Page 1

Eco Green Village építés

MILD HOME alapon


Eco Green Village építés

MILD HOME alapon


Eco Green Village építés MILD HOME alapon # 0 + 

 0  1 '2#$ 3#4 '5#6$#( 7 #( 8 5% 0  1( 7 ( 8 41$. 0 /19 9 ":  .#"#;<=> 0 /16% ?-. 7 #! #;<=@ %625BCF*J=@*@KB=*KF*@ ')%=<=C;<=N6P*77$(;<=@

 '*+-7  .0 Q $%&'()$R$$+#%#&S #'+ #(+ +!" 0-// .+-T U  Q/ 16N'N<;<=N;>NW )+-+1;K;X)>Y JKX)=<Y

SSS+ SSS + *+-

Z + ++


1. Ă&#x2013;sszefoglalĂł

5

2. MiĂŠrt ĂŠpĂ­tsĂźnk MILD HOME-ot DĂŠlkelet-EurĂłpĂĄban?

7

;=8  

F

;;$$%&'()$[

F

;K!"/ 

B

;>$- .$%&'()$*'*+- [

B

3. A MILD HOME piaca ĂŠs a felhasznĂĄlĂłk elvĂĄrĂĄsai

11

K=Q 

=;

K;$%&'()$-'*+- 

=;

K;= + 

=;

K;;2+ 

=K

K;K ! 

=>

K;>$ 

=>

K;@)  

=@

K;J: 

=J

K;C 6

=C

KK4      

=F !"

>=2 

;;

>;7/ 

;;

>K9 / / 

;K

5. A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciĂłban

27

@=$- .$%&'()$*!"*[

;F

@; + 1\>Q ]" 

;B

@K + 19- -.P.

K;

@> + 1!^!$..

KJ

6. Javaslatok hĂŠt orszĂĄgbĂłl nyolc telepĂźlĂŠsre

Tartalom

39

J=2 

><

J; - 6-. 

>K

JK - 6U 

>C

J>- &  

J>

J@- 7  

C;

JJ) - 3 + :-. 

F@

JC) - 4-. 

B@

JF - 9 *6

=<F

JB - 2 6 "  

=;; MILD HOME

3 Eco Green Village


Tartalom

7. Kรถrnyezeti รฉs gazdasรกgi fenntarthatรณsรกg C=$ $%&'()$[

=KF

C;4 

=><

#  $ % %%& &

"'

F=$%&'()$- 

=>>

F== $%&'()$ !" /  $

=>>

F=;6 " -. /  

=>J

F=K$%&'()$ !"  + & .

=>B

F=>3 + :  -//

=@=

F;Z -1  

Eco Green Village

4

=@K

9. A fenntarthatรณ MILD HOME รฉs Eco Green Village kรถvetelmรฉnyrendszere

155

B=  / $%&'()$*

=@J

B;$%&'()$-/0 !"/ 

=@F

B;=\!]+ 

=@F

B;;\2"] +

=J@

B>9 

MILD HOME

137

=JB


ร–sszefoglalรณ

_


ร–sszefoglalรณ

= ` 

     !" # ! " $

  '*+- 7  .0 Q X;<<C*;<=KY  b# \ / ]0  / $%&'()$-/ * -/ / T  T* .  =K- * + - 19 9 ":  .XT3"#) *  Yd 3 + : ` X3:# )  Yd 7  (  Q 9-: X5:)#: Yd3 *6 $7 X3Z36#: Yd2 9  %-X233%#2+ Yd+-$+.9-X&%#2+ Yd6U` X6)4#2+ Yd $b/+ +-9-/X#+ Yd6% X6P#$ Yd?-.* %X22%#+ Yd7 :X:7(6#! Y 6 "" ` X$6"#6YT   +-1*::X::#)  Y -//b/ 0-.-+ #$%&'()$ #-  $%&'()$ /  1   $%&'()$+ * #  * #-  /#b/  .d$%&'()$*!"* - #+ # +*  #   + +  d    - X  - # + # -U+       #'fR \ ]  Y# 0  $%&'()$-/   -- 1 / * 0   /# - 0 /# *- / 0  #b/# #  $%&'()$-/ /-. / -/ T*# #$%&'()$ -b# !"*- '*+-  #   /  $%&'()$-/      9+ '*+- .X+ #2+ #! #$ #: #) *  6Y -   # .$%&'()$  / / # +!"/5- +#* - + - *  b/ -/ #!"-* / + 13 + :#6U#6 " & .-/  b $%&'()$/# - #    U# # !"* -./ .-. /   * /   -.  $%&'()$UU /  . / $%&'()$-.   #b/ $%&'()$* -.//# -.   -+ 1#    - b / # #    -/ * *+-  +-T-  $%&'()$-/  - #  U  b/  -/   

MILD HOME

Eco Green Village

6


Miért építsünk MILD HOME-ot Délkelet-Európában

j


Miért építsünk MILD HOME-ot DélkeletEurópában?

;= 8  

    # !"

- - +- - - * #   ><q*# .   KJq* * # # /0-. T;<<;*\ Q 2+ ' ]0;<<;NK=N3 b / #/ Q2';<=<NK=N 3 #   #;<=F*      b +3); b - ;<=K /b+ ;F*  2     /  +* -. X5P2Y  ##T*-. b/-. ;<;<* #-. -;<=F*/ b/#   #;<;<*  .    #  Q2' # #T b b // ./# - - / +/ 5P2* b/-  b-+-2 ;<=>/b+ \;<K<9.]*# -/#\* - - - ]T;<;<* /  w* b    . X:-;<@<Y / +--. / / *  b;<@<*-.+  -.* #* +# 0 . b  

;; $$%&'()$[ +-- + #$%&'()$/ + b#-  /0##b/ # 0 /  #  - .-/#!"*R #+ b#* + + 0  b-. R $%&'()$  + /b /  X// * 0#  b  d + d  d 0#  + d   Y  /$  # * - .  # + U b/-  /#- - / /  */   b  / $%&'()$- T*  /   #b/ -.*  0 # - +  * #   #+/ .# +$%&'()$-/ /# X#   Y XT#  Y#  *   MILD HOME

Eco Green Village

8


;K !"/ 

Miért építsünk MILD HOME-ot DélkeletEurópában?

$%&'()$* !"*  # *+-.- -    $%&'()$ U- #    #    . #b/   #b/+  # !"* b#- . *  $%&'()$-/b/ # / - #   * -    \  ] +  /  -  - . $%&'()$* -  % !"  # *  + $%&'()$     /#  b b !"*X #+ b#+ + 0   b-. Y # $%&'()$*

;> $- .$%&'()$*'*+- [ -/ -#'*+- /\;<*;<*;<]5  '*+-. # b-.  #    #b/ - +-T Q2';<=<NK=N3    * #;<=F*   #;<;<*-    *  b +3); b-.-    # /       # #  .* *+-  1 x +   / 0 x - .  x  U / +.     x -.+   + b# - /  + X/*+* - U Y #  /$%&'()$-/ # /  -/    -  # # -     * +-- $%&'()$*  #U  -U+ / ?+  X& 3 Y* # /+* U  .0 / *  # / +T/ *+-- - # U  / .#   - #- + + )  MILD HOME

9 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

10


A MILD HOME piaca és a felhasználói elvárások

z


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

K= Q $%&'()$-/ -+ / # /$%&'()$

 % !# &" ' " 

 . #/  #. .  * # # *+-  # -$%&' ()$*-+ *+- #)  #+ #$ # : #2+ #!  6 .##/ *  --+/+ -U+   - - ++  # -. -.* .# + + -.-     .- U - # b -   - .  # b b  b 8  . #  b/     - #  0    b/+    -   0#  / -  -+  /. 

K; $%&'()$-'*+- K;=+ 50   ;<;<*  +  

 % !# &" ' " 

+    b/+  + * -. * b/    #  - -   - U  / / - + $%&'()$  /#    /  #  /   X # 0  . Y * -/b/+   # - 0 #  $%&'()$ -/  . =<<* ;<<; # $%&'()$  ;@*@< -. . /..;< #=<<<*=@<<{N;-  -. . -+ b $%&' ()$*  X  #   Y#     +  -  -/ ( *  Z +b Xb  #- # # Y #- .  + # --  . . !"*.   # - + 0 X  Y# # -- X  Y# / #  #  # # #$ !"w+@<< b#    # 

MILD HOME

Eco Green Village

12


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

  /- - !"*  + -+  #  b bU # b /     0  # U  * $%&'()$*   -.  + 8 # /+  X=<{N;Y   -  #++K*=<* $%&'()$- .  =@<<{N;.

K;;2+  $%&'()$* # !"* * #-. # #+    XJ<*B< ;Y   XB<*=>< ;Y -+ b $%&' ()$*    

 ( !  ) * # ! +,

   #U-     / +/b N  # -$%&'()$ @<* =<< / $%&'()$-.. /..=@*;< "    / $%&'()$ - 

=<<<*=@<<{N; -    / !"  + +   -#  #  #   -   / 9.*    1 # 0 #  # # 0/ # # +0/ #    # ## #+*  !"*   1- ## # # # X#Y#- *# *# # # .-#  # -.#+ #/ # !"* - .-. #  X@*;<Y#><<* @<< !" 0  +b /  1 0# * 0#   # 0/ #  #+  -. +  / / 0 -. .  - #/ 0 X / 0 Y    b!"*3);  #- +    $%&'()$* /   - 1- * -   b/+ -+  2+     # #. +   -   -#b/ * #  0 -+   JB -  -/ # B> * #   -/ MILD HOME

13 Eco Green Village


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

K;K!   +- . 

