bewoners die om wat voor reden dan ook aanpassingen in hun woning willen, kunnen dit regelen via de gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, passen wij de woning op maat aan. In 2012 hebben we in totaal 33 opdrachten verstrekt voor medische aanpassingen. Het betrof 6 opdrachten voor nieuwe aanpassingen en 27 opdrachten voor reparaties aan bestaande aanpassingen.

Asielzoekers met een status

Vallei Wonen helpt asielzoekers met een status aan woonruimte. In 2012 is de huisvestingsprocedure van statushouders veranderd. Samen met de Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en gemeente Woudenberg is deze procedure intensief besproken. Dit betekent dat de COA aan ons statushouders voorstelt die Vallei Wonen binnen 6 maanden moet huisvesten. In 2011 hebben wij 2 statushouders meer gehuisvest dan nodig was. Hierdoor moesten wij in 2012 in totaal nog 2 statushouders huisvesten. Wij hebben in 2012 4 statushouders een woning toegewezen. Dit betekent dat wij wederom een voorstand van 2 statushouders hebben. Hierdoor hoeven wij voor het eerste half jaar van 2013 maar 1 statushouder te huisvesten. 20

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Klant centraal 3.7 Communicatie en informatie

Naast de persoonlijke contacten die we met klanten hebben, communiceren we ook op andere manieren met deze doelgroep. Zo is er onze digitale huurdersnieuwsbrief die een aantal keren per jaar uitkomt. De nieuwsbrief bevat actuele informatie over bijvoorbeeld huurtoeslag, onderhoud en onze service in het algemeen. Huurders die geen e-mailaccount hebben, ontvingen in 2012 nog een geprinte versie thuis. Na een opschoningsactie van ons adresbestand beschikken we inmiddels ruim 650 e-mailadressen dat de nieuwsbrief in 2013 alleen nog digitaal wordt toegezonden. Uiteraard blijft de nieuwsbrief ook verkrijgbaar op ons kantoor. Het magazine Vallei Wonen & Informatie verscheen in 2012 twee keer. In het blad staan interviews met huurders en belanghouders over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast besteden we aandacht aan actuele projecten en ontwikkelingen in de corporatiesector. Het magazine gaat naar huurders, kopers, belanghouders en samenwerkingspartners. Onze website wordt een steeds belangrijker medium voor nieuws en moet beantwoorden aan een steeds groeiende behoefte aan actuele informatie. Daarnaast krijgt de website steeds meer functionaliteit voor onze klanten, zoals de mogelijkheid van het online doorgeven van klachten, reparatieverzoeken, het stellen van vragen, het afsluiten van een serviceabonnement, het inschrijven als woningzoekende en reageren op onze woonkrant. Ook onze sociale mediakanalen als Facebook en Twitter linken regelmatig naar informatie die op de website staat. Ook sociale media wordt een steeds belangrijker voor Vallei Wonen. Binnen het BLNW samenwerkingsverband is eind november het beleidsstuk sociale media vastgesteld. Daaruit voortvloeiend is ter ondersteuning een gezamenlijk Plan van Aanpak opgesteld, dat vanaf 2013 in de afzonderlijke corporaties wordt uitgerold. Hierin staan suggesties voor het inbedden van sociale media in de organisatie, kaders en spelregels voor medewerkers en een handleiding zakelijk gebruik sociale media. Met onze samenwerkingspartners uit Barneveld, Leusden en Nijkerk (BLNW) brengen we een aantal keer per jaar een interne nieuwsbrief uit. Dit is een prima manier om de gezamenlijke BLNW-activiteiten en -resultaten meer zichtbaar te maken.

3.8 Leefbaarheid

Leefbare buurten en straten zijn een voorwaarde om prettig te wonen. Leefbaarheid is daarom een belangrijk aandachtspunt in ons werk. We pakken dit samen met de gemeente Woudenberg op in bijvoorbeeld het Project Onze Wijk, maar we steunen ook zelf goede bewonersinitiatieven met geld en advies. Ook onze huismeester speelt een rol bij het verbeteren van de leefbaarheid. Hij vormt onze oren en ogen in de wooncomplexen en buurten. Naast een signalerende functie en een luisterend oor, spreekt hij bewoners aan op zaken die de leefbaarheid niet ten goede komen.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

21


Klant centraal Leefbaarheidsfonds Vallei Wonen

Vanaf 2012 heeft Vallei Wonen jaarlijks een budget van € 10.000 beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven van bewoners. De primaire doelstelling van het Leefbaarheidsfonds is het in stand houden, stimuleren of vergroten van de leefbaarheid in wijken en buurten in Woudenberg. Dit kan zijn ter verbetering van de sociale samenhang in een buurt of ter verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving. Voor het fonds zijn een reglement en criteria vastgesteld. De activiteiten of projecten moeten aanwijsbare positieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid voor de wijk of Woudenberg. In maart 2012 is de onafhankelijke leefbaarheidscommissie opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Woudenbergse bevolking: gemeente, huurdersbelangenvereniging, Stichting Welzijn Ouderen, Platform Gehandicaptenbeleid Woudenberg, Jeugd-Punt, Stichting Kunst en Cultuur, Stichting Duurzaam Woudenberg en Vallei Wonen. De commissieleden toetsen de aanvragen voor het fonds aan de criteria. Daarnaast denken zij mee over samenwerking met andere partijen binnen Woudenberg en over de praktische uitvoering van leefbaarheidsprojecten. Vallei Wonen blijft regisseur van het fonds.

Sportproject ‘Meer bewegen 2013’

Eind 2012 heeft de commissie de eerste aanvraag ontvangen en in januari 2013 goedgekeurd. Deze aanvraag vanuit Jeugdopbouwwerk is tot stand gekomen op initiatief van de jeugd in Woudenberg zelf. Er is behoefte aan een sport- en bewegingsaanbod in de vrije tijd, waaraan zij ook zelf hun medewerking willen verlenen. Doelgroepen zijn inactieve jongeren tussen 12 en 17 jaar en jongvolwassenen van 17 tot 23 jaar. Het gaat daarbij specifiek om die jongeren die niet of nauwelijks gebruikmaken van het georganiseerde verenigingsleven. In 2011 heeft het jeugdopbouwwerk al een ’pilot sportaanbod’ uitgevoerd. Die verliep succesvol en toonde de reële behoefte aan. Tegelijkertijd startte de gemeente met een sportstimuleringsproject. De aanvraag betrof een bedrag van € 3.830 voor de aanschaf van sportmaterialen die nodig zijn voor de realisatie van het project. Deze materialen worden voor de workshops en trainingen gebruikt die het jeugdopbouwwerk organiseert. Wijkcoördinatoren, scholen, cultuurhuis en verenigingen in Woudenberg kunnen deze materialen lenen, voor bijvoorbeeld een wijk-, buurt- of straatactiviteit.

Project Onze Wijk

Regisseur van het Project Onze Wijk is de gemeente. Doel is het verbeteren of het op peil houden van het woon- en leefklimaat en om werkzaamheden die gericht zijn op het in stand houden dan wel verhogen van de leefbaarheid in de gemeente, op elkaar af te stemmen en in onderlinge samenhang te brengen. Dit houdt in dat de gemeente buurtinitiatieven stimuleert. Hiervoor stelt zij voor iedere wijk een budget beschikbaar aan de wijkcoördinator. Bewoners met ideeën voor de buurt kunnen een aanvraag doen. Vallei Wonen heeft regelmatig overleg met de coördinatoren van Project Onze Wijk om te kijken op welke wijze wij kunnen participeren.

3.9 Sponsoring

In 2012 bestond Vallei Wonen 65 jaar en was er extra budget voor sponsoring beschikbaar. We ondersteunden het Oranjecomité met een financiële bijdrage voor de organisatie van Koninginnedag. Er is een bedrag gedoneerd aan de Kinderkunstdagen, de Voetbalvereniging en aan de jubilerende Schaatsvereniging Woudenberg. De sponsoraanvragen beoordelen we kritisch: projecten, objecten of evenementen die Vallei Wonen sponsort of een gift doneert moeten een relatie hebben met onze doelgroep of maatschappelijke doelstelling. Daarnaast kijken we naar de effectiviteit van de sponsoring en welke groepen mensen worden bereikt. We sponsoren niet voor onze naamsbekendheid, maar om maatschappelijk betrokken en enthousiaste initiatieven in Woudenberg een mooie kans te geven.

22

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jolanda Aartssen, beleidsmedewerker wonen, welzijn en zorg gemeente Woudenberg en Laura Jilesen, teamleider wonen & financiën Vallei Wonen:

‘Elkaar versterken is belangrijk, juist in lastige tijden’ De gemeente Woudenberg en Vallei Wonen haalden de contacten in 2012 stevig aan. Jolanda Aartssen van de gemeente en Laura Jilesen van Vallei Wonen zijn de kartrekkers. ‘Het is belangrijk om de komende jaren samen op te trekken, op allerlei terreinen in de volkshuisvesting. We kunnen elkaar daarin versterken en daarom is nauw contact gewoon broodnodig.’

Interview

Woningmarkt

‘Een belangrijk punt was het vastleggen van een nieuw prestatieconvenant’, vertelt Jolanda Aartssen. ‘Dit liep al een tijdje, maar in 2012 hebben we alle afspraken waar Vallei Wonen, Woonstede uit Ede én de gemeente zich aan moeten houden opnieuw op papier gezet. Een belangrijk document, omdat we hiermee allemaal weten waar we ons de komende jaren op gaan richten en waar we aan toe zijn.’ ‘Het is een trendbreuk met de oudere convenanten’, zegt Laura Jilesen. ‘Niet alleen hebben we zaken opnieuw beschreven, ook de insteek is anders. We wilden niet meer alles tot in details vastleggen, maar hebben heel praktisch beschreven wat we willen bereiken en wanneer. Ook de looptijd is langer, vier jaar, waarbij we na twee jaar evalueren en zaken eventueel bijstellen. Door afspraken langer vast te leggen, komt er meer duidelijkheid voor iedereen.’ Jolanda Aartssen: ‘Het is sowieso een ‘levend’ document: we voegen zaken toe als dat nodig is op dat moment. Die flexibele instelling is nodig omdat de economische en politieke situatie snel verandert. In deze onzekere tijden hebben Vallei Wonen en de gemeente elkaar gewoon nodig.’ Laura Jilesen: ‘Belangrijke zaken in het prestatieconvenant zijn bijvoorbeeld het omgaan met leegstand, het huurbeleid en de groep middeninkomens. Deze laatste groep heeft het erg lastig, nu we die als corporatie nog maar beperkt mogen bedienen. Het is goed om dan met de gemeente samen te werken. Het tweede kans beleid is een ander aandachtspunt. Het is nodig dat dit in 2013 en 2014 duidelijk wordt. Mensen die om wat voor reden dan ook problemen hebben, willen we eerder in beeld hebben, zodat we ze snel kunnen helpen. Nu gebeurt dat vaak pas als al huisuitzetting dreigt. Dat willen we veranderen en veel meer ‘aan de voordeur staan’.’ ‘Naast het prestatieconvenant trekt Vallei Wonen ook samen met ons op in de Woonvisie’, vertelt Jolanda Aartssen. ‘De gemeente is hierin kartrekker, maar Vallei Wonen is betrokken vanwege haar kennis en ideeën over de sociale woningbouw. De nieuwe Woonvisie wordt in 2013 vastgesteld en geeft handen en voeten aan wonen in Woudenberg voor de komende jaren. Het is goed dat we elkaar ongeveer eens in de drie weken zien, dat houdt de lijnen kort.’

‘De gemeente Woudenberg en Vallei Wonen hebben elkaar nodig, juist nu. De vernieuwde samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.’

Vallei Wonen jaarverslag 2012

23


Woningmarkt

4. Markt en producten Vallei Wonen zorgt als sociale verhuurder voor een breed en uitgebalanceerd woningaanbod in ons werkgebied. De focus ligt op het realiseren van voldoende woningen voor starters en senioren. Voor deze groepen is de woningmarkt het lastigst.

4.1 Verhuur van woningen

Ons bezit ligt in de gemeente Woudenberg en voor een klein deel in Scherpenzeel. Op 31 december 2012 bestond ons bezit uit 1.102 woningen. Daarnaast verhuren we 35 garages en 6 commerciële ruimten. Verdeeld naar goedkoop, betaalbaar en duur zag ons bezit er in 2012 als volgt uit: 700 3 101

600 500 35

400

duur boven HTS

90

duur tot HTS

300

betaalbaar

523

200

goedkoop

315

100 21

0

14 eengezinswoning

Appartement    

goedkoop: de netto huur is lager dan € 361 betaalbaar: de netto huur ligt tussen € 361 en € 562 duur tot HTS : de netto huur ligt tussen € 562 en € 664 duur boven HTS: de netto huur ligt boven € 664

4.2 Reacties woningzoekenden

Het aantal ingeschreven woningzoekenden, reacties en de herkomst bedroeg in 2012:

Herkomst

Woningzoekenden 89

Gemeente Woudenberg Provincie Utrecht Overig

Aantal reacties

328

149

484 426

821

Met het afnemen van het aantal inschrijvingen is ook het aantal reacties afgenomen. In 2012 hebben 220 woningzoekenden gereageerd op een advertentie. In het totaal zijn er 195 advertenties geplaatst. Het gemiddeld aantal reacties op een advertentie is 18. Waarschijnlijk hebben de opgeleverde nieuwbouwprojecten de druk even van de ketel hebben gehaald.

24

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Woningmarkt 4.3 Mutaties en toewijzingen

Het aantal in 2012 mutaties en toewijzingen bedroeg 131. Het totaal aantal mutaties kan worden uitgesplitst naar 58 verhuringen en 16 verkopen. Voor de overige toewijzingen van huurwoningen en verkoopwoningen ging het om nieuwbouw: 55 huur- en 2 koopwoningen. De mutatiegraad voor 2012 is 7,3%. Als we de nieuwbouw ook meenemen, is de mutatiegraad 11,9%.

Mutaties en toewijzingen

Regulier Woudenberg Statushouders Nieuwbouw huurwoningen Orangerie Nieuwbouw huurwoningen Het Groene Woud Verkoop aan zittende huurders Verkoop aan overige woningzoekenden Nieuwbouw koopwoningen plan Renes Terugkoop en doorverkoop SK woningen Totaal Ultimo 2012 te huur staand Ultimo 2012 te koop staand

aantal

57 1 4 51 6 7 2 3 131 4 1

Toewijzing reguliere mutaties 2012 in Woudenberg Maatschappelijk/economisch gebonden aan Woudenberg Maatschappelijk/economisch gebonden aan provincie Utrecht Artikel 13 C (geen binding nodig, zoals 65+) Totaal

Totaal 32 22 3 57

Toewijzingen zijn gedaan met de gemiddelde inschrijfdatum 14 maart 2010. Langste inschrijfdatum is 28 februari 2006 en de meest recente 7 september 2012. Hierbij zijn de nieuwbouwcomplexen buiten beschouwing gelaten. In totaal zijn 4 woningen toegewezen aan woningzoekenden met een bruto jaarinkomen hoger dan â‚Ź 34.085. Hierdoor voldoen wij ruimschoots aan de eis dat minimaal 90% van de mutaties toegewezen moet worden aan huishoudens met een inkomen lager dan â‚Ź 34.085.

4.4 Urgentieaanvragen

Bij onhoudbare situaties kunnen woningzoekenden een urgentieverzoek voor een woning bij ons indienen. Dit kan alleen wanneer een woningzoekende een maatschappelijke of economische binding met Woudenberg heeft. Bij medische en sociale urgentieaanvragen adviseert Het Vierde Huis uit Utrecht ons. In veel gevallen volgen wij dit advies op. In 2012 kwamen 4 urgentieaanvragen bij ons binnen. Hiervan zijn er 2 toegekend, 1 afgewezen en 1 nog in behandeling. Wij hebben in 2012 1 urgente woningzoekende gehuisvest.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

25


Woningmarkt 4.5 Huren per 1 juli 2012

Vallei Wonen streeft naar een huurprijsbeleid waarbij de prijs nauw aan kwaliteit van een bepaalde woning gekoppeld is. Dit hebben we de laatste jaren helaas niet kunnen optimaliseren omdat we gebonden zijn aan het overheidsbeleid. De prijs van onze sociale huurwoningen mag hierdoor jaarlijks niet met meer dan de inflatie stijgen. Voor onze overige huurwoningen geldt deze overheidseis niet. Voor 2012 hield dit in dat de huur van onze sociale huurwoningen met 2,3% steeg. Voor de vrijesector huurwoningen was dit 4,3%.

