Page 1


Bestuur en commissies Bestuur Hans Dijkennan Jnna Zandt Thea Woltman Geert Jan de Wit Wen Duffels Theunis Veenstra Renee Haartsen Anita Trinks

voorzitler secre/aris penningmees/er baancommissie kan/inecommissie jeugdcommissie wed'i/rUdcommissie publici/ei/ en sponsoring

Jeugdcommissie Theunis Veenstra Diny Koopman Jessica Visser Michel Lotze

voorzitter@htchavelte.nl bestuur@htchavelte.nl

342746 340414 351461 343695 06-2]572858 341203 341829 342288

penningmeester@htchavelte.nl baancommissie@htchavelte.nJ kantine@htchavelte.nl jeugd@htchavelte.nl wedstrljden@htchavelte.nl pscommissie@htchavelte.nl

Publiciteit en sponsorine Gerard Veerkamp . 350020 342288 Anita Trinks 342465 Jan Bmgging 341041 Simone Stevens 321173 lluib de Wit

Wedstrijdcommissie . privĂŠ Renee Haartsen 341829 Martine Grit (VCL) 343605 Harm Koopman (VCL) 342794 Lies Vingerhoets Jaap de Vries Robert Haartsen

test

343069 342324 341829

Vacant Tiny Jansen Klaas de Vries Kantinecommissie David Berhitoe Nico]e van den Brink

34]203 342794 351000 34]998

Wen Duffels Anjade Wit

341203 342825

(publiciteit) (sponsoring) (sponsoring) (sponsoring) (sponsoring) (backhand) (verspreiding (website)

341255 343976 06-21572858 321173

Vacant Baancommissie Geert Jan de Wit Hylke de Graaf

Ledenadminstratie Lies Vink

. t 343695

Telefoonnummer

Contactpersoon training . 343069 Lies Vingerhoets Telefoonnummer Mark Cossee:

342868

341556 clubhuis: .342204

trainer: . 06-] 2020084

VASTE ACTIVITEITEN-

VASTE ACTIVITEITEN-

VASTE ACTIVITEITEN

Maandagochtend Toss drones 50+ en heren 55-+ Aanvang 09.00 uur / einde 13.00 uur

Maandagavond Heren tossavond ( ] 7 jam' en ouder) Aanvang )9.00 uur

Woensdagochtend Dmnes tossochtend Aanvrolg 09.30 uur

Woensdagavond Algemene tossavond (17 jaar en ouder) Aanvang 19.30 uur

backhand)


Nieuwe bonen - nieuw tennisseizoen - nieuwe voorzitter

Op net moment dat ik dit senrijf is net guur en koud en Iijkt net nog lang geen tennisweer. Maar dat moment komt dicnter en dienterbij

en ik verheug me al op het moment dat ik die eerste bal

van net seizoen over (of in......) het net kan meppen. Ik heb de eer en het genoegen om het stokje (ofwel de voorzitters hamer) van Ruud van der Laan over te nemen en de eerste bestuursvergaderingen zitten er inmiddels op. En voor wie het zieh nog niet realiseert: we hebben een geweldige groep mensen in het bestuur plus eommissies niet te vergeten en het is daarom een plezier om daar deel van uit te mogen maken. Laat mij beginnen met een kort terugblik

en allereerst

met verdriet

terugdenken aan het

overlijden van Willy Loopers. Tijdens de jaarvergadering in Januari hebben aile aanwezigen een minuut stilte in aeht genomenen ik hoop dat aile leden Willy in herinnering zullen nouden en Luuk en nabestaanden af en toe een hart onder de riem zullen steken. Afgelopen jaren hebben het bestuur en een groep enthousiaste leden zieh ingespannen voor het verwezenlijken van iets wat absoluut noodzakelijk werd: de aanleg van nieuwe banen. Zonder aile namen te noemen wil ik deze groep een heel groot compliment geven. lk denk dat maar weinigen zien realiseren hoe enorm veel (vrije) tijd en slapeloze nachten dit van een ieder heeft gevergd. Laten we deze mensen alsjeblieft

heel heel erg dankbaar zijn, want zonder hun inzet was het

nooit tot nieuwe banen gekomen, daar ben ik van overtuigd. En Ruud, ik wil jou toeh persoonlijk bedanken. Door al jouw fantastisene werk voelt het alsof ik in een gespreid bedje ben beland. Genoeg terug gekeken, we gaan door met het nu en het straks. Nu: wordt er hard gewerkt door Oranjewoud om de banen op tijd op te leveren (onder de dagelijkse supervisie van Hylke de Graaf, waarvoor hulde!!!!). 5traks: is het tijd om de nieuwe banen te openen en weer te goon spelen. Dit toch wel nistorische moment moet uiteraard worden gevierd. Plannendaarvoor zijn in de maak en we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Het feit dat we straks op nieuwe banen gaan spelen heeft voordelen: een veel langer seizoen, nooit meer uren of zelfs dagen wachten tot de banen eindelijk eens opgedroogd zijn, nooit meer wedstrijden en toernooien afgelasten door regen. Maar ook: meer evenementen en daarom ook meer inzet van leden nodig om af en toe de handen uit de mouwen te steken. Ruud heeft het mooi verwoord: "het zljn de leden die de club maken~ Ik sluit me daor helemaal bij aan en wil jullie oproepen om naast veel te tennissen ook af en toe iets voor je eigen club te doen, zoals een extra kantinedienst of een klusje in en rond het c1ubgebouw.Ais we deze taken over wat meer mensen verdelen hoeft het niet allemaal op een klein groepje wel willenden aan te komen. Ik verwijs in de titel naar "nieuw". Ja, er is het nodige nieuw en dat moet ook laten we alsjeblieft

20

af en toe, maar

het oude ook in ere houden. En daarmee doel ik op een lange traditie

van

ongelofelijk veel tennisplezier, drukke toss avonden en toernooien en het fijne gevoel om lid te zijn van zo'n gezellige tennis club als de onze. Ik wens jullie allemaal een fantastiseh tennisseizoen toe. Hans Dijkerman


Beste tennisvrienden, Graag wil ik me nag een keer via deze "Backhand" uiten. Zoals bekend is het voorzitterschap inmiddels overgenomen door Hans Dijkerman. Ik kan u verzekeren dat dit een pak van mijn hart is. Wat hebben we het afgelopen jaar getobd met het probleem van opvolging. Maar gelukkig heeft Hans zijn c1ubhart laten spreken en huft hij zich uit eigener beweging bij het bestuur gemeld. Het bestuur is dankbaar voor dit gebaar, maar ik ben ronduit dolenthousiast. Wat is er nou mooier dan de leiding van de club overdragen met de wetenschap dat de realisatie van de nieuwe banen een feit is. Voor mijn gevoel is mijn taak volbracht, al had ik er bij aantreden geen idee van dat dit aan de orde zou komen. Vanaf voorjaar 2008 echter is er aan die realisatie gewerkt, dan is het niet alleen erg fijn dat het uiteindelijk lukt, maar tevens een enorme bevrijding. Er is een grote last van het bestuur en zeker van mij afgevallen. Ik ben van mening dat we in Hans un meer dan voortreffelijke nieuwe voorzitter hebben gekregen en wens hem veel succes en veel plezier in deze functie. Ik spreek de wens uit dat het onze club ook in de toekomst goed mag gaan. Dat ze dankbaar gebruik zal maken van de andere, meerdere mogelijkheden die de nieuwe baansoort biedt. Ook hoop ik dat de leden met een vernieuwd elan op de banen gaan spelen. Om samen op sportieve en sociale wijze er voor elkaar te zijn. Het bestuur zal zich inzetten, de commissies organiseren, maar het zijn de leden die de club maken. Wees betrokkenl Met vriendelijke groet en tot ziens op het vernieuwde park. Ruud van der Laan


~

,

'

~

• -


"De club von 100" Beste donateurs

en toekomstige

donateurs,

Zoals jullie de afgelopen tijd op onze website

hebben kunnen lezen is er inmiddels heel veel geld

binnengekomen als gevolg van de oproep om deel te nemen aan "de club van 100': de naam van deze donatieaetie.

Tot nu toe heeft de aetie het geweldige bedrag van

4300 euro opgeleverd.

En dit

bed rag zal heel goed besteed worden, dot is zeker. Bij deze wil ik, namens het bestuur,

een ieder die heeft

Zoals u weet was, en is onze financiele

situatie

bijgedragen

is de bodem van de c1ubkas nu behoorlijk

zicht gekomen. En er zijn nog steeds uitgaven in het vooruitzicht, baanonderhoud,

scoreborden,

het maken en uitvoeren

in

zoals een nieuwe kleine tractor

en nog veel meer.

Het bestuur en eommissies zijn zieh goed bewust van het feit moeten houden en b) meer en alternatieve

danken.

prima op orde, maar door de uitgaven voor de

nieuwe banen en alles wat daarmee te maken heeft

voor het wekelijkse

enorm hartelijk

dot we a) de hand op de knip

inkomsten moeten genereren.

We zijn

01 heel

ver met

van deze plannen.

Desondanks wil ik mensen die niet hebben gedoneerd afgelopen en vragen om een bijdrage

duidelijk

maken dat de aetie nog niet is

te overwegen (en te maken ....). Wellicht

ten overvloede

hier

nog even de detai Is: Rekening nummer

3633.58.099

van HTC Havelte o.v,v. CLUB VAN 100.

Nogmaals heel veel dank en we blijven de stand op onze website bijhouden.

Hans Dijkerman Namens het bestuur

-


Qpening nieuwe banen Het grate moment komt rap naderbij:

de oplevering van de nieuwe tennisbanen.

De voortgang van de renovatie/nieuwbouw hoop dat de banen daadwerkelijk Uiteraard

is dit historische

loopt volgens plan en we hebben goede

begin april zullen worden opgeleverd.

feit een hele goede reden am bij stil te staan, of

beter nag am te vieren 11! Wij nodigen hierbij

aile leden uit om bij de "openingsceremonie" aanwezig te liJn

onder genot van een hapje en een drankje.

Datum: woensdag 6 april

Tijd: 19:00 - 19:30 uur

Qpeningstoernooi Na de openmg van de nieuwe banen, is er voor de volwassenen het openingstoernooi.

Zij kunnen dus direct

Trainer Mark zal hierbij

de nieuwe ondergrond bespelen!

aanwezig zijn en het toernooi op een ludleke manier

begeleiden. Voor de jeugd zal het openingstoernooi

op vrijdag 8 april plaatsvinden.

Tijd: 19:30- 22.30 uur

Namens bestuur HTC, Hans Dijkerman Voorzitter


H.T.C. Havelte

2011

Informatief De Havelter Tennis Club (11T.e.) is in mei 1932 opgericht. In 1972 is het huidige tennispark aangelegd aan de Havelter Schapendrift. Fen praehtig park ingesloten door karakteristieke hoswallen. In 2011 is het park geheel gerenoveerd en hestaat het uit 5 banen, verdeeld in 4 all weatherhanen van het type TennisPro Vision en een kunstgrasbaan (welke in 1991 is aangelegd). Sinds 1993 zijn er Iichtmasten geplaatst zodat er ook in de avonduren kan worden getennist. In januarj van dit jaar telde het ledenbestand 236leden, waarvan /81 seniorleden en 55 juniorleden

Het c1ubhuis Het c1uhhuis bevat naast een kantine met bar en keuken, ook een heren- en dameskleedkamer douches en toiletten. De hezetting van de kantine wordt verzorgd door de senioren van de tennisclub

met

Activiteiten Wekelijks

de diverse toss activiteiten;

Maandagmorgen

Tennis voor 55 plussers

Maandagavond

Herentoss

Woensdagmorgen

Damestoss

Woensdagmiddag

Jeugdmiddag

Woensdagavond

Gemengde

De diverse andere cluhaetiviteiten

vindje

v.a. 17jaar v.a. 17 jaar toss v.a. 17 jaar

terug in ons elubhlad de BackHand

en op onze site.

Tennisles Om tennisles te kunnen volgen moetje lid zijn van H.T.e. woensdagmiddag (alleen voor de jeugd) en donderdag

Havelte. De lesdagen zijn dinsdag,

Contributie Senior (vanaf 17 jaar) Junior ( 10t/m 16Jaar) (degene die op I januari van Mini (0 tJm 9 jaar) (degene die op 1 januari van Eenmalige administratiekosten

: € 145.:€ 110.het kalendefjaar : € 75,het kalenderjaar

e 18,-

de Ieeftijd van 17 jaar nog niet bereikt heeft) de leettijd van 10 jaar nog niet bereikt heeft)

Internet Ook op het mternet kun .Ie infonnatie

vinden betrenende

H.T.C. Havelte.