# +%  

-  #$%&'()$* / # - -. #U b/+   #b/    +-  $%&'()$ #F<*==<;0#  0* ? =<*;< / #=@  -   b/ #. b#  * $%&'()$ U # w*  * # *   .  9 * # 0 .  #    *.  #    #     !" !  b/+ X-# * #+ # 0 #  Y b# +  #-*# * *     # - b/  . #  -*  / / 0  $%&'()$*   /    * =<<<*;<<<{/  -   X@<<*C<< {N;Y#  . - XC<<*=<<<{N;YZ # $%&'()$ ;<q /  ;<<*K<<{  #  # $%&'()$* ;<<*K<<{* $%&'()$-    /# .#`*  +/ /*# -/4  - * + * #    # \  ]  0  . 0 # * #   \ ]# #-. /+   4 -. #-- b *-  .#  #  .

K;>$  -  #    .*

 &* "# &,* "

 0 .  -+ * - b/ # / # +  5  U # #b/ / *  Q .- # #  +-   $$ $%&'()$*   # -  -.-+  b # ;;#>F;

MILD HOME

Eco Green Village

14


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

.0 /# ;*>  -  +--#    | #+  # b !"*#  00- #+* 0.0 -.* 0+ 0  -- -      X # Y  -- $  / +/b / #  #5+*+* - /  +- 9 --  $%&'()$* b # / +/+-$%&'()$* b/ b  =F*;Fq /      -  +* # +  +/#  * #/    -  @<<*=<<<{ # - $ C<<*=<<<{N } $%&'()$ -   C<<*=<<<{N} # /-  / 2 / =<<*;<<{ / # *    ;<<*K<<{-  - + +/ -\ ]/0- 

K;@)  )  b/ - +."/ . +  $%&'()$ + . #  -  b/

 ! " $ ! + , # /

0 

6# -+ -/  b/ # #- + #+   $ #U  #   b/b/ `  -  X- Y   X- Y #.#- / + *   0   /-. ## +/  -    - #- + #0 / / #  -  $- )   $%&'()$* # # *   / U   . B<; .  + --##  # . # # #   - X Y !"*#  00 0#-  -.* - -   +  9 +*  X # #+ + # Y - MILD HOME

15 Eco Green Village


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

)   #$%&'()$* / +/-# b * - / F<<*=@<<{ - =K<<*=@<<{N; kรถzรถtt van* $%&'()$ -  =<<<*=K<<{N} # #/ - 2  / K<<*@<<{#+  / @<<*=<<<{ +/ -\ ] -  #   / +  

K;J: $%&'()$ !"-/  -   *

 "

, 1.

   3 *6 $. -/  + FC # #+ U *  . >J U >= -  1  Kd  -...C<*F<;d  d  * #+ X+  Yd!"* *     X  # w+ =< Yd $%&' ()$  ..;@*@< $%&'()$* +N N  1# # . #/  # #+ # ## # #-# - !"*   1- ## #     + -.  +1-#  # #  # #/ # -* -   X Y!"*-   #  #  # 0/  #      ! "*  - -   -/ // X# /# # /# Y    + X # b/  N b/  # .Y!"   .. @*=<*-. +     -.     * d-. . - # -   $%&'()$ -/ U -#- + * b  . # 0  #\ ]  #-.  # N

   db/  b/  .  # - 

   * $%&'()$*-  - 1-.  - * 3);*  # - #  -.# 0  / #    #    /  -. 0 .  #       #-. - -  .*    #    #- -w*        

MILD HOME

Eco Green Village

16


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

-+     # / +  #+* /  + .  

K;C6 K;   =<   $%&'()$* # !"*#-. #

 ' -2 3

 #+   ;>*@@  -  / / $%&'()$*# 1 - -  F<;* . # =;<;* -  00# b / #$%&'()$* C<; -. .   >*@     J< ;* * -##/    +/ # - # /    4  #   #  -$%&' ()$ ..C<*F<;* >*@  #U #  0  + +1 #--## # . * ^3  .X  Y#   $%&'()$ b + +/ # + *   -+ # bb X@<*=<< Y#+  #   #*  -$%&'()$   .# - 0  0.\ ]  9 b/  b/  #        X # 0 # *  * Y !"*   # /@*=< -  #  -. . - /#    /    !"*- @<<*;<<< -. . - + # - +- ##- .#-  X Y#  #-   X  Y  -  ++ N *  . !"+ / -/  * d  /  .#   # *   * !"*  b/-     - *  1 0/ #  #+ #-.*  # 0#   #  0 

 3 .# #  +/ #+* X +-. Y b# b/ b* MILD HOME

17 Eco Green Village


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

     U /=<*=;q* #   -. .  =@  X Y ;<  X Y /  #   -RU-  R /  ++ #+  .=<q - -   #/- 6 @<<*C<<{N;$%&'()$-* / +  + +# @<<*C<<{N; * #6    - - b/ #+@<<*C<<{N}  + +$%&'()$* -  - + * # 6 /  /+/ \ ]  - # -.  - 

KK 4    . - -/ .#$%&'()$ -/ #$%&'

 ! " $ # ! + , 

()$*/   /   - *   -  $%&'()$ * U   ./ * F<*B<;-.0      /

%!)4&/!56 7.,     #  

dleges tรญpus

fiatal csalรกdok

+ csalรกdi lakรณhรกzak

82-90 m2

3-4 

$%&'()$*-  #$%&'()$  b/ # / +/b  b #     + $%&'()$ >@*@< # + =@  . / $%&'()$* +  #.   +$*  - # + *  +  + MILD HOME

Eco Green Village

18


A MILD HOME piaca รฉs a felhasznรกlรณi elvรกrรกsok

dolgozรณszoba

gyermek  

tรกrolรณ konyha

jรกtszรณszoba

รฉtkez

szรฉlfogรณ

nyitott parkolรณ kert nyitott parkolรณ

konyha tรกrolรณ

, 1  !)4&/!56 8 9 , 1  51+(

6 82 9

multifunkcionรกlis szoba

nappali

garรกzsok hรกlรณszoba fรผrdba

mosoda

toalett

fedett terasz

kert

kerรฉkpรกr tรกrolรณ kert

gyermek  

garรกzs

kerti tรกrolรณ

hรกztartรกsi helyisรฉg fรผrd nyitott terasz

fedett terasz

kerรฉkpรกr tรกrolรณ

nyitott terasz

gรฉpรฉszeti helyisรฉg

garรกzs

jรกtszรณszoba sportszoba

tanulรณszoba

 ! "* #   #  $%&' ()$*   .   ++  -/# *  $  !" @<<*;<<< d #@*=<*  #  %51+(#.# "##  #

10 km

5 km

vรกros

EGV

500-2000 lakos

 tรถmegkรถzlekedรฉs

$%&'()$ -/   b #   /.     # +  # -.  *   .  0*  # /-  / b/+ * -. ? /#    #  - -*0/ #  .#    0   b   MILD HOME

19 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

20


A MILD HOME technolรณgiรกi  
A MILD HOME technológiái és teljesítmény

>= Bevezetés

 &" ' " 5 , 6+< #! " $

-/0   $%&'()$  * b   - #  9(+ # -  #   /  -.  b - #&'# 2:$#627#'!52#%73 $%&'()$Q2';<=<    //  . .  5 . 0  b   d #$%&'()$ 0 # . -  / 6.  $%&'()$/ / #  '*+-  $%&'()$ / / * -. #$%&'()$ .1 x    3); d x b/ d x  d x     .- d x  d x \ ] 

>; / $%&'()$+ # # 0#\ ]  #+*  !"*+     * +/    !, R+ #-   b *    7    -/  *     $ " R\ ] -  ( /   - + #/+ +b/  -. -.-. +  b*  #     : ,

 R$%&'()$*    *  +-+   U - #0    #  0  . ;  , R6 U# + & #   $%&'()$* + /.#1 x b/+d x b/  b/  d x - X # /+ Yd x  0XF<<* . Y MILD HOME

Eco Green Village

22


A MILD HOME technolĂłgiĂĄi ĂŠs teljesĂ­tmĂŠny

5### # "R9  +/ 7 0* #*  .   .#  / . -U ./+#  * $%&'()$*  -     * .1 x d x   .#- +  #*Â +* * b .###-*d x d x  d x - d x      #- + # -#. - % 1 # R *+-       1 # -* #0 # #U    -./    

>K 9 / / \$%&'()$/ /  ] /XwY  - /\$%&'()$w]$  @<q* X@-Y+ 

MILD HOME

23 Eco Green Village


A MILD HOME technolĂłgiĂĄi ĂŠs teljesĂ­tmĂŠny

 = 1  

; 1 4 +  

- 

/  

/ 

=<

=<<q

 / 

@

@<q

/ 

;

;<q

  

<

<q

K<q

=<

=<<q

=<q K<q

=< <-  X-;<qÂ&#x2021;@-Y

=<q

<

<q

K 1 .  .     . 