4.6 Huurincasso

Vallei Wonen verzoekt huurders om de huur op tijd te betalen. Dit gebeurt over het algemeen probleemloos. Maar de crisis heeft ook zijn weerslag op onze huurders. Wij zien een toename in de vraag naar financiële begeleiding. In de laatste maanden van het jaar komen steeds meer huurders voor advies en ontvangen mogelijk financiële begeleiding. In 2012 werd de begeleiding uitgevoerd door de Kredietbank. Per 2013 gaat Plangroep deze werkzaamheden overnemen. Per 31 december 2012 bedroeg de totale huurachterstand € 59.138 of te wel 0,92% (2011: € 41.417; 0,68%). Het aantal huurders met achterstand was ultimo 2012: 65 (2011: 48). In 2012 gaf de kantonrechter ons 14 keer toestemming om een huurcontract te ontbinden (2011: 7). In 2 gevallen is de woning ook werkelijk ontruimd. Voor de overige zaken geldt dat deze zijn opgelost of dat er nog een begeleidingstraject loopt. In 2013 leggen we de focus nog meer op het voortijdig signaleren van huurders met betalingsproblemen. Zo ontwikkelen we sociale vangnetregelingen (preventief) en een tweede kansbeleid voor huurders waarbij de rechter al toestemming gaf voor uitzetting. Bij serieuze problemen met huurbetaling spelen vaak meer problemen dan geldzorgen alleen. We werken in dit soort trajecten daarom ook samen met onder andere de gemeente Woudenberg en de stadsbank.

4.7 Leegstand

Het leegstandspercentage bedroeg 0,54% in 2012 (2011: 1,11%). In seniorenwoningen in de Vermeulenhof was deze leegstand vrij structureel. De woningen zijn nu gelabeld als seniorenwoningen met zorg. We bekijken samen met de gemeente of we de leegstand van deze woningen kunnen oplossen door ze bijvoorbeeld te herlabelen of de vermogensgrens aan te passen. Verder onderzoeken wij samen met een zorgpartij of het mogelijk is om een aantal van deze woningen toe te wijzen aan cliënten met somatische klachten.

4.8 Nieuwbouwprojecten

In 2012 hebben we verschillende nieuwbouwwoningen gerealiseerd en opgeleverd in de uitbreidingswijk Het Groene Woud fase II. Ook is de WKO-installatie die zorgt voor warmte en koeling in deze woningen, opgeleverd. Verder zijn er eind 2012 in Scherpenzeel in plan Renes 24 woningen opgeleverd aan kopers. Deze woningen hebben we op de markt gebracht met het Slimmer Kopen® concept.

Opgeleverd

Het Groene Woud fase II In het eerste half jaar van 2012 leverde Vallei Wonen diverse woningen op in Het Groene Woud. De 24 grondgebonden eengezinswoningen die met de Slimmer Kopen® zijn verkocht aan starters op de koopwoningmarkt zijn eind december 2011 en begin 2012 geleverd aan de kopers.

26

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Woningmarkt

In het voorjaar 2012 werd het project volledig opgeleverd. Dit waren in totaal 59 appartementen met de volgende onderverdeling: Sociale huurwoningen: 40 Sociale koopwoningen: 8 Vrije sector huurwoningen: 11 Voor de vrije sector woningen zijn de stichtingskosten hoger dan € 200.000, maar ze vallen wel onder de WSWgrens van € 240.000. In totaal gaat het om 11 vrije sector huurwoningen die geschikt zijn voor huishoudens met een middeninkomen. Op 28 september is Het Groene Woud feestelijk geopend door wethouder Pieter de Kruif, samen met Jos Meesters, interim directeur-bestuurder van Vallei Wonen en Wilgo van de Mheen, directeur van de ontwikkelaar Zegheweg BV. Naast de genodigden waren vele buurtbewoners (jong en oud) getuige van de feestelijke opening. Plan Renes, Scherpenzeel In de naastgelegen gemeente Scherpenzeel begon ontwikkelaar HaBeDu in 2011 met de voorbereidingen van Plan Renes. In totaal worden er 120 woningen gebouwd: 60 grondgebonden woningen en 60 appartementen. In 2012 zijn de 60 grondgebonden woningen opgeleverd. Van deze woningen heeft Vallei Wonen er 24 afgenomen en doorverkocht aan starters met het concept Slimmer Kopen®.

In ontwikkeling

Plan Koraal, Woudenberg In Woudenberg is de voorbereiding gestart voor realisatie van 12 zogenaamde rug-aan-rug woningen die voor de helft als sociale huurwoning wordt aangeboden terwijl andere helft met Slimmer Kopen® op de markt wordt gebracht. Deze woningen worden gerealiseerd op turn-key basis. Gezien de prijsstelling en het woningtype verwacht Vallei Wonen hiervoor voldoende gegadigden te vinden. De verwachte oplevering is eind 2014. Plan Renes, Scherpenzeel Het deelplan, op basis van turn-key ontwikkeling, waarin de 22 huurappartementen voor Vallei Wonen zijn opgenomen, wordt in 2013 definitief vormgegeven. Het voornemen om eind 2012 al te starten met het appartementencomplex van 60 eenheden is door de verslechtering van de (koop) markt uitgesteld naar 2013. In 2013 onderzoeken we of het oorspronkelijke plan, waarvoor de bouwvergunning al was afgegeven, kan worden opgedeeld in deelplannen. Zo komen er minder woningen tegelijkertijd op de markt.

4.9 Verkoop bestaande woningen

Vallei Wonen heeft een minimale benodigde kernvoorraad van 745 woningen. Ons totale bezit telt 1.102 woningen. Rond de 350 woningen komen dus in aanmerking voor verkoop of kunnen doorgroeien naar huur in de vrije sector. Met de gemeente Woudenberg is het minimale bezit van 1.000 woningen afgesproken. Dit is vastgelegd in het prestatieconvenant. In het totaal hebben wij in 2012 18 woningen verkocht, waarvan 16 woningen uit de bestaande woningvoorraad (inclusief 3 terugkoop en doorverkoop). Slimmer Kopen® Vallei Wonen is licentiehouder van het concept Slimmer Kopen®. Door de kortingsmogelijkheid tot maximaal 25% op de verkoopprijs werden de woningen ook bereikbaar voor starters.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

27


Woningmarkt De stagnerende woningmarkt heeft ook haar effect op de verkoopresultaten van Vallei Wonen. Slimmer Kopen速 geeft een stimulans voor de verkoop. In een aantal aangewezen complexen krijgt eerst de zittende huurder van ons een aanbod met Slimmer Kopen速. Als de zittende huurder geen interesse heeft, wordt deze woning bij mutatie verkocht.

In 2012 was er een daling van het aantal verkopen. De oorzaak ligt vooral bij het lage aantal leegkomende verkoopwoningen. De woningen die verkocht kunnen worden bij mutatie, hebben gemiddeld binnen 3 maanden een koper. Met Slimmer Kopen速 krijgen de middeninkomens de kans om een betaalbare en goed onderhouden woning te kopen. Bij de evaluatie van het strategisch voorraad beleid hebben wij voorgesteld om het verkoopgebied aan te passen, zodat wij nieuwe huurders aan kunnen schrijven om hun woning te kopen. Ons verkoopbeleid spreken we altijd door met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg. Naast het cre谷ren van woonkansen voor de middeninkomens, heeft verkoop nog meer voordelen: we verbeteren ook onze liquiditeitspositie. Met de verkoopopbrengsten is Vallei Wonen in staat om te investeren in nieuwbouwprojecten en kunnen we energiemaatregelen in bestaand bezit aanbrengen.

4.10 Kwaliteit van onze woningen

Vallei Wonen houdt zorgvuldig de kwaliteit van haar bestaand bezit in het oog. Het is belangrijk dat het onderhoud van de woningen aansluit bij de beleving en de wensen van de klanten. Meer dan in het verleden is dit maatwerk. Voor woningen in nieuwbouwprojecten worden vooraf kwaliteitscriteria opgesteld en opgenomen in een programma van eisen (PvE). In onze meerjarenonderhoudsbegroting houden we ook rekening met deze kwaliteitscriteria.

4.11 Milieubeleidsplan

Ons milieubeleidsplan ging in het verslagjaar zijn derde jaar in. Vallei Wonen wil tussen 2011 en 2020 een vermindering van CO2-uitstoot realiseren van 33% voor het gehele woningbezit. Deze doelstelling en de wijze waarop staat beschreven in ons Milieubeleidsplan Duurzaam wonen en bouwen. In de onderstaande grafiek wordt de gemiddelde uitstoot per woning weergegeven. Eind 2012 hebben wij een lagere CO2 reductie dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat (door goede voorlichting en communicatie) meer bewoners gebruik maakten van de aangeboden energiemaatregelen dan was verwacht.

28

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Woningmarkt Naast duurzaam bouwen en renoveren en het gebruik van onder andere warmte-koudeopslag laten we ook onze huurders bewust worden wat zij zelf gemakkelijk kunnen doen. We geven bewoners hier informatie over, bijvoorbeeld over een gezond binnenmilieu, goed ventileren en energiebesparingstips.

4.12 Onderhoud en woningaanpassing

Wij zijn van mening dat we pas echt klantgericht kunnen werken wanneer we onze klanten ook daadwerkelijk kennen en weten wat de behoeften en verwachtingen zijn. In 2012 hebben we de processen voor de oplevering van nieuwbouwwoningen het uitvoeren van aftersales bezoeken (circa 6 weken na oplevering) structureel doorgevoerd. We voerden in 2012 onderhoud uit aan onze woningen om aan een goed kwaliteitsniveau te blijven voldoen. We verdelen onderhoud in klachtenonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud. Sinds 2011 voldoet ons onderhoudswerk aan de eisen van ons milieubeleidsplan. Belangrijk onderdeel hiervan is het energiezuiniger maken van onze woningen. In 2012 hebben we 137 energiebesparende maatregelen aangebracht in ons bestaand bezit. Toegepast zijn pv-cellensystemen, zonneboilersystemen, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie of HR++ isolatieglas. De betrokken bewoners zien steeds meer de noodzaak van de milieumaatregelen in en waren in 2012 bereid om voor deze investeringen een gemiddelde huurverhoging van € 4,33 per maand te betalen. Deze maatregelen zorgen immers direct voor lagere energierekeningen en een groter wooncomfort. De totale investering bedroeg in 2012 € 382.000, waarvan de helft (€ 191.000) voor rekening is van Vallei Wonen, de andere helft wordt in rekening gebracht bij de huurder in de genoemde huurverhoging.

Onderhoudskosten Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Contractenonderhoud Planmatig onderhoud Totaal

Begroot € 187.000 € 85.000 € 118.000 € 543.000 € 933.000

Realisatie € 174.752 € 116.380 € 111.676 € 539.880 € 942.688

resultaat € 12.248 € 31.380 € 6.324 € 3.120 € 9.686 -

Op de totale onderhoudsbegroting van 2012 werd een negatief resultaat van € 9.686 behaald. (2011: € 61.000 positief). Bij aanbestedingen in het planmatig onderhoud is geconstateerd dat alle opdrachten voortvloeiend uit de aanbestedingen binnen de begroting vielen. In het mutatieonderhoud gaat het om een relatief groot aantal deels komt dit omdat er mutaties van eind 2011 in 2012 financieel geboekt zijn. De forse stijging in de uitgaven wordt veroorzaakt door 7 oudere woningen (> € 3.000). In 2012 zagen de bestedingen aan dagelijks onderhoud er als volgt uit:

Klachtenonderhoud

Aantal reparatieverzoeken Gemiddeld aantal reparatieverzoeken per woning Gemiddelde kosten per woning

2012

825 0,74 € 220

2011

951 0,89 € 211

2010

742 0,68 € 215

Vallei Wonen jaarverslag 2012

2009

769 0,73 € 241 29


Woningmarkt Mutatieonderhoud

Mutaties (technisch)* Mutatieopdrachten Gemiddelde kosten per mutatie

2012

74 244 € 1.572

2011

64 234 € 1.100

2010

59 191 € 1.441

2009

59 226 € 1.187

* Het aantal technische mutaties kan afwijken van het aantal woningen dat via de woonkrant wordt aangeboden.

4.13 Strategisch voorraadbeleid en huurbeleid

Eind 2012 hebben we een nieuw strategisch voorraadbeleid en huurbeleid vastgesteld. Begin 2013 is dit huurbeleid samen met het strategisch voorraadbeleid voorgelegd aan de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg voor advies. Het strategisch voorraadbeleid geeft het volgende beeld: n We hebben inzicht in de woningmarkt als het gaat om demografische ontwikkelingen, huishoudinkomens en de grootte van de kernvoorraad. n We hebben een rondgang langs ons bezit gemaakt. Met deze kennis en informatie over onderhoud, het energielabel en de woonkwaliteit hebben we toekomstkeuzes op complexniveau gemaakt. n Er is een huurbeleid opgesteld dat rekening houdt met de product- en marktkwaliteit van de woning. Verder hebben we inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van de overheidsmaatregelen. n Het bestaande verkoopbeleid is getoetst en op enkele onderdelen aangepast. n Alle keuzes zijn financieel doorgerekend en getoetst aan de financiële kaders. Kernvoorraad Tot en met 2021 is de benodigde kernvoorraad bepaald op 745 woningen. De beschikbare kernvoorraad in 2012 bedroeg 1.102 woningen. 28% van deze woningen werd en wordt bewoond door huishoudens met een inkomen groter dan € 34.085. 17% van de huishoudens heeft een inkomen van meer dan € 43.000. De kernvoorraad in 2012 is circa 350 woningen groter dan noodzakelijk. Wel moeten we rekening houden met de ondergrens van 1.000 woningen zoals opgenomen in het prestatieconvenant. De gewenste voorraad van 200 gelabelde seniorenwoningen in 2012 moet oplopen naar 230 woningen in 2025. Strategieën De complexen zijn vanuit het nieuw opgestelde huurprijsbeleid geanalyseerd en besproken. Hierbij zijn de onderhoudskosten, de energetische maatregelen en de verhuurbaarheid meegenomen. Met deze nieuwe streefhuren zijn de huidige voorraadlabels opnieuw beoordeeld en onderverdeeld naar de volgende voorraadlabels: n Goedkope kernvoorraad tot € 475,00 n Betaalbare kernvoorraad van € 475,00 tot € 561,98 n Sociale kernvoorraad van € 561,98 tot € 664,66 n Vrije sector voorraad vanaf € 664,66 Voor het woningbezit van Vallei Wonen levert dit het volgende beeld op: n Het aantal goedkope woningen vermindert van 464 naar 62 woningen n Het aantal betaalbare woningen wijzigt van 470 naar 338 woningen n Het aantal sociale huurwoningen stijgt van 129 naar 401 woningen n Het totaal aantal huurwoningen in de kernvoorraad komt circa 800 stuks n Het aantal huurwoningen in de vrije sector huur blijft 38 eenheden 30

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Woningmarkt Ingrepen vanuit strategie n Voor twee complexen is bepaald dat bij een verminderde vraag aan zorgwoningen de doelgroep wordt verbreed. n Bij enkele woningen wordt de zolder verbouwd tot een slaap-/hobbykamer zodat de woning voldoet aan de woonwens van senioren of wordt de vierde slaapkamer omgebouwd tot een badkamer. n Er wordt onderzocht of 6 tot 9 eenheden verhuurd kunnen worden via een zorgpartij voor cliënten met een somatische zorgbehoefte. n Bij één complex verbeteren we de uitstraling door de gevels aan te pakken. n Op basis van de staat van de woning zijn levensduren van onze complexen aangepast waarbij geen rekening is gehouden toekomstige onderhoudsuitgaven. Huurbeleid Huurharmonisatie wordt toegepast op 75% en 80% van maximaal redelijk op basis van punten uit het Woningwaarderingsstelsel (WWS) bij respectievelijk eengezinswoningen en appartementen. Hierbij hebben we getoetst dat de streefhuur niet hoger is dan 4,5% van de WOZ-waarde. In het nieuwe huurbeleid hebben we de hogere verhuurdersheffing en de saneringsheffing meegenomen. We houden rekening met de inkomensafhankelijke huurverhoging en we laten de aftoppingsgrenzen los. Per 1 juli van elk jaar verhogen we de huren met het wettelijk voorgeschreven huurverhogingspercentage. Voor 2013 is dit vastgesteld op 1,5% + inflatie. Het huurverhogingspercentage wordt berekend over de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder de servicekosten, zoals schoonmaakkosten en de kosten voor gas, elektra en water. De maximale huurverhoging geldt niet voor huurcontracten die geliberaliseerd zijn. Verder wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Dit betekent: n 1% extra huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen tussen de € 34.229 en € 43.000. n 5% extra huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen boven de € 43.000. n Voor huurders met een huishoudinkomen van € 34.229 tot € 43.000, laten we ook de vastgestelde percentages voor de streefhuren los. De hoogte van de huur wordt gelijk aan de hoogte van de maximale huur (met een bovengrens van € 681,02). n Voor de groep huishoudens met een huishoudinkomen van € 43.000 of hoger wordt geen bovengrens voor de huur bepaald. De huur wordt gelijk aan de markthuur. Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn de percentages voor de inkomensafhankelijk huurverhoging veranderd. Dit is nog niet verwerkt in het huurbeleid. Bij ruim 200 woningen komt de aftoppingsgrens van € 574,35 te vervallen. De maximale huurgrens is de streefhuur met een maximum huur van € 681,02 voor huishoudens met een inkomen tot € 34.229.