-

Zle \\\\

Voor verdere informatie Ledenadministratic Secretariaat Penningmeester

Lies Vink [mla Zandt Thea Woltman

.

telm.0521-342868 telm. 0521-340414 telne 0521-351461


55+ 'rENNIS 201 ] Onze T()ss ochtend is op de Maandagmorgen van 09.00 uur tot 12.30 uur. Dit zijn we al jaren gewend~ de opkon1st is geweldig en dat proberen \ve ook zo te houden. Ons eigen HTC-clubtoernooi is maandag 29 august us. Maar wistenjullie dat er door de KNLTB (Groningen en Orenthe) voor onze leeftijdsgroep~ senior + toernooien \vorden georgani seerd? Oit zijn gezelligheids tennisdagen~ kosten 7.50 Euro per dag~ lunch inbegrepen. Op maandag 26 september is het bij ons in Havelte. Speelsterkte voor deelname is 7, 8 en 9. Dus dat kan ons niet tegen houden. Na opgave beslist de KNITB ot~en waar u speelt. De speeldata

zijn:

Drenthe. Maandag 18 april. 16 mei, 6 .luni, 4 juli, 1 aug, 29 aug, 26 sept Groningen~ Van 29 april tot 30 sept, bijna wekelijks op iedere vrijdag.

Opgave voor een toernooidag loopt via de coordinator (Orie weken voor speeldatum) .

Dick Crouse Molenkampweg 16 7971 BN Havelte Tel 0521 342240 E-mail crouse(@tele2.nl

55+ van HTC.

-


Bezoek onze website V\lv/_'!i~htchaveJle.nJ Ook voor de Havelter Tennis Club is internet een onmisbaar communicatiemiddel. Het overgrote deel van onze leden is in bezit van een personal computer of kan op een andere manier kennisnemen van digitale teksten en beelden. Daarom proberen webmaster Klaas de Vries en de andere leden van de Commissie Publiciteit & Sponsoring onze verenigingswebsite - via clubnieuws, verslagen, interviews, columns en andere weetjes zo aantrekkelijk mogelijk, lezens- en kijkwaardig te maken. Ook de samenstelling van het bestuur en commissies zijn op de site terug te vinden, net als de data van competitiewedstrijden, toernooien en het jeugdnieuws. Toekomstige leden kunnen zien, hoe ze zich als lid kunnen inschrijven. Alles weten over trainingsmogelijkheden? Klik het daarvoor bestemde vakje in de menubalk aan. Handig zijn ook, als u dit bewaarexemplaar van de Backhand niet een-twee-drie voorhanden heeft, de overzichten van kantinediensten tijdens tossavonden, competitiewedstrijden en toernooien. De historie van HTC staat eveneens op de site beschreven. Nieuw dit seizoen is een (maandelijkse) mailwisseling van twee HTC'ers. Onder de titel 'HEREN'OUBBEL houden Kees Vingerhoets en Gerard Veerkamp elkaar en de lezers elektronisch op de hoogte van hun kijk op allerlei (tennis)zaken. De aanspreektitels 'Beste Kees' en 'Goede Gerard' beleven een vriendschappelijk mailcontact. Of dat strookt met de werkelijkheid ...? Ais u op de hoogte wilt blijven van wat er zoal binnen de club speelt, bezoek dan regelmatig onze website. En wilt u uw tenniservaringen op de site kwijtraken, grijp dan fluks naar de pen, zoals dat in het pre-digitale tijdperk gewoonlijk werd genoemd. Stuur uw bijdrage dan naar Een lid van deze commissie zorgt er dan voor, dat uw artikel op correcte wijze op de site wordt geplaatst. Foto's zijn natuurlijk ook altijd welkom.

-


SPONSORS GEZOCHT Beste HTC-l" e d en, Metcl1lgmg,O enkele lededin maken" "we een nieuw. vel' ' , banen die or;t _t moment hebben \ .•e start met het we ' te nod i 'C _ rak, hggen. zi -n e ~e maar weini - r\ en van spons die een gs;~: e hebbcn versJhill~~dmooic adn leidi~ag:~s(hietersDe fo'I~::I~ voor onze . or ook iets opl e sponsorpakk to mogeliJ'ke nl"c leuwe • __ evere n, naast naamsbe" ette We oaan- _ k n, van klein tot uwe ,. .s ponsorcn uit b < ons b - endh . g oot beginnen' II_est doen gelnter _ c'ld natllurllJ'k ,opgesteld III Ie hul _ esseerde b - -mogelijkheden p- WI~ weet hch -e' :edrljven te vind anders heb je r:,~:s;tk Ie bij een b~d~~:fdeetn bedrijf en b:~ ~; ~ragen daarbij om t, . ten Ideeen of tips a mogelijk iet" I'n l1leuwsgierig naa" de K _ • over b d ' spon . " < r C un je ons en e njven di - sonng van hartelijk d daarmee HTC verd" ewe zolldcn kun <, HTC ziet En ank voor jullie mede el ~elpen, laat het" _d nvast benaderen. weten nf:: . , AI werkmg! ons an vooral .J

SPONSORS GEZOCHT

-


Zomertraining

2011

De tennis/essen worden dit jaar weer verzorgd door tennis/eraar Mark Cossee. Mark is in dienst bij Stichting Tennis Academie Drenthe

(STAD)

Oft jaar bestaat er nu ook de moge/ijkheid om i.p. v. 1 uur per week, 11/2 uur of 2 uur per week fe trainen. Oil is voor diegenen, die echt vooruftgang willen boeken.

Defbrrnulieren moeten ondertekend ingeleverd worden. omdat STAD gemachligd wordt om de factuur af te schri)ven. Met het lesformulier kunnen de volgende stappen gezet worden:

1. r([geven aan Mark ze!f. C?f 2. Per email (na ondertekening dus een scan) naar STAD op emailadres . !!It!.!{~{lLQJ!.J/.\sl(Jd,lll

zenden. of

3. Opsturen naar

Postadres: . Stichting

Tennis Academie Drenthe

Posthus 1003 7940 KA Meppel

Opgave moet voor 25 maart plaatsvinden.

Bi) vragen over de tennislessen kunnenjullie alti)d hi) Mark terecht. . Zijn email adresis."~L(l.d/f.(l.!l!i~LY (J1J.!!EJb(.~Il1/(l!Ud .

Zijn telefoonnummer is .06-1202(){)84.

We hopen dat vee//eden zich zul/en inschrijven voorde tennis/essen en wensen iedereen a/vast vee/ tennisp/ezier toe. Graag zien

we jullie vaardigheden terug op de toernooien.

Namens de wedstrijdcommissie,

Renee Haartsen


HAVELTER

Zomertraining

(~

~'

2011

TENNIS CLUB JUNIOREN en SENIOREN (20 lesweken)

TENNISKIOS (20 lesweken) ( ) 1 uur Tenniskids Rood/Oranje/Groen

(90,.

( ) 1 uur in groep van 8

€ 115,.

( ) 2 uur Tenniskids Rood/Oranje/Groen

€ 175,.

( ) 1,5 uur in groep van 8

€ 172,50

( ) 1 uur in groep van 4

€ 230,.

( ) 1.5 uur in groep van 4

€ 345,.

Extra mogelijkheid voor senloren ( ) 1 uur in groep van 4

(18 jaar e.o.): 10 lesweken € 115,.

( ) Rood/Oranje/Groen:

max 12/9/8 deelnemers

per

groep HTC geeft een subsidie van € 20 per jeugdlid t/m 12 jaar (Tenniskids)/per

zomerseizoen.

€ 46,.

( ) PRIVElES per uur

Kruis de gewenste lesvorm hierboven aan Naam + voornaam

:

lk ben vrij van sehool/werk .

om:

Maandag

uur

Geboortedatum

Dinsdag

uur

Adres

Woensdag

uur

PC + Woonplaats

Donderdag

uur

Telefoonnummer

Vrijdag

uur

e-mailadres

lk kan niet op

Speelsterkte

............... dag, van

uur tot

uur

............... dag, van

uur tot

uur

Ik ga akkoord met de bepalingen van het lesreglement

Handtekening

(aehterzijde)

(ouder)

let op: opgave voor 25 maart (de lessen starten in de week van 4 april).

MACHTIGING Hierbij maehtig

ik STAD om voar het volgen van training

sehrijven van bankrekeningnummer t.n.v:

."""

Datum: ,

:

, , .. ,

,

bij STAD eenmalig het bedrag van de faetuur afte , te:

Handtekening:

. .

.


Lesreglement •

Een tennisles duurt officieel 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor eigen bepaalde activiteiten naast de baan.

In de week voorafgaand aan de eerste trainingsweek ontvangt u per e-mail bericht over de trainingstijden. Het trainingschema staat dan ook op de website van STAD onder Verenigingstennis, HTC.

Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. In geval van blessures of ziekte van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.

Indien een leerling niet aanwezig bij een les kan zijn, die hij/zij afgemeld te worden bij de tennisleraar per SMS ( 06 120 200 84 )

Ais lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd of zal er een altematieve datum vastgesteld worden.

Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare

De zomertrainingen starten in de week van 4 april. Er worden geen trainingen gegeven in de meivakantie en in de zomervakantie. Vanaf 5 september lopen de lessen door Um begin oktober.

banen wordt minimaal 50% van de uren ingehaald.

De trainingen van Paasmaandag, Pinkstermaandag en Hemelvaartsdag worden na de zomervakantie ingehaald. De mensen die daarvoor in aanmerking komen krijgen van de tennisleraar bericht.

Indien door omstandigheden het aantal lessen niet gerealiseerd kan worden, zullen er inhaallessen gepland worden. Dit is echter alleen mogelijk als u zich ook f1exibel opstelt t.a.v. de eventuale in te halen lessen.

Havelter TC en/of ST AD is niet verantwoordelijk van deelnemers aan de trainingen.

Met de ondertekening van het opgavenformulier machtigt de leerling STAD om het lesgeld te incasseren via bank- of girorekening van betrokkene. De leerling ontvangt voor afschrijving een factuur met betalingstermijn 30 dagen.

Door het inschrijven voor het volgen van tennisles bij STAD verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres door STAD in de inteme communicatie.

In aile zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist het bestuurslid technische zaken van STAD, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor aile partijen.

voor diefstal of beschadiging van goederen


Beste leden HTC,

Vanuit de wedstrijdcommissie willen we jullie op de hoogte brengen van onze plannen voor komend seizoen. Deze zien er als voigt uit: •

Woensdagavond 6 april hopen we te kunnen starten met het openingstoemooi. Alle volwassenen zijn hier van harte welkom. We zullen er m.b.v. trainer Mark een gezellige en sportieve avond op de nieuwe banen van maken. Aanvang: 19.30 uur! Opgave van tevoren niet nodig! (Mochten de banen nog niet klaar zijn; dan wordt het verplaatst naar 13 april.)

Op 17 juni is er een invitatietoemooi. Aile volwassen leden mogen een vriend , familielid, etc. vragen om samen een koppel te vormen voor het toemooi! Natuurlijk het liefste iemand uit Havelte en omstreken, zodat het de kans op nieuwe leden vergroot! Nadere informatie voigt via de mail !

Van 23 - 26 juni is er het open 25 + toernooi, categorie 5, 6, 7 . We hopen ook vanuit HTC op actieve deelname, want het is een leuk toernooi. Nadere informatie voIgt nog.

Van 30 juni tlm 3 juli zijn er de c\ubkampioenschappen voor de mix. We organiseren dit in een lang weekend, omdat uit reacties is gebleken, dat mensen het lang vinden om een week beschikbaar te kunnen zijn. Een weekend moet toch lukken" niet????? Blok het alvast af in je agenda! Nadere informatie voigt!

Van 9 september tfm 26 november willen we de dubbel en enke1 c1ubkampioenschappen organiseren. Er wordt dan op de vrijdagavond, of zaterdagavond gespeeld over een langere periode. We hopen op deze manier iedereen de gelegenheid te bieden veel wedstrijden te kunnen spelen. Daarnaast vraagt deze opzet een minder grote belasting van tijd, omdat je ruim van tevoren kunt aangeven, wanneer je wel/niet beschikbaar bent. Nadere informatie voigt vanzelfsprekend

Op 26 november willen we het gehee1 feestelijk afsluiten.

We verwachten dat we door de nieuwe banen een nieuwe impuls aan het tennis kunnen geven .... ! Dus doe mee met de activiteiten en geefje op! Het maakt niet uit, welk niveauje hebt! Het draait om enthousiasme! Wij hebben er zin in! Een hartelijke groet van de wedstrijdcommissie, Jaap de Vries, Harm Koopman, Lies Vingerhoets, Martine Grit en Robert en Renee Haartsen.


L.

._

.s:

co

•-

........

i:: .::J

-,

->

L.

V)

~

fr

~

'-'

C

E

(V).......

...

E.. ~

E.. ~

E .....:; ..0 ..0

~

N

E.. tI)-o

s:: ..0 c 0 ~ O'l ~

..sz

0 O'l

i:: ~

..,.., I

L.

]

~

I

~ N

~

Cl C

=

~I

~

'c

.::

('. E.. tI)

8'.... 8'

'r:

ClO'"

0\

-

N

'"

~ N

-

N

0\

>

'r:

0\

>

N

E

~ Q.. Q,)

>

N

E.. tI)

........

'O

IV)

E

E..

E..