=Â&#x2C6;3

=<

=<<q

KÂ&#x2C6;3 

<

<q

> 1 2   /

  X62$*;<<F Y

=<

=<<q

  / 

@

@<q

 U 

<

<q

=<

=<<q

= KÂ&#x2C6;3

@ 1 C<q $b/+  ;<q C<q

J 1 ?-    -  

=< <- .  X-;Â&#x2C6;3Â&#x2021;@-Y

=< <-  X->@qÂ&#x2021;@-Y

 ;<q

<

<q

 J<q

=<

=<<q

B<q J<q B<q

=< <-  X-C@qÂ&#x2021;@-Y <

<q

=> %!)4&/!5 #  /           T-./  XQ 2+ ' #Q2'Y# .   /  -. $%&' ()$*  /    / -  X Y ?> %!)4&/!5#.7##  

 $%&' ()$*   +  Xb/+ Â&#x2020; b/  Â&#x2020; Y  #+  $%&'()$*6  1$ *+`4 `4.     -b

â&#x20AC;ŤÜŤâ&#x20AC;ŹŕŹś ŕľ&#x152;

MILD HOME

Eco Green Village

24

Ď&#x192; Ă&#x161;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2022;ÂąÂ&#x2030; ÎŽ YÂ?Â&#x2018; Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D; Ă&#x161;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2022;ÂąÂ&#x2030; Ă&#x161;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2022;


A MILD HOME technológiái és teljesítmény

- 

 

- 

-

b/+

<

=

<

b/ 

<

<

=

b/ 

=

=

=

 

=

<

<

`4

X<†<†=†=YN>‡<#@

X<†=†<†=YN>‡<#@

X<†=†=†<YN>‡<#@

@>  # 

7" !)4&/!56 $%&'()$ /   -/-. * #   0 *     1    ( 1.  .  .    . . .     >ˆ3 (  1     $%&' ()$*   -. +  b     0-# A>  B " B B" B# !)4&/!56 $%&'()$*    *  (  #     $ T*  U    # $%&'()$* 0  . C> !D2, 

  !)4&/!56 $%&'()$*#   #b/+ b/+*     #  0 .  *  E> 5!)4&/!5#.7# # $%&'()$-    +b /  # * #  - -   * -- 1

‫ ଺ܫ‬ൌ

 ˆƒŒŽƒ‰‘•±’À–±•‹ÚŽ–•±‰ ή ͳͲͲ ˆƒŒŽƒ‰‘•±’À–±•‹ÚŽ–•±‰

-/. #. +  /# -#!"- U * "/ b #!"   

MILD HOME

25 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

26


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

ย‰


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

@= $- .$%&'()$*!"*[ $%&'()$  -/ + .

 $%

 0 X +b# # #  Y b/* / $%&'()$*-0 R! "* -. R -  +-   +/ $%&'()$.0  +  -/ :  # $  .#$%&'()$#   !"  0  -  *  $%&'()$* -     X- b/+   b  b Y+  - * 0 ## # # #    0-0!"*-. .  . .  / 1 +-. .  + #   #- +* + - #     ) , D  -.-   # b+#  * +$%&'()$*   !"/ *  /.+  #  +/    * # $%&'()$* + / Q +1b  +   - #0 0   .*  -  #b-        * # -  / #-   /0 -.  5 +     #/  .    5 #   0!" +/$- -* --  -.- #  X *# *#-*# Y     -* 0+  !"*- *- -b 0 / * N *b# +  .    % 

   - . #$%&'()$ 3) !"-.  -   / #- /   / 0    /#- *   00-#/ 0$%&'()$ -* / - # b/-  

MILD HOME

Eco Green Village

28


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

:       #. .  /#   -# . - # . +/ U  (   -! "  # +/  .#   *  : # $- b/ /  - * +  &  #- +- * -.#  +   /       . #    * -  + b $# + - *  #  / # b/+ / / # + !"# # /  #*   -  #/ .b/

@; + 1\>Q ]"  \Q 6 +--]  # \3  ]  \6 - - ] -  .#7 *

 " 

1\5&- ] \5&- ] 0 \ ] #\Q6 +--] . #7  /  +   #    - -.+ #  - . ;<=<*+# \5&- ] + #\3 ]* #* + - #/ #- --   /+-  - #7   .  #  - +#7 #"  /  / -/F  X=J  =;Y7 " . - -. -.-  /X   *  Y-  ++ # -/ -\]X-.#- +Y #- .  -  / /  .  +/b* /  6 . /  / MILD HOME

29 Eco Green Village


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

.0   -  - *-  .*  . %+  .. . - .. b# #+  .# *    -.# \ ]* #  /-  1-    #/ + # - #   -  .   # 0 00   -0/  . -  9-b#  -+ X      Y+ #.   0 / 1$R&RW& /1 x Uw#- +-   d x #- +   %#  # 0  .  *   T -       + -  * #/ -/    .#    | #   +  *     #-/  -  * #   b/+   . MILD HOME

Eco Green Village

30


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

6 U  -.+ +   -  -/   -  - -/      -  + 1  #-.  0 #    d/ +-/   #/b#       

 #    # - - 0#    -     *   #    0  + b -     -  # - 0/ 

MILD HOME

31 Eco Green Village


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

%  

  - # 0   #.   #U*  /F^- / 0   -*      \5&- ]  -/  -+  - +   - -/* /  - #+    * #  !  - -     * / 0-.  #   #- * -  -   #   *  / -w+.   

@K + 19- -.P. 5+*+- - -.- =<<   

 H B'

 33)'(6X8#9- 6 & - +-6 Y+/#* - / '*+- /  #  *  GF 1 P. =<<  - /  - -  # .0 #-.* -+ U # #  =B<C=@<  - X  Y/   /  

 1 . 7

#.F GF 1

MILD HOME

Eco Green Village

32


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepcióban

:. 7 #.F 7., GF 1 9. - -.-+ 3 P.  --+   / 7/  R *  R# #    #    -.   " -.  #  #X =<*;<-.Y0 4B  # +  .0  +  (  .0   #   #  -  #.0  # # ++ -  / 0  #6 /#       C<< ++  / # - #-  00 / +* - -.R'#9 9 SR ++   - U -   * - b/#U -.- # b/ * -+            b/-  -. -   1

' : < =

%: < , 9 S= 1 x  x 2+  x 4  x ?-  x 7 /*   x 7. 

   

(+ #F<<@P.#6 / ( # ^#'Â&#x160;+$ ! 6.Â&#x2020;2.3+  :Â&#x2039;Â&#x2020;:Â&#x2039; JC<<;

x `  .==B<<;

x  x  

 

 

BK<<; ;J<<;

x 4/ x &  x `  

 

 

K@; F= >@3(4 MILD HOME

33 Eco Green Village


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

: < =

. 7 #.F GF 1

%: < = # x C  x ;;  

 

C<*B<; >B*BJ;

x ;< B;*=<K;

x ;> =;@*=>>;

x K  x ; 

 

 

=K<*=F<; ;KB;

x K 

;CK;

=BB<*  / -+#  U- 9 S=+  -+ -  6 -.*-+ +#+  .   0 +9 S=- #-   P. %: < =   . 2

%: < = B"  . 2

MILD HOME

Eco Green Village

34


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

%: < =.2 B2

"B x -. -+   # x - # x  / # x -  # x +    # x  0 / # x . . # x U -. H.7# 1.1 4 \ +]# N-- #;<*;@ * -  #  & *-+ &*3+ *

 I: < =J % .. 1 1   < >)-  K L JK   ?M1, ),  =NNO> .PP<<<>

 < =>1P I:" 1 H B" 1 J % , 2 B "#6 # 6  # , .J 4   " .1  6 B# B ?M=@>2D ,

-+ 1 -- #- # #  .  /.$  -# \++]#&3+ \T ยŒ(]* 9    - \ + ]#        0 & *-+ b# -$  - - - -+   0 - -  5" " # - / #9 S=*#   * $  - -/$+/# #  #/  ..9 S=   / * * " # # #B. 9 S =*  #   -  /# / *  . *   # #  X. #- # #*   Y.9 S=    / # # # # #  #  #+b#/  .9 S= #  . -# #  H  : < =6

MILD HOME

35 Eco Green Village


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

@> + 1!^!$.. !^!6ย ^+  $.(X!^!$.Y =B=F*- d 

 &* "

  -  $. -   / # $.  *  .# +    5   &-w+# - -    / +$.- -. &  .!^!$./;C<<< X / +/ +/ Y# @<<<<   + b ;C<<<* $.7 6   K#@q* !^!#><<+ # + * # b/   * (    / #-. #b/# / +/b - #  b/- + #   # *    b/- 0  # !^!$.  -w+ !^! $.  0 +-  / +- & . ( X+- (+ 5SY# + ;B    X=Y# 4  XJY# 5  XFY# )  XJY  6  XFY   . J<< <<<    +/ #  / +/  /    # .   U #/ 0  9 /+  #  #/    $ #.0 #* -#-   - /   -  #     -++. +  + - # . 1

!   , Q# D2#.7#R F !

MILD HOME

Eco Green Village

36


A MILD HOME szerepe az Eco Green Village koncepciรณban

x    # x * # x  #

%+L+!F1 #   !F1

F BF 

x   # x   !^!+/   1 x  #Bq# 1KJ#K@; x  #KJq# 1>C#FF; x   #KCq# 1JF#;C; x  #=Jq# 1F@#>K; x  #=q# 1=<C#@F; /. X>*=<{N}#  Y# #/ * #$.  U/#  +. -. >;#C $ #!^! #/ / +/3); * #     +     -.- / 3);   #  b    ;<== !^!$. / - * /0  -  # -.- #  . / *  - +  ! #" / ( \q* ยŽ+ ]0-//\3);*   & -w+]*-* /.-+ + 4+ ?-.U%.0 

 I0 +F  S >T$. 1 0.  0.J0. ,   ." +L+!F1 +L+?M=?>

MILD HOME

37 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

38


Javaslatok hét országból nyolc településre




Javaslatok hét országból nyolc településre

J= Bevezetés ;<=>* #   . *

 &* "

  #-   / $   . . -/     U  /# #b /# /# /   - *  .  +  b #  + *  / #  +  # + -   .  /  /*   - / #     -  -  $%&' ()$ -/  b/ /    /#  --  -/  -   .  -   /   $%&'()$*U  --+ U +  # -  *    !"-  # $%&'()$* +-. +/ -/- $%&'()$ !"/   #  .#* + *  # # / -.     /  1 x $%&'()$ !"  U/ x $%&'()$-+ !"- x ?$%&'()$* !"* x  -.# /  x $%&'()$ !" +   x !"-#  x !" - x    x 9   x  x :   x ?-  x $0    -/ #- - -/-# *  $ #)  #+ #2+ #6#: ! .*  5  - #-  . "   + $%&' ()$*#   ! "* .-  + .   -  +   -  -    6 %  - -   - . ---/* -  +  