Huishoudinkomens Hoogte huur Maximale huurgrens tot huurtoeslag grens streefhuur € 681,02 tot € 34.229 streefhuur € 681,02 € 34.229 - € 43.000 maximaal redelijk € 681,02 vanaf € 43.000 vrij € 681,02

Huurverhoging

Bijzonderheden

inflatie + 1,5% inflatie + 1,5% inflatie + 2,5% inflatie + 6,5%

enkele woningen worden afgetopt op € 475 aftoppingsgrens € 574,35 komt te vervallen

Vallei Wonen jaarverslag 2012

31


Interview

Samenwerking Henk van den Berg, voorzitter commissie Wonen & Zorg ANBO/PCOB:

‘Contacten met Vallei Wonen verder verstevigd’ Voor de commissie Wonen & Zorg was 2012 het jaar van hernieuwde contacten met Vallei Wonen. ‘Dat was nodig, vond gelukkig ook Vallei Wonen. Het afgelopen jaar is alles stevig geïntensiveerd. Naar tevredenheid van iedereen.’ Henk van den Berg is voorzitter van de Commissie Wonen & Zorg van de ouderenbonden ANBO/PCOB in de gemeente Woudenberg. Met hart en ziel zet de ANBO-man zich in voor de belangenbehartiging van de senioren. ‘Ik ben daarin heel praktisch. Als een lid van onze bond zich bij me meldt met een probleem, ga ik gewoon naar alle instanties toe en probeer het voor ze op te lossen. Of dat dan een zorgorganisatie is, de gemeente of Vallei Wonen, dat maakt niet uit. Dit soort werk is onze taak en dat neem ik serieus.’

‘Ik zie de samenwerking met Vallei Wonen met vertrouwen tegemoet. De lijntjes zijn kort en de communicatie is goed.’ Henk van den Berg neemt een schat aan ervaring mee uit onder andere zijn werkzame leven bij verschillende banken en in de politiek. Hij was jarenlang raadslid en fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg. ‘Het inzetten voor de publieke zaak, neem ik ook mee in mijn werk voor de ANBO en voor de commissie Wonen & Zorg.’ ‘Een tijd geleden hebben wij onze verontrusting uitgesproken over het contact dat we met onder andere Vallei Wonen hadden. Nu heeft de organisatie een onrustige tijd achter de rug, maar we vonden het toch belangrijk om dit te melden. Vallei Wonen heeft ons signaal meteen goed opgepakt en ons uitgenodigd voor een gesprek. Het voorbije jaar hebben we alweer enkele malen overlegd. Dat zijn toch belangrijke momenten, je weet zo beter wat je aan elkaar hebt.’ ‘Ook de Woonwensen-enquête die Vallei Wonen hield onder de oudere huurders, speelde mee in het verstevigen van de contacten. Wij hebben de vragenlijsten op verzoek van Vallei Wonen beoordeeld op leesbaarheid en duidelijkheid. Ouderen die hulp bij het invullen wilden, konden terecht in De Schans tijdens een bijeenkomst op een zaterdag in september. Er kwamen maar liefst 60 mensen op af die we goed hebben kunnen ondersteunen. Uiteindelijk heeft 43 procent van de aangeschreven ouderen de vragenlijst teruggestuurd. Dat is een hele mooie score. Dit soort initiatieven is goed voor de onderlinge contacten en op deze manier kunnen we ons nog beter inzetten voor onze achterban. Wat mij betreft krijgt dit een vervolg.’

32

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Samenwerking

5. Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners Vallei Wonen hecht grote waarde aan een nauwe samenwerking met belanghouders als de gemeente(n), huurdersbelangenvertegenwoordiging, maatschappelijke partners, klanten en collegacorporaties. We kunnen ons werk namelijk niet alleen doen en dat willen we ook niet. We praten in diverse overlegvormen op gezette tijden met elkaar. Dit gebeurt zowel formeel als informeel. 5.1 Samen met de gemeente Woudenberg Gemeente

Woudenberg Postbus 16, 3930 EA Woudenberg

De gemeente Woudenberg is een van onze belangrijkste partners. Intensieve samenwerking met de gemeente resulteerde in juni in het prestatieconvenant Wonen 2012-2016. In het convenant staan meerjarige afspraken die per jaar SMART zijn geformuleerd. Het convenant is op 6 juli ondertekend door de gemeente, Woonstede (Ede) en Vallei Wonen.

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt kwartaaloverleg plaats. In dit overleg wordt gesproken over de nieuwbouwontwikkelingen zoals de uitbreidingswijk Het Groene Woud, de meerjarige prestatieafspraken, de bepaling van de kernvoorraad, het woningmarktonderzoek en de evaluatie van het woonruimteverdelingssysteem.

5.2 Samen met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg

Uitermate belangrijke belanghouders zijn natuurlijk bewoners, onze klanten. Zij vormen de kern van ons werk. Vallei Wonen onderhoudt nauwe contacten met bewoners. Dit gebeurt op reguliere overlegbasis, maar ook door de contacten die onze medewerkers voortdurend met bewoners hebben. De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW) is onze centrale partner in het structurele bewonersoverleg. In 2012 hebben we 3 keer overlegd. Zij praten onder andere mee over de jaarlijkse huurverhoging, onze jaarplannen en begroting en onze plannen in onderhoud en nieuwbouw. Ook is de HBVW vertegenwoordigd in de Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg en onze leefbaarheidscommissie.

5.3 Samen met de gemeente Scherpenzeel

De samenwerking met buurgemeente Scherpenzeel kreeg een sterke impuls door de bouw van Plan Renes waar Vallei Wonen een groot aantal woningen van een ontwikkelaar heeft gekocht. Samen met de corporaties Woonstede uit Ede en Patrimonium uit Veenendaal hebben wij meerjarige prestatieafspraken 2012-2014 gemaakt met de gemeente Scherpenzeel.

5.4 Samen met de Werkgroep Duurzame toekomst Woudenberg

Vanuit ons Milieubeleidsplan Duurzaam wonen en bouwen richtte Vallei Wonen in 2011 de Werkgroep Duurzame toekomst Woudenberg op. Deze werkgroep zet zich op gemeentelijk niveau in voor duurzaamheid, milieu en energiebesparing. In deze overleggroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, de Stichting Duurzaam Woudenberg, de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg en van Vallei Wonen. De werkgroep komt periodiek bijeen en probeert breed aandacht voor actief milieubeleid te bewerkstelligen binnen Woudenberg. De ideeĂŤn worden meegenomen in het gemeentelijke milieubeleidsplan dat in 2013 wordt vastgesteld. Na het vaststellen van het gemeentelijke milieubeleidsplan is het de bedoeling om de gezamenlijke ambities vast te leggen in een convenant.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

33


Samenwerking 5.5 Samenwerking met collega-corporaties

In de regio werken we op verschillende terreinen samen met collega-corporaties. Met het uitgangspunt dat we samen sterker zijn, maakt Vallei Wonen deel uit van een aantal regionale samenwerkingsverbanden. In BLNW-verband Intensief werkt Vallei Wonen samen met drie collega-corporaties uit de omgeving. Dit gebeurt sinds 2006 in het zogeheten BLNW-verband. Samen met de woningcorporaties uit Barneveld, Leusden en Nijkerk werken we bijvoorbeeld samen in personeelszaken, risicomanagement en treasury. De samenwerking biedt schaalvoordelen en daarnaast profiteren we van elkaars kennis. Er is frequent overleg tussen de managers en werknemers op het gebied van vastgoed, financiÍn, wonen, communicatie, personeelszaken, ICT en op directieniveau. In 2012 zijn de onderstaande gezamenlijke projecten afgerond: n Projectontwikkeling statuut. n Ontwikkeling identieke fasedocumenten bij projectontwikkeling. n Oprichting Klankbord risicomanagement. n Inzicht in onderhoudskosten en investeringen. n Identiek format periodieke rapportage. n Beleid sociale media. n Upgraden vacaturewebsite. n Treasury statuut. Samenwerking SWEV-corporaties Binnen de Samenwerkende woningcorporaties in de regio Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) overleggen we regelmatig om tot een gezamenlijk standpunt te komen bij belangrijke regionale volkshuisvestelijke thema’s. Bijvoorbeeld zorgvastgoed en regionaal woonruimteverdelingssysteem.

Samenwerkende woningcorporaties Food Valley Tot de Food Valley regio behoort Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel. Vallei Wonen neemt deel aan het Food Valley overleg omdat zij bezit heeft in de gemeente Scherpenzeel.

5.6 Samenwerken met zorgpartners

Zorgpartijen zijn belangrijke relaties voor Vallei Wonen. Wij leveren goede woningen en woongebouwen en zorgpartijen leveren zorg naar behoefte en wens van de bewoner. In het voortraject wordt er vaak overlegd met zorgpartijen hoe de zorg later wordt georganiseerd. We zoeken bij dit soort projecten contact met zorgpartijen als Zorggroep Charim, Stichting Philadelphia, Stichting Reinaerde of Beweging 3.0. Zorggroep Charim Met Zorggroep Charim heeft Vallei Wonen al geruime tijd nauwe banden in verband met woonservicezone De Tuinen. Zorggroep Charim biedt voor de oudere bewoners zorg aan. Vallei wonen is samen met Zorggroep Charim een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het realiseren van een aantal somatische verpleeghuiszorgplaatsen in woningen aan Vermeulenhof. Begin 2013 wordt duidelijk of dit plan haalbaar is.

34

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Samenwerking

Stichting Reinaerde Met Stichting Reinaerde overlegden we over de realisatie van huisvesting voor verstandelijk gehandicapten in Woudenberg. In eerste instantie is onderzocht of dit mogelijk was in de nieuwbouwlocatie Het Groene Woud fase II. Helaas bleek dit niet mogelijk. Vervolgens hebben we een andere optie verkend in het bestaande woningbezit. Om meerdere redenen heeft helaas ook deze optie nog niet tot een concreet plan geleid. Wij blijven ook in de toekomst kijken naar mogelijkheden om de doelgroep waaraan Reinaerde zorg levert, passende (zelfstandige) huisvesting te bieden.

5.7 Overleg met maatschappelijke partners

Commissie Wonen en Zorg Over wonen in relatie tot zorg overlegt Vallei Wonen regelmatig met de Commissie Wonen en Zorg van de ouderenbonden ANBO en PCOB. Deze commissie geeft ons advies bij nieuwbouwprojecten voor senioren. In 2012 is er geen specifiek advies gevraagd, omdat er geen nieuwbouwprojecten in voorbereiding waren. We hebben afgesproken dat de teamleider Vastgoed aanschuift bijde reguliere vergaderingen van de Commissie Wonen en Zorg om een actuele toelichting te geven op de overige projecten die in voorbereiding zijn. Ook is er overleg geweest over de mate van dienstverlening door een zorgpartij aan huurders van een nieuwbouwcomplex. Omdat in de zorg veel verandert, willen wij goed geïnformeerd blijven. Dit is belangrijk voor onze huurders. In 2013 willen we zo concreet mogelijke afspraken met zorgpartij(en) maken. We willen onze huurders namelijk zo lang mogelijk plezierig zelfstandig laten wonen. We overleggen ook met de commissie als er ingrijpend onderhoud aan seniorencomplexen op stapel staat. In 2012 betrof dit een liftrenovatie aan het Westerwoud. Platform Gehandicapten Woudenberg Het Platform Gehandicapten Woudenberg (PGW) maakt zich lokaal sterk voor voorzieningen voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Met deze groep overlegt Vallei Wonen op gezette tijden, in het bijzonder bij nieuwbouwprojecten die Vallei Wonen zelf ontwikkelt. Dit projectoverleg vindt plaats in collegiale samenwerking met de Commissie Wonen en Zorg omdat beide organisaties elkaar qua belangenbehartiging voor een aanmerkelijk deel overlappen.

Onze belanghouders ontmoeten

In het tweede halfjaar zochten we samenwerking met onze belanghouders voor een seniorenenquête die eind augustus is verstuurd. We stelden deze enquête samen met Stichting Welzijn Ouderen (SWO), ANBO/PCOB, HBVW en de gemeente Woudenberg op. Vallei Wonen en de belanghouders spraken de nadrukkelijke wens uit voor structureel gezamenlijk overleg. Daarnaast is met de Commissie Wonen en Zorg van de ANBO/PCOB en Zorggroep Charim diverse keren overlegd over de zorgvoorzieningen in woonservicezone De Tuinen.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

35


Interview

Organisatie Ruud Schouwaert, lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders:

‘Het is goed om bij de kern te blijven’ Commissaris Ruud Schouwaert is er duidelijk over: het is zwaar weer in corporatieland en de storm komt uit de richting van Den Haag. ‘Daarom vind ik het belangrijk dat een woningcorporatie bij zijn kerntaak blijft. Het is al ingewikkeld genoeg. Vallei Wonen doet dat als kleine corporatie goed.’ Ruud Schouwaert is in het dagelijks leven directeur bij het ontwikkelbedrijf van de gemeente Barneveld en vindt het een mooie taak om mee te denken over volkshuisvesting en woonbeleid. ‘Bij Vallei Wonen kan dat, sterker nog: in zo’n kleine club moet het zelfs. De commissarissen zijn natuurlijk toezichthouder en geen directeur-bestuurder. Maar het is prettig dat de directeur een klankbord heeft en kan sparren met anderen. Ik doe dat graag.’ ‘Vallei Wonen heeft gereorganiseerd en dat zijn niet de makkelijkste fases voor een organisatie. Ik ben commissaris op voordracht van de huurders. De huurders hebben niets gemerkt van deze veranderingen en dat is goed. De organisatie is klaar voor de toekomst. Verder is het contact met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg juist versterkt. Er is geen verwijdering ontstaan en dat is goed om te merken.’

‘Mijn betrokkenheid bij Vallei Wonen is alleen maar groter geworden. Ik zet mijn kennis graag in voor deze laagdrempelige organisatie.’ ‘Het is pijnlijk om te merken dat de landelijke politiek alle corporaties over één kam scheert. Dat zou eigenlijk niet moeten. Een laagdrempelige corporatie als Vallei Wonen in landelijk gebied is onvergelijkbaar met een corporatie in de Randstad met pak ‘m beet 40.000 woningen. Je hebt natuurlijk regels nodig, maar Den Haag kijkt nu té kortzichtig naar mijn mening. Je moet afrekenen op wat corporaties in hun kerntaak doen, maar niet te veel hoe ze dat doen. De sector moet alleen nooit zijn kerntaak vergeten: zorgen voor betaalbare woningen voor mensen die dat echt nodig hebben. Geen gekke dingen dus, maar gewoon je werk goed en duidelijk doen. Vallei Wonen doet dat en is mede daardoor ook financieel gezond.’ ‘Mijn tweede termijn zit er over twee jaar echt op. Dat is ook goed, het is prima om regelmatig nieuwe mensen in de Raad van Commissarissen te hebben. Ons rooster is zo opgesteld dat de commissarissen niet allemaal tegelijk hun taak moeten neerleggen. Zo blijft de kennis aanwezig binnen de raad. Het zou mooi zijn als ik het stokje straks kan overdragen aan een jong en bevlogen iemand. Tot die tijd blijf ik dit werk erg graag doen uit betrokkenheid met de huurders en Vallei Wonen.

36

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Organisatie

6. Organisatie volgt ambitie 6.1 De werkorganisatie van Vallei Wonen Vallei Wonen werkt met een organisatie die past bij haar woningbezit. Begin 2012 heeft zij afscheid genomen van haar directeur-bestuurder, waardoor het dat jaar vooral in het teken stond van veranderingen in de organisatie. Vandaar uit wordt gebouwd aan de relatie organisatie volgt ambitie.

In 2012 nam Vallei Wonen er afscheid van de directeur-bestuurder. Na een interim-periode is per 1 januari 2013 een nieuwe directeur-bestuurder aangenomen. Ultimo 2012 zijn er in totaal 12 personen in dienst (de interim directeur-bestuurder is inleen), gelijk aan een formatie van 11,05 fte. Verder is er een senior personeelsadviseur via BNLW-verband ingehuurd voor 0,17 fte. Het gaat om 6 fulltimers en 6 parttimers. De verhouding mannen-vrouwen is 40%-60%. Voor 2012 bedraagt het ziekteverzuim 2,98% (2011: 0,7%). Dit percentage is normaal: het gemiddelde verzuimpercentage in de sector ligt rond de 3,4%. Ontwikkeling van kennis en vaardigheden vindt Vallei Wonen belangrijk. Daarom geeft Vallei Wonen haar medewerkers de mogelijkheid om functiegerichte opleidingen te volgen. In 2012 was hiervoor een budget van â‚Ź 15.836 beschikbaar. Uiteindelijk is ongeveer â‚Ź 8.500 van het beschikbare budget besteed aan opleiding. De opleidingen die in 2012 gevolgd zijn, hadden voornamelijk betrekking op het uitbreiden van vakkennis.

