Page 1


เปิดบา้ น สบส.

มาแลว้ จา้ ขอตอ้ นรับทุกทา่ น เขา้ สู่จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับ ปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานและกิจกรรมเด่นของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ตลอดทัง้ เดือนมาฝากทา่ นผูอ้ า่ นทีน่ า่ รักทุกท่าน โดยเราจะพบกันทุกเดือน ผ่านชอ่ งทางตา่ งๆ ทัง้ เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ facebook twitter และ E-mail ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อันดับแรกตอ้ งขอยินดีกบั พวกเราทีม่ ผี นู้ �ำ องคก์ รคนใหม่ แพทยห์ ญิงประนอม คำ�เทีย่ ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทีจ่ ะนำ�พากรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหท้ นั สมัยเขา้ สูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบัน เพื่ออภิบาลคุ้มครองผู้บริโภคดา้ นระบบบริการ สุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ฉบับแรกของจุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 มีคอลัมน์ ที่นา่ สนใจเพียบ เชน่ คอลัมนบ์ อกขา่ วเลา่ เรื่อง เป็นการบอกเลา่ ข่าวสารของกรม สบส.ใหท้ า่ นผูอ้ า่ นไดร้ บั ทราบ คอลัมนเ์ รือ่ งเดน่ เป็นขา่ ว เราคัดขา่ วเด่นกรม สบส.ในรอบเดือนเสิรฟ์ ใหก้ ับทา่ น ด้วยสาระความรู้ที่น่าติดตาม และคอลัมน์ซอกแซกซอย 8 ซึ่งจะ รวมกิจกรรมรอบรั้วของ สบส. ทั่วทุกพื้นที่ส่งตรงถึงผู้อ่าน โดยท่านสามารถส่งข้อความ ข่าวสาร กิจกรรม ข้อเสนอ แนะ ติชม ผา่ นช่องทางของเราไดท้ ี่ e-mail : pr.hss.moph@ gmail.com เพื่อทางทีมงานจะได้นำ�ไปพัฒนาจุลสารให้ถูกใจ ทา่ นผู้อา่ นมากที่สุด แลว้ พบกันใหมใ่ นฉบับหนา้ สวัสดีคะ่ กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา แพทยห์ ญิงประนอม คำ�เที่ยง นายแพทยธ์ งชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทยภ์ ัทรพล จึงสมเจตไพศาล บรรณาธิการ นางลัดดา ปิยเศรษฐ์ กองบรรณาธิการ นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง นายสราวุฒิ จบศรี นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี นายคงเดช เทศสมบูรณ์ พิสูจน์อักษร นายทวิช เทียนคำ� นางจิณณพัต อิ่มบา้ นเบิก นางสาวกฤติยา อินถา ศิลปกรรม/ภาพ นายคงเดช เทศสมบูรณ์ นายวิทยา ชิตพงษ์ ผลิตโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำ�นักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.สาธารณสุข ซอย 8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7091


NO:1234 /11:12:2014

HSS.NEWS LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR

DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM IPSUM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM

IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT

IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR

AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR

DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

SIT AMET

NEWS LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT M IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

àÃ×èͧഋ¹ ໚¹¢‹ÒÇ

จากข่าวดัง กรณีสาวประเภทสองใช้บริการ ทำ�ศัลยกรรมหน้าอกทีค่ ลินกิ แห่งหนึง่ ในจังหวัดลำ�ปาง แล้วเสียชีวิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นคลินิกเถื่อน และหมอเถื่อน จึง ขอแนะผู้ที่จะทำ�ศัลยกรรมตรวจสอบหลักฐานสำ�คัญ 5 ด้านก่อนรับบริการจากคลินิกศัลยกรรม ดังนี้ 1.ป้ายชื่อคลินิกต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก 2.มีการแสดงหลักฐานของแพทย์ทใี่ ห้บริการ ในคลินกิ โดยมี ชือ่ -นามสกุล และภาพถ่ายติดที่หน้า ห้องตรวจ โดยสามารถตรวจสอบชือ่ คลินกิ ได้ทเี่ ว็บไซต์ สำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส.(www.mrd-hss.moph.go.th) และตรวจสอบ 5.มีการแสดงหลักฐานการชำ�ระค่าธรรมเนียมคลินกิ ทีเ่ ป็น ชื่อแพทย์ได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา (www.tmc.or.th) หากไม่พบราย ปีปัจจุบัน ชื่อหรือหลักฐานที่ต้องแสดงไม่ครบถ้วนไม่ควรรับบริการโดยเด็ดขาด หากพบเบาะแสคลินิกเถื่อน/หมอเถื่อน โปรดแจ้งเบาะแส 3. มีการแสดงใบอนุญาตเปิดกิจการคลินกิ เลขทีใ่ บอนุญาต โดยด่วน ร่วมกันเป็นหูเป็นตาโดยใช้มอื ถือถ่ายภาพส่งข้อมูลมาทาง เฟ ต้องตรงกับเลขที่ที่ติดที่ป้ายชื่อคลินิก ซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน 4. มีการแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและประชาชนสามารถ หรือโทรแจ้งทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18822 และ 18618 ในวันและเวลาราชการ แต่หากคลินิกตั้งอยู่ในต่างจังหวัด สอบถามราคาได้ สามารถแจ้งได้ที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำ�เนิน การตามกฎหมายต่อไป ส บ ส