~ 0

~ 0

E..

~ ~ 0.....

............

\Il

.::t:. .::t:..::t:. 0

~

N

-0

~ 0

." tI)

E.. ~

..0 .0

....

'c ~

0

E.. tI)

E E E'+E'+E N .;. ~ 0 0 .~~ N ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ N N IV) IV) N ..... E O'l Q.. Q...... Q.. E.. E.. E.. ::::J ........ ::::J _ ::::J tI) Q,) Q..." Q.. -0 Q,) Q.. Q.. Q.. .-,.... .-, Cl 0 \Il \Il Q,) • -, Q,) • -, \Il o 0 a '" (Y) 0 II:: 0\ ~ 1.0 \Il \Il .-c

==

E

E ~ E ~

::J 'l:t'

C..::J

-,.....

Cl

L. 10 €rN

~ .:.=

= .....E .= q- = =a.'- ~ go L.

E.. tI)"'O

E..o

~ 0..

~ ..Q

t'. N

0

0

I'- 0\

~

>

0 i:: ~

N

CJ

......

~

o

.~ .~ .~ \Il \Il \Il .!!! .!!! .!!!

~

N

\Il \Il

.~ E \Il

~

:t: ~

Ii

.!!!

E

-

i:: ""'0

o

E..

....

Ot-»

~

2~

~ ~

E 0

E E o

\Il

\IlE""O ::::J E '-' o 0 0 .-

'r: .... 't: .... 'r:....

m

\Il \Il

.!!! .!!! ~ E E U

u u u

O'l ""0

::::J

\Il

""0 ""0 ""0 '-' '-' '-'

....\Il

\Il \Il

.~ .~ 'E

E

E E E 000

E 0

~ E u :;:E~ o 0 .\Il U E.. .

E

.~

E..

U

U

.::

.-

::::J

::::J

~

U

""0

::=:»

....\Il E..

E o u

\Il \Il

""'0

\Il

'E .~ .~

s:

E ~ ~

~ ~~

0 ...gEE

....::::J "'" 0 E..

'-' '-E..