6.2 Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

In 2012 is de PVT haar tweede jaar ingegaan. Er zijn een aantal informele gesprekken geweest tussen de PVT en de interim directeur-bestuurder over de interne organisatie. In december 2012 was er een formeel overleg tussen de PVT en de directeur-bestuurder waarbij ook twee leden van de Raad van Commissarissen aanwezig waren. Er is gesproken over de begroting en jaarplannen 2013 en de interne organisatie. De achterban (medewerkers) heeft de PVT veelvuldig en zorgvuldig betrokken bij de voorbereiding van de overleggen met de directeur-bestuurder. De RvC heeft de PVT bij de werving van een nieuwe directeur-bestuurder betrokken. De PvT heeft competenties aangeleverd voor het opstellen van het profiel en met de beoogde kandidaat een kennismakingsgesprek gehad. De PVT heeft met een aantal voorstellen ingestemd: de bedrijfsautoregeling directeur-bestuurder, verplichte verlofdagen 2013 en de regeling mobiele telefoon. Daarnaast is het Arbojaarplan 2011 geĂŤvalueerd en heeft de PvT ingestemd met het Arbojaarplan 2012. Vallei Wonen jaarverslag 2012

37


Organisatie

6.3 Integriteitscode

Vallei Wonen hecht grote waarde aan de integriteit van medewerkers, bestuur en leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Klanten noemen dit ook nadrukkelijk als een van onze kwaliteitspijlers. Medewerkers, bestuur en leden van de RvC hebben de integriteitscode ondertekend. De code geldt voor iedereen die namens Vallei Wonen handelt en dus ook voor bedrijven die in opdracht van ons werken. De handhaving van de integriteitscode is een voortdurend aandachtspunt.

6.4 Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op 31 mei 2012. Tijdens deze vergadering stemden de leden in met het jaarverslag over 2011. Daarnaast is gesproken over de directiewisseling. Op 31 december had Vallei Wonen 416 leden. Exact een jaar eerder waren dit er 454.

6.5 Vacaturewebsite

BLNW-vacatures.nl is de gezamenlijke vacaturesite van Woningstichting Barneveld, Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wonen uit Woudenberg. Medio juni 2012 gaven de directies van het BLNW-verband toestemming om de vacaturesite aan te passen. Dit heeft geresulteerd in een site met een professionele en eigentijdse uitstraling en een functionaliteit die aansluit bij de kernwaarden van de 4 corporaties. De site is sinds oktober 2012 gereed en wordt naar volle tevredenheid gebruikt.

6.6 Visitatie

Corporaties die lid zijn van Aedes laten conform de AedesCode één keer per vier jaar een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken. Visitatie heeft betrekking op het maatschappelijk presteren, op de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en op de wijze waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit heeft geborgd. Vallei Wonen heeft zich in 2011 laten visiteren; het visitatierapport is openbaar en staat op onze website. Het gemiddelde rapportcijfer was een 7. De verbeterpunten uit het rapport kregen vanaf 2012 onze aandacht zoals het vastleggen van de Prestatie-Afspraken 2012-2016 met de gemeente Woudenberg en het intensiveren van de samenwerking met kleine, lokale belanghouders.

6.7 Deelnemingen

Vallei Wonen Energie BV In een aantal woongebouwen en grondgebonden huur- en koopwoningen wordt voor de energielevering warmte-koudeopslag (WKO) gebruikt. WKO slaat in de winter koude op die in de zomer het complex koelt. In de zomermaanden wordt juist weer warmte aan de bodem onttrokken die in het koude seizoen de woningen behaaglijk warm houdt. In totaal levert Energie BV in 175 woningen en bedrijfsruimten energie. Deze energievoorziening is ondergebracht in een aparte Energie BV die in 2010 is opgericht. Deze BV is een volle dochter van Vallei Wonen Holding BV. Dit heeft de volgende redenen: n De WKO-installatie is in feite een mini-energiebedrijf. De terugverdientijd is in 2009 ingeschat op maximaal 15 jaar. n De klanten van de Energie BV zijn niet alleen huurders, maar ook woningeigenaars en andere gebruikers van de WKO-voorziening. n Het exploiteren van de WKO-installatie buiten het reguliere werk van Vallei Wonen is transparant richting onze belanghouders. n Het levert diverse fiscale voordelen op, zoals terugvordering van de BTW en verliesverrekening over maximaal 9 jaar. Inmiddels is duidelijk dat de uitgangspunten bij het opzetten van de Energie BV in 2009 financieel te positief waren. Het energieverbruik is lager dan ingeschat, net als de stijging van de energietarieven. Op zich zijn dit positieve zaken voor de eindgebruikers. Voor het resultaat van de energie BV pakt dit negatief uit en daarom is besloten éénmalig een verlies te nemen van € 500.000. Door dit verlies nu te nemen, is de verwachting dat het resultaat van de Energie BV de aankomende jaren langzaam stijgt en vanaf 2017 positief wordt. De verwachtingen en resultaten worden de aankomende jaren goed gemonitord om wederom forse bijstellingen in het resultaat te voorkomen. 38

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Wim Pijffers, senior manager Treasury en Financieel Beleid bij BDO Consultants:

‘Nieuwe treasurystatuut zorgt voor duidelijke financiële spelregels’ BDO-Adviseur Wim Pijffers is al lang vertrouwd met de corporatiesector. Het samenwerkingsverband van de corporaties in Barneveld, Leusden, Nijkerk en Woudenberg (BLNW) benaderde hem daarom voor het schrijven van een nieuw treasurystatuut. ‘Dit statuut geeft duidelijke richtlijnen wat de corporaties financieel allemaal wel en niet mogen doen. Een duidelijk anker om op koers te blijven.’

Interview

Financiën

Hij is een man van ‘het niet moeilijker maken dan het is’. ‘Ons vak lijkt ingewikkeld, maar ik hou het liefst zo eenvoudig mogelijk, ook bij het maken van zo’n statuut. Het moet bruikbaar zijn: wat mag ik nu allemaal wel en wat kan ik beter niet doen. Je formaliseert alle financiële kaders. Belangrijk in een tijd waarin de afdekking van het risico en de financiering van nieuwbouw erg lastig is geworden, juist voor corporaties.’

‘Er komt de komende jaren op financieel gebied heel veel af op Vallei Wonen. Het is aan ons om dat goed te begeleiden.’ ‘Dit statuut, dat voor drie jaar geldt, heb ik in opdracht gemaakt van het samenwerkingsverband. Het is voor 98 procent voor deze corporaties gelijk, ze lijken wat maatvoering betreft veel op elkaar. Het is dan logisch om het treasurystatuut grotendeels hetzelfde te laten zijn. Op enkele punten is het statuut specifiek aan Vallei Wonen aangepast. Zo’n statuut stellen we op conform de Governancecode en de financiële beleidsregels voor woningcorporaties en het vormt met het investeringsstatuut de pijler voor het financiële beleid van de corporatie.’ ‘Het treasurystatuut geeft dus houvast, bittere noodzaak in de komende jaren. Ga maar na: het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) zijn door vervelende incidenten in de sector veel strenger geworden. Ook wordt er een nieuwe Financiële Autoriteit voor woningcorporaties ingesteld. Het WSW heeft voorlopig zijn borging voor financiering vanaf 2014 ingetrokken en zal deze op basis van nieuwe prognoses van de corporaties herbeoordelen. Banken wilden met deze borging vaak wel financieren, straks is dat maar afwachten. Het wordt dus veel lastiger om nieuwbouwprojecten van de grond te krijgen. Dan hebben we nog de verhuurdersheffing en de Vestiaheffing. In deze laatste heffing doen alle corporaties samen een duit in het zakje om Vestia bij te staan. Vestia zelf betaalt ook een deel. Daarnaast komt er – stapsgewijs – een heffing aan voor de corporaties die niet mals is. Ten slotte krijgen de gemeenten, als het kabinet haar zin krijgt, vanaf 2017 weer meer invloed bij de corporaties. Een deel van de maatregelen is nog niet helemaal duidelijk. De Tweede en Eerste Kamer moeten er hun zegje nog over doen, maar dat de corporaties het de komende jaren zwaar krijgen, is wel duidelijk. Je moet dus ongelooflijk goed op je portemonnee passen. Aan ons de taak om dat te begeleiden en er goed over te adviseren.’

Vallei Wonen jaarverslag 2012

39


Financiën

7. Financiële continuïteit 7.1 Positief jaarresultaat in lastiger tijden

Vallei Wonen boekte in 2012 een positief jaarresultaat van € 638.642. In deze moeilijke economische tijden en binnen de kaders die de overheid ons oplegt, zijn we hier tevreden mee. Ook de komende jaren verwachten we over het algemeen positieve bedrijfsresultaten, hoewel ze wel iets lager uitvallen dan in het verslagjaar.

7.2 Ontwikkeling solvabiliteit en eigen vermogen tot 2022

De beoordeling of een onderneming op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt veelal gedaan op basis van solvabiliteit. Rekening houden met de terugkoopverplichting van woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt de solvabiliteit van Vallei Wonen per 31 december 2012 17,6%. Houden wij hier geen rekening mee dan is de solvabiliteit 20,9%. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2012 € 13,5 miljoen (2011: € 12,9 miljoen). Door de positieve bedrijfsprognoses verwachten we tot en met 2018 een verdere stijging van de solvabiliteit. De daling van de solvabiliteit daarna komt door de mindere jaarresultaten. Oorzaak hier ligt vooral bij het feit dat: n Alleen tot en met 2017 verkopen zijn ingerekend. n Vanaf 2013 de saneringsheffing is doorgevoerd. n Vanaf 2014 de verhuurderheffing is doorgevoerd. In 2013 stellen we het financiële beleid voor de nieuwe ondernemingsplanperiode verder vast.

40

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Financiën

7.3 Externe beoordeling

Jaarlijks beoordelen het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onze (financiële) situatie. In dit geval ging het over het verslagjaar 2011: beide organisaties gaven een positief oordeel. Het CFV oordeelde dat we voldoende solvabel zijn en deelt Vallei Wonen in bij de A1-corporaties. Volgens het WSW zijn we onveranderd kredietwaardig. Toch waren er aandachtspunten. Het WSW heeft ten tijde van de bestuurderswisseling tijdelijk het faciliteringsvolume bevroren. Na overleg met de Raad van Commissarissen is het faciliteringsvolume in mei 2012 weer vrij gegeven. In november 2012 heeft de corporatiesector een brief ontvangen van het WSW waarin zij verklaren dat alleen het faciliteringsvolume voor 2013 wordt vrijgegeven. Nadat de dPi opgaven zijn beoordeeld, neemt WSW nieuwe stappen en geven zij nieuwe faciliteringsvolumes af.

7.4 Risicomanagement

Samen met de BNLW-samenwerkingspartners is risicomanagement intensief opgepakt. In 2012 is dit proces afgerond met de resultaten: n Nieuw projectontwikkelingsstatuut. n Format risico-identificatie inclusief normenkader. n Rapportage risicoanalyse met advies risicoklankbord. Naast verantwoord inzetten van financiële middelen voor de volkshuisvesting gaat risicomanagement ook om het leveren van goed werk en zorgen voor een goed imago bij onze klanten en stakeholders. Het risicoklankbord BLNW heeft in 2012 één keer overleg gehad. Het doel van het risicoklankbord is om op basis van periodieke rapportages van de individuele corporaties en andere (externe) informatie het risicoprofiel van de projectenportefeuille te beschouwen. Dit gebeurt mede in relatie tot de omvang en de positie van de corporatie.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

41


Financiën Tevens kunnen desgewenst de risico’s van individuele projecten worden besproken, voornamelijk wanneer hieruit symptomatische aspecten naar voren komen (bijvoorbeeld hoe omgaan met scheiden wonen en zorg, levensduurverlenging, renovaties) en/of wanneer hier een proportioneel risico aan de orde zou kunnen zijn. Naar aanleiding van het overleg wordt advies uitgebracht aan de directeur-bestuurders. Het risicoklankbord brengt geen advies uit over de besluitvorming van individuele projecten. Deze rapportage kan wel als input gebruikt worden voor de interne periodieke rapportage. Dit is vastgelegd in het Reglement risicoklankbord d.d. 29 mei 2012. Naast enkele algemene zaken waren de volgende onderwerpen aan de orde: n Terugkoppeling uitkomst (advies) 1e risicoklankbord. n Risicorapportages Vallei Wonen, Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Woningstichting Barneveld. n De belangrijkste risico’s voor 2013. Geconstateerd is dat Vallei Wonen een overzichtelijke projectenportefeuille heeft met 2 (turnkey) projecten. Dat betekent in principe dat de grootste risico’s bij de ontwikkelaar liggen.

7.5 Treasury

In 2012 kwam de treasurycommissie in totaal vier maal regulier bij elkaar. In december vond een evaluatie plaats over het treasurybeleid samen met de directies van de BNLW-corporaties. Tijdens deze overleggen worden nieuwe transactievoorstellen, liquiditeitsprognoses en het meerjarenoverzicht van de leningen per corporatie besproken. Ook worden de rentevisies van Atrivé en Thésor tegen het licht gehouden. Deze rentevisies liggen ten grondslag aan de rentevisie die de treasurycommissie formuleert. Het gaat hier dan om een visie van tienjaarsrente en driemaands euriborrente. In het overleg van september wordt ook het rentepercentage vastgesteld dat de BNLW-corporaties gebruiken in het eerste jaar van de meerjarenbegroting. Voor de begroting van 2013 is dat 3,1% (2012 was dit 5%). Naast de reguliere onderwerpen kwamen ook de onderstaande thema’s aan bod: n Nieuw personeelsinformatiesysteem. n Regelgeving vanuit EU dossier. n Aanpassing treasurystatuut. n Nieuw format periodieke verslaglegging. n Splitsing DAEB en niet-DAEB in de administratie. Begin 2012 is het proces omtrent uniformering en aanpassing van het treasurystatuut voor de vier BLNW-corporaties afgerond en is het statuut vastgesteld. Financiering Het gemiddelde rentepercentage over onze totale leningenportefeuille bedroeg in 2012 4,4% (2011: 4,4%). In 2012 hebben we 1 nieuwe lening aangetrokken. Het betrof een roll-over lening met variabele hoofdsom van € 1,5 miljoen. De overige modaliteiten zijn: Stortingsdatum : 1 oktober 2012 Looptijd : 2 jaar Minimale opname : € 300.000 Rentepercentage : 1 maand Euribor plus 49 basispunten We beoordelen periodiek op welke wijze eventuele herfinanciering plaatsvindt. Voorstellen komen vanuit de gezamenlijke treasurycommissie. Er vindt verder geen financiële ondersteuning voor buitenlandse instellingen plaats.

42

Vallei Wonen jaarverslag 2012


2008

Financiën 7.6 Vallei Wonen Energie B.V.

