Page 1

Leefbaarheidsfonds steunt sportproject ‘Meer bewegen 2013’

Directeur Kees van Kampen over de woonactualiteit

Uitleg over nieuwe huurbeleid

nummer 1 | april 2013


interview

In gesprek met directeur-bestuurder Kees van Kampen over actuele situatie

Kees van Kampen is sinds 1 januari 2013 in dienst van Vallei Wonen. Hiervoor was hij acht jaar manager Klant en Vastgoed bij Woningstichting Brummen.

De maatschappij verandert snel en de politieke keuzes zijn soms onvoorspelbaar. Desondanks kiest Vallei Wonen de komende jaren voor een duidelijke koers. ‘En die moet je zoveel mogelijk vasthouden. Anders weet niemand meer waar hij aan toe is.’ ‘Juist in deze lastige economische tijden is visie belangrijk. Die visie gaan we dit jaar vastleggen in een nieuw ondernemingsplan, dat we graag eind 2013 willen vaststellen. Het heeft een looptijd van zo’n vijf jaar en bevat een groot aantal doelen die we willen halen en een raming van het geld daar daarvoor nodig is. Het ondernemingsplan wordt vertaald in onze jaarplannen.’

Positieve insteek ‘Zo’n belangrijk stuk schrijven we uiteraard niet alleen. We betrekken hier intensief onze belanghouders bij: gemeente, huudersbelangenvereniging, zorg- en welzijnspartners en andere maatschappelijke partijen en natuurlijk de leden van de Raad van Commissarissen en onze eigen medewerkers. Basis hierbij blijft dat we ons geld maatschappelijk inzetten. Dat schept verplichtingen en die willen we graag waarmaken. We steken positief in: we kijken wat er wél kan de komende jaren en niet meteen wat er allemaal niet kan. Vallei Wonen is een financieel goede club en daarmee kunnen we onze doelgroep kwalitatief goede woningen blijven bieden.’

Ook zorgen ‘We maken ons, en met ons de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg, wel zorgen over het pas afgesloten woonakkoord in de politiek. De zware heffing die het kabinet ons oplegt, is in feite een verkapte belasting voor de huurder. Dit is gewoon slecht voor onze huurders. Er wordt inkomenspolitiek via de corporaties gevoerd en dat lijkt mij een taak voor de Belastingdienst.’

‘Vasthouden aan je visie’ ‘Goede start’ ‘Ik heb het de eerste maanden hier erg naar mijn zin. Ik ga met veel plezier en energie naar Woudenberg en zie het als een mooie nieuwe uitdaging. Vallei Wonen kan ik wel enigszins vergelijken met mijn vorige werkgever, Woningstichting Brummen. Ook hier is de lokale verankering sterk en dat vind ik positief. De relaties met onze belanghouders zijn goed. Ik zie dat Woudenberg een fijn en leefbaar dorp is en daar heeft Vallei Wonen de voorbije jaren zeker zijn bijdrage aan geleverd. Na een lastige tijd voor onze werkorganisatie en een wat intern gerichte houding, kunnen we het vizier nu weer meer naar buiten richten. Daar hebben huurders, woningzoekenden én onze belanghouders ook recht op.’


informatie

Aanhakend bij nieuwste maatschappelijke en politieke ontwikkelingen:

Strategisch voorraadbeleid Vallei Wonen geactualiseerd De samenleving, de economische en de politieke situatie veranderen voortdurend. Dit heeft uiteraard ook invloed op ons, onze keuzes en op onze vastgoedportefeuille. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Teamleider Vastgoed Johan Hesselink: ‘Onze vastgoedportefeuille moet duurzaam, betaalbaar en kwalitatief klaar zijn voor de toekomst. We wilden ons strategisch voorraadbeleid daarom actualiseren. Strategisch voorraadbeleid is het afstemmen van de (toekomstige) vraag van de klant, op het actuele en toekomstige te ontwikkelen aanbod van woningen van Vallei Wonen. De evaluatie die we vorig jaar hielden, gaf ons een goed beeld van onze situatie. Mede door cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben we nu goed inzicht in de demografische ontwikkelingen, de inkomens van de huishoudens en de grootte van onze kernvoorraad. Om een goed beeld te krijgen van onder andere het toekomstige onderhoud, de duurzame acties die we moeten uitvoeren en de woonkwaliteit, maakte een aantal collega’s een rondgang langs ons bezit. Met de kennis die we daarbij opdeden, konden we goede toekomstkeuzes per woonblok of appartementengebouw maken.’

