Page 1

Medlemsbrev April 2012 Medlemsbrev nr nr 22- -april 2012

HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER REDAKTÖR: Elisabeth Elvander

C

hairman´s Corner

Kära HSO-vänner, När Ni läser detta har rimligen koltrastens konsertpremiär ägt rum, vilket bör symbolisera en god fortsättning på vår symfoniorkesters jubileumsår. HSO:s 100 årsjubileum De båda jubileumskonserterna 5 och 16 februari inrymde en fin mix av gammalt och nytt. Den 5 februari gavs Beethovens ”Nia” och uruppförandet av ett jubileumsverk för kör och orkester av Paula af Malmborg Ward, ett fascinerande och krävande verk med frekventa takt- och tempoväxlingar. ”Nian” exekverades av hela ensemblen på ett synnerligen engagerat och högklassigt sätt, inte minst fäste man sig vid de vokala prestationerna. Beethoven var ju inte snäll mot den mänskliga rösten. Det var en fin upplevelse med det omedelbara och starka bifallet hos publiken endast 1-2 sekunder efter slutackordet. Ingen latenstid här inte. Vid den andra jubileumskonserten den 16 februari upplevde vi Brahms Symfoni nr 1 som ett fint exempel på orkesterns stora och uppmärksammade insats med inspelningen av Brahms samtliga fyra symfonier. Det moderna avsnittet i konserten, som dessutom innebar en fin lokal manifestation, upptogs av Lars-Erik Larssons ”Festmusik” och ytterligare ett uruppförande, ”La Danse”, av ”helsingborgspågen” Tobias Broström. Vid denna konsert fick vår förening den hedrande positionen att på podiet, som nummer tre efter kommunfullmäktiges ordf. Carin Wredström samt orkesterns förre VD Tomas Löndahl, numera ständig sekreterare i Musikaliska Akademin, få överlämna vår jubileumsgåva. Den består i ett extra stipendium på 20 000 kr som, utöver det ordinarie årliga stipendiet på samma summa, ska överlämnas vid säsongens sista konsert den 13 maj. Forts >

I detta nummer

sid

Chairman's Corner

1

Redaktörens rader

2

Öppna repetitioner

3

Vänträff

3

En konsult går på konsert 4 Jubileumskonsert Dunkers Kulturhus

4

Oboe d'amore

5

Chorus Amici

5

Helsingborgs Kammarmusikförening 6 Musik på Bosjökloster

6

Hbg pianofestival

7

Dalarna med Opera på Skäret

7

C

ITATET

Skratt är motion på insidan och musik för själen Anonym

HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER Styrelsens adress: c/o ordf Yngve Einerth, Svalevägen 8, 252 84 Helsingborg, 042-941 21, vice ordf Jan Ahlgren, 042-16 26 01, sekr Marita Aminoff 042-14 17 45, kassör Jan Hassner, 042-303 83 35, klubbmästare Leif Evergård, 042-15 24 30, medlemsansvarig Krister Danell, 042-22 88 64. Plusgiro 61 36 49 - 3