Over 2012 boekte de Vallei Wonen Energie BV een negatief jaarresultaat van € 36.976 (2011: € 47.025 negatief). In de prognoses vooraf zijn negatieve resultaten in de eerste jaren van de Energie BV ook voorzien; maar het resultaat van de eerste jaren valt tegen, als gevolg van lager verbruik. Op basis van de tegenvallende resultaten is in 2012 besloten om per ultimo 2012 het onrendabele deel van de investering af te boeken. De hoogte van de afboeking is bepaald; het gaat hier om een bedrag van € 500.000. Verwacht wordt dat er in 2017 voor het eerst een positief resultaat behaald wordt. In 2013 wordt de financiële meerjarenbegroting geactualiseerd. In verband met de warmte-koude opslag installatie in de nieuwbouwwoningen in uitbreidingswijk Het Groene Woud energie bv vond in 2012 een herfinanciering plaats. Vallei Wonen staat hier voor twee jaar 100 procent garant voor. We dienen bij de provincie Utrecht een verzoek in om deze garantstelling daarna voor 80 procent over te nemen. Dit laatste is nu al het geval bij een eerdere lening die de Energie BV van Vallei Wonen afsloot. 15:25

Pagina 1

Energie bv POSTBUS168 168 Postbus 3930 ED ED WouDEnbErg WOUDENBERG 3930 BEZOEKADRES: SCHANS 30 bezoekadres: Schans 30 OPENINGSTIJDEN: 3931 KJ Woudenberg MA T/M VRIJ 08.30 - 12.45 - 16.30 Spreekuur: ma13.30 t/m vrij SPREEKUUR 8.30 08.30 - 09.30 - 9.30 uur 033 286 T:T: (033) 28617 1740 40 F: info@valleiwonen.nl 033 286 42 64 E: INFO@VALLEIWONEN.NL I:E: www.valleiwonen.nl I: WWW.VALLEIWONEN.NL

energie bv

IbAn nL54rAbo0155403850

RABOBANK 3824.00.259 KvK Amersfoort nr. 32168617 KVK nr. AMERSFOORT NR: 31014997 bTW nL 822033586b01 BTW nr. NL 002585881B01

Vallei Wonen jaarverslag 2012

43


Verslag RvC

8. Verslag van de Raad van Commissarissen 8.1 Invulling toezichtstaak Toezichtskader In dit hoofdstuk legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop toezicht is gehouden op de zaken die zich in het boekjaar 2012 voordeden. Uitgangspunt voor het toezicht is het in 2010 bijgestelde ondernemingsplan 2009-2013 ‘Verbindingen leggen, samenwerken voor maatschappelijke prestaties’. Hieraan wordt toegevoegd de jaarbegroting 2012, de meerjarenbegroting 2012-2021, het treasurystatuut en het projectontwikkelingsstatuut. De Raad van Commissarissen heeft erop toegezien of deze begrotingen en statuten ook werkelijk zijn gevolgd. Daarnaast is gekeken of de besluiten van het bestuur passen binnen de in het ondernemingsplan uitgezette strategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van de periodieke rapportages en de vergaderingen met de directeur-bestuurder. In 2012 is binnen het samenwerkingsverband BLNW zowel het geactualiseerde treasurystatuut als het projectontwikkelingsstatuut vastgesteld. Voor de externe controle van het jaarverslag, met daarin het volkshuisvestingsverslag en jaarrekening, is opdracht gegeven aan BDO Audit & Assurance BV. Zij hebben de jaarrekening voorzien van een goedkeurende verklaring. De Raad van Commissarissen heeft de managementletter in het bijzijn van de directeur-bestuurder besproken. In verband met het vertrek van de directeur is het jaarverslag en het accountantsrapport met de tijdelijk waarnemend directeur-bestuurder (tevens voorzitter RvC), drie commissarissen, de teamleider Wonen & FinanciĂŤn en de accountant besproken. De Raad van Commissarissen is lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De leden van de Raad van Commissarissen bezoeken periodiek de bijeenkomsten van de VTW. Daarnaast worden zij voorzien van literatuur over de ontwikkelingen op het vakgebied en lokale informatie. Binnen het toezicht kader fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de directeur-bestuurder. Dit geldt voor investeringen en financieringsbehoefte voor de diverse projecten in Woudenberg en directe omgeving en in 2012 met name in de interim periode van de directeur-bestuurder. De besturing- en toezichtfilosofie De Raad van Commissarissen heeft bij haar aantreden in 2007 de besturing- en toezichtfilosofie vastgesteld. De hoofdpunten hieruit waren: n Het bestuur, in de persoon van directeur-bestuurder, bestuurt de woningbouwvereniging. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het bestuur dit doet conform de missie, visie en doelstellingen van de vereniging en daarbij excellente prestaties levert. n De Raad van Commissarissen richt het toezicht op strategische onderwerpen, hoofdlijnen van beleid en belangrijke prestatie-indicatoren. n De Raad van Commissarissen toont een voor medewerkers, bestuur en maatschappelijke omgeving zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie. n De Raad van Commissarissen kiest een proactieve instelling en bepaalt haar eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van het bestuur. n De Raad van Commissarissen levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van het bestuur.

44

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Verslag RvC Reikwijdte De Raad van Commissarissen heeft in 2012 elf keer vergaderd:

Datum

Vergadering

RvC

5

14 mei

1 afw.

6 7 8 9 10 11

31 mei 9 juli 27 augustus 12 september 8 oktober 26 november

Regulier Extra

1 2 3 4

13 februari 16 maart 26 maart 18 april

Regulier Extra Extra Extra

Extra Regulier Extra Extra Regulier

Voltallig Voltallig Voltallig Voltallig

Voltallig 3 afw. Voltallig Voltallig 2 afw. Voltallig

Directeur

Rozemeijer Rozemeijer Rozemeijer Geuze (tijdelijk waarnemend) Geuze (tijdelijk waarnemend) Meesters a.i. Meesters a.i. Meesters a.i. Meesters a.i. Meesters a.i. Meesters a.i.

Aanwezig Ja N.v.t. N.v.t. Ja

Ja, tevens teamleiders +accountant Nee, wel teamleiders Ja Ja N.v.t. Ja Ja

Functioneren directeur-bestuurder Eind 2011 en begin 2012 heeft de Raad een onderzoek gedaan naar het functioneren van de organisatie en de samenwerking tussen de medewerkers en de directeur-bestuurder. Dat laat onverlet dat de Raad zich in februari 2012 ook een oordeel heeft gevormd over de verwezenlijking van de voor 2011 met de directeur overeen gekomen prestatiedoelen. De uitkomst daarvan is vastgelegd en besproken met de directeur-bestuurder. Op grond van het behalen van een deel van de prestatiedoelen is hem een variabele beloning toegekend. De reguliere beoordeling van de directeur-bestuurder heeft in verband met zijn ontslag niet plaatsgevonden. De bijeenkomst over de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen vond derhalve plaats zonder de directeur-bestuurder. In de vergaderingen zijn de volgende zaken besproken en indien van toepassing besluiten genomen: n Zelfevaluatie Raad van Commissarissen n Ontslag en benoeming (interim) directeur-bestuurder n Interne organisatiestructuur n Visitatierapport 2011 n Verlenging ondernemingsplan 2009-2013 n Periodieke rapportages, inclusief eventuele besluiten van de geschillencommissie. n Jaarverslag, accountantsrapport, managementletter en sociaal jaarverslag 2011 n Oordeelsbrief en solvabiliteitsoordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting n Kredietwaardigheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw n Rapportage Woonruimteverdeling 2010 n Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2022 n Herijking waarderingsgrondslagen en RJ 645 n Borgstelling Vallei Wonen Energie BV n Projectontwikkelingstatuut (BLNW) n Treasurystatuut (BLNW) n Algemene Leden Vergadering Vallei Wonen n Juridische procedures n Investeringsbesluiten en aantrekken financiering voor nieuwbouw n Prestatieconvenant Wonen 2012-2016 met gemeente Woudenberg n Activiteitenoverzicht gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel Vallei Wonen jaarverslag 2012

45


Verslag RvC

n Gedragscode n Governancecode per 1 juli 2011 n Risicobeheersing n Regelgeving BTW voor commissariaten n Benchmark bedrijfslasten

8.2 Werving en selectie

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen zij een multidisciplinair team. De profielschetsen staan op de website. Als aandachtsgebieden zijn benoemd: n Volkshuisvesting, wonen en zorg n Financieel- economisch en bedrijfskundig n Vastgoed n Juridisch n Personeel & organisatie Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een eigen aandachtsgebied hebben, maar vooral een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en kunnen de juiste vragen stellen. Uitgangspunten voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn: n Minimaal twee leden moeten woonachtig zijn in het werkgebied van de woningcorporatie en zijn ingevoerd in de plaatselijke situatie. Drie leden van de Raad van Commissarissen zijn woonachtig in het werkgebied, waarvan ĂŠĂŠn in Woudenberg. n De samenstelling van de Raad van Commissarissen kenmerkt zich door diversiteit qua leeftijd, sekse, maatschappelijke en culturele achtergrond. Qua leeftijd en maatschappelijke achtergrond is dit gelukt. Voor wat de verhouding man/vrouw betreft niet. n De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak. Noch zakelijk, noch anderszins mag sprake zijn van belangenverstrengeling. Aan dit uitgangspunt is voldaan. n Verwacht wordt dat de nieuwe leden zich voor langere tijd willen binden aan de corporatie waarbij er uiteraard wel een aftreedschema wordt gemaakt. Ook aan dit uitgangspunt wordt voldaan. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld dat ook op de website staat. De huidige Raad van Commissarissen is in 2007 aangetreden. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden vonden er in 2012 geen herbenoemingen plaats. Voor de herbenoeming is binnen de Raad van Commissarissen een procedure afgesproken. Mocht er geen sprake zijn van een herbenoeming, wordt een transparante wervings- en selectieprocedure voor het aantrekken van een opvolger doorlopen. De eventuele wervings- en selectieprocedure besteedt de Raad van Commissarissen uit aan een extern bureau. Mocht in de toekomst sprake zijn van het aantrekken van een nieuwe voorzitter dan wordt de directeur-bestuurder bij de selectie betrokken.

8.3 Integriteit

De leden van de Raad van Commissarissen verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervullen. In 2012 zijn er geen transacties of andere zaken geweest, waarbij de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen in het geding is gekomen. Vallei Wonen hanteert vanaf eind 2006 een Gedragscode waardoor invulling wordt gegeven aan het integriteitbeleid. Deze Gedragscode is van toepassing verklaard voor iedereen die in naam van Vallei Wonen in actie komt, dus ook de leden van de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen hebben bij hun aantreden ingestemd met de Gedragscode en hebben deze ondertekend. De gedragscode is op de website gepubliceerd. 46

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Verslag RvC Vallei Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie. Hiervoor is bij Vallei Wonen in 2008 een klokkenluidersregeling vastgesteld. De essentie van de regeling is het beschermen van medewerkers die melding doen van ernstige misstanden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de omgang met onterechte meldingen. Deze regeling staat op de website.

8.4 Verantwoording Raad van Commissarissen

Volgens de statuten van de vereniging treden de leden van de Raad van Commissarissen uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een opgesteld rooster van aftreden. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk (elke termijn maximaal vier jaar). Binnen de Raad van Commissarissen zijn geen (kern)commissies ingesteld vanwege de beperkte omvang van de corporatie en de Raad van Commissarissen. De vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op het VTW-model. In 2012 ontving de voorzitter een bedrag van € 7.242, terwijl de overige leden een vergoeding van € 4.861 ontvingen. Er is geen sprake van verstrekte leningen of garanties aan de leden van de Raad.

Belangrijke gebeurtenissen

Zoals in het verslag over 2011 al is aangegeven heeft de Raad van Commissarissen moeten vaststellen dat er een fundamenteel verschil van inzicht is ontstaan tussen de directeur-bestuurder, de heer B.J.A. Rozemeijer, en de Raad over de wijze waarop invulling aan het beleid wordt gegeven. De Raad heeft geconstateerd dat de basis voor een goede samenwerking met de directeur-bestuurder niet meer aanwezig was. De Raad heeft in zijn vergadering van 18 april 2012 het besluit genomen het dienstverband met de heer Rozemeijer te beëindigen. Per die datum heeft de heer Rozemeijer zijn werkzaamheden als bestuurder neergelegd. De heer J.M.M. Meesters is per 21 mei benoemd als interim directeur-bestuurder. In de tussenliggende periode heeft de voorzitter van de Raad, de heer drs. C.M. Geuze, deze functie vervuld. De procedure voor de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder is voortvarend ter hand genomen. De wervingsprocedure verliep voorspoedig. In september 2012 heeft de Raad met ingang van 1 januari 2013 de heer C.L. van Kampen benoemd tot directeur-bestuurder. De heer Van Kampen was voordien werkzaam als Manager Klant en Vastgoed bij de Woningstichting Brummen. De gebeurtenissen in het verslagjaar 2012 gaven de Raad veel zorg. Van de leden van de Raad is veel tijd en aandacht gevraagd voor overleg over en goede afwikkeling van de te volgen procedures van ontslag, onderhandelingen en benoemingen. De zorg om de continuïteit van de organisatie en de zorgvuldigheid naar de medewerkers stond voortdurend centraal. De heer Rozemeijer heeft ruim 19 jaar voor Vallei Wonen en zijn rechtsvoorganger gewerkt. Sinds maart 2007 als directeur-bestuurder. Met de heer Rozemeijer is een minnelijke regeling overeen gekomen waarbij aan hem een ontslagvergoeding van € 222.800 is uitgekeerd. De ontslagvergoeding is inclusief de fiscale waarde van de auto. Bij de onderhandelingen rondom het afscheid van de vorige directeur-bestuurder heeft de Raad zich laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De overeengekomen regeling is onder verantwoordelijkheid van de Raad maar ook op zijn advies getroffen. Dit mede om kostbare en tijdrovende procedures te voorkomen die naar alle verwachting niet tot een lager bedrag zouden hebben geleid.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

47


Verslag RvC Tot aan zijn vertrek per 1 oktober 2012 is aan de heer Rozemeijer onderstaande beloning uitgekeerd. Loon voor loonheffing € 75.044 Pensioenkosten € 21.439 ________ € 96.483 De Raad heeft tot haar grote tevredenheid de heer J.M.M. Meesters bereid gevonden de functie van interim directeur te vervullen tot de komst van de nieuwe directeur. De Raad dankt de heer Meesters voor de kundige wijze waarop hij in deze moeilijke periode leiding heeft gegeven aan de organisatie. De Raad is verheugd dat de heer Meesters bereid was om de komende tijd als adviseur van Vallei Wonen te fungeren. Over de periode 21 mei tot 31 december, rekeninghoudend met parttime en reeds ingeplande vakanties, heeft de heer Meesters € 7.795 ontvangen. De Raad van Commissarissen bestond eind 2012 uit de volgende personen: De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen: Naam

Geb.jaar

Beroep/ (relevante nevenfunctie)

Sinds

Treedt af in

Drs. C.M. Geuze, voorzitter (personeel & organisatie)

1943

-/ (voorzitter SBfBO lid Raad van Advies NV Risicofonds)

2007

2011

Mr. R.A.P. Schouwaert* vice-voorzitter (juridisch)

1959

2011

Drs. E. Kemperman Lid (financieeleconomisch en bedrijfskundig)

1964

Drs. A.H. van Drooge* Lid (volkshuisvesting, wonen en zorg)

1944

Dhr. P.A.M. de Heer Lid (vastgoed)

Herbenoeming

1945

Directeur strategie en projecten/ loco2007 gemeentesecretaris gemeente Barneveld Directeur commanditaire vennootschap Harselaar-Zuid te Barneveld, Partner v.o.f. SYRUS-projectmanagement (Rechter-plaatsvervanger rechtbank HerUtrecht, Commissaris Standvast Wonen benoeming te Nijmegen, Voorzitter cie. 2010 Bezwaarschriften waterschap Zuiderzeeland) Directeur Project Control Online BV Woudenberg/ (Lid RvC van Woningstichting Waterweg Wonen in Vlaardingen, Lid bestuur VTW, voorzitter RvC van Area Wonen in Uden/Veghel m.i.v. febr.2012 )

2007 Herbenoeming

2011

-/ (lid Rekenkamercommissie 2007 waterschappen Rijn & IJssel en Zuiderzeeland en gemeenten HerBloemendaal en Ommen, voorzitter RvC woonstichting Vooruitgang, benoeming 2010 Sassenheim) -/ (Voorzitter RvT E.R. Capital NV, Rotterdam, associé Boer & Croon, Amsterdam, lid commissie van toetreding en integriteit IVBN)

2007 Herbenoeming

2009

* Deze leden op voordracht vanHuurders de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg * Deze leden zijn zijn op voordracht van de Belangen Vereniging Woudenberg benoemd. benoemd in de RvC.

48

Vallei Wonen jaarverslag 2012

2015 2010

2014

2011 2015

2010

2014 2009

2013


Verslag RvC Voor alle leden geldt dat zij geen nevenfuncties hebben die conflicterend zijn met hun zetel in de Raad van Commissarissen van Vallei Wonen. Goedkeuring jaarstukken De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 14 mei 2012 het jaarverslag 2011 besproken met de accountant. Op basis van de bevindingen en de bij de jaarstukken opgenomen accountantsverklaring en het accountantsrapport van BDO stelt de Raad van Commissarissen vast dat de middelen in het verslagjaar uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn besteed. Op basis van deze documenten is een helder inzicht verkregen in de inspanningen en activiteiten van Vallei Wonen in het verslagjaar. Ze passen binnen de doelstellingen en sluiten goed aan op de prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Op grond van artikel 34 lid 4 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag 2011 goedgekeurd.