ย้ำ�!! คนอยากศัลย์

ตรวจหลักฐานสำ�คัญก่อนรับบริการ

คนขี้เมื่อยพึงระวัง

ห้องแถวหรือในโรงแรมระดับวีไอพี สิง่ ทีต่ อ้ งใส่ใจคือต้องเป็นร้าน ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยให้ผู้รับบริการสังเกตหลักฐาน ดังนี้ 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพทีอ่ อก โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด 2.ใบอนุญาตเป็นผู้ดำ�เนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กรณีเป็นกิจการสปา) 3.มีสติ๊กเกอร์มาตรฐาน สบส. ตาม ประเภทกิจการ หากไม่มีการแสดงหลักฐานเหล่านี้ ขอให้ตั้งข้อ สงสัยได้เลยว่าเป็นร้านเถื่อนควรหลีกเลี่ยงการรับบริการ และห้ามนวดถ้ามีอาการดังนี้ 1) มีไข้สงู เกิน 38.5 องศา เซลเซียส 2) มีอาการโรคติดเชือ้ เฉียบพลัน 3) มีการอักเสบจาก การติดเชือ้ 4) กระดูกแตก หัก ปริ ร้าว ข้อเคลือ่ น 5) โรคหัวใจ 6) ความดันโลหิตสูง 7) เบาหวานทีย่ งั ควบคุมอาการให้เป็นปกติ

สังเกตหลักฐานและประเมินอาการตนเอง ก่อนรับบริการร้านนวด-สปา กระแสความนิยมทำ�ธุรกิจนวดและสปายังถือว่ามาแรง ทุกตรอกซอกซอยจะต้องมีร้านนวดหรือร้านสปาอย่างน้อย 1 ร้าน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้นิยมใช้บริการนวดเพื่อผ่อนคลาย เพื่อสุขภาพ และเพื่อเสริมความสวย ความงามกันมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านใน

ไม่ได้ 8) โรคผิวหนัง 9) โรคติดต่อระยะแพร่เชือ้ 10) โรคมะเร็ง 11) เพิ่งผ่าตัดและแผลยังไม่หายสนิท 12) หลอดเลือดดำ�อักเสบ และ13) กระดูกพรุนรุนแรง ห้ามนวดเด็ดขาด!! เพราะอาจเกิด อันตรายได้ ส บ ส


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

โครงสร้างหนว่ ยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

สำ�นักบริหาร

กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน

สำ�นักสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ

กองกฎหมาย

กองสุขภาพระหวา่ งประเทศ

กองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน

กลุ่มแผนงาน กลุ่มอำ�นวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กองสุขศึกษา กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ หน่วยงานตามกฎหมาย หน่วยงานจัดตั้งภายใน หนว่ ยงานภายในสำ�นักบริหาร ที่รายงานตรงต่อรองอธิบดี


ºÍ¡¢‹ÒÇ àÅ‹ÒàÃ×èͧ

สำ�นักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 - 12 เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

เขต 8 จังหวัดอุดรธานี

เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์

เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

เขต 4 จังหวัดนนทบุรี

เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เขต 5 จังหวัดราชบุรี

เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธ์ านี

เขต 6 จังหวัดชลบุรี

เขต 12 จังหวัดสงขลา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี


ติดตามความก้าวหน้าสุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ� จ.น่าน แพทย์หญิงประนอม คำ�เที่ยง อธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ พรอ้ มดว้ ย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.เขต 1 พรอ้ มคณะ เขา้ เยีย่ ม รพ.สต.ดงพญา เพื่อติดตามการปรับปรุงระบบน้ำ� และรับฟังการนำ� เสนอความกา้ วหนา้ การกอ่ สรา้ งสุขศาลาพระราชทาน บ้านป่าก๋�ำ อ.บอ่ เกลือ จ.นา่ น พร้อมทัง้ หารือถึงแนวทาง การพัฒนาระบบบริหารกำ�ลังคน และสิ่งสนับสนุนที่ จำ�เป็นในการให้บริการประชาชน ส บ ส

ขับเคลื่อนเมดิคัลฮับ นายแพทย์ธงชัย กีรติหตั ถยากร รอง อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ เข้า รว่ มงานเทศกาลไทย ในบังกลาเทศ สาน สั ม พั น ธ์ ก ารแพทย ์ และการศึกษา ครั้ง ที่ 1 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพือ่ ประชาสัมพันธถ์ งึ ความพร้อม ดา้ นบริการทางแพทยข์ องไทย และการบริการเพือ่ สุขภาพของไทย เชน่ นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ สู่สายตา นานาชาติ ส บ ส