Nieuw huurprijsbeleid ‘Daarnaast moeten we ons huurprijsbeleid herzien en dit kunnen goed uitleggen aan de huurders en woningzoekenden’, vertelt teamleider Wonen & Financiën Laura Jilesen. ‘Dit heeft sterk te maken met de keuzes die de overheid hierin maakt, maar ons nieuwe huurbeleid houdt verder rekening met de product- en marktkwaliteit van de woning. Ook ons bestaande verkoopbeleid hebben we getoetst en op enkele onderdelen aangepast.’

Huurders Belangen Vereniging Woudenberg akkoord ‘We hebben dit nieuwe voorraad- en huurprijsbeleid besproken met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg. Het bestuur stemde na goed overleg in met onze voorgestelde plannen. We zijn blij dat de huurdersvertegenwoordiging ons beleid steunt.’

Huurverhoging per 1 juli Zoals gebruikelijk verhoogt Vallei Wonen per 1 juli de huren. De voorbije jaren was dit over het algemeen een stijging met de inflatie. Dit betekent dat de huurverhoging niet hoger was dan de gemiddelde prijsstijging van het voorgaande jaar. Voor 2013 is dat door kabinetsbeleid wat anders geworden. De huren stijgen meer dan u gewend was. Dit geldt vooral voor huurders met een hoger inkomen. Welke huurverhoging per 1 juli exact voor uw woning geldt, laten we u voor 1 mei per brief weten.


Huurders Belangen Vereniging Woudenberg over nieuwe strategisch voorraadbeleid en huurbeleid:

‘Dit heeft Vallei Wonen keurig gedaan’ De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg is positief over de manier waarop ze zijn betrokken bij het vaststellen van dit nieuwe strategisch voorraadbeleid en huurbeleid. ‘Vallei Wonen heeft dit netjes gedaan’, aldus voorzitter Ineke Banus. ‘Gegeven alle overheidsregels en heffingen hebben ze een haalbaar beleid op tafel gelegd. Wij zijn er uitvoerig over bijgepraat op 5 februari, waarbij we ook onze vragen meteen konden stellen. Daarna hadden we zes weken de tijd om tot ons oordeel te komen over het voorstel van Vallei Wonen. Die tijd hadden we niet nodig. Na twee eigen vergaderingen ging ons bestuur unaniem akkoord met de plannen van Vallei Wonen. We vinden het in deze economisch lastige tijden een goed onderbouwd beleidsstuk waarmee de volkshuisvesting én het huurdersbelang in Woudenberg vooruit kan.’

Hoe groot is onze kernvoorraad? Voor 2021 is de benodigde kernvoorraad bepaald op 745 woningen. De beschikbare kernvoorraad in 2012 bedroeg 1.102 woningen. 28% van deze woningen werd en wordt bewoond door huishoudens met een inkomen groter dan € 34.085. 17% van de huishoudens heeft een inkomen van meer dan € 43.000. De kernvoorraad in 2012 is dus circa 350 woningen groter dan noodzakelijk. We hebben met de gemeente Woudenberg een ondergrens van 1.000 woningen in de sociale voorraad afgesproken. Dit zijn dus wat meer dan de kernvoorraad. Dat is nodig, omdat nooit alle sociale huurwoningen ook werkelijk door deze doelgroep worden bewoond. Er zijn nu 200 woningen bestemd voor senioren. Door de vergrijzing moet het aantal huidige woningen oplopen naar 230 in 2025.

Kees van Kampen, Laura Jilesen en Johan Hesselink van Vallei Wonen


Ons duurzame werk gaat door! Ons werk op het gebied van duurzaamheid en het verminderen van CO2-uitstoot gaat ook in 2013 verder. We lopen nog steeds voor op onze doestellingen. We geven u weer een overzicht van de actuele situatie.

In de grafiek hieronder ziet u de resultaten in vermindering van de CO2-uitstoot tot nu toe en de prognose voor de komende jaren.