8.5 Evaluatie

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen De Raad evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De evaluatie vond plaats op 11 februari waarbij het format van de VTW is gevolgd. De belangrijkste thema’s zijn: a. Toezichthouden en Advies b. Werkgeversrol c. Groepsproces van de Raad De Raad heeft uitvoerig gesproken over de gerezen problematiek in de interne organisatie, de sfeer en de cultuur bij Vallei Wonen die uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van de directeur-bestuurder. De Raad is voornemens vaker en intensiever te spreken over de interne organisatie en de bedrijfscultuur bij Vallei Wonen en wil daarover langs meerdere lijnen geïnformeerd worden. De teamleiders zullen regelmatig aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Raad, het waarnemerschap van de voorzitter bij het overleg met de directeur-bestuurder en de personeelsvertegenwoordiging wordt voortgezet en bij informele bijeenkomsten zullen de leden van de Raad de ontmoeting met medewerkers en belanghouders benutten. Met de directeur-bestuurder wordt gezocht naar een instrument dat de bespreking en monitoring van de ontwikkeling van de bedrijfscultuur vergemakkelijkt. Overigens is de Raad tevreden over het groepsproces en de cohesie binnen de Raad. De Raad streeft ernaar de diversiteit binnen de Raad te vergroten door in de komende vacature gericht te zoeken naar een geschikte vrouwelijke kandidaat.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

49


Kengetallen

9 Kengetallen

9. Kengetallen

2012

Gegevens woningbezit - Woningen/ woongebouwen (aantal) - Bedrijfsruimten, garages, overig (aantal)

2010

1.102 41

1.064 40

1.080 40

1.143

1.104

1.120

Gemiddelde WOZ waarde per woning

€ 202.975

€ 208.735

€ 211.524

Kwaliteit Uitgaven planmatig onderhoud per woning Uitgaven niet-planmatig onderhoud per woning Totale uitgaven onderhoud per woning

€ € €

€ € €

€ € €

Totaal VHE's

Mutaties in het woningbezit - aantal opgeleverd - aantal aangekocht - aantal verkocht - aantal gesloopt - aantal aangepast Aantal woningen naar huurprijsklasse - Goedkoop - Betaalbaar - Duur tot HTS - Duur vanaf HTS Prijs/ kwaliteitsverhouding - gemiddeld aantal punten WWS - gemiddelde netto- huurprijs - gemiddelde huurverhoging

Het verhuren van woningen - Mutatiegraad in % woningbezit (conform CFV) - Huurachterstand (incl. vertrokken huurders) in % bruto jaarhuur - huurderving in % bruto jaarhuur Financiele continuiteit - Solvabiliteit - Liquiditeit (current- ratio) - Rentabiliteit eigen vermogen - Rentabiliteit vreemd vermogen - Rentabiliteit totaal vermogen - Renteresultaat in % eigen vermogen - Netto werkkapitaal ( x 1.000) Balans en winst- en verliesrekening - Eigen vermogen per woning - Totaal opbrengsten (excl. verkoop) per woning - Kapitaallasten per woning - Overige bedrijfslasten per woning - Jaarresultaat per woning Personeelsbezetting - Werkelijk (fte) per 1000 woningen

50

2011

€ € € € €

490 366 855

621 298 919

942 296 1.238

51 3 16 0 0

10 2 28 0 0

41 3 15 0 0

35 838 191 38

56 859 122 27

63 882 108 27

165 508,51 € 2,3%

168 488,59 € 1,3%

170 478,70 1,2%

5,5% 0,92% 0,54%

5,7% 0,68% 1,11%

6,0% 0,84% 0,51%

17,6% 0,31 4,7% 3,5% 3,7% 15,7% -€ 3.262

16,6% 0,68 12,5% 3,4% 4,9% 16,5% -€ 1.862

18,0% 0,76 9,7% 4,3% 5,2% 18,2% -€ 1.273

12.293 6.447 3.381 1.283 580 10,2

Vallei Wonen jaarverslag 2012

€ € € € €

12.132 6.469 3.475 1.434 1.510 11,2

€ € € € €

10.455 6.122 2.647 1.229 1.016 11,1


Jaarrekening

Jaarrekening 2012

Vallei Wonen jaarverslag 2012

51


Jaarrekening 10.1 Balans na resultaatbestemming

ACTIVA

Ref.

31-12-2012 €

31-12-2011 €

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exploitatie Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

10.4.1 10.4.2 10.4.3

51.724.409 35.575 1.637.178 53.397.162

47.282.738 5.795.991 1.699.476 54.778.205

Vastgoedbeleggingen Commercieel vastgoed in exploitatie Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

10.4.4 10.4.5

9.070.823 11.982.053 21.052.876

6.835.371 11.544.620 18.379.991

Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies Deelnemingen Latente belastingvordering Overige vorderingen

10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9

55.528 0 363.760 500.000 919.288

82.813 0 0 500.000 582.813

75.369.326

73.741.009

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

10.4.10

21.595 21.595

1.244.562 1.244.562

Vorderingen Huurdebiteuren Gemeente Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen Overige vorderingen Overlopende activa

10.4.11 10.4.12 10.4.13 10.4.14 10.4.15

59.138 15.247 1.285 59.940 91.024 226.634

41.417 15.247 0 121.743 911.780 1.090.187

Liquide middelen

10.4.16

1.231.578

1.542.057

1.479.807

3.876.806

76.849.133

77.617.815

Totaal vlottende activa

52

TOTAAL ACTIVA Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening

PASSIVA

Ref.

31-12-2012 â‚Ź

31-12-2011 â‚Ź

Eigen vermogen Verenigingsreserve Algemene bedrijfsreserve

10.4.17 10.4.18

92.874 13.454.216 13.547.090

93.585 12.814.863 12.908.448

Voorzieningen Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen Voorziening latente belastingverplichtingen Voorziening negatieve waarde deelnemingen

10.4.19 10.4.20 10.4.21

0 661.682 154.258 815.940

4.408 0 117.282 121.690

Langlopende schulden Leningen kredietinstellingen Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

10.4.22 10.4.23

45.624.914 12.118.919 57.743.833

47.314.883 11.534.083 58.848.966

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva

10.4.24 10.4.25 10.4.26 10.4.27

1.989.969 156.840 1.469.493 1.125.968 4.742.270

3.405.899 464.300 701.898 1.166.614 5.738.711

76.849.133

77.617.815

TOTAAL PASSIVA Vallei Wonen jaarverslag 2012

53


Jaarrekening 10.2 Winst- en verliesrekening

Ref.

2011 €

Bedrijfsopbrengsten Huuropbrengsten Opbrengsten servicekosten Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille Geactiveerde productie eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten

10.5.1 10.5.2 10.5.3 10.5.4 10.5.5

6.725.682 253.092 1.674.508 -6.732 132.720 8.779.270

6.395.373 227.724 3.549.655 148.923 111.319 10.432.994

Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Lasten onderhoud Leefbaarheid Servicekosten Overige bedrijfslasten

10.5.6 10.5.7 10.5.8 10.5.9 10.5.9 10.5.10 10.5.11 10.5.12 10.5.13

1.529.717 76.054 865.853 90.112 111.383 942.688 87.457 224.431 1.101.630 5.029.325

1.526.515 1.779.798 768.074 90.478 120.771 977.727 90.655 191.877 1.243.306 6.789.201

3.749.945

3.643.793

Bedrijfsresultaat

Niet geraliseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

10.5.14

-147.403

0

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

10.5.15 10.5.16

74.056 2.203.060 -2.129.004

75.588 2.202.883 -2.127.295

1.473.538

1.516.498

297.920 -536.976

-137.013 -47.025

638.642

1.606.486

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat deelnemingen

10.5.17 10.5.18

RESULTAAT NA BELASTINGEN

54

2012 €

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening 10.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening van Vallei Wonen is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Deze richtlijn is in 2011 herzien. Vallei Wonen past deze herziene Richtlijn vanaf het huidige verslagjaar toe. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijzigingen

Vallei Wonen past vanaf verslagjaar 2012 de herziene Richtlijn voor de jaarverslaggeving, 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (2011) toe. In deze herziene Richtlijn is een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen. Zo heeft Vallei Wonen haar vastgoed in exploitatie geclassificeerd naar de categorieën sociaal vastgoed en commercieel vastgoed, waarbij het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel wordt aangemerkt. Als waarderingsgrondslag kiest Vallei Wonen voor de historische kostprijs. Concreet betekent dit dat het sociale vastgoed gewaardeerd wordt tegen de historische kostprijs en het commerciële vastgoed tegen historische kostprijs. Met ingang van 1 januari 2011 worden onroerende zaken, die in het kader van verkoop onder voorwaarden zijn verkocht en gekwalificeerd als financieringstransactie on balance verwerkt als ‘onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ en gewaardeerd tegen taxatieprijs onder aftrek van de verleende aankoopkortingen. Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. De mogelijke per saldo toename van de terugkoopverplichting ten opzichte van de bij overdracht ontstane verplichting wordt geactiveerd; een per saldo afname wordt als resultaat verantwoord.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

55


Jaarrekening Het toepassen van de nieuwe RJ 645 kwalificeert als een stelselwijziging. Conform de verslaggevingsvereisten heeft Vallei Wonen de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011 herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen en als zodanig verwerkt in de jaarrekening. De effecten van de stelstelwijziging zijn retrospectief verwerkt in het beginvermogen.

(* € 1.000) 2012 Eigen vermogen 1 januari 12.908 Invloed van stelselwijziging

2011 11.291 11

Herrekend eigen vermogen 1 januari

Resultaat boekjaar: Voor stelselwijziging 2.531 Effect stelstelwijziging: Afwaardering Commercieel vastgoed 925 Resultaat boekjaar na stelstelwijziging 1.606 Eigen vermogen 31 december 12.908

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa Sociaal vastgoed in exploitatie Grondslag sociaal vastgoed in exploitatie geclassificeerd als bedrijfsmiddel: Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 januari door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2012 bedraagt deze grens € 664,66 (2011: € 652,52). Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Vallei Wonen kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien Vallei Wonen een beleid heeft dat gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij centraal.

56

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening Grondslag classificatie als bedrijfsmiddel en waardering tegen historische kostprijs: Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen van materiĂŤle vaste activa. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven. Onderhoud Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen. Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven.

Vastgoedbeleggingen

Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren.

Commercieel vastgoed in exploitatie

Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

57


Jaarrekening Grondslag classificatie als vastgoedbelegging en waardering tegen historische kostprijs: Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus actuele waarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de actuele waarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs.

Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies

De onder de financiële vaste activa opgenomen vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woning gebonden Subsidies (BWS) toegezegde bedragen (contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen. Het kortlopende deel van deze post is opgenomen onder de vlottende activa.

Deelnemingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Vallei Wonen. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer Vallei Wonen geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

58

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening Latente belastingvorderingen

Onder de financiële vaste activa is een actieve belastinglatentie opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd kan plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De actieve belastinglatentie heeft betrekking op de aanwezige compensabele verliezen.

Overige vorderingen

De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen Vermogen Verenigingsreserve

De verenigingsreserve dient ter dekking van verenigingsactiviteiten. Jaarlijks wordt het resultaat van de verenigingsreserve toegevoegd of onttrokken. Vervolgens wordt aan dit saldo 2,5% rente toegevoegd.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

59


Jaarrekening Voorzieningen Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen bedrijfswaarde.

Voorziening latente belastingverplichtingen

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen nominale waarde. De opgenomen latentie heeft betrekking op de fiscaal gevormde onderhoudsvoorziening. Ultimo 2012 zijn er geen verhuureenheden bestemd voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige bezit is niet aan te duiden wat de bestemming zal zijn en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil gewaardeerd.

Voorziening negatieve waarde deelnemingen

De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de vennootschap ten behoeve van deelnemingen.

Langlopende schulden

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winsten-verliesrekening wordt verwerkt.

60

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. Vallei Wonen heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Huuropbrengsten

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2012 bedroeg dit maximumpercentage 2,3%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.

Opbrengsten servicekosten

Opbrengsten servicekosten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs (projecten voor derden). Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Mogelijke verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

De toe te rekenen interne directe kosten en rente in het kader van voorfinanciering ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord.

Overige bedrijfsopbrengsten

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

61


Jaarrekening Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

De afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers.

Lasten onderhoud

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Servicekosten

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedbeleggingen in het verslagjaar.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

62

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening Resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiĂŤle beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Vallei wonen geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

63


Jaarrekening 10.4 Toelichting op de balans 31-12-2012 €

Materiële vaste activa 10.4.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 10.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie 10.4.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

10.4.1 Sociaal vastgoed in exploitatie

Onroerende zaken niet zijnde woningen

Woningen en woongebouwen

31-12-2011 €

51.724.409 35.575 1.637.178

47.282.738 5.795.991 1.699.476

53.397.162

54.778.205

Totaal sociaal vastgoed in exploitatie

Overige zaken

31 december 2011: Cumulatieve verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen

59.081.752 -12.014.090

103.234 -15.729

151.458 -23.887

59.336.444 -12.053.706

Boekwaarden

47.067.662

87.505

127.571

47.282.738

6.078.579

0

4.379

6.082.958

Mutaties 2012: Investeringen Overboekingen - Verkrijgingsprijs - Cumulatieve afschrijvingen Desinvesteringen - Verkrijgingsprijs - Cumulatieve afschrijvingen Waardeveranderingen Afschrijvingen

0 0

-1.383 993

0 0

-1.383 993

-529.747 209.442 0 -1.310.250

0 0 0 -2.195

0 0 0 -8.147

-529.747 209.442 0 -1.320.592

Totaal mutaties

4.448.024

-2.585

-3.768

4.441.671

31 december 2012: Cumulatieve verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen

64.630.584 -13.114.898

101.851 -16.931

155.837 -32.034

64.888.272 -13.163.863

Boekwaarden

51.515.686

84.920

123.803

51.724.409

Afschrijvingsmethode en -termijnen Als gevolg van een schattingswijziging wordt met ingang van 2011 alle materiële vaste activa lineair afgeschreven. Vanaf 2012 wordt bij de toepassing van afschrijvingen rekening gehouden met de componentenbenadering Het toepassen van de componentenbenadering betekent dat separaat wordt afgeschreven op voor woningcorporaties belangrijke, te onderscheiden componenten. De volgende afschrijvingstermijnen zijn daarbij doorgaans van toepassing: De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor: Grond Casco Installaties Inrichting

64

geen afschrijving 50 jaar 20 tot 25 jaar 10 tot 15 jaar

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening Verkoop woningen in exploitatie Van de woningen en woongebouwen in exploitatie is de planning om 20 woningen binnen één jaar te verkopen. Zekerheden Er zijn geen activa als zekerheid gesteld voor de verstrekte leningen. Verzekering De vaste activa zijn verzekerd voor brand-, bliksem-, ontploffing-, storm- en vliegtuigschade. Alle woningen en garages zijn verzekerd zonder opname van een verzekerd bedrag. In geval van schade zal de verzekeraar geen beroep doen op onderverzekering. WOZ-waarde De WOZ-waarde van de onroerende en roerende goederen in exploitatie bedraagt € 214,11 miljoen (waardepeildatum 01-01-2012). Bedrijfswaarde De indeling van de kasstroom genererende eenheden sluit aan op hoe Vallei Wonen beleidsmatig met het bezit omgaat. Vanaf 2012 is de bedrijfswaarde alleen nog berekend voor het sociale vastgoed. Op basis van de hieronder vermelde uitgangspunten bedraagt de bedrijfswaarde voor het sociale vastgoed circa € 88,70 miljoen. Dit bedrag is inclusief grond (€ 13,65 miljoen). De bedrijfswaarde heeft ten opzichte van de boekwaarde van de materiele vaste activa in exploitatie een overwaarde van circa € 36,97 miljoen. Bij de berekening van de bedrijfswaarde is rekening gehouden met de volgende beleidsparameters:

Disconteringsvoet

2012 5,25%

2011 5,25%

Huurverhoging

2013 2014 2015 e.v.

4,00% 2,50% 2,00%

2,00% 2,00% 2,00%

Kostenstijging onderhoud

2013 e.v.

3,00%

3,00%

Kostenstijging algemeen

2013 e.v.