VI

~\..>mt;""O""'O

\Il \Il \Il ""0 ""0 ""0

\..>""O""O\Il .::t:. en en ""0

""'0

.:.=

~~~

~ ~ ~ CJt-)t-),>

~

lYO~>t-)t-)

u

E

:t: .~

tI)

....."

::=:»

....\Il E..

'-

""'0

E E

~

0 U

I

0 u

tI)

i::

O'l

....

O'l

~::::J::::J

tI)~..J

o .- Z ~

tI)

i::

Si.

tI)

~ ~ ..-.

i::

.->

Q.. Q..

~

VI

'i L.

o

..c:

~ c

u

\Il

o

i::

.....

~

re~

o Q..

E' '" ,0

-.0, .~

to:f:;'

""0 O'l ::::J ~ .-, ..... '~

• ....

.~ .... .-

000

0 i::

+=

O'l

0"'0 i:: :~

c

:t: ~ ~ ~ ~

>

._ ....

U

o

E

0 0 .........

~ Cl "'0"'0

\Il

\Il~o

S::.

s:: c..!>

en en

's: 's:

g ~ 8.

ZOO

0

O'l 0 O'l"'O

V)

Cl 0..

~.~ Q..

f. .-

OVl"'O..c:

a -g

"'0 ..... O'l

t; ~

0

i::

g

U

~

w

L.

0 0

a ~ U Q.. c + Q.. ~ to 0 +: N

-~

L.

c

s: '-

\Il ~

0

0

._ 0 0

.:.0 s:

~ Q.. Q..

-<

u

._ E.. <~..c: 0

8 ~>

O'l -

.....

s:

L.

8 .- ~i::...

c ~E VI .... E.. .~ _ s: v, ._'~ , Q.. E ... 'L. ~c~c ~ EO E..< a <: 0 ._'0 ~ -< 0 <: :lIol! I 0.. 1; .... 0 N 0

'2

g

>

....i::.::t:.

....""&

.~ 8. ~

.t, ~

H 0

10""

\..>

0 \Il

i::....

eCl.5: g ti ~ g ~ g .- ~

I..

s:

-

~

> I

~ 0 .Q..

E

0

""0 .::t:.

g~

0.. \..>

E

~ .0

~ .0

.0

.-c ......

::::J

CJ s::

8-

Q..

o

..c:

u

\Il i::

~

o

i::

-E..

E.. ~

-0

~

o

....

s: .E.. ....

~

0

~ 0 Q......

.... -'- E i::-'-

o

&.

::::J

E

G

s:

1.0 ~I.O

o

i::

I::

0 0 ""0

o ,- ~ o 0 .-

E..

.::t:. .0

g

.-

.-

0 U \Il

E

L.v

N

.., + ....

Q..

"'0 ::::J

o

""0 ~

J1.

-

"'NC::::J ~

.-,.,-

0

s:: > E.. ~

0 .... ~ 0 \Il -'-'-

-.X. .'""") a~..2~

o..OZ;:>V'la

s::

.~

en + ......-

-0s:V) E.. ~

O'l

.....

......

\Il

Cl '+-

0 > 0 0 ......., .... E........::t:.

,

L.

~

°I'i)

b

O'l

'-'

.-

.... \Il ~

~ u..


Competitieteams

2011

Oinsdag (1607) Dames Willy Grit@ Fien Kuipers Fenje Pieterman Geertje Smeding-Elzinga Hennie Schutting-Pruntel

Woensdag (2612) Jeugdjongens T.L. Huisinga B.J.W. de Kleine M. Stevens S. Willems M.K de Wit

Woensdag (2909) Jeugd meisjes A.M. Bril L. Haveman HA Manden DAH. van der Staay

Zaterdag (0300) Gemengd 35+ Team 1 Rob Beekmans Jaap de Vries Robert Haartsen Marije Vingerhoets @ Daphne Vingerhoets lies Vingerhoets Renee Haartsen

Zaterdag (0304) Gemengd 35+ Team 2 Berry Buitelaar @ Johan Pekel Herman Peereboom Hennie Brugging Marianne de Boer

Zaterdag (0309) Gemengd 35+ Team 3 David Berhitoe @ Peter Westen Rea ter Laak Simone Stevens Wen Duffels

Zaterdag (0708) Heren 35+ Arend Grit@ Roelof Pruntel Albert Woltman Harm Koopman Johan Haar Jan Brugging

Zaterdag (1119) Dames Tea Woltman Anita Trinks@ Rineke van der Galien Tiny Jansen Anita Haar

Zondag (1113) Gemengd 35+ Jacob Gemmeke @ Kees Vingerhoets Huib de Wit Christy Addink Anja de Wit Renske Hiemstra

Op de zondagen komen er 4 jeugdteams competitie spe/en. Deze teams zijn een menge/ing van HTC en AfL TC. Op deze manier slimu/eren we onze eigen jeugd om in Have/Ie te kunnen b/ijven spe/en. Baan 5 b/ijft vanzeffsprekend vrij om te kunnen tennissen.


Competitierooster .".--"""-""-_."_.".'0"'_""_.

2011 --~_._.

_c

wk14

wk15

wk16

wk17

19/4 20/4 23/4 25/4

26/4 27/4

09/4 10/4

12/4 13/4 16/4 17/4

Oinsdag Woensdag Zaterdag Zondag

---"

wk18

-_ ..... _- f--8/5

Wk19

wk20

10/5 11/5 14/5 15/5

17/5 18/5 21/5 22/5

cc

wk21 --_ wk22..- ......wk23 _ .._----- Wk~_11

•••

__

• __

24/5 25/5 28/5 29/5

31/5 1/6 4/6 5/6

~

De verplichte inhaaldagen (in deze volgorde te benutten): • • • • • • • • •

30 april 1 mei 3 mei 4 mei 7 me; 2 juni Week 23 13 juni Week 24

: voor aile competitiesoorten : voor aile zondagcompetities : voor aile dinsdagcompetities : voor aile woensdagcompetities : voor aile zaterdagcompetities : voor aile competitiesoorten : eigen speeldag : voor aile competitiesoorten : eigen speeldag

Koninginnendag

Hemelvaartsdag 2e Pinksterdag

Woensdag (2612) Jongens Havelte 1 13/4 Thuis : Westrup 1 20/4 Uit : Suthwalda 1 27/4 Thuis : Meppel 1 11/5 Uit : A.T.W. 2 18/5 Thuis : Zwartsluis 2 25/5 Uit : Greveling 2 01/6 Thu;s : Steenwijk

Woensdag (2909) Meisjes Havelte 1 13/4 Uit : 'T Kyllot 1 20/4 Thuis : 'T Wold 1 27/4 Uit : A.T.W. 1 11/5 Thuis : 'T Kyllot 1 18/5 Uit : 'T Wold 1 25/5 Thuis : A.T.W. 1 01/6 Vrij

Zaterdag (0300) Gemengd 35+ Havelte 1 09/4 Thuis : Fivelveld 2 16/4 Uit : Akkrum 1 23/4 Thuis : Sleen 1 14/5 Uit : Nienoord 1 21/5 Thuis : Bildtse TC 1 28/5 Uit : In et Hoolt 1 04/6 Uit : Stirum 2

Zaterdag (0304) Gemengd 35+ Havelte 2 09/4 Uit : Tivoli TC 1 16/4 Thuis : W.V.F. 1 23/4 Uit : Zweeloo 1 14/5 Thuis : Holi. veld 1 21/5 Thuis : Colmschate 1 28/5 Uit : Suthwalda 2 04/6 Thuis : Voorwijk 1

Zaterdag (0309) Gemengd 35+ Havelte 3 09/4 Uit : Grouw 1 16/4 Thuis : TVZ 1 23/4 Uit : Voorwijk 3 14/5 Thuis : Lauswolt 3 21/5 Uit : Nagele 1 28/5 Thuis : Vliegende bal 2 04/6 Vrij

Zaterdag (0708) Heren 35+ Havelte 1 09/4 Uit : Burmania 2 16/4 Thuis . Gerner 2 23/4 Uit : Coevorden 1 14/5 Thuis : Rackem 2 21/5 Uit . Bargeres 4 28/5 Thuis : Tivoli TC 2 04/6 Thuis : Meppel 1

Zaterdag (1119) Dames Havelte 1 09/4 Thuis : Voorwijk 1 16/4 Uit : Rolde 2 23/4 Thuis : 't Wold 1 14/5 Vrij 21/5 Uit : Meppel4 28/5 Thuis : Hertenkamp 2 04/6 Uit : Smalhorst

Zondag (1113) Gemengd 35+ Havelte 1 1014 Thuis : Poseidon 1 17/4 Uit : Heino 1 25/4 Thuis : Heideslag 1 08/5 Uit : Heerde 1 15/5 Uit . Losser 1 22/5 Thuis : Luftenberg 1 30/5 Uit : Timmersweide

Dinsdag (1607) Dames Havelte 12/4 Uit 19/4 Thuis 26/4 Uit 10/5 Thuis 17/5 Thuis 24/5 Uit 31/5 Thuis

1 : Oranjewoud 4 : Oosterwolde 2 : IJsselham 1 : In et Hoolt 1 : A.T.W. 2 : Slag '87 1 : Jubbega 2

1


In de gemengde competitieteams MLTC en HTC spelen vanuit HTC de volgende jongens mee: Derek Brugging, Max van Meerwiik,Thijs Spliet. Rens Lotze en Harald Koopman Jongens Meppel 1: 10-4-2011

Luctor Emergo I

Meppell

17-4-2011

Meppcll

Colmschale I

24-4-2011

Vriezenveen I

Meppel I

15-5-2011

Meppell

Luctor Emcrgo

22-5-2011

Colmschate I

Mcppel I

29-5-2011

Meppell

Vriezenvccn J

10-4-2011

Pelikaan I

Meppel2

17-4-2011

Meppel2

KJLTC I

24-4-2011

ZLTB I

Meppel2

15-5-2011

Meppcl2

Pclika<lfl I

22-5-2011

KJLTC I

Mcppel2

29-5-2011

Meppcl2

ZLTB I

Jongens Meppcl2:

Jongens Meppel 3: 10-4-2011

Coevorden I

Mcppel3

17-4-2011

Meppcl3

ZLTB 2

24-4.20 II

Rolde

Mcppel3

15-5-20 II

Meppcl3

Coevorden I

22-5-20 II

ZLTB 2

Meppcl3

29-5-2011

Meppe13

Roldc 3

,3

Landelijke jeugdcompetitie 10 april 17 april 25 april 8 mei 15 mei 22mei

met o.a. Joris Brugging en Martijn Koopman

Uit tegen Franeker Thuis tegen Drachten (wordt evt. nog verzet) Thuis tegen GLTB Thuis tegen Franeker Uit tegen Drachten Uit tegen GLTB


K.N.L.T.B. Voorjaarscompetitie 2012 De voorjaarscompetitie start medio april 2011. Wie van de leden mee wi) doen aan de voorjaarscompetitie wordt verzocht zich voor 30 november 2011 op te geven bij Martine Grit. Iedere deelnemer/ster moet zichzelf opgeven en ook beschikbaar zijn in de te spelen periode. Ook bij het opgeven van een team moet iedere speier te kennen geven dat hij/zij inderdaad beschikbaar is (dus een ieder )evert het formulier zelfin). Bij het moeten terugtrekken van een team wordt de boete verhaa)d op het team. Leden die op de reservelijst geplaatst willen worden, kunnen zich natuurlijk ook opgeven. Invallers mogen alleen meespelen i.o.m. de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie.

Opgavenstrookje voorjaarscompetitie 2012 inleveren voor 30 november 2011 bij Martine Grit, Markeweg 2, 7971 CW, Havelte, mgrit@home.nl Zondag (Iandelijk) Zaterdag (district) o senioren gemengd o senioren gemengd o senioren gemengd 35+ o senioren gemengd 35+ o senioren gemengd 35+ (dubbels) o senioren heren o senioren heren 35+ o senioren heren o reserve . o senioren heren 35+ o reserve . o jeugdteam 0 jeugdteam (Aankruisen, doorhalen wat gewenst is)

Naam Adres Tel.nr. Geeft zich op voor het team van

Dames (district) o dinsdag o donderdag o zaterdag o reserve di / do / za Deren 55+(district) o Maandag


'~'- ' ~

.•.


I I

..:: .

c: c: ~ .!! ~

o

,,I

I

1 I

I I

I

I

I

I

I

I I I

I I I

I I I

I • •

~IM

~fMIM'_

~ o:~

~

~ ~ 8'~

_

c

~ ~ •••••••• ~ • ~

v ~

~ ~

~ ~

~ ~

~:~ ~I~

~ ~

1° 10 °lol~lololo

~

,~. °,°1°1°1°1°1°

~:N:~:~ ••••(!; ~ M~ •8 M~~

~.~:~ .,

~:~:~:~

" °,°1°1°,°,°1

~ ~ 'o

, I

, I

I I

: I

t

l

E IV IV

~

~.&

. a.. >.

C

t: ~

~

to ~ ~

~

c

~

~

~

f'C ~

~

",~7~':': c: I

~

.0 -~

-~

~

''" ':':QJ.oE

Q)

~

~

~ -C

~

Q)

Non

c: C1I

Q) L.

on

_ .... ~

<

Q)

~ >

....c:

C1I ..,

~

_1'1 ~

_1'1 ~

~ _

c: .!! CII to-

~ 1'1

Q)

.~

to-

OJ QJ

..0 ~

~

QJ

>

~

~

~

QJ

-

~

~

~_

~

C ~_

QJ C

>

~

~

~ ~

Q ~ ~

~

~

~

~,8.

~

f'C

> QJ

QJ ~ U

~

~:~

'" f'C f'C _

C _

E _QJ

c

ll-

~ _f'C

~ ~0

~

c

.... .:.: ~ ~ E QJ ~ .0 .0 _.& ::J

~

~ QJc .... ~ C,- ,~o >

.:.: QJ C

W QJ

~ C f'C ~0

~

E

0 1'1

• •

_

c

f'C

,

• •

c

~

I

0 ~ 2 2 0 0 ~ ~ 2 _. ~ 1'1 _ _ _ ::J • ~ ~ t/-.c C c_---.::J::J::J::J ~ E E E S S ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ ::J • E _ ~ ~ ~ ~ ~ N:~ ~ ~ 0 ~ • 0 c

~ c

~ ............ .................... ... 0 0 0

:, ,

.

~....

1'1

~ ~ ~

~

~........ N

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ~ ~ ~ 000 ~ ~ 1'1 1'1 0 1'1 1'1 1'1 M ::J ~ ::J

__

'!!:! "-

~

1'1 M

c

C

j

~ u ~ ~ _ <,0

u ~ ~

~

E fa

> ~QJ':':QJ::J lO

~'~ ~0

~

0 lO

~

QJ en C

~

0.

--'S Q) ~ ,fl'c,,:,u.. Q)

~c ~ ~'€

~

~

Q)

C

CUt

~

~ -

1'1 ~

.

I I I " I

I I t

I I I I I

~

c

I

I • • • •

~:~ ~:~:~:~

_

1'1:1'1

~

~

C::c:c

_

c

I I I I I

1'1

C

~

~ ~ ~

~ ~ ::J

• •

1'1

~

__

~

• 1'1

_ ~

C

C

C

C

C

c

r r i Ir r

C

~ ~:~:N ~

~,~•••

~

~

~

~

~

.:

~

£ii

~

QJ

C f'CQJ ~.o 00

~

• ~

• ~

• ~

c ~

~

~ ~

~ ~

~

~I~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

I

I~

'E

~QJ c:8 ~:~

.:.: C QJ

0 '" f'C

'~

lO''QJE c'~

~ ,-

QJ

~ E ~ ~ ~ ~.

~

t:

.o,QJ

-'QJ

~,~

I I I ,

QJ

E ~ 1S':':

~

~

E

E QJ ~

~ QJ

&c ~'" ~ f'C

.0

E

~

~ QJ

0 U

QJ ,-

.... 0 QJ 0

• • •

,,

:•

~.......

::J

.oJ

IV

o

....

..

.... 0 0

o

1'1 _ ~

~ -

.:. ~:~

• ~

• ~

• ~

~

~

~

~

N N N

~

E

3

'"

QJ

8 ~C

U

~

E':':

~

2:0

~QJ

W

QJ ~:~ ~ ....,+-'~QJ O' ~ ~ C-IQJ~ ~ QJ'.o ~.o 00'QJ

QJ

0.0

I~I~I<I~I~I<I~ I I' I I

I

I

I

I

0

0

1'1 -~

1'1 -~

-

1'1

~

0

0

1'1,1'1 ~ ~

0

1'1 •

-0

1'1 _ C

2 9,2 .':

C C'C

f'C

~

000

_ 0 1'1

=

0

....

~ ~

~ ~

~ ~

::J ~ ::J ::J, ••

::J ~ ::J

~ ::J ••• ::J •••

~ ::J

~ ~

I

= = =~I::J 1'1.1'1

....

N ~

' 0 0

-

~

N ~

..

1'1

-

I

OONNN

:

~ ~

f'C

°1~1~

__

,....

1'1

>

C f'C

I •

0

~ ~

-

I I

...

1'1

-

.... O lO lO '" ~'-~E~~

::

~ ~

~

C ~ EO'" en ~ ~ QJ E .. ~ ~ QJ c ~ ..:oc: ~ ~ £ $ ~ QJ 0 ~ ~ QJ ~

::.. "

I

~

~ N

~

-~~'"

" "I'

• •

E

~

~ ~

~ ",.0

~1~1~llOl~i~I<I~I~I~I~1 I I I

~ •

N'N

,-~

:cen~..:oc:S ~-

~

° ° ° ° ° ~ ~ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° c

,,

010

I I

t:>o--'

~'~:~

• ~

5!

~~

~:~:~

~N

~

N N N N N ~ N N N N N N'N

: t:

a

e~ ~

• ~

C

-

M ~ ~ N

~:~

:.:.

N N N ~ ~:N

E Z

.

I I I I I

t I t • ,

0 ~ ~

:,

IV IV

,

~:~ ~'~:~:~~ $ ~'~ ~ N'~ N M'~IN ~ M M _ _

CQE

>

f'C

~

X ~ ~ _

1'1 ~

° ° ° °

"-0 ~ C Q)

C

~

~

0 1'1

I • • I I

..::

N... ~

L.

~

~ ~

~

I I I I I I I I I I ~!Ii~ I I I I I I I I I

C1I 'C

.-

_1'1 ~

c

Q)

'"c: on c

~ ,

~

~ ~

~

on

I

C

QJ

Q E _

c:

~:~

f f f f f f f f f if: Iif f f f

n:s

c::

.11:._

~

I I

-

0

.... ~

0

~•

> c: I

~ ~

~I~

_

~ _ ~~~.o 'C ~ • •

o on '"

_

.... 0 0

E o ::J 1'1

"c: .-c: IU

~

M

c: Q)

~ o

~ ~

.:::J::.~:

en

~

...., QJ

~

c:

V)

~

~

8

~

~ ~

~

QJ S ~ ~ 8 ~ _EQJ ~~ ~QJ -.:.: ~ ~C _ ~QJ ,_~ ~~ 2f'C E ~ ~f'C ~

N C _

~

,-

·

QJ ~

Z

~ ~

Cu.~

E: "-

~

M:~ ~~ ~- °~ ~ ~-

N

M ~:~ •• ,•• ,~.N, ~ ~:~ ~:~:~:~ ~ ~I~ ~INI~I~

~:

~

I I I

.~ N

~:M:~l~

~

1'1

········.:. · .. ·,:, ,,,, ~

• • • • _ ~ ~ __ 1'1

::J

::J'::J

::J

::J

E E EI::J ~ ~l~ ::J ~ ~ ~ ~ o:~ ~ o:~ ~ _ ~ ~:. _ 1'1 ~.~ _ 1'1,1'1 •• __ 1'1,_ ~: :. {! ~l~ {! {! {! {! {! ~C ~C {! {!:~ ~c ~:~ ~:~ C C C C C c c:c clc c:c c clc •

::J

• ~ _

~

~

c

~

c

::J

::J

1'1 1'1

~ 1'1

~

~

c

c

~ ~ I I I I ~ I III I Iii ill I Iii ~ I I I


1i 8. ~ c:

~

...:

..

~

::J

I:l'l

c:

~ ~ ~ I\)

'i j c:

..

.

.. ,10

ell Q.

ell

..

I\)

I\)

~ ~

e ~

~ I\) .:&:.~

~

'-'i 2 ~

.D

.D I\)

I\) "0

10 10

~

........ oX. :E ........

.2 ~

t:i z

o U

~

~ ~

"0 10 10

~.-

1O:5! ....!!

2i ~

z

.... z ;J

o ~

::I:

'5 ,-~ .s:::.

==I\)

I\) "0

1;:

1;:

Q.

...

>

::J

~

~

I\)

.D

~

>

o N ""')

~'IO 10

as

8

> 10

>1\)

~

cil

E.5

c:

,-

I\)

'-I\)

..

::J'"

:e

10

~

ell

I:l'l

N

8

~

c:

I\)

~

c:

~

.. I\)

c: I\)

~

.8 .s:::.10.-:= ell

~

~

lii ~

..

I\)

.2"

I\)

~

"0

~.c:

~ ._

1;: '-

c: .. I\)lijl\)

I\)

.!!!

c:

,c:

E I\)"o

I\)

~~!:~~8 r8~NM

I\) ....

S(.""" _~:E ... .... I\) 1\)1\)

~

..r.n

e .. ~

:g

::J

.!!

9,!

~

l*

~

c: I\) 1\)"0

~

I\)

S

~.v"Oo

8 I\)~

I\)

..

"0 lij

c:

~ ~

~

of!

10 > ... ::J

Q.

o

"0

c: I\)

lij

EIO .s:::. ...

lii "0

"0

D

~

-0

~ I:l'l Q.

0

c:

I\) c: I\)

c:

~S(.~1;:

I:l'l

I\)

I\) ." ...

I\) ~ ::J

.... 10 .!!!

I\) "0 c:

I\) .. I\)

.!!8.j!.s:::.~

~

~

0

..

!II

~

iilEQjlij~

I\)

~

c:

I\)

10

E

::J

I\)

..I\)

~ 10

c: 10 c: ~ I\) .. c: ... .Dc:.::JIO.DI\)C:

lii

°

::J I\)

~ell

.~ ...

c:

8

~

:0

c: I\)

~ 10

I\) "0

10 ~

~ ::J

"'8

't:

...

U > • • ... N

:l

I• M

~

:g ~0 ~

.c: c: I\)

'-

10 .D.

I\) I\)

-8

...

0 W • • ..,. an

:g>

.....,

~

I:l'l

'-

~~

::J:

Q.

0

-

~ c:

I\)

"0 I\)

.-

~ "0 I\)

"0 c: 10

"0

.5 I\)

I:l'l

'-

N M

I:l'l

::J ..

I\)

..r

.. _"5

;

~

c:

I\) c: c: ::J ~ c:

~ ~

...= ~ IJ ~ iii ~

c

l! ~ ~

.;; ~

-

I:l'l

~

"0

.8

.. ~ I\) ''''''' c:

C

~

GI

-8 J

if

~ 5.

!~

..8"

!'

~

~ J 8 ~ .!. I ~ -8

~

. ~ i~i ~

_c:

c:

c:

i

~ 't:

10 .D. c: I\) I\)

~

I\)

i I

." -"""""

'"

10 I\)

..

ell

10

~

"0

I\)

>

==

~ ....

"0

GJ

:; I:l'l

I\) ..

"E

iO

~

~

g

.c:

I:l'l

... D

~ I\)

c:

"0 c:

:- .s .s .s : 'GJ

c: ~

'-

I\)

.s:::.

I:l'l

~ .8 ~ ~ 8 .. ::J ~ ~ 'Ii :g .5

.s:::.

.~~~li

"0 ~

:s

..

~ 0 c: I\)

~. ~ ... E

~

I:l'l

...

~ I\)

o _

1;:

~

~

I\) "0 c:

E

0

~

... I\) 1\)"0

...

10

~

'i

ell

10

10

~

~ ~ I\)

o~'-1O.5~

>

c:

~ lii ~ ~ ~

~

I\) .c:

10.

c:

~

+J

I:l'l

2 E ~ ~ ~"5.8's

.2"

lij >

.!!

E .-

"0

~

'N

"0

I\)

'Qj

~

'''''''

~ c:

c:

-8c: ~ . c: 10 c: I\)

~ ~ ~ ~ 10

c:

I\)

I\)

"0

"0 ~ .D

I\) .~~>~lOlij I\) E ~ ::J

~ ::J ~

ti

.i1

I\)

c:

g- ~

I\) ...

1\).-

~ c: I\) 1\)';: 1\)10

~~~: I >

...."0 0c: ~ 10 10 "0 ~I\)

~

..I\) 8-

~

E I\)

..: £ ~

10 c: I\) "0

.s:::.~.8.5t lij

::::.D.._

c:

'E .8...

c:

i! ; t:

....

