Page 1

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành v iên Viễn thông Quốc tế FPT Số:

/FTEL-FTI

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20..…

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ­ ­

Căn cứ vào Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

­

Căn cứ Pháp lệnh Bưu Chính, Viễn Thông số 43/2002/PLUBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam số ­ Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BCVT ngày 11 tháng 8 năm 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005Căn cứ nghị định 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; - Căn cứ Quyết định số 103A-2009/FPT-FTI/QĐ-NS củaTổng giám đốc công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT về việc ủy quyền ký duyệt các loại văn bản từ ngày 01/11/2009

Theo yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT. Chúng tôi gồm: Bên sử dụng dịch v ụ (Bên A): NGUYỄN GIA T HIỀU

TRƯỜNG T HPT

Bên cung cấp dịch v ụ (Bên B): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT T HÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC T Ế FPT (FTI) Người đại diện: Ông NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG Chức vụ: Phó Giám đốc

Người đại diện: ĐẶNG ĐÌNH ĐẠI

Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG

Số điện thoại: 84-4-7300 2222

Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Số Fax: 84-4-37264648

Ngày cấp:

Số tài khoản – VNĐ: 011.24072008.002

Địa chỉ liên hệ: số 27 Ngõ 298 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội Điện thoại: 84-4-3873 4204

Mở tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội

Fax:

Mã số thuế: 0305793402-001

Email (bắt buộc):c3nguyengiathieu@hanoi.edu.vn

Email: Web-info@fpt.net

Mã số thuế: Số tài khoản: 311.01.007.0113 tại kho bạc NN Long Biên

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau đây: ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

 Chuyển khoản Tài khoản chuyển khoản: 011.24072008.002 (VNĐ) Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội, Người hưởng lợi: Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT - 48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

1.1.Bên B tiến hành hướng dẫn đăng ký và bảo trì cho Bên A (các) tên miền theo phụ lục 1 từ ngày … / … /2010 đến … / … /2015 1.2. Máy chủ DNS chuyển giao: Máy chủ của FPT (Bên B sẽ gửi tài khoản quản trị tên miền cho Bên A theo địa chỉ email Bên A đã đăng ký ở trên) Máy chủ khác Tên DNS:................................................................................ Địa chỉ IP:................................................................................ Tên DNS:................................................................................ Địa chỉ IP:...............................................................................

1.3.Thông tin về người quản lý tên miền và người quản lý kỹ thuật (áp dụng cho công ty, tổ chức): Nội dung Người quản lý tên Người quản lý kỹ miền thuật Họ và tên/ Chức ĐỖ VĂN KHOA ĐỖ VĂN KHOA vụ: THPT NGUYỄN GIA THPT NGUYỄN GIA THIỀU số 27 ngõ 298 THIỀU số 27 ngõ 298 Địa chỉ: Ngọc Lâm – Long BiênNgọc Lâm – Long BiênHà Nội Hà Nội Số điện thoại/ 0982872389 0982872389 Fax: Email/ vankhoa_83@yahoo.co vankhoa_83@yahoo.com Homepage: m ĐIỀU 2: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC T HANH TOÁN 2.1. Sau khi Hợp đồng được kí kết, Bên A thanh toán ngay cho Bên B các khoản phí theo phụ lục 2 2.2. Các khoản phí thanh toán cho các tên miền là không hoàn lại. 2.3. Hình thức thanh toán:

 Trực tiếp tại địa chỉ Bên B

1.3.1v-BM/FTI/HDCV/FTEL 1/2

ĐIỀU 3: T RÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để Bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho Bên A. 3.2. Đảm bảo và cam kết việc đăng ký, sử dụng tên miền theo đúng quy định của pháp luật, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; tên miền không trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên, nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ thế khác mà bên A không có quyền hoặc lợi ích liên quan và bên A đăng ký không vì mục đích xấu. Trường hợp bên A vi phạm những quy định nói trên, bên A tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật và hậu quả do sự vi phạm 3.3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của thông tin cung cấp 3.3. Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí cho Bên B như đã nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này. Bên A chủ động đóng phí duy trì tên miền đầy đủ, đúng hạn cho Bên B khi tiếp tục gia hạn tên miền, Bên A tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. 3.4. Chủ động nộp cho Bên B “Bản khai thay đổi thông số tên miền” mỗi khi có thay đổi liên quan về nội dung Hợp đồng mà hai Bên đã thoả thuận. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Bên B không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến mất tên miền. 3.5. Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn. ĐIỀU 4: T RÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của Bên A.

1/2


4.2. Thiết lập cấu hình và quản lý (các) tên miền được nêu trong Điều 1 cho Bên A trong hệ thống mạng lưới của Bên B. 4.3. Cung cấp cho Bên A hóa đơn tài chính sau khi Bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị Hợp đồng. 4.4. Hỗ trợ kỹ thuật: Chi nhánh Cty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT – Phòng kỹ thuật: Tel: (04)73002222, số máy lẻ 4934/4936, hotline 0936410330 Email: support-fti@fpt.net ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy hai Bên cùng thống nhất: Bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của các cơ quan quản lý tên miền. 5.2 Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền quốc tế sẽ tuân thủ đúng tiến trình giải quyết của ICANN được mô tả trên website http://www.tranhchaptenmien.vn/3-6-224-5-7-00-20050923.ht m mà nhà đăng đăng ký không có liên can.

5.3. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng, Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 5.4. Hết thời hạn duy trì tên miền nêu tại khoản 2.1, Hợp đồng này đương nhiên sẽ chấm dứt. Trường hợp tiếp tục gia hạn tên miền, Bên A phải kí xác nhận vào phụ lục Hợp đồng duy trì tên miền và nộp đầy đủ các khoản phí mà Bên B quy định trong phụ lục Hợp đồng duy trì tên miền. 5.5. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung Hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại trước ít nhất 05 (năm) ngày. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thay đổi Hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì Bên đó có nghĩa vụ thanh toán. 5.6. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai Bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các Bên phải chấp hành. 5.7. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện Bên A

Đại diện Bên B

ĐẶNG ĐÌNH ĐẠI

NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG

       

PHỤ LỤC 1: Các tên miền đăng ký TT 1

Số năm duy trì 05 năm

Tên miền (viết chữ in HOA) C

3

N

G U

Y

E

N G I

A

T

H

I

E

U .

E

D

U .

V

N

2

….. năm

3

….. năm

4

….. năm

5

….. năm

6

….. năm

PHỤ LỤC 2: Chi phí và giá ST T 01 02 03 04

Khoản m ục Phí đăng ký tên miền cấp 3

Đơn giá (VNĐ) 450.000

Số lượng 01..tên miền

Phí duy trì tên miền cấp 3

480.000

01.tên miền

Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN

450.000

.....tên miền

Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN

600.000

.....tên miền

Phí đăng ký tên miền quốc tế

.....tên miền

Phí duy trì tên miền quốc tế

.....tên miền

Phí đăng ký tên miền .ASIA Phí duy trì tên miền .ASIA Cộng Thuế VAT (0%)

1.3.1v-BM/FTI/HDCV/FTEL 1/2

Thời gian

05 năm

Thành tiền (VNĐ) 0

Ghi chú MP

2.400.000

…. năm .......năm

.....tên miền 750.000

.....tên miền

.......năm 2.400.000VNĐ 0 VNĐ

2/2


Tổng cộng

1.3.1v-BM/FTI/HDCV/FTEL 1/2

2.400.000VNĐ

3/2

c3 nguyen gia thieu  
c3 nguyen gia thieu  

­ Căn cứ Pháp lệnh Bưu Chính, Viễn Thông số 43/2002/PL- 1/2 ­ Căn cứ vào Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam số THPT NGUYỄN GIA THIỀU số 27...

Advertisement