3,00%

3,00%

De bedrijfs- en exploitatiekosten zijn vanaf 2012 gebaseerd op de meerjarenbegroting 2013 t/m 2022. Alleen de lasten zijn meegenomen die direct toerekenbaar zijn aan de exploitatie Voor de onderhoudskosten zijn alleen de kosten voor instandhouding meegenomen. De laatste 5 jaar van de theoretische exploitatieperiode vindt er geen planmatig onderhoud plaats. Op basis van de meerjarenonderhoudsbegroting is er een norm bepaald op basis van het gemiddelde onderhoud over de eerste 10 jaar: € 1.135 per woning (prijspeil 2012). De verhuurderheffing is alleen voor 2013 meegenomen (€ 26 per woning). De saneringsheffing is niet meegenomen. De grondwaarde is gebaseerd op de sociale kavelprijs van de gemeente Woudenberg. Deze is jaarlijks geïndexeerd met 2,5% en verdisconteerd naar 31 december 2012. Er zijn voor de komende 5 jaar 68 woningen aangemerkt voor verkoop.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

65


Jaarrekening De bedrijfswaarde (kasstromen) ultimo verslagjaar is toegenomen met â‚Ź 13,64 miljoen ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo voorgaand verslagjaar. De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren: Bedrijfswaarde 2011 (o.b.v. jaarrekening 2011)

79.088.129

Boekwaarde grond 2011 (o.b.v. historische kostprijs) Commercieel vastgoed niet meer in bedrijfswaardeberekening

-7.286.284 -10.389.312

Bedrijfswaarde (sociaal vastgoed) 2011 (kasstromen)

61.412.533

Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten (werkelijke cijfers startjaar): - Een jaar kortere levensduur - In de huurprijscomponent - In de mutatiegraad - In de onderhoudslasten - In de overige lasten - In de disconteringsvoet - In de levensduur - In de voorgenomen investeringen - In de inflatie

-3.285.853 2.557.815 0 2.656.041 2.810.472 0 534.404 787.431 -134.699

Mutatie als gevolg van beleidsparameters en uitgangspunten Gevolgen mutaties in bezit - Verkoop - Sloop - Verbeteringen - Nieuwbouw - Aankoop

1.921.722 0 -52.966 5.840.977 0 Mutatie als gevolg van mutaties in bezit

7.709.733

Totale mutatie

13.635.344

Grond 2012 (o.b.v. actuele waarde)

13.648.257

Bedrijfswaarde 2012 (kasstromen)

88.696.134

10.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie

Woningen en woongebouwen

31 december 2011:

5.795.991

Mutaties 2012: Investeringen Desinvesteringen Afgeboekt voorziening onrendabele toppen nieuwbouw Overboeking naar onroerende zaken in exploitatie

2.570.955 0 -103.112 -8.228.259

Totaal mutaties

-5.760.416 35.575

31 december 2012:

66

5.925.611

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening

0 0 5.795.896 95 0 0

Investeringen 1.809 3.413 2.530.253 25.326 9.754 400

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0

Ten laste van voorziening onrendabele toppen -1.809 -3.413 -97.890 0 0 0

5.795.991

2.570.955

0

-103.112

Saldo 31-12-2011 Complex 26 De Zilvervloot Het Groene Woud II Plan Renes Plan Koraal Het Groene Woud III

Overboeking naar vastgoed in exploitatie 0 0 -8.228.259 0 0 0 -8.228.259

Saldo 31-12-2012 0 0 0 25.421 9.754 400 35.575

10.4.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Kantoorpand

Inventaris

Bedrijfsauto's

Totaal

31 december 2011: Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen

1.526.170 -43.149

369.503 -210.657

82.690 -25.081

1.978.363 -278.887

Boekwaarden

1.483.021

158.846

57.609

1.699.476

0

26.309

0

26.309

Mutaties 2012: Investeringen Overboekingen - historische kostprijs - cumulatieve afschrijvingen Desinvesteringen - historische kostprijs - cumulatieve afschrijvingen Waardeveranderingen Afschrijvingen

-5.245 4.772

0 0

0 0

-5.245 4.772

0 0 0 -25.230

0 0 0 -29.324

-32.275 7.260 0 -8.565

-32.275 7.260 0 -63.119

Totaal mutaties

-25.703

-3.015

-33.580

-62.298

31 december 2012: Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen

1.520.925 -63.607

395.812 -239.981

50.415 -26.386

1.967.152 -329.974

Boekwaarden

1.457.318

155.831

24.029

1.637.178

Afschrijvingsmethode en -termijnen Als gevolg van een schattingswijziging wordt met ingang van 2011 alle materiĂŤle vaste activa ten dienste van de exploitatie lineair afgeschreven. Op grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor: Kantoorpand Werkplaats Inventarissen Vervoermiddelen Hardware automatisering (voor 2008) Hardware automatisering (na 2008) Software

50 20/5 10 4/5 3 6 10/5/3

Vallei Wonen jaarverslag 2012

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

67


Jaarrekening Verzekering Het kantoor van Vallei Wonen maakt onderdeel uit van het gebouw De Schans. De bedrijfsunits van dit gebouw, waaronder het kantoor is verzekerd voor een totaalbedrag van € 3.192.800. Deze waarde is bepaald op basis van een taxatie. De overige onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn ultimo boekjaar voor € 285.536 verzekerd. De specificatie van de verzekeringen van de overige onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is als volgt: Inventarissen Uitgebreide inboedel 200.000 Vervoermiddelen Cascoverzekeringen 53.412 WOZ-waarde De WOZ-waarde van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is € 480.000 (waardepeildatum 01-01-2012). 31-12-2012

Vastgoedbeleggingen 10.4.4 Commercieel vastgoed in exploitatie 10.4.5 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

10.4.4 Commercieel vastgoed in exploitatie

Onroerende zaken niet zijnde woningen

Woningen en woongebouwen

9.070.823 11.982.053

6.835.371 11.544.620

21.052.876

18.379.991

Totaal commercieel vastgoed in exploitatie

31 december 2011: Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen

4.972.549 -162.556

2.124.366 -98.988

7.096.915 -261.544

Boekwaarden

4.809.993

2.025.378

6.835.371

2.357.944

0

2.357.944

0 0

8.003 -6.752

8.003 -6.752

0 0 0 -117.376

0 0 22.262 -28.630

0 0 22.262 -146.006

Totaal mutaties

2.240.568

-5.117

2.235.451

31 december 2012: Verkrijgingsprijzen Cumulatieve afschrijvingen

7.330.493 -279.932

2.154.631 -134.369

9.485.124 -414.301

Boekwaarden

7.050.561

2.020.262

9.070.823

Mutaties 2012: Investeringen Overboekingen - Verkrijgingsprijs - Cumulatieve afschrijvingen Desinvesteringen - Verkrijgingsprijs - Cumulatieve afschrijvingen Waardeveranderingen Afschrijvingen

31-12-2011

WOZ-waarde De WOZ-waarde van de onroerende en roerende goederen in exploitatie bedraagt € 11,96 miljoen (waardepeildatum 01-01-2012).

68

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening Actuele waarde De actuele waarde ultimo 2012 bedraagt € 10,75 miljoen (2011: 11,37 miljoen). De actuele waarde van het commerciële vastgoed is gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. Voor vergelijkbare woningen zijn taxatierapporten opgevraagd. Er zijn 7 woningen, 6 bedrijfsruimten en 2 parkeervoorzieningen getaxeerd.

10.4.5 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Saldo 1 januari: Mutaties: Verkoop nieuwbouw Mutatie herwaardering Totaal mutaties Saldo 31 december:

31-12-2012

31-12-2011

11.544.620

0

1.258.000 -820.567

0 11.544.620

437.433

11.544.620

11.982.053

11.544.620

Ultimo 2012 is het aantal woningen verkocht onder voorwaarden o.b.v. financieringstransactie 77 (2011: 69) De waarde van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur. De waarde is gebaseerd op de waarde van vergelijkbare woningen die in 2011 of 2012 zijn doorverkocht of er is voor vergelijkbare woningen een taxatierapport opgevraagd. Er zijn 8 taxatierapporten aangevraagd.

Financiële vaste activa 10.4.6 Te vorderen BWS subsidies 10.4.7 Deelnemingen 10.4.8 Latente belastingvordering 10.4.9 Overige vorderingen

55.528 0 363.760 500.000

82.813 0 0 500.000

Totaal

919.288

582.813

10.4.6 Te vorderen BWS subsidies Saldo 1 januari:

82.813

113.299

Mutaties: Rente Ontvangen bijdragen Afboeking saldo

3.209 -30.494 0

4.417 -39.877 4.974

Totaal mutaties

-27.285

-30.486

Saldo 31 december:

55.528

82.813

Vallei Wonen jaarverslag 2012

69


Jaarrekening 31-12-2012

10.4.7 Deelnemingen Saldo 1 januari:

31-12-2011 0

0

0 -36.976 36.976

18.000 -88.257 70.257

Totaal mutaties

0

0

Saldo 31 december:

0

0

Mutaties: Investeringen Resultaat Voorziening negatieve waarde deelneming

In 2010 zijn Vallei Wonen Energie BV en Vallei Wonen Holding BV opgericht. Vallei Wonen Energie BV is een 100% dochter van Vallei Wonen Holding BV welke op haar beurt weer 100% dochter is van Vallei Wonen. Voor de toelichting verwijzen wij verder naar de 'Voorziening negatieve waarde deelnemingen'. 10.4.8 Latente belastingvordering De latente belastingvordering heeft betrekking op verliescompensatie. Het verloop van de post belastinglatenties (verliescompensatie) is als volgt: 0

0

Mutaties:

363.760

0

Saldo 31 december:

363.760

0

500.000

500.000

Mutaties: Overname leningen u/g (WIF) Aflossingen/vrijval - overboeking naar vlottende activa

0 0 0

0 0 0

Totaal mutaties

0

0

500.000

500.000

Saldo 1 januari:

10.4.9 Overige vorderingen Saldo 1 januari:

Saldo 31 december:

Deze overige vorderingen bestaan uit 2 uitgezette leningen aan het Wooninvesteringsfonds en betreft geen vordering op deelnemingen. Voorraden 10.4.9 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

70

Vallei Wonen jaarverslag 2012

21.595

1.244.562

21.595

1.244.562


Jaarrekening 31-12-2012

10.4.10 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

31-12-2011

Saldo 1 januari:

1.244.562

436.629

Mutaties: Investeringen Ontvangen verkooptermijnen Verkoopresultaat

190.046 -1.337.308 -75.705

2.833.694 -1.880.669 -145.092

Totaal mutaties

-1.222.967

807.933

21.595

1.244.562

Saldo 31 december:

Saldo 31-12-2011 De Zilvervloot Het Groene Woud II Plan Renes

0 942.088 302.474

Investeringen 2.968 171.160 15.918

1.244.562

190.046

Ontvangen verkooptermijnen 0 -1.057.143 -280.165

Verkoopresultaat -2.968 -56.105 -16.632

-1.337.308

-75.705

Saldo 31-12-2012 0 0 21.595 21.595

Vorderingen 10.4.11 Huurdebiteuren 10.4.12 Gemeente 10.4.13 Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 10.4.14 Overige vorderingen 10.4.15 Overlopende activa

59.138 15.247 1.285 59.940 91.024

41.417 15.247 0 121.743 911.780

226.634

1.090.187

10.4.11 Huurdebiteuren De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd:

periode < 1 maand 1 tot 2 maanden 2 tot 3 maanden >= 3 maanden Totaal

Aantal huurders 31-12-2012 31-12-2011 25 12 21 15 5 11 14 10 65

48

Huurachterstand 31-12-2012 31-12-2011 8.897 2.536 14.524 7.852 4.199 9.897 33.090 20.850 60.710

41.135

Huurachterstand vertrokken bewoners Voorziening dubieuze debiteuren

6.018 -7.590

5.098 -4.816

Totaal

59.138

41.417

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 0,92% (2011 : 0,68%) van de brutojaarhuur. De huurachterstanden van de actieve contracten bedragen ultimo boekjaar 0,83% (2011 : 0,61%) van de brutojaarhuur. Er is in 2011 een voorziening gevormd voor vorderingen die dubieus zijn. Vallei Wonen jaarverslag 2012

71


Jaarrekening 31-12-2012

10.4.12 Gemeente Te ontvangen BWS-subsidie (jaarlijks)

10.4.13 Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen Belastingen Premies sociale verzekeringen Pensioenen

10.4.14 Overige vorderingen Diverse debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

31-12-2011

15.247

15.247

15.247

15.247

0 0 1.285

0 0 0

1.285

0

163.502 -103.562 59.940

224.640 -102.897 121.743

Dit betreffen de vorderingen niet zijnde huurvorderingen. Het gaat bijvoorbeeld om te betalen mutatiekosten, kooptermijnen, vorderingen in het kader van onze dienstverlening. 10.4.15 Overlopende activa Nog af te wikkelen (onderhoud) Te ontvangen rente liquide middelen, deposito's en beleggingen Te verrekenen met Vallei Wonen Holding BV Te ontvangen verzekeringsgelden Betaalde verkoopkosten Onderhoudskosten vereniging van eigenaars Vooruitbetaalde kosten jaarrekening Te verrekenen met Charim Te verrekenen met Vallei Wonen Energie BV Te ontvangen verkoopopbrengst Overige overlopende activa

7.354 35.347 18.000 0 1.855 20.463 2.994 0 0 0 5.011

5.393 51.723 18.000 5.898 6.048 0 7.266 7.821 643.853 156.605 9.173

91.024

911.780

Kas Postbank Rabobank

839 0 1.230.466

943 0 1.540.841

Subtotaal

1.231.305

1.541.784

Depositorekening Robeco

273

273

Subtotaal

273

273

1.231.578

1.542.057

10.4.16 Liquide middelen Direct opvraagbaar:

Op termijn uitgezet:

Totaal

72

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening Bij de Rabobank zijn vier rekeningen. Een renteloze betaalrekening, een rekening courant en een twee bedrijfsspaarkeningen. Het rentepercentage op de rekening-courant bij de Rabobank is gebaseerd op de ĂŠĂŠnmaands Euribor -0,2% en bedroeg ultimo 2012 0,0%. De rentepercentages op de bedrijfsspaarrekeningen bij de Rabobank bedroegen ultimo 2012 1,4%. 31-12-2012

Eigen Vermogen 10.4.17 Verenigingsreserve 10.4.18 Algemene bedrijfsreserve

31-12-2011

92.874 13.454.216

93.585 12.814.863

13.547.090

12.908.448

Saldo 1 januari: Jaarresultaat

93.585 -711

94.098 -513

Saldo 31 december:

92.874

93.585

11.191.997

9.437.595

1.622.866 639.353

1.770.269 1.606.999

13.454.216

12.814.863

1.770.269

1.759.732

-147.403

10.537

1.622.866

1.770.269

0 661.682 154.258

4.408 0 117.282

815.940

121.690

10.4.17 Verenigingsreserve

10.4.18 Algemene bedrijfsreserve Saldo 1 januari: Herwaardering Verkoop onder Voorwaarde Jaarresultaat Saldo 31 december: Verloop Herwaardering Verkoop onder Voorwaarde Saldo 1 januari: Mutaties: Saldo 31 december:

Voorziening 10.4.19 Voorziening onrendabele toppen nieuwbouw 10.4.20 Voorziening latente belastingverplichtingen 10.4.21 Voorziening negatieve waarde deelnemingen

10.4.19 Voorziening onrendabele toppen nieuwbouw

Complex 26 (verband houdend met De Tuinen) De Zilvervloot Het Groene Woud II

Saldo 31-12-2011 4.408 0 0 4.408

Bij

Af

Saldo 31-12-2012

0 3.413 97.890

4.408 3.413 97.890

0 0 0

101.303

105.711

0

Vallei Wonen jaarverslag 2012

73


Jaarrekening 31-12-2012

10.4.20 Voorziening latente belastingverplichtingen Saldo 1 januari:

31-12-2011 0

0

Dotaties

661.682

0

Saldo 31 december:

661.682

0

117.282

70.257

36.976 0

47.025 0

36.976

47.025

154.258

117.282

Totaal 47.314.883

31-12-2011 looptijd > 5 jaar 40.127.548

47.314.883

40.127.548

De voorziening voor latente belastingverplichtingen is overwegend langlopend van aard. 10.4.21 Voorziening negatieve waarde deelnemingen Saldo 1 januari: Mutaties: Bij: negatief resultaat Af: positief resulltaat

Saldo 31 december:

Langlopende schulden

10.4.22 Leningen kredietinstellingen

Totaal 45.624.914

31-12-2012 looptijd > 5 jaar 39.913.516

Totaal

45.624.914

39.913.516

31-12-2012

10.4.22 Leningen kredietinstellingen

31-12-2011

Saldo 1 januari:

47.314.883

45.920.782

Mutaties: Aangetrokken leningen Opname roll-overlening Afgeloste leningen Aflossingen Overboeking naar kortlopende schulden (looptijd < 1 jaar)

300.000 0 0 0 -1.989.969

5.400.000 0 0 -600.000 -3.405.899

-1.689.969

1.394.101

45.624.914

47.314.883

Saldo 31 december:

Rentevoet en aflossingssysteem De gemiddelde rentevoet van de opgenomen leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt 4,4%. In 2012 zijn 2 leningen voor een totaalbedrag â&#x201A;Ź 3,1 miljoen volledig afgelost. Dit bedrag is verantwoord onder de kortlopende schulden (schulden aan kredietinstellingen) Het aflossingsbestanddeel bedraagt in het komende jaar circa â&#x201A;Ź 2,0 miljoen. Zekerheden Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard. De rente en aflossing van alle leningen wordt gegarandeerd door de Gemeente Woudenberg of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

74

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening Disagio Verschillen in ontvangen en af te lossen bedragen komen ten laste van het jaar waarin de bedragen ontvangen zijn. Roll-over lening Per 1 september 2006 is een roll-over lening afgesloten met een looptijd van 9 jaar en 11 maanden. De in 2009 afgesloten roll-over lening is in 2012 volledig afgelost. Per 15 oktober is een vervangende roll-over lening afgesloten (looptijd 2 jaar). De geldgever stelt in alle gevallen een bedrag van maximaal â&#x201A;Ź 1,5 miljoen ter beschikking. Van deze hoofdsom dient steeds minstens 20% opgenomen te zijn. Per 31 december 2012 is 1 lening volledig en 1 lening voor â&#x201A;Ź 300.000 opgenomen (totaal â&#x201A;Ź 1,8 miljoen).