°

~

-8:g

~ _

Q.

c: -8"0 .....

~

10

c:

~ ~ I\) I\)::J

"0 c:

"0

~

°

!I! 15 "0 ~

>

..

10

j! I\)

I\)~ "0

15-0

8

..

~

8- ~c:

I:l'l

~

.. I\)

I\)

~

c:

'C

~1l ~

E

~~"O.5E "0 c:

~

lii

I\)

'C

101\)

~:E ~ ~ I\) .""" .5 i::

z

S(

::J.!!!

~.!! c: 8.s:::.

° .. c:

c:

~

10

~

.... 0.c: ~... 10 10::> ~

~ ~

101\)'"

o

E

>.!!!

e ~ ~ ~

c::

~

8 cil

l;;

z ~

==S(

l::~

~ -g ~ 2 ~... I\) 8

~

...

~ :E

I:l'l

E

8

...

~

~I\)

.8

>10

'C Q. Q.

00

I\)

~

10

~

.!!!..

10

I:l'l

.s:::.

la-

~

::::>

I:l'l

~

I\)

~ .-

10 10

'N

~

10 10 .D.

c:

.2:

I\)

~ ~ ~

~c:

...

-!II

~ ~ 10

"0 "0

.

~ ~

I\)

1;:

.. ..

::J

~ ~ ~ 10

::g

j

~

-0

. £

°

1;:

c:

-IO.D :::: ~ ~ fO c:

8

c:c;;>

~ ..;N

~ I\)

:> ~ .......

!; ~ c

8

>

J


,!.C ..

t

lXl

t-I:

_

~

"'0

1~2~I'i = -c'

'E

>

~~

08

I' -J)

z

GI

,of

~

8 z

Q C

.5

,...

GI I-

LO

:Ii!

~ ...... ::> o

~

~

-

E

lllMQ. I-N'GI

........ o

-

N I

.-.-...., ell

~ Q.

c: ~ IV IV

c: z GI

E

~

u

8

o

'"to .to L.-

L.-

o o

I I

N

~

...:!3

II

c: ~ GI

1"1

'2 :EB

f 'EII

• ~I@ E~, .... •

W

~:

III

E

ca

,e :

Q

lI) ,lI) ._ ,'0 ...." .

'"" ,.s:::.

~ C C

l")

.~,~ ~,~ N'~

o ~:~

.2 C1:C? •

~ ......

..

N

I-

:g

l~

'0

:,-

_..-

Z

-

I I

:0

:Ie. . :-

1-: '"-

,G) I c:

0

lI)

>

co l") l'G ~ 0 . N -'"LO N"--

::> LO lI)

o'~ N

r; . ': ~

vi ~ ~

~

'E

0 0

0

c,

:'0t!

c:'

,l'G

8'a.

_

'.0'-

III

.c 0 .,... P

N

~

C ..-- LO ~ ..-- l'G ..c N ~

co ~~ ~...: ~

-glI)

~ 0

: l'G E:e .91 ,In :r: I v

r;

~ 0

0

111- ~ 0 C

'E

>

lI) e>

II

.....

5

>lI),

>

1/)'

E _«; _

Qj 0 ,::::'

0

~

-'" c:6

5:0

c

CI>'e::

/Q

i'E

~

.....

.....

~I~

I I

~.~

:~

:

: Q)

:

Ie

.

1-

,-

.

••

c: 'Q)

,

CD

,

:,c'i E:.5 8'

:~ ,.s:::.

:

:~

c.@

'&¥\ Ill'''' :~'~,Q,.,"if E LCD

'Ci.

:.A\ :.:Jtt:

co l'G.c. ~ co c N Gl ~ CD ~

1"1 M LO 1"1 ~. 0 N ~ ~ ~ M &n

0).-

..... ,-..-

111- ~ '2,0

~ 0

~ 0

'l'G.-

'.s:::."O

;.=:

&:

~ 0

>;r:' f'-

::J

:eu ,.=

'0 c

-

• ..."

c

:.~

V;,

co:2:

Q)

::>

_ c

h: -'

CI> Q) ,~. C ,l'G Gl ~

/Q

'-OJ

..-

~

~

.=

~

If)

0

Qj

ex: • ~

Q) '-

:r

.5 >

~....... -

::>

o

~

Q)

"0

C

Q)

Q)"

G):C1

';:; ';:; c:cc.:l ~ ~

0>,,-

!!:--

.:;

.r:.

'v; .l!!

~

,~2 'C"O

!~~E

::::i I ,.

Q)

~

:,:

8

'5

.s:::. Q

~

I~

!e>

I

~

.....

I I

.....

..-

Q) '0

-Q)

:~

.....

~ ~

OIl

6 N VJ

E/Q

o N

c.

0.

0

0

0

0

I~

o ~

N

N

N

N

~

"'0

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

o

~

to

~

M ..-- N

,...

~ N

~ ~ ..-- ~

E

E

..--N N N

E

co N

E

~

N

::> ._

~

III III

OIl :J

Ol

Q

III

> c'E _III

u

~

0)

~

Q 0)

..

Ol

Q 0)

..

Q

"

Q 0)

II

Q 0)

~

l'G C "'0

_ III

t:

l'G C "'0

'E _ III

l'G C "'0

'E .. CI>

m C '0

'E .. "

l'G C '0

'E _ III

e:: "'0

_CI>

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

l'G

I:;

C Q)

>

.~ ~

C.

.9

Q)

~

Q)

Q)

QJ

"0

OIl

C

>

Q) Q)

c:

Qj

Q)

....., .-

Q)

1:'

~

.......

N

E

J

"

....

11 E III

..0

0

E

Q)

C Q) ...

0

9.

a. l'G

CII

E

N

l'G

1II

c

'Q)

0

Q.

c ~

Q) ...

VI

N

a. l'G

Q)

QJ

N

a. l'G

.8

8. V 8.'" CII en :;:; > U ro ._ U -g V 'c J:

0

a.

-5 ;

VI

Q)

N

l'G

e

8 ~ ~ > S .1i: c: "0

0

l'G

0

.... "

c ~ E > 011'E .5 g'

1l'G -J

:

~

"0

0

I

~

1:

:,: ~

o Q)

-

"c~

/Q

~

.-

III

,-Q)~"

~

~

C

~ ~ E ~

0

ID

:

~

'9

c:..-lI)'~

....

> ~

(LJ

~

..-

...

~

j: c ,,... l'G'CO . -",'~

...

t(E ~

VI

1 I

III

~

"0

!~

C

....

,Q)

CII

Q)

N

as ~

~

.-c

I

CII

N

u VI "-

8

;;

ER:lc:-8 en .....

• ,en

:!1.1 , c

t; c

o

:';::;j

E

1i

:R ~

,-

::0

.....

~

,

,LLJ

Q)

C

c

>

:~:

c.

Q)

I>

:

~ ,C!1 u

:

CII

:,@ Q. .

:~ Iii'~ CI>'

:l lIlD

....

:~ ,lI)

e::

.~

o

C

i-

'

, /Q

8.

-gGI:~0 1Ii:~ E '0 0

c'

!!:--

I~

,-",

~ ::>' ~ LO lI)'M co '~'M. ~ C:N N m,~ U'l

:8

~

'0

,0)

'1II:i>

.....

,e::

:,1R'l ON :'E' ,l'G

,E : E CI>: Q) 'lI) E ,...: ,,,GI '''''':J 'e:: '"".~ ,

Iii'~ c:.s:::.

/Q

';::

,

:Cb

:.= ~:

,~

~

:.~

:•.c::

Q)

I~

I I

,

"

_ ::>

:..;,:

I I

c Q)

:~ :,...

:I

0:";':

:-

I

:

I I

..-

I I

0:";':

:

'v'

.3~!~

I I

~I~

Ie .

',~

~

~

~I~

:_

t-

:0

:8 g:8 ~ :8 g:8

I~

.~ .~:~ :~ U "" ...

~~!Vi

I I

.-

co

CD:

~I~

:t

GI:~ -g:o

.0

~C

l-

:~: ,~,

E >

VI

~ 0:0

:1_

>:r;

Q)

~

III Gl

:I

~'..-

0'

E

Ol

:I

lI)'N. '-'1"1 c:~ l'G,~

f

~.., ~

p-:o

~I~

I I

Q)

C

Gl

1lI:l

r.!!!. &: ~ :J '.c C

... '€ . "" ~.c.&::

~a=!!il ~

~ 0

Q.

E"

Ol

'E lI) ,-", '111', C ' "'0 CI> ~

'~ ~.

~ • _..... Q)

c: "-:

Q.:l

..--0

Q.

C

GI:E

c:li!

:I

:

Q)

If)

+

:..;,: 0:";':

'0)

::::

.v

I I

~ 0

...

: I I: I I: I I: I

:~

.s:::. u

~

l'G' c1i)' ~ c:

~

1"1 ~ M

eu c; r; en..-,.-

:r

c,~

N ~

!!

Q)

Q)

N ~

LO lI) I

~~..-

....o

'Q)

..-- co ..--

0 C

:: I-

1--:1:

-" "Q"

f~

• •

:.5 '"'0

:

."'0 ~'GI Gl l'G -'" -

E

"MQ. GlN'C11

:~ :,... 9:~ ~:,... 9:~ ~:,... 9:~ ~:,...

I~

l'Q: _

~c,~ CI> >' 0 ,.a _''''

~

!.

-

+

,,:: :~ :c ,0 ,l'G

:E

'III'>':J

(I)

-

~~

'0

: c:

e :~ .:0'@ '~E

I

,~.

~

:. ,eu ,a

,c

~

E

E

:0 0:0

0:";': ~I~

~

-

+

E" ..

~I~

:Ie

,0)

=:,~\

C 1"1 l'G ~ > M

~ ~ ~ ~ C)

: -,

N

~

I-Gl:l

I I

:I C . : cli

: t: ,~o

&

..--

c» __ ~

:

'-'w .s:::. -

"'0

e::

I I

:e :"0 Iii 'i :...: ~:~ c:... 'C c '::' lI) ,.a

c: c

>'

• I

"M c III

l'G

l'G

~

,~~.~

8

GI .....

Q

~I~

ro:>.

l'G

j~

:8 jg:8 g:8

'Q)

: '- : a Iii '@Iii 1.0 e:::'O CI> '.s:::. CI>' ~ ,- ,_ Q) "0 ~

~.~

:@~:_ 'c _, c &:1\" :eI) t':~ lI::lI)'~

a. '&:1\

:- A:~ ,~~,~

'0

I~

100c:

lI) I-

'c" "

: I I: I I: I

0:";':

:.!! t::: ,Q..2

.5: Eco CI> ,_

'e::

III

GI .,...

'2 «

I I

:~ c:o 'Q).!! ,.s:::.

e...

E~ ~~ E "a.

/Q

~I~

:: I-

!~ 9:~ ,"" ~:,... 9:~ ~:,...

~I~

0:";':

.a 0

t:

l'G:l

~~

:::-

i

~ ~

~ 0:0

/Q

~

...

~ 0:0

~c

III

o

:l

/Q

E III

U

"E" Q

- ~

~!:r

_..-> ..--

III

CI> _ e>

!'~

1"1

E

:l

:1E

.

I 1

~

c:

'-

:

~I~

~

j~~"'::E

Q

~I~

C

~

c: :E

~I~

!!

':NG

1: ~

III

~

0

..,

:..;,: 10:";':

: =

,to

CD : "C ~:lI)

~

i"'~

.E oflI)

l'G

E

"MQ. .. CIIN'GI CII I-:I: I+• -" GI Q " .... Q.:l c t: Q. GI

:!

J

0

~

:..;,: 0:";':

... Q.

GI

~

!.