Medlemsbrev nr 2 - april 2012 Kultursamordningen Den 22 mars fattade Kulturnämnden beslut om Kulturutredningens samordningsförslag vilket bl.a. innebär, att Konserthuset och Stadsteatern inrättar en gemensam ekonomi- och personalfunktion samt en samordnad marknads- och kommunikationsfunktion. Separata VD-poster på de båda institutionerna behålls med tidsbegränsade förordnanden. Samtliga åtgärder anses innebära en besparing på 4,4 miljoner kronor. Samordningsproblematiken har ju diskuterats och kritiserats alltsedan Kulturutredningens förslag låg färdigt år 2010. Så har t.ex. en nyligen genomförd granskning, beställd av Symf, Sveriges yrkesmusikers förbund, resulterat i en rapport ”Kultursamordning – till vilket pris?” Jag hänvisar till en artikel i HD den 8 mars, där Per Enblom, valthornist och ordförande i avd.10 i Symf, får komma till tals. Positivt är dock klara uttalanden från alla involverade parter att de separata kulturinstitutionernas konstnärliga verksamhet inte ska påverkas. Vi hade ju f.ö. möjlighet att vid vår senaste vänträff den 13 mars kunna ställa frågor till Kulturnämndens ordförande Mats Sander. Vi hoppas och önskar att ansvariga finner en bra och framåtsyftande lösning på problemen trots sparbetinget på 4,4 miljoner. Ifrågasättande och kritik är ju dock alltid nyttig, minns Tage Danielssons kloka ord ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”. HSV:s ”ungdomsverksamhet” En av våra styrelsemedlemmar, Jan Nygren, har tillsammans med orkesterns konsertmästare, Fredrik Burstedt, startat ett initiativ som går ut på att försöka skapa ett samarbete mellan musiker från HSO, Sundsgårdens Musiklinje och Kullabygdens Symfoniorkester. I förlängningen avses detta också innefatta musikstuderande från Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms kulturskolor. Syftet är att vidga intresset för klassisk musik, att hitta mötesplatser för unga musikstuderande och yrkesverksamma musiker, att utveckla samarbete dem emellan, etc. Vi återkommer med rapport och ytterligare information i kommande nummer av medlemsbrevet. 2

Adjungering av HSO-musiker till vår styrelse

Slutligen kan vi med glädje konstatera, att vårt förslag till adjungering av musikerrepresentanter till vår styrelse anammats av orkestern i och med att Kristina Milton, (violin 1) och Joachim Wåhlstedt (valthorn) utsetts till adjungerade styrelsemedlemmar i HSV. Vi önskar dem varmt välkomna i denna position. Med hälsningar i den (förhoppningsvis) härliga vårsolens glans. Yngve Einerth

Redaktörens rader

I detta nummer av Vänbladet finns många annonser om kommande evenemang under sommaren. Bl.a. kommer HSO för tredje året i rad att gästspela vid arrangemanget Musik på Bosjökloster. P.g.a. det stora publikintresset förra sommaren är deras medverkan dubblerad. Den 18 och 19 augusti ges på nytt en opera/operettgala med den nu så kände tenoren Joachim Bäckström och sopranen Susanna Evans Andersson, som har stora framgångar ute i världen och också varit solist vid Nobelprisutdelningen. För vänföreningens medlemmar planeras även i år en bussresa till konserten. Det blir preliminärt söndagen den 19 augusti. Inbjudan och detaljer kommer att bifogas sommarbrevet från HSV. Med tanke på kulturpolitikernas rationaliseringsiver har vi funnit en rapport från en nitisk konsult som studerat effektiviteten hos en symfoniorkester. Läs om hans rön på sidan 4! Och så ses vi på vänträffen den 9 maj! En av HD:s musikrecensenter, Tommie Ling, berättar om sin långa gärning som skribent och det musikaliska inslaget står orkesterns horngrupp för. Väl mött!

Elisabeth Elvander

elisabeth@elvander.se


Medlemsbrev nr 2 - april 2012

Öppna repetitioner

Ett tillfälle återstår där Vännerna är välkomna att lyssna till HSO:s generalrepetition: Söndagen den 15 april kl 11-14. Okku Kamu dirigerar Jean Sibelius’ Rakastava, En saga och Symfoni nr 1. Porten stängs kl. 10.50

Brahms CD-release Den 15 februari var det stor pådrag i Konserthuset vid

släppet av HSO:s inspelning av Johannes Brahms samtliga fyra symfonier med Andrew Manze på pulten. Först fick vi lyssna till Andrew när han berättade om tillblivelsen av denna inspelning och därefter gick vi till konsertsalen och fick avnjuta den 1:a symfonin i sin helhet. CD-skivan var till försäljning och till ett mycket förmånligt pris, vilket en massa människor nappade på och fick till på köpet den signerad av Andrew. Kön ringlade sig lång och Andrew skrev sin signatur så pennan glödde, men det hindrade honom inte från att byta några vänliga ord med alla och envar. Ögonblicket förevigades av redaktörens halvdåliga mobilkamera