10.4.23 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden Saldo 1 januari: Mutaties: Verkoop nieuwbouw Mutatie herwaardering Totaal mutaties Saldo 31 december: Kortlopende schulden 10.4.24 Schulden aan kredietinstellingen 10.4.25 Schulden aan leveranciers 10.4.26 Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.4.27 Overlopende passiva

10.4.24 Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichting < 1 jaar

10.4.26 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting Omzetbelasting Vernnootschapsbelasting - 2012 Pensioenpremies Sociale premies

10.4.27 Overlopende passiva Niet vervallen rente leningen Vooruit ontvangen huur Te verrekenen huurtoeslag Nog te betalen servicekosten Te betalen kosten nieuwbouw De Zilvervloot Te betalen kosten nieuwbouw De Tuinen Te betalen kosten Het Groene Woud II Te betalen kosten BLNW Overige overlopende passiva

Vallei Wonen jaarverslag 2012

31-12-2012

31-12-2011

11.534.083

0

1.258.000 -673.164

0 11.534.083

584.836

11.534.083

12.118.919

11.534.083

1.989.969 156.840 1.469.493 1.125.968

3.405.899 464.300 701.898 1.166.614

4.742.270

5.738.711

1.989.969

3.405.899

1.989.969

3.405.899

23.352 1.436.196

35.117 654.321

0 0 9.945

0 1.672 10.788

1.469.493

701.898

980.964 62.591 24.819 6.199 2.375 0 33.345 0 15.675

1.010.037 56.982 24.325 9.009 5.726 44.038 0 750 15.747

1.125.968

1.166.614

75


Jaarrekening Niet uit de balans blijkende informatie Aangegane verplichtingen Er zijn op dit moment geen nieuwbouwprojecten in ontwikkeling. Voorziening jubileumuitkering Voor een jubileumuitkering is geen voorziening gevormd. De omvang van deze verplichting is niet materieel. Verkochte woningen In 2002 en 2003 zijn huurwoningen o.b.v. een MGE-constructie verkocht aan de zittende huurders. Voor deze woningen geldt een terugkoopverplichting van 15 jaar op het moment dat de zittende bewoner de woning wil verkopen waardoor op dat moment het Eigen Vermogen wordt aangesproken. Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen die in 2002 zijn verkocht o.b.v. een MGE-constructie. Deze terugkoopverplichting loopt in 2017 af. Hiervan zijn 5 woningen als verplichting op de balans opgenomen. Vanaf 2008 worden de woningen verkocht met het Slimmer Kopen concept en niet meer via de MGE-constructie. Het verschil ligt vooral bij het feit dat Vallei Wonen een terugkooprecht heeft en geen terugkoopplicht. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel woningen verkocht zijn met de MGE-constructie en hoeveel woningen verkocht zijn met het Slimmer Kopen concept o.b.v verkooptransactie. De woningen waarbij de terugkoopverplichting vervalt en de woningen waarbij het terugkooprecht geldt (woningen verkocht in 2011 en 2012) worden verantwoord onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Voor 2011 en 2012 is het als volgt.

76

2011 MGE Slimmer Kopen

begin 2011 83 19

Mutatie

2012 MGE Slimmer Kopen

begin 2012 80 64

Mutatie

-3 45

Eind 2011 80 64

-1 20

Eind 2012 79 84

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening 10.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten 10.5.1 Huuropbrengsten Woningen en woongebouwen in exploitatie Onroerende goederen niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand wegens overige redenen

2012 â&#x201A;Ź

2011 â&#x201A;Ź

6.510.676 251.698

6.230.828 236.295

6.762.374

6.467.123

36.692 0

71.750 0

36.692

71.750

6.725.682

6.395.373

De stijging van de huuropbrengsten is ten opzichte van het vorige boekjaar toegenomen als gevolg van: - jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2012: - sociale huurwoningen: 2,30% (vorig jaar 1,30%) - vrije sector huurwoningen: 4,30% (vorig jaar 3,30%) - garages: 3,00% (vorig jaar 3,00%) - toename van het aantal verhuureenheden door nieuwbouw en aankoop - tussentijdse huurverhogingen in verband met individuele woningverbeteringen - huurharmonisatie Daar tegenover staan wel de verkopen van een aantal woningen. De huurderving bedroeg in het boekjaar 0,54% van de te ontvangen huur (vorig boekjaar: 1,11%). Deze huurderving is ontstaan door de problemen in de verhuring van seniorenappartementen in bepaalde complexen en frictieleegstand. 10.5.2 Opbrengsten servicekosten Leveringen en diensten Te verrekenen met huurders

Contributies subtotaal Af: vergoedingsderving wegens leegstand wegens oninbaarheid

266.664 -6.707

245.839 -9.286

259.957

236.553

601

619

260.558

237.172

7.466 0

9.448 0

7.466

9.448

253.092

227.724

Dit betreffen de bijdragen die de huurders boven de nettohuurprijs betalen voor glasverzekering, riool- en dakgotenfonds en gemeenschappelijke ruimten.

Vallei Wonen jaarverslag 2012

77


Jaarrekening De vergoedingen voor leveringen en diensten zijn gebaseerd op geraamde kosten en worden, indien noodzakelijk, jaarlijks aangepast. De vergoedingsderving bedroeg in het boekjaar 2,91% van de te ontvangen vergoedingen (vorig boekjaar 3,98%). De leegstand is ontstaan door problemen in de verhuring van seniorenappartementen in bepaalde complexen en frictieleegstand.

10.5.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille Opbrengst verkopen bestaand bezit Boekwaarde verkopen bestaand bezit Verkoopkosten

2012

2011

2.108.000 -320.305 -53.482

4.784.375 -959.906 -145.897

1.734.213

3.678.572

-75.705

-145.704

605.650 -577.326 -12.324

342.250 -320.879 -4.584

16.000

16.787

1.674.508

3.549.655

Verkoopresultaat nieuwbouw Opbrengst verkopen onder voorwaarden (verkooptransactie) Terugprijs verkopen onder voorwaarden (verkooptransactie) Aan- en verkoopkosten Gerealiseerd resultaat Verkoop onder Voorwaarden

Het boekresultaat 2012 betreft: - het verkoopresultaat van 13 bestaande huurwoningen (allen met korting volgens het concept Slimmer Kopen速 waarbij sprake is van een terugkooprecht) - het verkoopresultaat van 3 doorverkochte woningen volgens het concept Slimmer Kopen速 waarbij sprake is van een terugkooprecht. - een correctie op het eerder genomen resultaat uit verkoop van nieuwbouwappartementen. 10.5 4 Geactiveerde productie eigen bedrijf Correctie geactiveerde personeelskosten nieuwbouwprojecten 2011 Geactiveerde personeelskosten nieuwbouwprojecten

-62.484 55.752

148.923

-6.732

148.923

De geactiveerde kosten eigen bedrijf betreft aan de realisatie van nieuwbouwprojecten toegerekende salariskosten van interne personeelsleden. In 2012 zijn kosten geactiveerd voor nieuwbouwprojecten Het Groene Woud fase II en III, Plan Renes, Plan Koraal. 10.5.5 Overige bedrijfsopbrengsten Vergoedingen/verrichte diensten Doorbelasting personeelskosten onderhoud Overigen

79.870 38.867 13.983

65.275 34.351 11.693

132.720

111.319

De post vergoedingen/verrichte diensten bestaat uit vergoedingen voor administratieve en technische dienstverlening, opbrengsten abonnementen woonkrant en overige administratievergoedingen. De post overigen bestaat uit ontvangen vergoedingen voor het beschikbaar stellen van ruimte voor mobiele telecommunicatie bij complex 27 en overige kleinere bedragen.

78

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening

Bedrijfslasten 10.5.6 Afschrijvingen op materiĂŤle vaste activa en vastgoedportefeuille - Woningen en woongebouwen sociaal vastgoed - Woningen en woongebouwen commercieel vastgoed - Onroerende zaken niet zijnde woningen sociaal vastgoed - Onroerende zaken niet zijnde woningen commercieel vastgoed - Overige zaken - Activa ten dienste van de exploitatie

10.5.7 Overige waardeveranderingen van materiĂŤle vaste activa en vastgoedportefeuille Waardeverandering commercieel vastgoed Afboekingen als gevolg van structureel lagere bedrijfswaarden Onrendabele investeringen: Terugname afwaardering commercieel vastgoed (voorheen sociaal) Verbetering complex 26 (verband houdend met De Tuinen) Nieuwbouw De Zilvervloot Nieuwbouw Het Groene Woud II Bijdrage WKO De Zilvervloot

10.5.8 Lonen en salarissen Bruto salarissen inclusief ziekengeld en ontslagvergoeding Personeelskosten samenwerkingsverband (BLNW) Uitzendkrachten Ontvangen ziekengelden

10.5.9 Sociale en pensioen lasten Sociale lasten Pensioenlasten

In 2012 is aan de directeur de volgende beloning uitgekeerd: Loon voor loonheffing (incl. bijtelling auto) Pensioenkosten (werkgevers en werknemersdeel) Ontslagvergoeding Levensloop

2012

2011

1.310.250 117.376 2.195 28.630 8.147 63.119

1.395.098 0 59.175 0 7.336 64.906

1.529.717

1.526.515

-22.262 0

1.172.844 0

-388 -2.599 3.413 97.890 0

-248.051 0 -38.896 768.901 125.000

76.054

1.779.798

828.281 21.654 15.918 0

719.516 16.967 31.591 0

865.853

768.074

90.112 111.383

90.478 120.771

201.495

211.249

75.044 21.439 222.800 0 319.283

Ultimo boekjaar bedraagt het aantal formatieplaatsen 11,05 (vorig jaar 11,72). Ultimo boekjaar zijn 12 personeelsleden in dienst, de directeur-bestuurder is op basis van inlening actief. Per 1 januari 2013 treedt een nieuwe directeur-bestuurder in dienst. In het samenwerkingsverband BLNW is nog een personeelsfunctionaris in dienst waarvan Vallei Wonen een deel van de personeelslasten krijgt doorberekend. De formatieplaatsen kunnen als volgt worden verdeeld naar afdelingen. Hierbij is tevens het onderscheid aangegeven tussen Vallei Wonen en de doorbelasting in het kader van het samenwerkingsverband: Vallei Wonen jaarverslag 2012

79


Jaarrekening Directie (vacature) Secretariaat Personeelszaken Wonen FinanciĂŤn Vastgoed Huismeester

Vallei Wonen 1,00 1,00 2,61 2,44 3,00 1,00

Doorbelasting vanuit BLNW

1,00 1,00 0,17 2,61 2,44 3,00 1,00

0,17

11,05

10.5.10 Lasten onderhoud Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Contractonderhoud Planmatig onderhoud

Totaal

0,17 2012

11,22 2011

174.752 116.380 111.676 539.880

176.253 67.953 73.016 660.505

942.688

977.727

87.457

90.655

87.457

90.655

71.841 78.454 20.302 9.653 35.237 8.944

69.397 64.079 17.914 8.385 24.431 7.671

224.431

191.877

10.5.13 Overige bedrijfslasten Overige kostensoorten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Bestuurskosten Algemene kosten

87.787 54.466 32.305 431.278

85.784 54.399 31.346 388.985

Zakelijke bedrijfslasten Belastingen Verzekeringen Contributie Aedes Centraal Fonds Volkshuisvesting - Bijzondere projectsteun Centraal Fonds Volkshuisvesting - Saneringssteun

357.518 12.064 11.630 23.346 0

355.122 12.421 11.330 44.901 25.920

6.329 84.907

107.713 125.385

1.101.630

1.243.306

10.5.11 Leefbaarheid Kosten leefbaarheid

10.5.12 Servicekosten Gas, water en elektra Onderhouds- en schoonmaakkosten Onderhoudskosten groenvoorziening Kosten glasverzekering Ontstoppen riool en schoonmaken dakgoten Algemene beheerkosten

Overige lasten Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige directe exploitatielasten

Onderstaand volgt een overzicht van de wettelijke accountantskosten welke in 2012 door BDO zijn doorberekend: Vallei Wonen jaarverslag 2012 80


Overige lasten Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige directe exploitatielasten

6.329 84.907 1.101.630

107.713 125.385

Jaarrekening 1.243.306

Onderstaand volgt een overzicht van de wettelijke accountantskosten welke in 2012 door BDO zijn doorberekend:

1. 2. 3. 4.

Controle van de jaarrekening Andere controle opdrachten Fiscale adviesdiensten Andere niet-controle diensten

BDO Audit & Assurance BV 20.812 3.388 0 0

BDO Netwerkorganisaties 0 0 30.439 0

24.200

30.439

10.5.14 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Niet-gerealiseerde waardeverandering VOV-woning Waardeveranderingen terugkoopverplichting

2012

2011

-820.567 673.164

0 0

-147.403

0

3.209 36.501 34.346

4.417 23.034 48.137

74.056

75.588

2.196.677 6.383

2.170.736 32.147

2.203.060

2.202.883

FinanciĂŤle baten en lasten 10.5.15 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente op te vorderen BWS subsidie Rente op overige vorderingen Rente op uitgezette middelen

10.5.16 Rentelasten en soortgelijke kosten Rente leningen kredietinstellingen Overige financieringslasten

Vallei Wonen jaarverslag 2012

81


Jaarrekening 10.5.17 Belastingen De te betalen vennootschapsbelasting over het jaar 2012 wordt in 2012 ten laste van het resultaat gebracht. Het fiscale resultaat over 2012 bedraagt: 2012 Commercieel resultaat conform winst- en verliesrekening over 2012 (voor belastingen)

1.436.562

Fiscaal lagere afschrijving Fiscaal geen waardeveranderingen Beperkt aftrekbare kosten Bijdrageheffing CFV Fiscaal geen opbrengst woningverkopen/toevoeging HIR Pro ratateruggave 2006 (alleen rente belast) Fiscaal projectresultaat Het Groene Woud fase II Fiscaal hogere rentelasten i.v.m. vrijval disagio Fiscaal hogere onderhoudslasten Dotatie onderhoudsvoorziening Investeringsaftrek

1.361.528 223.457 4.400 23.345 -1.691.140 -1.621 -44.130 -77.909 -35.435 -2.646.729 -7.367

Belastbare winst 2012

-1.455.039 0

Te betalen vennootschapsbelasting 2012

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen correctie voorgaande jaren Latente belastingen

2011

0 -2 297.922

0 -137.013 0

297.920

-137.013

-536.976

-47.025

-536.976

-47.025

10.5.18 Resultaat deelnemingen Deelneming Vallei Wonen Holding BV

82

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Jaarrekening 10.6 Kasstroomoverzicht (indirecte methode) 2012 €

2011 €

3.749.945

3.643.793

1.529.717 76.054

1.526.515 1.779.798

863.553 -996.441 36.976

-750.777 450.165 47.025

1.509.859

3.052.726

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

5.259.804

6.696.519

Ontvangen rente Betaalde rente Betaalde winstbelasting Resultaat deelnemingen

74.056 -2.203.060 -297.920 -536.976

75.588 -2.202.883 137.013 -47.025

-2.963.900

-2.037.307

2.295.904

4.659.212

-1.586.940 345.320 -336.475

-8.753.190 972.406 30.486

-1.578.095

-7.750.298

300.000 0 0 -1.989.969

5.400.000 0 -600.000 -3.405.899

-1.689.969

1.394.101

-972.160

-1.696.985

1.542.057 -972.160

3.239.042 -1.696.985

569.897

1.542.057

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Waardeveranderingen mat. en fin. vaste activa Verandering in werkkapitaal: - mutatie vorderingen - mutatie kortlopende schulden Mutatie voorziening negatieve waarde deelnemingen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie financiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden nieuw Opname roll-overlening Aflossing langlopende schulden Aflossingsverplichting < 1 jaar (kortlopend)

Netto-Kasstroom Verloop liquide middelen Liquide middelen en effecten ultimo 2011 Netto kasstroom 2012 Liquide middelen en effecten ultimo 2012

Vallei Wonen jaarverslag 2012

83


Overige gegevens 11.1 Resultaatbestemming 2012 â&#x201A;Ź

2011 â&#x201A;Ź

Het resultaat over het boekjaar bedraagt â&#x201A;Ź 638.642 positief en wordt als volgt bestemd: Toerekening jaarresultaat 1. Verenigingsreserve 2. Algemene bedrijfsreserve

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

84

Vallei Wonen jaarverslag 2012

-711 639.353

-513 1.606.999

638.642

1.606.486


Verklaring accountant

Vallei Wonen jaarverslag 2012

85


Verklaring accountant

86

Vallei Wonen jaarverslag 2012


Vallei Wonen jaarverslag 2012

87


Vallei Wonen POSTBUS 168 Schans 303930 ED WOUDENBERG 3931 KJ Woudenberg Postbus 168 3930 ED Woudenberg Telefoon (033) 286 17 40 E-mail info@valleiwonen.nl Website www.valleiwonen.nl Tekst Vallei Wonen Soet & Blank, Breda Fotografie Wiep van Apeldoorn, Amersfoort Ontwerp, opmaak & druk Woudenbergse Drukkerij, Woudenberg Vallei Wonen jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012 Vallei Wonen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you