เยี่ยมเสริมพลัง อสม.และ อสค.จ.พระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มใหก้ �ำ ลังใจแก่ อสม. และอสค. เป็นพลัง แรงเคลื่อนในการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมทั้ง ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุใน ชุมชน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำ�บลไผ่พระ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ส บ ส

ทีมเอ็มเสิร์ทเข้าช่วยเหลือที่บางสะพาน และเฝ้าระวัง 3 อำ�เภอ ใน จ.สุราษฎร์ธานี

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิร ิน ุว ัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สัง่ การให้ ทีมวิศวกรฉุกเฉิน หรือเอ็มเสิรท์ จากสำ�นักงาน สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี และเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระวังสถาน พยาบาลใน 3 จุด จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น พิ เ ศษ ได ้ แ ก ่ 1.บ ้ า นปากฮาย ต.คลองสระ อ.กาญจนดิ ษ ฐ์ 2.บ้ า นบางหยด ต.อิ ปั น อ.พระแสง 3. บา้ นปากบาง ต.ทา่ ขา้ ม อ.พุนพิน และเตรียมความพรอ้ มเขา้ ช่วยเหลือสถานพยาบาล อาทิ ระบบไฟฟ้าสำ�รอง ระบบประปา ระบบ สือ่ สารใหพ้ รอ้ มใชง้ านไดต้ ลอดเวลา และลงพืน้ ที่ โรงพยาบาลบางสะพาน เพือ่ เตรียมแผนป้องกัน และเขา้ ประเมินสถานการณ์น้ำ�ทว่ ม เนื่องจาก พายุดเี ปรสชันส่งผลให้เกิดฝนตกหนักติดตอ่ กัน หลายชั่วโมง ทำ�ให้ระดับน้ำ�สูงขึ้นอยา่ งตอ่ เนื่อง เสี่ยงเกิดน้ำ�ท่วมฉับพลัน ส บ ส


เยี่ยมให้กำ�ลังใจ

สำ�นักงานสนับสนุน บริ ก ารสุ ข ภาพ เขต 1 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ นำ � โดย พญ.ประนอม คำ�เทีย่ งอธิบดี กรม สบส. นพ.ภานุวฒ ั น์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. พรอ้ มดว้ ย นายถาวร ขาวแสง ผอ.สบส.1 เชียงใหม่ และเจา้ หนา้ ที่ ซึง่ เป็นการลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามความกา้ วหนา้ สุขศาลา พระราชทานบา้ นหว้ ยปูด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นา่ น และเยีย่ มให้ก�ำ ลังใจ รับฟังความกา้ วหนา้ การปรับปรุง รวมถึงเตรียมความพรอ้ มการเปิดให้ บริ ก ารสุ ข ศาลา พระราชทาน การปรับ ปรุงระบบน้�ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอิ น เตอร ์ เ น็ ต รองรับการใหบ้ ริการ และแลกเปลี่ยนแนวทาง การบูรณาการการทำ�งาน รว่ มกันระหวา่ งหนว่ ยงานตา่ งๆ ไดแ้ ก่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.สต.บา้ นดา่ น การไฟฟ้า อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และครู ส บ ส

สร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ อสม.

สำ�นักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น นำ�ทีมโดย พญ.ประนอม คำ�เทีย่ ง อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย นพ.ภานุวฒ ั น์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำ�นวยการ เขต 7 จังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมสร้างขวัญกำ�ลังใจในการ ปฏิบัติงานของอสม.ในพื ้ น ที ่ ประสบภั ย น้�ำ ทว่ ม พรอ้ มมอบเสือ้ อสม. จำ�นวน100 ตัว และรองเท้าบูท จำ�นวน 300 คู่ ณ รพ.สต.บ้ า น หนองบัวรอง ตำ�บลดินดำ� อำ�เภอ จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ส บ ส

ลุยตรวจคลินิกเถื่อน

นพ.ธงชั ย กี ร ติ ห ั ต ถยากร รองอธิบดี กรม สบส. และนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษก กรม สบส. ร่วม กับ บก.ปคบ. และสสจ.นนทบุรี ลงตรวจ คลินิกเสริมความงาม ย่านรัตนาธิเบศร์ พบผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ ม ี ใ บประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม และพบสารโบท็อก คอลลาเจน

วิตามินซี ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. เบื้องต้น เจา้ พนักงานแจง้ 4 ขอ้ หา ดังนี้ 1. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม ่ ได้ ข ึ ้ น ทะเบียน และรับอนุญาต ถือเป็น หมอเถื่อน 2. จำ�หน่ายยาแผนปัจจุบันที่ ไม่ได้รับอนุญาต 3. จำ�หน่ายยาที่ไม่ได้ ขึน้ ทะเบียน และ4. ปลอ่ ยใหบ้ คุ คลทีไ่ มใ่ ช่ แพทย์ดำ�เนินการประกอบเวชกรรมใน สถานพยาบาล ส บ ส


HSS Booklet Online No.01 Dec 2017  
HSS Booklet Online No.01 Dec 2017  
Advertisement