Onsdagen den 9 maj kl 19

VÄNTRÄFF i Lilla salen, Konserthuset

Denna kväll får föredraget rubriken Från Frandsen till Manze Tommie Ling ger oss en inblick i och några scener från sitt mer än 40-åriga arbete som musikrecensent för NST och HD. Därefter får vi höra de fyra musikerna i HSO:s horngrupp berätta och spela för oss. Sedvanligt samkväm följer i Markelius med något gott att äta till priset av 130 kr per kuvert. MEDTAG GÄRNA JÄMNA PENGAR! Dryck betalas separat. Anmälan till Leif Evergård senast fredagen den 4 maj 2012. Tel: 0708-98 07 52 E-mail: leif.evergard@comhem.se OBS: Anmälan är bindande för den som vill delta i samkvämet med mat. 3


Medlemsbrev nr 2 - april 2012 paus därför skulle erfordras. Arbetsmetoderna präglas nästan överlag av traditionellt tänkande och har inte moderniserats på århundraden. Här skulle ytterligare studium kunna leda till många förbättringar. Pianisten utförde visserligen huvuddelen av sitt arbete inte blott med båda händerna utan använde även bägge fötterna till att sköta pedalerna. Emellertid hade han onödigt långt till vissa tangenter. En omarbetning av klaviaturen med syfte att samtliga tangenter kommer inom normalt räckhåll skulle sannolikt vara till nytta. I många andra fall använde arbetskraften ena handen till att hålla instrumentet medan användandet av en griparm skulle gjort den lediga handen disponibel för annat arbete. Onödig ansträngning erfordrades emellanåt av de musiker som hanterade blåsinstrument. En luftkompressor bör kunna leverera tillräckligt för samtliga instrument om man ginge mera systematiskt till väga. Användandet av nedsliten utrustning är en annan fråga som torde tåla ytterligare utredning, eftersom det i programmet uppgavs att förste violinistens instrument redan var flera hundra år gammalt. Hade normala avskrivningsprinciper tillämpats skulle detta instruments värde varit nedbragt till noll och förvärv av modernare apparatur kunde sannolikt kommit i fråga.

En konsult går på konsert

En viss, mindre känd, tidskrift återger följande rapport, som uppges vara författad av en arbetsstudieman efter bevistande av en symfonikonsert. ”Under perioder av avsevärd längd hade de fyra oboerna ingenting att göra. Antalet bör nedbringas och uppgifterna fördelas mera jämnt över hela konserten, så att toppbelastning elimineras. Samtliga tjugo violiner spelade identiskt och efter samma noter. Detta förefaller vara onödigt dubbelarbete. Stråksektionen bör drastiskt nedskäras. Om större ljudvolym erfordras kan detta åstadkommas med hjälp av elektronisk förstärkning. En stor arbetsinsats åtgick till att spela trettiotvåondelsnoter. Detta förefaller vara en onödig finess. Härmed förordas att alla dessa noter avrundas till närmaste sextondel. Om så sker kan elever och annan lägre kvalificerad arbetskraft anlitas i ökad utsträckning. Upprepning av vissa musikaliska passager tycks förekomma i alltför stor utsträckning. Partituren bör omarbetas och radikalt nedskäras. Intet nyttigt syfte uppfylls genom att mässingsinstrumenten upprepar passager som redan avklarats av stråkarna. Om alla överflödiga passager slopas beräknas det att hela konserten, i stället för två timmar, avverkas på tjugo minuter och att ingen

Rödköping i december 1979 T. Planertz, ingenjör" Reds anm: Kan konsulten rentav vara ättling till ingenjör Planertz från ”Kvartetten som sprängdes” av Birger Sjöberg?