MILD HOME

Eco Green Village

40


Javaslatok hĂŠt orszĂĄgbĂłl nyolc telepĂźlĂŠsre

MILD HOME

%!)4&/!56 # 51+(

 7., #2

"B

Eco Green Village

els ges / primary

100-500 lakos / inhabitants

 -;*> N group of 2-4 living units

0-5 km  N part of a town

U N young families

  N social houses 40-60 m²

mĂĄsodlagos / secondary -;*> N group of 2-4 living units

U N young families

  N social houses

autonĂłm villamos energia 

 s / autonomous in electric energy supply autonĂłm 0si rendszer / autonomous in heating energy supply alternat tĂśmegkĂśzleksi eszkĂśzĂśk / alternatives of public transport kerkpĂĄros, gyalogos kĂśzleks / only bicycles, or going on foot

5-10 km kĂśzel egy vĂĄroshoz / close to a town

/  +-. N totally or partly autonomous settlement

60-90 m²

harmadlagos / tertiary

mobilitĂĄssal / rental with mobility tĂśbbgenerĂĄciĂłs csalĂĄdok / multi-generational families

 N independent units

 hosszĂştĂĄvon / rental with lifelong

sajĂĄt tulajdon, ĂśrĂśklakĂĄs / owen property for lifelong stay

 N short period

dinamikus csalĂĄdmodell / dynamic family modell

dinamikus csalĂĄdmodell / dynamic family modell

=< Nyears

 w N  w

 w N  w

 -;*> N group of 2-4 living units 100 m²

  #  -.X$%&'()$Y--+  #  -# + -   *      -.-+   - # b/UU#b/ / ##+  +/7  -. X!"Y # b/ 0-. -/ -.-+ #     +  .#-/-- -   -   - Q +   -  1 x $%&'()$* . -+   U - #U #   -.  -+     +  * + .><*=<<;-+ .   1 #--## #^3 . x -. X-. Y..=<<*;<< -9   + 1+ + # #-  x -. / / /@<^N;*#*  +Â&#x2020;# 

   <#;<*<#;J^N;9# <#=J*<#;<^N;9#  <#B<*=#=<^N;9 . x   -.    + * #    # - MILD HOME

41 Eco Green Village


Javaslatok hรฉt orszรกgbรณl nyolc telepรผlรฉsre

-     0 0/. # /* . / #$%&'()$* !"*- / + 2 - * .  .#  #  - * 0# -w +  /   0# -w    # #/ -w-  %"  .  " 7

Magyarorszรกg, 28 pรกlyรกzat Olaszorszรกg, 6 pรกlyรกzat

Olaszorszรกg, 25 pรกlyรกzat Bulgรกria, 8 pรกlyรกzat

Romรกnia, 16 pรกlyรกzat

Szerbia, 20 pรกlyรกzat Ausztria, 1 pรกlyรกzat Gรถrรถgorszรกg, 2 pรกlyรกzat

2013. szeptember

oktรณber

november

december

2014. januรกr

februรกr

mรกrcius

รกprilis

mรกjus

 -    *  +   - 0  . +#   -   #   +     -   - 0   - + U - 

    -  :   - 0   + -  # .  -  $%&'()$-/ + -/. #  -   / +   -  + # #  --/+ / / 

MILD HOME

Eco Green Village

42


J;  - 6-.  $%&' ()$ -  + .# 2+  #  /   - R- +  +b # b-  #-.* # #+.  R -. +*

Javaslatok hét országból nyolc településre

 % !# 5 F 6 +< 

   /  + # / +#  -+#b/+      / / + #+# -  /# b/+ b / # . b/ + # .$ .  b/.   /  $%&'()$ -/.- -/+ - # b/+ X:6Y   b#  # + -/+ #+ -/ * / .# #+ 3); $%&'()$-* / -   #  . b/ . / #  +$%&'()$+ # # * 0# */0 -  # # / -. - 9 ---   '*2+ .6 b/ / . -   / -  b # . * #$%&'()$-/     0-  /#- #-.# b/+*  *    /9 --+  -  22%)6!  -    -+#22%- # - / #+  0+ -  + * 0-.  .22%*-   - # +# $%&'()$ -+  / -   + + #*  .  b/+ *   .# $%&'()$ !" +  )6!  -  -  U -#  0-    -   # . # )6!  ./". +   $%&'()$ .#6-. $%&'()$ !" *   #+/+ 0  .-. -. UU /  -   #   $%&' ()$ - . . -+ b $%&' ()$*  #  - -#      $%&' ()$*  - - # 00- 0# 0\2w] * # + \ ]   MILD HOME

43 Eco Green Village


Javaslatok hét országból nyolc településre

$%&'()$*  # -+  )6! 0/ *  #  -.  7# * . /+#--   .    0  \ *]  -  / 1 x /   - /-   0  -.. - x $ * -+ / -. $%&'()$ + x 0  #/ +     x # #+  - + #0#   #\2+*2w] $%&'()$*  +   \-+   ] # X Y   .. 

  /   X  Y4 + *   -+$ /0 #   '\ *]-  # * 0 ".#+  / - +   $  \ ]# -+# *  -8   # -/ +* #   -  $%&'()$*-+ U  #!"* 6  /b/+   #.# $%&'()$*-+  #   #-. b/+   +b / / /  -  . 0-  # * - $%&'()$ !"Â&#x;)6!  #* $%&'()$ .#$%&'()$- +    

MILD HOME

Eco Green Village

44


=

7 !. #+ 7 1$(ZZ#'%2.*!S#'%( # $^ 6 #'%$ $Z(

MILD HOME

45 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

46

;


JK - 6U  7. #6U` / .. *  /?/ .6U /  ##    6U.# + / " * / #+w+ .-* / #    -/ 6U *   X. Y# U  -        !" * 6U #2 / 9. +  .   $/- 6U  # 6U` +/ - .  / +X+ Y".$.  #  - 0..  #* $%&'()$ / / 

Javaslatok hét országból nyolc településre

 ( ! # ! +,

% B B2 U+%V >!"X!"Y   /  ./!" +    *  * # - / X Y$%&'()$* / # /-.  #  + .  -   $%&'()$ -+    / #. . X  -+ / . U-   Y2 /  .   / - - - * +   0# 0  +b   !".b/     + /-R   X -YR  *    $%&'()$*- + 1 # # ## #b/   b-. -.-  *  - + -     9++  # -  -/ + # + &   0#\ ] 0  # +- %. " 72  U+* "V1 . >-.+  b;<#  -./ - #- .-.-*  # bX N Y# -    # + - - * 0    /  / /# # \ ] 1=\4/ ]R  # +* /   d;\6  ]R  +/   - 0# . -  .-  dK\?-  ]R  # - -  . & "   U , &ECV# 1> 1  2  >\6+(J@]  *  /P / -. + # *  - +   . - *   ?  $%&'()$*  #56  -// - /b \ ]X   Y# \ b// . ]  #     MILD HOME

47 Eco Green Village


 / #6U#2+ MILD HOME

Eco Green Village

48

7 1$+ #' # '$&2

=


;

MILD HOME

49 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

50

K


>

MILD HOME

51 Eco Green Village


$ / #6U#2+ MILD HOME

Eco Green Village

52

7 156 #" # PQ #%6 !!

=


;

MILD HOME

53 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

54

K


>

MILD HOME

55 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

56

/ #6U#2+ 7 156 

=


;

MILD HOME

57 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

58

K


>

MILD HOME

59 Eco Green Village


 / #6U#2+ MILD HOME

Eco Green Village

60

7 176+(J@15! # Q9  67

=


;

MILD HOME

61 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

62

K


>

MILD HOME

63 Eco Green Village


Javaslatok hét országból nyolc településre

J> - &  

 !  - . "., , : 

# $ * 

,

7 - /$%&'()$-b!"  #.*  1 x $%&'()$/ # -#  -       d -.# - - # b/ # -* # # . x -. X!"Y # $%&'()$* / d # b/\$%&'] ## * # - # +// -  - 07 ?- 7 b/- 0 +/ # U-w- + #- +-*  #   U-  #  -   7  /!+#9 #9+  9- -/# /! +#5 #7 7 + -- 5 B72 / +  0  XÂ&#x2020; * Y$-  -. w #*  -   Â&#x; -. - #0 /# #  .  . #  / /  -b* #  +- +  + -  -- - + U   * /.#  & ` * - #. 0/ + +/  # +  U   -b#+/   # -.   +  . 9 . U-  #  #/ .. - / - - #  # # # *   - +  b      + / / & - 0+ - / #    - -. * b  - -+ -.   ! 72 / - #w  / # -*  -+/   -   # #&  7   +     +      + * #- +-  0     '* / /   -   

MILD HOME

Eco Green Village

64


Javaslatok hét országból nyolc településre

  / b   -7 # - -# 0/   0*    $ / + 0 #    0    #  -  0    

 - + --* /  #     0*  /  X #)62#. Y     + -. 0/  -b/    #b#  . /    ++#- + / b #-  .X  * Y# ./  /  - -;J< X  #=;<;* *    #  #F<;* *    Y -. #@;<*=<><   .   