-

!~ ,"" ~!~ ~,"" 9!~ ~,"" 9!~ ~,"" : I I:' t: I I: I

:•

t

III 0-

'"c:ell to

"0 "-

'C

GI "tJ

L.-

Illl III

c: .LO

> c: ell ...., "'C

2-

~

> >

-

E

Q

II)

~

l'G

GI I-

IW

E

~

:0 0:0 0:0

Ci LO

Q.:l

• I

II

GI

""

l'G

0

M.... . N

..,

.~

E c:

"tJ

....

.-

0 .~

-" GI

U

1I: ::>

1I: ;J

"'0 c III

E

:8 g:8 g:8 g:8

::::l

~ ~ _c: "0. GI ;;

~ ~

.::E

+.

.a 0

~

.-

Gl

s:~

lI)

g of I~

.!l

a

l'G

lI)

.;:

!!J.

Gl

€lI)

l'G

~

!.

E

.2

.-

~I~

.- &¥\,-

8 .~ !c: ~ 2 ;; c: t! ~ ..... GI .5:

g:8

~~ .s:::., ~:~CI>

~

....

.~

:~ Q;: ~ e:: 'N

-

0

g

«

.5

.c," 1

.-.

J

U l'G

.~

_:

~

J

0

:0 0:0

: t

.

~

«

ol'G

~~

0:0 ~I~

~

~

~

:l

~ 0:";':

c

J

"E" Q

-Ii 9!~ ~,"" • I:'

VI

J

c':; j~

~ •

II)

M.

III

8

Gl lXl

1-'"

O E

N

Gl "'0

l'G GI

[~

N

lI) "'0

..,

l'G

co

II)

t:

-Q

.~

lXl

.a

l'G

-

.-

lI)

oflI)

.-

~

E

lI)

5 ;;>

I.!l!

~ ~

lI)

5 I;;>

.-

>

III :.. CON

i:1 :l ii

GI

.s

,-

,g

II)

:=: /Q

c: Q)

0

c

III

'0

/Q /Q

Q)

0

~

... -en

:g ~ _

f:


Bardiensten Toernooien ~2011 lIjst van contactpersonen/elndvefilntwoordelljken Blj verhlnderins

voor de bardienst.

s. V.p. zelf een anclef benaclefen om te rullen en doorgeven un de elndverantwoordelijke. Anja de Wit

0521 - 32 II 73

Nicole van den 5rink

0521 . 34 1255

Wen Duffels

.

David Bel1litoe

Dag

Dq

Datum

Donderdag

23 jun; 2011

Vrijdag

Hum

Datum 17 juni 2011

24 junl2011 25 juni 2011

26 juni 2011

C1000

D.lg Dooderdag Vrijdag

0521.342429

Maarten van Meerwijk

---Come .......... _-_ ...... ------ ----_ .. --- -- --.. -_. ..-.............. _-_ ..... -............. 0521.342849 van Megen Rhea ter laak ................... -_ ..... _ ........... _- _ .._ ..-.._ .... -- .. ......0521.351011 -....-------_ ..... ------

Zondag

Eindverantw .

.._......... _ .... _--- ..... -

Nicole v. d. Brink

18:00 . 20:30 .............................

Wen Duffels

21:00 . 23:00

...

20:30 . 23:00

0521-351461

AnJa de Wit

19:00.23:00

0521.342190 ........... __ .......-..----..---- -- ... -_ .. .... _ ........ 0521.342465 Jan 6rugging

10:00. 13:30

Davtler

.. -._-_. - ----_ ...... _ ........ - ....._- ..-..... -...... -... 13:00. 16:00 .... _ .... -.. --_ ....._--_ ... -_ .._ .. - ..---- ......... - --0521:34'284'5"-' -..... .._.............. -------16:00 . 19:00 Arja.nBloemendAal Clubkampioenschappen Mix Hum

--

30 juni Um 3 juli

Tetefoonnr.

Bobo Hqeveld _ ... __ ......... ... --_ ..... _ ........... ---- _ ........... Wffiler Gamarus

3 juli 2011

Tijd 19:00 - 21:00

Josee Janssen

Datum

2 juli 2011

23 tlm 26 juni

08:30 . 12:30 Hennie BlUgging -.........342465 __ .....-..--- ...._ .._ .. ... _-----_ ............ -----_ ..__ ...... -- .............. -_ ........... ......0521.._ ....... --0521.342410 Huisman 12:00 - 16:00 ....loco _ ........ ----_ ....-._ ......... __ ... _ ............ -- -....... .-...... ---_ ... -...... ---_ .. ----- ....... __ ......... __ ..... -_ ... 0521.342849 15:30 .19:30 Peter 5touten ....... ----_ ...... _ ....- ...... _ ........ --- - --_ .. - -------- ------_ ..- ..__ ..... ...... -............. -_ .._ ...

-

Tijd

Eindverantw.

0521.343189

18:30 . 20:30

Wen Duffels

0521-852427

20:30 - 23:00

-_. .._----_.- ............ _ ....__ .. ... _ ........ ----_ ..........

0521-3-42429 10:00 - 13:00 Hilga van Meerwijk .._ ..---......-_ ...... ---- .._--------- - -_ ..... .._--_ .....__..... -_ ....__ ..... ---- ............... -... --_ ......... 0521.341518

Heidi Oosten-Veenstra

1aterdag

Eindverantw. Nicole v. d. 8rInk

20:45 . 22:45

0521.342921

30 juni 2011 1 juli 2011

.

Open Toernooi 25+ (catetgorie 5,6 & 7) Naam Telefoonnr.

Thea Wollman-Goutier

Zondag

19:00.21:00

----_ .. -- ..._--- --.. --05ij:ssi:jir . .... ---

Koos van der Galien

Zaterdag

Tijd

Telefoonnr. .0521.343876

Henk Hennsen ....-........ _ ...."" ............... WffilerGornarus

--

Wen Duffels

........... -_ ............ ... __ .......... __ .............. franciska Brons-Henkes

_ ... _-_

.._--06.21572858 ..__ ...... -........ _ ..... _ ............ 0521- 342940

-_ _

...

...

- 20:30 __18:30 ......... _---_ ..... _-

..........

____

....

___

........

Dame Vingerhoets

_____

..

___

..