LOTTERIDRAGNINGEN Kerstin Persson blev den lyckliga vinnaren av PO Olssons Jubileumstavla

Dunkers Kulturhus 1/5 19.30 Jubileums-konsert med Per Tengstrand Program: Tobias Broström: Crystal Ball, Franz Schubert: Fyra impromptu, Liszt: Dantesonaten samt Beethoven: Månskenssonaten. 4


Medlemsbrev nr 2 - april 2012

Oboe d’amore – vackert namn, vacker ton Som de flesta medlemmarna i vänföreningen lyssnar jag på ”Alltid på en söndag” i Radions P2. Något förstrött, det ska medges, men likväl. I ett sådant program nyligen nämndes att någon spelade på en oboe d´amore. Det väckte min nyfikenhet. Vackert namn – vad är det för ett instrument? Så här kommer en kort presentation:

kommer denna oboe efter klarinetten i omtaget av huvudtemat. Claude Debussy komponerade också för instrumentet. Och – det är viktigt – instrumentet tillverkas fortfarande. De finns flera verkstäder i Paris och åtminstone en i London.* Det mest använda materialet är afrikanskt svartträ.

Oboe d´amore är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad. Den är något större än den gängse oboen. Registret ligger mellan oboen och det engelska hornet (se Medlemsbrev nr 3-2011 Red:s komm.). Den är stämt i A och dess ton kan beskrivas som mindre påstridig och lugnare och allvarligare än oboens. Instrumentet konstruerades på 1700-talet och fick stor användning. Bach, Telemann och Albinoni m.fl. komponerade för detsamma. Men så föll det i glömska under 1800-talet och var borta i mer än 100 år. I slutet av 1800-talet fick kärleksoboen – får man kalla den så? – en renässans. Vad säger puristerna och sakkunskapen om kärleksoboe? I Ravels Bolero

Blev ni intresserade? Då kan jag rekommendera en inspelning med Thomas Stacey på Naxos. Han spelar verk av Bach och Telemann. Stacey satt i New York Philharmonic i 38 år. Och så finns det givetvis musik med oboe d´amore på YouTube.

Hans Holm * I tyska Nauheim finns också J. Püchner SpezialHolzblasinstrumentebau med direktkoppling till HSO-fagottisten Magnus Nilsson. (Reds. anm)

Lars Erik Larsson: Förklädd Gud i version för orgel, kör, recitatör och solister Niels W. Gade: Elverskud i version för kör, solister och piano Kör: Chorus Amici Solister: Ann-Margreth Nyberg, sopran Maria Streijffert, alt Daniel Hällström, baryton Per Jonsson, recitation Mats Hultkvist, orgel Beniko Nakajima, piano Dirigent: Per Nyrén

Konsert i Mariakyrkan söndagen den 10 juni kl 19.07 5


Medlemsbrev nr 2 - april 2012

Sista konserten för säsongen 8 maj 2012 kl 19.30

Ny svensk sångstjärna: sopranen Paulina Pfeiffer Vid flygeln: Matti Hirvonen Per Nyrén ger en introduktion av dagens konsert 45 min före konsertstart

Söndag 5 augusti 2012, kl. 16.00

VÄRLDSMUSIK

KROKE BAND in concert Jerzy Bawoł, dragspel - Tomasz Kukurba, viola - Tomasz Lato, kontrabas - Tomasz Grochot, slagverk KROKE från Krakow har kallats Europas bästa klezmerband och rör sig lika hemvant inom balkanjazz som inom konstmusiken. Välkommen att uppleva supergruppen KROKE live i Bosjöklosters loge!

Söndag 12 augusti 2012, kl. 17.00

MÄSTARKONSERT

Svensk/Dansk Trio Anassa Henrik Goldschmidt – oboe, Magnus Nilsson – fagott, Henrik Bo Hansen – piano De kåserar om verken och om musikens viktiga roll idag. Musik av Schumann, Poulenc och Nielsen.

Lördag 18 augusti, kl. 16.00 och söndag 19 augusti 2012, kl. 16.00

GALA

Operagala: Wien, mina drömmars stad Opera- och operettfavoriter från musikens metropol med den hänförande sopranen Susanna Evans Andersson, stjärntenoren Joachim Bäckström och Helsingborgs Symfoniorkester under ledning av Tecwyn Evans, kapellmästare Opera Graz. OBS: dubblerad konsert.