MILD HOME

65 Eco Green Village


city of Larissa mezourlo area

area_ 1 cemetery_ 2 military installations_ 3 stadium_ 4 prison_ 5 univesity hospital_ 6 museum_ 7

housing commercial area education athletic facilities cultural center church public area

existing road network main road parking area main sidewalk

high greenery medium greenery water

secondary sidewalk railway

 / #& #!  MILD HOME

Eco Green Village

66

7 1!+#5 9 # " 9+ 3  9-

=


basic unit _ ground floor plan 1/100

field

energy structure

two rooms expansion

basic home unit

two rooms expansion

solar room expansion

office room expansion

guest room expansion

;

In our proposal, given the technical specifications in terms of bioclimatic design of the building (A+ energy class), we tried to meet the local requirements for maximizing the space but also the life span of the building while finding solutions that would reduce the construction cost. So, we proposed the idea of a gradual development of the village in both construction and operational level over the years, depending on the several needs. We felt that after the alignment of the blocks and the construction of the roads, a metal skeleton of photovoltaic panels could be fitted in each plot creating essentially an energy park. The purpose of this move, without loosing any usable space, can be a way of financing and depreciating the entire investment. So in each plot at the beginning, the municipality of the city can construct the foundation, the queues of existing networks and the energy roof. Then each owner can buy the plot that desires having only to pay a small cost for the completion of the house.

office room expansion

solar room expansion

In the same sense we felt that the living conditions of the owners can change over the years so there should be some possibility of space extensibility according to specific functional needs. So at the beginning, the house relates to a bachelor or a young couple, then to some family and then to an elderly couple. At the basic unit of the building, which is the core of the house, either two extra children's room or a laboratory-office, or a greenhouse, or a guest house can be added. Increasing the functionality and versatility of the house, the ecological character of it rises as the period of use is growing too. In essence, we propose an ecological village having an active approach, while we achieve sustainability and an interesting architectural effect. The versatility of the building and the space of the energy panel shelter escape the standard form that usually the corresponding buildings of bioclimatic character have.

guest room expansion

MILD HOME

67 Eco Green Village


site plan 1/100

section AA 1/100

section BB 1/100

MILD HOME

Eco Green Village

68

south elevation 1/100

north elevation 1/100

east elevation 1/100

west elevation 1/100

K


=

$ / #& #!  7 1! +" #5 ! 7 +3

MILD HOME

69 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

70

;


K

MILD HOME

71 Eco Green Village


Javaslatok hét országból nyolc településre

J@ - 7  - 6%  - . -#7 

 &* "

 -. 7 JF<<< b- #  #*  / b/ /(   +# b * 4+;@<<<;* . +- / 7 -. * # /  # -  0-  #  - - - +   + - 0 b/ ;<=> /+ =K*  ;F +     *   0   #     - 0  -. # # #-.-  - .   0#      + - 0   - 0 #$%&'()$-/  + # 7       -         # / - 0 # +  % " 72 #7B % + 

 %+, 1) #: , -#>  --#.  #     -#   + *       *  -  .    -. - -*0/ -  .* -. . .#.   *  2 - - # /  -      /    9    0  # + /  / /.- %" 72 #7B  + # 1, *7" > /    $%&'()$--+   - # /# /0# *   *# *# *  0   *   / # /  - #  *  # -. / +# #  *  -  % B72 #7B :1GW %

#: -

G  ! 1

#:" G >  0 #+  - b/ *  b-#  # b / -.*   *    -/      #-  -  #  * - # */ - 0 + / # /#  .#  + +b b  -#-   # .- 0#-w +-  - Z    * / #   -  

MILD HOME

Eco Green Village

72


  !"#$ % !$& &&!# &

 $ ' ĂŠletmĂłd'& (%%# % )* $

%

&$# #$ #  ' #

%& &

&#  $# !"#$ %

#& ( &&*

#$ & & +' (,% &- &

&  )-

##$ #$)# ## %- & ' # &!'& 

 - %$   $ ## &##&&- )

' * $ +' ( & &  ,% # ,#&% $

 &&! !) "!# ( 

* %(( ,%

tĂŠrhasznĂĄlat igĂŠnye hatĂĄrozza meg a hĂĄz felĂŠpĂ­tĂŠsĂŠt ĂŠs %&&$#* .& ! ## anyagok-

#& ( ( -  #$ $ - && %

 #$ # # #$ $  #$  %$#"'

& $ &$&##

 #* $ !)   !"#%

struktĂşrĂĄ'&  # & & %$ &

%#$ ) $%0 # (  $  - -

  #$  %# # ##&*

ĂŠletforma lifestyle

tĂŠr

space

anyag/technolĂłgia material/technilogy

We considered the definition of the way of life in the near future as the main question of the MILD HOME Architectural Competition ( &#* # ((1#% 2 , #and more common the reconsideration of the ,&# ( & &,% ,& #%*

Firstly the living area gains a new function ( & 2% & &- # , % , #

inevitable for isolated people spending their whole day at home to make a community & %  *

3 %% !

corressponding to this lately arisen need % # (

 #% 1(& % * 3

demand for different space use determines the structure and energy management of the # * & %&# 2% %  & ,&!&,%-

%2 % #, # &% ! (&#-

natural shading and ventillation systems guarantee the economical maintenance of the # * 3 %#!#%% ( %%#

 ( ,#  &%#%! 2 

&- 

& 20 #&% 2  & 

& &- & & # ! # %

into a partnership even as an element of a  # ## *

struktĂşra

one

egy

structure

  light shield

alvĂĄs sleep

ĂŠbrenlĂŠt awake

passzĂ­v szeparĂĄlt introvertĂĄlt aktĂ­v integrĂĄlt extrovertĂĄlt

passive separated introverted

active integrated extroverted

egyĂźtt together

  heatkeeping mass

AZ EMBER 3 ) $!!'& &$  # #  &&! #&0

& ,#! # % * .

&' &%# ( && &

&

 #&& &-

 # %  &

 -

 ##& # #$ # ,#!

&!!,% ' * 

' %#$ "&&&#& & & %# #&%%#

 #&*

 $ #  # #$&$ #$ "' &  % ( '

 , %&%  # $$ 4 ) %#$('& %%#

 !#$#*

563 70788 FACADE

=

 / #7 #$  7 19 P U#9#QP#2 $ 9P 

MILD HOME

73 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

74

;


K

MILD HOME

75 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

76

>


=

$ / #7 #$  7 16 ! 6+7

MILD HOME

77 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

78

;


K

MILD HOME

79 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

80

>


=

(/ #7 #$  7 1!#2 #!+ % # 52  9+ Q

MILD HOME

81 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

82

;


K

MILD HOME

83 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

84

>


JJ ) - 3 + :-. 3 + : - - # -  ## -.  . + -  -   / 1 x    X!"Yd

Javaslatok hét országból nyolc településre

    $ -  /

0  %  

 

x $%&'()$*#  /   - d x / -.# -     #;@<; -.#* /  #=J -   /-.$%&'()$-/ #/ .*  / /    -   3 + :1 ;@- 0 # /  #$%&'()$-* /. -/ /  +-b/ $%&'()$- + #   * + #  # . U  *  .#   / b/   .-  #3 + : *   /.  1 X -  .  Y# - X . Y#  X   . Y / + .*#3 + :  *   . -.;C<<; b# F<;* - J@<;*  -     #  # -    +-   /#    )  +-.-  ;<=K* K*;<=> + ;<*  /   1\%23 ] X 1 !  Y#\6+3:]X 17'2S  Y \&C] X 1!+ --Q Y

MILD HOME

85 Eco Green Village


 / #3 + :#)  MILD HOME

Eco Green Village

86

7 16U3#4 3# !#Q&# '+:# & 5P


$ / #3 + :#)  7 16+3:17'2S#$--#!+!#'/:# $:#6Q#&+7-- :7++

MILD HOME

87 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

88

(/ #3 + :#)  7 1!+ --Q 


7 #3 + :#)  7 143#:3#$6#3'6# 6 Q#$!2#!3 #" :

MILD HOME

89 Eco Green Village


7 #3 + :#)  MILD HOME

Eco Green Village

90

7 1' 1$ !+#$2# 2+22 $7 


7 #3 + :#)  7 132#)$#3#6 

MILD HOME

91 Eco Green Village


7 #3 + :#)  MILD HOME

Eco Green Village

92

7 1!+2+#$'&+# Q+4#6 3++


7 #3 + :#% 7 1+ :#$6#$'2# 6'#'/ $ :

MILD HOME

93 Eco Green Village


7 #3 + :#)  MILD HOME

Eco Green Village

94

7 156 #) 6-#% 'Q# $P#:6 :Q 


JC ) - 4-. )  .+   + #  * / .   - / 

Javaslatok hét országból nyolc településre

 ! " $

  b.b/   .    4#)   #-    - * - !"  /  .#. + -. /. /  # .#-.  b  # / +#.  - *  #$%&'()$\   ] / #-  *  -  - 0. #.   0  # $%&'()$-/  - 0#!" +#- -  * 0$%&'()$-+ -.  / / b* #-.  -   +   !"*- - #  -# .# +   +b   * 0# +  - # - # +   /  .  #   ?-. - 0   + .#=@  #KF      .      . +-  . + #+/ 0#0   / *  *  .    #  . 4    * #+ - %   + \ ] # \ ] -   - 0   #+ #+  . -. +  =; *  /-.  b. + .# .1 # /  #/  . /# #  *     X. K*@*J  Y   #-/  -/ !"   #/ # # .7 # /   * - +#   #    + .    #  #  - +        -  .     b .  /b .0#/ #      4   * #   6-  -    1   .  ..d *.. /# -  b/ d  * .#  MILD HOME

95 Eco Green Village


Javaslatok hét országból nyolc településre

- 0 /    # 0# .  -/\ . ]#  #  * #    #  # + )  +-* 7  +  # . #\+ ]# )  # *  / .#.*  + .  # .  +  .  + +/  -. 0 X C<q * Y $%&' ()$* /      #   1  #  * b-#  -/ #  - .    d /   - .  * # -. .- . -  \ ]  -#  %    - # - 

MILD HOME

Eco Green Village

96


=

 / #4#)  7 1$'# -$: $'4

MILD HOME

97 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

98

;


K

MILD HOME

99 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

100

$ / #4#)  7 16+%+'2 

=


;

MILD HOME

101 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

102

K


>

MILD HOME

103 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

104

(/ #4#)  7 1& 

=


;