.05

Nicole v.d. 8I1nk

20:30 - 23:00

~~~"

_

AnJa. deWlt

13:00 â&#x20AC;˘ 16:00

0521.342603 - 11:30 ....Fenny --_ ...---_Plete-nnan ......__ ............. _ .......... _ ....... __ .... ...._-_ ........ - .. _-_ ...... -_..... -_08:45 ............................... 0521.342518 11:30 - 13:45 - .....Heleen -..-... -....van_-- --_den.......Hof.van ------_ Raalte ..... _ .._ ........ -- ................ -..... _........ _-_ ..... ..-..-.._--_ ............. 0521.342921 13:45. 15:00 Rineke van der Galien-Veldman ... .......... -- ..-- .._ ...... _ ....._ .... ---_ ..... ---- ...... _- ...... -_ ............. _ ......... -- ....... ............ ~....... 15:00 . 18:00 Willy Grit.Vos 0521.341821 .â&#x20AC;˘ 0517:579530- .... -.-- ..._-_ ..... ---_ ............. .....

06 - 21572858

17.jun

Invitatit'to&rnooi Vrijdag

. 0521.34 39 76

....

18:00 - 21:00

David 8erhltoe


JEUGDHOEK Beste jeugdleden van de Haveltertennisclub, beste ouders/verzorgers, De Jeugdcommissie van HTC start in 2011 met de volgende sarnenstelling:

.

Voorzitter: Tel. 351000 Afgevaardigde in het bestuurl Redacteur Nieuwsbrief: Tel. 341203 . Lid (secretaris/postadres): 341998

. Tel. .

Lid (financien) . Tel. 342794 Lid

Jessica Visser Email: jessica.visser:tZ.planct.nl Theunis Veenstra Email: veenstra(ci)planet.nl .. Michel Lotze Email: mlotze(CiHele2.nl Diny Koopman EmaiI: dinv.koopman(£~planet.nl vakature

Geen lid van de Jeugdcommissie, maar wel zorgdragend voor de coordinatie van de competitie/wedstrijden: Hennie en Jan Brugging. . Tel. 342465. Email: janbrugging(ti\hetnet.nl . Deze infonnatie zal de komende tijd ook op de website van HTC worden geplaatst. Wij aIs jeugdcommissie gebruiken het internet intensief voor onze eigen nieuwsbrief en aile mogelijke informatie omtrent jeugdactiviteiten van HTC en de jeugdtennistoernooien van de KNLTB. Wijziging van emailadres graag per mail doorgeven aan Lies Vink .. ledenadministratie@htchavelte.nl. Er staan dit jaar weer heel wat activiteiten op het programma: • 8 april openingstoernooi jeugd • 16 september clubkampioenschappen jongste jeugd • 9 september tlm 26 november clubkampioenschappen oudere jeugd • 25 september paard- veulentoernooi • 7 oktober slottoernooi jeugd • 9 oktober regiotoernooi 12+ Mark Cossee, onze trainer van Stad, geeft de tennislessen aan de jeugdleden. In deze Backhand vind je ook het aanmeldingsformulier voor de lessen. Let op de inzenddatum. De tennislessen voor de jeugd zijn voornarnelijk op woensdagmiddag. In overleg met de deelnemers geeft de trainer ook op andere dagen van de week les. In de maand apriVmei gaat er weer een beginnerscursus voor niet-Ieden van start. Informatie over de data en de tijd wordt via de basisscholen verspreid. Omdat de belangstelling voor de tossmiddagen voor de jeugd terugloopt, willen we via een andere opzet het tussen-de-lessen-door tennissen stimuleren. We kijken ofhet mogelijk is om met de naburige tennisclubs een uitwisseling op te zetten. Vrij tennissen op vrijdagmiddag blijft natuurlijk wet mogelijk. Begin oktober gaan we een tennistoemooi organiseren voor de leeftijdsgroep 12+. We nodigen hiervoor onze eigen jeugdleden en die van de tennisclubs in onze regio uit. Nadere informatie over deze en verdere activiteiten voigt nog via de Nieuwsbrief. Met sportieve groet, Jessica, Theunis, Michel en Diny.

-


~)

b

oranJevvoud

reallsatle


Rlchtlljnen Onderhoud en gebrulk TennisPro Vision docunIeRtnr. 42227.'31 ,....02

IICMItIIhr 200f

datum vriJgave

november 200'

beschrljvlng revIIl.

goedkeurin, LKalkman


proJectnr.42227.331 ].nuarI2009.

rftb1e 00 t_p.doc

Onderhoud TennlsProVlsJon

~

oranJewoud

Inhoud

Biz.

1

Inlelding

2

2

Onderhoudsplan Dagelijks onderhoud

3 3

Verwijderen von vervuiJing

3

Egaal houden van de Infill

3 3 4

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.3 2.3.1 3 3.1

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

blad 1

",n 7

Borstelen en slepen Alg, mos en onkruid Beschadlglngen

4

Drainage

4

Onderhoud in de winterperlode Groot Onderhoud

4 4

Werlaoamheden

5

Gedragsregels en gebruiksadviezen Gedragsregels Gebrulk in de winterperiode

6 6 6 6

Borstelen en slepen Bespeelbaomeid Bevroren tOp/DOg Bevroren lavalaag Sneeuw Ilze{

met vorst

6 6 7 7 7


proleclnr.

42227.331

J.nu.rl 2009. mls1e 00

Onder!toud Tnnl.Pro

~

Vision

oranJ8woud

lemp.doc

t

Inleiding TennlsPro Vision, onderhoudsvrlendelljk. De ontwlkkellng

van kunslgras

maar nlet onderhoudsvrtj

heeft de wereld van veldsporlen

een compleet ander

aanzien gegeven. En dal heeft alles te maken met de prima elgenschappen verder ullontwlkkelde

product

veldomstandigheden worden. Bljkomend

hel lowel

kunstgrasveld

in de zomeren

voordeel is dal kunstgras

Onderhoudsvrlendelljk, periodlek

Een kunslgrasveld

Van dlt sleeds

heeft als voordeel dal de

In de winter toelaten om bespeeld te bl;zonder onderhoudsvriendetijk

maar zeker nlet onderhoudsvrij!

is.

En over dat aspect van uw

willen wij het graag even met u hebben. Gewoon, omdat degelljk en

onderhoud

de levensduur van uw kunstgrasveld

die reden maakt een wel doordacht aanleg van een kunstglClsveld advlezen betreffende Verontrelnlglng,

onderhoudsplan

aanzienlljk

kan verlengen.

met ons afsluit. In deze broct'! ure omsc"rijven

het onderhoud

Om

deel ult van het contract dat u bij wi; onze

en gebruik van TennlsPro Vision.

de vljand van elk kunstgrasveld

De grootste bedre!ging van TennisPro Visionbanen is - hoe gek het mlsschle" ook kllnkt vervulllng. Zlchtbare verontreiniging, zoals reste" van rottende bladeren, zwerfvuU, vllt5l1jpsel als gevolg van stiitage van de keramische infill, maar ook fljnere vervullende deeltjes loals plantensporen, mossen, algen, zeer fijn zand en zelfs de mlcrodeeltjes die worden ultgestoten door dleselmotoren, schoorstenen en andere minerale Herosolen. Ze hebben allemaal hun ongunstlge Invtoed op de kwaliteit van de banen. Hel vlIlI kllnkt In waardoor er problemen kunnen ontstaan met de waterdoorlatendheid. Bovendlen kan het gladheld veroorzaken waardoor de kans op blessures wordt verhoogd. Het onderhoud richt zit, naast het op de plaats houden van de Infill. dan ook primair op het schoon houden van de infill. Mensen en mfddelen Goed en gedegen onderhoud vraagt om de juiste mlddelen en vooral de julste mensen. 'Oranlewoud' heeft In belde Intenslef ge"fnvesteerd. Onze deskundlge medewerkers beschlkken over aUe noodzakeLljke expertise en blj het onderhoud maken we uitslultend gebruik van de laatste generatles geavanceerde appalCltuur. VerlenÂŤ de levensduur van TennlsPro VisIon met f.renl In het navolgende onderhoud.

blad 2 van 7

is onderscheid

gemaakt in dagelliks

onderhoud

en het perlodlek

groot


Onde,houd

proje<lnr.42227-331

I.nu.rl 2009, revl$le 00 lemp.doc

2

~

renntsP,o VisIon

oran,ewoud

Onderhoudsplan Het 'onderhoudsplan'

2.1

2.1.1

bevat de volgende onderdelen:

â&#x20AC;˘

Oagelijks onderhoud;

â&#x20AC;˘

Groot onderhoud

door Oranjewoud door mlddeJ van een onderhoudscontract.

Dagelijks onderhoud

Verwijderen van vervuiling Men dlent In voorkomende gevallen en met zekere regelmaat de bladeren en dennennaalden van de tennisbanen te verwijderen. Oil kan het best gebeuren met een blaasmachine op een moment dat de weersomstandigheden enigszins vochtlg zljn. Over de aanschafvan een dergelijke machine kan advies ingewonnen worden bij 'Oranjewoud'. U bereikt met een blaasmaehine het beste resultaat door met de wind mee bladeren en naalden naar een zijde van het veld te blazen. Verzamelen geschieden

met een kunststof

machine, deze verwijdert

of rubberen grashark.

machines moet vooral gelet worden op mogelijke

lekkages van olle ed. Olleverontrelnlging 'Kantlneafval' verwijderd.

beschadlgen,

op kunstgras

Ingetrapte

kauwgum

middelen.

aangetast

te verwijderen

en

kan worden.

vuurwerk ete moet direct worden

kan men het best verwijderen

van andere verontreinigingen

alcoholbevattende

is zeer moeilijk

waardoor de poolverankering

zoals glas, blikjes, bekers, sigaretten,

het verwijderen

Gebruik ncoit een veeg-zulg

de naalden nlet, maar wel een deel van de zandlaag.

Bij gebrulk van motor aangedreven kan de latexlaag

en afvoeren kan het best

met wat Ijs. Gebruik voor

nooit oplosmiddelen

Door de geringe hechtkraeht

zoals trl, aeeton of

aan de kunstgrasvezel

is

schoon water meestal afdoende. Het voorkomen van bevuiling

van de mat met grand uit de omgeving

is beter dan genezen.

Besteedt steeds veel aandaeht aan de walk-off matten. Verbled het gebruik van vuur (sigaretten

e.d.) op het veld. Kunstgrasvezels

smelten snel,

zeersnel.

2.1.2

Egaal houden van de ;n1111 Direct na aanleg dient al begonnen te worden met het dagelijks partij bespeling

van de TennisPro Visionbaan

onderhoud.

Na iedere

doet men er goed aan de infill te egaliseren

met een (gravel) steepnet. Daarnaast adviseren wij om een keer in de week meehanl5eh slepen met een rubber ringmat.

te

Doel is het zand weer terug te brengen op de plaatsen

waar het vandaan komt. Indien de belijning

2.1.3

minder zichtbaar wordt kan deze geborsteld

Borstelen en slepen Met enige regelmaat,

maar zeker tweemaal

speciaal daarvoor onlwlkkelde

blad 3yan 7

worden met een rolveger.

per maand de tennisbanen

driehoeksborstel.

borstelen

met een


pro]ectru. "2227.'31

I.nun' 2009. revl". 00 lemp,doc

Ondtrholld

~

TtnnIsPro VIsIon

oran,ewoud

Het In beweglng houden Vlln de Infill vertraagt Blj regelmatig

borstelen en slepen behoort oak regelmatlg

De lege plekken moeten bljgevuld

en alg- en mosvormlng. onderzoek van de infill.

worden met het geflgende

keramische land kan via 'Oranjewoud'

2.1.4

omrastering

instroolmaterlaal.

Olt

besteld worden.

Alg, mos en onkruid Ondanks veel borstelen en slepen ontstaat naUe. schaduwrijke

alg- en mosgroei. vooral aan de zljkanten

plekken. Olt dient door de club te worden bestreden.

sommige chemische

bestrijdingsmlddelen

op

Het gebruik van

tegen alg en mos Is meestal toegestaan.

lokale cegelgevlng bepaalt de keuze van het middel. Rlladpteeg eerst die regelgeving lees het voorschrift

2.1.5

Beschadigingen Controleer regelmatlg beschadlging

2.1.6

en

op de verpakking.

de mat op beschadlgingen.

In geval van een opgetreden

neem direct contact met ons of uw leverancler op.

Dmlnage Verzeker u ervan dat de draineerbuizen fundioneren.

tljdens of dlrec;t na een Rinke regenbui

Controteer daarom met regelmaat de drainage. Het kan voorkomen

instroolzandlaag

te veel gekompakteerd

Is of de dralnbuls

verstopt

dat de

Is. In het laatste

geval kan deze worden doorgespoten.

2.2

Onderhoudin dewinterperlode Gedurende de wlntermaanden

Is goed onderhoud

van de toplaag nog belangrljker

dan In

de zomermaanden. Doordat In de wlnterperlode

de lennlsbanen

vaak mlnder Intenslef gebrulkt

worden en

door het vocht zellen alg en mas llch sneller vast in de toplaag. Om verspreldlng rap tempo tegen te gaan dlent er regelmatlg

geborsteld

Wlj advlseren om gedurende de wlntermaanden

van

in een

en/of geveegd te worden.

door te gaan met het borstelen/vegen

de toplaag. Eventueel met een lets lagere frequent/e.

Door het borstelen/vegen

van

de toplaag komt de /nflll met een dlkke laagop de matte Uggen. laat de /nfill een uurtje drogen op de mat.

2.3

GrootOnderhoud Olt Is het onderhoud

dat In principe tweemaal per jaar wordt verricht door 'Oranjewoud'.

Het betreft 'groot' onderhoud,

waarvoor wij speciale machines, materiaal en vakmensen

In dlenst hebben. Blj aankomst vlndt systematlsche o.a. naden en Ingebrachte

bl.d"

va" 7

bell]nlng

Inspectle van de tennlsbanen gecontroleerd

plaats. H/erbij worden

op losse stukken.


p'ojlH:lnt. U227.331 JanUl'1 2009. revili. 00

Otld.,lIoud TennllPro Vilion

temp.doc

~

oranlewoud

Vervolgens wordt het onkruid verwijderd dat tegen de opsluitband van het kunstgras groeit. Oil gebeurt zodanig dat ook de wortels verwijderd worden maar de onderbouw niet besehadigd wordt (wortels zetten zleh vast In de onderbouwconstructle). Aile randen van het veld worden gespoten met een biologisch afbreekbaar onkruldverdelger (mits het weer dat toelaat). Aanwezlge accessoires worden gecontroleerd. Indlen mogelljk worden deze gerepareerd. Eventuele vervanging zal na schriftelijke opdracht geschieden. Daarna wordt het totale hekwerk gecontroleerd. waarblj eventueel oak kleine reparaties kunnen worden uitgevoerd. Grote reparaties worden doorberekend. Met specialist/sehe onderhoudsmachlnes worden de TennlsPro Visionbanen behandeld.

2.3.1

Werlaaamheden Erwordt als voigt te werk gegaan: •

De TennlsPro Vision baan wordt mechanisch ontdaan van losllggende vervuilingen zoals: papier bladeren takjes microsli ipsel etc. De banen worden in de lengterichtlng en eventueel in de breedterlchting intensief gewoeldj Het woelen met de machine door de mat heeft ats taak dat: • mos en onkruid mlnder kans krijgen om aan te groe/en; - de waterdoorlatendheid verbeterd wordt, door het openbreken van de toplaag waar de meeste vervuiling zit.

Met,de borstelmachine wordt het Instrooimateriaal herverdeelt over het hele veld.

Indien nodlg wordt keramisch zand bljgestrooid.

Debanen worden met een speciale drlehoeksborstel opgeborsteld en geegaliseerd.

Om net keramlsche zand uiteindelljk terug te brengen tussen de kunstgrasvezels wordt een rubber ringmat gebruikt.

Best1'atingenrondom de opsluiting van het kunstgrasveld worden schoongeveegd;

Bij het verlaten van het veld wordt de walk-off mat gecontroleerdj

Naons bezoek ontvangt u een rapportage van onze bevindingen toegestuurd.

blad S VI. 7


proJlKlnr.n221.331 Jan ..arl 200P, I'1IVlsle00

Ond.rhoud TennlsPro VIsion