Wat doen we in 2013? Ook in 2013 gaan we dus door met de verduurzaming van ons bezit. Zo plaatsen we onder andere zonnecellen op een aantal woningen aan de Schans en waar mogelijk ook aan de Zwanebloem en omgeving. Aan de Albert Cuyplaan en omgeving brengen we vloer- en dakisolatie aan, plaatsen we HR++ beglazing en als dat kan zonneboilers. Bij de Witte de Withlaan en omgeving worden de daken ge誰soleerd en brengen we HR++ glas aan. Verder worden in 2013 diverse oude cv-ketels vervangen door moderne HR-ketels.

Investering verdient zich terug! In het akkoord dat onze branchevereniging Aedes, de overheid en de landelijke huurderskoepel Woonbond sloten is de doelstelling voor vermindering van de CO2-uitstoot in juni 2012 aangescherpt van 20 naar 33 procent. Daarnaast werd de termijn waarin woningcorporaties hun woningbezit hieraan moeten aanpassen wat verruimd: van 2018 naar 2020. Onze resultaten volgen dit convenant uitstekend, we lopen er zelfs wat op vooruit.

Welke verbeteringen kunt u verwachten? We brengen onder andere dak-, vloer- en gevelisolatie en isolerende beglazing aan. Daarnaast zijn de oude cv-ketels vervangen door moderne hr-ketels en hebben we waar mogelijk zonneboilersystemen geplaatst. Wat we precies doen, verschilt per woning(blok) of appartementengebouw.

Van deze verbeteringen neemt Vallei Wonen 50% van de kosten voor haar rekening; de andere 50% is voor rekening van de bewoner. Die verwerken we in een maandelijkse huurverhoging. Doordat de energierekening lager is, verdient een huurder de investering redelijk snel terug. Ervaring leert dat ongeveer de helft van de aangeschreven huurders met de energieverbeteringen meedoet en er voor wil betalen. De woningen waarvan de huurders nu niet meedoen, nemen we onder handen wanneer de huidige huurder de woning verlaat.


Nieuwe groep huurders krijgt aanbod om woning te kopen.

Vallei Wonen biedt vanaf dit voorjaar aan zittende huurders een nieuwe groep van 48 bestaande woningen te koop aan. Tegelijk stoppen we met het te koop aanbieden van andere woningen uit ons bestaande bezit. Van deze ‘groep van 50’ heeft een aantal huurders hun woning de afgelopen jaren ook werkelijk gekocht. Dit deden ze met het Slimmer Kopen®-concept: de huurders kregen een mooie korting bij de aankoop. We hebben bewoners uit deze groep die niet meteen wilden kopen, nog een aantal keren een koopaanbod gedaan. Hierop kwamen steeds minder reacties. Daarom bieden we nu een andere groep huurders de mogelijkheid hun woning te kopen. We informeren deze huurders persoonlijk in april en doen hen een vrijblijvend aanbod. Deze woningen bieden we weer aan met Slimmer Kopen®, zodat geïnteresseerden met een aantrekkelijke korting kunnen kopen.

Wie zijn eigen woning koopt weet precies wat hij koopt. Andere voordelen van het kopen van je eigen huurwoning zijn: de lage overdrachtsbelasting van 2 procent, geen verhuis- en inrichtingskosten en de mogelijkheid om de woning aan te passen en te verbouwen naar eigen smaak en inzicht.


informatie

Leefbaarheidsfonds Vallei Wonen steunt Sportproject ‘Meer bewegen 2013’ Het pas opgerichte leefbaarheidsfonds heeft zijn eerste geldbedrag toegewezen. Het sportproject ‘Meer bewegen 2013’ kreeg € 3.830. Dit idee van Jeugdopbouwwerk én met name de Woudenbergse jeugd zelf voldoet aan de voorwaarden van het fonds, wordt breed gedragen en is een initiatief dat voorziet in een behoefte. Het sport- en bewegingsproject is vooral bedoeld voor jongeren van 12 tot 23 jaar die niet of nauwelijks gebruik maken van georganiseerde sportverenigingen. De jongeren die het initiatief namen om de aanvraag te doen, werken zelf ook mee. Met het bedrag worden onder andere sportmaterialen gekocht voor workshops en trainingen. Die worden verzorgd door sportcoaches van het Jeugdopbouwwerk. Dit alles past ook zeer goed in het gemeentelijke beleid dat sportieve activiteiten stimuleert.

Onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen De leefbaarheidscommissie is onafhankelijk en telt vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Woudenbergse bevolking: gemeente, huurdersbelangenvereniging, Stichting Welzijn Ouderen, Platform Gehandicaptenbeleid Woudenberg, Jeugd-Punt, Stichting Kunst en Cultuur, Stichting Duurzaam Woudenberg en Vallei Wonen. De commissieleden toetsen de aanvragen aan de voorwaarden van het fonds. Daarnaast denken zij mee over samenwerking met andere partijen binnen Woudenberg en over de praktische uitvoering van leefbaarheidsprojecten.

Ook u kunt een aanvraag doen! Het leefbaarheidsfonds heeft ieder jaar een budget van € 10.000 beschikbaar. Centraal thema is de ontmoeting tussen buren en buurtgenoten. Daarom richt het fonds zich met name op die bewonersinitiatieven waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen met elkaar werken aan een leefbaar woongebouw, buurt of wijk. Denk aan een project voor kunst, sport of integratiebevordering in de wijk. Geen idee wordt op voorhand uitgesloten en zo lang het voldoet aan de voorwaarden maakt iedereen kans op steun uit het leefbaarheidsfonds.Heeft u een goed idee, aarzel dan niet om uw idee of plan voor te leggen aan de commissie. Een verzoek kunt u online indienen via onze website of schriftelijk bij Vallei Wonen, ter attentie van de leefbaarheidscommissie.


Vallei Wonen & Social Media

informatie

Twitter mee en maak kans op een cadeaubon! Via Twitter leest u de laatste nieuwtjes van Vallei Wonen. En als u ons op Twitter volgt, maakt u kans op een cadeaubon van € 25! Per 25 aanmeldingen verloten we er namelijk eentje. Doet u ook mee? Volg ons op @ValleiWonen.nl

colofon

Als u toch digitaal bezig bent, neem dan ook eens een kijkje op onze facebook-pagina en Like ons!

De digitale nieuwsbrief van Vallei Wonen Speciaal voor huurders geeft Vallei Wonen vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Hierin leest u informatie over onze dienstverlening, onze openingstijden, onderhoudswerk, de huurtoeslag en onze klachtenregeling. Daarnaast is er aandacht voor de actualiteit en geven we u tips. De nieuwsbrief versturen we digitaal. Als u geen e-mailadres heeft, kunt u de nieuwsbrief gratis bij ons aan de balie (Schans 30) afhalen. De eerstvolgende editie is 16 mei. Wilt u onze nieuwsbrief niet missen, mail ons dan op secretariaat@valleiwonen.nl en u ontvangt ‘m automatisch in uw mailbox. Vermeldt u er ook even uw naam en huisadres bij?

Dit informatieblad is een uitgave van Vallei Wonen. Jaargang 5, nummer 1 April 2013. Oplage 1.600 ex. Aan de tekst van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie en coördinatie:

Astrid Dijkstra Tekstproductie:

Word lid van ons klantenpanel want uw mening telt!

Soet & Blank BV, Breda

Wilt u in uw eigen woorden uw mening en visie over producten en dienstverlening van Vallei Wonen geven? Dat kan! Meldt u dan aan voor ons digitale klantenpanel. Het enige dat u nodig heeft, is een internetverbinding en een e-mailadres.

Vormgeving en druk:

We sturen u een paar keer per jaar een vragenlijst over uiteenlopende onderwerpen. U kunt de vragenlijst invullen op een tijdstip dat u uitkomt. U bent niet verplicht om deel te nemen aan elk onderzoek. U kunt zelf bekijken of het onderwerp u aanspreekt. Het invullen van een vragenlijst kost u gemiddeld niet meer dan tien minuten. Als dank voor uw deelname verloten we per vragenlijst een cadeaubon onder de deelnemende panelleden. Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan via onze website of stuur een e-mail naar info@valleiwonen.nl en vermeld daarbij uw naam en huisadres. Vallei Wonen hecht veel waarde aan de mening, kennis en ervaring van de huurders. Hoe groter het klantenpanel, hoe meer dit een goede afspiegeling is van onze huurders. Het aantal deelnemers van ons digitale klantenpanel is vanaf de oprichting in 2012 al gegroeid tot ruim 30 leden.

Fotografie:

Arno Verkuil, Woudenberg en Vallei Wonen Woudenbergse Drukkerij BV Contact:

Schans 30 Postbus 168 3930 ED Woudenberg T (033) 286 17 40 E info@valleiwonen.nl I www.valleiwonen.nl

Informatieblad nr 1 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you