Söndag 2 september 2012, kl. 16.00

FINAL

Lars Erik Larsson Förklädd Gud Kammarorkester Musica Vitae under ledning av Fredrik Burstedt. Recitatör: Jan Malmsjö. Upplev denna stämningsfulla sensommarkonsert med vårt folkkära verk Förklädd Gud med sångsolister och traktens körer.

BILJETTER Direkt: www.musik-bosjokloster.se Bosjökloster: 0413-250 48 6


Medlemsbrev nr 2 - april 2012 Helsingborg Pianofestival 17–21 augusti 2012 Dunkers Kulturhus Program

Fredag 17/8 19.30 Invigningskonsert med Duo Per Tengstrand/Shan-shan Sun Johannes Brahms: Haydnvariationer, Peter Tjajkovskij: Nötknäpparsviten mm Lördag 18/8 19.30 Konsert med Dominique Merlet Frédéric Chopin: Pianosonat nr 2 i H-moll och Claude Debussy: Preludier band II Söndag 19/8 19.00 HD:s Önskekonsert, Trapporna mot Sundet Måndag 20/8 19.30 Konsert med Valentina Lisitsa Scriabin: Sonat nr 2, Rachmaninov: Prelude nr 10, Etydes-Tableaux op.39, Schubert: Impromptu i B-dur, Prokofiev: Sonat nr 7, Liszt: Totentanz Tisdag 21/8 19.30 Konsert med Marc-André Hamelin Ravel: Gaspard de la Nuit, Bach/Szántó: orgelfantasi och fuga i G-moll, Rachmaninov: Sonat nr 2 op. 36 och preludier samt verk av Fauré och Hamelin.

Bussresa från Knutpunkten, Helsingborg, torsd.9 aug. över Östergötland med lunch på Medevi brunn, middag och tre övernattningar på Lerdalshöjden vid Rättvik. Under tre dagar i Dalarna besöker vi Nusnäs, där de tillverkar dalahästen, Zornmuséet och Zorngården med visning, Skräddar-Djurberga, en riktig fäbod, där vi serveras långfil, Våmhus gammelgård, med dalkullornas traditionella tillverkning av hårsmycken, Rättviks kyrka, Tällberg med Klockargården, Naturum i Siljansnäs naturreservat, Leksands kyrka, visning på Hildasholm, som var Hilda Munthes sommarhem och visning på Carl Larssons Sundborn. På väg söderut i Bergslagen ligger Opera på Skäret, där vi ser Donizettis opera, Lucia di Lammermoor. För närmare information om föreställningen: www.operapaskaret.se. Vi har biljetter till eftermiddagsföreställningen söndagen den 12 aug. och kör vidare på kvällen för övernattning på Bredsjögårdens kurs- och konferenshotell vid Hällefors. På hemvägen månd. 13 aug. genom Västergötland äter vi lunch på Flämslätts stiftsgård och besöker Varnhems klosterkyrka med visning. Pris 6 590 kr för helpension och del i dubbelrum, enkelrumstillägg 1 000 kr. I resans pris ingår buss, boende på Lerdalshöjden 3 nätter, Bredsjö Herrgård 1 natt, måltider enligt program exkl. dryck, inträden, visningar och biljett till Operan på Skäret, Lucia di Lammermoor, rad 9 eller 10. Chaufför: Jan Pettersson, J P Resor, som lämnar lagstadgad resegaranti. För information om betalning, utförligare program samt anmälan kontakta Eva Svensson E-post: eva.k.svensson@folkbildning.net Tel. 042 18 24 23 eller 0346 170 96 eller 076 103 97 87

7


Medlemsbrev nr 2 - april 2012

Helsingborg www.seb.se/stortorget

Handelsbanken Norr

www.handelsbanken.se

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro www.lindahl.se

www.opuspress.se

www.optica.se

www.bernholdortodonti.se

www.signebergqvist.se

www.bokia.se

www.oresundsbanken.se

www.kullaflyg.se 8

Medlemsbrev 2 2012  

Vänbladet nr 2 2012

Advertisement