~

oranJewoud

Ilmp.doc

3 3.1

Gedragsregelsen gebruiksadviezen Gedragsregels Wij advlseren u de volgende gedragsregels • • • • a

• • •

3.2

op de TennisPro Vlslonbaan te hanteren:

Nlet roken op en nablj de TennisPro Visionbanen. Gebrulk hel juiste (schone) schoeisel. Zorg dat de banen vrlj blljven van vuit. Geen glaswerk op het veld. Verboden voorvoertulgen met een wletdruk > 0,5 kg/cm2. Sleep de banen met een sleepnet na gebrulk. Meld beschadlglngen direct aan leverancler Gebrulk van het merk Tretorn lennisballen wordt als goed ervaren.

Gebruik in de wlnterperiode

3.2.1 Gedurende de wlnlermaanden Is goed onderhoud van de toplaag nog belansri;ker den in de zomermaanden. ooordat In de wlnterperlode de tennlsbanen vaak mlnder Intensief gebrulkt worden en door het vocht zetten atg en mas zlch sneller vast In de toptaag. Om verspreidlng In een rap tempo legen te gaan dlent er regelmatlg geborsteld en/of geveegd te worden. WI; advlseren am gedurende de w1nterrnaanden door te gaan met het borstelen/vegen van de toplaag. Eventueel met een lets lagere frequentle. Door hel borstelen/vegen van de toplaag kornt de inflll met een dlkke laag op de mat te IIggen. Laat de Inflll een uurtje drogen op de mat.

3.2.2

Bespeelboomeid

met VOtst

Bij droogvrlesweer bUjft de InflU 105 In de vezels liggen. Het Is, afgezlen van het spelplezler In principe geen punt om TennlsPro Vislonbanen te bespelen blj -10' C. Blj vochtlg vriesweer lal het vocht In de Inflll hard worden. Het Is dan sporttechnlsch gellen gevaarUlk om te sporten op Pro Vision banen vanwege het blessuregevaar.

3.2.3

BevrorYn toploog Wi; raden aan om bevroren gedeeltes, indlen mogetijk, nlet le bespelen. Na inlet van de dool de toping borstelen en vegen. Zo haalt u op een sneUe manier veel vocht uit hel infllipakket. De toplaag nil het borstelen/vegen laten rusten en die dag niet meer bespelen. Bij een eventuele volgende nact1tvorst lal blljken del er al veel vocht ult de InflU

blld 6 vln 7


proJeclnl.42227,"1 "nuIII 2009. revisle 00

Ondelhoud

~

Tenlll,Pro VIsion

oranJewoud

ll!mp.doc

verdwenen

is waardoor

bespeeld kan worden.

3.2.4

de Infill steeds mlnder of nlet meer hard op zal vriezen en het veld Het een en ander moet natuurlijk

wel inpasbaar

met het weer zijn.

Bevroren lava/aag Wanneer u op de TennisPro Vision baan loopt en het Is voelbaar dat de onderbouw dan betekent dlt dat de vorst ult de lava Is. De lava kan zlch dan "bewegen". geval dan betekent dati dat de rulmtes tussen de lavadeeltjes

onderling

dempt

Is dlt niet het

nog bevroren

zijn. Dit is vri; lastig te constateren. U kunt daarom het beste in een hoek de toplaag lets oplichten

om te controleren

of de

lava los Iigt. Indlen blilkt dat de vorst geheel ult de lavalaag is, Is het versta ndlg om de TennlsPro Vision toplaag te rollen met een schone rol alvorens de baan te bespelen.

3.2.5

Sneeuw Sneeuw bUjf! lang op de toplaag Iiggen. Laat de natuur haar gang gaan en schulf de sneeuw er nlet af. U voorkomt

hlermee dat u met de sneeuw een deel van het Infillpakket

verliest.

3.2.6

Ipel Bij Ijzel de banen uit veiligheidsoverweglngen

niet gebruiken.


\,

\

:I

\

\

.

\

\I

\

., .

I i.


LEDENADMINISTRA

TIE

Ledenpassen 2011 De ledenpassen worden gelijktijdig met deze BackHand bij u bezorgd, heeft U geen pas gekregen dan graag contact opnemen met de ledenadministratie. Het is de bedoeling dat m.b.v. deze ledenpas wordt afgehangen op het tijdstip dat men de baan gaat gebruiken. Dus zonder afhangen kan er niet gespeeld worden.

Adreswijzigingen Adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie.

Aanmelden nieuwe feelen Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsfonnulier (zie elders in deze BackHand) + officiele pasfoto (35 x 45 mm) in te leveren bij de ledenadministratie. Het formulier is ook te downloaden via de website van HTC. www.htchavelte.nl

Sleuteis Bij de ledenadministratie is een sleutel verkrijgbaar voor het toegangshek van het tennispark en een sleutel voor de verlichting van de banen. Sleutels zijn verkrijgbaar tegen betaling van â&#x201A;Ź 7, - (borggeld per sleutel)

Introduces Wanneer een lid van H.T.C. eens wil tennissen met een niet lid van H.T.C.. bijv. met een familielid. een vriend of een collega, dan kan dat door een introducepasje te kopen a â&#x201A;Ź 10, per introduce per uur. Introduces mogen zich alleen in aanwezigheid van een H.T.C. lid op de baan bevinden.

Ledenadministratie H.T.C. .

Lies Vink, Leeuwerikweg 5, 7971 DS Havelte. ~ 0521-342868 E-mail: ledenadministratie@htchavelte.nl


Havelter Tennis Club Baanhuur: De kosten voor de baanhuur zijn als voigt: Niet leden:

€ 50#00 per baan p'er uur gedurende een week

Niet leden:

€ 20#00 per baan per uur

Leden H.T.C.:

€ 10,00 per introduce per uur

Voor betaling, pasjes en sleutel dient u zich te melden bij een van de onderstaande adressen:

Lies Vink

Leeuwerikweg 5

Havelte

Kantoor Unive

Molenkampweg 1

Havelte

(Un/ve van maandag tot en met vrijdag ttjdens kantooruren)

Lidmaatschap: Voor Lidmaatschap kunt u zich aanmelden bij: .. Lies Vink, .Leeuwerikweg 5, Havelte . Tel.nr. 0521-342868 .

Of onze website

HAVELTER (~ ~J

r

S "-

TENNIS CLUB


Hans Di.ikemlan, onze nieU\\'e voorzitter:

'Ik heb er heel veel zin in' Vlak voor de ,jaarvcrgadering cind januari diendc zich oJlccns cen oJlvolger van vcrtrckkcnd voorLittcr Ruud van der Laan aan: Hans Dijkcrman. Hocwd al ruim twintig jaar lid van liTe had hij nog nooit cen bcstuursfunctie bij onze club vervuld. Hij maakte zich in het vcrleden in aanlooJl naar cen nieuw tennisscizoen wel verdicnstelijk als \rijwilligcr bij het sJleelklaar maken van de gra\'Clbanen, maar daar blecf het bij. Zo'n vijf jaar gekdcn had toenmalig voorzitter Anton Holding Hans al gevraagd hem 0Jl tc "olgen, maar drukkc wt'rkzaamhcden deden h<.>mnee zeggcn. Nu. ht:gin 2011. nam hij ecn andert: heslissing. getriggerd door het Tllaihie kort voor de algemene ledenvergadering. dat cr ziclJ geen kandidaat-voorzitter had aangekondigd. Vcrdoric. dacht ik. dat is toch \ an de gekke?! Ik tennis aiken hij liTe. Ik heh Ruud geheld en onder mccr gevraagd \\at dat qua tijd kost. Nou. daar waren we gauw uiL"

(lit eigener bcweging.

zoals hij uitlcgt. .,Ik wen.1

LnlJij \enolg!: ..Vaak \crzinncn menSl'n - ook ik - snel argulllcntcn om ids nid h: doen: .Altijd beL.ig'. '1 e druk'. In mijn geval ook: . Ie \ccl in hel hllitenland'. In novClllher ZOLI ik \ 001' drie juar nuar Koeweil guano Vier wckCIl weg. CCIIweekje thuis. Dal projcct is niet doorgcgaan. Jammer V()(lr mij en voor Shell." i\ls geofysiclls \\erkt Ilans Dijkerman Voor::ilfer Hans Dijker//lall: ,. We gaan Of/S hes! doell !leI (1957) hij Shell. Hij 70U in Koc\\ iet helallgrijk\N is. dal iedereen :::01'('('1//loge/Uk spÂŁ'clple::ier heel! ill 017::ÂŁ' ell/h. ,. veranlwoordelijk zijn voor scismo!ogisch ondcrzock ten hehoen' van l"Xploratie en prodllctie van olievl'ldell. Len mooie joh in het O()sten lonkte. maar helaas. Niet lang getreun.l. want zo zit Ilans nid in l'Ikaar. ..In ons \\l'rk loop je altijd risic(l. lIet komt zoals het komI. Ais il'ts niet doorgaat. zien we wl'l weer verder." Dat hetekcnt niL't. Jat zijn wcrk buiten (lilA' landsgrenzen ophoudt. Vanuit sl<lndplaats Assen hlijft I Jans \erantwoordclijk \ (lOr de Shell-acti\iteiten in I\'l:tkrland. Noorwegen. het Verenigd Koninkrijk ell Italie. Dat zijn dan konc trips naar die landen. 70 is hij ten tijde van dit interview net h:rug van ('en \il:rdaagsl: rei s naar A henken. \\ aar hij onder andere' op weg nam 7ij n \\\:rk' \\erd \erwelkomd met het aangename geluiJ van een doedelzakspelende Schot. Ook Ieuk. Ilietwaar'.' 0Jl hoogtepunt stoJlJlcn llans Dijkerman is gcen oer-/)rl:nt. hOl:wd hij wd al bijna wenig jaar gelcden in deze pnn incie kwam wonen. Ilans is gehorell in het (ielderse. in Rheden. onder de rook van Arnhcm. Op zijn zestiende verhuisde het gC7.in nam Ruinerwold. In 1988 kwaml'n Ilans en zijn \TOllW - wel een echte Drentse - in Il<m:ltc tcrecht. Fen jaar later meldJe hij lich


bij HTe op een introductiedag aan het begin van het seizoen. Hij speelde in twee peri odes competitie. Begin jaren '90 in de mannencompetitie samen met onder anderen Thijs Veenstra, Bastiaan Tuin, Albert Woltman en Fred van Vemden, de vermaarde Uffelter hoofdmeester en vogelliefhebber, die kortgeleden onverwachts overleed. Het team werd kampioen, waarop Hans de competitie voor lange tijd voor gezien hield. "Je moet op je hoogtepunt stoppen", verduidelijkt hij lachend en vol ironie die keuze. Enkele jaren terug pakte hij de draad weer op en zocht zijn heil in de gemengde competitie in een team met onder meer Jaap de Vries, Koos van der Galien, Renee Haartsen en de dames Vingerhoets (Lies, Marije en Oafne). Oat hield Hans niet lang vol: "Ze waren te goed voor mij." Daardoor kon hij meer tijd vrijmaken voor twee andere hobby's: (snelle) auto's en muziek. Het bureaublad van zijn computer bevat veel afbeeldingen van fraaie automodellen, terwijl op diezelfde werkkamer twee gitaren klaarstaan om snel ter hand te kunnen worden genomen. Hij speelt en speelde geregeld samen met zijn zoon. "Wat voor muziek? Blues bijvoorbeeld. Ais het maar hard is." Energiek De kersverse voorzitter straalt volop energie uit. "Ik heb er heel veel zin in om dit te doen. Leuke leden van het bestuur en commissies die enthousiast mee willen doen. Oat is at meer dan het halve werk. We gaan ons best doen. Het belangrijkste is, dat iedereen zoveel mogelijk speelplezier heeft in onze club. We hebben altijd veel 101 gehad. Maar wat je merkt - en die trend zie je in de samenleving - dat we steeds minder voor elkaar over hebben. Er zijn bijna geen vrijwilligers meer te krijgen om bijvoorbeeld de banen in orde te maken. Of dat gedoe met kantinediensten, waarbij mensen zonder tekst en uitleg niet op komen dagen. Oat baart zorgen, daar moeten we echt iets aan doen. Hoe weet ik nog ruet, maar er moet wel iets gebeuren. We hebben niets aan mensen, die bijvoorbeeld op tossavonden alleen maar klagen en zelf de handen niet uit de mouwen steken. Ik zou zeggen: kom naar mij toe, laat dat niet aan de oppervlakte sudderen. Suggesties voor veranderingen zijn prima. Als er iets niet in de haak is, laat het ons weten. Doe er iets constructiefs mee. Hans is pas drie weken in functie, maar heeft in die peri ode wel nagedacht wat hem en de andere leden te wachten staat. "Als voorzitter meewerken en sturen om op heel korte termijn het een en ander voor elkaar te boksen. Ervoor zorgen dat we bij de aanleg van onze nieuwe banen niet voor verrassingen komen te staan wat betreft de kosten en de opleveringsdaturn. Gelukkig hebben we een fantastische baancommissie, die erbovenop zit. We moeten plannen maken voor een betere exploitatie van het park. Op deze banen duurt het tennisseizoen bijna twee keer zo lang, wat meer mogelijkheden biedt." Evenementenkalender "Voor de middellange termijn, zeg tot aan het einde van dit jaar, moeten we structureel plannen maken: een evenementenkalender samenstellen. Te denken valt aan een dubbelcompetitie in de winter. En we moeten kijken hoe we met andere clubs in Westerveld meer kunnen samenwerken. Ook op het gebied van sponsoring is veel winst te halen. Het is zonde, dat we dat in de afgelopen jaren hebben laten liggen. Bij Burmania in Vledder bijvoorbeeld hebben ze dat veel beter voor elkaar. Anita Trinks, ook net nieuw in het bestuur, heeft dat opgepakt en ik wit haar daar zeker bij helpen, ook via mijn netwerk. Voor de lange termijn dienen we eveneens een visie te ontwikkelen. De financien moeten op orde zijn, we hebben een plan voor de komende tien jaar nodig. "


Er zullen nieuwl' ledt:1l bij moctl'1l komen. I.o"n vijnig 11'1'(" ers hebben de renovatie van ons tennispark en de daarrnee gepaard gaande noodzakelijke contributievcrhoging niet afgewacht l'n hebben aan het eind van vorig sl'izol'n hun lidrnaatschap opgczq;d ()aarnaasl hebbl'n til'n mensen \an de Illogelijkheid gehruikgemaakl om in dil gl'\al v66r I februari alsnog Ie hedanken. Dal zijn er bij elbaI' w'n dt:rtig mel'r dan gebruikelijk de laalstc jarell. I.aak dus om nieuwe !eden Ie wen en of om Ie pro heren 'spijloptanlen' lerllg k halen. liij trainer !'vlark Cossee le\ l.'n ideeen om met Ilame jeugdleden \ia seholen Ie werven. Bovendien is de groep Iwinligers en derligers in onze cluhs [\Vaar ondenertegen \\()ord igd.

Fccstclijkc Open

f)a~

De opening \ all de niellv, e hanen rond begin april zal dan ook niel gerllisloos voorbij Illogen gaan. r\ict al/cen de huidige IedelL de hOllwers. sponsmen en de gemeente Weslerveld 'lIs helangrijkl' suhsidiegcH.'r moelen dan het rcsultaat van de inspanningen op fcestelijke wijze kunnen hewondercn. De gehele hevolking van Ilan.-lle en omJiggendc dorpen zoals I Incite en Darp Louden op een Open J)ag de gelcgenheid diencll Ie krijgen met de vernieu\Vdc accommodalie van de Ilaveiter Tennis ('Jub kcnnis Ie maken. Om ('velllLII. . 'el - graag "db - ill de nahije en \l'rdne loekomsl lid Ie worden \ all I..'envereniging. die in de woorden van on/e niellw(,' voor /.i lIt'!' ..een Ieuk stabic.:lc cluh mod /i,in. \\ aar ieder('en enthollsiasl is. 1:11 waar \\e hopeli.ik cell loekomst zonder aile !2rote !wbbeb le!!l'moet!2.aall." Daar is ~ I Jails Dijkerman O\erigens optimislisch O\er: .. \Ve gaall er \\ eI komen". 7c.:gthij 101 slot. ~.

~----~'

(}ok in andere l70hh\' \ sfeekl /lans de nodig(' energie Hij\'oorheeld als I'll' up weg mlllr eell ('\'ene/IJenf mel 5melle auto \ en a/.\ mllziekliet~ hehher.

HAVELTER ~

~.

.._"-_._._---

--------------------

TENNIS CLUB


Backhand HTC  

Clubblad Havelter Tennisclub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you