MILD HOME

105 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

106

K


>

MILD HOME

107 Eco Green Village


Javaslatok hét országból nyolc településre

JF - 9 *6

  -  

9 *6$7  $%&'()$-/. - /  -   - 0    / +   7/  . #  

  -U -     . d/  .+   # * X - Y #  #/      d- 0U  -  / -7 2+ 1 -/5 '¦ " :§ # +  - / :+# 3§ 3 *%+# ) 3  : 6*%+ %, . "R 0$%&'()$*-. !"*  - b  #  - +      # -. b+ .  / .  .   # -   # - bb - #  - #--  *  - +  b/+  4+  -. 1--. #  -0 X#0# # #  # Y # / . #  # .    -- *   / -. - -.-# .#+   # + .# - . //. .  + .  #   0# X&S*Y.  .  -/* -.- R  -     0 . /*  b   -- 0 .       -    #   - * /   

 -- / /          0     -   / #      =< Â&#x2C6;3  * 0-    /  b . - 0+ - / /+ #( b  -# / 0 b/+   *  + -  + X=^Y/ #  -b-  # 0 0.- 0 b  +#  - .  / #+ + -/ *  /   

MILD HOME

Eco Green Village

108


Javaslatok hét országból nyolc településre

%" . "R--+#-. -   1- +. .4 #  .# . . 1 # #-.        XY * .  //  -  .+   -.   -. . -+ + X*#*#  Y -   + + - # -.+  4*   # -/ -/ -     - #. +  * -  b/+       + -# -/ /   #  . . #  0  - 0 --/ :    b/  -.  /   .#- -  # / +  * #/ +  -++ -/#  # - .# +  - - 0    +   :    #  -.   -/ -/ +  b/+ b/ #   : # -  +   -.  / 

     .   b / # *           #    

MILD HOME

109 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

110

 / #9 *6#: 7 1": 5 '

=


;

MILD HOME

111 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

112

K


>

MILD HOME

113 Eco Green Village


 / #9 *6#: MILD HOME

Eco Green Village

114

7 16*%+:#:+# +3) +3 *%+3

=


;

MILD HOME

115 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

116

K


>

MILD HOME

117 Eco Green Village


(/ #9 *6#: MILD HOME

Eco Green Village

118

7 1w+%5 #$  +%3

=


;

MILD HOME

119 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

120

K


>

MILD HOME

121 Eco Green Village


Javaslatok hét országból nyolc településre

JB - 2 6 "  6 "X2 .Y`  - ;<=K;* ;<=>

  !  3

+ ;F*X-/Y/##- -  * - -  $%&'()$* !" 6 ". -  /    $%&'()$*-+!" - /6 ".#2 + 2 0 6 "* #" 0   -   -  !"*#  *   # /6 "/.*  - - -  - 6 "  - /  ;<- 0#  -  #!" -  X / #     #. #+ . # /  Y--.   !"* - b/+* !"*$%&'()$* -/  * +  Â&#x;-. #- # # #+ -.-  % B #

F " .  %", 1.B2X" 0 3# Y Z, 3J *54* $. % [ 3% ( 1 ,Y ! 3,Y 1 -  3' *" 3! 1 ! % 2 3! 1 0,[ \ 32Y ! 3- , $, - ! 3 ] *" 3* 2:,. KY ! " 3( . 3G ' \ 3#Z 2 : .Y 3> -.  b -. #-/ ><  * + - #- -.  #6   / - $ * # +/   /  $..=<<;  1  #--   $+        #   . #  +#  -##-# - .+  /+/   -.#- # * b / + / - / -  - - &  # #/  * - * # 0/  0 -+      #/ .  %"  #

F " .  B 1>-  " 3# 1>,Y 2 3 - 0+ -+   /-  - / 1 Â&#x2020; --  -+# * - //U+ . # #-*

MILD HOME

Eco Green Village

122


Javaslatok hét országból nyolc településre

     #  - /# -  #-. / . -. # /+ # #  .#   % "  #

F " .  B 1> , 1# 1>) ' 3 9- -  / # #  *  #  /    #  w+  #    #  / -X-  Y#  / /  / * /       -  # - /   N /  

MILD HOME

123 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

124

'/ #6 "#2 #6 7 167&7R¨: © 5ª«+©

=


;

MILD HOME

125 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

126

K


>

MILD HOME

127 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

128

'/ #6 "#2 #6 7 1Q 6 © '+ª6/ ©

=


;

MILD HOME

129 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

130

K


>

MILD HOME

131 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

132

'/ #6 "#2 #6 7 1''+ % Z©

=


;

MILD HOME

133 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

134

K


>

MILD HOME

135 Eco Green Village


MILD HOME

Eco Green Village

136


Környezeti és gazdasági fenntarthatóság

¬


Kรถrnyezeti รฉs gazdasรกgi fenntarthatรณsรกg

C= $ $%&'()$[

 " 2 - 3 # !  3

 -.  - --/ #  T* /+ -    ><q*#        - - + -   3);    *   #   

     ##    . '  #+   #    $  /  1 w  .  .  b 4  /   * +/    w*  ;<<> ;<K<@@q* /   #+* b#   . #   3);*   4 - #    $+     #     .  b  - * /  / +/ #4- C<q* ;<@<*  # .  b  F<q*  T*  +      * b/+    b+  # -. -  /  6/ #/      -     /       ! #51+(

^ # +d#- U# * #/  !"* $%&'()$*-   ! "*#   #  # /  #     -.  -  #  .#  / +   . X . 

MILD HOME

Eco Green Village

138


Kรถrnyezeti รฉs gazdasรกgi fenntarthatรณsรกg

   #- + * #   Y! "* $%&' ()$     #     --/  #  #   .  #-/- 0// /- -. *  -  #-   #  - #U    #  #/# # / + /  !"*. /#- - #   # . #* + b   /   # b/  *  . # /  #*  . -   /b #  /b. # #  ! #!)4&/!5^ #+ b -#  #+ *    3);     # b #  -+ b -. -#  1  +  0 # 0        % -+ b - /.+ +-T  # +-T.-  b/-.5*2* -- # ;<=J*  # b/-.+3);  b  +- T b/# b  / ;<=F*  /#  b/-.  / 3 *  .  b  ;<q*  # b/+   ;<q*   ;<;<* bb #+ b   K<q* -*  # -/#-  -   #  - +/#-  .;<q*  #  0 - 0 # 0 0  =<<q* * -  \ ]   # -  b . .  .     \ ]-  # # - * + b   =<*=@ + MILD HOME

139 Eco Green Village


Környezeti és gazdasági fenntarthatóság

C; 4 $%&'()$-/  . 0 b!"*+'*+* - !"*-  . #  . -. #  %  - -   /   $%&' ()$ -/   /     -.  /  * -/ X ! "( Y $/  0  #+  # /  b  $%&'()$-/* . .b/ # -.- .  $%&'()$- -  0/   * b- / # /  / # /- \]-* / /   #/  -w- /  / .#*+- # * - # $%&'()$-/ *+- +/   !"* $%&' ()$*- # .. # / +   

  + #!   b/ * #  *  /# * -  !" $ #b/-. - U #/ / + . b  #  - +*   -+ /*     #-. // -/ -/1 x -  / 0  d x - X  #-.+  *    Yd x  .  / b /  /   *      5. X% ­%;<<=® + ! #.# 

F ^  b #- - * +6 $%&'()$-/ # +1*  X  #   bY

 #  - # - /  - $%&'()$.  - /$%&'()$*X+ b Y-- +    b/ - # / U 

MILD HOME

Eco Green Village

140


Környezeti és gazdasági fenntarthatóság

  :F B " B#R #.F #R#    8 LP"2 9 ' :F B " B#R #.F #

# 8aP 9

2 $%&'()$X+ b Y =@*;<q*  +  # 0 0  =<<q*  *   #  # -. 0 ><  .#-.-  `  --1 -  +>< -+   0    * ­ 1Q + % +®. *  #$%&'()$X+ b Y #=#@ 0 / =#@K #  =<*=@ . _

" " 

7+* / 0+ b -[+-T   *     / 0  +  b - # #    0        U '. -. . #+ b - #*  -# b  +/   + b   0* / +    -   b   ( 2  - b/#;<={N;   - # #-  b/ -  -*  (- + + - ".#  +=>B#7@<#6+- =@{N; -  -     + b - #  * 0#  #   # +  0 0  6 +-  #+ b -*   +/=;<*;;K{N;*.# -. MILD HOME

141 Eco Green Village


Kรถrnyezeti รฉs gazdasรกgi fenntarthatรณsรกg

: # \ ] # $%&'()$-  # # / $%&'()$+ b  # #  #' -   / x 9 .    4. #- * -# x 5 # 0 #   b-    x Q  1 #  #/ 0 # + x 3 3);* X   Y x ( 1--  #    x . # +    x ? x 3 .# - - 00  5 #$%&'()$+ b -  #  - # #  - +  * b.    $%&'()$-/ + b -/  + #* +  0    # * -. #/ 0 /  / * -   -#  + b - /  

! .   " U .B  V

 "  " "#" ###    >: , " #     " 7 >: 6

# #..  B " # # "# #   2  >% "  , !)4&/!5#

 6,. #B . # # "F      # # "  ## >5 D2",  F   # # #.# ##"##  #"2 7 #.#2 " 6 >

MILD HOME

Eco Green Village

142


A MILD HOME fejlesztĂŠsĂŠnek %%& &

ÂŻ


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

F= $%&'()$- F== $%&'()$ !" /  $

 ( !  ) * # ! +,

# $%&' ()$   / + -/ - +# 1      3);* d b/  d   *   .    d   d   d- - d   $%&'()$-/.# * X/# / Y  -U+   + +-  X /  - -Y &#!)4&/!5! " , W F #  .-1-. 0   # -/*  #  - -+XQQQRQ+Q Q -Y --    b \+ / ] ./$%&'()$-/-+    #    #  --   +/ X6U Y X/ + Y$%&'()$-#-*    !"-./* +-/ / 2+  X  Y -  ;<q*# - F<q ( / U 1+- #b/+ b  *   # - 0 +/ -  #   +/b  +/ / !"-./6U   1$%&'()$-. 

 ! "      #   +- N  b-. #  Q +1 x )- -X!"   + . Yd x 9   !  / -$ +1Z + - # #  #* - ><0  +--/ =>- - - # - &   ++ # -++   / /#   /     / X .  .Y1 x +/ # x -.   # x   # x   # x 6U -  . # x +/ # x  

MILD HOME

Eco Green Village

144


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

%# F 2

"B -. 6U* + #2 #6U -* / =<*== #   -/- /*    .6U    - 0. %   # # # F F # 

#.>

51+(

! " !)4&/!5#.F  ! " +/ .#  0  +  X+ #  # # - Y!" * ./ / # / -  #   -+ / !"  -1  -.  -1

6U 

Q 

=@q

=<q

<#K

<#K

?- 

 /; 

F#@

P.+

F<q

F<q

2- 2- N  

2. 1 $%&'()$-+ 

 

$ 

(

K=C

=JC

=K>

?- ­2!5N ®

=K><B=

C@=@<

J@JJ<

$b/+  ­2!5®

FF<<<

K;<<<

;><<<

;

2+-.­ ® ;

%" 7 -. +S - 1 * -- XQQQY  2+ / .  #/ !".//   "!   + * * -- #. -. / +  1 MILD HOME

145 Eco Green Village


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

x 6  0  +b R6U U d x |/  X # / 0 - YR  + U d x -.- #b/+   +b +   R  U  $%&'()$* !"  6U   1 x b/#+ / d x  !" + d x U b/d x $+ -   !"-/  / d x |/   #T   d x :     !"* d x (   d x Q.   d x ( - -.+/ d x ( * -  + +  d x 9 !"- +  /  d x   .  -  d x / 0  +b- d x 6 --  #  + *   -. * .* / d x 6 --   

F=;6 " -. /  

 ' -2 3 ' " 2 3 - 

_   #F 2 # . "

6 "  # !"#2 -  #6 /-/ 7. /  - - * !"  /  . # * \  -] % #  # -  .  XC<<Y 9)  -w+ --  b  \2/] -- X@<<Y 2 + . \2/]* .#-X;<<Y# XK<<Y#  - 0   * - J#@.  ./2     X!TQ ;<;=Y    #  .  #    -- 

2 +  +/b .# * -w+ -#    -.      ./ -w+. $%&' ()$ !"6 " .  . # 2  . 6  

MILD HOME

Eco Green Village

146


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

6 " ;<==*;<=@*  /  / /#  + .-.- #  /  - --. #b/.- - * ++ -/#;<<C* .KF<b/-.-. # ;BC*--- #;<<F* >=F-. .# ;;K-  /    +b /+/   # *   6  -  + #  % " .F #2 # # .1 !)4&/!5#.7# F 

4 /#6 " .  - #*  -.9 --.  #- + !" /   6 "*-/ - . //0 !"*- - !"* - / # .    / +/   b#  . 2 + #  +/ #"* $ +# 2   -. /  .   //   2 # # 6 " 2 F 

MILD HOME

147 Eco Green Village


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

  ( 1 "  F ' & 7  ,1 

& 2 "  #.7# # ^ -/.#$%&'()$*+   .1 x -  1# # +/ x / +  1 # + U  7 #   - #-     '-    * # /        X *   .Y 0

#

.# #  W 7" 6    0#  /.  -    . . / #+  / =<qX *  b#   ;<qY#   >*>#@q 6   - -+ 1 x b/ - d x -   X/ /#    # -+ ;<=> Yd x U -  $ -     #    $/# *   -#  #- + #*  +  -  . - #  /  +   *  +/ MILD HOME

Eco Green Village

148


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

F=K$%&'()$ !"  + & . # ! + /#  -     /  # /+ 

 !  - . "., , : 

 +- . 

# - .  

  #. U-   #   -  -   # /b/ +*    -  .   #  -        # 7      $%&'()$-/  /#   +  # #  * b/  &# & ! + #  - 0 -/& * X7  Y #   #     -X-Y. /   +#  -  0 /   -/  / -       -/  \   *   /] b/   # - +   X*  +  Y   (    b  b- /  / b b *     . X--.Y  .. .-.  0  .+/ 6 # /# Q 7  *  /b#   ;;Â&#x2C6;3   =@#CÂ&#x2C6;3 #   - >;@ .-    +/# + #+  -# -.* #  -.-.   1/.  # - . XFFqYd  XCqYd   XKqY# / - X;qY -.   1 ;#Jq*+/=B;<*=B@< d .=B@< =BF< -.XJ>qYd  =BF<*-/ -. .  +/b / =BJ<*C<*    %# F  7 - \$%&'()$* !"]   .*  # &   .0 . &  -/ # $+ 0. +#. ;<=K* !  $ Z +/  .  7  b b / # * +/b.   -     /  / MILD HOME

149 Eco Green Village


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

-2 2  7  / Â&#x2020; b-.+  0* - #-  -. w     -   Â&#x;/  -.  #  .  . #  / - # .  0 +- +   + -#- Â&#x; *  .// + U  / +-  7 # &    - -#      + +/ 0  / #   U - /  #+/ .*   #  +/ +    Â&#x; . U- .# .   # .- - /-.- # / #   # #    +  b   / ++  +  &/ *   0# + -. #    - /  -.  -+   # + 0-.  %" 7 7 b#$%&'()$-/   # -/ *  # +  !" $%&'()$  +*  # - b/ /   # ;<=>/b+ ;@*7 b/-  $%&'()$*-+! "  +  -  ;<=>/b+ =@* * //   +  #-/ .  + b/  +  7   &  #   -. /  #   U *  #   #   # *  # * --  -+ 

MILD HOME

Eco Green Village

150


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

F=>3 + :  -// %!)4&/!5 1.1 

"  $%&' ()$ -/   # .  + 3 + :  #    - ./

    $ -  /

0 # % 

 

 -/  / b#b/-.    - / * 0       ;<<F - ;;*#;; b  --* 1  0 / 0  * .    #  / / # +  -0 -      -   #  :;<N;<<< b   \      ] - b/-. b/.- .;<q* .#   -     # U-.d -#.   - / 0 /  #-. )  /0    / 0     --1 =>: , 2D "  1  F #  #  # /# - . * -. / / . 9+ -1 -.b/-. U b/ ?> 1  #.7# ` ./  - - # # U#- # . 1 x  / 0  / -.d x  / # / # . X-1 +  # # .# Yd x =@   9+ -1  +/ ## * *-.- / 0 XU #   . Y   @>_

" # " W 1    61 ##

 FB1  ;<=K - -/ # ;<â&#x20AC;&#x201C;K@<<<{ U # /   9+ -1 - -d- / #  / 0# / 0 - + /  - A> .1 # 72 " 5-. +/ b#  /   - /+/  * MILD HOME

151 Eco Green Village


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

 #   . /U 9+ -1/- #b / 0   C>- . 7 -  #T-.#*  /#  -  / #  -    # -#  #- # #  9+ -1-   /  b 3 + :*   - b/  -. -.$%&'()$-- U  / * 0  .#  bb/ /- *  !" -  /  # #  /./ /  3 + :  /# / =J 0 -   - /    b b  .  # .+/  X-.+//=J  +  + Y#      -   # /   - # 1;@/   1  / # /+/ " # *  /  / # + #   +      #/ / \* ]#\ ]  - 1 x   x 7X #+#- ±Y   x !   # /  

MILD HOME

Eco Green Village

152


F; Z -1  4B#

 #$%&'()$#  1* --.+   /  *

A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

    $ -  /

0 # % 

 

 -. / / #. -.   (!" +#   #b/-.    -  #  R #- * # #. R  - .  # \- ]  + +/  b/  -  / *  -.   #    $%&'()$ /1 b/# *+-- #+ -  =<<;* # ><<+# ..F<<R==<< + + . # $%&'()$  /1   - # - - - [ -    /  -     - + . / #b1 x + d x  d x # .  + d x !". $%&'()$   1 x #U.-.-  d x - #. d x #-.  .   b b    .   # - .+// -   *   -.  . . . +  1- #/  /   .  .   :1 

+$%&'()$ b   #   /  . &       .    / 1 x     .  \ ]  \ ]  -      + #$%&'()$ -w - * MILD HOME

153 Eco Green Village


A MILD HOME fejlesztésének  kockázatai

#   #  . 5 #  x "  1b# ++ - +     X . -* +  -   .Y -   -  - +/  -  *    |0#+ 

MILD HOME

Eco Green Village

154


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

B


A fenntarthatĂł MILD HOME ĂŠs Eco Green Village kĂśvetelmĂŠnyrendszere

B=   / $%&'()$* \+-;<;<] # #+  0   *  -+  #+ 

    # !"

+-7 \+-;<;<] / #+-T ;<=</b+ ;;* * 75-  -   -    / /#  #   * #+/ +- - b . #   * -/+ -  # . # +  * # / b/ -/  +# *   #   #  -+  + b/ b/ /+ 1 x 9 R  +1  # +0/  0  +   - . .  / .. *  - #    b/ / x !  R  bU # * - +   9.    #  . .#   / ..  * -  / #  # .  /  x 7  R  - U # // X # # Y#    . .   / - -   #  + -# +- #.   4  / b/ -#   #  # - b 0d b * \]1XY# XÂ&#x160;+Y# XY b   #  .#  /    -  .# +/* / # -  #  

tĂĄrsadalom 

 

tisztessĂŠges igazsĂĄgos

fenntarthatĂł kĂśrnyezet

MILD HOME

Eco Green Village

156

megvalĂłsĂ­thatĂł ĂŠletkĂŠpes

gazdasĂĄg


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

9 #. -   .   0 ##. / + * $       * #    #  /   ##   # /  *      . -     X##.Y   - *   / +  .0.  # * -   #     +- #-/ # # +# # #  -#   / $%&'()$-/#!"b/ b -* / #    #/# - . #       !"-/ *  / : ", 

 #.   +# * #  - 1 x . d x    .d x + d x b/+ d x d x  * " ", 

 + / +#  /   U* #+ # /+   * %+1 x   d x .   -d x 

 d x .  d x  +  ", 

 + + #!" . Q +*  + # b#  d  * -     /+!"-/#$%&'()$-/*  +  #/- #       MILD HOME

157 Eco Green Village


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

B; $%&'()$-/0 !"/  B;=\!]+  #

 - ! 

9 # / #  + #   # - /   +#b/ -  // -  * #\/ ]$.# *   #  /+4. . /    b/ #b/ #b/\ + ] /#+  #b/  -.  b/     * Q$ =#&+$ ; 35K"/#-    [ =9=NNb6 #.7# . " ( 1 5"H.7#6 )## # F  F # 6  1  D , >?MMN  $ $ "  #B , 6 #?M=@  $ "% % .7 F B  2 >?M==6 B6

# $ $ " < ( %1 " 2 $ " < %1   1# 2  6 " 2# #.7#6 > ?9( 1#8)K%(9 #*  , > H.7#6 #    )K%(" ( 1#>?MMO # 6#F "6 # 7 !  !R 5"> ?MMM6 7 #.7#D 2 " U    V" 2 .2  6

 ## ""  . " ,  " #.7# #  / 6 ' . %  %6

 >?M=@  $ "% % .7 2 >

MILD HOME

Eco Green Village

158

Q$-- . #.  &* +$ - 0/ .- 3 5- / 5& +   * # 0 3- >+  + - -/ 1-. -/ #*  # -/ d -/ #/* \!]#b/-# .$+ Q * \Q* (]-3- /  * .  - + -// .0 #   +1 ./0   #--#  *  +  %  #

b#  # U  / #b # /%  b 3³ /+  #-* #X +1#+1Y / . .+ #  # b/   #  #    \!]*X  Y * -. + 


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

 . 0 0-.  -. ./  / # #b/ / # .# / #b/+   * b/  -  X  . Y .  + .  # - -b # b#   #    - #// -. # # # - 

Fossalta di Piave

%  # !. -*  b -   -/ -/#  # # b #++  b   #"  # . \    ] -/- -.b/  +#  -+ #b/-. / #b/+ .  #b #. $ +   # - +    #      #  -/

@9H.7# , ( 1#8)K%(9#  84K9 # # $ $ " " R " > ?MMb #.7# #  #! 1  # # % * , " .7  % , 6 " ?M=M "R  /  #5,.  1  D#F6

#" , 6 " #.7#   > A9%$ "% % .76 6.W "  1# 2 D2 6 #.7# 6  ## " 

, D B7# #" 7 >  "# ,6 7 72   "D2, "1 D21  #   " "  BD2 

" F>

MILD HOME

159 Eco Green Village


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere %# F c" 2

    .  + -  -. . 00 - b*  b* + -  # / /  + /+- -.#-  - .# -. # / -+   /1  .#-. # -  #   #+  -  #-. -# .-  +*  .( -.-#. # .  MILD HOME

Eco Green Village

160


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

-.. -+ .       9/. - # #     /  .*    +   / -  # * #  -.  & 7 2

STRADA Dâ&#x20AC;&#x2122;ACCESSO

IL CONDOMINIO LE CASE A SCHIERA ORTI URBANI

LO SPAZIO COMUNE

ANNESSO MASSA VERDE

PARCHEGGIO COMUNE

MILD HOME

161 Eco Green Village


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere . 

 /   -.  #  .#  #  + *  +   + # -   .#         . -  b /*  -.#   +  # * #     * #- +1 b/  * # #     -. +* # + 

-/  /       / *    #. /        -   #   ./       .0/     -. / -   600 ++ - *# b .#  *  . - *"#B76 B

MILD HOME

Eco Green Village

162


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

-.  # 0   -.-  

'  #.7#  

-  1 / d /  d *   b/+   ;  ,# " 2 

3 (Q/*  #   \!]    0# #/# .  #  -.  U /  *    \] -* #  .# #    -/  .         -   #  / * .  # -.  ;   "   /  +# b/-. *   #U   $ - - # -     0    *  /   *   .  b/+   *  -.  # -.-. . /  #3);   ?-.#-.   6 #b/.- U #/ +  $- .# b  # 76 #"2 : #.d  ' :# .6# D

MILD HOME

163 Eco Green Village


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

  #  - + #  *

#/*    b/-. -/  #   #-* +  #    *  $ #      # --   $ # b/+   #- + 4 *# .*       #     .   . - /   /++#  +  . - /-.  -. / /#-..# . U/# . - 1.  /#  /#  #  -  -.  # - # #    / ! /    + *   -. . -.       .  #-# #   +   d #   -+    -+  / # +   3  /  ++  -  # * ++  # . / #  /3 #  -/ #+#.  /  .* # +  # / +  . #  -/   -. # *  . -  . 1 -.  .*  # b b #. -.  #  / -. -. ./       + b/   b/ -.  b/    .# .  . # -. -/  -*  #     # /      *   -   U  1+    .  #    .#     # #    -.  -..    ./     /  # . + * T #  #- + +    / ..  #  . *     MILD HOME

Eco Green Village

164


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

%2 B#   b -. - +  # - # *  . #    #  * / #  # #+  !-/# -. - / * # +  #.  . 1      d- . #   / -    - +  #- # - - -/ + - b+#/  / # . 9 --+ -   # -  / #- + X/ $+ Q *   Y--/ #.  #  #U   +    / 

B;;\2"] + #

 4,1 - 

\2"]!"- +.0 3$ *  /  . 1 x &+Q-   - d x -.+/ #!$#!+ $5 b    # / .-   - / * d x " 7   /- #  -  #b/- +  d x 6+ +-X6Y- U $%&'()$\$+ # # *  0# #+  + -. ]0 -/ /- %, F 2

"B . 1 x 3$ #7  XJ<<< #K Y#4+  d x "-b# + + -  #  #b -.d x =@<* # -d x 9 =@<*# ;@<*# ;@<*# +=<<*d x \4 ]57$b+;@<*#\=B<<*  5( b]$b+;<< *#7- U 20-$b+K@<*#Q"6;@<*d x Q  $ - + MILD HOME

165 Eco Green Village


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

 . -/1 x  *-  d x $   d x Q d x  + d x   d x KJ< - -  .++  -/1 x b2+ 7 XK<-Yd x b" 'XJ<-Yd x  4 =@-d x Q -/ #  b  d x 5 2- #$ '3 %!*d x  +b#=@-"#Q . /* -  7  ..1 x Q #$/ 7  / d x Q  $ /  # #+# 0X  Y# .# d x +    d x + + X # Yd x # -/X  /Yd x /# - # .X  Y %.2 2

"B   #-/ 1 x   ++ N-. - + *  b/  #/-+ +    / # +   d x  / b/-.-  d x  X#-.Y  #b/+   #/ * b+  d x  /  #. U # * -d x 0  #/     MILD HOME

Eco Green Village

166


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

-/ -/1 x +  #   0 * d x + / d x +  d x  X * - +Y b  -/  -/1 x #b/ d x +  / + d x / - -. -. . -/ -/1 x  - / 0  d x -   #- +     d x   %  2

"B -/ /1 x  -. -- d x -. b     d x     -.  #.  d x   #  # .  / +- #-.   7 1 x / 0#  d x <* -  d x  . 0 d x  + .d x b/  d x    #   b/  d x   -d x -  d MILD HOME

167 Eco Green Village


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

x /- ##+d x -   # .d x #*  * d x   X#Â&#x2020; b-.   b .Yd x  /  d x -. d x -. d x - + %.2  " #" "  1 x -. - -. d x /  -. -# -#  +.*  d x b  / # / d x -. w+ d x +-.  / # -   d x  # b . -.d x  0  6  1 x  d x -  # ./ . !  1 x -.  .  #  d x 

 b-  # d x   d x -   #.-.b/ d x #+ 0. d x -    %# (#6 x -   d x d x d x  - d x  /-  d x +  d x -   - d x  / - d x  #J<-  d x "  #J<-  MILD HOME

Eco Green Village

168


A fenntartható MILD HOME és Eco Green Village követelményrendszere

B> 9    -/  #-  - .* ##   -+ -/ . 0+ - (* /0  X +b ## /* #- -#U + Y

    # !"

   X +    #  .  # # #b/+#    Y-/*  #- # .  /  # + #   4/ $%&'()$-/ - #  - #    / - - #-  /* 4 # - # 0 +      - # /  0 . #  /         * -/ 9 #+-T -/     -        - X7#;<=<Y

MILD HOME

169 Eco Green Village


Projekt partnerek

)  

! 

= 9 9 ":  .

B 7  :

; 3 + : ` 

$  =<6% # ?-. 7 

K *: :

: 

+ 

==7 ( Q 9-

> $b/+ +-9-/

=;3 *6 $7 

@ ?-. Intézet

6

2+ 

=K6 " " ` 

J 2 9  %- C +-$+. 9- F 6U ` 

@

;#K

>

=<

=

=; == =K J#C#F

B

MILD HOME

Eco Green Village

170


A MILD HOME egy olyan megvalósítható lakóépület prototípusa,         !"  # $%&'()$* +-. +/ 

Profile for Tamás Horváth

Eco Green Village építés MILD HOME alapon  

A MILD HOME egy olyan megvalósítható lakóépület prototípusa, amely megfelelő válaszokat ad a folyamatosan változó környezeti és társadalmi k...

Eco Green Village építés MILD HOME alapon  

A MILD HOME egy olyan megvalósítható lakóépület prototípusa, amely megfelelő válaszokat ad a folyamatosan változó környezeti és társadalmi k...

Profile for htms4
Advertisement